ASVL s landsmøte 2013 Rica Nidelven, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASVL s landsmøte 2013 Rica Nidelven, Trondheim"

Transkript

1 Eirik J. Irgens: Verdibasert ledelse. Mellom gode intensjoner og virkelige resultater. ASVL s landsmøte 2013 Rica Nidelven, Trondheim "Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra? "Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen," sa kapen. "Det er ikke så nøye -, " sa Alice. "Så er det ikke så nøye hvor du går heller," sa kapen. "Bare jeg kommer noensteds hen," la Alice Sl som en slags forklaring. "Å, der kommer du sikkert," sa kapen. "Bare du går lenge nok. (Carroll, Lewis (1979) Alice i eventyrland. Oslo : Aschehoug, s. 71)

2 Dagens nøp: Ser du spor eper en vekstbedri^ i depe bildet?

3

4

5 Ledere i vekstbedri^er hvilke verdier står dere for? ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for landets 230 vekstbedri^er. Våre medlemsbedri^er bistår hvert år flere tusen mennesker på veien Sl ordinært arbeid, og Slbyr varig SlrePelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon VEKST er et samarbeid mellom mer enn 230 bedri^er. Det navnet har vi valgt fordi formålet med bedri^ene er menneskelig vekst og utvikling. Vekstbedri^ene skal SlrePelegge arbeidet slik at arbeidstakeren kan trives og utvikle seg på jobben. Oppgaven er å bistå mennesker Sl utvikling og trivsel. Metoden vår er å bygge selvsllit og kompetanse gjennom arbeid mennesker i mer enn 230 bedri^er. Produserer for ca 700 millioner i året. Å muliggjøre arbeid for alle er vårt overordnede mål, og vårt viksgste samfunnsoppdrag.

6 Verdier jeg leser ut av ASVL s dokumenter: Vekst, utvikling, trivsel, selvsllit, kompetanse, mestring DePe er u"alte verdier. Gjennomsyrer de måten du leder på?

7 Det handler ikke bare om produksjon, men også om mening

8 Det handler om samarbeid og mestring

9 Og det handler om ledelse

10 - Jeg møpe noen som så hele meg, og som trodde på meg. På Tunet fikk jeg en strukturert hverdag og en sjef som sparket meg i ræva, uten at jeg skjønte det.

11 Hvilken type ledelse?

12 Ledelse mellom komfortable soner og læringssoner I læringssonene u4orsker vi nye muligheter og hvordan vi kan lære, alene og sammen med andre I de komfortable sonene holder vi oss ;l våre etablerte mønstre Figur 11. Komfortable soner, læringssoner, hasardiøse soner og selvutslepende soner

13 Hvordan oppfaper du lederrollen din?

14

15

16

17

18

19 Det handler om teoriene du bruker! Alle mennesker har teorier handlingsteorier som de bruker hver dag, i jobb som i privatliv. Hvilke teorier bruker du for å utvikle en god bedri^ der menneskene opplever utvikling, trivsel, mening og mestring?

20 Hva er dine egne teorier for hvordan du leder din bedri^?

21

22

23 Thor Heyerdahl hadde en teori om at Polynesia kunne være befolket fra Sør- Amerika

24 men også teorier om hvordan han kunne lede et mannskap over SSllehavet på en flåte av balsatre

25 Oppsummert så langt Teorier har vi, enten vi er klar over det eller ikke. Vi bruker dem hver dag, de preger vår tenkning og vår praksis. Noen er gode, noen er mindre gode. Alle bygger på grunnleggende antakelser og verdier. Noen gir vi u"rykk for at vi har men virkeligheten kan være en annen.

26 02 Ambisjoner: Det vi sier (upalte teorier basert på upalte/ påtape verdier)

27 02 Ambisjoner Det vi sier (upalte teorier basert på upalte/ påtape verdier)

28 02 Ambisjoner og virkelighet Det vi gjør (bruksteorier basert på styrende verdier)

29 02 Ambisjoner og virkelighet Det vi sier (upalte teorier basert på upalte/ påtape verdier) Det vi gjør (bruksteorier basert på styrende verdier)

30 02 Troverdighet? Det vi sier (upalte teorier basert på upalte/ påtape verdier) Det vi gjør (bruksteorier basert på styrende verdier)

31 02 Troverdighet? Det vi sier (upalte teorier basert på upalte/ påtape verdier) Integritetsgap? Det vi gjør (bruksteorier basert på styrende verdier)

32 02 Læringsledelse Det vi sier (upalte teorier basert på upalte/ påtape verdier) Kon$nuerlig læring Det vi gjør (bruksteorier basert på styrende verdier)

33 Hvorfor er det så vanskelig? Når vi ikke helt lykkes, skyldes det. a. At alle de andre er dumme? b. Vanemessig blindhet? c. Dumskap? d. Kunnskap?

34 Analy4sk blikk på en vekstbedri9 En vekstbedri^ er en rekke handlingssekvenser og intensjoner repet inn mot å oppnå noe

35 En vekstbedri? består av en rekke handlingsteorier FORUT- SETNINGER En vekstbedri^s styrende verdier og underliggende antakelser HANDLING Det vi gjør for å nå våre målselnger MÅL OG RESULTATER Hva ønsker vi å oppnå med vår bedri^? EN HANDLINGSTEORIS STRUKTUR (eper Argyris og Schön 1978) Eirik J. Irgens

36 En handlingsteori som læringsmodell FORUT- SETNINGER HANDLING HANDLINGER Justere RESULTAT god utvikling? ENKELTKRETSLÆRING enn om det ikke er nok? hva gjør vi da? fortse"e enkeltkretslæringen? STOPP? DOBBELTKRETSLÆRING Handlingsteori animert

37 En handlingsteori som læringsmodell FORUT- SETNINGER HANDLING HANDLINGER Justere RESULTAT god utvikling? ENKELTKRETSLÆRING enn om det ikke er nok? hva gjør vi da? fortse"e enkeltkretslæringen? STOPP? DOBBELTKRETSLÆRING Handlingsteori animert

38 Ledelse som virker hva sier forskningen? Og hva er erfaringen deres fra vekstbedri^er? ü Haas mfl.(1992): Felles bilder er viksgere enn plandokumenter og skri^lige målformuleringer. ü Jim Collins (2001): Jordnære, pragmasske, langsiksge prosesser der ansape og ledere hadde forpliktende engasjement Sl et ideologisk rammeverk. ü Bård Kuvaas (2008): Hard personalpoliskk preget av en tro på ytre mosvasjon gjennom belønningssystemer, insensver og kontroll virker ikke. Det gjør derimot ledelse som bidrar Sl høy indre mosvasjon hos ansape. ü Gunnar Ekman (2004): Ledere må ut de må delta i samtalene blant ansape! Det er her de viksgste bestemmelsene blir tap, de tas ikke i plandokumenter, møtereferater og instrukser.

39 Personlig og organisatorisk lederskap Presentasjonen av 22.Juli rapporten: «Intellektuell forståelse» er ikke nok

40 Personlig og organisatorisk lederskap DiP organisatoriske lederskap Hvordan du leder din organisasjon (bedri^/ avdeling/ team) Din evne Sl å arbeide for bedri^ens mål DiP personlige lederskap Hvordan du leder deg selv Personlig integritet Din evne Sl å lede basert på verdier I hvilken grad du er en rollemodell commitment

41 Personlig og organisatorisk lederskap DiP organisa- toriske lederskap DiP personlige lederskap Din gjennom- slagskra^ som leder

42 Commitment forpliktende engasjement Commitment - hvor sterkt en ansap idensfiserer seg med og involverer seg i sin bedri^ (Porter m.fl. 1974). Høyt forpliktende engasjement gir seg utslag som (a) en sterk tro på og aksept av organisasjonens mål og verdier, (b) vilje 4l å nedlegge betydelige anstrengelser 4l beste for organisasjonen, og (c) et sterkt ønske om å oppredholde medlemskapet i organisasjonen (Pul m.fl : 45).

43 Betydningen av forpliktende engasjement (organisatorisk commitment) - /+ fravær +/- Commitment - /+ skulk RESULTAT - /+ turnover +/- jobbytelse

44 Hva er viktigst? 1: AnsaPes oppfatning av toppledelsen - /+ fravær 2: Nærmeste overordnede 3: Generell Slfredshet med informasjon og kommunikasjon +/- Commitment - /+ skulk - /+ turnover +/- jobbytelse RESULTAT

45 Hvor bør ledelsen ha fokus? 1: Utvikle og spre en visjon 2: Kommunisere gjennom å være synlige rollemodeller Fokus? TOPPLEDELSENS ROLLE 3: Oppmuntre Sl innovasjon og nytenkning Commitment 4: Tillate ansape å ta større del i beslutninger som gjelder deres arbeid

46 Og så har verdier og ledelse noe med bedri^skultur å gjøre!

47 En organisasjonskulturs struktur Figur 52. En organisasjonsk

48 BEDRIFTSKULTURENS ISFJELL

49 Maskinperspek;v. Instrumentelt blikk: Å SE MED BEGGE ØYNE Fortolknings- perspek;v. Et kunstnerisk OVERFLATESTRUKTUR: blikk. Fakta. Prosedyrer. Styringssystemer Retningslinjer, Administra4ve ru4ner. Instrukser. Allmenngyldige standarder. Kvan4fiserte mål. Informasjon. DYPSTRUKTUR: Fortolkning. E4kk. Verdier. Holdninger. Følelser. Emosjoner. Mening. Kommunikasjon. Til slutt jeg sier som Olav Duuun Irgens, Eirik J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget

50 Å SE MED BEGGE ØYNE OVERFLATESTRUKTUR: Fakta. Styringssystemer. Administra4ve ru4ner. Prosedyrer. Retningslinjer, De beste ser med begge øyne, og er i stand til å ta reflekterte, Instrukser. Allmenngyldige faglig standarder. forsvarlige Kvan4fiserte og etiske mål. Informasjon. valg kloke valg! DYPSTRUKTUR: Fortolkning. E4kk. Verdier. Holdninger. Følelser. Emosjoner. Mening. Kommunikasjon. Til slutt jeg sier som Olav Duuun

51 Er det behov for tjenende ledelse?

52 Er det behov for tjenende ledelse? Når ansatte kjenner sine arbeidsoppgaver og virksomhetens viktigste målsettinger vil lederens fremste oppgave ikke være dirigering og kontroll, men å legge til rette for at de skal utvikle seg og få jobben gjort mestring og vekst.. Professor i ledelse Thomas A. Bausch: Moderne virksomheter trenger tjenende ledere «Servant Leadership». Å være en tjenende leder er ikke det samme som å være underdanig og svak. DET HANDLER IKKE OM SNILLISME! Lederen må fremdeles ta upopulære avgjørelser.

53 Kan lederen være karavaneleder en karavanbashi?

54 Karavaneledelse? De store handelskaravanene, som kan bestå av mange tusen dyr, ledes av en karavanbashi, som rir aller bakerst, «der støvet og problemene samles». Der avgjør lederen stridigheter, avklarer toll- og veipenger, fordeler utgifter og overrekker gaver til de lokale sjeiker. Karavanlederen kan også ri fram når det er behov for det. Hva er forutsetningen for at dette skal fungere? Thorkild Hansen (1968): Det lykkelige Arabia. En dansk ekspedisjon

55 Hva er forutsetningen for at en slik lederrolle skal lykkes? At avdelingen er godt organisert, at rollene er tilstrekkelig avklart, at vi er noenlunde enige om hvor vi vil og noenlunde enige om hvordan vi vil gå fram. Da kan lederen være karavaneleder!

56 Dagens pensum

57

58 Referanser Irgens, Eirik J. (2007). Profesjon og organisasjon. Bergen: Fagbokforlaget Lysark for fri nedlassng: Irgens, Eirik J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget Se også: hpp://ntnu- no.academia.edu/eirikjirgens for en del arskler etc., og ved henvendelse Sl undertegnede: Eirik J. Irgens -

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere av Kristin Margrethe Nyheim Hanne Kristine Molberg Mastergradsoppgave

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser?

I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser? Studentnummer: 0637724 0505231 0170938 2008 I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser? Prosjektoppgave i ORG 20002 Leadership in Action Innleveringsdato: 12. Juni

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling Utvikling Hva er utvikling? forbedring, framgang, prosess, vekst, forløp Utvikling krever at noe endres; noe tilføres

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE"

PÅVIRKNINGSMODELLEN STRATEGISK INNFLYTELSE PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE" Introduksjon For mange mennesker kan begreper som "innflytelse" og "makt" ha en noe negativ valør. Disse begrepene gir oss ofte ubehagelige forestillinger og

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser?

Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging(iss) Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Forsvarets Lederutviklingsprogram

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer