INTERNKONTROLL HÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNKONTROLL HÅNDBOK"

Transkript

1 INTERNKONTROLL HÅNDBOK

2 FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert på Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og andre forskrifter utgitt av arbeidstilsynet. Internkontrollsystemet er verktøyet som PA Entreprenør A/S bruker for å sikre arbeidsplassen til våre ansatte og for å hindre at våre aktiviteter skader miljøet rundt oss med for eksempel forurensing eller støy. IK-håndbok Side

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING GRUNNLAG OG DEFINISJONER BESKRIVELSE AV INTERNKONTROLLSYSTEMET ORGANISASJON ORGANISASJON MYNDIGHETS- OG ANSVARSFORHOLD INTERNKONTROLL TILPASSET PROSJEKTET IK-RINGPERM SYSTEMREVISJON PRESENTASJON AV PA ENTREPRENØR A/S MÅLSETNING LOVER OG FORSKRIFTER MELDING OM MIDLERTIDIG ELLER SKIFTENDE ARBEIDSPLASS ARBEIDSULYKKER OG NESTENULYKKER REGISTRERING AV NØKKELTALL ÅRSRAPPORT TIL ARBEIDSTILSYNET SYKDOM OG FRAVÆR VERNE- OG HELSETJENESTE VERNE-/HOVEDOMBUD VERNERUNDER VERNEUTSTYR OG ARBEIDSKLÆR FØRSTEHJELPSUTSTYR GIFTIGE OG HELSEFARLIGE STOFFER, KARTOTEK OPPLÆRING OG KURSTILBUD ARBEIDSLOKALER/PLASSER ARBEID I TRAFIKKERTE VEIER ARBEIDSMILJØSENTERET ORIENTERING/INFORMASJON/OPPSLAG/SKILTING FLERE ARBEIDSGIVERE PÅ SAMME PLASS NORCURE-METODEN INNKJØP UNGDOM I ARBEID KREVER SÆRLIG FORSIKTIGHET GRAVING/AVSTIVING AV GRØFTER MOTORKJEDESAGER TRYKKLUFTANLEGG BOLTEPISTOLER MED TILBEHØR BRUK AV ARBEIDSUTSTYR OG MASKINER BRUK AV ARBEIDSPLATTFORM BRUK AV LIFT BRUK AV VANNMEISLINGSUTSTYR 23 IK-håndbok Side

4 2.29 BRUK AV BETONGSPRØYTER PA ENTREPRENØR A/S BILHOLD LØFTEINNRETNINGER OG LØFTEREDSKAP TREBEARBEIDINGSMASKINER ARBEID MED AVLØPSANLEGG SANDBLÅSING STILLASER, STIGER OG ARBEID PÅ TAK LOV OM BRANNVERN M.V LOV OM BRANNFARLIGE VARER MED FORSKRIFTER 25 VEDLEGG: DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR HØYSPENINGSANLEGG I OMRÅDER VIKEN OG HAFSLUND NETT ØST IK-håndbok Side

5 1. INNLEDNING 1.1 GRUNNLAG OG DEFINISJONER Internkontrollsystemet tar utgangspunkt i Internkontrollforskriften - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, denne trådte i kraft 1. januar i Regelverket som bedriftene blir tilknyttet gjennom Internkontrollforskriften er omfattende, for tiden finnes det lover og over 200 forskrifter som den enkelte virksomhet kan bli berørt av. Det vil ikke være behov for å benytte alle disse til enhver tid, og for oss i bygg- og anleggsbransjen vil de mest sentrale være følgende: Arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø) Brannvernloven (Lov om brannvern) Brannfarlighetsloven (Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk) Lov om eksplosive varer Plan- og bygningsloven Forskrifter fra Arbeidstilsynet Internkontrollforskriften presiserer at det er bedriftens ansvar å legge forholdene til rette slik at offentlige regler blir etterlevd, men den ansattes rett og plikt til å delta i dette arbeidet er også nedfelt i forskriften. Internkontrollforskriften har satt krav til hva et internkontrollsystem skal inneholde. Her er et utdrag fra forskriften: a) ledelsens mål for virksomhetens helse, miljø og sikkerhet b) beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert; herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt c) beskrivelse av virksomhetens farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdering av risiko, samt utarbeidelse av tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene d) beskrivelse av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatte eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen IK-håndbok Side

6 e) beskrivelse av hvordan internkontrollsystemet systematisk overvåkes og gjennomgås for å sikre at det fungerer som forutsatt Følgende definisjoner er grunnleggende for Internkontroll: Internkontroll er kvalitetssikring av helse, miljø og sikkerhet. Et internkontrollsystem beskriver handlingsplaner; disse skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i medhold av lov eller forskrift. Internkontroll er et lederansvar og et medarbeideransvar. IK-håndbok Side

7 1.2 BESKRIVELSE AV INTERNKONTROLLSYSTEMET PA Entreprenør s internkontrollsystem er laget etter en gjennomgang av de lover og regler som finnes. Det er foretatt en utvelgelse av de lover og regler som vil gjelde for oss og disse danner grunnlaget for Internkontrollsystemet. PA Entreprenør A/S vil ikke kunne bygge opp et internkontrollsystem som gjelder for enhver tid på grunn av den spredning firmaet har over forskjellige prosjekter. De forskjellige prosjektene vil være av ulik karakter, og forskjellige krav vil derfor måtte følges. På det enkelte prosjekt må det lages egne systemer med utgangspunkt i dette generelle Internkontrollsystemet. De spesielle krav som gjelder for det enkelte prosjektet blir da lagt inn i dette Prosjekt- Internkontrollsystemet. Internkontrollhåndboka er bygd opp på følgende måte: Innledningen klarlegger hva som legges i begrepet internkontroll, og internkontrollsystemet. En presentasjon av PA Entreprenør A/S og bedriftens mål for miljø- og sikkerhetsaktiviteter finnes før det kommer en nøye beskrivelse av hvordan organiseringen av internkontrollsystemet i PA Entreprenør A/S skal skje. Under punktet med organisering vil myndighets- og ansvarsforhold bli skissert, og de forskjellige stillingsinstrukser beskrevet. Mesteparten av plassen i denne håndboka er brukt til beskrivelse av lovene og reglene som det er henvist til i internkontrollforskriften. De generelle lovbestemmelser som alltid vil være aktuelle, som for eksempel vernetjeneste, opplæring, arbeidslokaler og krav til offentlig innmelding, vil bli gjennomgått punktvis. Etter dette vil alle spesielle lover og forskrifter som er relatert til PA Entreprenør A/S bli gjennomgått. Det finner også en liste over andre publikasjoner fra arbeidstilsynet. I det siste kapitlet er det laget et opplegg som skal hjelpe den enkelte å organisere og dokumentere sitt arbeid. Her vises hva en prosedyre burde inneholde, og eksempler på hvilke rutiner som bør igangsettes ved prosjektstart. Under vedleggene til slutt finnes de prosedyrer som allerede er laget for PA Entreprenør A/S, samt lister og rapporter som skal brukes. Det er også laget eksemplarer av både lister, rapporter og prosedyrer som ikke er fylt ut og som kan brukes av den enkelte etter eget ønske. IK-håndbok Side

8 1.3 ORGANISASJON Organisasjon Det praktiske opplegg og gjennomføring av internkontroll skal inngå som en naturlig del av virksomhetens normale organisasjonsplan. Organiseringen av internkontrollarbeidet må ha to hovedmål: 1. At nødvendig informasjon om alt IK-arbeid når frem til den enkelte arbeidstaker. (For eksempel målsetting, handlingsplaner, rutiner og instrukser) 2. At relevant informasjon fra den enkelte arbeidstaker rapporteres på en hensiktsmessig måte, og at den når frem til ledelsen. (For eksempel melding om skader, tilløp av skader, problemer ansatte imellom etc.) For at Internkontrollforskriften skal etterleves må rutiner og prosedyrer utarbeides for hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og hva som skal dokumenteres skriftlig. Det vil være viktig at prosjektlederne ved anleggsstart kartlegger hvilke lover og forskrifter som vil være relevante Myndighets- og ansvarsforhold PA Entreprenør A/S har en normal hierarkisk organisasjon, og bedriftens internkontrollaktiviteter, myndighet og ansvar skal følge denne på samme måte som øvrige aktiviteter. Da dette er et firma med mye anleggsvirksomhet, er det en nødvendighet at myndighet og ansvar for gjennomføring og oppfølging av internkontrollarbeidet blir delegert fra daglig leder til prosjektansvarlig/anleggsleder. Disse vil videre delegere deler av det daglige internkontrollarbeidet til sine formenn/arbeidsledere som er det siste ledd med arbeidsgiveransvar. Stillingsinstrukser for Internkontrollarbeid: Daglig leder IK-håndbok Side

9 har det øverste og samlede ansvar for HMS avsetter de nødvendige økonomiske betingelser oppnevner en verneleder som minst en gang i året skal rapportere til han om HMStilstanden i bedriften delegerer myndighet og ansvar i henhold til vår organisasjonsstruktur Verneleder har ansvar for oppfølging og koordinering av interkontrollsystemet i PA Entreprenør A/S skal bistå og påse at de anleggsledere bygger opp et internkontrollsystem tilpasset de forskjellige prosjektene. Her vil en kartlegging av forholdene være av betydning for å kunne ta de nødvendige forhåndsreglene. skal planlegge og gjennomføre systemrevisjoner skal sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert i henhold til bestemte korrigerende tiltak og/eller eventuelle nye lover og forskrifter være koordinerende kontakt overfor offentlige og private verne- og miljøorganisasjoner rapporterer til daglig leder Anleggsledere har ansvar for å bygge opp et interkontrollsystem tilpasset prosjektenes spesielle forhold, og i henhold til denne internkontrollhåndboka skal sørge for oppfølging av internkontrollsystemet for prosjektett, og vedlikeholde/oppdatere det i anleggsperioden Arbeidstakere arbeidstakere skal utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet eller fra Arbeidstilsynet skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader arbeidstaker som blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom, som de mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, melder fra til arbeidsgiveren eller dennes representant IK-håndbok Side

10 DAGLIG LEDER AVD.LEDER BET.REHAB VERNELEDER AVD. LEDER BYGG/ANLEGG PROSJEKT PROSJEKT PROSJEKT PROSJEKT PROSJEKT PROSJEKT Figur 2.1 Ansvar for internkontroll delegert nedover i systemet IK-håndbok Side

11 1.4 INTERNKONTROLL TILPASSET PROSJEKTET Når prosjektlederen skal gjennomføre internkontrollsystemet på et anlegg, er det veldig mye som skal tas hensyn til. For å kunne komme i gang med internkontrollarbeidet på en ordentlig måte, er det nødvendig å kartlegge en rekke forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Her må en grundig gjennomgang av forholdene ved dette bestemte anlegget skje. Dette kalles en risikoanalyse. Kartleggingen skal relateres til lover og forskrifter. Denne internkontrollhåndboka brukes så for plukke ut det som vil være aktuelt for det enkelte anlegg. Dette settes sammen til en egen prosjekt håndbok for HMS. Der de enkelte kapittel kan spesialtilpasses prosjektet så lenge dette er nødvendig og ikke er i konflikt med forskriftene. Internkontrollplanen skal leveres til byggherre innen to uker etter anleggsstart og fortrinnsvis på første byggemøte. Det er viktig at det lages en organisasjonsplan for prosjektet og at det sendes melding om midlertidig arbeidssted til Arbeidstilsynet dersom jobben varer i over 6 uker. For å kunne systematisere alt dette vil det være en idé å lage en egen ringperm for IK-systemet. Under neste punkt beskrives hvordan en slik perm kan bygges opp, for på en enkel måte å få med seg det som kreves i et internkontrollsystem. IK-håndbok Side

12 1.4.1 IK-ringperm Hver gang et anlegg starter opp skal det utarbeides en egen internkontroll (IK)-ringperm. Det er mange grunner for å lage en slik perm: internkontrollen skal bygges opp på systematiske tiltak ifølge forskrift all informasjon og dokumentasjon finnes på ett sted, og er derfor lett tilgjengelig det er lettere å få oversikt over IK-systemet slik at ingen punkter blir glemt ved inspeksjon fra myndighetene stilles det krav om systematisk dokumentasjon ved å bruke en ringperm vil internkontrollen kunne innarbeides på en lett måte, og tid kan spares ved å slippe å bygge opp et helt nytt system hver gang Permen kan deles opp med fem skille-ark, med følgende emneoppdeling: 1. KARTLEGGING 2. ANSVARSFORHOLD/ORGANISASJON/OPPLÆRING 3. PROSEDYRER/BRUKERVEILEDNING 4. RAPPORTER 5. DIVERSE LISTER IK-håndbok Side

13 1.5 SYSTEMREVISJON Her skal alle de endringer som blir foretatt i internkontrollhåndboka listes opp. Dato Systemrevisjonene er foretatt av Kontrollert/ godkjent av Hva er endret Frøydis Rørtveit Per Chr Asakskogen Utarbeidet Frøydis Rørtveit Per Chr Asakskogen Oppdatert Frøydis Rørtveit Per Chr Asakskogen Oppdatert Pål Gjerp Frøydis Rørtveit Arild Bakke Fullstendig oppdatering Thor Hjalmarsen Frøydis Rørtveit Verneleder Senad Maric Verneleder Willy Østnes Faglig leder- elektro Per Chr Asakskogen Daglig leder Arild Bakke Hovedverneombud Signatur: Per Chr Asakskogen Daglig leder Signatur: Oppdatert Vedlagt Driftsleder instrukser for høyspenningsanlegg utarbeidet av Viken Hafslund Nett Øst Arild Bakke Hovedverneombud Stein Solvik Per Chr. Asakskogen Rutine for varsling av pårørende ved ulykke. (2.2) IK-håndbok Side

14 1.6 PRESENTASJON AV PA ENTREPRENØR A/S PA Entreprenør A/S er et lite, men effektivt entreprenørselskap. Hovedvekten av våre oppdrag er innen det tradisjonelle bygg- og anleggsmarkedet med hovedvekt på anlegg. Vi har også en spesialavdeling som tar seg av blant annet betongrehabilitering, vannmeisling, sprøytebetong, realkalisering og kloriduttrekking av betong etter NOT-metoden. PA Entreprenør A/S ble stiftet i 1989, og har per i dag en årlig omsetning på ca 100 millioner. Daglig leder i firmaet er Per-Chr. Asakskogen. PA Entreprenør A/S har pr. januar 2002 ca. 43 ansatte, herav 13 funksjonærer. Vår bank og forsikringsforbindelse er henholdsvis Sparebanken NOR og If - Storebrand. 1.7 MÅLSETNING Gjennom en bevisst satsing skal antall arbeidsulykker, uhell og helseskader minimaliseres. Dette skal vi oppnå ved å styrke kompetansen i alle ledd ved å tilby opplæring, utveksle erfaringer, samt orientere om de andres oppgaver og ansvar. Vi skal sørge for oppfølging av vernetiltak og iverksette de nødvendige korrigerende tiltak, samt knytte oss til de eksterne hjelpemidler som kan bidra til å forebygge ulykker og skader, og øke trivsel blant våre ansatte. Bruk av miljøvennlige produkter skal prioriteres. Vi skal også sørge for at våre underentreprenører medvirker i internkontrollarbeidet. IK-håndbok Side

15 2. LOVER OG FORSKRIFTER 2.1 Melding om midlertidig eller skiftende arbeidsplass Dersom et prosjekt skal vare mer enn 6 uker skal dette meldes til Arbeidstilsynet. Det brukes et eget skjema for dette som har bestillingsnummer 369 e). Meldingen skal sendes sendes en uke før arbeidet starter opp. Se vedlegg nr 1for kopi av skjema. 2.2 Arbeidsulykker og nestenulykker Ved arbeidsulykker som har ført til personskader skal dette øyeblikkelig meldes til: Lege / Ambulanse Daglig leder eller verneleder Byggherre Ved arbeidsulykker som har ført til døden eller alvorlig skade skal Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet varsles i henhold til Arbeidsmiljølovens 21. Ved spregningsulykke skal DGE Direktoratet for brann og eksplosjonsvern varsles. Varselet skal dokumenteres skriftlig. Det er anleggsleders ansvar at dette blir utført. Ved alvorlige skader, sykehusinnleggelse eller dødsfall skal nærmeste pårørende varsles. Dette gjøres via daglig leder. Pårørende-informasjon innhentes da fra hovedkontoret. Ved varsel om dødsfall skal den største varsomhet vises, dette søkes vanligvis gjort via politi/prest. Ingen andre enn anleggsleder skal uttale seg til pressen, som skal dersom mulig ta kontakt med daglig leder eller verneleder først. Alle arbeidsulykker og nestenulykker skal registreres og rapporteres. Dette gjøres på skjema for melding til byggherre. Melding skal merkes med Internkontroll og Arbeidsulykke eller Nestenulykke som overskrift, og inneholde følgende: Beskrivelse av hendelsesforløpet Eventuelle personskader Årsak, relatert til vernerunderapport dersom dette har vært et sjekkpunkt Konsekvens IK-håndbok Side

16 I henhold til 18-2 i Folketrygdeloven skal arbeidsgiveren melde fra til Folketrygden alle skader eller sykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet,- blankett A fra Folketrygden, se vedlegg 2. Kopi av melding til byggherre og skjema til Trygdekontoret skal sendes til hovedkontoret for arkivering i tillegg til arkivering i prosjektets HMS-perm. 2.3 Registrering av nøkkeltall I tillegg til de offentlige registreringer skal PA Entreprenør A/S foreta en del interne registreringer for hjelp til virksomhetens HMS-arbeid. I henhold til retningslinjer fastsatt av Rikstrygdeverket, med hjemmel i Folketrygdelovens 18-2 tredje ledd, skal PA Entreprenør A/S kvartalvis forta følgende registrering: mulige dagsverk fordelt på kjønn antall fraværstilfeller ved egen eller barns sykdom etter kjønn antall fraværsdager ved egen eller barns sykdom etter kjønn Vårt hovedkontor samler inn de nødvendige opplysninger fra våre forskjellige arbeidsplasser ved hjelp av sykemeldinger, egenmeldinger, lønningslister. Dette føres inn på et skjema. PA Entreprenør A/S skal registrere alle personskader eller sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen i henhold til Arbeidsmiljølovens 20. I henhold til Arbeidsmiljølovens 52 skal det føres lønningslister som viser overtidstimer pr. uke og pr. kalenderår. I tillegg skal nestenulykker og tilløp til ulykker registreres i forebyggende hensikt. 2.4 Årsrapport til Arbeidstilsynet Årsrapport over verne og miljøarbeidet i virksomheten (Arbeidstilsynets bestillingsnr. 503) og Særlig overvåkning av arbeidsmiljø (Arbeidstilsynets bestillingsnr. 503 b) skal utfylles og gjennomgås av ledelse og verneombud. Det er verneleder som har ansvar for at denne blir utarbeidet og oppbevart. Arbeidstilsynet skal se denne på oppfordring ved besøk. 2.5 Sykdom og fravær Alt fravær på grunn av sykdom eller annet skal registreres på eget skjema for egenerklæring ved fravær i tillegg til på timeliser for lønn. Se vedlegg nr. 3. Egenerklæring skal så fremst dette er mulig sendes med lønningslister for perioden fraværet har funnet sted, eller så snart som mulig etter dette. Det er den funksjonæren som fyller ut timelisten for den enkelte som har ansvar for at dette blir utført. IK-håndbok Side

17 Alle egenerklæringer arkiveres på hovedkontoret. Ifølge Folketrygdeloven gjelder følgende bestemmelser om fravær: Hver ansatte kan ha opptil 4 egenmeldinger i året. Et år regnes fra dato til dato. Ved egenmelding kan en maksimalt være borte i tre kalenderdager. Er arbeidstaker borte på dager umiddelbart før og umiddelbart etter arbeidsfrie dager regnes disse med når antall kalenderdager for egenmelding regnes ut. Varer arbeidsuførheten over tre kalenderdager kan den kreves bekreftet av lege fjerde dag eller første dag arbeidstaker skulle ha arbeidet. Dersom bekreftelse fra lege ikke blir lagt frem ved fravær over tre dager, faller retten til sykepenger for de tre første dagene bort. En erklæring fra lege om arbeidsuførhet gjelder fra den dag lege søkes. For å få rett til sykepenger må arbeidstaker ha vært ansatt i minst to uker. 2.6 Verne- og helsetjeneste PA Entreprenør A/S har en samarbeidsavtale med Rommen Felles Bedriftshelsetjeneste. I følge forskrift nr. 501 er bygg- og anleggsvirksomhet pålagt at de ansatte har et støtteapparat med helse- og miljøpersonell. Bedriftshelsetjenesten inngår som et ledd i det forebyggende helse- og miljøarbeidet. De skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakerne med å skape et forsvarlig arbeidsmiljø. Vår målsetting i PA Entreprenør A/S er å forebygge helseskader, i stedet for å behandle dem. Arbeidsmiljølovens 14 og 30, samt forskriftene nr. 501 Bedriftshelsetjeneste og nr. 518 Verne- og helsepersonell gjelder innenfor dette området. 2.7 Verne-/hovedombud I PA Entreprenør A/S skal det til enhver tid være valgt verneombud og hovedverneombud. Alle ansatte skal være informert om hvem som innehar de forskjellige stillingene gjennom rundskriv eller oppslag på arbeidsplassen. Se vedlegg nr. 4 for navneliste. På det enkelte prosjekt skal det opplyses hvem som er verneombud i Internkontrollsystemet tilpasset prosjektet. Hvis prosjektet er lite kan hovedverneombud oppgis. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldene verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiver. PA Entreprenør A/S skal påse at alle verneombud er inneforstått med sine plikter. IK-håndbok Side

18 Kfr i Arbeidsmiljøloven. Forskrift nr. 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg, nr. 383 Vernetjenesten, nr. 404 Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen, samt nr. 437 Du er valgt til verneombud. 2.8 Vernerunder Det skal arrangeres vernerunder på alle prosjekter. Anleggsleder eller verneleder arrangerer vernerunder. Første vernerunde skal avtales/varsles på Byggemøte nr. 1, der det også avtales hyppighet på vernerundene. Første vernerunde skal arrangeres senest to uker etter anleggsstart. Byggherre skal ha invitasjon til alle vernerunder helst skriftlig eller på byggemøter. Det skal være en representant for hver av underentreprenørene som har arbeid på anleggsplassene i den perioden vernerunden arrangeres. Da våre oppdrag varierer i størrelse, tid og arbeidsart vil sjekkpunktene på vernerundene variere. Hvert sjekkpunkt skal gjennomgåes og det skal avgjøres hvilke mangler som finnes, hvilke tiltak som skal iverksettes for utbedring, hvem som er ansvarlig for at dette blir utført og tidsfrist for utførelse. Det skrives en rapport for hver vernerunde, rapporten distribueres til alle deltakerne på vernerunden og samt at et eksemplar henges på informasjonstavle for arbeiderne. Se vedlegg nr. 5. Det skal ved hver vernerunde gjennomgåes utbedringspunkter fra forrige runde som kontroll på at disse er utført. 2.9 Verneutstyr og arbeidsklær Et viktig forebyggende tiltak i vår bransje er bruk av verneutstyr. Verneutstyr på verktøy og maskiner er beskrevet i spesifikke lover og forskrifter eller bruksanvisning. Påkrevet verneutstyr skal til enhver tid være påmontert og/eller tilgjengelig. Nødvendig kontroll av utstyret skal utføres..mangler og feil skal straks utbedres eller meldes til ledelsen. Nødvendig informasjon av hensikt, og opplæring av bruk skal gis til bruker. Det skal på ethvert prosjekt vurderes hvilke risikoer som finnes. Alle ansatte skal få utdelt hjelm og vernesko. Hjelmer skal ha PA Entreprenør- merke og navn. Funksjonærer skal bruke rød farge på hjelmen, verneombud skal ha grønn hjelm mens resterende skal ha hvite hjelmer. Gjester skal ha blå hjelm. PA Entreprenør A/S deler ut arbeidsklær til sine ansatte, disse skal ha en fluoriserende farge og refleks. IK-håndbok Side

19 Kontroll av bruk og vedlikehold av verneutstyr skal inngå i vernerunde. Verneutstyr og arbeidsklær skal merkes med brukerens navn. Se forskrift 555 Bruk av arbeidsutstyr Førstehjelpsutstyr På alle våre anleggsplasser skal minst en førsthjelpskoffert foreligge. Kfr. forskrift nr. 176 fra Arbeidstilsynet. Førstehjelpsutstyr være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Lagringsplassen skal merkes med skilt. Innhold av stasjonær-pakke skal kontrolleres og kompletteres etter behov. Førstehjelpskurs skal tilbys de ansatte Giftige og helsefarlige stoffer, kartotek PA Entreprenør A/S skal føre register over giftige og farlige stoffer med datablad som inneholder blant annet førstehjelpsbehandling. Kartoteket er en del av arkivsystemet på hovedkontoret Opplæring og kurstilbud Verneleder og verneombud i PA Entreprenør A/S skal ha gått på 40 timers kurs innen HMS. Det skal med jevne mellomrom arrangeres førstehjelpskurs for alle ansatte i firmaet. Ansattes kursbevis arkiveres på hovedkontoret Arbeidslokaler/plasser PA Entreprenør A/S benytter både hovedkontoret og sine forskjellige anleggsplasser med anleggsbrakker som arbeidslokaler og personalrom. Alle skal tilfredsstille krav i henhold til lover og forskrifter. På våre anleggsplasser skal prosjektlederen være ansvarlig for å bestemme antall, plassering, vedlikehold og rengjøring i henhold til forskrift, arbeidsart og kontrakt. En riggplan skal utarbeides dersom det er litt størrelse på prosjektet. Kfr. Arbeidsmiljølovens 8, samt forskrift nr. 364 Kvilekoier, nr. 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplasser, nr. 528 Arbeid ved dataskjerm med veiledning (publikasjon nr. 540), nr. 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler og nr. 480 Røyking. Inneklima. Arbeidsmiljø, I Arbeidsmiljølovens 14, første ledd står det følgende: Alle har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. PA Entreprenør A/S oppfordrer sine røkende ansatte til å vise respekt og forståelse for de som ikke røyker. IK-håndbok Side

20 2.14 Arbeid i trafikkerte veier Som nevnt i firmaets presentasjon er hovedvekten av våre oppdrag innen anleggsvirksomhet i Oslo og omegn. De fleste i bedriftens ledelse har gjennomgått kurset Arbeidsvarsling. Anleggsleder koordinerer innhenting av tillatelse, utarbeidelse av skiltplan, organisering av omkjøring, dirigering av trafikken og oppsetting/kontroll av sperring. Behovet for tungt sperremateriell som f. eks fenderstein vurderes i hvert enkelt tilfelle. Sperrematerialet skal være godkjent, påført refleksmerke og firmaets logo. Klær med fluoriserende farge og refleks skal brukes ved arbeid i trafikkerte veier. Vedlikehold og rengjøring av sperremateriell skal inngå i punkter på vernerunde Arbeidsmiljøsenteret PA Entreprenør A/S er medlem av AMS (Arbeidsmiljøsenteret), som er en ideell og frittstående organisasjon, som har som formål å fremme samarbeid innen helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet. PA Entreprenør A/S benytter seg av de kurs og konferanser de tilbyr, og abonnerer på tidsskriftet Arbeidsmiljø som utgis åtte ganger i året. Bladet skal sirkulere i bedriften og er tilgjengelig for utlån på hovedkontoret. Arbeidsmiljøsenteret oppdaterer oss hver gang det skejr endringer innenfor noen lover og forskrifter som kan knyttes til HMS Orientering/informasjon/oppslag/skilting Ansatte i PA Entreprenør A/S skal holdes orientert om alt det i bedriften som kan berøre dem, som for eksempel ny organisasjon, ansettelse/avgang i ledelse, anskaffelser av nye maskiner og utstyr Ved ansettelser med varighet over en måned skal det inngås skriftlig arbeidsavtale. PA Entreprenør har satt opp en slik etter de krav som nedsettes i 55B i Arbeidsmiljøloven. Nyansatte i bedriften skal gjennomgå en informasjonsprosedyre som blant annet litt om helse, miljø og sikkerhet i PA Entreprenør A/S. Prosedyren vil utarbeides adskilt fra internkontrollhåndboka. Denne presentasjonen skal dokumenteres skriftlig og arkiveres med den nyansattes underskrift etter gjennomgang. Det er prosjektlederes ansvar å påse at dette blir utført. Ved anleggstart skal alle ansatte på prosjektet orienteres om internkontrollrutiner og ansvarsforhold. På anleggsplassen skal, avhengig av arbeidsart, de nødvendige brosjyrer om verne, miljø og sikkerhet være tilgjengelig, og de pålagte og nødvendige plakater/skilt henges opp. Nødnummerliste skal henges opp på alle byggeplasser. Se vedlegg nr. 6. IK-håndbok Side

21 2.17 Flere arbeidsgivere på samme plass Som hovedentreprenør på de fleste prosjekter PA Entreprenør A/S har må vi regne med å bli utpekt som hovedbedrift for koordinering og ledelse av HMS-arbeidet. Dette skal pålegges oss av byggherren og vi skal dersom det ikke er en del av kontraktsbestemmelsene kreve at dette settes opp som en skriftlig avtale. Arbeidsmiljølovens 15 og forskrift 534 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser ( Byggherre-forskriften) 2.18 Norcure-metoden Norcure metoden brukes i sammenheng med betongrehabilitering. Norcure-metoden har ingen helsefarlige elementer. Strømmen har ingen konsekvenser for personer med pace-maker eller lignende. Soda-løsningen, som består av en ren krystallsoda oppblandet med vann, er helt ufarlig for personer og miljø. Vi opererer i et spenningsnivå under 50V, som er grensen for kobling uten faglært elektriker Innkjøp Bedriften skal i henhold til målsetting prioritere innkjøp av varer som er miljøvennlige Ungdom i arbeid krever særlig forsiktighet I Arbeidstilsynets forskrifter er det av og til nevnt en nedre aldersgrense for utførelse av arbeid. Prosjektleder skal sørge for at disse aldersgrenser overholdes og at den eller de som står for opplæring og/eller tilsyn har de nødvendige kvalifikasjoner, og ikke minst motivasjon. Verneombud skal tas med på råd. Alle arbeidstakere under 18 år skal registreres på egen liste, dette gjøres på hvert prosjekt Graving/avstiving av grøfter Alle som skal bruke slike maskiner i PA Entreprenør A/S skal ha de nødvendige sertifikater og kontrollbøker i orden for sine maskiner. PA Entreprenør A/S vil passe på at de maskiner de eier blir vedlikeholdt og kontrollert i henhold til leverandørens anvisning. Vi skal også sørge for at underentreprenører og innleide som benyttes på anleggsplasser har nødvendige sertifikater og kontrollbøker i orden for sine maskiner. Dette skal være punkt på vernerunde. IK-håndbok Side

22 2.22 Motorkjedesager PA Entreprenør A/S vil anskaffe og innleie kun godkjente motorkjedesager på sine forskjellige arbeidsplasser. I tillegg skal våre prosjektledere sørge for blant annet å orientere brukere on farer ved bruk av motorkjedesag, at bruksanvisning foreligger, at riktige reparasjoner og vedlikehold blir utført Trykkluftanlegg PA Entreprenør A/S eier og leier kun transportable trykkluftanlegg, og det er prosjektledernes ansvar å sørge for at disse, og nødvendig tilbehør, til enhver tid tilfredsstiller forskriftene. PA Entreprenør A/S har utarbeidet en prosedyre med sjekkliste som skal sikre kontroll på anlegget. Se vedlegg nr. 7. Kontroll skal også inngå i vernerunde. Vår materialforvalter vil ta seg av annet vedlikehold og kontroll i henhold til forskrift Boltepistoler med tilbehør PA Entreprenør A/S anskaffer og innleier kun typegodkjente bolte-pistoler og tilbehør bestemt for pistolen og det arbeid som skal utføres. På våre arbeidsplasser hvor boltpistol benyttes skal prosjektlederen sørge for blant annet at boltpistolen er kontrollert og i orden, at nødvendig personlig verneutstyr og sikring er på plass og i bruk, samt at brukene er over 18 år. Når det gjelder vedlikehold, rengjøring og oppbevaring av boltpistolen skal dette gjøres i henhold til bruksanvisning og forskrift. Alt dette skal inngå som punkt i vernerunde. Ved feil på boltpistol skal den ikke brukes, og overordnet straks varsles. Ved bruk av spikerpistoler vil de samme rutiner tas i bruk Bruk av arbeidsutstyr og maskiner Kfr forskrift 522 Maskiner og 555 Bruk av arbeidutstyr. PA Entreprenør A/S skal sikre at tekniske innretninger er konstruert slik at arbeidstakerne er vernet mot skade på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldig belastning. Driftsleder skal påse at denne forskriften blir fulgt, både når det gjelder oppstillling, montering, vedlikehold og reparasjon, samt merking og bruksanvisning. Vedlikehold og reparasjon av teknisk innretning skal utføres etter behov og på grunnlag av bruksanvisning. Kontroll av teknisk innredning skal inngå som punkt i vernerunde. Ansatte skal ha nødvendige kurs og opplæring. IK-håndbok Side

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulfseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien ( Geir Kåre Wollum) Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN»

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GÅRDSROM «HESTESKOEN» GÅRDSROM «HESTESKOEN» INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. SHA MÅLSETTING... 4 3. SHA - AKTIVITETER...

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REPPE OG SATURNVEIEN NÆRMILJØANLEGG

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REPPE OG SATURNVEIEN NÆRMILJØANLEGG SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REPPE OG SATURNVEIEN NÆRMILJØANLEGG Dato: 03.07.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA I VIVA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER... 5 3.1 PROSJEKTERINGSFASEN...

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer