norsk fysioterapeutforbunds 22. landsmøte, lillestrøm Fysioterapeuter beveger samfunnet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norsk fysioterapeutforbunds 22. landsmøte, lillestrøm 22. 24.11.2007 Fysioterapeuter beveger samfunnet!"

Transkript

1 norsk fysioterapeutforbunds 22. landsmøte, lillestrøm Fysioterapeuter beveger samfunnet! bilag til fysioterapeuten nummer

2 Innhold Tilbakeblikk på landsmøteperioden 3 Saker til Landsmøtet 6 Valg 2007, kandidater 11 Anbud: Fysioterapeutene pynter seg for NAV 26 Vi skal vinne argumentasjonen 27 Arbeidsdelingen i Sentralstyret 28 Unio forsterker NFFs budskap 29 Kampanje for arbeidsplassvurdering for NAV 30 Kjære NFF-medlem november avholdes NFFs 22. Landsmøte på Lillestrøm. Omkring 100 deltakere fra hele landet møtes for å legge NFFs politiske kurs for de kommende tre årene. Sakene som skal diskuteres er lagt frem av NFFs Sentralstyre, avdelinger, faggrupper, råd og utvalg. For at NFF skal kunne fungere som demokratisk organisasjon er alle disse nivåene avhengige av innspill fra medlemmene. I dette bilaget presenterer vi landsmøtesaker og andre aktuelle saker. Vi gir et bilde av hva NFF arbeider med akkurat nå, og målet er å engasjere til debatt og engasjement. Sakene ligger også på Eilin Ekeland forbundsleder Fysioterapeutens medisin 30 Medlemskontoret nådde målene 31 Fakta om NFF Alle tall per 21. august medlemmer Antall medlemmer Andel av medlemsmassen Offentlig sektor % Privat ansatte % Privat praksis % Øvrige medlemmer % Studenter % 689 tillitsvalgte 21 avdelinger 12 faggrupper og ett fagforum økonomiske interessegrupper; Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe (PFG) og Unge Fysioterapeuters Fellesskap (UFF) Forbundet er medlem av World Confederation for Physical Therapy (WCPT). Ansvarlig redaktør: Informasjonsleder Harald Nyquist, NFF Redaksjonen avsluttet 20. august 2007 Grafisk produksjon og layout: Bilag til FYSIOTERAPEUTREN NR 9/2007 Utgitt av: Norsk Fysioterapeutforbund Postboks 2704, St. Hanshaugen 0131 Oslo Økonomi Forbundets budsjettramme er i 2007 omkring 44 millioner kroner. For fullt betalende medlemmer er medlemskontingenten i 2007 kr NFFs inntekter kommer i hovedsak fra medlemskontingenten og Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.. Forbundsledelse NFFs forbundsleder Eilin Ekeland arbeider full tid i lønnet verv. Nestleder Elin Engeseth har halv stilling. Sekretariatet NFFs sekretariat har 27 ansatte. Sekretariatet ledes av generalsekretær Tor Tvethaug. Oppgavene som utføres i sekretariatet bestemmes av retningslinjer og pålegg gitt av Sentralstyret. FYSIOTERAPEUTEN NFF eier og utgir tidsskriftet Fysioterapeuten. Tidsskriftet har fire ansatte.

3 lillestrøm Tilbakeblikk på landsmøteperioden NFF avvikler landsmøte hvert tredje år. Perioden har vært utfordrende og innholdsrik. Her kan du lese litt om sakene forbundet har vært mest opptatt av i perioden. Som kjent organiserer NFF fysioterapeuter både i privat og offentlig virksomhet. En stor del av NFFs virksomhet favner begge grupper. Eksempler på dette er påvirkningsarbeid og synliggjøring av fysioterapi, faglige tilbud og veiledning, samt medlemsservice slik som forsikringsordninger og tidsskriftet Fysioterapeuten. I en del saker fra inneværende periode har NFFs fokus vært direkte rettet mot enten privatpraktiserende eller ansatte fysioterapeuter: Privatpraktiserende fysioterapeuter: Ny kursrekke for privatpraktiserende Rettssaker og advokatbistand knyttet til avtaler om driftstilskudd Gunstig takstutvikling på områdene NFF prioriterte i forhandlingene Primærkontaktfunksjon for manuellterapeuter Offensiv for å fjerne egenandel på kr 50,- Spesialmateriell og mal knyttet til anbud på helse- og rehabiliteringstjenester Oppgradering av standardkontrakter for privatpraktiserende med og uten avtale om driftstilskudd Fremforhandling av ny ASA 4313 (Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter) i november Ansatte fysioterapeuter: God lønnsutvikling for medlemmene i tariffområdene KS, NAVO (nå Spekter), Stat, Oslo kommune og HSH gjennom ett hovedoppgjør og to mellomoppgjør Medlemmenes rettigheter knyttet til pensjon, arbeidstid, permisjon og medbestemmelse sikret gjennom reforhandlete tariffavtaler og særavtaler Etablering av ny lønnskode for master i KS og lokalt ved enkelte Spekterforetak, (tidligere Navo) Betydelig bedring i turnuslønnen Rettssak for å beholde 36 timers arbeidsuke i HSH Styrket tillitsvalgtapparat gjennom løpende opplæring og kursing Gjennom årlige representantskapsmøter har NFFs politiske ledelse holdt avdelingsledere og fag- og interessegruppeledere orientert om utviklingen. Representantskapsmøtet er overordnet Sentralstyret i de sakene representantskapsmøtet behandler. På bildet er forbundsleder Eilin Ekeland avbildet på representantskapsmøtet i 2007 på Rica Hotel Gardermoen. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte

4 Økonomien på skinner igjen Ved utgangen av 2004 var NFFs økonomi presset. Forbundet hadde over tid brukt mer penger enn vi tjente inn. Noe måtte gjøres. Sentralstyret påla sekretariatet å gjennomføre omfattende kostnadsreduksjoner og innførte nye rutiner for økonomistyring. Mange opplevde 2005 som tidenes strammeste år for NFF. Resultatene av smalhansen uteble ikke og ved utgangen av 2006 var forbundet igjen på rett kjøl. Per i dag er egenkapitalen godt på vei mot det nivået revisorene anbefaler, men forbundets økonomi kan likevel ennå ikke friskmeldes helt. Konsekvensen av de økonomiske utfordringene var at mye av Sentralstyrets fokus i inneværende landsmøteperiode har vært rettet mot organisasjonen og administrasjonen fremfor utad mot samfunnet og publikum. I dag er situasjon stabil. Økonomisk utvikling i landsmøteperioden År Inntekter Kostnader 2004 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kilde: Resultatregnskap for NFF for : Generalsekretærens kommentar: NFF har hatt en positiv inntektsutvikling i perioden, som i hovedsak skyldes stabil medlemsmasse. Forbundets totale kostnader er holdt tilnærmet konstant. Økte lønnskostnader i perioden er kompensert ved reduksjon av driftsmidler. Suksess for kursrekke for privat praksis I inneværende landsmøteperiode kom endelig en kursrekke for privatpraktiserende i gang. Spesielt Privat Råd har presset på for at kursrekken skulle realiseres. Pilotkurset ble organisert av NFFs fagseksjon som en del av prosjekt faglig ajourføring. Tema for kursrekken er blant annet lover og avtaler som regulerer privat praksis for fysioterapeuter, økonomi og organisering av privat praksis, internkontroll, markedsføring og etikk knyttet til privat praksis. Målgruppen for kursrekken er fysioterapeuter med tilknytning til eller interesse for privat praksis. Den første kursrekken ble fulltegnet på to dager og avviklet i Oslo våren Kurset besto av to todagers samlinger. Mellom samlingene var det arbeid med internettbasert kurs. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne viser at de er godt fornøyde med kursrekken. «Kursrekke for privat praksis» er en del av Prosjekt faglig ajourføring som er presentert under kapittelet Landsmøtesakene. Nytt kapittel om offentlig godkjent spesialistordning NFFs landsmøte 2004 vedtok å fortsette arbeidet med offentlig spesialistordning for fysioterapeuter. NFFs arbeid med saken har tatt mye tid og ressurser i landsmøteperioden. Dessverre er det fortsatt et stykke igjen til mål. I 2005 ga Helse- og sosialdepartementet uttrykk for at departementet ønsker en mer overordnet vurdering om behovet for flere yrkesgruppers mulighet for spesialistordning. NFF var aktive overfor departementet for å få bevegelse i saken og tok initiativ til flere møter i departementet. I 2006 fulgte nye møter med departement og politikere, hvor NFF nå er representert også ved NFFs faggruppe for manuellterapi. Ett resultat så langt, er at NFF har fått formalisert rollen som godkjenningsinnstans for A8-kompetanse. I fullmaktsbrevet presiseres det at dette er midlertidig inntil man får på plass en varig ordning. Dermed forplikter departementet seg til å opprette en varig ordning, som for eksempel en spesialistordning, for uttelling av manuellterapeutenes kompetanse. Forpliktelsen gjentas i Statsbudsjettet 2007 og i kommentarene fra Helse- og sosialkomiteen. I kontakt med helsepolitikere på Storting og i regjering har NFF i 2007 fortsatt å understreke behovet for framdrift i saken. Systematisk synliggjøring av fysioterapi For NFFs sentralstyre har synliggjøring av fysioterapi vært et gjennomgangstema i landsmøteperioden. Målsettingen har vært å hente inn fakta om fysioterapi og deretter bearbeide stoffet slik at det blir publikumsvennlig og endelig presentere det overfor presse, publikum og politikere. På nettsiden kan tillitsvalgte, avdelingsledere og vanlige medlemmer logge inn og hente inspirasjon og fakta til lokalt påvirkningsarbeid. Eksempler er de to kunnskapsoppsummeringene om fysioterapi utført på bestilling av NFF av fysioterapeut Gunvor Hilde. Temaene var henholdsvis Eldre og fysioterapi og Sykefravær og fysioterapi. Til disse rapportene finner du også faktaark og pressemeldinger. Nettsiden gir også bruksanvisninger for hvordan du kan hente ut lokale data om fysioterapi gjennom Kommunehelseprofiler. Som en oppfølgning av et landsmøtevedtak finner du også Manual i påvirkningsarbeid for tillitsvalgte (Sak 1.16 NFFs landsmøte 2004). Representanter fra Sentralstyret og administrasjonen har i inneværende periode holdt en serie foredrag om markedsføring av fysioterapi og om pressearbeid. Rabalder om femti kroner At publikum har en positiv holdning til fysioterapi var tydelig da Stoltenbergregjeringen fra nyttår 2006 innførte en egenandel på fysioterapi for pasienter som til nå har hatt fri fysioterapi. Pasientene som ble rammet var primært uføretrygde og pasienter med alderstrygd, altså de minst betalingsdyktige i samfunnet. I regi av Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe (PFG) i NFF signerte 9000 brukere av fysioterapitjenester en protest mot den nye egenandelen. NFF sentralt fulgte saken opp mot Regjering og Storting med møter og presseutspill. Brukerorganisasjonene mobiliserte også og Regjeringen ble totalt sett utsatt for et voldsomt press for å fjerne egenandelen. Allerede 1. juli 2006 var egenandelen avlyst. Helseminister Sylvia Brustad forklarte at de massive protestene fra brukere og fagforbund, medieomtalen, e-poster og underskriftsaksjoner hadde påvirket regjeringens konklusjon i saken. I møtet med statsråden uttrykte NFF stor glede over nyheten og takket også for at regjeringen er lydhør overfor brukere og fagforbund. 22. landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

5 lillestrøm I samarbeid med Staten Som en naturlig følge av den sentrale stilling fysioterapi har i helsenorge, møter NFF kontinuerlig Staten som myndighet, forvalter, utreder og forhandlingsmotpart. I inneværende periode har NFF viet mye arbeid til analyser av kommunehelsetjenesten og aktivt bidratt med saksgrunnlag og vurderinger for Sosial- og helsedirektoratets rapport Kartlegging av fysioterapitjenesten i kommunene. Etter påtrykk fra NFF, fikk forbundet plass i Arbeids- og velferdsdirektoratets arbeidsgruppe som foreslo nye betalingsog skjermingsordninger for brukere av fysioterapi. NFF anbefalte her en modell hvor egenandelstak I og II slås sammen og hvor pasientens behov for fysioterapi og legetjenester blir like godt skjermet. Videre deltar NFF i Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) arbeidsgruppe Finansieringen av fysioterapitjenesten i kommunene. Arbeidsgruppen består av deltakere fra totalt fire departementer, Shdir, NAV, KS og NFF. En rapport skulle være klar 1. juli 2007, men ble utsatt. NFF har bidratt til at saksgrunnlaget om fysioterapi blir best mulig og mest mulig korrekt. Forbundet har lagt vekt på at tjenesten består av både privatpraktiserende fysioterapeuter og ansatte fysioterapeuter, og at disse gruppene dekker hver sine oppgaver innen ulike kompetanse- og arbeidsområder. NFFs hovedbuskap har vært å forbedre og stramme opp dagens ordning framfor å etablere en ny. Det er viktig for NFF å poengtere at fysioterapeutene ikke skal lide under at kommuner har valgt å splitte opp driftstilskudd, og dermed overført mer finansieringsansvar til staten enn det som var intensjonen i NFF har også vært tydelige på at praksisomfang og driftstilskudd skal henge sammen, men forbundet har ikke motsatt seg at kommunene skal kunne pålegge avtalefysioterapeuter oppgaver på timelønn, forutsatt at de har kompetanse innen området. Manuellterapeutene endelig primærkontakter I en årrekke har NFF arbeidet for at manuellterapeutene skulle bli primærkontakter. I begynnelsen av 2005 så det ut til at kun en prøveordning skulle fortsette. Etter påtrykk fra NFF ble en permanent ordning vedtatt i Revidert nasjonalbudsjett. Fra nyttår 2006 var funksjonen en realitet. Nå kan manuellterapeuter både sykemelde og henvise til relevant behandling. For NFF er manuellterapeutene en NFFs politiske ledelse gratulerte helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad med hennes tiltredelse i oktober Fra venstre nestleder Elin Engeseth, forbundsleder Eilin Ekeland, statsråd Sylvia Brustad og politisk rådgiver Arvid Libak. NFF-politikere møter stortingspolitikere NFFs politikere i Sentralstyret har i inneværende periode hatt regelmessige møter med Regjering og Storting. Forbundsledelsen har hatt møter med helse- og omsorgsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren, statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet og også vært på besøk hos og knyttet kontakter med Helseog omsorgskomiteen og Sosialkomiteen på Stortinget. NFF har også hatt flere møter med representanter for storfraksjonen på Stortinget, bestående av representanter for regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Disse møtene har blant annet dreid seg om statsbudsjett, egenandeler for fysioterapi, spesialistordning og grønn resept. NFF har også møtt Stortingets Finanskomite i høring knyttet til statsbudsjettet. viktig gruppe fysioterapeuter. Hovedoppgavene fremover er å styrke manuellterapeutenes viktige rolle i sykefraværsarbeidet, samt å etablere en offentlig godkjent spesialistordning. NFF arbeider også for at manuellterapeutene skal få rett til å sykemelde lengre enn åtte uker. Selv om manuellterapeutmiljøet ble splittet i 2005, er NFFs målsetting fortsatt å samle norske manuellterapeuter i ett fagmiljø. Rettssaker i landsmøteperioden NFF har brukt store ressurser, både økonomisk og personellmessig til å få avklart juridiske problemstillinger, spesielt for medlemmer som arbeider i privat praksis. Totalt er det avsagt 16 dommer eller slutninger hvor NFFs medlemmer er part i perioden. 15 av disse sakene gjelder spørsmål rundt driftstilskuddordningen. I tillegg har NFF tatt ut stevning i en del saker der partene har inngått forlik før saken har vært behandlet av domstolen. Mange av sakene har dreid seg om rettmessigheten av oppsigelse av driftstilskudd. NFF kan nå fastslå at denne problemstillingen er rimelig avklart etter Høyesterettsdommen i februar NFF fikk ikke medhold i at oppsigelsene var ugyldig, men fikk støtte for at det ikke er opp til kommunen alene å beslutte oppsigelser. Saksomkostningene ble delt mellom partene. I tillegg har tendensen til oppsplitting av driftsavtalene vært imøtegått fra NFFs side der vi har sett at vi har hatt mulighet til å nå frem via rettsapparatet. Alle disse domsresultatene legger føringer for hvordan kommunene håndterer slike saker for fremtiden, og vi håper derfor antallet saker vil gå ned i neste landsmøteperiode. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte

6 Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte 2007 avvikles november 2007 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Saker til Landsmøtet De omkring 100 deltakerne på årets Landsmøte skal behandle omkring 30 saker. Delegatene kommer fra NFFs 21 avdelinger samt faggruppene. Tilstede er også representanter fra råd og utvalg i forbundet. Fysioterapistudentene har egne delegater. Nedenfor presenterer vi noen av de sakene som sannsynligvis vil skape mest debatt. Sakene finner du også på Sentralstyrets rapport om kommunehelsetjenesten Landsmøtet 2004 påla Sentralstyret å levere en rapport om arbeidet med å styrke fysioterapiens stilling i kommunehelsetjenesten til Landsmøtet Rapporten vil handle om hva NFF har gjort for å påvirke organisering og utvikling av fysioterapitjenesten i kommunene i denne perioden. Mye har dreiet seg om å reagere på utspill fra myndighetene. Dette gjelder for eksempel forslaget til ny helse- og sosiallov, som kom med dramatiske endringer for kommunehelsetjenesten. Blant annet ble det foreslått at fysioterapi ikke lenger skulle være en lovpålagt tjeneste, og kommunehelsetjenestens ansvar for det helsefremmende arbeidet ble sterkt redusert. (Lovforslaget er nå under bearbeiding i departementet, og nytt forslag er ventet på høring i løpet av høsten.) I inneværende landsmøteperiode har det også vært et stort fokus spesifikt på fysioterapi fra myndighetenes side. Først kom en kartlegging av fysioterapi i kommunehelsetjenesten, deretter en gjennomgang av betalings- og skjermingsordninger for pasienter som får fysioterapibehandling og til slutt en total gjennomgang av finansieringen av fysioterapi i kommunehelsetjenesten. Det siste har særlig hatt avtalefysioterapi i fokus. NFF har vært i tett dialog med myndighetene om alle disse sakene, om avtaleverket for privatpraktiserende og om hvordan avtaleverket blir håndtert i kommunene. Fokus har hele tiden vært å påvirke utfallet av sakene slik at fysioterapitjenestens rammevilkår forbedres eller opprettholdes. Kommunehelsetjenesten generelt og fysioterapitjenesten spesielt er under press for tiden, og det er viktig å fortsette fokuset på fysioterapi i kommunene også i neste periode. Sentralstyret vil i tillegg til å legge frem rapporten, foreslå en resolusjon om kommunehelsetjenesten som Landsmøtet skal ta stilling til. Intensjonen er å spissformulere standpunkter som klargjør NFFs standpunkter overfor myndigheter og media. 22. landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

7 lillestrøm Har fysioterapeutenes arbeidshverdag blitt så komplisert at myndighetene bør gjøre utdanningen femårig? Landsmøtet skal ta stilling i saken. Lengre på skolebenken? Landsmøtet 2004 vedtok at det skulle være et mål for NFF at fysioterapeuters grunnutdanning skulle videreutvikles til et femårig masterstudium, vel vitende om at det er myndighetene som tar avgjørelsene om hvordan utdanningen skal være. En NFF-intern arbeidsgruppe med representanter fra alle høgskolene med grunnutdanning i fysioterapi samt representanter fra universitetene har utredet muligheter for fremtidens fysioterapeututdanning. Arbeidsgruppen har sett på dagens fysioterapeututdanning og modeller for fremtidens utdanning i lys av fysioterapeuters spesielle kompetansekrav og sykdomsbildet i samfunnet. Gruppen ser behov for en styrket grunnutdanning med solid bredde for «å kunne møte komplekse helseproblemer i samfunnet med en fysioterapitjeneste tuftet på kunnskapsbasert praksis». Arbeidsgruppen mener at fysioterapeuters arbeidssituasjon har utviklet seg fra å være en som utfører en rekvirert behandling, til stillinger med sammensatte oppgaver og stadig høyere grad av autonomi. Fysioterapeuter som er spesialist i manuellterapi, er fra 2006 primærkontakt, og dette er spydspissen i denne utviklingen. En sterk økning i forskning i fysioterapifag og krav om kunnskapsbasert praksis er også med på å stille nye krav til utdanning av fysioterapeuter. Samtidig har myndighetene bestemt at man i størst mulig grad skal ha et utdanningsløp som innebærer en treåring bachelorgrad med mulighet for å bygge videre med en to-årig mastergrad. Det er ikke ønskelig med utdanninger som krever fem år før man har formell kompetanse. På bakgrunn av dette, fremmer Sentralstyret et forslag til vedtak om at NFF skal jobbe langsiktig for en femårig grunnutdanning på masternivå for fysioterapeuter. Målet er klart, men veien fram er sannsynligvis lang. Kompetanse i system faglig ajourføring NFFs Landsmøtevedtak 2004 ga Sentralstyret fullmakt til å videreutvikle et system for faglig ajourføring basert på en fremlagt prosjektrapport. Faglig ajourføring betyr å systematisk opprettholde fysioterapikompetansen ved å jobbe med varierte læringsaktiviteter. Disse læringsaktivitetene er langt mer enn kurs. Det kan være å ha faglige diskusjonsmøter knyttet til egen arbeidsplass, der man for eksempel diskuterer fagartikler, hjelper hverandre å søke etter forskning eller diskuterer etiske problemstillinger. For privatpraktiserende vil Kursrekken i privat praksis være en av læringsaktivitetene (Se Tilbakeblikk på Landsmøteperioden). Det kan også være å hospitere hos andre, ta imot hospitant eller forelese. Det er lagt vekt på at systemet skal være gjennomførbart for alle NFFs medlemmer. Systemet er prøvet ut for medlemmene i avdelingene i Sunnmøre og Vestfold. Systemet er laget som et internettbasert verktøy som skal hjelpe til med å strukturere faglig ajourføring. Systemet består av informasjonssider med konkrete forslag til, og verktøy for å gjennomføre gode faglige møter på jobb og en mulighet for å registrere egen faglig ajourføring. Systemet er frivillig og brukervennlig. Hvis Landsmøtet vedtar å videreføre systemet, må NFF fremover styrke systemets tekniske brukervennlighet og veiledningen om systemet, samt kvalitetssikre registreringen. NFF må også legge vekt på å informere og motivere medlemmene til å bruke systemet. System for Continuous Professional Development for Physiotherapists in Norway Eilin Ekeland, President, Norwegian Physiotherapist Association (NPA), Oslo, Norway. StEP 1 The overall objective of NPA s system is to inspire and assist physiotherapists to plan and implement their own CPD. A web site has been designed as a tool for managing systematiccpd. the Norwegian Physiotherapist Association, NPA, is pursuing stimulation of physiotherapists Continuous Professional Development (CPD) by developing a web-based system supporting purpose-oriented and systematic CPD. Physiotherapists will be credited with relevant learning activities NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND StEP 2 The system introduces different learning activities for developing physiotherapy competence. A good planning process is necessary for setting goals for the CPD-work and for using the possibilities for learning in your daily work. Important learning activities are: Networking Clinical supervision Team meetings Literature searches and discussions Workshops and conferences Publishing articles Lectures they input in the system. Structured life-long learning is important for qualitative and effective physiotherapy. this is a follow-up to the recommendation from the ER-WCPt Education Policy of developing programmes for CPD. StEP 3 NPA s system for CPD enables physiotherapists to be credited with all their relevant CPD activities. The web programme allows members to upload information on all relevant learning activities, and then register the activities. The system will translate relevant training into points. Integration between the web and NPA s member registration program makes this CPD system very useful. Funding acknowledgements: The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy Contact: Eilin Ekeland, President, Norwegian Physiotherapist Association (NPA), Oslo, Norway. System for faglig ajourføring ble presentert med egen poster på fysioterapeutenes verdenskongress i Vancouver i juni i år StEP 4 NPA s CPD system is intended to assist physiotherapists to organise their own CPD and to render it publicly visible. When the member has earned a certain number of points, he/she will be entered into a register of physiotherapists with updated competence. Hopefully, the system will provide motivation for more CPD among Norwegian physiotherapists. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte

8 Bare ett av to medlemmer er med i en faggruppe. Nå foreslås obligatorisk medlemskap. Obligatorisk medlemskap i faggruppene Alle NFF-medlemmer blir automatisk medlemmer i en lokalavdeling. Bør du også bli automatisk medlem i en faggruppe? Dette forslaget fremmes av seks faggrupper og Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe (PFG). I mars 2007 var det kun litt over halvparten av NFFs medlemsmasse som også var medlemmer av en fag- eller interessegruppe. Fagutviklingen innen det enkelte fagområdet ivaretas i stor grad av fag- og interessegruppene. «Denne fagutviklingen er med på å gi oss fysioterapeuter den anseelsen vi i dag har. Derfor burde det være en plikt for alle NFFs medlemmer å støtte dette arbeidet», skriver forslagsstillerne. De foreslår at fag- og interessegruppekontingenten bakes inn i NFFs hovedkontingent og fordeles til den gruppen man har valgt å være medlem av. Sentralstyret er positiv til intensjonene i forslaget, men støtter ikke forslaget om obligatorisk medlemskap i fag- eller økonomiske interessegrupper. Styret har mer tro på styrket markedsføring av faggruppene, slik at medlemmene opplever det attraktivt å melde seg frivillig inn i en faggruppe. Redaksjonen i Fysioterapeuten: Til venstre redaktør Dagrun Lindvåg, bak til venstre journalist Heidi Johnsen, bak til høyre layoutansvarlig Kirsten Stiansen og foran fagredaktør Kjartan Vårbakken. Mer penger til Fysioterapeuten Tidsskriftet har i denne landsmøteperioden fått ca. kr per år fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Midlene er gitt som prosjektstøtte for å kunne utvide fagredaktørstillingen til 100 prosent. Støtten tar slutt 1. januar Nå er det behov for å finne en permanent løsning for å videreføre fagredaktørstillingen. Dette vil kreve en økning i overføringen av midler fra NFF. Fire stillinger er færre enn hva tidsskriftet disponerte før NFFs økonomiske problemer tok til i forrige landsmøteperiode og ifølge tidsskriftet et absolutt minimum dersom tidsskriftet skal kunne innfri sine hovedmål. Det gjelder også tidsskriftets formålsparagraf, som slår fast at Fysioterapeuten skal dekke både faglige og politiske forhold som angår fysioterapeuter. Sentralstyret støtter Fysioterapeutens forslag. Styret ønsker et sterkt faglig tidsskrift, og resultatene fra en leserundersøkelse tidligere i år viste at medlemmene er opptatt av fagstoff. Derfor støtter styret Fysioterapeutens forslag og ønsker å legge til rette for å opprettholde dagens satsing på Fysioterapeutens fagrelaterte innhold ved å kompensere for bortfallet av fondsmidlene. Tidsskriftet ønsker en økning i overføringer på kr Ressursfordeling lokalt sentralt På forrige landsmøte ble det vedtatt å foreta en grundig gjennomgang av ressurs- og oppgavefordelingen i NFF. Forut for dette vedtaket løp en diskusjon om økte midler til avdelingene. En arbeidsgruppe har jobbet med temaet i landsmøteperioden. Det har vært diskutert på flere ledermøter og ute i organisasjonen. Arbeidsgruppen kom raskt til at det ikke er hensiktsmessig å flytte ressurser fra NFF sentralt til avdelingene, men mente samtidig at enkelte oppgaver knyttet til medlemsservice med fordel kunne ivaretas lokalt. I dag blir en rekke medlemshenvendelser som kunne vært besvart av avdelingene, rettet direkte til sekretariatet. Dette svekker avdelingenes mulighet for å bygge opp egen kompetanse til å besvare de mest vanlige henvendelsene. Arbeidsgruppen har også vurdert om NFF kunne bestå av større lokale enheter, som for eksempel regionvise avdelinger. Dette skyver arbeidsgruppen frem i tid. Arbeidsgruppen konkluderer med at NFFs avdelinger er av avgjørende betydning for forbundet, men at de samtidig har et betydelig utviklingspotensial. Som innsats foreslås det å engasjere en person som utelukkende skal bistå og tilrettelegge avdelingenes virksomhet. Samtidig foreslås det å tillate at avdelingene som ønsker å slå seg sammen, gjør dette i en prøveperiode. 22. landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

9 lillestrøm Flere fysioterapeuter som primærkontakter Forrige Landsmøte påla Sentralstyret å etablere etterutdanning som kvalifiserer fysioterapeuter til å bli primærkontakter. Å være primærkontakt betyr at fysioterapeuten er det første helsepersonell pasienten møter, uten behov for henvisning fra legen. Manuellterapeuten kan henvise pasienten videre til spesialist, fysioterapi, billeddiagnostikk og laboratorieundersøkelser, samt sykemelde pasient inntil 8 uker. Bør flere enn manuellterapeutene bli primærkontakter? Dette har blitt diskutert i Fag- og spesialistrådet, og tatt opp med faggruppene. Signalene fra faggruppene er delte. Noen ønsker ikke å bli primærkontakter, andre har dette som et viktig mål. De fleste faggruppene mener spesialiteten er for vid til at det kan lages egne og dertil egnede kurs. Men mange ønsker likevel skolering innen trygdefaglige emner, i tillegg til at det kan være hensiktsmessig å ha mulighet for å henvise pasienten videre. Noen faggrupper vil jobbe for primærkontaktrollen og ønsker at den skal knyttes til spesialiteten. Faggruppene mener at en slik rolle bare kan ivaretas gjennom videreutdanning. Etterutdanningskurs er ikke tilstrekkelig. Videreutdanningen må etter hvert tilstrebes å være på masternivå. Bør flere enn manuellterapeutene bli primærkontakter? På bildet leder av NFFs faggruppe for manuellterapi Fred Hatlebrekke og forbundsleder Eilin Ekeland, fotografert foran Stortinget. Sentralstyret mener det er viktig å se på primærkontaktrollen i forhold til en offentlig spesialistordning, og ønsker å arbeide videre med denne saken med den intensjon at spesialister i fremtiden kan være primærkontakter. Lovutvalgets leder Inga Bilberg (t.h.) og advokat Åste Hvistendal i NFF har hatt hovedansvaret for gjennomgangen av NFFs lover. Total gjennomgang av NFFs lover NFFs lovutvalg har på oppdrag fra Sentralstyret hatt en formidabel oppgave med gjennomgang av forbundets lover. Bakgrunnen for oppdraget var i utgangspunkt et grunnleggende behov for å klargjøre ansvar og myndighet knyttet til økonomiske forhold. Det viste seg raskt at dette også påvirket andre forhold nedfelt i NFFs lover, som for eksempel beslutningsmyndighet. Lovutvalget har derfor fremmet sak til Landsmøtet 2007 som innebærer en total revidering av NFFs lover. Dette inkluderer også mønstervedtekter for avdelinger og faggrupper, samt innføring av det samme for økonomiske interessegrupper. Lovutvalget har i sitt forslag lagt spesiell vekt på å få et gjennomarbeidet lov- og vedtektsverk bygget over samme lest, med klare angivelser av ansvars- og myndighetsområder. For å skape forutsigbare prosesser er det også foreslått nedfelling av flere ordensregler. Med bakgrunn i viktigheten av det arbeidet som gjøres i faggruppene og de økonomiske interessegruppene, samt at flere oppgaver foreslås overført til Representantskapsmøtet, omfatter forslaget også forslag til endringer i delegatfordeling til Representantskapsmøtet og Landsmøtet. De mest sentrale endringene i Lovutvalgets forslag: Flere får delegatstatus på Landsmøtet og Representantskapsmøtet Kontingentendringer Landsmøte skal behandle flere forslag om endringer i kontingenten. Et av forslagene innebærer å skrive ut en ekstrakontingent i to år, for å bygge opp egenkapitalen til NFF. Sentralstyret støtter intensjonen om å bygge opp egenkapitalen, samtidig som styret advarer mot at forslaget kan lede til at forbundet mister medlemmer. Forslaget støttes derfor ikke av Sentralstyret. Et annet forslag går ut på å gi studentmedlemskapsstatus til medlemmer som tar videreutdanning på heltid eller er under veiledet praksis for å få norsk MT-godkjenning. Forslaget fremmes av sentralstyret. Styret foreslår også justeringer i regelverket slik at faglig medlemskap og dobbeltmedlemskap ikke vil bli dyrere enn ordinært medlemskap i NFF. Endringer i Representantskapsmøtets myndighet Innføring av mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper Ansvar, myndighet og rammebetingelser knyttet til økonomiske forhold Oppretting av Kontrollutvalg (erstatter dagens Desisjonsutvalg) Endring av suspensjons- og eksklusjonsmyndighet. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte

10 Mål og budsjett Hvordan kan vi nå målene for NFFs virksomhet? Under kapittelet mål og budsjett kommer de store og vanskelige spørsmålene opp. Målene som Sentralstyret foreslår for Landsmøtet er formulert som løfter for neste periode. NFFs framtidige satsningsområder er beskrevet i NFFs program for perioden Dette dokumentet skal være retningsgivende for alle ledd i organisasjonen kommende landsmøteperiode, og det forventes frisk debatt vedrørende forbundets veivalg og prioriteringer de nærmeste år. Programmet introduseres med slagordet Fysioterapeuter beveger samfunnet. Slagordets formål er å tydeliggjøre fysioterapeutenes felles plattform og funksjon i samfunnet, og er tenkt nyttet i interne og eksterne sammenhenger for å formidle verdien av fysioterapi. NFFs program for perioden er bygd opp med visjonen En slagkraftig organisasjon for alle fysioterapeuter. Visjonen understreker målet om å være en organisasjon med innflytelse i samfunnsdebatten, samt målsettingen om at alle fysioterapeuter samles i ett forbund. Videre er NFFs verdier revidert i utkastet som foreligger til Landsmøtet. Verdiene skal virke drivende, tydeliggjøre kjennetegn og være til hjelp ved beslutninger i hverdagen. Målene er denne gang formulert som løfter for perioden. Områdene kompetanse og fagutvikling, inntekts- og arbeidsforhold, helsepolitikk og synliggjøring, samt organisasjon er omtalt her. Under hvert av løftene er det foreslått hva som skal være særlige satsningsområder i perioden, og det er særlig her de gode politiske debattene forventes å komme: Hva er den største utfordringen for privatpraktiserende, er det godt avtale og lovverk, eller er det inntekten? Og for de ansatte, er det avtaleverket eller inntekten? Er det ulike utfordringer for disse to områdene? Må det satses på mer synliggjøring og politisk arbeid, eller er medlemsservice overfor det enkelte medlem det aller viktigste? Kan man pålegge lokalavdelingene å drive lokalt politisk arbeid? Skal man etablere faglig ajourføring som et fast system hos oss, eller er det andre oppgaver som er viktigere? Sentralstyret har forhåpninger om en konstruktiv debatt om NFFs prioriteringer i kommende landsmøteperiode. Rammebudsjettet for hvert av årene i kommende landsmøteperiode må gjenspeile prioriteringene som framkommer i målprogrammet, slik at det blir realistisk å oppnå de mål som vedtas. Samtidig vil det bli en debatt om hvor stort overskudd man skal kunne budsjettere med. NFF har fortsatt et behov for å bygge opp egenkapital til et tilfredsstillende nivå. Fri egenkapital er av revisor anbefalt å ligge på omkring 10 millioner kroner. Per var forbundets frie egenkapital på 5,5 millioner kroner. Sentralstyrets forslag til rammebudsjett er ikke avklart i skrivende stund, men styret har signalisert behov for fortsatt å budsjettere med betydelig overskudd for å imøtekomme revisors anbefaling. Stemmerett for faggrupper og økonomiske interessegrupper Flere av lovforslagene som er mottatt innebærer endring av hvem som kan møte med tale-, forslags- og stemmerett på Landsmøter og Representantskapsmøter. Dette tema har vært en gjenganger på de senere Landsmøtene, og det later nå til at det for første gang synes å være modenhet i organisasjonen til at faggruppene og de økonomiske interessegruppene gis stemmerett på Landsmøter og Representantskapsmøter landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

11 Anbud: Fysioterapeutene pynter seg for NAV Da også fysioterapeutene kunne levere anbud på helsetjenester tidligere i år, begynte en hektisk prosess som ga mange svar. Men anbudsprosessene etterlater kanskje vel så mange ubesvarte spørsmål. En stor andel av sykemeldte sliter med muskel- og skjelettplager. Dette er en av årsakene til at regjeringen har bevilget ekstraordinære midler til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester. Slik sett håper regjeringen å bremse økningen i antall sykemeldte og uføre. «Kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester» ble lagt ut som anbud på no i april Utlysningen innbærer store muligheter for fysioterapeuter. 142 millioner kroner er tilgjengelig for å kjøpe tjenester over hele landet. Alle fylker skal ha et tilbud, og det skal inngås avtale med opp til tre leverandører i hvert fylke. Hver leverandør kan bestå av mange fagpersoner og underleverandører. Dette kan innebære både nye fysioterapiårsverk, spennende faglige utfordringer for fysioterapeuter og god markedsføring av hva fysioterapi faktisk innebærer, sier forbundsleder Eilin Ekeland. Attraktive leverandører NFF har jobbet målrettet, både via Unio opp mot myndighetene for å gjøre disse midlene tilgjengelige for fysioterapeuter. NFFs medlemmer innehar nettopp den kompetansen NAV etterspør, og som er viktig for å bidra til at folk kommer tilbake på jobb. En medlemsundersøkelse fra våren 2007 viser at minst 36 fysioterapeuter har levert anbud til NAV. I skrivende stund er utfallet av anbudsprosessene uklart. 36 anbud fra fysioterapeuter er et betydelig antall, siden ett anbud gjerne representerer flere fysioterapeuter. Når vi samtidig vet at 43 fysioterapeuter begynte på anbudsprosessen men ikke leverte anbud, viser dette at det er viktig at NFF bistår medlemmene slik at de kommer i havn, sier forbundsleder Eilin Ekeland. NFF i mellomposisjon Hun sier at mye tyder på at anbud kan bli en viktig måte å fordele offentlige helsemidler på. NAV forholder seg imidlertid helt forretningsmessig til anbudskonkurransen, og kan ikke bistå enkeltleverandører med å levere inn anbud. Slik bistand kan forrykke konkurransen mellom leverandørene, noe som er uakseptabelt i slike anbudsprosesser. Dette setter NFF i en utfordrende mellomposisjon hvor det er nødvendig å bistå medlemmene med å levere inn anbud. Her er det ikke lenger tilstrekkelig å være en dyktig fysioterapeut med et godt faglig tilbud, du må også forstå anbudsrutiner og hvordan du selger seg selv. NFFs ledelse valgte å kjøpe denne ekspertisen fra et konsulentselskap som utarbeidet en mal til hjelp for medlemmene. Vi har fått gode tilbakemeldinger på NFFs arbeid med anbud, sier Eilin Ekeland. Et utvalg av kommentarene fra medlemsundersøkelsen om anbud: NFF bør satse på denne type arbeid fremover for å stimulere til at fysioterapeuter blir mer synlige i arbeidsmarkedet. Vi har fått for kort tid og for lite informasjon. Vi har mye å bidra med, men dette er en helt ukjent måte å tilby våre tjenester på. Vi trenger tid til å bygge nettverk, for et tverrfaglig anbud. Jeg er meget fornøyd med informasjonen og hjelpen fra NFF i denne prosessen. Rett og slett imponerende. Det var en stor utfordring og meget tidkrevende jobb å få levert et anbud. Meget lærerikt for enkeltindvider og oss som firma. Anbudssystemet virker å være best tilpasset større enheter og kjeder. Dette truer fysioterapeutenes frie og selvstendige rolle, og vil på sikt gi en ujevn økonomisk fordeling mellom investorer (eiere) og fagpersoner/arbeidstakere (fysioterapeuter). NFF bør informere mye bedre om hva som etterspørres, og hvem dette vil være aktuelt for. Vi brukte uforholdsmessig mye tid på å finne ut om dette i det hele tatt angikk oss. Dette er framtida, og fysioterapeutene må hoppe på toget nå! landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

12 lillestrøm I inneværende landsmøteperiode har NFF bygd ut medlemstilbudet innen området påvirkning kraftig. NFF er ikke store nok til å drive omfattende markedsføring i form av annonser eller tilsvarende virkemidler. Vi må heller satse på å vinne argumentasjonen med faglig argumentasjon, sier forbundsleder Eilin Ekeland. Forskningsgjennomgangene ble gjenstand for betydelig mediedekning. Her en faksimile av oppslaget i Aftenposten 2. januar i år om fysioterapi og sykefravær. Vi skal vinne argumentasjonen Hvordan kan du fremme fysioterapi i tider med hard kamp om offentlige midler? Dette er den daglige utfordringen for medlemmer, tillitsvalgte, NFF-politikere og NFFs sekretariat. På området «Påvirkningsarbeid» på kan du finne en rekke hjelpemidler for å komme i gang. Nye fakta Påvirkning tar utgangspunkt i fakta. Men det holder ikke å legge frem fakta av eldre dato. Vi trenger nye og ajourførte fakta som dokumenterer behovet for og nytten av fysioterapi. De to store kunnskapsoppsummeringene om fysioterapi er gode eksempler på dette, sier Ekeland. Hun viser til fysioterapeut Gunvor Hildes kunnskapsoppsummeringer om henholdsvis fysioterapi og eldre og fysioterapi og sykefravær fra Begge disse oppsummeringene har gitt og fortsetter å gi fysioterapi oppmerksomhet som igjen bidrar til at fysioterapi er i politikernes bevissthet når planer skal legges og budsjetter vedtas. Oppsummeringene ga NFF store medieoppslag i henholdsvis Dagsavisen og Aftenposten. Fungerer lokalt Vi har flere eksempler på at materialet som ligger under Påvirkningsarbeid har fått en sentral rolle både i lokale politiske kravdokumenter og presseutspill. Dette er bevis på at vi har en organisasjon som fungerer, sier Eilin Ekeland. Hun mener at utredning, analyser og kunnskapsoppsummeringer også bør ha en sentral plass i neste landsmøteperiode. På den ene siden får fysioterapi topp score i popularitet hos publikum og vi kan stadig vise til forskning som påviser en betydelig effekt av fysioterapi. På den annen side møter vi vedvarende varsler om kutt og nedskjæringer. Argumentasjonen for fysioterapi bør fortsette med uforminsket styrke, sier Eilin Ekeland. Utvalgte funn om fysioterapi i Gunvor Hildes kunnskapsoppsummeringer Vi kan med sikkerhet konkludere følgende om fysioterapi og eldre: Forebygger osteoporose Reduserer fall (2 av 10 fall hos hjemmeboende kan unngås, 4 av 10 fall på institusjon) Reduserer depresjon og bedrer psykisk funksjon Bedrer generell fysisk funksjon Bedrer beintetthet (som redusere risiko for brudd) og reduserer smerte hos de med osteoporose Bedre mental funksjon og atferd hos demente Bedrer evnen til å greie seg selv, og gangfunksjonen hos personer med Parkinson Øker sjansen for å overleve et hjerneslag Øker muligheten til å komme hjem til eget hjem og greie seg selv etter slag Vi kan med sikkerhet konkludere følgende om fysioterapi og sykefravær: For pasienter med kroniske muskel- og skjelettlidelser: De som har fått fysioterapibehandling med målsetting å holde seg i arbeid, har 45 dager kortere sykefravær per tilfelle enn dem som ikke har fått fysioterapi. Etter ett år vil 25 prosent flere av dem som har fått fysioterapibehandling være tilbake i arbeid kontra dem som ikke har fått slik behandling. Kvinner med kroniske diffuse rygg- og nakkelidelser kommer dobbelt så raskt tilbake i arbeid ved fysioterapibehandling (inkludert bevisstgjøring på mestring og takling av symptomene) enn ved «vente og se» eller andre ordinære tiltak. Etter tre år vil hver kvinne som har fått fysioterapibehandling ha kostet samfunnet 1,1 million kroner (138,509 Euro) mindre enn dem som ikke har fått behandling. For pasienter med lidelser som ikke er blitt kroniske ennå: Pasientene som får sammensatte fysioterapitiltak med behandling, veiledning og arbeidspassvurdering vil etter to år ha vært sykmeldt 7,2 uker kortere enn dem som ikke har fått tiltak. Skulderlidelser: Fysioterapibehandling er betydelig billigere for samfunnet kontra operasjon for pasienter med smerter forårsaket av avklemming i skulderleddet. Whip-lash: Pasientene som raskt får fysioterapibehandling koster samfunnet 40 prosent av det de uten tiltak kostet etter 6 måneder. Etter tre år har disse pasientene kostet samfunnet 23 prosent av hva pasientene som ikke får behandling gjør. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 27

13 Sentralstyrets sammensetning i perioden Fra venstre leder privat råd Roar Høidal, Stig Salberg (fra og med 2006), nestleder Elin Engeseth, leder Ansatt råd Bente Elisabeth Moe, Beate Golten, forbundsleder Eilin Ekeland, leder av fag-og spesialistrådet Beate Ytreberg (avløste May Lisbeth Ringvold våren 2006), Britt Rakvåg Roald og Erik Schrader-Nielsen. (Foto: Heidi Johnsen) Arbeidsdelingen i Sentralstyret I likhet med tidligere landsmøteperioder, har forbundsleder og nestleder delt NFFs ansvarsområder seg imellom. Dette er en lengre tradisjon i forbundet siden NFF som kjent organiserer både ansatte og selvstendig næringsdrivende. Ansvarsdelingen leder til at kompetansen utnyttes maksimalt, og at NFF får mest ut av sine ledere. Delingen er tydeligst på medlemmenes arbeids- og inntektsforhold. I saker som har omhandlet selvstendige næringsdrivende har nestleder Elin Engeseth hatt hovedansvar. Forbundsleder har hatt hovedansvar for tariffområdene i offentlig sektor. I tilegg har forbundsleder vært ansvarlig for temaet Kjøp av helsetjenester inklusive anbud til NAV. På enkelte områder slik som arbeidet med finansieringsordningen i kommunene, har både nestleder og forbundsleder gått tungt inn i arbeidet. De har hatt ulike roller og oppgaver. En deling av arbeidsoppgaver er også foretatt i Sentralstyret, hvor hovedoppgaven er å følge med på utviklingen på relevante områder og å bidra med politiske innspill og forslag. Rådslederne (Ansatt råd, Privat råd samt Fag- og spesialistrådet) som automatisk er representert i Sentralstyret har sitt ansvarsområde innen fag, privat praksis og ansatt, mens styremedlem Britt Rakvåg Roald har hatt fokus på spesialisthelsetjenesten. Beate Golten har hatt ansvar for området kommunehelsetjenesten og Stig Sahlberg og Erik Schrader-Nielsen har hatt ansvar for selvstendig næringsdrift med og uten avtale. Nyhetsbrev hver måned Alle medlemmer får NFFs nyhetsbrev per e-post i midten av måneden. Mottar du ikke nyhetsbrevet, kan din e-postadresse mangle eller være feilregistrert i medlemsregisteret. Send korrekt adresse til: landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

14 lillestrøm Unios leder Anders Folkestad gjør en god jobb for norske fysioterapeuter. Unio representer i dag nærmere medlemmer. Unio forsterker NFFs budskap NFF har stort utbytte av å være en del av hovedsammenslutningen Unio. Dette kom særlig tydelig fram under krisen rundt IA-avtalen. Dette er en avtale mellom de fire hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne, arbeidsgiverne og regjeringen. Da regjeringen ville innføre tiltak for å redusere sykefraværet, særlig innenfor muskel- og skjelettproblematikk og lettere psykiske lidelser, var det innenfor IA-avtalens parter løsningen måtte finnes. Det ble raskt klart at Unio og NFF var en sentrale aktører i dette arbeidet, siden NFFs privatpraktiserende medlemmer har virkemidler som ingen av de andre hovedsammenslutningene kan vise til. På grunn av NFFs nøkkelposisjon i IA-arbeidet, har fysioterapeutene kunne påvirke IA-avtalens innhold, få utvidet tiltaket «Kjøp av helsetjenester» til å omfatte fysioterapeuters tiltak, samt å gi behandleren en sentral rolle. Manuellterapeutenes primærkontaktrolle har vært viktig i denne sammenheng. Primærkontaktrollen har blitt tydeliggjort og løftet fram av Unios representanter, i nært samarbeid med LO. NFF på sin side har påvirket på høyt politisk nivå for å sikre utvidet sykmeldingsrett for manuellterapeutene. Forbundet har vært i tett dialog med myndighetene om takster for dialogmøte og innholdet i dialogmøtene. Markedsføringen av manuellterapeutenes primærkontaktrolle er et eksempel på hvor viktig det er å være medlem av en solid hovedorganisasjon. I forbindelse med IA-arbeidet har Unios ledelse og sekretariat virkelig imponert, sier forbundsleder Eilin Ekeland. Unio har medvirket til at NFFs privatpraktiserende medlemmer har fått en betydelig større rolle i myndighetenes fokus på sykefraværet. Dette er ifølge Ekeland et hyggelig paradoks for NFF, siden Unios medlemsmasse er dominert av offentlig ansatte slik som lærer og sykepleiere. Unios plattform er å arbeide for lønnsløft og bedrete abeidsbetingelser for medlemmer som leverer offentlige tjenester. Gjennom de tre tariffoppgjørene i inneværende periode hvor NFF har vært en del av Unio-familien, har vi opplevd at fysioterapeutenes krav har blitt godt ivaretatt. Samtidig er Unio vår kanal inn i regjeringens likelønnsarbeid, noe som betyr mye for NFFs medlemmer. Erfaringene fra denne perioden gjør at vi ser frem til å kjempe videre for fysioterapeutenes interesser som en del av Unio også i neste landsmøteperiode, sier Eilin Ekeland. Norges nest største hovedorganisasjon Stiftet i 2001 under navnet UHO Fjorten fast ansatte inklusive lederen Anders Folkestad 10 medlemsforbund med vekt på offentlig ansatte innen helse, utdanning og omsorg Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 29

15 Kampanje for arbeidsplassvurdering for NAV NFF rykket i januar 2007 inn en serie småannonser i Dagens Næringsliv for å fremme etterspørselen etter arbeidsplassvurdering for NAV. NFF har påtatt seg ansvar for å opprette og vedlikeholde fylkesvis register over alle kvalifiserte fysioterapeuter til arbeidsplassvurdering for NAV. NAV lokalt henviser nå oppdrag etter NFFs register på internett, sier fysioterapeut Áslaug Skúladóttir i NFF. Hun sier at listene som fylkestrygdekontorene tidligere hadde, nå er samkjørt med NFFs register. Vi vet at medlemmene som er kvalifiserte er opptatt av at registeret vårt er oppdatert. Et oppdatert register betyr at NAV slipper å bruke tid og krefter på å finne fysioterapeuter som tilbyr arbeidsplassvurdering, sier Skúladóttir. NFF og Unio sendte for øvrig et felles innspill til regjeringen om at ordningen arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut er et viktig virkemiddel i sykefraværsarbeidet. arbeidsplassvurdering? Trygdekontoret rekvirerer fysioterapeut og dekker utgiftene så lenge din arbeidsplass ikke har tilknytning til bedriftshelsetjeneste. Finn kvalifiserte fysioterapeuter her: Totalt 14 småannonser ble rykket inn i Dagens Næringsliv fra medio januar til medio februar. Her refereres det til hvor arbeidsgivere og arbeidstakere kan finne nærmeste fysioterapeut som kan tilby arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. Fysioterapeutens medisin 3000 treningstrøyer og klebemerker med slagordet «Min medisin er fysisk aktivitet» ble distribuert til medlemmene i begynnelsen av juni. Etterspørselen var høy og lageret gikk tomt etter to dager. NFF gjorde dette for å markere fysioterapeutenes rolle i forhold til fysisk aktivitet som behandling. Pasienter som trenger fysisk aktivitet som behandling, har behov for veiledning fra kompetente fagfolk, sier forbundsleder Eilin Ekeland. NFF har ikke tidligere distribuert profileffekter i et slikt opplag. Erfaringene fra denne distribusjonen gir grunn til å tro at medlemmene er positive til at forbundet gjentar en slik distribusjon. Ekeland sier at treningstrøyene oppfyller flere kriterier samtidig. Vi får profilert et personlig budskap om at den som bruker trøyen er positiv til fysisk aktivitet. Samtidig markerer NFF-logoen at fysioterapeutene er avsendere for budskapet. Vi viser at vi tar folkehelseutfordringene på alvor, og at vi har andre virkemidler enn medikamenter, sier hun. Treningstrøyer som reklamerer for fysioterapi samtidig som de er i et pustende materiale, slo an hos medlemmene landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

Landsmøte og fagdager 6 8 10 11. 14 Beskrivelse av fysioterapi avvist

Landsmøte og fagdager 6 8 10 11. 14 Beskrivelse av fysioterapi avvist Etac AS forhandler nå treningsprodukter for barn og unge fra Tumble Forms. Dette er kvalitetsprodukter med vann- og smussavstøtende overflate. Produktene har ingen sømmer, og er meget lette å rengjøre.

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 www.fysioterapeuten.no august 2004 årgang 71 fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 8 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 Aktuelt 5 6 8 10 12 15 16

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36

fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36 www.fysioterapeuten.no nr. 5 mai 2003 årgang 70 fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36 PRESENTERER:

Detaljer

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15 w w w. f y s i o t e r a p e u t e n. n o f e b r u a r 2 0 0 9 å r g a n g 7 6 fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 2 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

Detaljer

Fra sygegymnast til fysioterapeut

Fra sygegymnast til fysioterapeut 6.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Fra sygegymnast til fysioterapeut Kritikk, men ikke mistillit Nye tider, ny organisasjon Finn formen med gruppa Oppfølging av sykefravær Bilferie med hotell LESERTILBUD

Detaljer

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 www.fysioterapeuten.no nr. 9 september 2003 årgang 70 fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 REISER med egen

Detaljer

Yoga for helsepersonell. 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde. Ny helse- og omsorgslov bekymrer

Yoga for helsepersonell. 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde. Ny helse- og omsorgslov bekymrer 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Yoga for helsepersonell Ny helse- og omsorgslov bekymrer Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde Per Fugelli og det slanke ideal TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Testing av motoriske ferdigheter hos barn

Testing av motoriske ferdigheter hos barn 8.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Testing av motoriske ferdigheter hos barn Kronisk syk, frisk nok for Birken Primærkontakt et potent verktøy Slankere og mer handlekraftig En myldreplass for forskere

Detaljer

Helserelatert livskvalitet

Helserelatert livskvalitet 2.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Helserelatert livskvalitet Tariff 2014: Reell streikefare Unge velger korsbåndoperasjon Store endringer i NFF fra 1. juli Ny master i fysioterapi ved HiOA NYHET! Gymna

Detaljer

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Et langt og godt liv 480 % nye avtalehjemler Rehabilitering og kultur Ny spalte: Det etiske hjørnet PSFS - et nyttig verktøy innhold Fysioterapeuten nr. 2.2013/80

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 www.fysioterapeuten.no mai 2004 årgang 71 fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 5 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 -gjør det lettere å gå Det å kunne klare

Detaljer

Barnefysioterapeutene frykter ny takstmodell

Barnefysioterapeutene frykter ny takstmodell 4.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Barnefysioterapeutene frykter ny takstmodell Eldrepolitikk, ikke bare eldreomsorg Motoriske problemer etter prematur fødsel Lang vei tilbake for krigens ofre www.djoglobal.no

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no Side 18 Store utfordringer i Finnmark Kongressen 2015 i boks Færre velger alternativt UNN gir gratis fysioterapi Nye grep i fedmefeltet innhold Fondet har gjennom

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 Forskning: Må diskutere etikk, side 8

fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 Forskning: Må diskutere etikk, side 8 www.fysioterapeuten.no f e b r u a r 2 0 0 6 å r g a n g 7 3 fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 2 Forskning: Må diskutere etikk,

Detaljer

fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF?

fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF? www.fysioterapeuten.no september 2004 årgang 71 fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 9 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF?, side 6 Effektiv trening

Detaljer

fysio terapeuten Beveg deg, hilsen helseministeren, side 6 Utfordringer for NFF i 2003, side 8-9 Kvalitet i fysioterapi, side 20-22

fysio terapeuten Beveg deg, hilsen helseministeren, side 6 Utfordringer for NFF i 2003, side 8-9 Kvalitet i fysioterapi, side 20-22 www.fysioterapeuten.no nr. 1 januar 2003 årgang 70 fysio terapeuten Beveg deg, hilsen helseministeren, side 6 Utfordringer for NFF i 2003, side 8-9 Kvalitet i fysioterapi, side 20-22 RÅEST BEST BILLIGST?

Detaljer