Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07"

Transkript

1 Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07

2 Norsk Totalkontrakt 2007 Norwegian Total Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NTK 07 Del/part I - norsk tekst. Protocol of 25. September 2007 concerning acceptance of NTK 07 - Norwegian version Vedlegg I til Protokollen Særskilt garanti for beløp utbetalt i henhold til kontraktens art og 16.2 Annex I to the Protocol - Specific guarantee for payments in accordance to Contract art and 16.2 Vedlegg II til Protokollen Design maturity at conversion to Target Sum and Lump Sum Annex II to the Protocol - Design maturity at conversion to Target Sum and Lump Sum Vedlegg III til Protokollen Krav til etikk, anti-korrupsjon og menneskerettigheter Statoil og Hydro Annex III to the Protocol Requirements for ethics, anti-corruption and human rights Statoil and Hydro Vedlegg IV til Protokollen Administrasjonsbestemmelser angående ekspertoppnevnelser - norsk og engelsk tekst Annex IV to the Protocol Contract Administration Requirements concerning expert nomination etc. Norwegian version Vedlegg V til Protokollen Liste over omforente eksperter og oppmenn Annex III to the Protocol List on agreed experts and arbiters. 2 Protokoll engelsk tekst Del/part II Protocol English version Annex I to the Protocol English version Annex II to the Protocol English version Annex IV to the Protocol English version 3 Norsk Totalkontrakt NTK 07 i norsk og engelsk parallelltekst Del/part III Norwegian Total Contract NTK07 in parallel texts in Norwegian and English Ved oversettelsen av den norske originalversjon til engelsk, har man bestrebet seg på størst mulig grad å gjengi den norske tekst slik at dens intensjoner bevares. Dette har ofte ført til en mindre formfullendt engelsk enn ellers ønskelig. When translating the original Norwegian version into English, we have endeavoured to reflect as precisely as possible the intentions behind the Norwegian text. This has led to an English text often less elegant than we otherwise would have wished. I

3

4

5

6

7

8 Vedlegg I til Protokollen vedrørende NTK05 og NTK05 MOD: SÆRSKILT GARANTI FOR BELØP UTBETALT I HENHOLD TIL KONTRAKTENS ART OG 16.2 Denne garanti er avgitt av...("garantisten") til..., eller dennes suksessor ("Selskapet"). 1. Med referanse til kontrakt nr...("kontrakten") vedrørende... inngått den...mellom Selskapet og... ("Leverandøren") stiller Garantisten med dette en ubetinget og ugjenkallelig selvskyldnergaranti for beløp som utbetales etter Kontraktens art eller art. 16.2, oppad begrenset til NOK... Garantien skal gjelde nevnte beløp med tillegg av den til enhver tid påløpte forsinkelsesrente av det garanterte beløp, oppad begrenset til.[to ganger forsinkelsesrentesatsen ved garantistillelsen] av det garanterte beløp. Garantibeløpet skal etter melding fra Selskapet til Garantisten nedjusteres eller falle bort i den utstrekning partene blir enige om endelige utbetalinger til Leverandøren i relasjon til den Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre garantien gjelder, enten dette skjer ved sluttoppgjøret eller tidligere. Slik melding skal sendes uten ugrunnet opphold. 2. Krav om hel eller delvis betaling under garantien skal varsles Leverandøren 14 dager før kravet kan fremmes overfor Garantisten. 3. Betaling under garantien skal skje etter skriftlig påkrav fra Selskapet til Garantisten dersom påkravet er ledsaget av kopi av Selskapets rettidige varsel til Leverandøren, og ett av følgende vilkår er oppfylt: a) Selskapets påkrav er ledsaget av kopi av avsagt voldgiftsdom som fastslår at Selskapet har et beløp til gode hos Leverandøren vedrørende den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre, eller b) Selskapets påkrav er ledsaget av kopi av Selskapets brev til Leverandøren med Selskapets syn på den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre, samt en bekreftelse fra voldgiftsrettens formann om at voldgiftsdom som omfatter den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre ikke er avsagt senest 24 måneder etter datoen for dette brev, uten hensyn til årsaken til at voldgiftsdom ikke er avsagt innen ovennevnte frist, eller c) Selskapets påkrav er ledsaget av kopi av Selskapets brev til Leverandøren med Selskapets syn på den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre, og Leverandøren ikke har inngitt stevning i voldgiftssak som omfatter den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre innen 12 måneder etter datoen for dette brev, uten hensyn til årsaken til at stevning ikke er inngitt innen ovennevnte frist, eller d) Selskapets påkrav er ledsaget av bekreftelse fra oppmannen, jfr. art. 37, eller fra en uavhengig revisor dersom oppmann ikke er oppnevnt, om at Leverandøren har unnlatt å fremsette forslag om sluttoppgjør og heller ikke har inngitt stevning i voldgiftssak innen 15 måneder etter utstedelse av Ferdigattest, uten hensyn til årsaken til dette, eller e) Selskapets påkrav er ledsaget av kopi av en avtale om sluttoppgjøret underskrevet av Leverandøren og Selskapet, eller f) Selskapet i påkravet erklærer at betaling kreves ved utløpet av denne garanti, med mindre Leverandøren stiller ny garanti som fullt ut tilsvarer denne garanti, dog slik at den nye garanti ikke utløper tidligere enn ved det seneste av tidspunktene i a) e) ovenfor. 4. Garantisten gir avkall på enhver rett til å fremsette motkrav mot Selskapet.

9 5. Denne garanti trer i kraft omgående. Garantien utløper senest , og eventuelle krav må være. i hende senest på nevnte dato innen kl. 14: Denne garanti reguleres av norsk rett. Garantisten vedtar.tingrett som verneting for tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne garanti....(sted og dato)... (Signatur)

10 Annex II to the Protocol regarding NTK2000: Report Document No.: TBL-M-001 Classification Code: Rev.: 03 Originator: Tag No.: System No. : Area Code: Page: 1 of 7 Document Title: DESIGN MATURITY AT CONVERSION TO TARGET SUM (10%) AND LUMP SUM (5%) Issue for implementation AR HN JHS Issue for approval AR JHS HN Issue for comments AR HN JHS Rev. Issue Date Description Made by Chk'd by Disc. Appr. Proj. Appr. Project No.: Contract No.:

11 1.0 Maturity in design per discipline at conversion to Target Sum (10% uncertainty on cost) or Lump Sum (5% uncertainty on cost). 1.1 DISCIPLINE: PROCESS (P&IDs) DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Main equipment updated with frozen interface information - All process and utility lines included, sized and tagged. Material selection finalised - Insulation and heat tracing requirement to be shown. - Module and area breaks included - Process Design Review carried out and actions implemented - Piping special items numbers included DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Equipment and instruments updated with frozen vendor interface information - Piping special item numbers included - Process high points vents and low points drain included. - Hazop actions closed - Insulation thickness and class shown 1.2 DISCIPLINE: PIPING DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Main equipment updated with frozen interface information - Equipment and in-line equipment included in 3D model. - Model updated with access, internal transport requirement and outfitting structure requirement - Logical pipe support shown for all the piping modelled. - All piping 6" (4" 1500 lbs.) routed based on P&ID s with Design Quality 10% Piping, fittings and valves <6" to be converted to Target Sum on a later milestone than the above described maturity with 10% uncertainty. DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Equipment and in-line equipment updated to frozen interface information - All piping 2" and above routed and frozen based on P&ID s with Design Quality 5% - Penetrations frozen - 3D model content 80% clash free Piping, fittings and valves <6" to be converted to Lump Sum on a later milestone than the above described maturity with 5% uncertainty.

12 1.3 DISCIPLINE: STRUCTURAL DESIGN QUALITY 10% uncertainty: - Structural design updated with vital interface information on main equipment. - Global analysis performed and main structure updated according to analyses/calculations - Major support beams (secondary main structure) included in model - Principal penetrations and cut-outs incorporated in model - Major outfitting structures included in model - Main structure ready for approval by Class or 3.rd party DESIGN QUALITY 5% uncertainty: - Structural design updated with frozen interface information - Equipment layout, foundation loads and penetration frozen in the model - All global analyses performed - Main structure approved by Class or 3.rd party - Major outfitting structures completed in the model 1.4 DISCIPLINE: ARCHITECTURAL DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Architectural design updated with frozen interface information on main equipment - Major openings and penetrations of prefabricated walls, ceilings and floor systems included in model DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Equipment updated with frozen vendor interface information - Frozen location and sizing of prefabricated walls, ceilings and floor systems with its openings and penetration - Interface with structural supports frozen 1.5 DISCIPLINE: HVAC DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Main equipment updated with frozen interface information - D&ID s updated with ducts, limit on firerating and status on manual dampers - Equipment and main routing included in model - Logical supports modelled DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Equipment updated with frozen vendor interface information - All ducts modelled according to approved D&ID s - All supports for main supply/extract ducts modelled

13 1.6 DISCIPLINE: ELECTRICAL DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Electrical system design based on P&ID s with Design Quality 5% - Equipment updated with frozen interface information - Main cable racks and penetrations frozen in 3D model - 3D model content 80% clash free - Equipment room layout complete - Electrical Load List frozen for all electrical consumers DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - 3D model completed and clash free - Termination design completed - Cable routing design completed - Electrical indexes completed 1.7 DISCIPLINES: INSTRUMENT & TELECOM DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Equipment and in-line equipment updated with frozen interface information - Valves counted based on approved P&ID s - Frozen signal budget (I/Os) - Frozen detail topology - SCD based on P&ID s with Design Quality 5% - Equipment room layout complete DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - 3D model completed and clash free - SCD completed - Termination design completed - Instrument and Telecom indexes completed 1.8 DISCIPLINES: FIRE & SAFETY DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Explosion simulation performed and explosion loads defined - Fire scenarios established and frozen - Quantitative Risk Analysis first revision performed - Design Accidental Load spec. frozen - Passive Fire Protection requirements identified DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Majority of deluge nozzles identified in the model - Passive Fire Protection thickinesses defined and included in the model - All safety equipment identified and included in the model with frozen vendor information

14 1.9 EQUIPMENT: ALL DISCIPLINES DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Selected vendor for main equipment and design updated with vital interface information on the selected packages DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Purchase order issued for all equipment and design updated with frozen interface information (Equipment means tagged equipment as listed in Master Equipment List) 2.0 Quantity availlability in % of total discipline quantity per discipline at conversion to Target Sum (10% uncertainty) or Lump Sum (5% uncertainty). (Quantity availability means quantities available from drawings or design databases for manual or electronic harvesting) 2.1 DISCIPLINE: PIPING Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Pipes 6" ~80 ~90 Pipes < 6" ~75 ~90 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Fittings 6" ~80 ~90 Fittings < 6" ~75 ~90 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Valves 6" ~90 ~95 Valves < 6" ~95 ~100 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Supports ~20 ~50 Piping insulation ~60 ~80 Calculated based on surface area Piping special items ~50 ~ DISCIPLINE: STRUCTURAL Quantity availability:: % of total estimates 10% 5% Primary Main steel ~95 ~100 Secondary Main steel ~80 ~95 Outfitting ~25 ~50 Temp. steel ~30 ~50 Comments

15 2.3 DISCIPLINE: ARCHITECTURAL Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% External walls ~70 ~95 Internal walls ~50 ~80 Floor systems ~50 ~80 Ceiling systems ~50 ~80 Doors (non rated) ~50 ~90 Insulation and liners ~50 ~80 Calculated based on surface area Misc. architectural items ~50 ~ DISCIPLINE: HVAC Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Ducts ~50 ~80 Supports ~50 ~80 Insulation ~50 ~80 Calculated based on surface area 2.5 DISCIPLINE: ELECTRICAL Quantity availability: % of total estimates 10% 5% Cables ~75 ~90 Ladders/support (> 300 mm) ~75 ~90 Racks/supports incl. field run ~40 ~75 ( 300 mm) Lighting fixtures ~80 ~95 Misc. electrical items ~80 ~90 Comments 2.6 DISCIPLINE: INSTRUMENT & TELECOM Quantity availability: % of total estimates 10% 5% Instrument valves ~95 ~100 Instrument cables ~75 ~90 In-line instruments (i.e. Level ~70 ~85 indicators, Pressure gauges) Fire & Gas detectors ~70 ~90 Junction Boxes ~70 ~90 Stands ~70 ~90 Telecom equipment ~85 ~100 Comments

16 2.7 DISCIPLINE: SURFACE PROTECTION Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Paint systems ~50 ~75 Calculated. based on surface area Cathodic protection ~80 ~ DISCIPLINE: FIRE & SAFETY Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Passive Fire Protection ~80 ~95 Calculated based on surface area Misc. safety (i.e. nozzles) ~50 ~ EQUIPMENT: ALL DISCIPLINES Weight availability : % of total estimates 10% 5% Equipment ~90 ~100 Comments (Equipment means tagged equipment as listed in Master Equipment List)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Supplier Declaration Guide No.: NHT-BP Rev.: 01 Our date: Page: 1 of 1 Hydro has implemented the Hydro Integrity Program, mainly focusing on anti-corruption and human rights. It is a requirement in the Integrity Program that suppliers shall be made aware of Hydro's principles for Corporate Social Responsibility (CSR). Hence, Hydro has prepared a Supplier Declaration reflecting our CSR principles. The intention of this declaration is to increase awareness and improve transparency of CSR in the supply chain. Enclosed please find the Supplier Declaration, which you as a potential supplier to Hydro are requested to sign. By signing this document, you confirm your willingness to start a process of documenting your promotion and performance of the topics described in the declaration. Norsk Hydro ASA T: Bank Account Registration No. N-0240 Oslo F: NO MVA

28 SUPPLIER DECLARATION No.: NHT-BP Rev.: 02 Our date: Page: 1 of 2 Prepared by : CSR project group Sign. : Jørn Breyholtz Compliance with laws As a supplier to Hydro we will comply with all applicable laws and regulations. Improper Payments As a supplier to Hydro we will not, in order to obtain or retain business or other improper advantage in the conduct of business, offer, promise or give any undue advantage to a public official (or a third party) to make the official act or refrain from acting in relation to the performance of her/his official duties. This applies regardless whether the advantage is offered directly or through an intermediary. Gifts and other favours to Hydro or any of our employees, representative, partner or someone closely related can only be given or granted provided that they are modest, both with respect to value and frequency, and provided the time and place are appropriate. Gifts or other favours shall not be offered or received in situations of contract bidding, evaluation or award. Hospitality and Expenses As a supplier to Hydro we will respect and comply with practices regarding hospitality and expenses established in Hydro before offering or providing any Hydro employee or representative any such favours. Hospitality and expenses shall not be offered or received in situations of contract bidding, evaluation or award. Conflict of Interest As a supplier to Hydro we, and our employees, will not take part in or seek to influence any decision under circumstances that can give rise to an actual or perceived conflict of interest. Such circumstances may be a business interest or a personal interest in the subject matter economically or otherwise directly or through someone closely related. If we become aware of a potential conflict of interest we will, without delay, notify Hydro. Minimum Age of Labour As a supplier to Hydro we shall not employ children below the age of 15. If the child is secured the right for education, play, rest and family life, limited exceptions may be made if this is clearly in the best interests of the child. Forced Labour As a supplier to Hydro we will not engage or employ people against their own free will, nor will personnel be required to lodge deposits or identity papers upon commencing employment. Freedom of Association & Right to Collective Bargaining As a supplier to Hydro we recognise that our employees are entitled to be or refrain from being union members and to be represented in collective bargaining agreements. In countries where these rights are restricted our employees will anyway have the right to influence their work situation. Working Hours As a supplier to Hydro we will comply with local law or agreements regarding working hours. Wages As a supplier to Hydro we will ensure that wages paid to employees and hired labour are considered fair. Employment Practices As a supplier to Hydro we will treat our employees equally and fairly. We will not accept any form of harassment or discrimination. Minority Rights As a supplier to Hydro we will pay special attention to the rights, requirements and cultural integrity of indigenous people affected by our operations.

29 SUPPLIER DECLARATION No.: Rev.: Our date: Page: 2 of 2 Environment As a supplier to Hydro we will work according to internationally recognized environmental management principles and aim for continuous improvement. We will comply with national environmental legislation and discharge permits. We will work to achieve energy efficiency and minimize harmful discharge, emissions, and waste production in a lifecycle perspective. Health and Safety As a supplier to Hydro we will work ambitiously, through continuous improvement, for a healthy work environment and safe and secure conduct according to internationally recognized health and safety management principles and practices and applicable law. Selection of Business Partners, Agents and Other Intermediaries As a supplier to Hydro we will promote that potential business partners, agents and intermediaries adopt the principles set forth in this Supplier Declaration. Standards towards own Suppliers As a supplier to Hydro we will promote the implementation of the principles set forth in this Supplier Declaration towards own suppliers. Declaration signed by supplier: Supplier name: Address: Date: Name: Title: Signature: By signing this Supplier Declaration the supplier is willing to start a process of documenting its promotion and performance of the above-mentioned topics.

30 Del av Vedlegg D Administrasjonsbestemmelser 1. Følgende er nominert som ekspertkandidater i henhold til art i Kontraktsvilkårene: Oppnevnelse av ekspert skjer slik: a) Innen 14 Dager etter krav om avgjørelse ved ekspert er fremsatt, skal Partenes Representanter, jfr. kontraktsvilkårenes art. 3, møtes. b) På møtet skal hver av representantene fremlegge i lukket konvolutt en liste som viser: 1. Hvilken av kandidatene på listen som skytes ut 2. Hvilke point fra 5 til 1 etter preferanse de resterende kandidater er tillagt. Konvoluttene åpnes i begges nærvær, og det settes opp en endelig liste over gjenværende kandidater med disses akkumulerte pointsummer. c) Den kandidat som har fått flest point skal først spørres om han kan påta seg oppdraget. Kan han ikke påta seg det, spørres dernest den med nest høyest pointsum osv. Ved pointlikhet avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. d) Oppnevnelsen ansees å ha skjedd ved at et felles brev undertegnet av de to representanter sendes til eksperten. e) Dersom en av partenes representanter ikke avgir møte, eller ikke fremlegger liste som nevnt under 2b), skal ekspert oppnevnes på grunnlag av den annen parts liste. Opplysningene om den gjeldende liste over ekspertkandidater fås ved henvendelse til Norsk Industri, Oscarsgt. 20, Oslo.

31 Omforent liste over Eksperter etter NF 07, NTK 07 og NTK 07 MOD mellom Statoil, Hydro og Norsk Industri Navn/Adresse Telefon Fax Professor Hans Jacob Bull Nordisk Institutt for sjørett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Professor Ola Mestad Senter for europarett Pb 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Advokat Arne Engesæth Wiersholm Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Dommer Tor Henning Auestad Stavanger tingrett Postboks Stavanger Jacob Middelton Nygaardsbakken Hafrsfjord Advokat Eirik Høiby Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA PB 1298 Vika, 0111 Oslo Advokat Erik Brannsten Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma Haakon VIIs gate 10 Postboks 1484 Vika N-0116 Oslo Advokat Asle Bjelland Advokatfirma Mageli Postboks 88, 2001 Lillestrøm

32 Omforent liste over Oppmenn etter NTK 07 og NTK 07 MOD mellom Statoil, Hydro og Norsk Industri Navn/Adresse Telefon Fax Professor dr.juris Knut Kaasen Nordisk Institutt for Sjørett Universitetet i Oslo Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo Professor Ola Mestad Senter for europarett Pb 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Advokat Marthe Mæland Advokatfirma Aulie Bjerke Mæland DA Postadresse Postboks 188, 1325 LYSAKER Advokat Erik Høiby Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA PB 1298 Vika, 0111 Oslo Advokat Asle Bjelland Advokatfirma Mageli Postboks 88, 2001 Lillestrøm Knut Heim Pro-Vision AS, POB 60, 1332 Østerås Advokat Arne Engesæth Wiersholm Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Professor Ernst Nordtveit Det juridiske fakultet Postboks 7806, 5020 Bergen

33 Protocol text NTK Page 1 of 5 PROTOCOL Protocol signed by Statoil ASA (Statoil), Norsk Hydro ASA (Hydro) and Norsk Industri (the Federation of Norwegian Industries) (NI): Statoil, Hydro and NI agree that Norsk Totalkontrakt 2007 (Norwegian Total Contract 2007) (NTK 2007) shall apply from the date of signing of this Protocol. Its contractual provisions shall be interpreted in accordance with this Protocol. 1. SCOPE 1.1. Statoil, Hydro and NI's member companies undertake to use NTK 2007 for all contracts entered into between the oil company in question and a NI company regarding deliveries that include engineering, procurement, construction and installation (if any) (EPC(I) - Engineering, Procurement, Construction (Installation)) for the Norwegian Continental Shelf. The contract will therefore not be used for Contracts concerning: - ordinary shipbuilding (but will apply to FPSOs) - development of technology and prototypes - acquisition and installation of pipes and cables - procurement - maintenance - fabrication work covered by Norsk Fabrikasjonskontrakt serial deliveries in the form of the procurement of several similar products of recognised technology The contract will be used for modification contracts that contain a significant share of newbuilding work When using NTK 2007, any individual adaptations necessitated by the circumstances surrounding the individual contract can be made. In such case, it is presupposed that the variations will be made known to the tenderers well in advance of the invitation to tender, and that variations will be emphasised as being specially stated variations in a separate contractual document, or as revision marks. However, such adaptations shall not involve basic changes to the provisions contained in NTK If variations are implemented as stated in item 1.2, these variations must be reported to NI well before the invitation to tender is sent out. NI must at the same time be asked whether it believes it is necessary to have a meeting with the operator company in question to discuss the proposed variations before any invitation to tender is sent out. It shall clearly be stated which changes that have been made The parties agree on the principle that the Contractor shall have neutral liquidity.

34 Protocol text NTK Page 2 of 5 This principle implies that invoicing of the Contract Price shall be as follows: a) Contractor s costs which are related to the performance of the Contract, and which are not directly related to the progress of Contractor s completion of the Deliverables to Company under the Contract, shall be priced separately, hereinafter called Preliminaries. Preliminaries shall be invoiced in accordance with an invoice-plan that ensures that the payments from Company to the Contractor reflects Contractor s expenses relating to the Preliminaries at the time of payment. The invoice-plan shall be proposed by Contractor and accepted by Company prior to entering into the Contract. b) Contractor s costs which are related to the performance of the Contract, and which are directly related to the progress of Contractor s completion of the Deliverables to Company under the Contract, shall be priced separately. Company shall set out the provisions for invoicing of said costs such that it is ensured that the total payment from Company reflects the expenses that Contractor have had, and which Contractor has a right to invoice in accordance with the Contract at the time of payment. The invoice provisions shall be agreed between the parties prior to entering into the Contract. The guarantee to be submitted by the Contractor in accordance with art and art shall have a content as set out in Annex I to this Protocol The parties agree on the following concerning the necessary maturity (confidence) for the establishment of target price and fixed price when using NTK 2007: a) The condition for pricing an element of a contract as target price or fixed price is that: The uncertainty concerning the price basis regarding quantities and qualities shall not be greater than (i) (ii) around 10% of the value of the contract element in question, with a confidence interval of 90-10, if a target price is to be established, and around 5% of the value of the contractual element in question, with a confidence interval of 90-10, if a fixed price is to be established. Annex II to this Protocol describes the status of the various documents in the case of 10% and 5% uncertainty levels respectively. If this description provides a sufficiently clear message, it must be used in deciding whether the confidence level has been reached in a specific contract. If the annex's description of the status does not provide a sufficiently clear message as to the uncertainty level of a specific contract, the provisions contained in a) (i) and (ii) above shall apply

35 Protocol text NTK Page 3 of 5 b) When assessing the confidence level of the specific contract, any relevant special expertise the Contractor may have must be taken into account. This entails that contractors having relevant knowledge of products may tender on the basis of target price or fixed price even if the invitations to tender does not fulfil the requirements of the provisions in 1.5.a). Examples of such products are living quarters, jackets, drilling facilities and other similar products which in their entirety has been developed on the basis of the contractor s own technology NTK 2007 presupposes that there will be competition as to norms and rates, i.e. that these are agreed from the date when the contract is entered into. However, it is agreed that such agreed norms and rates shall be adjusted if the relevant quantities are changed significantly compared to the assumptions that existed when the contract was entered into. The parties agree that the provisions as to what is to comprise such significant changes and how and by which factors norms and rates are then to be changed shall be stated in the individual contracts and agreed upon at the time of contracting. The quantity changes mentioned here are not regarded as variation work in accordance with articles NTK 2007 presupposes that any changes to laws, requirements and orders dealt with in article 5.1 a) and b) that are agreed upon between the time that the tender is submitted and the contract is entered into will allow the tenderers a corresponding opportunity to adjust their tenders as stated in article 5.1, provided that this takes place prior to the signing of the contract. 1.8 Exhibit D shall contain provisions regarding ethics, anti-corruption and human rights. These provisions are enclosed the Protocol as Annex III. As introductory text to Annex III the following text shall be inserted into Exhibit D: For Statoil: For Hydro: Company has formulated the document Ethics in Statoil which describes Company s ethical standards and requirements. The document is contained as Exhibit X to Enclosure D. Contractor shall follow the standards and require the standards in its own business which correspond to those contained in this document. "Ethics, anti-corruption, human rights etc. Company has implemented the Hydro integrity program, mainly focusing on ethics, anti-corruption and human rights. It is a requirement in the integrity program that contractors shall be made aware of Company's principles for Corporate Social Responsibility (CSR). Company has prepared a supplier declaration reflecting Company's CSR principles. Contractor has signed the supplier declaration, ref. Attachment xx, and undertakes to fulfil the requirements set out therein." NI shall be notified in good time before any changes in Annex III are taken into invitations to tender. Any changes shall be evidently stated. It NI so require, the parties shall discuss the changes.

36 Protocol text NTK Page 4 of The limits for the maximum liability for costs in accordance with art is: - if the Contract Price at contract award is below NOK 100 mill.: NOK 1 mill. - if the Contract Price at contract award is between NOK 100 mill. and 1 billion.: NOK 5 mill. - if the Contract Price at contract award is above NOK 1 billion.: NOK 7 mill. Changes in the Contract Price after contract award shall not change the liability for costs, except under the following conditions: a) If the Contract Price (at contract award) increases with more than 50 %, but at least with NOK 300 mill., as a consequence of Company exercising an option, the maximum liability for costs shall be adjusted at the time the option is exercised and in accordance with the limits described above, based on the Contract Price at contract award adjusted with the effects on the Contract Price following from the exercising of the option. It is a precondition that the option with the mentioned consequences is defined in the invitation to tender, and that the option and the consequences are agreed at contract award. b) If Company exercises several options at different times, each of the options shall have consequences for the maximum liability for costs on the conditions mentioned in a) above. In determining the relevant Contract Price, the starting point shall be taken in the Contract Price at contract award and adjustments for the consequences of the particular exercised option, without taking any consideration to the consequences of earlier exercised options. c) Changes in Contract Price as a consequence of Variation Order, amendments to the Contract etc. will not give grounds for changes of the liability for costs unless the parties specifically agree in connection with the particular Variation Order or amendment Annex II contains agreed text regarding nomination and appointment of expert, and shall be included in Exhibit D. 2. REVISION OF AND CHANGES TO NTK The parties agree that new discussions regarding guarantees given according to article 20.3 shall take place if alternative instruments for giving such security appear in the future Statoil, Hydro and NI shall, once a year, or when one of the parties so requests as long as the Protocol is valid, meet to discuss their experiences of using NTK This shall include discussions of whether there is a need for NTK 2007 to be altered or revised. If there is agreement on this, such changes as the parties have agreed upon following negotiations are to be made. The revised NTK 2007 will then apply to contracts entered into after the revision As a part of the work of following up NTK 2007, Statoil, Hydro and NI undertake to carry out internal training in the use of NTK Should other companies or enterprises later want to become parties to this Protocol, they must be given the opportunity to do so. A new signatory must assume the same rights and obligations as those of the parties to this Protocol. A company or an

37 Protocol text NTK Page 5 of 5 enterprise becomes a party to this Protocol by making a unilateral, written statement to this effect, which comes into force one month after it has been received by the parties to this Protocol Statoil, Hydro and NI agree to leave expert decisions made pursuant to article 16.3 of NTK 2007 to the Institute of Maritime Law, Department of Petroleum Law at the University of Oslo, for publication by the Institute in an anonymous form Statoil, Hydro and NI can individually inform the other parties that they do not want to use NTK 2007 as determined in this Protocol. This must be notified in writing and take effect three months after it has been received by the other signatories to this Protocol. The notification must contain a statement of which provisions of NTK 2007 the party wishes to change, and the reason for this. The party or parties sending the notification as stated in the first paragraph shall, during the period until the notification takes effect and to a reasonable extent, be available for negotiations on changing NTK Oslo, 25. September 2007 For Statoil ASA Kjell-Erik Østdahl For Norsk Hydro ASA Fredrik Stang Rydin For the Federation of Norwegian Industries Erling Matland Knut Aaneland

38 Annex I to the Protocol regarding NTK05 and NTK05 MOD: SPECIFIC GUARANTEE FOR PAYMENTS IN ACCORDANCE TO CONTRACT ART AND 16.2 This guarantee has been given by.("the Guarantor") to, or its successor ("The Company"). 1. With reference to contract no...("the Contract") regarding... entered into on... between the Company and... ("The Contractor "), the Guarantor hereby gives an unconditional, irrevocable guarantee of the payments which is to be paid according to art or art of the Contract, with an upper limit of NOK.. The guarantee shall apply for this amount plus any accrued interest on arrears ( forsinkelsesrente ), with an upper limit of.(twice the interest rate on arrears ( forsinkelsesrentesatsen ) at the time when the guarantee was given) of the guaranteed amount. After notification by the Company to the Guarantor, the Guarantee Amount shall be reduced or repealed so far as the Parties agree on final payments to the Contractor related to the Variation Order or Disputed Variation Order in question, whether this occurs at Final Account or earlier. Such notification shall be issued without undue delay. 2. A claim for payment in whole or in part under this guarantee shall be notified to the Contractor 14 days before the claim can be submitted to the Guarantor. 3. Payment under the guarantee shall take place following a written claim sent by the Company to the Guarantor provided the claim is accompanied by a copy of the Company's timely notification to the Contractor, and one of the following conditions has been met: a) The Company's demand for payment is accompanied by a copy of an arbitration award stating that the Company is due an amount from the Contractor relating to the Variation Order or Disputed Variation Order in question, or b) The Company's demand is accompanied by a copy of the Company's letter to the Contractor stating the Company's views on the Variation Order or Disputed Variation Order in question, and a confirmation from the chairman of the arbitral tribunal that no arbitration award has been made within 24 months of the date of this letter at the latest, without regard to the reason for the arbitration award not being made within the above-mentioned deadline, or c) The Company's demand is accompanied by a copy of the Company's letter to the Contractor stating the Company's views on the Variation Order or Disputed Variation Order in question, and the Contractor has not submitted a writ for arbitration regarding the Variation Order or Disputed Variation Order in question within 12 months of the date of this letter, without regard to the reason for the writ not being submitted within the above-mentioned deadline, or d) The Company's demand is accompanied by a confirmation from the arbiter, cf art. 37, or from an independent auditor if no arbiter has been appointed, that the Contractor has not submitted a proposal for a final account, or submitted a writ for arbitration within 15 months of the issuance of the Completion Certificate, without regard to the reason for this, or e) The Company's demand is accompanied by a copy of an agreement on the final account signed by the Contractor and the Company, or f) The Company, in its demand, declares that payment is required upon the expiry of this guarantee, unless the Contractor gives a new guarantee that is fully equivalent to this guarantee, but so that the new guarantee does not expire earlier than at the latest of the times stated in a) - e) above.

39 4. The Guarantor waives any right to put forward counter claims against the Company. 5. This Guarantee becomes effective immediately. The Guarantee expires on..20 at the latest, and any claims must be received by..by 2pm on this date. 6. This Guarantee is to be subject to Norwegian law. The Guarantor accepts..district court as the legal venue for any legal disputes that may arise in connection with this Guarantee....(Place and date)... (Signature)

40 Annex II to the Protocol regarding NTK2000: Report Document No.: TBL-M-001 Classification Code: Rev.: 03 Originator: Tag No.: System No. : Area Code: Page: 1 of 7 Document Title: DESIGN MATURITY AT CONVERSION TO TARGET SUM (10%) AND LUMP SUM (5%) Issue for implementation AR HN JHS Issue for approval AR JHS HN Issue for comments AR HN JHS Rev. Issue Date Description Made by Chk'd by Disc. Appr. Proj. Appr. Project No.: Contract No.:

41 1.0 Maturity in design per discipline at conversion to Target Sum (10% uncertainty on cost) or Lump Sum (5% uncertainty on cost). 1.1 DISCIPLINE: PROCESS (P&IDs) DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Main equipment updated with frozen interface information - All process and utility lines included, sized and tagged. Material selection finalised - Insulation and heat tracing requirement to be shown. - Module and area breaks included - Process Design Review carried out and actions implemented - Piping special items numbers included DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Equipment and instruments updated with frozen vendor interface information - Piping special item numbers included - Process high points vents and low points drain included. - Hazop actions closed - Insulation thickness and class shown 1.2 DISCIPLINE: PIPING DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Main equipment updated with frozen interface information - Equipment and in-line equipment included in 3D model. - Model updated with access, internal transport requirement and outfitting structure requirement - Logical pipe support shown for all the piping modelled. - All piping 6" (4" 1500 lbs.) routed based on P&ID s with Design Quality 10% Piping, fittings and valves <6" to be converted to Target Sum on a later milestone than the above described maturity with 10% uncertainty. DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Equipment and in-line equipment updated to frozen interface information - All piping 2" and above routed and frozen based on P&ID s with Design Quality 5% - Penetrations frozen - 3D model content 80% clash free Piping, fittings and valves <6" to be converted to Lump Sum on a later milestone than the above described maturity with 5% uncertainty.

42 1.3 DISCIPLINE: STRUCTURAL DESIGN QUALITY 10% uncertainty: - Structural design updated with vital interface information on main equipment. - Global analysis performed and main structure updated according to analyses/calculations - Major support beams (secondary main structure) included in model - Principal penetrations and cut-outs incorporated in model - Major outfitting structures included in model - Main structure ready for approval by Class or 3.rd party DESIGN QUALITY 5% uncertainty: - Structural design updated with frozen interface information - Equipment layout, foundation loads and penetration frozen in the model - All global analyses performed - Main structure approved by Class or 3.rd party - Major outfitting structures completed in the model 1.4 DISCIPLINE: ARCHITECTURAL DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Architectural design updated with frozen interface information on main equipment - Major openings and penetrations of prefabricated walls, ceilings and floor systems included in model DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Equipment updated with frozen vendor interface information - Frozen location and sizing of prefabricated walls, ceilings and floor systems with its openings and penetration - Interface with structural supports frozen 1.5 DISCIPLINE: HVAC DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Main equipment updated with frozen interface information - D&ID s updated with ducts, limit on firerating and status on manual dampers - Equipment and main routing included in model - Logical supports modelled DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Equipment updated with frozen vendor interface information - All ducts modelled according to approved D&ID s - All supports for main supply/extract ducts modelled

43 1.6 DISCIPLINE: ELECTRICAL DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Electrical system design based on P&ID s with Design Quality 5% - Equipment updated with frozen interface information - Main cable racks and penetrations frozen in 3D model - 3D model content 80% clash free - Equipment room layout complete - Electrical Load List frozen for all electrical consumers DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - 3D model completed and clash free - Termination design completed - Cable routing design completed - Electrical indexes completed 1.7 DISCIPLINES: INSTRUMENT & TELECOM DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Equipment and in-line equipment updated with frozen interface information - Valves counted based on approved P&ID s - Frozen signal budget (I/Os) - Frozen detail topology - SCD based on P&ID s with Design Quality 5% - Equipment room layout complete DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - 3D model completed and clash free - SCD completed - Termination design completed - Instrument and Telecom indexes completed 1.8 DISCIPLINES: FIRE & SAFETY DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Explosion simulation performed and explosion loads defined - Fire scenarios established and frozen - Quantitative Risk Analysis first revision performed - Design Accidental Load spec. frozen - Passive Fire Protection requirements identified DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Majority of deluge nozzles identified in the model - Passive Fire Protection thickinesses defined and included in the model - All safety equipment identified and included in the model with frozen vendor information

44 1.9 EQUIPMENT: ALL DISCIPLINES DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Selected vendor for main equipment and design updated with vital interface information on the selected packages DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Purchase order issued for all equipment and design updated with frozen interface information (Equipment means tagged equipment as listed in Master Equipment List) 2.0 Quantity availlability in % of total discipline quantity per discipline at conversion to Target Sum (10% uncertainty) or Lump Sum (5% uncertainty). (Quantity availability means quantities available from drawings or design databases for manual or electronic harvesting) 2.1 DISCIPLINE: PIPING Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Pipes 6" ~80 ~90 Pipes < 6" ~75 ~90 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Fittings 6" ~80 ~90 Fittings < 6" ~75 ~90 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Valves 6" ~90 ~95 Valves < 6" ~95 ~100 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Supports ~20 ~50 Piping insulation ~60 ~80 Calculated based on surface area Piping special items ~50 ~ DISCIPLINE: STRUCTURAL Quantity availability:: % of total estimates 10% 5% Primary Main steel ~95 ~100 Secondary Main steel ~80 ~95 Outfitting ~25 ~50 Temp. steel ~30 ~50 Comments

45 2.3 DISCIPLINE: ARCHITECTURAL Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% External walls ~70 ~95 Internal walls ~50 ~80 Floor systems ~50 ~80 Ceiling systems ~50 ~80 Doors (non rated) ~50 ~90 Insulation and liners ~50 ~80 Calculated based on surface area Misc. architectural items ~50 ~ DISCIPLINE: HVAC Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Ducts ~50 ~80 Supports ~50 ~80 Insulation ~50 ~80 Calculated based on surface area 2.5 DISCIPLINE: ELECTRICAL Quantity availability: % of total estimates 10% 5% Cables ~75 ~90 Ladders/support (> 300 mm) ~75 ~90 Racks/supports incl. field run ~40 ~75 ( 300 mm) Lighting fixtures ~80 ~95 Misc. electrical items ~80 ~90 Comments 2.6 DISCIPLINE: INSTRUMENT & TELECOM Quantity availability: % of total estimates 10% 5% Instrument valves ~95 ~100 Instrument cables ~75 ~90 In-line instruments (i.e. Level ~70 ~85 indicators, Pressure gauges) Fire & Gas detectors ~70 ~90 Junction Boxes ~70 ~90 Stands ~70 ~90 Telecom equipment ~85 ~100 Comments

46 2.7 DISCIPLINE: SURFACE PROTECTION Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Paint systems ~50 ~75 Calculated. based on surface area Cathodic protection ~80 ~ DISCIPLINE: FIRE & SAFETY Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Passive Fire Protection ~80 ~95 Calculated based on surface area Misc. safety (i.e. nozzles) ~50 ~ EQUIPMENT: ALL DISCIPLINES Weight availability : % of total estimates 10% 5% Equipment ~90 ~100 Comments (Equipment means tagged equipment as listed in Master Equipment List)

47 Part of Appendix D Contract Administration Requirements 1. The following are nominated as experts in accordance with Conditions of Contract, : 16.3 Art The procedure for the appointment of an expert is: a) The representatives of the parties, ref Conditions of Contract, Art. 3, shall meet within fourteen (14) Days after a request for an expert decision has been made. b) During the meeting each party shall submit in sealed envelope, a list showing: i) the expert candidate to be excluded; and ii) a preferential score from five to one (1) allotted each of the remaining candidates. The sealed envelopes shall be opened in the presence of both parties who shall establish a list of the candidates not excluded together with their aggregate points. c) The candidate with the highest points shall be asked first if he will accept the work. If he is unwilling to accept the work, the candidate with the next highest number of points shall be asked and so on. In the event that more than one candidate has the same number of points the order shall be decided by drawing lots between them. d) Appointment of the expert shall be considered to have occurred when both parties have signed and sent a letter to that effect to the expert. e) If one of the parties does no attend the meeting or fails to provide a list as required under 2b) above, the expert shall be appointed on the basis of the other party s list. Information concerning the agreed list of experts may be obtained from Norsk Industri, Oscarsgt. 20, Oslo (Federation of Norwegian Engineering Industries)

48 NORSK TOTAL KONTRAKT NTK 07 - NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2007 NORSK TOTALKONTRAKT 2007 (NTK 07) KONTRAKTSVILKÅR NORSK ORIGINALVERSJON NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2007 (NTK 07) CONDITIONS OF CONTRACT ENGLISH TRANSLATION AS AGREED BETWEEN HYDRO, STATOIL AND NORSK INDUSTRI DEL I ALMINNELIGE BESTEMMELSER PART I GENERAL PROVISIONS Art. 1 Art. 2 Art. 3 Definisjoner Kontraktsdokumentene. Tolkningsregler Partenes representanter og personell Art. 1 Art. 2 Art. 3 Definitions Contract Documents. Interpretation Representatives and Personnel of the Parties DEL II UTFØRELSEN AV ARBEIDET PART II PERFORMANCE OF THE WORK Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Leverandørens og selskapets plikter hovedregler Myndighetskrav. Tillatelser Selskapets dokumenter og selskapsmaterialer Leverandørens spesifikasjon Underleveranser Sikkerhetskurs og fagforeningsvirksomhet Kvalitetsstyring mv. Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Obligations of Contractor and Company Main Rules Authority Requirements. Permits Company s Documents and Company s Materials Contractor s Specification Subcontractors Safety Courses and Trade Union Activities Quality management etc. DEL III FREMDRIFT I ARBEIDET PART III PROGRESS OF THE WORK Art. 11 Fremdriftsplan. Forsinket fremdrift Art. 11 Contract Schedule. Delayed Progress DEL IV ENDRINGER, AVBESTILLING OG INNSTILLING PART IV VARIATIONS, CANCELLATION AND SUSPENSION Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Rett til endring av arbeidet Virkningene av endring av arbeidet Utstedelse av endringsordre Konsekvenser av utstedt endringsordre. Tvist om konsekvenser Tvist om hvorvidt endring av arbeidet foreligger. Omtvistet endringsordre Avbestilling Selskapets rett til midlertidig innstilling av arbeidet Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Right to vary the Work Effects of a Variation to the Work Issue of Variation Orders Consequences of Variation Orders Disputes about Consequences Dispute as to whether a Variation to the Work exists. Disputed Variation Order Cancellation Company s Right to Temporary Suspension of the Work DEL V LEVERING OG BETALING PART V DELIVERY AND PAYMENT Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Levering og fullføring av arbeidet Betaling, fakturering, revisjon og sikkerhetsstillelse Etablering og avregning av målsum og fast pris Eiendomsrett til leveransen. Utleveringsrett Leverandørgaranti. Godkjennelsesattest Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Delivery and Completion of the work Payment, Invoicing, Audit and Submission of Security Establishment and Payment of Target Price and Fixed Price Title to the Deliverables. Right to Demand Delivery Contractor Guarantee. Acceptance Certificate - 1 -

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

DEMERGER PLAN. Demerger plan for the demerger of. Petroleum Geo-Services ASA organisation number 916 235 291. as Transferor with

DEMERGER PLAN. Demerger plan for the demerger of. Petroleum Geo-Services ASA organisation number 916 235 291. as Transferor with DEMERGER PLAN Demerger plan for the demerger of Petroleum Geo-Services ASA organisation number 916 235 291 as Transferor with Petrojarl ASA organisation number 989 600 699 as Transferee entered into by

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

Offer Document. Mandatory offer to acquire all of the shares in. not already owned by. Offer Price NOK 135 per share in cash

Offer Document. Mandatory offer to acquire all of the shares in. not already owned by. Offer Price NOK 135 per share in cash Offer Document Mandatory offer to acquire all of the shares in not already owned by Offer Price NOK 135 per share in cash Acceptance Period From and including 20 April to and including 18 May 2007 16:30

Detaljer

Prospectus. Dolphin Interconnect Solutions ASA

Prospectus. Dolphin Interconnect Solutions ASA Prospectus (A public limited liability company organized under the laws of the Kingdom of Norway) Registration number 984 861 6. Listing on Oslo Stock Exchange of 5,829, New Shares in Dolphin Interconnect

Detaljer

PROSPECTUS. CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway)

PROSPECTUS. CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway) PROSPECTUS CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway) Listing of Bonds issued by Curato Holding AS in a NOK 500 million senior secured callable bond issue

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Transfer pricing in Norway delivering more

Transfer pricing in Norway delivering more Transfer pricing in Norway delivering more An added value Is your company one of the 3000 in Norway that are covered by the transfer pricing documentation requirements? Are you concerned that the Norwegian

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION Prospectus Prospectus for the listing of 22,695,227 New Shares on Oslo Axess, each with a nominal value of NOK 0.20 per share, issued through a Private Placement at a Subscription Price of NOK 0.50 per

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095 (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095 Den 14. september 2015 kl

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Ministry of Transport and Communications

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Ministry of Transport and Communications DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Ministry of Transport and Communications EFTA Surveillance Authority (ESA) Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date U/1708-AU 19.12.2011 Reply

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA GENERALFORSAMLING

To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA GENERALFORSAMLING To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

4. Forslag til nye vedtekter 4. Proposal for new Articles of Association

4. Forslag til nye vedtekter 4. Proposal for new Articles of Association (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA Styret innkaller

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Offer Document. Mandatory Offer to acquire all outstanding shares of. Which are not already owned by. Pan Fish ASA

Offer Document. Mandatory Offer to acquire all outstanding shares of. Which are not already owned by. Pan Fish ASA Offer Document Mandatory Offer to acquire all outstanding shares of Which are not already owned by Pan Fish ASA Offer Period: From and including 10 May to and including 7 June 2006, 16:30 (CET) Offer Price:

Detaljer

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA Office translation in English INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROXAR ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Directors Report 4 Financial Statements, Songa Offshore Group Notes to the consolidated accounts 10 13 Financial Statements,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association. Annual Report Årsrapport

The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association. Annual Report Årsrapport The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association 22 Annual Report Årsrapport 2 2 22 58 % (259) 67 % (293) 5 % (5) % (44) 6 % (27) 6 % (7) 32 % (42) 27 % (9) 44 % (3) GLOBAL PIRACY INCIDENTS

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer