REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 14. februar O.J.Dahls hus. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 14. februar 2013 0900-1600 O.J.Dahls hus. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 14. februar O.J.Dahls hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Gunnar Nicolaysen Leder medisin Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem Karen Helene Ørstavik Nestleder medisin Komitémedlem Louise Kårikstad Pasientorganisasjon Komitémedlem Roald Arild Bjørklund Psykologi Komitémedlem Ragnhild Hellesø Sykepleie Komitémedlem Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Nye søknader 2013/156 Overnattingsstudien - DB Effekt og sikkerhet av umeclidinium/vilanterol sammenlignet med fluticasone prpionate/salmeterol ved KOLS Dokumentnummer: 2013/156-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Per Bakke Haukeland Univeritetssykehus Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): GlaxoSmithKline Prosjektomtale (Redigert av REK) Formålet med denne studien er å sammenlikne sikkerhet og effekt for et nytt kombinasjonspreparat med et etablert kombinasjonspreparat for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Det nye preparatet har to virkestoffer, ett som virker direkte på luftveiene (LABA) og ett som virker indirekte ved å hemme et signalstoff som finnes i kroppen (LAMA). Det etablerte kombinasjonspreparatet består av LABA kombinert med et kortisonderivat. Dette er en multisenterstudie som skal inkludere totalt 710 pasienter på verdensbasis. I Norge vil det bli inkludert 48 pasienter. Inklusjonskriteriene er begge kjønn > 40 år, etablert diagnose med KOLS. For den enkelte pasient vil studien vare i ca 15 uker. Det søkes om tillatelse til å benytte tidligere godkjent generell forskningsbiobank: «GlaxoSmithKline» med Steinar Østerbo Thoresen som ansvarshavende. Denne biobanken er godkjent av REK (2009/2120a). Det vil bli tatt prøver for farmakogenetisk analyse. Prøver skal sendes til utlandet for analyse hos samarbeidspartner Quest Diagnostics, UK. Deltakerne samtykker til at prøver kan overføres til utlandet.

2 Søknaden er vanskelig tilgjengelig og det er til dels indre motstrid mellom søknadens forskjellige dokumenter. Det er ikke samsvar mellom studiens design og formål slik dette er formulert i søknadsskjemaet til REK, i norsk informasjonsskriv og i den engelske studieprotokollen.komiteen ber om tilbakemelding på følgende merknader før vedtak i saken kan fattes: 1. Slik søknaden er utformet, fremstår den norske delen av studien som uklar med hensyn til formål, vitenskapelig design og gjennomføring. Komiteen ber om at studiens formål og vitenskapelig design presiseres. 2. Studiens bruk av placebo er i søknaden beskrevet på motsetningsfylte måter i søknaden: En 12-ukers, randomisert, multi-senter, dobbel-blind, dobbel-dummy, parallell-gruppe kontrollert studie (Første avsnitt i informasjonsskriv) Dette er ikke en placebo- kontrollert studie, men placebo benyttes for å opprettholde så optimal blinding som mulig: Pasienten får tildelt en inhalator med aktivt stoff og en med placebo og skal inhalere en dose morgen fra den ene inhalatoren og morgen og kveld fra den andre. Inhalatoren som inneholder placebo vil se lik ut som den som inneholder aktivt stoff. (Søknadsskjema beskrivelse av kontrollgruppe s. 5) Sammenlikning med godkjent behandling vil ikke gi holdbare vitenskapelige resultater (Søknadsskjema Etisk vurdering av placebo eller ingen behandling s. 5) Komiteen ber om en nærmere redegjørelse for bruk av placebo i studien med hensyn til vitenskapelig design og medisinsk forsvarlighet. 3. Rekrutteringsprosedyre er i søknadsskjema side 6 beskrevet på denne måten: «Pasientene blir rekruttert fra utprøvers database/journalregister og fra lungeseksjonen på deltakende sykehus.» Rekruttering til studien er angitt i informasjonsskrivet som forespørsel fra fastlege. Det er også lagt ved en annonsetekst rettet mot pasienter med KOLS som kan melde sin interesse. Komiteen ber om en klargjøring av hvordan rekruttering av forskningsdeltakere til studien skal gjennomføres. 4. Utvalgskriteriene er i søknadsskjema angitt på denne måten i søknadsskjema KOLS pasienter 40 år eller eldre med en lungekapasitet på FEV1 30 % og 70 % av forventet verdi. Menes det her pasienter med FEV1 mellom 30 % og 70 %? 5. Informasjonsskrivet må revideres. Særlig avsnittene om bakgrunn og hensikt må skrives på en slik måte at studiens formål kommer tydelig frem. Riktig informasjon om type prøver som skal tas til hvilke formål må spesifiseres. At enkelte forskningsdeltakere vil bli fratatt virksom behandling og hvorfor, må komme tydelig frem i informasjonsskrivet. 6. Økonomisk avtale for studien foreligger ikke. Komiteen ber om at dette sendes komiteen. 7. Komiteen ber om en redegjørelse for publiseringsrestriksjoner i studien. Det forutsettes at det ikke settes begrensninger på retten til å publisere så vel positive som negative resultater. Vedtak i saken utsettes. Det bes om tilbakemelding på de merknader som er anført, før endelig vedtak kan fattes. 2013/170 En studie der interferon-fri behandling med BI i kombinasjon med Faldaprevir og Ribavirin blir sammenliknet med Telaprevir i kombinasjon med interferon-a og Ribavirin, hos tidligere ubehandlede pasienter med kronisk hepatitt C infeksjon genotype 1b Dokumentnummer: 2013/170-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Zbigniew Konopski Boehringer Ingelheim Norge KS Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Anne Mathilde Kvamme En studie der interferon-fri behandling med BI i kombinasjon med Faldaprevir og Ribavirin blir sammenliknet med Telaprevir i kombinasjon med interferon-alfa og Ribavirin Prosjektomtale (Redigert av REK) Kronisk infeksjon med hepatitt C virus (HCV) representerer et stort helseproblem over hele verden. Ulike HCV

3 genotyper dominerer i ulike geografiske regioner, og genotype 1b er hyppigst påvist i Europa og Asia. Hovedmålet med denne studien er å vise at behandling med BI ikke er mindre effektiv enn telaprevirbehandling. Behandling med telaprevir i kombinasjon med interferon og ribavirin representerer nå standard behandling for pasienter med kronisk HCV infeksjon. Imidlertid er behandling med disse preparatene forbundet med omfattende bivirkninger. Det er derfor behov for en mindre toksisk, mer effektiv og mer håndterbar behandlingsterapi for disse pasientene. Dette er en fase III multisenterstudie. Utprøvingen er en åpen, randomisert, parallell-gruppe studie med bruk av aktiv kontroll. Det skal inkluderes ca 270 pasienter i alderen år fra 13 land. 15 pasienter inkluderes i Norge. Pasientene skal randomiseres i forholdet 2:1, der 2 er studiearmen og 1 er standard behandling. Som ulempe for deltakerne er det nevnt en rekke til dels alvorlige og hyppige bivirkninger. Eksklusjonskriteriene skal gjøre at pasienter som er spesielt utsatt for å få bivirkninger ikke blir inkludert. Det er søkt om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank, En studie der interferon-fri behandling med BI i kombinasjon med Faldaprevir og Ribavirin blir sammenliknet med Telaprevir i kombinasjon med interferon-alfa og Ribavirin, hos tidligere ubehandlede pasienter med kronisk hepatitt C infeksjon genotype 1b. Ansvarshavende for forskningsbiobanken er Anne Mathilde Kvamme. Det skal gjøres genetiske undersøkelser av biologisk materiale. En blodprøve til farmakogenetisk analyse vil bli samlet inn ved studiens oppstart. Deltakerne skal samtykke til at humant biologisk materiale skal overføres i avidentifisert form til Geneve, Sveits. Beerse, Belgia, Salt Lake City, USA. Komiteen har ingen innvendinger til opplegget for den kliniske utprøvningen, men har noen merknader til informasjons- og samtykkeskrivet og til publiseringsrestriksjonene som er anført i søknadsskjema. 1. Formuleringen Det er derfor et stort behov for å finne frem til alternativ behandling for HCV infeksjon, fra avsnittet Bakgrunnsinformasjon om studien i kapittel A må flyttes fram i første avsnitt i skrivet. 2. Under punkt 5f redegjøres det for publiseringsrestriksjoner, der det blant annet sies at sponsor har rett til å utnevne medforfattere, og at sponsor må gi eksplisitt samtykke til publisering. Komiteen stiller spørsmål om det i disse formuleringene ligger begrensninger som er i strid med Helsinkideklarasjonens artikkel 30 om fri publiseringsrett, der det blant annet heter: Negative and inconclusive as well as positive results should be published or otherwise made publicly available. Avtalene må gjøres slik at både positive og negative resultater blir publisert. 3. Økonomisk avtale må sendes komiteen før prosjektet startes opp. Det anbefales også at første avsnittet i skrivet gjennomgås for å gjøre det enklere å forstå hva pasientene spørres om å delta i. Prosjektet godkjennes under forutsetning av at de vilkårene som er anført ovenfor blir tatt til følge, jf helseforskningsloven 9 og 33. Godkjenningen av forskningsprosjektet gjelder til omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt, se helseforskningsloven 12. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. Forvaltningsloven /194 Dagslys-PDT med og uten fraksjonert CO2 laserbehandling av keratoser i hodebunnen hos organtransplanterte. Dokumentnummer: 2013/194-1 Prosjektsøknad

4 Prosjektleder: Gro Mørk Seksjon for hudsykdommer Prosjektomtale (Redigert av REK) Organtransplanterte har 100 ganger høyere risiko for utvikling av plateepitelkarsinom i områder med keratoser (solskader,solskorper, hudforandringer med fortykkelse av huden). Formålet med studien er å undersøke om en forbehandling med karbondioksid laser før fotodynamisk behandling (krem og lysbehandling) kan bedre effekten av den fotodynamiske behandlingen av keratoser i hodebunn eller panne. Pasientene skal rekrutteres fra Rikshospitalets poliklinikk for overvåking av hudkomplikasjoner (hudkreft og forstadier) etter organtransplantasjon. Det vil gjøres en randomisert, side-mot side -undersøkelse av 15 voksne, samtykkekompetente pasienter der samme pasient får ulik behandling på hver side av hodet. Behandlingen evalueres etter 4 og 12 måneder. Ulempen for den enkelte pasient som skal delta i studien, er i søknaden angitt som smerter i forbindelse med behandlingen, høyere infeksjonsrisiko pga hull i hudbarrieren, og rød, hoven, sår hud etter behandling. Dette skal forbygges ved antibiotikabehandling og åpen dør for eventuell smertebehandling. Komiteen anser beskrivelsen av beredskapen i forhold til pasienters opplevelse av smerte som tilfredsstillende. Komiteen godkjenner studien på følgende vilkår: 1. Det er ikke oppgitt i søknaden konkret hvordan rekrutteringen skal skje. Hvis det er behandlende personell som skal rekruttere deltakere til studien må dette gjøres på en slik måte at pasienter ikke utsettes for unødvendig press. 2. I avsnittet Mulige fordeler og ulemper heter det: «Fordelen for deg som deltaker i en slik studie vil være behandlingen av solskader, som igjen reduserer risiko for hudkreft senere». Denne setningen må strykes for at det ikke skal gis inntrykk av at de som er med i studien får bedre behandling enn de som ikke er med. Komiteen godkjenner prosjektet på vilkår som beskrevet ovenfor, med hjemmel i helseforskningsloven 33 jf. 9. Godkjenningen gjelder til Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. omsorgssektoren». Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /197 Undersøkelse av oxaliplatin-utløst nevropati hos pasienter som behandles for kreft i tykk- og endetarm Dokumentnummer: 2013/197-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Marte Grønlie Cameron

5 Sørlandet Sykehus Kristiansand Prosjektomtale (Redigert av REK) Hovedmålet med studien er å beskrive insidens og alvorlighetsgrad av kronisk oxaliplatin-indusert nevropati (OIN). Et sekundært mål er å beskrive faktorer som antas å kunne ha en sammenheng med kronisk Oxaliplatin-indusert nevropati som infusjonstidspunkt, komorbiditet, biomarkører, bruk av andre medisiner og progresjon og tilfriskning. Nevropati er en hyppig bivirkning av cellegiften oxaliplatin som kan gi smerte og redusert funksjonsevne. Studier rapporterer alvorlig oxaliplatin-indusert nevropati hos 8-27 % av pasienter, men bare hos 1.3 % ett år etter avsluttet cellegift. Nyere studier og klinisk erfaring tyder på at denne bivirkningen kan gjelde et større antall pasienter. I første del av studien skal det gjennomføres en retrospektiv registrering som omfatter alle pasienter behandlet med cellegiften oxaliplatin. I andre del av studien skal gjøres en prospektiv registrering av pasientrapporterte symptomer blant de som er ferdigbehandlet med oxaliplatin. Det angis at økt kunnskap om OIN er avgjørende for å kunne bedre tilværelsen til denne voksende pasientgruppen. Det stipuleres at 150 pasienter kan inngå i studien. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring for pasientene i de to gruppene. Det vil bli tatt blodprøver før oppstart og ved avslutning av oxaliplatinbehandlingen. Pasientene spørres om samtykke til at det blir satt av blod til nedfrysning med tanke på fremtidige analyser. Prøvene vil bli lagret i en forskningsbiobank ved Sørlandet Sykehus. Odd Harald Olsen er ansvarshavende for forskningsbiobanken. Bruk av prøvene til forskning skal godkjennes av REK. I informasjonsskrivet sies det: Behandlingen som du snart skal i gang med vil ikke bli påvirket av denne forskningsstudien. Cellegiftbehandlingen er allerede bestemt, uavhengig av studien. Pasientene skal i tillegg svare på spørsmål om symptomer og spesielt nervepåvirkning før og etter første kur og 1, 2 og 3-år etter at behandlingen er gjennomført for å få kunnskap om hvordan pasienter opplever potensielle symptomer og bivirkninger. Komiteen oppfatter prosjektet som en ren observasjonsstudie. Pasientene får standard behandling og det skal systematisk, retrospektivt og prospektivt, registreres virkninger, bivirkninger, relevante kliniske data og selvrapporterte data om hvordan det går. Pasientene utsettes ikke for forsøk eller behandling som medfører risiko eller belastning ut over det som følger av ordinær behandling. Tiltaket oppfattes av komiteen som et viktig og nødvendig tiltak for oppfølging og av gitt behandling Slik prosjektet er beskrevet, fremstår det som en systematisk gjennomgang og evaluering av gitt behandling og faller utenfor helseforskningslovens virkeområde. Det kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor gjeldende regelverk forhelsetjenesten. Pasientene blir bedt om å avgi blodprøver for framtidig forskning til en forskningsbiobank ved Sørlandet sykehus. Komiteen forutsetter at dette er en godkjent generell forskningsbiobank der forskning på materialet blir vurdert og godkjent av REK. Etter søknaden fremstår prosjektet som en systematisk oppfølging av et etablert behandlingstilbud. Det faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2, og kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /198 Anatomic single bundle versus all-inside: en randomisert kontrollert studie av korsbåndsrekonstruksjon Dokumentnummer: 2013/198-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Eivind Inderhaug Universitetet i Bergen

6 Prosjektomtale (Redigert av REK) Søknaden gjelder en prospektiv, longitudinell studie der formålet er å sammenligne den konvensjonelle "anatomisk enkelt-bunt" rekonstruksjon med "all-inside" teknikk for å kartlegge kliniske resultater, smerter fra graftsted, muskelstyrke og tid før retur til ønsket aktivitetsnivå. Pasienter som er henvist til Haraldsplass Diakonale Sykehus for fremre korsbåndruptur vil blir spurt om å delta i studien. Det skal inkluderes 100 pasienter i alderen år. Deltakerne skal fordeles tilfeldig i to grupper. Etter operasjonen vil alle inkluderte få klinisk kontroll etter 2 uker, 1, 2 og 5 år. Deretter klinisk og røntgenologisk kontroll etter 10 og 20 år. Risiko og belastning for den enkelte forskningsdeltaker er i søknaden relatert til standard ortopedisk praksis. I dette prosjektet skal to metoder sammenlignes med et systematisk opplegg slik at effekten av metodene kan evalueres og dokumenteres. Deltakerne utsettes ikke for en intervensjon som innebærer risiko utover tradisjonell korsbåndsrekonstruksjon. Komiteen har ingen innvendinger til studiens opplegg og formål. Men i informasjonsskrivet må det gjøres noen mindre endringer. Ordet "invitere" må erstattes med forespørres. Begrepet avidentifisert må forklares. Det må komme tydelig frem av informasjonsskrivet at resultater fra studien publiseres i en slik form at enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes. Regionale Etiske Komité (REK Helse Vest) korrigeres Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ettersom søknaden er blitt behandlet av REK sør-øst. Komiteen godkjenner prosjektet underforutsetning av at informasjonsskrivet blir korrigert som beskrevet ovenfor. Godkjenningen gjelder til Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. omsorgssektoren». Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /203 Tredimensjonalt anatomisk arkitektur av tynn og tykktarmsrot-mulig implikasjon i onkologisk kirurgi. Et postmortem mikroanatomisk studie. Dokumentnummer: 2013/203-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Dejan Ignjatovic Sykehus i Vestfold Prosjektomtale (Redigert av REK) Formålet er å øke kunnskapen omkring detaljer for lymfedrenasje fra tarm. Resultatene av studien vil kunne gi kunnskap som kan få betydning for hvordan kirurgiske inngrep gjennomføres hos pasienter hvor tarm skal fjernes. Prosjektet er relatert til 2011/1046 C Hvor mange lymfe knuter skjuler sentral del av høyre tykktarmskrøset? Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Genève og Universitetet i

7 Beograd. Om bakgrunnen for prosjektet sier prosjektleder: "Det er manglende kunnskap om 3D forholdene mellom vaskulære, lymfatiske og nevrale strukturer og nøyaktig efferent lymphedrainage av tynn og tykktarm i deres krøs. Rot til tynn/tykktarmskrøs representerer et sentralt område for lymfedrenasje og nevrale og vaskulære strukturer. Det er en generell erkjennelse at spredning av cancer fra tynn/tykktarm går gjennom dette området. Dagens anatomiske kunnskaper om roten til tynn/tykktarmskrøs gir begrenset forståelse av 3D forholdet mellom lymfatiske, nevrale og vaskulære strukturer i dette området." For å få denne kunnskapen er det nødvendig å studere menneskelig anatomi gjennom disseksjon av lik da det ikke eksisterer adekvate modeller som kan erstatte menneskelig kropp. Materialet vil være tarm hentet ut ved obduksjon fra fem avdøde ved avdeling for patologi, Sykehuset i Vestfold HF og ved Institutt for patologi, Universitetet i Beograd. Komiteen har ingen innvendinger til studiens formål og opplegg for studien. Komiteen gjør oppmerksom på at for forskning på biologisk materiale som tas ut fra avdøde gjelder bestemmelsene i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. og forskrifter gitt i medhold av loven tilsvarende, jf. helseforskningslovens 21. Det forutsettes at hvis ikke avdøde selv har fått informasjon og samtykket til den planlagte forskningen, så må pårørende informeres om obduksjonen og om den planlagte forskningen. Komiteen godkjenner prosjektet på vilkår som beskrevet ovenfor, med hjemmel i helseforskningsloven 33 jf. 9. Godkjenningen gjelder til Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. omsorgssektoren». Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /206 Sammenligning av tarmfunksjon mellom D2 og D3 opererte pas. for høyresidig tykktarmskreft Dokumentnummer: 2013/206-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Dejan Ignjatovic AHUS universitetssykehus Prosjektomtale (Redigert av REK) Prosjektet skal sammenlikne tarmfunksjonen mellom to grupper pasienter som er operert for høyresidig tykktarmskreft med to ulike operasjonsmetoder (D2 og D3). Det er 15 pasienter i hver gruppe. Kontrollgruppen er operert med konvensjonell høyresidig hemicolectomi (D2), mens undersøkelsesgruppen har gjennomgått en mer radikal høyresidig hemicolectomi (D3) der det er gått tettere innpå hovedkaret for å fjerne flere lymfeknuter. Sistnevnte operasjon medfører større risiko for skade på nerver i tarmen, noe som kan påvirke tarmfunksjonene. De antas at fjerning av flere lymfeknuter vil redusere residivfrekvensen. Formålet med

8 studien er å undersøke de to operasjonenes påvirkning av tarmmotilitet og bedre forståelsen av tarmens fysiologi. Det er særlig eventuelle tilleggsfarer tilknyttet lymfeknutedisseksjonen som undersøkes. Pasientene får ordinær behandling. I forkant av operasjonen bes de om å gjennomgå en tilleggsundersøkelse der en trådløs kapsel som gir informasjon om blant annet transittid, noe som gir informasjon om operasjonens påvirkning av tarmen. Undersøkelsen gjøres i forkant av operasjonen, så etter tre og seks måneder. I tillegg bes pasientene besvare et enkelt spørreskjema om tarmfunksjonen. Begge gruppene skal gjennomgå undersøkelsen. Deltakerne skal svare på et enkelt og lite inngripende spørreskjema. Det gjøres en ekstra undersøkelse med den trådløse motilitetskapselen for å undersøke gjennomgangstiden i tarmen. Det medfører liten risiko eller ulempe for pasientene. Det er lagt opp til gode forhåndsregler og beredskap for å hindre skade eller problemer. Man vil rekruttere 15 pasienter som også er inkludert i prosjektet Trygg D3 høyre hemikolektomi for tykktarmskreft ved hjelp av preoperativ MDCT angiografi (REK 2010/3354). Undersøkelsesgruppen har gjennomgått en mer radikal høyresidig hemicolectomi (D3) der det er gått tettere innpå hovedkaret for å fjerne flere lymfeknuter. Komiteen oppfatter søknaden som en oppfølgingsstudie til prosjektet Trygg D3 høyre hemikolektomi for tykktarmskreft ved hjelp av preoperativ MDCT angiografi (REK 2010/3354). Følgende setning I avsnittet under overskriften «Mulige fordeler og ulemper» må tas ut: For deg vil det likevel innebære at du blir fulgt litt tettere enn du ellers ville ha blitt. det kan ellers gis inntrykk av at pasientene må bli med i prosjektet for å få god behandling. Komiteen godkjenner prosjektet på vilkår som beskrevet ovenfor, med hjemmel i helseforskningsloven 33 jf. 9. Godkjenningen gjelder til Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. omsorgssektoren». Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2013/ /210 Hormonelle risikofaktorer og kreft i skjoldbruskkjertel Prosjektsøknad Prosjektleder: Hilde Langseth Kreftregisteret Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Janus serumbank Prosjektomtale (Redigert av REK) Formålet med studien er å undersøke hvorfor det har vært en markant økning i antall tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen og hvorfor forekomsten blant kvinner har økt kraftigere enn blant menn. Studien er en nested-kasus kontroll design som gir mulighet til å sammenlikne hormonkonsentrasjonen i serum hos syke og

9 friske personer. Man vil evaluere risiko for skjoldbruskkjertelkreft i relasjon til prediagnostiske serum konsentrasjoner av thyroideahormoner og kjønnshormoner. Avhengig av resultatene av hormonanalysene er det relevant å studere utvalgte gener og se hvilken modifiserende effekt de vil kunne ha. Studien er basert på allerede innsamlet humant biologisk materiale og opplysninger fra Janus biobank og register. Det dreier seg om biologisk materiale fra Janus serumbank og data fra Kreftregisteret. Hovedandelen av prøvene er samlet inn i perioden Deltakerne har gitt et bredt samtykke til at blodprøvene kan brukes til kreftforskning. Det skal inkluderes prøver fra 350 personer som har avgitt en eller flere prediagnostiske prøver til Janus serumbank og senere utviklet kreft i skjoldbruskkjertelen. Kontrollgruppen vil bestå av 700 personer som har avgitt prøver til Janus serumbank, men som ikke har utviklet kreft. For å gjennomføre studien må data fra tre ulike kilder sammenstilles; 1) Kreftregisterdata, 2) data fra helsundersøkelsene i Folkehelseinstituttet og 3) data fra SSB. Alle analyser gjøres på avidentifiserte prøver. Så vel helseopplysninger som biologisk materiale skal overføres avidentifisert til Chicago, USA. Studien skal benytte allerede innsamlede opplysninger i Janus serumbank. Humant biologisk materiale og opplysningene som er lagret i Janus serumbank er i utgangspunktet basert på samtykke fra de registrerte, men det inngår også opplysninger som ikke er samtykkebasert. Hjemmelsgrunnlaget for Janus serumbank er helseregisterloven 5 jf personopplysningsloven 33 og 34. Datatilsynet godkjente Janus serumbank 13. januar Vilkåret for Datatilsynets godkjenning er at utlevering av prøver til forskning skjer i avidentifisert form. Datatilsynet har i forbindelse med vurdering av konsesjon for Janusregisteret kommet til at det er forsvarlig å bruke materialet i Janus serumbank til forskningsprosjekter med hjemmel i personopplysningslovens 8 bokstav d, jf 9 bokstav h. De genetiske testene som skal gjøres i studien er etter komiteens forståelse ikke omfattet av bioteknologilovens bestemmelser fordi det ikke er sannsynlig at forskningen vil generere kunnskap av diagnostisk eller behandlingsmessig betydning for den enkelte. Komiteen er av den oppfatning at prosjektets formål er i samfunnets interesse. Den enkelte registrertes velferd og integritet er tilfredsstillende ivaretatt slik håndtering av prosjektdata beskrives i søknaden Komiteen godkjenner prosjektet og innvilger dispensasjon fra taushetsplikt i forbindelse med gjennomføringen av studien. Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres i samsvar med det som framgår av søknaden, jf helseforskningsloven 9 og 33. Dispensasjonen fra taushetsplikten gjelder kun for de opplysningene som er relevant for undersøkelsen. Dispensasjonen gjelder for prosjektleder Hilde Langseth og medarbeiderne Briseis Aschebrook-Kilfoy, Mary Ward, Tom Kristian Grimsrud, Mark Purdue. Enhver publikasjon basert på studien må skje i en slik form at enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes. Dispensasjonen fra taushetsplikten gjelder også institusjonens databehandlingsansvarlig (ansatt teknisk personale hos databehandler er underlagt taushetspliktbestemmelsene i personopplysningsforskriften 2-9). Komiteen godkjenner at opplysninger overføres i avidentifisert form til utlandet i henhold til direktiv 95/46/EF. Godkjenningen gjelder til omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt.

10 Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /217 Normalverdier for steroidhormoner i relasjon til kroppsmasseindeks, alder og kjønn. Dokumentnummer: 2013/217-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Bjørg Almås Hormonlaboratoriet Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Den sjette Tromsøundersøkelsen (Tromsø 6) Biobank /IAY/400 inkludert Fit Futures. Prosjektomtale (Redigert av REK) Steroider er viktige hormoner som dannes fra kolesterol i spesialiserte hormonproduserende organer. Ved hjelp av høysensitive massespektroskopisk teknikk (LCMSMS) vil man bestemme nivået av sirkulerende og aktive (ikke bundet til proteiner) steroidhormoner hos en frisk voksen befolkning, og se hvordan dette varierer spesielt i forhold til alder og kroppsmasseindeks (BMI). Måleresultatene vil benyttes til etablering av normalområder for steroidhormoner stratifisert for alder, kjønn og kroppsmasseindeks, og vil kunne være til hjelp for å skille reelle hormonforstyrrelser hos overvektige fra vektrelaterte fysiologiske endringer. Korrekte normalområder med vekt- og aldersrelasjon vil også være et viktig grunnlag for studier av steroidmetabolisme hos enkelte pasientgrupper. Det skal benyttes serumprøver fra 2160 personer som er samlet inn i forbindelse den sjette helseundersøkelsen Tromsøundersøkelsen, Tromsø 6, og Fit Futures, en ungdomsundersøkelse. Prøvene er lagret i godkjent forskningsbiobank, "Tromsø 6 biobank", REK nord Deltakerne har samtykket il at prøvene kan brukes i videre forskning. Det blir regelmessig gitt informasjon til deltakerne om pågående prosjekter. Komiteen er av den oppfatning at dette prosjektet er innenfor formålet til Tromsøundersøkelsen. Resultatene av studien kan ha betydning for behandling av enkelte pasientgrupper. Den enkeltes velferd og integritet er tilfredsstillende ivaretatt i studiens håndtering av prosjektdata. Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres i samsvar med det som framgår av søknaden, jf helseforskningsloven 9 og 33. Godkjenningen gjelder til Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. omsorgssektoren». Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2013/ /218 Oppfølgingstudie kronisk daglig hodepine

11 Prosjektsøknad Prosjektleder: Magne Geir Bøe Sørlandet Sykehus forskingsenheten Prosjektomtale (Redigert av REK) Prosjektet er en oppfølging av Kronhodestudien som ble gjennomført i perioden , opprinnelige referansenummer REK S-03038a, senere referansenummer 2011/343. Hensikten med studien var å undersøke effekt av medikamentseponering ved kronisk hodepine, prediktorer for hvem som nyttiggjør seg medikamentseponering og hvordan pasienter med kronisk hodepine burde følges opp. Studien inkluderte 100 personer med kronisk daglig hodepine og medikamentoverforbruk. Formålet med oppfølgingsstudien er å vurdere prognose ved å se på forekomst av medikamentoverbruk, nåværende hodepineplager hos pasienter som har vært inkludert i Kronhodestudien 6-8 år etter at studien er avsluttet og sammenholde det med tidligere resultater. I tillegg vil man også vurdere forekomst av uheldige barndomsopplevelser og se om det eventuelt kan ha betydning for kronisk hodepine hos tidligere studiedeltagere. Spørreskjemaet Adverse childhood events (ACE) skal benyttes til å kartlegge uheldige barndomsopplevelser. ACE-spørreskjema skal fylles ut og leveres anonymt i lukket konvolutt til prosjektet. Pasientene vil bli gitt informasjon om navngitt lege ved Sørlandet sykehus, som kan kontaktes ved behov for å snakke om utfylling av ACE-spørreskjema. Prosjektleder opplyser om at 91 av 102 forskningsdeltakere har samtykket til å bli kontaktet i forbindelse med oppfølgingsstudier. En kontrollgruppe på ca. 90 personer skal rekrutteres blant pasienter fra nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus. Disse pasienente skal ikke ha hodepine eller kronisk smerte som dominerende eller relevant problem. Bruk av ACE-spørreskjema kan oppleves provoserende og støtende for noen av deltakerne. Komiteen vurderer prosjektets bruk av dette spørreskjemaet til å være forsvarlig ettersom det er etablert en beredskap for forskningsdeltakere som vil få behov for ekstra oppfølging som følge av sine refleksjoner omkring spørsmålene som stilles i ACE-spørreskjema. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33. Godkjenningen gjelder til omsorgssektoren». Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /220 En interobserver reliabilitetsstudie av artroskopisk klassifikasjon av meniskskader og leddbruskskader Dokumentnummer: 2013/220-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Nina Jullum Kise Arne Ekeland

12 Prosjektomtale (Redigert av REK) Prosjektet forstås som en reliabilitetstest av kartleggingsmetoder i forbindelse med valg av behandlingsform. Pasienters symptomer og funksjon 12 måneder etter inngrepet skal analyseres på bakgrunn av preoperativt innhentede data av skader på menisker og leddbrusk (ISAKOS og ICRS-klassifikasjonssystemer). Begge klassifikasjonssystemer er reliable og valide. For å kunne bruke egne data må klassifikajonen reliabilitetstestes. Studiet organiseres som et doktorgradsprosjekt. Det er relatert til prosjektet 2009/230D The long term effect of arthroscopic partial meniscal resection or exercise therapy as treatment of degenerative meniscal tears in middle aged patients, an RCT with 2 years follow-up / Evaluering av effekten av kirurgi versus trening hos pasienter med degenerative meniskskader. Data fra 50 pasienter med meniskruptur skal kartlegges preoperativt av behandlende kirurg og av en kirurg som observerer undersøkelsen via tv. Inngrepet videofilmes, og samme kirurg som utførte inngrepet gjør ny vurdering av videoene etter 12 måneder. Deltakere rekrutteres ved dagkirurgisk seksjon ved Martina Hansens Hospital blant pasienter som har diagnosen meniskruptur og som skal opereres med kikkhullkirurgi. De får informasjon om at inngrepet vil foregå uten endringer i forhold til vanlige prosedyrer og at deltagelse i studien ikke vil innebære øket risiko for komplikasjoner eller forlenget operasjonstid. Det vil ikke forekomme avvik fra vanlige prosedyrer og at studien dreier seg om en valideringstest av kartleggingsmetoder. Data vil oppbevares avidentifisert under prosjektperioden. Koblingsnøkkelen oppbevares hos forskningsgruppen. Komiteen har ingen innvendinger til formål og opplegg for studien. Komiteen anbefaler imidlertid at informasjonsskriv med samtykkeerklæring gjennomgås og tilpasses malen, se https://helseforskning.etikkom.no Informasjonsskrivet preges av fagspråk som en ikke kan forutsette er forståelig for alle. Noen av fagtermene er forklart, andre som "lokalisasjon", "estimert" osv er ikke forklart. Formuleringen "alle data anonymiseres og behandles konfidensielt", er trolig ikke riktig. Uttrykket "anonymt" benyttes om data der det ikke foreligger noen koblingsnøkkel. Komiteen antar at det her menes avidentifisert. Samtykkeerklæringen bør kun inneholde samtykket. Deltakerne skal ved sin underskrift ikke behøve å stadfeste annet enn å ha mottatt informasjon om prosjektet og at de ønsker å delta. Informasjon om studien skal stå i informasjonsskrivet. Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33. Godkjenningen gjelder til omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /221 MINDFULNESS OG SELVOPPLEVELSE HOS STUDENTER MED SOSIAL ANGST Dokumentnummer: 2013/221-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Aslak Hjeltnes Institutt for klinisk psykologi

13 Prosjektomtale (Redigert av REK) Formålet med prosjektet er å kartlegge selvopplevelse og oppmerksomt nærvær hos studenter med sosial angst. Studien legges opp som en kvalitativ behandlingsstudie og skal gjennomføres som en del av et doktorgradsarbeid. Det planlegges å rekruttere 30 studenter gjennom Studentenes Psykiske Helsetjeneste ved Studentsamskipnaden i Bergen. Deltakerene vil være i alderen år og vil gjennomgå et 8 ukers behandlingsprogram i et mindfulness-basert stress reduksjonsprogram. Personer med alvorlige psykiske lidelser skal ikke inkluderes. Det foreligger en viss beredskap for de som deltar på kurset. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter standard mal. Data skal innhentes gjennom et semistrukturert kvalitativt intervju før og etter behandling med fokus på endring i selvkritikk, selvmedfølelse og relasjoner til andre. Samtalene skal tas opp på lydbånd som slettes etter transkribering. Studentene får i tillegg et spørreskjema om mindfulness som fylles ut før og etter kurset. Det forusettes at PhD-studenten kun skal intervjue personene før og etter behandling og ikke bidra med intervensjonen. Komiteen har ingen innvendinger til studiens formål og opplegg. Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres i samsvar med det som framgår av søknaden. Godkjenningen gjelder til omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. 2013/222 Bruk av biomekanisk arbeid for å øke hastigheten utøver det gravitasjonene tilfører ti alpint. Læring gjennom Blocked og Randomisert treningsregime Dokumentnummer: 2013/222-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Aleksander Bystrøm Biseth-Michelsen NIH Prosjektomtale (Redigert av REK) Søknaden gjelder en mastergradsoppgave som har som mål å "se nærmere på læringseffekten av blocked og randomisert treningsregime i alpint". Problemstillingene som skal belyses er: Kan man ved bruk av muskulært arbeid, pumpe gjennom en sving for å øke hastighet utover det gravitasjonen tilfører i alpint? Hva gir best læringseffekt av blocked- og randomisert treningsregime ved trening på fenomenet pumping i alpint? Deltakerne skal deles i to grupper som skal gjennomføre to ulike former for treningsopplegg. Etter intervensjonen skal en måle hastigheten over en gitt strekning ved å svinge i slalåm sammenlignet med tiden det tar å kjøre rett ned samme strekning. Det skal rekrutteres 12 ungdommer i alderen 12 til 16 år. Studien er et idrettsfaglig prosjekt der en skal måle effekten av en treningsintervensjon. Utøverne utsettes ikke for risiko eller belastning på grunn av deltakelse i dette prosjektet ut over det normale i deres idrett. Målet er ikke ny kunnskap om diagnose eller behandling av sykdom. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde og kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordninger som gjelder for eksempel for behandling av personopplysninger. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2, og kan derfor gjennomføres uten

14 godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2013/ /223 Testing av tiltaksskjema for barn med CP Prosjektsøknad Prosjektleder: Anne Brit Sørsdahl Høgskolen i Bergen Prosjektomtale (Redigert av REK) Hensikten med prosjektet er å reliabilitetsteste et nyutviklet skjema for å kartlegge habiliteringstiltak og tjenesteyting som gis barn med cerebral parese (CP). Spørsmål som skal besvares gjennom undersøkelsen er: Hvilken grad av overensstemmelse er det når foreldre til barn med CP i førskolealder fyller ut skjemaet for registrering av habiliteringstiltak og tjenesteyting to ganger med tre ukers mellomrom? Det dreier seg om fire grupper av tiltak og tjenester: (1) Trening og stimulering, (2) Tekniske hjelpemidler, (3) Kurs og opplæring, og (4) Tjenester og ytelser. Skjemaet er selvforklarende og fylles ut av foreldre/foresatte. Skjemaet vil kunne bidra til kartlegging av tiltak og tjenester og bidra til forskning om effekter av ulike tiltak og tjenester. Skjemaet fylles ut av barnets foreldre. 30 familier med barn med CP i alderen 0-6 år inkluderes i studien. Alle undertyper CP og funksjonsnivå inkluderes. Foreldrene fyller ut skjemaet to ganger med tre ukers mellomrom. Foreldre til barn med CP i alderen 0-6 år i de deltakende habiliteringssentrenes arkiver får skriftlig forespørsel om deltakelse. I brevet ligger også informasjonsskriv og samtykkeerklæring. Returnert samtykkeerklæring er samtykke til deltakelse i studien. Det planlegges å rekruttere 30 deltakere til studien. Formålet med studien er å utvikle et skjema for å kartlegge ulike tjenestetiltak rettet mot barn med cerebral parese. Studien tar ikke sikte på å få ny kunnskap om diagnostisering og behandling av selve sykdommen. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde og kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordninger som gjelder for helsetjenesten med hensyn til regler for taushetsplikt og personvern Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2, og kan derfor gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2013/ /224 SlagSens Prosjektsøknad Prosjektleder: Bjørn Anton Graff Vestre Viken HF Prosjektomtale (Redigert av REK) Formålet med studien er å dokumentere effekten av sansestimulering. Det antas at "sensibilitetsstimulering

15 etter hjerneslag vil gi et signifikant bidrag til økt sensibilitet. Uten stimulering, sendes ingen signaler til hjernen og det er ingen behov for friske områder til å overta denne funksjonen. Stimulering av sensibilitet over tid på begge sider av kroppen gir hjernen signaler og sammenligningsgrunnlag for hvordan signalene burde tolkes. Nye forbindelser kan tolke signaler riktig." Hvis hypotesen bekreftes vil det kunne ha konsekvenser for rehabilitering av slagpasienter. Sensibilitetsstimulering har delvis vært brukt i behandling av slagrammede på Kongsberg sykehus, men det har vært tilfeldig hvilke pasienter som har mottatt behandlingen. Deltakere i studien skal rekrutteres blant de ca 100 pasienter med hjerneslag som legges inn på sykehuset i løpet av et år. Det er utarbeidet prosedyrer for inkludering i studien. Det legges opp til at pasienter kan samtykke muntlig eller ved annen forståelig kommunikasjon. Dette blir da bekreftet av en av de pårørende. Inkluderte deltakere i studien deles inn i to grupper, der den ene gruppen vil fungere som kontrollgruppe. Begge gruppene mottar standard behandling for hjerneslag. Den ene gruppen får i tillegg spesifikk behandling to ganger daglig ca 10 minutter over en periode på tre måneder. Helseopplysninger som registreres er detaljer rundt hjerneslaget og eventuelle tilknyttede symptomer, utfall og testresultater. Kartleggingsskjema fylles ut av ansatte ved slagenheten for å finne variabler som kan han innvirkning på testresultatet. Slik prosjektet er lagt opp oppfyller opplegget vilkårene for inklusjon av personer med redusert samtykkekompetanse i forskningsprosjekter. Komiteen forutsetter at man i prosjektet respekterer den enkeltes uttrykk for ubehag eller ønske om at sensibilitetsstimuleringen opphører. Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres i samsvar med det som framgår av søknaden. Godkjenningen gjelder til omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Dokumentnummer: 2013/ /225 Aktivt svangerskap Prosjektsøknad Prosjektleder: Eystein Enoksen Universitetet i Nordland Prosjektomtale (Redigert av REK) Søknaden gjelder et masterprosjekt der en skal undersøke gravides erfaringer med trening midtveis i svangerskapet. Spørsmålet som skal besvares er: Hvordan vil trening i 12 uker midtveis i graviditeten påvirke sykefravær, arbeidskapasitet og livskvalitet hos tre friske gravide damer? Deltakerne skal rekrutteres via jordmor ved svangerskapskontroll. Intervensjonen består i at 7 friske gravide skal trene to timer i uken i 12 uker og deretter skal 3 av deltakerne intervjues om hvordan trening har hatt effekt for muskel-skjelett, arbeidskapasitet og livskvalitet. Formålet med opplegget er å undersøke hvilke effekt trening midt i svangerskapet har på sykefravær, arbeidsliv og livskvalitet. Undersøkelsen er tenkt å kunne gi forståelse angående helse og livskvalitet i vid forstand ved hjelp av et opplegg som benytter allment kjent kunnskap og etablerte metoder. Prosjektet kan ikke oppfattes et medisinsk og helsefaglig prosjekt i den forstand at det kan gi ny kunnskap om diagnose og behandling av sykdom. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde og kan gjennomføres innenfor de ordninger som gjelder for helsetjenesten med hensyn til for eksempel regler for personvern.

16 Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2, og kan derfor gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /226 Bruk av seriøse spill- og utvidet virkelighetsteknologi for å gi informasjon om kognitiv status til pasienter med mild kognitiv svikt (MCI). Dokumentnummer: 2013/226-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Konstantinos Boletsis Høgskolen i Gjøvik Prosjektomtale (Redigert av REK) Målgruppen for denne studien er pasienter med demens. Mild kognitiv svikt inntrer før demens, en utbredt og kostbar tilstand for samfunnet. Det antas at antallet pasienter med demens vil øke betydelig og dermed øke kostnadene for helsetjenesten. I dette prosjektet tar en sikte på å utvikle nye programmer for pasienter med mild kognitiv svikt for å utsette utviklingen av demens, dermed institusjonaliseringen, noe som reduserer kostnaden av helsetjenestene. Studien legges opp med en pilotundersøkelse før hovedstudien. I pilotundersøkelsen skal pasientene spille data mens de observeres av to forskere og svarer på spørsmål fra disse. Deretter skal det eventuelt gjøres justeringer i opplegget. I studiedelen skal flere personer spille data mens de observeres og deretter intervjues. Det ser ikke ut til at det skal samles inn andre helseopplysninger enn kognitivt vurderingsresultat på grunnlag av deltakelse i spillet. Det antas at dataspill på denne måten kan benyttes til å få data og kartlegge utviklingen av tilstanden, noe som kan gi indikasjon på behovet for videre undersøkelse og eventuell igangsetting av behandling som kan bidra til å utsette eller unngå demens. Personer med høy risiko for mild kognitiv svikt (MCI) vil bli kontaktet ved Sykehuset Innlandet. De som tilfredsstiller inklusjonskriteriene vil bli inkludert etter å ha signert samtykkeerklæringen. Det ser ut til at deltakerne signerer rett før studien starter. Mulige ulemper er oppgitt til å være utmattelse, ubehag, angst eller forvirring under spilløkten eller intervjuet. De som deltar kan få gavekort fra lokale butikker. Det er søkt om forhåndsgodkjenning av dette prosjektet på grunnlag av helseforskningsloven. Slik dette prosjektet er beskrevet i søknaden finner komiteen at det er vanskelig å vurdere prosjektet som helseforskning. Søknaden er også tvetydig når det gjelder formålet. Tiltaket forstått som et informatikkprosjekt. I informasjonsskrivet heter det: Formålet med denne studien er å undersøke funksjonaliteten av et seriøst spill og dets nye interaksjonsmetode. Du vil bli bedt om å bruke et belte med en smarttelefon og en bevegelsesgjenkjenner i tillegg til et par briller med utvidet virkelighetsteknologi som vil bli brukt til å kontrollere spillet. Formålet framstilles her som å utvikle et dataspill. På denne måten kan prosjektet oppfattes som et informatikkprosjekt som ikke vil falle inn under helseforskningslovens virkeområde. At deltakerne i spillet er en pasientgruppe gjør det ikke isolert sett til helseforskning. Intervjuguiden for forstudien dreier seg også om å teste spillet. Sekundære mål som beskrives i protokollen går også i samme retning: The first sub-objective is the development of an entertaining serious game with advantageous results for the player. The important part of this objective is for the game to provide enough motivation for the player to be engaged in a beneficial - for his/her cognitive status - process. Another sub-objective is the development of a novel, customisable and natural interaction technique, especially designed for elderly people with cognitive impairment issues. Therefore, there is the need for an interaction technique that does not add cognitive burden on the player, does not need instructions- or almost no instructions- for its use, it is customisable, and it is in accordance with player's movements.

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 12. april 2012 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith Ulseth Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem Erik

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 07. mai 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 07. mai 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 07. mai 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff Leder medisin Komitémedlem Ruth Klungsøyr

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Ola Skjeldal Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 25. februar 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 25. februar 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 25. februar 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Britt Ingjerd Nesheim

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem Markus Hoel Lie

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. oktober 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. oktober 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 25. oktober 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer