Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes"

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Caroline Holm / og Deres dato Deres ref. beredskapsavdelingen /2692 Malvik kommune Postboks HOMMELVIK Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Vi viser til Malvik kommunes oversendelse av *** Sakens bakgrunn Malvik kommune v/kommunestyret vedtok i sak 68/12 av forslag til «Detaljregulering for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av fv 873 m.m» som vist på kart i målestokk 1:1000, datert , senest endret , med bestemmelser senest datert Vedtaket ble fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) Planforslaget tilrettelegger for formålene renovasjonsanlegg og vegetasjonsskjerm samt privat veg på området Skjenstad avfallsmottak. På området som omfatter del av fylkesveg 873 tilrettelegger forslaget for formålene veg, fortau og gang- og sykkelveg. Området ved avfallsmottaket er i kommuneplanens arealdel (i kraft ) avsatt som andre typer bebyggelse og anlegg og delvis som LNF. Området langs fylkesvei 873 er avsatt som vei og LNF-område. Områdene ligger i hensynssone landbruk. Planforslaget er i hovedsak i samsvar med arealdelen. Planområdet omfatter i henhold til planbeskrivelsen følgende eiendommer: «Planområdet for avfallsmottaket og gjenbrukstorget omfattar deler av følgjande eigedomar: Gnr.12, bnr.5, eigar Jon Leistad Gnr.13, bnr.1, eigar Trygve Melvold Gnr.38, bnr.1, eigar Tor Johan Glørstad (..) Planområdet for deler av fylkesveg 873 (Forbordvegen) samt kommunal veg 91 er på 9,7 daa og omfattar mellom anna deler av følgjande eigedomar: Innan gnr. 7: bnr. 3, bnr 35,bnr.55 Innan gnr. 8: bnr. 1, bnr.47 Innan gnr. 9: bnr. 1, bnr.7 Innan gnr.10: bnr. 1, bnr. 2, bnr.4 Innan gnr. 12: bnr. 1, bnr. 13,bnr.14, bnr. 16,bnr.19, bnr.28,bnr. 32,bnr.35 Ein del av eigedomsgrensene i området er uklare. I tillegg kjem diverse matrikkelnummer med eigar Staten v/statens vegvesen, Regionmidt.» Embetsledelse og Kommunal- og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 Vedtaket ble i brev av påklaget av hjemmelshavere til gnr. 12/32 (Even Leistad) og 12/35 (Terje Flønes). I brev av ble vedtaket påklaget av advokat Cathrine Hambro på vegne av Ragn-Sells AS, driver av sorteringsanlegget. Ved kommunens forberedende klagesaksbehandling i møte av fant kommunen at det ikke var fremkommet nye momenter i saken, og opprettholdt sitt vedtak. Klagen ble således ikke tatt til følge, og saken ble oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse Det vises for øvrig til sakens dokumenter i sin helhet. Klagens innhold Klagen fra Leistad/Flønes gjelder reguleringsområdet langs fylkesvei 873. Det er vist til at gangveien er vist over deres eiendommer. Dette vil føre til at eiendommene mister verdifullt parkeringsareal langs veien og til at en allerede bratt og uoversiktlig avkjørsel vil bli brattere og mer uoversiktlig. Det bes om at kommunen vurderer avkjørsel for tungtransport fra E6, da dette vil medføre en sterk reduksjon av trafikken langs denne veien, samt at eksisterende vei flyttes 3 meter sørover, slik at gangveien kan etableres på det som i dag er vegareal. Klagen fra advokat Hambro på vegne av Ragn-Sells AS gjelder reguleringsområdet for Skjenstad avfallsmottak, nærmere bestemt rekkefølgebestemmelsen i 7.1. I klagen er det blant annet anført at bestemmelsen er ugyldig og uhjemlet, da den medfører krav som skal ha virkning for etablert drift i området. Det er vist til at sorteringsanleggets virksomhet er lovlig etablert som følge av kommunens vedtak av der det med hjemmel i jordloven er gitt tillatelse til midlertidig omdisponering til , og til at plan- og bygningsloven (pbl.) 12-4 innebærer at reguleringsplaner kun har rettsvirkning for fremtidig arealbruk. Det er anført at kommunen ikke har påpekt at drift av sorteringsanlegget er ulovlig. Det er videre pekt på at kommunen har vært klar over at det drives avfallsanlegg i en årrekke, og i tillegg utstedt mange forskjellige tillatelser til virksomheten. Det er anført at vedtaket av samtidig innebar en stilltiende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, dette understøttes av uttalelse i et møtereferat fra kommunen. Alternativt er det anført at planavdelingen ikke anså det som nødvendig å gi en egen dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, da det var gitt en tidsavgrenset tillatelse. Dersom kommunen mente det var nødvendig med ytterligere vedtak for driften på Skjenstad skulle kommunen gjort uttrykkelig oppmerksom på dette. Det vises for øvrig til klagene i sin helhet. Fylkesmannen bemerker: Klagefrist og rettslig klageinteresse Klagen anses fremsatt innen klagefristen av person med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven (fvl.) 28 og 29. Fylkesmannens kompetanse Departementet er klageinstans for vedtak etter pbl., jfr. lovens 1-9. Departementets myndighet er i rundskriv T-2/09 av 23. juni 2009

3 3 delegert til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan som klageinstans prøve alle sider av saken, men det gjelder visse begrensninger i Fylkesmannens kompetanse til å gjøre endringer i reguleringsplanen. Ved prøving av det frie skjønnet skal det legges vekt på hensynet til det lokale selvstyret, jf. fvl. 34 andre ledd. Rettslig utgangspunkt En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for det. Private har også rett til å fremme reguleringsforslag for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet. Slike private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer, jf. pbl tredje ledd. Plan- og bygningsloven har i 12-8 til saksbehandlingsregler for utarbeidelse og vedtakelse av reguleringsplaner. Gjennom en omfattende planprosess skal ulike løsninger utredes og konsekvenser for området kartlegges. Det endelige vedtak fattes på bakgrunn av denne prosessen, men er likevel underlagt et betydelig skjønn fra kommunens side. Etter plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er planmyndighet. Det er altså kommunestyret som avgjør hvilke arealer som skal inngå i planen og hva disse arealene skal brukes til, etter å ha foretatt en omfattende vurdering av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende innenfor planområdet. Dette under forutsetning av at det ikke foreligger innsigelse mot den vedtatte reguleringsplanen fra myndigheter som nevnt i pbl Ved utarbeidelse av reguleringsplaner vil det alltid kunne diskuteres hvilken løsning som er den beste. Det er derfor viktig å påpeke at reguleringsmyndigheten er lagt til kommunen, og at planprosessen skal sikre at areal- og ressursbruken blir til størst mulig gavn for den enkelte og for samfunnet som helhet. Det vil innebære at ulike hensyn må veies mot hverandre, men at det er opp til reguleringsmyndighetens skjønn å avgjøre hvilken ressursbruk som er mest hensiktsmessig. Her som ellers må imidlertid vurderingene være saklige og i samsvar med reguleringslovgivningens formål, samt bygge på en forsvarlig saksbehandling og et riktig faktisk grunnlag. Ingen kan sies å ha krav på at et område skal reguleres eller ikke reguleres til et bestemt formål. Rettslig vurderinq Klagene knytter seg til to forhold i den vedtatte planen: plassering av fortau langs fylkesvei 873 forbi eiendommene 12/32 og 12/35, og virkningene av rekkefølgebestemmelsen i 7.1. Fylkesmannen har ikke gått nærmere inn på de deler av reguleringsplanen som ikke er påklaget.

4 Fortau langs fylkesvei 873 (Forbordveien) forbi gnr. 12/32 og 12/35 Klagerne har anført at plasseringen som er vedtatt medfører negative konsekvenser for deres eiendommer ved at de mister parkeringsplasser langs veien og får en enda brattere og mer uoversiktlig atkomst fra eiendommene til fylkesveien. Det hitsettes fra kommunens forberedende klagesaksbehandling: «a) Klager over plassering av gangveg som vil gå over eiendommene gnr/bnr 12/32 og 12/35. På grunn av mye snøfokk vinterstid parkerer beboerne oppe langs vegen på egne parkeringsplasser. Disse vil på grunn av planlagt anlagt gangveg forsvinne. Gangvegen, slik den ligger i reguleringsplanen, vil føre til at oppkjørselen til boligene vil bli brattere og mer uoversiktlig enn det er i dag. Denne er i følge klagerne bratt nok slik den ligger i dag. Rådmannens vurdering 2a) Dette er forhold som klager også kom med merknad på til offentlig ettersyn av planen. Rådmannen svarte ut merknaden til 2.gangsbehandling av planforslaget. Etter en samlet planfaglig vurdering i samråd med konsulent ble det slått fast at vedtatte trase etter forholdene var den best egnede. Rådmannen mener klagens forhold er hensyntatt i planen, klagen tas dermed ikke til følge. Foreslår å vurdere avkjørsel for tungtransporten (til området) fra E6. Dette vil i følge klager redusere 90 % av trafikken langs vegen. Rådmannens vurdering 2b) Som det er synliggjort i løpet av planprosessen, var ny avkjøring fra E6 noe som tidlig ble vurdert, og som en ikke realiserbar løsning. Statens vegvesen sa seg ikke villig til å etablere en avkjøring langs denne strekningen av E6. Rådmannen mener klagens forhold er hensyntatt i planen, klagen tas dermed ikke til følge. Foreslår å flytte den regulerte vegen tre meter oppover på eiendom 12/1 og anlegge gangveg på eksisterende veg. Rådmannens kommentar 2c) Se kommentar til punkt 1. Rådmannen mener klagens forhold er hensyntatt i planen, klagen tas dermed ikke til følge.» Fylkesmannen er enig med kommunen i at klageanførslene er tilfredsstillende vurdert i saksframlegget i sak 32/13. Fylkesmannen har fått opplyst fra kommunen at Leistad/Flønes ikke fremsatte disse merknadene i forbindelse med høring av planen, disse er således først kommet inn i forbindelse med klage. Det ble imidlertid fremsatt merknad fra andre naboer i området som gikk på lignende forhold, og som førte til at kommunen gjorde en fornyet vurdering av om det fantes alternativer til plassering av fortauet som var bedre enn det som var foreslått i planen. Kommunen kom til at fordelene med en plassering som foreslått var større enn ulempene plasseringen kunne føre til. Fylkesmannen har ingen øvrige kommentarer til kommunens vurdering av klageanførslene. Rekkefølgebestemmelse 7.1 Advokat Hambro har på vegne av Ragn-Sells AS anført at virksomheten har tillatelse til drift frem til , slik at rekkefølgebestemmelsen som pålegger opparbeiding av fortau og gang- og sykkelveg innen to år etter godkjent plan

5 5 ikke kan få virkning for videreføring av dagens drift. Det vises for øvrig til innholdet i klagen. Fylkesmannen har vurdert kommunens avveininger og klagers anførsler, og er kommet til samme resultat som kommunen. Vi finner det dog hensiktsmessig å komme med følgende tilleggskommentarer: Klageren viser til kommunens vedtak av , som anføres å gi rett til drift av sorteringsanlegget til Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering av anførselen, hvor det fremgår at vedtaket er fattet etter jordloven 9, og ikke innebærer en tillatelse til drift etter plan- og bygningsloven. Det var også nødvendig med en tillatelse etter plan- og bygningsloven for å drive virksomheten, da tiltaket var betinget av dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen. Fylkesmannen bemerker at beslutninger i prosessen frem mot planarbeidet synes noe uklare, og dette har også ført til at Ragn-Sells AS har anmodet om presiseringer og tydeliggjøringer fra kommunen. I planutvalgets vedtak i sak 1/08 ble Ragn-Sells AS gitt midlertidig dispensasjon, og det ble uttalt at en reguleringsprosess måtte igangsettes for å avklare om området er egnet til videre deponi. I planutvalgets sak 21/09, behandlet , ble det vedtatt en presisering av vedtaket i sak 1/08. Fra vedtaket hitsettes: «Ragn Sells AS ønsker at planutvalget skal gå bort fra sitt vedtak om krav til reguleringsplan og innstille for dispensasjon for drift fram til Rådmannen kan ikke se at grunnlaget for å kreve reguleringsplan, for å ta stilling til anleggets videre framtid har falt bort. En eventuell videre drift av sorteringsanlegget og gjenbrukstorg, samt ferdigstillelse av deponiområdet er forhold som bør avklares gjennom behandling av en plan. For å unngå at bedriften får en stans i driften av sorteringsanlegget må planutvalget ta stilling til en dispensasjon for en kortere periode, slik at bedriften får sin avklaring gjennom reguleringsplanen. (..) Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 23 kreves det at arealbruken i området avklares gjennom en behandling av en reguleringsplan, der det legges opp til en behandling og avklaring innen Konsekvenser som påvirkning på samfunn og miljø skal belyses og aktuelle avbøtende tiltak beskrives, samt at planens utstrekning også skal ivareta utbedret adkomst fra Malvikvegen. Deponering av masser skal være avsluttet innen , med frist for tilbakeføring av deponi (planert og påført overdekningsmasser) til landbruk innen Det gis dispensasjon til videre drift av sorteringsanlegget i tiden fram til endelig behandling av reguleringsplanen. En komplett reguleringsplan må sendes kommunen for behandling innen Kotesatt terreng/tilbakeføringsplan med høyder skal leveres og godkjennes av kommunen. Denne må inneholde en geoteknisk vurdering av stabilitet. Revegetering og tilbakeføring av ferdige områder til landbruk skal starte umiddelbart. En plan for dette arbeidet skal spesifiseres nærmere i samråd med landbrukskontoret. Det settes frist til for når dokumentasjon på dette skal være kommunen i hende. Gjenbrukstorget kan driftes videre inntil eventuell ny plassering i kommunen er vurdert, eller at det blir en del av en plan for Skjenstad som omsøkt.»

6 Kommunens vedtak om dispensasjon etter plan- og bygningsloven innebærer altså en midlertidig dispensasjon for drift av sorteringsanlegget i tiden frem til endelig behandling av reguleringsplanen. Fylkesmannen forstår vedtaket slik at sorteringsanleggets dispensasjon utløp i og med at reguleringsplanen ble godkjent. En forutsetning for videre drift er derfor at det gis tillatelse i henhold til reguleringsplanen til fortsettelse av denne driften. Fylkesmannen er enig med klageren i at plan- og bygningsloven 12-4 hindrer en vedtatt plan i å medføre endringer for pågående og lovlig etablert drift. En slik situasjon er imidlertid ikke aktuell i dette tilfellet da dispensasjonen for virksomheten utløp i og med planens vedtakelse, slik at videre drift er betinget av en ny tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven. Det er tungtrafikken til sorteringsanlegget som medfører behov for fortau langs atkomstveien til anlegget, og det er således nærliggende å knytte kravet om opparbeidelse av fortau til eventuell videre drift av sorteringsanlegget. Avsluttende kommentarer Fylkesmannen vil bemerke at det ved arealplanlegging skal sikres at arealbruken blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Dette innebærer at de forskjellige hensyn må veies mot hverandre. Til slutt er det imidlertid opp til reguleringsmyndighetenes skjønn å avgjøre hvilken bruk av arealene som er mest hensiktsmessig. Det vil alltid kunne diskuteres hvilken løsning som er den beste, og som regel er det ulike oppfatninger knyttet til dette spørsmålet. Vi har ikke funnet grunnlag for å gripe inn i kommunens skjønnsutøvelse hva gjelder dette, og kan heller ikke se at det hefter saksbehandlingsfeil ved kommunens vedtak som kan ha virket inn på vedtakets innhold. Klagernes anførsler har vært gjenstand for vurdering av kommunen, og vi kan i det vesentlige slutte oss til kommunens vurderinger. Fylkesmannen er etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagernes spørsmål må anses tilstrekkelig vurdert i reguleringsplanarbeidet. Planen har videre vært undergitt en grundig behandling i kommunestyret, hvor både positive og negative konsekvenser av planforslaget er vurdert. Alle berørte har hatt anledning til å uttale seg, og det er ikke fremmet innsigelser fra berørt sektormyndighet, jfr. pbl. 5-4, som hindrer kommunestyret i å vedta planen. Konklusjon Fylkesmannen har etter dette ikke funnet grunnlag for å sette Malvik kommunes avgjørelse i saken til side. Vi har ingen bemerkninger til lovanvendelsen eller skjønnsutøvelsen, og vi kan heller ikke se at det hefter saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling som kan ha virket inn på vedtakets innhold. Fylkesmannen fatter etter dette, i medhold av pbl. 1-9 og delegering fra departementet, følgende vedtak: Malvik kommune v/kommunestyrets vedtak i sak 68/12 av hvor forslag til «Detaljregulering for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av fv 873 m.m» ble godkjent, stadfestes.

7 7 Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannens vedtak er endelig, og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jfr. fvl. 28. Med hilsen Trond Flydal (e.f.) Caroline Holm underdirektør rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Kopi: Ragn-Sells v/ Cecilie Lind Postboks LILLESTRØM Terje Flønes Torp Øvre 7563 MALVIK Even Leistad Torp Øvre 7563 MALVIK Bjerknes Wahl-Larsen AS v/ Kronprinsens gate OSLO advokat Cathrine Hambro

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel 111ALVIKkommune Arkiv: 13/3 Arkivsaksnr: 2008/1562-9 Saksbehandler: Oddvar Lundberg f( Saksframlegg Utval Planutvalget Utval ssak Metedato 21/09 26.03.2009 13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer