INTERNKONTROLL HÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNKONTROLL HÅNDBOK"

Transkript

1 INTERNKONTROLL HÅNDBOK

2 FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert på Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og andre forskrifter utgitt av arbeidstilsynet. Internkontrollsystemet er verktøyet som PA Entreprenør A/S bruker for å sikre arbeidsplassen til våre ansatte og for å hindre at våre aktiviteter skader miljøet rundt oss med for eksempel forurensing eller støy. IK-håndbok Side

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING GRUNNLAG OG DEFINISJONER BESKRIVELSE AV INTERNKONTROLLSYSTEMET ORGANISASJON ORGANISASJON MYNDIGHETS- OG ANSVARSFORHOLD INTERNKONTROLL TILPASSET PROSJEKTET IK-RINGPERM SYSTEMREVISJON PRESENTASJON AV PA ENTREPRENØR A/S MÅLSETNING LOVER OG FORSKRIFTER MELDING OM MIDLERTIDIG ELLER SKIFTENDE ARBEIDSPLASS ARBEIDSULYKKER OG NESTENULYKKER REGISTRERING AV NØKKELTALL ÅRSRAPPORT TIL ARBEIDSTILSYNET SYKDOM OG FRAVÆR VERNE- OG HELSETJENESTE VERNE-/HOVEDOMBUD VERNERUNDER VERNEUTSTYR OG ARBEIDSKLÆR FØRSTEHJELPSUTSTYR GIFTIGE OG HELSEFARLIGE STOFFER, KARTOTEK OPPLÆRING OG KURSTILBUD ARBEIDSLOKALER/PLASSER ARBEID I TRAFIKKERTE VEIER ARBEIDSMILJØSENTERET ORIENTERING/INFORMASJON/OPPSLAG/SKILTING FLERE ARBEIDSGIVERE PÅ SAMME PLASS NORCURE-METODEN INNKJØP UNGDOM I ARBEID KREVER SÆRLIG FORSIKTIGHET GRAVING/AVSTIVING AV GRØFTER MOTORKJEDESAGER TRYKKLUFTANLEGG BOLTEPISTOLER MED TILBEHØR BRUK AV ARBEIDSUTSTYR OG MASKINER BRUK AV ARBEIDSPLATTFORM BRUK AV LIFT BRUK AV VANNMEISLINGSUTSTYR 23 IK-håndbok Side

4 2.29 BRUK AV BETONGSPRØYTER PA ENTREPRENØR A/S BILHOLD LØFTEINNRETNINGER OG LØFTEREDSKAP TREBEARBEIDINGSMASKINER ARBEID MED AVLØPSANLEGG SANDBLÅSING STILLASER, STIGER OG ARBEID PÅ TAK LOV OM BRANNVERN M.V LOV OM BRANNFARLIGE VARER MED FORSKRIFTER 25 VEDLEGG: DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR HØYSPENINGSANLEGG I OMRÅDER VIKEN OG HAFSLUND NETT ØST IK-håndbok Side

5 1. INNLEDNING 1.1 GRUNNLAG OG DEFINISJONER Internkontrollsystemet tar utgangspunkt i Internkontrollforskriften - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, denne trådte i kraft 1. januar i Regelverket som bedriftene blir tilknyttet gjennom Internkontrollforskriften er omfattende, for tiden finnes det lover og over 200 forskrifter som den enkelte virksomhet kan bli berørt av. Det vil ikke være behov for å benytte alle disse til enhver tid, og for oss i bygg- og anleggsbransjen vil de mest sentrale være følgende: Arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø) Brannvernloven (Lov om brannvern) Brannfarlighetsloven (Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk) Lov om eksplosive varer Plan- og bygningsloven Forskrifter fra Arbeidstilsynet Internkontrollforskriften presiserer at det er bedriftens ansvar å legge forholdene til rette slik at offentlige regler blir etterlevd, men den ansattes rett og plikt til å delta i dette arbeidet er også nedfelt i forskriften. Internkontrollforskriften har satt krav til hva et internkontrollsystem skal inneholde. Her er et utdrag fra forskriften: a) ledelsens mål for virksomhetens helse, miljø og sikkerhet b) beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert; herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt c) beskrivelse av virksomhetens farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdering av risiko, samt utarbeidelse av tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene d) beskrivelse av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatte eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen IK-håndbok Side

6 e) beskrivelse av hvordan internkontrollsystemet systematisk overvåkes og gjennomgås for å sikre at det fungerer som forutsatt Følgende definisjoner er grunnleggende for Internkontroll: Internkontroll er kvalitetssikring av helse, miljø og sikkerhet. Et internkontrollsystem beskriver handlingsplaner; disse skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i medhold av lov eller forskrift. Internkontroll er et lederansvar og et medarbeideransvar. IK-håndbok Side

7 1.2 BESKRIVELSE AV INTERNKONTROLLSYSTEMET PA Entreprenør s internkontrollsystem er laget etter en gjennomgang av de lover og regler som finnes. Det er foretatt en utvelgelse av de lover og regler som vil gjelde for oss og disse danner grunnlaget for Internkontrollsystemet. PA Entreprenør A/S vil ikke kunne bygge opp et internkontrollsystem som gjelder for enhver tid på grunn av den spredning firmaet har over forskjellige prosjekter. De forskjellige prosjektene vil være av ulik karakter, og forskjellige krav vil derfor måtte følges. På det enkelte prosjekt må det lages egne systemer med utgangspunkt i dette generelle Internkontrollsystemet. De spesielle krav som gjelder for det enkelte prosjektet blir da lagt inn i dette Prosjekt- Internkontrollsystemet. Internkontrollhåndboka er bygd opp på følgende måte: Innledningen klarlegger hva som legges i begrepet internkontroll, og internkontrollsystemet. En presentasjon av PA Entreprenør A/S og bedriftens mål for miljø- og sikkerhetsaktiviteter finnes før det kommer en nøye beskrivelse av hvordan organiseringen av internkontrollsystemet i PA Entreprenør A/S skal skje. Under punktet med organisering vil myndighets- og ansvarsforhold bli skissert, og de forskjellige stillingsinstrukser beskrevet. Mesteparten av plassen i denne håndboka er brukt til beskrivelse av lovene og reglene som det er henvist til i internkontrollforskriften. De generelle lovbestemmelser som alltid vil være aktuelle, som for eksempel vernetjeneste, opplæring, arbeidslokaler og krav til offentlig innmelding, vil bli gjennomgått punktvis. Etter dette vil alle spesielle lover og forskrifter som er relatert til PA Entreprenør A/S bli gjennomgått. Det finner også en liste over andre publikasjoner fra arbeidstilsynet. I det siste kapitlet er det laget et opplegg som skal hjelpe den enkelte å organisere og dokumentere sitt arbeid. Her vises hva en prosedyre burde inneholde, og eksempler på hvilke rutiner som bør igangsettes ved prosjektstart. Under vedleggene til slutt finnes de prosedyrer som allerede er laget for PA Entreprenør A/S, samt lister og rapporter som skal brukes. Det er også laget eksemplarer av både lister, rapporter og prosedyrer som ikke er fylt ut og som kan brukes av den enkelte etter eget ønske. IK-håndbok Side

8 1.3 ORGANISASJON Organisasjon Det praktiske opplegg og gjennomføring av internkontroll skal inngå som en naturlig del av virksomhetens normale organisasjonsplan. Organiseringen av internkontrollarbeidet må ha to hovedmål: 1. At nødvendig informasjon om alt IK-arbeid når frem til den enkelte arbeidstaker. (For eksempel målsetting, handlingsplaner, rutiner og instrukser) 2. At relevant informasjon fra den enkelte arbeidstaker rapporteres på en hensiktsmessig måte, og at den når frem til ledelsen. (For eksempel melding om skader, tilløp av skader, problemer ansatte imellom etc.) For at Internkontrollforskriften skal etterleves må rutiner og prosedyrer utarbeides for hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og hva som skal dokumenteres skriftlig. Det vil være viktig at prosjektlederne ved anleggsstart kartlegger hvilke lover og forskrifter som vil være relevante Myndighets- og ansvarsforhold PA Entreprenør A/S har en normal hierarkisk organisasjon, og bedriftens internkontrollaktiviteter, myndighet og ansvar skal følge denne på samme måte som øvrige aktiviteter. Da dette er et firma med mye anleggsvirksomhet, er det en nødvendighet at myndighet og ansvar for gjennomføring og oppfølging av internkontrollarbeidet blir delegert fra daglig leder til prosjektansvarlig/anleggsleder. Disse vil videre delegere deler av det daglige internkontrollarbeidet til sine formenn/arbeidsledere som er det siste ledd med arbeidsgiveransvar. Stillingsinstrukser for Internkontrollarbeid: Daglig leder IK-håndbok Side

9 har det øverste og samlede ansvar for HMS avsetter de nødvendige økonomiske betingelser oppnevner en verneleder som minst en gang i året skal rapportere til han om HMStilstanden i bedriften delegerer myndighet og ansvar i henhold til vår organisasjonsstruktur Verneleder har ansvar for oppfølging og koordinering av interkontrollsystemet i PA Entreprenør A/S skal bistå og påse at de anleggsledere bygger opp et internkontrollsystem tilpasset de forskjellige prosjektene. Her vil en kartlegging av forholdene være av betydning for å kunne ta de nødvendige forhåndsreglene. skal planlegge og gjennomføre systemrevisjoner skal sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert i henhold til bestemte korrigerende tiltak og/eller eventuelle nye lover og forskrifter være koordinerende kontakt overfor offentlige og private verne- og miljøorganisasjoner rapporterer til daglig leder Anleggsledere har ansvar for å bygge opp et interkontrollsystem tilpasset prosjektenes spesielle forhold, og i henhold til denne internkontrollhåndboka skal sørge for oppfølging av internkontrollsystemet for prosjektett, og vedlikeholde/oppdatere det i anleggsperioden Arbeidstakere arbeidstakere skal utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet eller fra Arbeidstilsynet skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader arbeidstaker som blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom, som de mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, melder fra til arbeidsgiveren eller dennes representant IK-håndbok Side

10 DAGLIG LEDER AVD.LEDER BET.REHAB VERNELEDER AVD. LEDER BYGG/ANLEGG PROSJEKT PROSJEKT PROSJEKT PROSJEKT PROSJEKT PROSJEKT Figur 2.1 Ansvar for internkontroll delegert nedover i systemet IK-håndbok Side

11 1.4 INTERNKONTROLL TILPASSET PROSJEKTET Når prosjektlederen skal gjennomføre internkontrollsystemet på et anlegg, er det veldig mye som skal tas hensyn til. For å kunne komme i gang med internkontrollarbeidet på en ordentlig måte, er det nødvendig å kartlegge en rekke forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Her må en grundig gjennomgang av forholdene ved dette bestemte anlegget skje. Dette kalles en risikoanalyse. Kartleggingen skal relateres til lover og forskrifter. Denne internkontrollhåndboka brukes så for plukke ut det som vil være aktuelt for det enkelte anlegg. Dette settes sammen til en egen prosjekt håndbok for HMS. Der de enkelte kapittel kan spesialtilpasses prosjektet så lenge dette er nødvendig og ikke er i konflikt med forskriftene. Internkontrollplanen skal leveres til byggherre innen to uker etter anleggsstart og fortrinnsvis på første byggemøte. Det er viktig at det lages en organisasjonsplan for prosjektet og at det sendes melding om midlertidig arbeidssted til Arbeidstilsynet dersom jobben varer i over 6 uker. For å kunne systematisere alt dette vil det være en idé å lage en egen ringperm for IK-systemet. Under neste punkt beskrives hvordan en slik perm kan bygges opp, for på en enkel måte å få med seg det som kreves i et internkontrollsystem. IK-håndbok Side

12 1.4.1 IK-ringperm Hver gang et anlegg starter opp skal det utarbeides en egen internkontroll (IK)-ringperm. Det er mange grunner for å lage en slik perm: internkontrollen skal bygges opp på systematiske tiltak ifølge forskrift all informasjon og dokumentasjon finnes på ett sted, og er derfor lett tilgjengelig det er lettere å få oversikt over IK-systemet slik at ingen punkter blir glemt ved inspeksjon fra myndighetene stilles det krav om systematisk dokumentasjon ved å bruke en ringperm vil internkontrollen kunne innarbeides på en lett måte, og tid kan spares ved å slippe å bygge opp et helt nytt system hver gang Permen kan deles opp med fem skille-ark, med følgende emneoppdeling: 1. KARTLEGGING 2. ANSVARSFORHOLD/ORGANISASJON/OPPLÆRING 3. PROSEDYRER/BRUKERVEILEDNING 4. RAPPORTER 5. DIVERSE LISTER IK-håndbok Side

13 1.5 SYSTEMREVISJON Her skal alle de endringer som blir foretatt i internkontrollhåndboka listes opp. Dato Systemrevisjonene er foretatt av Kontrollert/ godkjent av Hva er endret Frøydis Rørtveit Per Chr Asakskogen Utarbeidet Frøydis Rørtveit Per Chr Asakskogen Oppdatert Frøydis Rørtveit Per Chr Asakskogen Oppdatert Pål Gjerp Frøydis Rørtveit Arild Bakke Fullstendig oppdatering Thor Hjalmarsen Frøydis Rørtveit Verneleder Senad Maric Verneleder Willy Østnes Faglig leder- elektro Per Chr Asakskogen Daglig leder Arild Bakke Hovedverneombud Signatur: Per Chr Asakskogen Daglig leder Signatur: Oppdatert Vedlagt Driftsleder instrukser for høyspenningsanlegg utarbeidet av Viken Hafslund Nett Øst Arild Bakke Hovedverneombud Stein Solvik Per Chr. Asakskogen Rutine for varsling av pårørende ved ulykke. (2.2) IK-håndbok Side

14 1.6 PRESENTASJON AV PA ENTREPRENØR A/S PA Entreprenør A/S er et lite, men effektivt entreprenørselskap. Hovedvekten av våre oppdrag er innen det tradisjonelle bygg- og anleggsmarkedet med hovedvekt på anlegg. Vi har også en spesialavdeling som tar seg av blant annet betongrehabilitering, vannmeisling, sprøytebetong, realkalisering og kloriduttrekking av betong etter NOT-metoden. PA Entreprenør A/S ble stiftet i 1989, og har per i dag en årlig omsetning på ca 100 millioner. Daglig leder i firmaet er Per-Chr. Asakskogen. PA Entreprenør A/S har pr. januar 2002 ca. 43 ansatte, herav 13 funksjonærer. Vår bank og forsikringsforbindelse er henholdsvis Sparebanken NOR og If - Storebrand. 1.7 MÅLSETNING Gjennom en bevisst satsing skal antall arbeidsulykker, uhell og helseskader minimaliseres. Dette skal vi oppnå ved å styrke kompetansen i alle ledd ved å tilby opplæring, utveksle erfaringer, samt orientere om de andres oppgaver og ansvar. Vi skal sørge for oppfølging av vernetiltak og iverksette de nødvendige korrigerende tiltak, samt knytte oss til de eksterne hjelpemidler som kan bidra til å forebygge ulykker og skader, og øke trivsel blant våre ansatte. Bruk av miljøvennlige produkter skal prioriteres. Vi skal også sørge for at våre underentreprenører medvirker i internkontrollarbeidet. IK-håndbok Side

15 2. LOVER OG FORSKRIFTER 2.1 Melding om midlertidig eller skiftende arbeidsplass Dersom et prosjekt skal vare mer enn 6 uker skal dette meldes til Arbeidstilsynet. Det brukes et eget skjema for dette som har bestillingsnummer 369 e). Meldingen skal sendes sendes en uke før arbeidet starter opp. Se vedlegg nr 1for kopi av skjema. 2.2 Arbeidsulykker og nestenulykker Ved arbeidsulykker som har ført til personskader skal dette øyeblikkelig meldes til: Lege / Ambulanse Daglig leder eller verneleder Byggherre Ved arbeidsulykker som har ført til døden eller alvorlig skade skal Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet varsles i henhold til Arbeidsmiljølovens 21. Ved spregningsulykke skal DGE Direktoratet for brann og eksplosjonsvern varsles. Varselet skal dokumenteres skriftlig. Det er anleggsleders ansvar at dette blir utført. Ved alvorlige skader, sykehusinnleggelse eller dødsfall skal nærmeste pårørende varsles. Dette gjøres via daglig leder. Pårørende-informasjon innhentes da fra hovedkontoret. Ved varsel om dødsfall skal den største varsomhet vises, dette søkes vanligvis gjort via politi/prest. Ingen andre enn anleggsleder skal uttale seg til pressen, som skal dersom mulig ta kontakt med daglig leder eller verneleder først. Alle arbeidsulykker og nestenulykker skal registreres og rapporteres. Dette gjøres på skjema for melding til byggherre. Melding skal merkes med Internkontroll og Arbeidsulykke eller Nestenulykke som overskrift, og inneholde følgende: Beskrivelse av hendelsesforløpet Eventuelle personskader Årsak, relatert til vernerunderapport dersom dette har vært et sjekkpunkt Konsekvens IK-håndbok Side

16 I henhold til 18-2 i Folketrygdeloven skal arbeidsgiveren melde fra til Folketrygden alle skader eller sykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet,- blankett A fra Folketrygden, se vedlegg 2. Kopi av melding til byggherre og skjema til Trygdekontoret skal sendes til hovedkontoret for arkivering i tillegg til arkivering i prosjektets HMS-perm. 2.3 Registrering av nøkkeltall I tillegg til de offentlige registreringer skal PA Entreprenør A/S foreta en del interne registreringer for hjelp til virksomhetens HMS-arbeid. I henhold til retningslinjer fastsatt av Rikstrygdeverket, med hjemmel i Folketrygdelovens 18-2 tredje ledd, skal PA Entreprenør A/S kvartalvis forta følgende registrering: mulige dagsverk fordelt på kjønn antall fraværstilfeller ved egen eller barns sykdom etter kjønn antall fraværsdager ved egen eller barns sykdom etter kjønn Vårt hovedkontor samler inn de nødvendige opplysninger fra våre forskjellige arbeidsplasser ved hjelp av sykemeldinger, egenmeldinger, lønningslister. Dette føres inn på et skjema. PA Entreprenør A/S skal registrere alle personskader eller sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen i henhold til Arbeidsmiljølovens 20. I henhold til Arbeidsmiljølovens 52 skal det føres lønningslister som viser overtidstimer pr. uke og pr. kalenderår. I tillegg skal nestenulykker og tilløp til ulykker registreres i forebyggende hensikt. 2.4 Årsrapport til Arbeidstilsynet Årsrapport over verne og miljøarbeidet i virksomheten (Arbeidstilsynets bestillingsnr. 503) og Særlig overvåkning av arbeidsmiljø (Arbeidstilsynets bestillingsnr. 503 b) skal utfylles og gjennomgås av ledelse og verneombud. Det er verneleder som har ansvar for at denne blir utarbeidet og oppbevart. Arbeidstilsynet skal se denne på oppfordring ved besøk. 2.5 Sykdom og fravær Alt fravær på grunn av sykdom eller annet skal registreres på eget skjema for egenerklæring ved fravær i tillegg til på timeliser for lønn. Se vedlegg nr. 3. Egenerklæring skal så fremst dette er mulig sendes med lønningslister for perioden fraværet har funnet sted, eller så snart som mulig etter dette. Det er den funksjonæren som fyller ut timelisten for den enkelte som har ansvar for at dette blir utført. IK-håndbok Side

17 Alle egenerklæringer arkiveres på hovedkontoret. Ifølge Folketrygdeloven gjelder følgende bestemmelser om fravær: Hver ansatte kan ha opptil 4 egenmeldinger i året. Et år regnes fra dato til dato. Ved egenmelding kan en maksimalt være borte i tre kalenderdager. Er arbeidstaker borte på dager umiddelbart før og umiddelbart etter arbeidsfrie dager regnes disse med når antall kalenderdager for egenmelding regnes ut. Varer arbeidsuførheten over tre kalenderdager kan den kreves bekreftet av lege fjerde dag eller første dag arbeidstaker skulle ha arbeidet. Dersom bekreftelse fra lege ikke blir lagt frem ved fravær over tre dager, faller retten til sykepenger for de tre første dagene bort. En erklæring fra lege om arbeidsuførhet gjelder fra den dag lege søkes. For å få rett til sykepenger må arbeidstaker ha vært ansatt i minst to uker. 2.6 Verne- og helsetjeneste PA Entreprenør A/S har en samarbeidsavtale med Rommen Felles Bedriftshelsetjeneste. I følge forskrift nr. 501 er bygg- og anleggsvirksomhet pålagt at de ansatte har et støtteapparat med helse- og miljøpersonell. Bedriftshelsetjenesten inngår som et ledd i det forebyggende helse- og miljøarbeidet. De skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakerne med å skape et forsvarlig arbeidsmiljø. Vår målsetting i PA Entreprenør A/S er å forebygge helseskader, i stedet for å behandle dem. Arbeidsmiljølovens 14 og 30, samt forskriftene nr. 501 Bedriftshelsetjeneste og nr. 518 Verne- og helsepersonell gjelder innenfor dette området. 2.7 Verne-/hovedombud I PA Entreprenør A/S skal det til enhver tid være valgt verneombud og hovedverneombud. Alle ansatte skal være informert om hvem som innehar de forskjellige stillingene gjennom rundskriv eller oppslag på arbeidsplassen. Se vedlegg nr. 4 for navneliste. På det enkelte prosjekt skal det opplyses hvem som er verneombud i Internkontrollsystemet tilpasset prosjektet. Hvis prosjektet er lite kan hovedverneombud oppgis. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldene verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiver. PA Entreprenør A/S skal påse at alle verneombud er inneforstått med sine plikter. IK-håndbok Side

18 Kfr i Arbeidsmiljøloven. Forskrift nr. 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg, nr. 383 Vernetjenesten, nr. 404 Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen, samt nr. 437 Du er valgt til verneombud. 2.8 Vernerunder Det skal arrangeres vernerunder på alle prosjekter. Anleggsleder eller verneleder arrangerer vernerunder. Første vernerunde skal avtales/varsles på Byggemøte nr. 1, der det også avtales hyppighet på vernerundene. Første vernerunde skal arrangeres senest to uker etter anleggsstart. Byggherre skal ha invitasjon til alle vernerunder helst skriftlig eller på byggemøter. Det skal være en representant for hver av underentreprenørene som har arbeid på anleggsplassene i den perioden vernerunden arrangeres. Da våre oppdrag varierer i størrelse, tid og arbeidsart vil sjekkpunktene på vernerundene variere. Hvert sjekkpunkt skal gjennomgåes og det skal avgjøres hvilke mangler som finnes, hvilke tiltak som skal iverksettes for utbedring, hvem som er ansvarlig for at dette blir utført og tidsfrist for utførelse. Det skrives en rapport for hver vernerunde, rapporten distribueres til alle deltakerne på vernerunden og samt at et eksemplar henges på informasjonstavle for arbeiderne. Se vedlegg nr. 5. Det skal ved hver vernerunde gjennomgåes utbedringspunkter fra forrige runde som kontroll på at disse er utført. 2.9 Verneutstyr og arbeidsklær Et viktig forebyggende tiltak i vår bransje er bruk av verneutstyr. Verneutstyr på verktøy og maskiner er beskrevet i spesifikke lover og forskrifter eller bruksanvisning. Påkrevet verneutstyr skal til enhver tid være påmontert og/eller tilgjengelig. Nødvendig kontroll av utstyret skal utføres..mangler og feil skal straks utbedres eller meldes til ledelsen. Nødvendig informasjon av hensikt, og opplæring av bruk skal gis til bruker. Det skal på ethvert prosjekt vurderes hvilke risikoer som finnes. Alle ansatte skal få utdelt hjelm og vernesko. Hjelmer skal ha PA Entreprenør- merke og navn. Funksjonærer skal bruke rød farge på hjelmen, verneombud skal ha grønn hjelm mens resterende skal ha hvite hjelmer. Gjester skal ha blå hjelm. PA Entreprenør A/S deler ut arbeidsklær til sine ansatte, disse skal ha en fluoriserende farge og refleks. IK-håndbok Side

19 Kontroll av bruk og vedlikehold av verneutstyr skal inngå i vernerunde. Verneutstyr og arbeidsklær skal merkes med brukerens navn. Se forskrift 555 Bruk av arbeidsutstyr Førstehjelpsutstyr På alle våre anleggsplasser skal minst en førsthjelpskoffert foreligge. Kfr. forskrift nr. 176 fra Arbeidstilsynet. Førstehjelpsutstyr være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Lagringsplassen skal merkes med skilt. Innhold av stasjonær-pakke skal kontrolleres og kompletteres etter behov. Førstehjelpskurs skal tilbys de ansatte Giftige og helsefarlige stoffer, kartotek PA Entreprenør A/S skal føre register over giftige og farlige stoffer med datablad som inneholder blant annet førstehjelpsbehandling. Kartoteket er en del av arkivsystemet på hovedkontoret Opplæring og kurstilbud Verneleder og verneombud i PA Entreprenør A/S skal ha gått på 40 timers kurs innen HMS. Det skal med jevne mellomrom arrangeres førstehjelpskurs for alle ansatte i firmaet. Ansattes kursbevis arkiveres på hovedkontoret Arbeidslokaler/plasser PA Entreprenør A/S benytter både hovedkontoret og sine forskjellige anleggsplasser med anleggsbrakker som arbeidslokaler og personalrom. Alle skal tilfredsstille krav i henhold til lover og forskrifter. På våre anleggsplasser skal prosjektlederen være ansvarlig for å bestemme antall, plassering, vedlikehold og rengjøring i henhold til forskrift, arbeidsart og kontrakt. En riggplan skal utarbeides dersom det er litt størrelse på prosjektet. Kfr. Arbeidsmiljølovens 8, samt forskrift nr. 364 Kvilekoier, nr. 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplasser, nr. 528 Arbeid ved dataskjerm med veiledning (publikasjon nr. 540), nr. 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler og nr. 480 Røyking. Inneklima. Arbeidsmiljø, I Arbeidsmiljølovens 14, første ledd står det følgende: Alle har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. PA Entreprenør A/S oppfordrer sine røkende ansatte til å vise respekt og forståelse for de som ikke røyker. IK-håndbok Side

20 2.14 Arbeid i trafikkerte veier Som nevnt i firmaets presentasjon er hovedvekten av våre oppdrag innen anleggsvirksomhet i Oslo og omegn. De fleste i bedriftens ledelse har gjennomgått kurset Arbeidsvarsling. Anleggsleder koordinerer innhenting av tillatelse, utarbeidelse av skiltplan, organisering av omkjøring, dirigering av trafikken og oppsetting/kontroll av sperring. Behovet for tungt sperremateriell som f. eks fenderstein vurderes i hvert enkelt tilfelle. Sperrematerialet skal være godkjent, påført refleksmerke og firmaets logo. Klær med fluoriserende farge og refleks skal brukes ved arbeid i trafikkerte veier. Vedlikehold og rengjøring av sperremateriell skal inngå i punkter på vernerunde Arbeidsmiljøsenteret PA Entreprenør A/S er medlem av AMS (Arbeidsmiljøsenteret), som er en ideell og frittstående organisasjon, som har som formål å fremme samarbeid innen helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet. PA Entreprenør A/S benytter seg av de kurs og konferanser de tilbyr, og abonnerer på tidsskriftet Arbeidsmiljø som utgis åtte ganger i året. Bladet skal sirkulere i bedriften og er tilgjengelig for utlån på hovedkontoret. Arbeidsmiljøsenteret oppdaterer oss hver gang det skejr endringer innenfor noen lover og forskrifter som kan knyttes til HMS Orientering/informasjon/oppslag/skilting Ansatte i PA Entreprenør A/S skal holdes orientert om alt det i bedriften som kan berøre dem, som for eksempel ny organisasjon, ansettelse/avgang i ledelse, anskaffelser av nye maskiner og utstyr Ved ansettelser med varighet over en måned skal det inngås skriftlig arbeidsavtale. PA Entreprenør har satt opp en slik etter de krav som nedsettes i 55B i Arbeidsmiljøloven. Nyansatte i bedriften skal gjennomgå en informasjonsprosedyre som blant annet litt om helse, miljø og sikkerhet i PA Entreprenør A/S. Prosedyren vil utarbeides adskilt fra internkontrollhåndboka. Denne presentasjonen skal dokumenteres skriftlig og arkiveres med den nyansattes underskrift etter gjennomgang. Det er prosjektlederes ansvar å påse at dette blir utført. Ved anleggstart skal alle ansatte på prosjektet orienteres om internkontrollrutiner og ansvarsforhold. På anleggsplassen skal, avhengig av arbeidsart, de nødvendige brosjyrer om verne, miljø og sikkerhet være tilgjengelig, og de pålagte og nødvendige plakater/skilt henges opp. Nødnummerliste skal henges opp på alle byggeplasser. Se vedlegg nr. 6. IK-håndbok Side

21 2.17 Flere arbeidsgivere på samme plass Som hovedentreprenør på de fleste prosjekter PA Entreprenør A/S har må vi regne med å bli utpekt som hovedbedrift for koordinering og ledelse av HMS-arbeidet. Dette skal pålegges oss av byggherren og vi skal dersom det ikke er en del av kontraktsbestemmelsene kreve at dette settes opp som en skriftlig avtale. Arbeidsmiljølovens 15 og forskrift 534 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser ( Byggherre-forskriften) 2.18 Norcure-metoden Norcure metoden brukes i sammenheng med betongrehabilitering. Norcure-metoden har ingen helsefarlige elementer. Strømmen har ingen konsekvenser for personer med pace-maker eller lignende. Soda-løsningen, som består av en ren krystallsoda oppblandet med vann, er helt ufarlig for personer og miljø. Vi opererer i et spenningsnivå under 50V, som er grensen for kobling uten faglært elektriker Innkjøp Bedriften skal i henhold til målsetting prioritere innkjøp av varer som er miljøvennlige Ungdom i arbeid krever særlig forsiktighet I Arbeidstilsynets forskrifter er det av og til nevnt en nedre aldersgrense for utførelse av arbeid. Prosjektleder skal sørge for at disse aldersgrenser overholdes og at den eller de som står for opplæring og/eller tilsyn har de nødvendige kvalifikasjoner, og ikke minst motivasjon. Verneombud skal tas med på råd. Alle arbeidstakere under 18 år skal registreres på egen liste, dette gjøres på hvert prosjekt Graving/avstiving av grøfter Alle som skal bruke slike maskiner i PA Entreprenør A/S skal ha de nødvendige sertifikater og kontrollbøker i orden for sine maskiner. PA Entreprenør A/S vil passe på at de maskiner de eier blir vedlikeholdt og kontrollert i henhold til leverandørens anvisning. Vi skal også sørge for at underentreprenører og innleide som benyttes på anleggsplasser har nødvendige sertifikater og kontrollbøker i orden for sine maskiner. Dette skal være punkt på vernerunde. IK-håndbok Side

22 2.22 Motorkjedesager PA Entreprenør A/S vil anskaffe og innleie kun godkjente motorkjedesager på sine forskjellige arbeidsplasser. I tillegg skal våre prosjektledere sørge for blant annet å orientere brukere on farer ved bruk av motorkjedesag, at bruksanvisning foreligger, at riktige reparasjoner og vedlikehold blir utført Trykkluftanlegg PA Entreprenør A/S eier og leier kun transportable trykkluftanlegg, og det er prosjektledernes ansvar å sørge for at disse, og nødvendig tilbehør, til enhver tid tilfredsstiller forskriftene. PA Entreprenør A/S har utarbeidet en prosedyre med sjekkliste som skal sikre kontroll på anlegget. Se vedlegg nr. 7. Kontroll skal også inngå i vernerunde. Vår materialforvalter vil ta seg av annet vedlikehold og kontroll i henhold til forskrift Boltepistoler med tilbehør PA Entreprenør A/S anskaffer og innleier kun typegodkjente bolte-pistoler og tilbehør bestemt for pistolen og det arbeid som skal utføres. På våre arbeidsplasser hvor boltpistol benyttes skal prosjektlederen sørge for blant annet at boltpistolen er kontrollert og i orden, at nødvendig personlig verneutstyr og sikring er på plass og i bruk, samt at brukene er over 18 år. Når det gjelder vedlikehold, rengjøring og oppbevaring av boltpistolen skal dette gjøres i henhold til bruksanvisning og forskrift. Alt dette skal inngå som punkt i vernerunde. Ved feil på boltpistol skal den ikke brukes, og overordnet straks varsles. Ved bruk av spikerpistoler vil de samme rutiner tas i bruk Bruk av arbeidsutstyr og maskiner Kfr forskrift 522 Maskiner og 555 Bruk av arbeidutstyr. PA Entreprenør A/S skal sikre at tekniske innretninger er konstruert slik at arbeidstakerne er vernet mot skade på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldig belastning. Driftsleder skal påse at denne forskriften blir fulgt, både når det gjelder oppstillling, montering, vedlikehold og reparasjon, samt merking og bruksanvisning. Vedlikehold og reparasjon av teknisk innretning skal utføres etter behov og på grunnlag av bruksanvisning. Kontroll av teknisk innredning skal inngå som punkt i vernerunde. Ansatte skal ha nødvendige kurs og opplæring. IK-håndbok Side

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer