Sluttrapport prosjekt boligpolitisk plan Rana kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport prosjekt boligpolitisk plan Rana kommune"

Transkript

1 2012 Sluttrapport prosjekt boligpolitisk plan Rana kommune Prosjektleder: Sveinung Haugen, Rana Kommune Husbankens kompetansetilskudd: Saksnummer

2

3 Sluttrapport Prosjekt boligpolitisk plan for Rana kommune Innhold 1. Bakgrunn Organisering Roller og ansvar Prosjektplan og prosjektperiode Prosjekteier Prosjektansvarlig Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektgruppe Øvrige roller Vurdering av forhold ved prosjektorganisasjonen Prosjektmål vurdering av måloppnåelse Overordnet mål for prosjektet Resultatmål for prosjektet Visjon og hovedmål som følger av kommunestyrets planvedtak Økonomi Sluttkommentar... 8 Oversikt over vedlegg:... 8

4 1. Bakgrunn Kommunestyret i Rana vedtok i september 2010 å inngå en fireårig partnerskapsavtale med Husbanken. Formålet med partnerskapsavtalen er å «etablere et langsiktig og forpliktende samarbeid, slik at kommunens boligpolitiske målsetninger kan nås». Som et ledd i partnerskapsarbeidet har rådmannen etablert et prosjekt for bl.a. å utarbeide en boligpolitisk plan som verktøy for videre boligpolitisk arbeid. Det er forutsatt i partnerskapsavtalen at mål, strategier og tiltak i boligpolitisk plan integreres i kommuneplanen og øvrig overordnet planverk. En forventning til planprosessen og partnerskapsavtalen har vært at disse skal legge til rette for kompetanseoppbygging innen forvaltning og organisering av boligpolitiske tiltak, og dermed sikre eierskap og forankring på politisk og administrativt nivå. Det er videre et mål i partnerskapsarbeidet å se kommunens bruk av Husbankens virkemidler i en helhetlig og planmessig sammenheng. Som en del av planarbeidet er det bl.a. gjennomført en analyse og kartlegging som danner grunnlag for vurdering av kommunens behov på ulike boligpolitiske områder. Husbanken har gitt bistand til analysearbeidet. Kommunen er tildelt kompetansetilskudd fra Husbanken for prosjektgjennomføring. Denne sluttrapporten er utarbeidet som en del av kommunens oppfølging av vilkårene for tilskuddet. Det er i tillegg utarbeidet tre halvårsrapporter knyttet til årlige arbeidsplaner for partnerskapsarbeidet, og som også rapporterer på planprosjektet. Boligpolitisk plan ble vedtatt av kommunestyret i Rana den 16. oktober 2012, og det ferdige plandokumentet inngår som en hovedkomponent i prosjektrapporteringen. 1 Sluttrapporten innledes med en beskrivelse av prosjektorganiseringen og en kort vurdering av denne (kap. 2). Deretter beskrives prosjektmålene, og måloppnåelse kommenteres fortløpende (kap.3). En oversikt over prosjektets økonomi presenteres i kap. 4, før rapporten avrundes med en kort sluttkommentar. 1 K.sak 99/2012. Saksprotokoll og plandokument vedlegges denne rapporten 1

5 2. Organisering Roller og ansvar 2.1. Prosjektplan og prosjektperiode Prosjektet har vært virksomt i perioden Ambisjonen var opprinnelig å utarbeide et ferdig planforslag innen utgangen av Oppgaven viste seg imidlertid mer omfattende en opprinnelig antatt, og perioden ble derfor utvidet med seks mnd. I tillegg til selve planarbeidet har prosjektet også befattet seg med beslektede oppgaver av betydning for kommunens boligpolitiske arbeid, herunder også oppfølging av partnerskapssamarbeidet. Prosjektplan ble utarbeidet av prosjektleder i løpet av prosjektets tre første mnd, vedtatt av styringsgruppa i mars I denne sluttrapporten er måloppnåelse knyttet til prosjektplanen gjenstand for kortfattet vurdering Prosjekteier Rådmannen har vært prosjekteier på vegne av kommunen, og har pekt ut styringsgruppens deltakere. Rådmannen er også formell søker av Husbankens kompetansetilskudd Prosjektansvarlig Omsorgssjef Ann Jorid Virik har hatt prosjektansvar for planarbeidet, og har samtidig vært kommunens kontaktperson i partnerskapssamarbeidet med Husbanken Styringsgruppe Styringsgruppen har bestått av: - Ann Jorid B. Virik, Omsorgssjef - Kåre Nordnes, Helse- og sosialsjef - (Bjørn Bech Hansen), Sverre Selfors Teknisk sjef. (konst.) - (Jack Inge Sørelv, Arbeids- og velferdssjef) Elin Skevik, nestleder NAV Rana - Marianne R. Nordvik, seniorrådgiver Husbanken Styringsgruppens rolle er i prosjektplanen beskrevet slik: - Godkjenne prosjektets resultater ved hver milepæl. - Bidra til at tiltak i prosjektplanen gjennomføres ved å avgi rette ressurser (personell og økonomi) til prosjektet. - I fellesskap søke etter løsninger på overordnete/prinsipielle problemstillinger, og fatte beslutninger på områder som har avgjørende betydning for prosjektets framdrift. Viktige beslutningspunkt for styringsgruppa har bl.a. vært godkjenning av prosjektplan, forslag til årlig arbeidsplan for partnerskapssamarbeidet, halvårsrapportering og godkjenning av planforslag til politisk behandling. I tillegg har styringsgruppas medlemmer deltatt på avtalt, årlig evalueringsmøter med Husbankens ledelse Prosjektleder Sveinung Haugen har vært tilsatt som prosjektleder. Prosjektleders ansvarsområde er i prosjektplanen beskrevet slik: - Ledelse av prosjektet og prosjektgruppens arbeid - Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og plan - Være bindeledd mellom styringsgruppe, prosjektgruppe og andre interesseaktører - Forberede og planlegge møter i styringsgruppe og prosjektgruppe - Ha ansvar for prosjektets løpende styring og fremdrift, inkl. statusrapportering - Tilføre nødvendig kompetanse for prosessen - Bidra til kvalitetssikring av endelig resultat 2

6 2.6. Prosjektgruppe Prosjektgruppen har bestått av: - Sveinung Haugen, Prosjektleder - Elin Skevik, NAV - (Tonje Olsen) Sissel Haugen, Rustjenesten - Anabel Ånonli, Flyktningetjenesten - Vidar Slettjord, Avd. for psykisk helsearbeid - Elisabeth Skogseth, Miljøterapeutisk avd. - Julia Gruben, Omsorgskontoret - Ole Bjørn Morisbak, Boligavdelingen Rådet for funksjonshemmede var invitert, men hadde dessverre ikke anledning til deltakelse i prosjektgruppa. I prosjektplanen er forventninger til prosjektgruppa beskrevet slik: - Bidra til å kartlegge, analysere og beskrive behov i tilknytning til boligpolitiske tema som beskrevet i partnerskapsavtale med Husbanken. - Foreslå mål og strategier for kommunens boligpolitikk, med basis i gjennomført kartlegging og analyse. - Foreslå oppfølging av rapport om kommunens boligforvaltning - Bidra med kompetanse fra egen organisasjon og i forhold til eget fagfelt. - Bidra til kvalitetssikring - Aktiv deltagelse i prosjektet 2.7. Øvrige roller Husbanken har vært en sentral bidragsyter i prosjektet, både gjennom økonomisk støtte, deltakelse i styringsgruppa, samt generell faglig oppfølging og støtte i prosjektperioden. Kommunens folkevalgte har behandlet planforslaget, og det er kommunestyret som har fattet endelig planvedtak. Det har i løpet av prosjektperioden vært kommunevalg, der Rana fikk ny politisk ledelse. Prosjektleder har hatt orienteringer for hovedutvalg for helse- og omsorg, rådet for funksjonshemmede og eldrerådet. Disse har også hatt planforslaget til formell behandling, i tillegg til hovedutvalg for miljø- plan og ressurs, samt formannskapet Vurdering av forhold ved prosjektorganisasjonen Eierskapet for prosjektet har lagt til rådmannen, og det er derfor ikke til å unngå å nevne den såkalte «Rådmannssaken» i Rana. Kort tid etter prosjektstart ble det kjent at rådmann Sigmund Johnsen ble siktet for grov korrupsjon, og tiltale ble tatt ut i januar Johnsen ble i juni 2012 frifunnet i retten. Han har vært permittert og ble senere avskjediget av kommunestyret i forbindelse med saken. Svenn Harald Johannessen ble konstituert som rådmann i slutten av januar Rådmannssituasjonen må sies å ha bidratt til å sette sitt preg på styringen av prosjektet, samt på rådmannens engasjement i dette. Det er lagt vekt på å gi prosjektet forankring i kommunens øverste administrative ledelse, og sammensetning av styringsgruppe gjenspeiler dette. Denne forankringen har bidratt til å gi prosjektet den nødvendige tyngde, samt til engasjement i organisasjonen for øvrig. Kontinuiteten i styringsgruppa har ikke vært helt optimal. To av gruppas fem medlemmer har sluttet i sine stillinger i løpet av prosjektperioden, med nye personer som erstattere. Mot slutten av 3

7 prosjektperioden ble det kjent at også prosjektansvarlig, og kommunens kontaktperson i partnerskapssamarbeidet, sluttet i sin stilling. Prosjektgruppa anses å ha fungert og bidratt som forutsatt i prosjektplanen. Gruppa er tverrfaglig sammensatt, med medarbeidere fra ulike avdelinger i kommuneorganisasjonen. I ettertid ser en at gruppa har hatt en viss boligsosial slagside, og at tilførsel av ressurser fra for eksempel kommunens planavdeling ville gitt andre innspill av betydning for planforslaget. Prosjektlederstilling i hel stilling har gitt rom for fordypning og dedikasjon til oppgaven, samt for oppfølging av partnerskapssamarbeidet. 3. Prosjektmål vurdering av måloppnåelse Prosjektmålene som her beskrives er tuftet på rådmannens søknad om kompetansetilskudd, samt de mål som er beskrevet i prosjektplanen, vedtatt av styringsgruppa i mars I det følgende presenteres hovedmål og resultatmål som har vært styrende for prosjektet. Det gis fortløpende en kort vurdering av måloppnåelse for de enkelte mål. I tillegg refereres visjon og hovedmål i 3.1. Overordnet mål for prosjektet Prosjektet har hatt som overordnet mål å utarbeide en boligpolitisk plan for Rana kommune. I rådmannens søknad om kompetansetilskudd er målsetningene for planprosjektet utdypet slik: Planen skal gi godt grunnlag for politisk og administrativ målbevissthet, prioritering og styring med boligutviklingen i Rana. Den boligpolitiske planen skal bl.a. inneholde mål med strategier knyttet til: - Boligsosialt arbeid - Utbyggingspolitikk - Tomtepolitikk - Boligforvaltning - Universell utforming og miljø - Ivaretakelse av folkehelseperspektiv I tillegg har sentrale målsetninger for prosjektet vært å øke samhandling og kompetanse om boligpolitiske tema, samt å gjøre organisasjonen dyktig til å se egne tjenester og virkemiddelbruk i samspill med spesielt Husbankens virkemidler. Visjoner og overordnede målsetninger i boligpolitisk plan skal innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel ved kommende rullering av denne, og vil også legge premisser for kommunens arealplanlegging. Planen skal bl.a. inneholde en boligsosial handlingsplan, og skal gis tydelig forankring i organisasjonen. Planlagte tiltak innarbeides i kommunens økonomiplaner og årsbudsjett. Prosjektets hovedmål anses oppnådd gjennom kommunestyrets vedtak 16.oktober 2012 om Boligpolitisk plan for Rana kommune

8 3.2. Resultatmål for prosjektet Resultatmålene som her presenteres refererer seg til målene slik disse er formulert i prosjektplanen. Enkelte av målene er knyttet til effekt av tiltak i boligpolitisk plan, og er derfor noe vanskelig å gi en konkret vurdering av før planen er iverksatt. «Prosjektet skal bidra til å gi en god beskrivelse av dagens situasjon og utvikling for planområdet de senere år, bl.a. ved å gjennomføre en boligsosial kartlegging og analyse. Kartleggings- og analysemetoder bør utvikles med tanke på behov for jevnlige behov for oppdateringer» Boligpolitiske forhold i kommunen er beskrevet i flere sammenhenger, og på ulike måter, i løpet av prosjektperioden. Ved oppstart av prosjektet presenterte Husbanken sin boligpolitiske analyse, med beskrivelser av en rekke ulike forhold i kommunen. Det er gjennomført en boligsosial kartlegging der BOKART er tatt i bruk som dataverktøy. Prosjektgruppa og prosjektleder har hatt et spesielt ansvar for å bidra til dette. Prosjektet har hatt et særlig fokus på boligsosiale forhold, mens mer generelle boligpolitiske forhold nok er har fått mindre oppmerksomhet enn det en så for seg ved prosjektstart. En forklaring på dette er at kommunens planavdeling ikke har vært representert i prosjektgruppa, bl.a. grunnet kapasitetsforhold i planavdelinga. I ettertid kan en se at det ville styrket prosjektet å dra større veksler på planavdelingens kompetanse. Vedtatt plan anses å gi en grundig beskrivelse av situasjonen, spesielt boligsosiale forhold. «Øke samhandling og tverrfaglighet i kommunens boligpolitikk og boligsosiale arbeid. Sikre at boligsosiale virkemidler sees i sammenheng» Det er lagt vekt på bred faglig tilnærming til prosjektet, jfr. bl.a. prosjektgruppas sammensetning, og forankring i strategisk ledergruppe. Som nevnt i punktet over, ville en sterkere involvering av kommunens planavdeling bidratt til å styrke den tverrfaglige tilnærmingen ytterligere. Planforslaget tar til orde for organisatoriske endringer med sikte på å samle utvalgte boligsosiale virkemidler i en egen avdeling, og at en slik avdeling utgjør et strategisk redskap i realisering av kommunens boligpolitiske mål. «Øke kompetansen om, og bruken av husbankens virkemidler herunder også utarbeide kommunale retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd» Gjennom partnerskapssamarbeidet har bevisstheten omkring virkemiddelbruken økt i organisasjonen. Bruken av startlån har over år vært jevnt økende i Rana, også i prosjektperioden. Det er etablert dialog om bruk av investeringstilskudd og tilskudd til utleieboliger for flere konkrete utbyggingsprosjekt Revisjon av kommunens egne retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd startet høsten 2012, og ventes å være ferdig revidert innen utgangen av året. 5

9 «Kvalitet og tydelighet i boligforvaltningen» Forvaltning av kommunens boligmasse er viet særlig oppmerksomhet i planprosjektet. Planvedtaket vil ventelig styrke kvaliteten på kommunens boligforvaltning, herunder også bygningsmessig oppfølging. Jfr. også neste punkt om kriterier for boligtildeling. «Utarbeide kriterier for tildeling av kommunal bolig» Prosjektgruppa har utarbeidet forslag til kriterier for tildeling av kommunal bolig. Det er innhentet eksempler fra en rekke andre kommuner, og prosjektet anbefaler at kriteriene utarbeides i forskrifts form. Det legges opp til å utarbeide egen sak til kommunestyret om retningslinjer/forskrift. «Utarbeide rutiner for tildeling av bolig» Rutiner for boligtildeling er grundig drøftet i prosjektgruppa. Det er identifisert svakheter i gjeldende forvaltningspraksis, og i forslag til tildelingskriterier for kommunal bolig legges det opp til rutiner som vil bedre denne. Det vises også til punkt over om kriterier for tildeling av bolig. Rutiner for boligtildeling vil være et tema som må behandles i vedtatt prosess med å etablere en ny organisatorisk enhet med et mer helhetlig forvaltningsansvar. «Utvikle strategier for universell utforming» Det er ikke utviklet særskilte strategier for universell utforming som følge av prosjektet. Den primære begrunnelsen har vært at kommunen i utgangspunktet har høyt fokus på temaet gjennom sin myndighetsutøvelse som følger av plan- og bygningsloven, nye byggeforskrifter mv. I planforslaget pekes det på at Rana har mange eldre boliger i kommunen, og på behov for tiltak som gjør det lettere for folk å bo i eksisterende, egen bolig. Aktiv bruk av hjelpemidler er nevnt som eksempel på tiltak. Fra Husbankens side er det anbefalt å gjennomføre særskilt opplæringsprogram rettet mot både folkevalgte og kommuneadministrasjonen, og det er relevant å vurdere dette nærmere når i sammenheng med mer konkrete handlingsplaner som følger av boligpolitisk plan. «Sikre politisk og administrativ forankring og oppfølging av kommunens boligpolitikk» Selve prosjektgjennomføringen har vært forankret hos rådmannen, med deltakelse i styringsgruppa fra strategiske ledergruppe. Planvedtak er gjort av kommunestyret den 16. oktober I kommunestyrets planvedtak bes rådmannen sørge for årlig rapportering av aktivitet og måloppnåelse knyttet til planinnholdet og handlingsplaner som følger av planen. 6

10 3.3. Visjon og hovedmål som følger av kommunestyrets planvedtak Visjon for Rana kommunes boligpolitikk: Rana skal være et sted der folk ønsker å bo og vil flytte til, og der alle innbyggere skal kunne oppleve en trygg og god bosituasjon. Innbyggere skal være stolte av å bo i Rana. Kommunen har et langsiktig mål om glade Ranværinger. Hovedutfordringene som beskrives i det vedtatte plandokumentet knytter seg i særlig grad til følgende forhold: - Forventet befolkningsvekst og endring i befolkningens sammensetning, herunder utfordringer knyttet til økende andel eldre, samt behov for å stimulere unge til å bosette seg i kommunen. - Utviklingstrekk ved boligmarkedet, herunder behov for å planlegge for økt utbygging og en boligsammensetning tilpasset befolkningen og den enkeltes behov. Kommunen har få tilgjengelige tomter regulert til omsorgsformål, noe som utgjør en kritisk faktor for realisering av mål og tiltak. - Boligsosiale utfordringer for vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder økt behov for tjenester og nye botiltak, samt behov for bedre samordning av enkelte boligsosiale virkemidler. Planen angir tre overordnede, boligpolitiske målsetninger for kommunens boligarbeid. Disse har utgangpunkt i nasjonale boligpolitiske mål, og representerer også en videreføring av vedtatte mål og strategier, slik disse på ulike måter er uttrykt i gjeldende Kommuneplan for Rana ( ), vedtatt i Overordnede mål som legges til grunn for Rana kommunes boligpolitikk : 1. Kommunens boligpolitikk skal medvirke til god boligforsyning og et godt fungerende boligmarked 2. Kommunens boligpolitikk skal medvirke til sosial boligfordeling og bosetting av vanskeligstilte. 3. Kommunens boligpolitikk skal medvirke til god kvalitet, trygge boliger og bomiljø, og tilgengelige (universelt utformede) boliger. Boligbygging skal være preget av et miljø- og ressursperspektiv. Plandokumentet angir forslag til boligpolitiske strategier kommende tiårsperiode, og utdyper de overordnede målsetningene med en rekke delmål og tiltak. Ved revidering skal oppmerksomheten være på disse tiltakene. Det vises for øvrig til vedlagt plandokument. 7

11 4. Økonomi Den totale rammen for kompetansetilskudd fra Husbanken for dette prosjektet er kr For 2011 er det gitt tilsagn om inntil kr For perioden er det gitt tilsagn om inntil kr Regnskapet viser et samlet forbruk for hele prosjektperioden på kr Kommunen har mottatt delutbetaling av tilskudd fra Husbanken for perioden Bruk av tilskuddet er knyttet til direkte prosjektkostnader, primært lønnskostnader for prosjektledelse. Det er etablert separat regnskap i form av eget «frinummer» for posteringer i kommunens regnskap. Kommunal ressursbruk i form av ulike medarbeideres deltakelse i styringsgruppe, prosjektgruppe mv. er ikke knyttet til regnskapet, og er å betrakte som andel av budsjettert egeninnsats i prosjektet. Prosjektregnskap er forelagt Indre Helgeland kommunerevisjon i hht Husbankens tildelingskriterier for kompetansetilskudd. Regnskapet sammen med revisors uttalelse følger som egne vedlegg. 5. Sluttkommentar I sitt saksframlegg til kommunestyret om Boligpolitisk plan, vurderer rådmannen planen som et godt grunnlag for å videreutvikle kommunens boligpolitikk, og et viktig redskap for å følge opp vedtatte tiltak på området. Planen peker på viktige hovedutfordringer og på behovet for tydeligere forankring og bedre målstyring. Status for vedtatte mål vil komme til uttrykk ved rullering av kommuneplanen og i kommunens budsjett- og økonomiplanarbeid. Prosjektet har bidratt til læringsprosesser som vil være fruktbare å bygge videre på. Avslutningsvis i denne rapporten ønsker Rana kommune å gi Husbanken all mulig honnør for sitt bidrag til å realisere prosjektet. Kommunen ser fram til det videre partnerskapssamarbeidet med Husbanken ved implementering av de strategier som nå er vedtatt og forankret i Boligpolitisk plan for Rana kommune Oversikt over vedlegg: - Utskrift av saksprotokoll, kommunestyrets vedtak 99/2012 om boligpolitisk plan - Boligpolitisk plan for Rana kommune Prosjektregnskap - Revisoruttalelse, Indre Helgeland kommunerevisjon 8

12

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.10.2012 Sak: 99/12 Arkivkode: 145 F17 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/146-32 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune Prosjektrapport for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 Forord Skrives etter kommunestyrets vedtak. Innhold Sammendrag... 2 1 Handlingsplan...7 1.1 Boligpolitiske mål for perioden 2012 2022... 7 1.2 Mål og handlingsstrategier

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

BASIS Fase I Larvik kommune ( ) SLUTTRAPPORT

BASIS Fase I Larvik kommune ( )  SLUTTRAPPORT BASIS Fase I Larvik kommune (1.11.2010 31.7.2011) SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. HENSIKT MED SLUTTRAPPORTEN, FASE I... 3 1.2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23546/2012 2011/1064 2 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/17 Komitè for levekår 03.05.2012 12/23 Komite for plan, næring og miljø

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan 2018-2021 Bodø 01.12.2016, Lise Henriette Rånes, Boligkoordinator Revidert 01.02.2017 Innhold Bakgrunn... 1 Omfang... 2 Organisering... 2 Rolleavklaring... 3 Framdriftsplan...

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Planprogram Vedtatt Kommuneplanens i kommunestyret samfunnsdel 14. september -2018 2016, 2030 sak - planprogram 93/16. Side 1 1. Mål og rammer Bakgrunn Kongsbergsamfunnet

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Samarbeidsprosjekt om boligsosialt arbeid i Karmøy og Haugesund

Samarbeidsprosjekt om boligsosialt arbeid i Karmøy og Haugesund Sluttrapport Samarbeidsprosjekt om boligsosialt arbeid i Karmøy og Haugesund Boligsosial brobygging 2011-2012 Innhold 1. Bakgrunn for prosjektet... 2 2. Organisering roller og ansvar... 3 2.1. Prosjektplan

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Boligsosiale mål og resultatindikatorer i Lillehammers strategi- og økonomiplan hvorfor, hvordan, hva?

Boligsosiale mål og resultatindikatorer i Lillehammers strategi- og økonomiplan hvorfor, hvordan, hva? Boligsosiale mål og resultatindikatorer i Lillehammers strategi- og økonomiplan hvorfor, hvordan, hva? Programledersamling Husbanken 5. mars 2012 ved Mariann Dannevig Dette skal handle om: Hvorfor det

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan Faglig prosjektnettverk Alta

Boligpolitisk handlingsplan Faglig prosjektnettverk Alta Boligpolitisk handlingsplan 2017-2021 Faglig prosjektnettverk 27.09.2017 - Alta Bestillingen Kort om prosjektet: Navn Hva er mål/ målene? Hvordan fikk en til forankringen av prosjektet på alle nivå Utfordringer

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Danielsen MEDL KRF Gerd Helene Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Danielsen MEDL KRF Gerd Helene Jakobsen LEDER AP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse- og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.05.2017 Tidspunkt: 11:00 12.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inge Myrvoll

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune.

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Jan Arne Leding Leder DUE-tiltaket I Bodø Daniel Wie SAndbakk Prosjektleder

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune

Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune 1 Oppdragsgiver...3 2 Finansiering...3 3 Bakgrunn...3 4 Visjon og mål for BASIS prosjektet i Sandefjord...4 5 Prosjektorganisering...4 5.1 Organisasjonskart BASIS-programmet

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1(2.etg) Onsdag 09.09.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Er bolig et kommunalt ansvar?

Er bolig et kommunalt ansvar? Er bolig et kommunalt ansvar? BAKGRUNN/ STATUS I 2007 - Lange ventelister - Flere kokker (Mange virksomheter) - Virkemidler lite kjent - Lite synlig og tilgjengelig kompetanse Sentrale prinsipper 6 BÆREBJELKER

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Mandal kommune juni 2015

Mandal kommune juni 2015 Mandal kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen Helhetlig boligpolitisk planlegging Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen 16.11.16 Marit Iversen Hvorfor skal vi planlegge for boligpolitikken? 2 Nasjonale mål for boligpolitikken

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer