Utvikling av vedlikeholdsstrategier/- standarder i Statkraftalliansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av vedlikeholdsstrategier/- standarder i Statkraftalliansen"

Transkript

1 Temadag: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim - Rica Nidelven 19. mars 2009 Utvikling av vedlikeholdsstrategier/- standarder i Statkraftalliansen Dag Eirik Nordgård NTNU Institutt for Elkraftteknikk / SINTEF Energiforskning 1

2 Innhold En grunnleggende utfordring.. Hvorfor og hvordan tenke risiko? Vedlikeholdsstrategier Vedlikeholdsstandarder 2

3 Terminologi stadig tilbakevendende En utfordring fra dag én.. Bransjen generelt har få felles begreper når det gjelder vedlikeholdstiltak.. 6 selskap: 8 ord for samme ting 2-3 i tillegg fra REN.. 3

4 Terminologi Inspeksjon Tilstandskontr. Befaring Måling Forebyggende vedlikehold Beregning Funksjonskontroll Vedlikehold Rutinemessig vedlikehold Ettersyn Revisjon Korrektivt vedlikehold Reparasjon Akutte reparasjoner Planlagte reparasjon 4

5 Hvorfor og hvordan tenke risiko? Risiko er det sentrale begrepet knyttet til etableringen av vedlikeholdsstrategien Et mål for å vurdere løsninger og tiltak opp mot hverandre for å ha et mest mulig rettet og kostnadseffektivt vedlikehold av nettet. En definisjon av risiko (av flere) kan angis gjennom å besvare følgende tre spørsmål: Hva kan gå galt? Hvor trolig er det at det skjer? Hvis det skjer hva er konsekvensene? Angivelsen av risiko kan være: Kvantitativ ved en tallverdi (gitt at sannsynligheten og konsekvensen kan tallfestes på en fornuftig måte), eller Kvalitativ ved en verbal beskrivelse (eksempelvis lav, middels, høy ) 5

6 Anvendelse av risikotenking for vedlikeholdsstrategi av fordelingsnett Hovedmål for vedlikeholdsstrategien: Å bidra til et teknisk-økonomisk optimalt vedlikehold, hvor man legger til grunn risikovurderinger for å håndtere ulike aspekter ved selskapenes risiko på en systematisk måte. Strategien skal gi en effektiv styring av vedlikeholdet for å nå nettselskapenes mål innen: Økonomi HMS Leveringskvalitet Omdømme 6

7 Hvordan gjøre strategien operativ? Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstandard Nettstasjoner Tiltaksbeskrivelser Arbeidsprosedyrer 7

8 Struktur for dokumentasjon Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstandard Nettstasjoner Tiltaksbeskrivelser Arbeidsprosedyrer Vedlikeholdsstrategi Styrende dokument(er) som beskriver mål og krav og gir føringer for hvordan vedlikeholdet skal styres. Vedlikeholdsstandard Generell retningslinje for hvordan en utstyrsgruppe skal vedlikeholdes beskrevet gjennom hvilke tiltak som skal gjøres (omfang og hyppighet) på ulike komponenter. Standarden skal ta hensyn til og skille mellom relevante risikoforhold. Vedlikeholdsstandarder danner utgangspunkt for etablering av konkrete vedlikeholdsprogram. Tiltaksbeskrivelse Beskrivelse av hva som skal utføres for et gitt tiltak (hva som skal produseres - bestillers kravspesifikasjon). Arbeidsprosedyre Beskrivelse av hvordan ulike tiltak skal utføres for gitte komponenter. (Utførers oppskrift). 8

9 Hovedpunkter i strategien Sammenfattet i Vedlikeholdsstrategien kortversjonen Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstandard Transformatorstasjoner Tiltaksbeskrivelser Arbeidsprosedyrer Overskrifter Innledning Mål Mål innen økonomi Mål innen HMS Mål innen Leveringskvalitet Mål innen Omdømme Prinsipper for vedlikeholdsstrategien Basert på risikovurderinger Basert på lønnsomhetsvurderinger Sees i sammenheng med fornyelse Overholde lover og forskrifter Vedlikeholdsstyringsmodell Konsekvenser Nordgård, D.E., Solvang, E., Solum, G.: Developing and implementing a risk based maintenance strategy for distribution companies CIRED 18th International Conference on Electricity Distribution. Torino, 6-9 June

10 Vedlikeholdsstrategi (utdrag): Følgende generelle prinsipper skal gjelde for vedlikeholdsstrategien: Vedlikeholdet skal baseres på risikovurderinger Behovet for vedlikeholdstiltak skal vurderes ut fra sannsynligheten for og konsekvensen av de feil/hendelser tiltakene skal avhjelpe. Virkemidlene som velges for vedlikeholdet, skal begrunnes i risikovurderinger i henhold til definerte mål[1]. Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstandard Nettstasjoner Tiltaksbeskrivelser Arbeidsprosedyrer Vedlikeholdet skal vurderes økonomisk etter Minimum 4 -prinsippet Vedlikeholdet skal vurderes etter hvordan det påvirker summen av de framtidige kostnadselementene investeringer, drift og vedlikeholdskostnader, avbruddskostnader og tapskostnader innenfor en relevant analyseperiode. Vedlikeholdet skal sees i sammenheng med fornyelse. Valg av vedlikeholdsaktiviteter og nivå må vurderes opp mot fornyelse av anleggene. Vedlikeholdsstyringen skal sørge for at fornyelsesvurderinger blir initiert når definerte kriterier er oppfylt. Vedlikeholdet skal utføres slik at lover, forskrifter og andre krav overholdes. Eksplisitte krav i lover og forskrifter skal følges. Egne risikovurderinger bør gjøres i tillegg, og sammenfallende resultat eller evt. avvik dokumenteres. Selskapene må ha en risikobasert strategi i forhold til alle myndighetskrav som ikke er eksplisitte og dokumentere hvilken tolkning av kravene som er gjort i forhold til vedlikeholdsstrategien. 10

11 Hva er en vedlikeholdsstandard? Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstandard Transformatorstasjoner Tiltaksbeskrivelser Arbeidsprosedyrer Generelle vedlikeholdstiltak Komponentspesifikke vedlikeholdstiltak Fornyelsesvurdering 11

12 Vedlikeholdsstandard Nettstasjoner (utdrag): Ettersyn av nettstasjoner med luftisolerte brytere Ettersyn av nettstasjon innbefatter ettersyn av brytere, og evt. rengjøring og annet arbeid på eller nær ved spenningsførende anleggsdeler i nettstasjonen. Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstandard Nettstasjoner Tiltaksbeskrivelser Ettersyn gjennomføres. Periodisk ihht. minimumshyppighet for ettersyn av luftisolerte brytere Basert på tilstandsvurdering på befaring Ved gylne anledninger (utkoblinger) som oppstår ved annet arbeid i nettstasjonen. Minimumshyppighet for ettersyn av 12 kv Kapslet celle Halvkapslet luftisolerte brytere celle Åpen celle Rent miljø, bryteralder inntil 24 år Rent miljø, bryteralder over 24 år Utsatt miljø, bryteralder inntil 24 år Utsatt miljø, bryteralder over 24 år Arbeidsprosedyrer Minimumshyppighet for ettersyn av 24 kv Kapslet celle Halvkapslet luftisolerte brytere celle Åpen celle Rent miljø, bryteralder inntil 24 år Rent miljø, bryteralder over 24 år Utsatt miljø, bryteralder inntil 24 år Utsatt miljø, bryteralder over 24 år

13 Bruk av risikovurderinger for å etablere vedlikeholdsstandarder 13

14 Etablering av vedlikeholdsstandarder / komponentvise vedlikeholdsstrategier Prosessen: Utstyrsgruppe 1. Vurdering Kartlegging av av eksisterende VH-praksis og praksis krav VH-aktiviteter/tiltak Arbeidsbeskrivelser Intervall Kostnader Feil-historikk 2. Risikoanalyse Risikoanalyse Identifikasjon av u ø nskede hendelser/feilmoder Sannsynlighets - og konsekvensvurdering Risikorangering 3. Sammenstilling av Vedlikeholdsstandard Vurdering av beste praksis Vurdering av risikoreduserende VH-tiltak 14

15 Risikoanalyse Steg 1 Uønsket hendelse Årsak(er) til uønsket hendelse / feilmekanisme(r) Risikoområde(r) - (HMS, miljø, omdømme, økonomi) Risikofaktorer - grunnlag for differensiering (f.eks. påkjenning / design, etc) Sannsynlighet Konsekvens Risikoreduserende tiltak (Vedlikehold) Fastgrodd(e) kniv(er) eller knekt trekkstang Personsikkerhet: Spenning på en eller to faser Miljø (sannsynlighet) Funksjonskontroll - movering/justering ved behov, smøring av mekanisme + fett på bryterpoler 1 Mislykket brytning pga en eller to bryterkniver sitter fast ved betjening Omdømme: Feil spenningskvalitet til kunde - brudd på leveringskvalitetskrav Rengjøringsmiddel - ødela stenger Bytte utsatte trekkstenger Økonomi: Erstatningskrav Type (sannsynlighet) Revisjon av bryter Alder (sannsynlighet) Utskifting av bryter Bruksfrekvens (sannsynlighet) 2 Drar ut lysbue ved betjening av bryter Bryterfunksjonen går tregt - for lite moment i mekanismen? Bryter ved for stor last (feildimensjonering) Personsikkerhet: - giftig gass, brannskader Økonomi: Følgeskade på annet utstyr, KILE Kapsling (konsekvens) Alder (sannsynlighet) Type (sannsynlighet) Miljø (sannsynlighet) Bruksfrekvens (sannsynlighet) Funksjonskontroll - movering/justering ved behov, smøring av mekanisme + fett på bryterpoler Revisjon av bryter 3 Ingen funksjon ved betjening av bryter (uteblitt funksjon Fastgrodde kniver - evt feil med betjeningsmekanisme Økonomi: Vansker med seksjonering av nettet - KILE Alder (sannsynlighet) Type (sannsynlighet) Miljø (sannsynlighet) Bruksfrekvens (sannsynlighet) Funksjonskontroll - movering/justering ved behov, smøring av mekanisme + fett på bryterpoler Revisjon av bryter 15

16 Risikovurdering steg 2 Innplassering i risikomatriser for fire ulike konsekvenskategorier (tar med uønskede hendelser der det er relevant) Plasseringen i risikomatrisene gir (mulig) grunnlag for differensiering av vedlikeholdsaktiviteter Sannsynlighet S 5 : Svært sannsynlig S 4 : Meget sannsynlig S 3 : Sannsynlig S 2 : Mindre sannsynlig S 1 : Usannsynlig K1 Ubetydelig. Ingen eller K 2 Liten Mindre brudd på lover og ubetydelige brudd på lover og forskrifter. forskrifter. Mindre personskader. Ingen personskader. Medfører ubetydelige Medfører noe arbeidsmiljøbelastninger. arbeidsmiljøbelastninger. x Konsekvens K 3 Middels Brudd på lover og forskrifter. Til dels alvorlige personskader med sykefravær. Betydelige arbeidsmiljøbelastninger. x K 4 Alvorlig Alvorlige brudd på lover og forskrifter. Alvorlige personskader med sykefravær for en eller flere. Alvorlige arbeidsmiljøbelast-ninger. x K5 Katastrofal Svært alvorlige og omfattende brudd på lover og forskrifter. 1 eller flere døde eller uføre, mange personskader. Omfattende og alvorlige arbeidsmiljøbelastninger. 16

17 Risikovurdering Steg 3 Det finnes ingen analytisk link mellom risikomatrisene og valg av intervall som gjøres i vedlikeholdsstandarden. Dvs: Beste estimat satt i system basert på eksisterende praksis og risikovurdering (grunnlag for differensiering) 17

18 Example - MV overhead lines Sub-components: Poles (including traverse, insulators,..) Phase conductor Line trace Pole-mounted switches Cable terminations Pole-mounted MV/LV sub-stations 18

19 Risk mapping of unwanted events Poles - relevant unwanted events for safety 1: Pole breakage 10: Fall down from (and / or with) pole 6: Broken traverse 11: Person touching live MV parts 8: Displaced traverse 12: Poor earthing connections Probability P 5 : Highly probable P 4 : Very probable P 3 : Probable P 2 : Less probable P 1 : Improbable C1 Negligible C2 Small Consequence C3 Medium 8 12 C4 Serious 1 6 C5 Catastrophic

20 Hva er en tiltaksbeskrivelse? Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstandard Transformatorstasjoner Tiltaksbeskrivelser Bestillers spesifikasjon av et vedlikeholdstiltak Arbeidsprosedyrer Søker å stille resultatkrav heller enn å beskrive hvordan tiltaket skal utføres. 20

21 Tiltaksbeskrivelse (eksempel): Tiltaksbeskrivelse: V-HT: REVISJON AV EFFEKTBRYTER kV Forutsetninger: Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstandard Nettstasjoner Beskrivelse: Referansedokument Måling: For å få et fingeravtrykk av bryteren før revisjonen, skal den måles med bryteranalysator og mikroohmmeter. Revisjon: Gjennomføre revisjon etter fabrikantens spesifikasjoner Måling: Det tas målinger med bryteranalysator og mikroohmmeter. Analyse: Sammenlign tilstanden før og etter. Tiltaksbeskrivelser Arbeidsprosedyrer Resultatkrav: Bringes tilbake til tilnærmet ny tilstand Gjennomføringskrav: Ressurskrav: Leverandørens revisjonrapport eller REN-blad 7000, fane Revisjon av effektbryter kv Tekniske spesifikasjoner fra produsent og REN-blad 7000, fane Veiledning eff.br kV Merknader: 21

22 Motivasjon for samarbeid m/ren Selskapene i Statkraft-allianse har etablert tiltaksbeskrivelser for vedlikehold; dvs bestillers spesifikasjon av et gitt tiltak (hva skal gjøres) REN er en naturlig og omfattende kilde til kompetanse og informasjon Det oppleves en mismatch mellom selskapenes behov og det som finnes i REN-blad. Gjelder primært struktur, terminologi og format. Målsetning: Det primære formål med samarbeidet er å tilrettelegge for bestilling av (vedlikeholds-)tiltak. 22

23 Gevinster av samarbeidet Standardisering av terminologi Et bidrag i å legge til rette for et velfungerende marked også for entreprenørtjenester på drift og vedlikehold RENs prosjektsystem en mulighet for operasjonalisering av kalkyle og utarbeidelse av underlag for bestilling REN tar ansvar for ajourhold og oppdatering 23

24 24

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK i 3S3 NO9839 Kjell Sand VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN OS T * DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning Masteroppgave En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning Er verdibevaring bare et spørsmål om store nok vedlikeholdsbudsjetter? Oslo 21. Juni 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF SINTEF - Åpen Rapport Risikovurdering av AMS Kartlegging av informasjonssikkerhetsmessige sårbarheter i AMS Forfattere Maria Bartnes Line Gorm Johansen Hanne Sæle SINTEF 2012-02-13 Sammendrag SINTEF har

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer