Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 17:00 -"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem A Carl-Erik Madsen Medlem A Mona J Abrahamsen Medlem A Rolf J. Strand Medlem A Karl Erik Dahlstrøm Medlem A Håkon Lorentzen Medlem A Rolf S. Klerud Medlem H Ottar Johansen Medlem H Knut Erik Ramberg Medlem H Trygve Lie Medlem H Eivind N Borge Medlem FRP Ole Johan Pettersen Medlem FRP Anne May Sandvik Olsen Medlem U (KRF/SDF) Øyvind Fjeldberg Nestleder SV Gerd Ådnem Medlem SV Hans Herman Utgård Medlem SP Anne-Berit Storrød Medlem SP Pål Espen Bugge Medlem V Ragnhild Pedersen Varamedlem A Sak 26 og 27, R Hansen Merete Pedersen Varamedlem A Sak 26 og 27, M Abrahamsen Ingerid Bjercke Varamedlem H Tore Adolfsen Birger Jensen Fjellholt Varamedlem SP Sak 30, H H Utgård Thor Nilsen Varamedlem SP Sak 30, A-B Storrød Petter Normann Borge (til kl 21; sakene og 30) Varamedlem FRP Jon Oskar Rådahl Følgende fra administrasjonen møtte: Jan Torp Pharo Sekretær Torleif Gjellebæk Rådmann Bernt Erik Larsen Seksjonssjef for miljø og teknikk Protokollen godkjent: Mona J Abrahamsen Paul Henriksen Ottar Johansen ordfører Møteprotokoll side 1 av 27

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 24/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 25/07 Spørrekvarter PS 26/07 Regnskap og årsmelding 2006 PS 27/07 Tertialrapport pr PS 28/07 Reguleringsplan for Lammenes - avsluttende behandling etter offentlig ettersyn PS 29/07 Forskrift om tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner i Hvaler kommune PS 30/07 Kunngjøring om oppstart av verneplan for Ytre Hvaler nasjonalpark og melding med forslag om utredningsprogram for konsekvensutredning PS 31/07 Forslag om ekspropriasjon for områder avsatt til friområde Kroksand/Gilbergodden-området i godkjent reguleringsplan for Skjærhalden sentrum PS 32/07 KS ber kommunene opprette registre over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser PS 33/07 Møteplan 2. halvår 2007 Paul Henriksen Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteprotokoll side 2 av 27

3 PS 24/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Kommunestyret : Enstemmig godkjent Vedtak i Kommunestyret : Protokollen fra forrige møte ble godkjent. PS 25/07 Spørrekvarter Behandling i Kommunestyret : Rolf Klerud (H): om manglende opplysninger i forbindelse med salg av tidligere helsestasjon. Rådmannen (v/bernt E Larsen): Bygningen er gjennomgått av evt bygningsskade-firma, og kommunen anser at man har et godt utgangspunkt for eventuell rettsstrid. Carl-Erik Madsen (A) om bruk av bevilgningen til sikring av skolebarn og om trafikksikkerhetsarbeid. Rådmannen: Konsulent for utarbeidning av ROS-analyse skal velges om kort tid; analysen skal foreligge i slutten av 3. kvartal. Rådmannen (v/ Bernt Erik Larsen): Fv 472 med fortau skal i gang. Det er ansatt saksbehandler som også skal behandle trafikksikkerhetssaker. Ottar Johansen (H): - oversikt over kommunens eiendommer - nullkonsesjon - hva skjer Rådmannen (v/ Bernt Erik Larsen): - Vi er i ferd med å lage en oversikt; dessuten arbeides det med å fordele eiendommene til de ulike seksjoner. - Om konsesjonen: Dessverre har vi hatt vakanser på juristsiden og har ikke kunnet følge opp dette; vi håper å komme i gang nå. Møteprotokoll side 3 av 27

4 PS 26/07 Regnskap og årsmelding 2006 Rådmannens forslag til vedtak 1. Årsmelding for 2006 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2006 godkjennes. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn ved et låneopptak på kr , Årsoverskudd fra driftsregnskapet på kr ,96 disponeres slik: Kr til investeringsregnskapet. Kr til fondet psykiatrimidler. Kr til renter og avdrag for nye låneopptak som en følge av pkt. 3. Kr til økte utredningskostnader for økonomisk analyse. Resten kr ,96 til disposisjonsfondet. 5. Skatteregnskapet for 2006 tas til orientering. 6. Skattefogdens kontrollrapport for 2006 tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Saken tas til orientering. Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet tar rådmannens forslag til etterretning. Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet tar rådmannens forslag til etterretning. Behandling i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Enstemmig. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Saken tas til orientering. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll side 4 av 27

5 Innstilling fra Formannskapet : 1. Årsmelding for 2006 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2006 godkjennes. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn ved et låneopptak på kr , Årsoverskudd fra driftsregnskapet på kr ,96 disponeres slik: Kr til investeringsregnskapet. Kr til fondet psykiatrimidler. Kr til renter og avdrag for nye låneopptak som en følge av pkt. 3. Kr til økte utredningskostnader for økonomisk analyse. Resten kr ,96 til disposisjonsfondet. 5. Skatteregnskapet for 2006 tas til orientering. 6. Skattefogdens kontrollrapport for 2006 tas til orientering. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : 1. Årsmelding for 2006 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2006 godkjennes. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn ved et låneopptak på kr , Årsoverskudd fra driftsregnskapet på kr ,96 disponeres slik: Kr til investeringsregnskapet. Kr til fondet psykiatrimidler. Kr til renter og avdrag for nye låneopptak som en følge av pkt. 3. Kr til økte utredningskostnader for økonomisk analyse. Resten kr ,96 til disposisjonsfondet. 5. Skatteregnskapet for 2006 tas til orientering. 6. Skattefogdens kontrollrapport for 2006 tas til orientering., Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Utvalget vedtok enstemmig å ta regnskapet og årsmeldingen for 2006 til etterretning. Vedtak i fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Regnskapet og årsmeldingen for 2006 tas til etterretning. Behandling i Kommunestyret : Roy Hansen og Mona Abrahamsen ber om å få vurdert om de er ugilde, siden de er virksomhetsledere. De ble kjent ugilde til å behandle denne saken. Ragnhild Pedersen og Merete Pedersen trådte inn i deres sted. Trygve Lie (H) på vegne av foreslår endringer i forhold til punkt 4 i innstillingen: 1. Nytt 5. kulepunkt: kr ,96 til disposisjonsfondet 2. Nytt 6. kulepunkt: kr ,00 avsettes som egenandel Bratte Bakke-Utgård. Fellesforslag fra A, SV, SP som foreslår tillegg til punkt 4 i innstillingen: Møteprotokoll side 5 av 27

6 1. Nytt kulepunkt: trafikksikkerhetstiltak - engangsbeløp på kr ,00 2. Nytt kulepunkt: styrking av menighetens arbeid - økning i ramme på kr ,00 3. Nytt kulepunkt: styrking av næringsteamet i Hvaler kommune gjennom innmelding i opplev Fredrikstad - kr ,00 i aksjer + kr ,00 i driftstilskudd Forslag fra Pål Bugge (V) på vegne av borgerlig gruppe: Borgerlig gruppe ber om at rådmannen legger fram et foreløpig utkast til miljørapport for KS-møtet 5. sept. 07. Trygve Lies forslag fikk 9 stemmer og falt Trygve Lies forslag 2 fikk 9 stemmer og A, SV, SPs forslag 1 fikk 14 stemmer (7 mot, FrP og H) og ble vedtatt. A, SV, SPs forslag 2 fikk 13- stemmer (8 mot, FrP og H) og ble vedtatt. A, SV, SPs forslag 3 fikk 12 stemmer (9 mot, V, FrP og H) og ble vedtatt. Pål Bugges forslag fikk 14 stemmer (7 mot, A) og ble vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Årsmelding for 2006 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2006 godkjennes. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn ved et låneopptak på kr , Årsoverskudd fra driftsregnskapet på kr ,96 disponeres slik: Kr til investeringsregnskapet. Kr til fondet psykiatrimidler. Kr til renter og avdrag for nye låneopptak som en følge av pkt. 3. Kr til økte utredningskostnader for økonomisk analyse. trafikksikkerhetstiltak - engangsbeløp på kr ,0 Styrking av menighetens arbeid - økning i ramme på kr ,00 Styrking av næringsteamet i Hvaler kommune gjennom innmelding i opplev Fredrikstad - kr ,00 i aksjer + kr ,00 i driftstilskudd Resten kr ,96 til disposisjonsfondet. 5. Skatteregnskapet for 2006 tas til orientering. 6. Skattefogdens kontrollrapport for 2006 tas til orientering. 7. Borgerlig gruppe ber om at rådmannen legger fram et foreløpig utkast til miljørapport for KSmøtet 5. sept. 07. PS 27/07 Tertialrapport pr Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at eldrerådet gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Rådmannen foreslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Møteprotokoll side 6 av 27

7 Rådmannen foreslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Rådmannen foreslår at utvalget for Miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Rådmannen foreslår at utvalget Kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Oppjustere budsjettrammen til virksomhet Floren skole fra kr til kr , samt at budsjettrammen for virksomhet Hvaler ungdomsskole reduseres tilsvarende fra kr til kr Budsjettrammen til administrasjon for Opplæring og kultur foreslås redusert med kr fra kr til kr , samtidig som Virksomhet Hvaler ungdomsskole oppjusteres tilsvarende slik at budsjettrammen økes fra kr til kr Tertialrapport tas for øvrig til orientering. 4. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Rådmannens foreslår at Formannskapet gir slik innstilling til Kommunestyret: 1. Skatteanslaget nedjusteres med 2 mill kr fra kr til , rammetilskuddet oppjusteres tilsvarende fra kr til kr Kommunestyret øker rammen for bruk av øremerkede fondsmidler til Seksjon Opplæring og kultur med kr Kr av øremerkede barnehagemidler og kr av øremerkede grunnskolemidler kan disponeres i driften. Netto budsjettramme for seksjonen utgjør fortsatt kr som kr Det tas opp et nytt lån på kr for å dekke kommunal egenandel ved fylkesveg B-472 Bratte Bakke - Utgårdskilen. 4. Tertialrapport tas for øvrig til orientering. 5. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet tar rådmannens forslag til orientering. Møteprotokoll side 7 av 27

8 Vedtak ieldrerådet : Eldrerådet tar rådmannens forslag til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Punkt 1. Tertialrapport tas til orientering. Punkt 2. Rådmannens forslag vedtatt. Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Enstemmig. Vedtak i Administrasjonsutvalget : 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. I punkt 5 justeres datoene til henholdsvis 27 og 28 august Innstilling fra Formannskapet : Rådmannens foreslår at Formannskapet gir slik innstilling til Kommunestyret: 1. Skatteanslaget nedjusteres med 2 mill kr fra kr til , rammetilskuddet oppjusteres tilsvarende fra kr til kr Kommunestyret øker rammen for bruk av øremerkede fondsmidler til Seksjon Opplæring og kultur med kr Kr av øremerkede barnehagemidler og kr av øremerkede grunnskolemidler kan disponeres i driften. Netto budsjettramme for seksjonen utgjør fortsatt kr som kr Møteprotokoll side 8 av 27

9 3. Det tas opp et nytt lån på kr for å dekke kommunal egenandel ved fylkesveg B-472 Bratte Bakke - Utgårdskilen. 4. Tertialrapport tas for øvrig til orientering. 5. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 27. og 28. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Utvalget vedtok enstemmig å ta tertialrapport pr til etterretning. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Tertialrapport pr tas til etterretning. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 20. og 21. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. Behandling i Kommunestyret : Roy Hansen og Mona Abrahamsen ber om å få vurdert om de er ugilde, siden de er virksomhetsledere. De ble kjent ugilde til å behandle denne saken. Ragnhild Pedersen og Merete Pedersen trådte inn i deres sted. Eivind Borge (FrP) foreslår på vegne av Hvaler FrP: I rådmannens tertialrapport registrerer kommunestyret at Hvaler kommune har en meget anstrengt økonomi. Kommunestyret i Hvaler ber derfor rådmannen foreta besparelser på Administrasjonskostnader i skole og barnehagesektoren, men også Innen sentraladm. Besparelsene skal være i størrelse 1,5 mill, slik at aktivitetsnivået For inneværende år er i samsvar med kommunens inntekter. Knut Ramberg (H) foreslår på vegne av borgerlig gruppe: Punkt 3 endres til: kr for å dekke kommunal egenandel ved fylkesveg B-472 Bratte Bakke - Utgårdskilen tas fra disposisjonsfondet. Møteprotokoll side 9 av 27

10 FrPs forslag fikk 3 stemmer (FrP) og falt. Knut Rambergs forslag fikk 9 stemmer (H, FrP, V) og falt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Skatteanslaget nedjusteres med 2 mill kr fra kr til , rammetilskuddet oppjusteres tilsvarende fra kr til kr Kommunestyret øker rammen for bruk av øremerkede fondsmidler til Seksjon Opplæring og kultur med kr Kr av øremerkede barnehagemidler og kr av øremerkede grunnskolemidler kan disponeres i driften. Netto budsjettramme for seksjonen utgjør fortsatt kr som kr Det tas opp et nytt lån på kr for å dekke kommunal egenandel ved fylkesveg B-472 Bratte Bakke - Utgårdskilen. 4. Tertialrapport tas for øvrig til orientering. 5. De avvikene fra årshjulet som rådmannen redegjør for i vedlagte tertialrapport, avsnitt 1.2, tas til orientering. Dette gjelder arrangementet av et plan og budsjettseminar 27. og 28. august 2007, til erstatning for behandlingen av budsjettrundskrivet før sommerferien, samt en utsettelse av den systematiske gjennomføringen av dialogmøter. PS 28/07 Reguleringsplan for Lammenes - avsluttende behandling etter offentlig ettersyn Rådmannens forslag til innstilling I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Næringsområde Lammenes på Kirkøy, når følgende endringer er innarbeidet i bestemmelsene: Foreslått tillegg til 3.7 c) Begrepet utbyggingsavtale i denne bestemmelsen skal tolkes som en forpliktende avtale mellom utbygger og Statens Vegvesen. Avtalen faller ikke inn under reglene om utbyggingsavtaler etter Pbl 64. Foreslått presisering til 3.7h): Det presiseres at utbyggingsavtalen skal forstås som avtale etter reglene i Pbl 64 Foreslått nytt pkt 3.7.i): Ved etablering av FA2 skal risikoen for setningsskader o.l for bygning på 23/267 kartlegges, og dersom konsekvensene er vesentlige skal det iverksettes avbøtende tiltak. Vedtaket omfatter plankart datert og bestemmelser og planbeskrivelse datert , revidert Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. Område N4 og vegen FA2 mellom B/N2 og FA2 unntas rettsvirkning inntil nødvendig høring for kartendringer i området er gjennomført. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre begrenset høring for dette formålet, fatte planvedtak og kunngjøre vedtaket for det unntatte området forutsatt at endringen ikke utløser vesentlige konflikter. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Møteprotokoll side 10 av 27

11 I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Næringsområde Lammenes på Kirkøy, når følgende endringer er innarbeidet i bestemmelsene: Foreslått tillegg til 3.7 c) Begrepet utbyggingsavtale i denne bestemmelsen skal tolkes som en forpliktende avtale mellom utbygger og Statens Vegvesen. Avtalen faller ikke inn under reglene om utbyggingsavtaler etter Pbl 64. Foreslått presisering til 3.7h): Det presiseres at utbyggingsavtalen skal forstås som avtale etter reglene i Pbl 64 Foreslått nytt pkt 3.7.i): Ved etablering av FA2 skal risikoen for setningsskader o.l for bygning på 23/267 kartlegges, og dersom konsekvensene er vesentlige skal det iverksettes avbøtende tiltak. Vedtaket omfatter plankart datert og bestemmelser og planbeskrivelse datert , revidert Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. Område N4 og vegen FA2 mellom B/N2 og FA2 unntas rettsvirkning inntil nødvendig høring for kartendringer i området er gjennomført. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre begrenset høring for dette formålet, fatte planvedtak og kunngjøre vedtaket for det unntatte området forutsatt at endringen ikke utløser vesentlige konflikter. Behandling i Kommunestyret : Øyvind Fjeldberg ble etter forespørsel kjent ugild, og fratrådte. Siste punkt ble rettet: Område N4 og vegen FA2 mellom B/N2 og N4 unntas rettsvirkning inntil nødvendig høring for kartendringer i området er gjennomført. Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret : I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Næringsområde Lammenes på Kirkøy, når følgende endringer er innarbeidet i bestemmelsene: Foreslått tillegg til 3.7 c) Begrepet utbyggingsavtale i denne bestemmelsen skal tolkes som en forpliktende avtale mellom utbygger og Statens Vegvesen. Avtalen faller ikke inn under reglene om utbyggingsavtaler etter Pbl 64. Foreslått presisering til 3.7h): Det presiseres at utbyggingsavtalen skal forstås som avtale etter reglene i Pbl 64 Foreslått nytt pkt 3.7.i): Ved etablering av FA2 skal risikoen for setningsskader o.l for bygning på 23/267 kartlegges, og dersom konsekvensene er vesentlige skal det iverksettes avbøtende tiltak. Vedtaket omfatter plankart datert og bestemmelser og planbeskrivelse datert , revidert Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. Område N4 og vegen FA2 mellom B/N2 og N4 unntas rettsvirkning inntil nødvendig høring for kartendringer i området er gjennomført. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre begrenset høring for dette formålet, fatte planvedtak og kunngjøre vedtaket for det unntatte området forutsatt at endringen ikke utløser vesentlige konflikter. Møteprotokoll side 11 av 27

12 PS 29/07 Forskrift om tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner i Hvaler kommune Rådmannens forslag til vedtak På bakgrunn av det ovennevnte vedtar kommunestyret følgende forskrift: FORSKRIFT FOR TILDELING AV BÅTPLASSER VED KOMMUNALE BRYGGER- OG HAVNER I HVALER KOMMUNE. Fastsatt av Hvaler kommunestyre i sak 07/ den 21. juni 2006 med hjemmel i kommunelovens 6 KAP. I. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1-1. Formålet er å regulere rett til båtplass i kommunale brygger og havner i Hvaler kommune. Virkeområdet er kommunale brygger og småbåthavner samt andre havner eller deler av havner hvor kommunen har forvaltningsansvar Definisjoner Fiskefartøy er fartøy som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøysregister. Fritidsfartøy er andre farkoster som benyttes til fritidsformål Myndighet Myndighet til å treffe vedtak i henhold til dette reglement er tillagt Hvaler kommunestyre. Kommunestyret kan delegere oppgaver med løpende forvaltning av havnene. Eventuelle klager eller saker av prinsipiell betydning legges fram for det organ kommunestyret bemyndiger. KAP. II. ERVERV OG BORTFALL AV BÅTPLASS M.V Søknad om båtplass Søknad sendes Hvaler kommune. Søknaden er personlig og gjelder for søkerens egen båt. Søknaden må inneholde søkerens navn, fødselsdato og bopel, hva slags båt det søkes om plass for (type, lengde, bredde, dypgående og registreringsnr.). Dersom søkeren ikke er fast bosatt i Hvaler kommune, må det oppgis hvilken annen tilknytning søkeren har til kommunen, evt. adresse til hytte/fritidsbolig Endring av opplysninger Dersom det skjer endring m.v. av opplysninger som er gitt under 2-1 eller andre bestemmelser i, eller i medhold av dette reglementet, skal endringsmelding sendes kommunen snarest Fortrinnsrett til båtplass (prioritets-rekkefølge) a. Fiskefartøyer eller fartøyer som benyttes i havbruksnæring. b. Andre næringsrivende registrert med hovedkontorets adresse i Hvaler. Båten skal være registrert på bedriften. Båten skal være godkjent driftsmiddel i selskapets regnskap. Det skal dokumenteres behov for bruk av båt i bedriftens næring og båten skal være egnet til formålet c. Person bosatt i Hvaler kommune, registrert etter lov om folkeregistrering. d. Utenbygdsboende som eier eller fester eiendom i Hvaler kommune. Kan tildeles plasser tidsavgrenset til ett år av gangen ( åremålsplass ). e. Andre søkere. Kan tildeles midlertidige (kortvarige) plasser Tildeling av båtplass Tildeling av ledig båtplass foretas i den rekkefølge søknadene er innkommet. Personer som allerede leier kommunal båtplass, kan tildeles midlertidig (kortvarig) plass dersom det ikke finnes søkere på venteliste som kan benytte ledig plass. Søkere som ikke kan tildeles plass etter første søknad, plasseres på venteliste for hver prioritetskategori og tilbys plass ved ledighet, basert på søknadens dato (jf. 3-1) Aksept av tildeling Tildelt båtplass må aksepteres innen 30 dager. Møteprotokoll side 12 av 27

13 2-6. Bytte av båtplass Plassbytte omsøkes på samme måte som i 2-1. Eventuell ny plasstildeling skjer etter samme retningslinjer som ved første gangs tildeling Bruk av båtplass Båtplass må ikke uten tillatelse benyttes til båt som er bredere enn oppgitt i søknaden. Plass som meldes ledig for lengre tid enn en uke, disponeres av båtforeningen til midlertidig utleie eller gjesteplass Overføring av leierett Leierett til båtplass kan overføres til fastboende ektefelle/samboer, barn eller foreldre. Dersom leieretten ikke blir overført på grunn av dødsfall eller sykdom, må den som vil overføre leieretten ha disponert plassen i minst 2 år. Når båtplass leies på grunnlag av eiendoms- eller festerett til fritidseiendom (jf. 2-3-d), kan leieretten til båtplassen overføres sammen med retten til fritidseiendommen, til utenbygdsboende ektefelle/samboer, barn eller foreldre Avbrudd i leieforholdet Etter søknad kan leietaker fritas fra plikten til å benytte båtplassen for en tid av inntil ett år. Når særlige grunner foreligger, kan det samtykkes i lengre avbrudd i leietiden. Båtplass som ikke benyttes, disponeres av den som forvalter havnen, til sesong- eller midlertidig utleie etter prioritet - uten vederlag til plassinnehaver Tap av båtplass Leier kan utelukkes og fratas plassretten ved uhjemlet overdragelse eller framleie, eller andre grove eller gjentatte brudd på dette reglementet eller andre bestemmelser som er gjort gjeldende for havnen. Ved slikt bortfall refunderes ikke innbetalt leie Oppsigelse av båtplass Leieforhold skal sies opp skriftlig. Ved oppsigelse før 15.mars betales ikke leie for samme år. I spesielle tilfeller kan leien ettergis ved oversittelse av fristen Endring av leietakers status Når leietaker endrer sin tilknytning til kommunen, kan båtplassen sies opp med 3 måneders varsel. KAP. III. DIVERSE 3-1. Havner med venteliste Så lenge det er venteliste for plass i den enkelte havn, må ingen tildeles mer enn én plass i havnen, med unntak av personer som har båtplass etter 2-3-a Særlige regler På grunnlag av spesielle forhold kan havnestyret fastsette særlige regler for enkelte havner, som havnens eller opplagsplassens beliggenhet måtte tilsi. Båter i havnen eller på tilvist opplagsplass skal merkes med registreringsnummer eller eiers navn, adresse og telefon-nummer Opphevelse Dette reglementet opphever tidligere reglement for tildeling av båtplasser i småbåthavnene i Hvaler kommune (FOR ). Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk Møteprotokoll side 13 av 27

14 rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Trygve Lie stilte spørsmål med habilitet. Ble erklært habil. Enstemmig. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : På bakgrunn av det ovennevnte vedtar kommunestyret følgende forskrift: FORSKRIFT FOR TILDELING AV BÅTPLASSER VED KOMMUNALE BRYGGER- OG HAVNER I HVALER KOMMUNE. Fastsatt av Hvaler kommunestyre i sak 07/ den 21. juni 2006 med hjemmel i kommunelovens 6 KAP. I. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1-1. Formålet er å regulere rett til båtplass i kommunale brygger og havner i Hvaler kommune. Virkeområdet er kommunale brygger og småbåthavner samt andre havner eller deler av havner hvor kommunen har forvaltningsansvar Definisjoner Fiskefartøy er fartøy som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøysregister. Fritidsfartøy er andre farkoster som benyttes til fritidsformål Myndighet Myndighet til å treffe vedtak i henhold til dette reglement er tillagt Hvaler kommunestyre. Kommunestyret kan delegere oppgaver med løpende forvaltning av havnene. Eventuelle klager eller saker av prinsipiell betydning legges fram for det organ kommunestyret bemyndiger. KAP. II. ERVERV OG BORTFALL AV BÅTPLASS M.V Søknad om båtplass Søknad sendes Hvaler kommune. Søknaden er personlig og gjelder for søkerens egen båt. Søknaden må inneholde søkerens navn, fødselsdato og bopel, hva slags båt det søkes om plass for (type, lengde, bredde, dypgående og registreringsnr.). Dersom søkeren ikke er fast bosatt i Hvaler kommune, må det oppgis hvilken annen tilknytning søkeren har til kommunen, evt. adresse til hytte/fritidsbolig Endring av opplysninger Dersom det skjer endring m.v. av opplysninger som er gitt under 2-1 eller andre bestemmelser i, eller i medhold av dette reglementet, skal endringsmelding sendes kommunen snarest Fortrinnsrett til båtplass (prioritets-rekkefølge) a. Fiskefartøyer eller fartøyer som benyttes i havbruksnæring. b. Andre næringsrivende registrert med hovedkontorets adresse i Hvaler. Båten skal være registrert på bedriften. Båten skal være godkjent driftsmiddel i selskapets regnskap. Det skal dokumenteres behov for bruk av båt i bedriftens næring og båten skal være egnet til formålet c. Person bosatt i Hvaler kommune, registrert etter lov om folkeregistrering. d. Utenbygdsboende som eier eller fester eiendom i Hvaler kommune. Kan tildeles plasser tidsavgrenset til ett år av gangen ( åremålsplass ). e. Andre søkere. Kan tildeles midlertidige (kortvarige) plasser Tildeling av båtplass Tildeling av ledig båtplass foretas i den rekkefølge søknadene er innkommet. Personer som allerede leier kommunal båtplass, kan tildeles midlertidig (kortvarig) plass dersom det ikke finnes søkere på venteliste som kan benytte ledig plass. Søkere som ikke kan tildeles plass etter første søknad, plasseres på venteliste for hver prioritetskategori og tilbys plass ved ledighet, basert på søknadens dato (jf. 3-1). Møteprotokoll side 14 av 27

15 2-5. Aksept av tildeling Tildelt båtplass må aksepteres innen 30 dager Bytte av båtplass Plassbytte omsøkes på samme måte som i 2-1. Eventuell ny plasstildeling skjer etter samme retningslinjer som ved første gangs tildeling Bruk av båtplass Båtplass må ikke uten tillatelse benyttes til båt som er bredere enn oppgitt i søknaden. Plass som meldes ledig for lengre tid enn en uke, disponeres av båtforeningen til midlertidig utleie eller gjesteplass Overføring av leierett Leierett til båtplass kan overføres til fastboende ektefelle/samboer, barn eller foreldre. Dersom leieretten ikke blir overført på grunn av dødsfall eller sykdom, må den som vil overføre leieretten ha disponert plassen i minst 2 år. Når båtplass leies på grunnlag av eiendoms- eller festerett til fritidseiendom (jf. 2-3-d), kan leieretten til båtplassen overføres sammen med retten til fritidseiendommen, til utenbygdsboende ektefelle/samboer, barn eller foreldre Avbrudd i leieforholdet Etter søknad kan leietaker fritas fra plikten til å benytte båtplassen for en tid av inntil ett år. Når særlige grunner foreligger, kan det samtykkes i lengre avbrudd i leietiden. Båtplass som ikke benyttes, disponeres av den som forvalter havnen, til sesong- eller midlertidig utleie etter prioritet - uten vederlag til plassinnehaver Tap av båtplass Leier kan utelukkes og fratas plassretten ved uhjemlet overdragelse eller framleie, eller andre grove eller gjentatte brudd på dette reglementet eller andre bestemmelser som er gjort gjeldende for havnen. Ved slikt bortfall refunderes ikke innbetalt leie Oppsigelse av båtplass Leieforhold skal sies opp skriftlig. Ved oppsigelse før 15.mars betales ikke leie for samme år. I spesielle tilfeller kan leien ettergis ved oversittelse av fristen Endring av leietakers status Når leietaker endrer sin tilknytning til kommunen, kan båtplassen sies opp med 3 måneders varsel. KAP. III. DIVERSE 3-1. Havner med venteliste Så lenge det er venteliste for plass i den enkelte havn, må ingen tildeles mer enn én plass i havnen, med unntak av personer som har båtplass etter 2-3-a Særlige regler På grunnlag av spesielle forhold kan havnestyret fastsette særlige regler for enkelte havner, som havnens eller opplagsplassens beliggenhet måtte tilsi. Båter i havnen eller på tilvist opplagsplass skal merkes med registreringsnummer eller eiers navn, adresse og telefon-nummer Opphevelse Dette reglementet opphever tidligere reglement for tildeling av båtplasser i småbåthavnene i Hvaler kommune (FOR ). Møteprotokoll side 15 av 27

16 Behandling i Kommunestyret : Enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret : På bakgrunn av det ovennevnte vedtar kommunestyret følgende forskrift: FORSKRIFT FOR TILDELING AV BÅTPLASSER VED KOMMUNALE BRYGGER- OG HAVNER I HVALER KOMMUNE. Fastsatt av Hvaler kommunestyre i sak 07/ den 21. juni 2006 med hjemmel i kommunelovens 6 KAP. I. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1-1. Formålet er å regulere rett til båtplass i kommunale brygger og havner i Hvaler kommune. Virkeområdet er kommunale brygger og småbåthavner samt andre havner eller deler av havner hvor kommunen har forvaltningsansvar Definisjoner Fiskefartøy er fartøy som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøysregister. Fritidsfartøy er andre farkoster som benyttes til fritidsformål Myndighet Myndighet til å treffe vedtak i henhold til dette reglement er tillagt Hvaler kommunestyre. Kommunestyret kan delegere oppgaver med løpende forvaltning av havnene. Eventuelle klager eller saker av prinsipiell betydning legges fram for det organ kommunestyret bemyndiger. KAP. II. ERVERV OG BORTFALL AV BÅTPLASS M.V Søknad om båtplass Søknad sendes Hvaler kommune. Søknaden er personlig og gjelder for søkerens egen båt. Søknaden må inneholde søkerens navn, fødselsdato og bopel, hva slags båt det søkes om plass for (type, lengde, bredde, dypgående og registreringsnr.). Dersom søkeren ikke er fast bosatt i Hvaler kommune, må det oppgis hvilken annen tilknytning søkeren har til kommunen, evt. adresse til hytte/fritidsbolig Endring av opplysninger Dersom det skjer endring m.v. av opplysninger som er gitt under 2-1 eller andre bestemmelser i, eller i medhold av dette reglementet, skal endringsmelding sendes kommunen snarest Fortrinnsrett til båtplass (prioritets-rekkefølge) a. Fiskefartøyer eller fartøyer som benyttes i havbruksnæring. b. Andre næringsrivende registrert med hovedkontorets adresse i Hvaler. Båten skal være registrert på bedriften. Båten skal være godkjent driftsmiddel i selskapets regnskap. Det skal dokumenteres behov for bruk av båt i bedriftens næring og båten skal være egnet til formålet c. Person bosatt i Hvaler kommune, registrert etter lov om folkeregistrering. d. Utenbygdsboende som eier eller fester eiendom i Hvaler kommune. Kan tildeles plasser Møteprotokoll side 16 av 27

17 tidsavgrenset til ett år av gangen ( åremålsplass ). e. Andre søkere. Kan tildeles midlertidige (kortvarige) plasser Tildeling av båtplass Tildeling av ledig båtplass foretas i den rekkefølge søknadene er innkommet. Personer som allerede leier kommunal båtplass, kan tildeles midlertidig (kortvarig) plass dersom det ikke finnes søkere på venteliste som kan benytte ledig plass. Søkere som ikke kan tildeles plass etter første søknad, plasseres på venteliste for hver prioritetskategori og tilbys plass ved ledighet, basert på søknadens dato (jf. 3-1) Aksept av tildeling Tildelt båtplass må aksepteres innen 30 dager Bytte av båtplass Plassbytte omsøkes på samme måte som i 2-1. Eventuell ny plasstildeling skjer etter samme retningslinjer som ved første gangs tildeling Bruk av båtplass Båtplass må ikke uten tillatelse benyttes til båt som er bredere enn oppgitt i søknaden. Plass som meldes ledig for lengre tid enn en uke, disponeres av båtforeningen til midlertidig utleie eller gjesteplass Overføring av leierett Leierett til båtplass kan overføres til fastboende ektefelle/samboer, barn eller foreldre. Dersom leieretten ikke blir overført på grunn av dødsfall eller sykdom, må den som vil overføre leieretten ha disponert plassen i minst 2 år. Når båtplass leies på grunnlag av eiendoms- eller festerett til fritidseiendom (jf. 2-3-d), kan leieretten til båtplassen overføres sammen med retten til fritidseiendommen, til utenbygdsboende ektefelle/samboer, barn eller foreldre Avbrudd i leieforholdet Etter søknad kan leietaker fritas fra plikten til å benytte båtplassen for en tid av inntil ett år. Når særlige grunner foreligger, kan det samtykkes i lengre avbrudd i leietiden. Båtplass som ikke benyttes, disponeres av den som forvalter havnen, til sesong- eller midlertidig utleie etter prioritet - uten vederlag til plassinnehaver Tap av båtplass Leier kan utelukkes og fratas plassretten ved uhjemlet overdragelse eller framleie, eller andre grove eller gjentatte brudd på dette reglementet eller andre bestemmelser som er gjort gjeldende for havnen. Ved slikt bortfall refunderes ikke innbetalt leie Oppsigelse av båtplass Leieforhold skal sies opp skriftlig. Ved oppsigelse før 15.mars betales ikke leie for samme år. I spesielle tilfeller kan leien ettergis ved oversittelse av fristen Endring av leietakers status Møteprotokoll side 17 av 27

18 Når leietaker endrer sin tilknytning til kommunen, kan båtplassen sies opp med 3 måneders varsel. KAP. III. DIVERSE 3-1. Havner med venteliste Så lenge det er venteliste for plass i den enkelte havn, må ingen tildeles mer enn én plass i havnen, med unntak av personer som har båtplass etter 2-3-a Særlige regler På grunnlag av spesielle forhold kan havnestyret fastsette særlige regler for enkelte havner, som havnens eller opplagsplassens beliggenhet måtte tilsi. Båter i havnen eller på tilvist opplagsplass skal merkes med registreringsnummer eller eiers navn, adresse og telefon-nummer Opphevelse Dette reglementet opphever tidligere reglement for tildeling av båtplasser i småbåthavnene i Hvaler kommune (FOR ). PS 30/07 Høringsuttalelse - Verneforslag og konsekvensutredning for Ytre Hvaler nasjonalpark Rådmannens forslag til vedtak Hvaler kommune gir sin tilslutning til verneforslag for Ytre Hvaler Nasjonalpark, slik det er beskrevet i rapport 2/2007. Med de forbehold og kommentarer som fremkommer i saksutredningen vurderes konsekvensutredningene som dekkende og utredningsprogrammet som oppfylt. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med fire mot tre stemmer (Hans Herman Utgård (sp), Trygve Lie (H) og Jon Oskar Rådahl (Frp) stemte mot Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Hvaler kommune gir sin tilslutning til verneforslag for Ytre Hvaler Nasjonalpark, slik det er beskrevet i rapport 2/2007. Med de forbehold og kommentarer som fremkommer i saksutredningen vurderes konsekvensutredningene som dekkende og utredningsprogrammet som oppfylt. Behandling i Kommunestyret : Hans Herman Utgård og Anne-Berit Storrød bad om å få vurdert om de er ugilde, i det de er grunneiere hhv gift med grunneier av eiendommer som berøres av nasjonalparkforslaget. Møteprotokoll side 18 av 27

19 Knut Ramberg la fram tilsvarende spørsmål, i det hans svigermor eier eiendom som er berørt. Kommunestyret avgjorde enstemmig at Utgård og Storrød var ugilde. De fratrådte, og Birger Fjellholt og Thor Nilsen tro inn i deres sted. Ramberg ble enstemmig kjent gild til å delta i behandlingen. Forslag fra Høyre: Følgende endringer: 1. Havforskingsinstituttets verneforslag i sjøen blir lagt til grunn. 2. Verneområdene på land blir begrenset til å omfatte den delen av verneforslaget som ligger innenfor 100 meters beltet der hvor det er privat grunn. Er det spesielt grunngitte behov for å verne større områder på land, må det utredes separat i form av naturreservat. 3. Nasjonalparken skal i alle sammenhenger være en del av saksgrunnlaget i forbindelse med offentlig behandling av miljøskadelig utslipp i Glomma, herunder også høstpløying og mudring. 4. Staten, som ved opprettelse av nasjonalpark overtar forvaltningsansvaret for området, må i vesentlig større grad enn tidligere antydet bidra økonomisk i form av driftsstøtte eller garantier. Forslag fra Hvaler arbeiderparti: Hvaler kommune gir sin tilslutning til verneforslag for Ytre Hvaler Nasjonalpark i tråd med rapport 2/2007 fra Fylkesmannen i Østfold med endringer som framkommer av følgende punkter: 1. Sone A, slik denne framkommer av Fylkesmannens rapport, samsvarende med Havforskningsinstituttets forslag, legges til grunn for begrensninger i fiske med trål. 2. Verneområdet på land tar utgangspunkt i fylkesmannens forslag med følgende justeringer: a. Utvidet skogsområde (Storrød) nord for Riksvei Kirkeøy utgår. b. Vernet område på Vesterøy nord for skogsområde som omgir Barm/Kasa utgår. Behov for vern slått fast i rapport 4/ Konsekvenser for naturmiljø på land, legges til grunn for fremtidig forvaltning av nevnte områder. 3. Staten, som ved opprettelse av nasjonalparken overtar hovedansvaret for forvaltningen av verneområdet, må i større grad bidra økonomisk både til drift og kompensasjon ved mulig økonomisk tap. Miljødepartementet oppfordres derfor til å arbeide fram lovendringer som i større grad ivaretar de økonomiske tap som grunneiere og spesielt berørte yrkesutøvere, herunder fiskere, måtte ha i forbindelse med opprettelsen av en nasjonalpark. 4. For å ivareta oppsynet i den fremtidige nasjonalparken vil vi understreke behovet for å få tilført for eksempel en båt bemannet med to personer på helårsbasis. Dette i tråd med klare signaler fra Statens Naturoppsyn gitt i møte med det rådgivende utvalget for nasjonalparken. 5. Nasjonalparken skal i alle sammenhenger være en del av saksgrunnlaget i forbindelse med offentlig behandling av miljøskadelig utslipp i Glomma, herunder også høstpløying og mudring. 6. Det er viktig at navnet på nasjonalparken i størst mulig grad identifiserer det geografiske området som omfattes av verneforslaget. Navnet Ytre Hvaler nasjonalpark må derfor beholdes. 7. Vi vil understreke viktigheten av at Hvaler kommune tillegges en sentral rolle i den fremtidige forvaltningen av nasjonalparken Ytre Hvaler. 8. Opprettelsen av en nasjonalpark i et havområde stiller spesielle krav til å gjøre tilgjengelig de verdier nasjonalparken legger opp til å verne. I dette arbeidet står opprettelsen av et nasjonalparksenter sentralt. Hvaler Arbeiderparti vil legge vekt på viktigheten av at Direktoratet for Naturforvaltning prioriterer nasjonalparken Ytre Hvaler når nye sentra skal opprettes. Møteprotokoll side 19 av 27

20 9. I forbindelse med opprettelsen av nasjonalparken Ytre Hvaler vil vi understreke viktigheten av at det gjennomføres en systematisk registrering av kulturminner innenfor verneområdet. Vi vil legge vekt på at det spesielt stilles midler til rådighet for bl.a. å ivareta kulturminner som fyr, sjømerker, stier og Festningsholmen (Akerøy). Forslag fra Hvaler senterparti: Hvaler kommune gir ikke tilslutning til verneforslag for Ytre Hvaler nasjonalpart, slik adet er beskrevet i rapaport 2/2007. Forslaget medfører store begrensninger på lokal styring og myndighetsutøvelse og unødig dramatiske inngrep i fiskernes og enkelteiendmommers interesser. De naturmiljøene som trenger utvidet vern i forhold til dagens lov- og planstatus bør vernes separat, uten å opprette nasjonalpark. Forslag fra Hvaler SV: Nye punkter: Punkt 1 For å ivareta oppsynet i den fremtidige nasjonalpark vil vi understreke behovet for statlig finansiering av et tilfredsstillende nasjonalparkoppsyn. Oppsynet bør kunne samordnes med kommunens skjærgårdstjeneste eventuelt også redningstjenesten. Punkt 2 Opprettelsen av en marin nasjonalpark vil helt klart medføre informasjonsmessige utfordringer. Opplevelsesverdiene og de naturfaglige begrunnelser for opprettelsen av nasjonalparken må derfor presenteres på en dekkende og profesjonell måte i er nasjonalparksenter. Det er av stor betydning at Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning prioriterer og fremskynder arbeidet med opprettelsen av et slikt nasjonalparksenter på Hvaler. Forslag fra Hvaler FrP: Hvaler kommunestyre går inn for at ytre Hvaler nasjonalpark opprettes, men ikke slik planen fremstår i dag. Kommunestyret registrerer at planen får store negative konsekvenser for fiskerinæringen samtidig som kommunen bruker betydelige midler for å bygge ut Utgårdkilen til regional fiskehavn. Kommunestyret anbefaler at de trålfrie sonene som ligger i planen trekkes ut. Kommunestyret mener at planen omfatter alt for store landområder, og vil derfor anbefale at nasjonalparkens grenser på landsiden trekkes ut i sjøen. Innstillingen fra UMT fikk 3 stemmer (SV, V) og falt. Forslaget fra Senterpartiet fikk 8 stemmer (SP, FrP, Ramberg, Lie, Bjercke) og falt. Forslaget fra Fremskrittspartiet fikk 9 stemmer (SP, FrP, Ramberg, Lie, Johansen, Bjercke) og falt. Havforskningsinstituttet (H, A) fikk 18 stemmer (mot SV, V) og ble vedtatt. Landarealene skal ikke inngå (FrP) fikk 9 stemmer (SP, FrP, Ramberg, Lie, Johansen, Bjercke) og falt. Forslag 2 fra Høyre om 100 m sone fikk 7 stemmer (H, SP) og falt. Forslag 2 fra Arbeiderpartiet fikk 17 stemmer (mot SV, Ramberg, Klerud) og ble vedtatt Forslag 3 fra Arbeiderpartiet med støtte av H fikk 18 stemmer (mot Pettersen FrP, SP) og ble vedtatt. Forslag 4 fra Arbeiderpartiet med støtte av H fikk 18 stemmer (mot Pettersen FrP, SP) og ble vedtatt. Forslag 5 fra Arbeiderpartiet med støtte av H ble enstemmig vedtatt. Forslag 6 fra Arbeiderpartiet med støtte av H fikk 18 stemmer (SP og Pettersen FrP) og ble vedtatt. Forslag 7 fra Arbeiderpartiet med støtte av H fikk 20 stemmer (mot Pettersen FrP) og ble vedtatt. Forslag 8 fra Arbeiderpartiet fikk 18 stemmer (mot FrP og Bjercke) og ble vedtatt Forslag 9 fra Arbeiderpartiet fikk 18 stemmer (mot FrP) og ble vedtatt Møteprotokoll side 20 av 27

21 Vedtak i Kommunestyret : Hvaler kommune gir sin tilslutning til verneforslag for Ytre Hvaler Nasjonalpark i tråd med rapport 2/2007 fra Fylkesmannen i Østfold med endringer som framkommer av følgende punkter: 1. Sone A, slik denne framkommer av Fylkesmannens rapport, samsvarende med Havforskningsinstituttets forslag, legges til grunn for begrensninger i fiske med trål. 2. Verneområdet på land tar utgangspunkt i fylkesmannens forslag med følgende justeringer: a. Utvidet skogsområde (Storrød) nord for Riksvei Kirkeøy utgår. b. Vernet område på Vesterøy nord for skogsområde som omgir Barm/Kasa utgår. Behov for vern slått fast i rapport 4/ Konsekvenser for naturmiljø på land, legges til grunn for fremtidig forvaltning av nevnte områder. 3. Staten, som ved opprettelse av nasjonalparken overtar hovedansvaret for forvaltningen av verneområdet, må i større grad bidra økonomisk både til drift og kompensasjon ved mulig økonomisk tap. Miljødepartementet oppfordres derfor til å arbeide fram lovendringer som i større grad ivaretar de økonomiske tap som grunneiere og spesielt berørte yrkesutøvere, herunder fiskere, måtte ha i forbindelse med opprettelsen av en nasjonalpark. 4. For å ivareta oppsynet i den fremtidige nasjonalparken vil vi understreke behovet for å få tilført for eksempel en båt bemannet med to personer på helårsbasis. Dette i tråd med klare signaler fra Statens Naturoppsyn gitt i møte med det rådgivende utvalget for nasjonalparken. 5. Nasjonalparken skal i alle sammenhenger være en del av saksgrunnlaget i forbindelse med offentlig behandling av miljøskadelig utslipp i Glomma, herunder også høstpløying og mudring. 6. Det er viktig at navnet på nasjonalparken i størst mulig grad identifiserer det geografiske området som omfattes av verneforslaget. Navnet Ytre Hvaler nasjonalpark må derfor beholdes. 7. Vi vil understreke viktigheten av at Hvaler kommune tillegges en sentral rolle i den fremtidige forvaltningen av nasjonalparken Ytre Hvaler. 8. Opprettelsen av en nasjonalpark i et havområde stiller spesielle krav til å gjøre tilgjengelig de verdier nasjonalparken legger opp til å verne. I dette arbeidet står opprettelsen av et nasjonalparksenter sentralt. Hvaler Arbeiderparti vil legge vekt på viktigheten av at Direktoratet for Naturforvaltning prioriterer nasjonalparken Ytre Hvaler når nye sentra skal opprettes. 9. I forbindelse med opprettelsen av nasjonalparken Ytre Hvaler vil vi understreke viktigheten av at det gjennomføres en systematisk registrering av kulturminner innenfor verneområdet. Vi vil legge vekt på at det spesielt stilles midler til rådighet for bl.a. å ivareta kulturminner som fyr, sjømerker, stier og Festningsholmen (Akerøy). PS 31/07 Forslag om ekspropriasjon for områder avsatt til friområde Kroksand/Gilbergodden-området i godkjent reguleringsplan for Skjærhalden sentrum Rådmannens forslag til vedtak På bakgrunn av den godkjente reguleringsplan vil rådmannen anbefale at området Ba1, Ba2 og Ba3 i reguleringsplanen for Skjærhalden sentrum eksproprieres for tilrettelegging til friluftsformål. 1. Til gjennomføring av reguleringsplan Skjærhalden sentrum eksproprierer kommunen arealer avsatt til friområde/badeområde og veiareal fra eiendommene gnr 5 bnr 31, eier Karl Bøbakke, gnr 5 bnr 157, eier Per Bjørgan, gnr 5 bnr 40 eier Jørgen Smith, Anne E. Braaten Aune, Ellen Braaten Langabø, Marianne Smith Krath og gnr 5 bnr 95 eier Cecilie Hesstvedt. Møteprotokoll side 21 av 27

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.06.2007 Tidspunkt: 16:00 -

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.06.2007 Tidspunkt: 16:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.06.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Rolf

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref.

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested:, Rådhuset Dato: 18.01.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP Mona J Abrahamsen

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Birger Jensen Fjellholt

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon. Hans Herman Utgård Øyvind Fjeldberg Eivind Borge Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hvaler Gjestgiveri Dato: 22.08.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Roy Hansen Medlem A/SP Anne-Berit Storrød Medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen/Vikerhavn, Rådhuset Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.12.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 17:00 19.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.08.2011 Tidspunkt: 17:00 19.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Trygve Jensen

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Espen Konrad Andreassen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ottar Johansen nestleder

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide Barnas representant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Barnas representant sekretær sekretær Virksomhet havn Virksomhet havn. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Barnas representant sekretær sekretær Virksomhet havn Virksomhet havn. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Rådhuset Dato: 15.02.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Paul Henriksen leder A Hans Herman Utgård nestleder SP Ragnhild Pedersen varamedlem

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.05.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Thor

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Lene Strøm ble valgt som sette varaordfører i Ottar Johansens fravær. Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind Borge Ingerid Bjercke.

Lene Strøm ble valgt som sette varaordfører i Ottar Johansens fravær. Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind Borge Ingerid Bjercke. Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Asmaløy barnehage Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 17:00 19.35 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

varamedlem FRP Thor Tangen Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård Dag Skinnes varamedlem H For Trygve Lie, sak 69

varamedlem FRP Thor Tangen Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård Dag Skinnes varamedlem H For Trygve Lie, sak 69 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Øyvind

Detaljer

A/SV/SP A/SV/SP A/SV/SP FRP FRP H H. Protokollen godkjent: Lene Elisabeth Strøm Sverre Johnsen Carl-Erik Madsen utvalgsleder

A/SV/SP A/SV/SP A/SV/SP FRP FRP H H. Protokollen godkjent: Lene Elisabeth Strøm Sverre Johnsen Carl-Erik Madsen utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Hvaler oppvekst og kultursenter Dato: 03.06.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Sykehjemmet Dypedalåsen Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.05.2013 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Bernt Erik Larsen Seksjonssjef

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Bernt Erik Larsen Seksjonssjef Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 - Kommunestyresalen, Rådhuset

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 - Kommunestyresalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 24.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Kommunestyresalen, Rådhuset Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 28.01.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer