Gransking og korrupsjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gransking og korrupsjon"

Transkript

1 Gransking og korrupsjon Advokat Anders Venemyr

2 Korrupsjonssaken i Bærum Startet hos fylkesskattekontoret Ikke samsvar mellom utgifter og inntekter Hvordan kan malerfirmaer ha store inntekter uten utgifter til maling? Saken oversendt til Søndre Buskerud politidistrikt Politiet varslet den kommunale ledelse flere dager før pågripelse

3 OPPLEGGET GRANSKING KORRUPSJON OG ØKONOMISK KRIMINALITET INDIKASJONER OG TIPS PÅ MULIG KORRUPSJON

4 GRANSKING Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Nedre Storgate Drammen tlf.:

5 NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner De fleste granskingene har dreid seg om klarlegging av et faktisk hendelsesforløp. Andre ganger kan formålet ha vært å få en vurdering og avdekking av systemsvikt. Granskingen av Forsvarets innkjøpspraksis i IKT-sektoren, av saksbehandlingen i UDI og av håndteringen av Fritz Moen-saken kan tjene som eksempler på slike undersøkelser. Plassering av ansvar og vurdering av enkeltpersoners opptreden har også vært tema for granskinger. Denne typen undersøkelser kan illustreres med granskingene av UDI-saken, av Sleipner-ulykken og av den såkalte forskningsjukssaken ved Radiumhospitalet. Ofte er et av formålene med en gransking å hindre at liknende tilfeller kan skje i fremtiden. Et slikt forebyggende formål var blant annet en del av motivasjonen for granskingen av Forsvarets innkjøpspraksis i IKT-sektoren, for ulykkesgranskingen etter togulykken i Lillestrøm og for undersøkelsene etter Sleipner- og Åsta-ulykkene.

6 Økonomiske misligheter De senere årene har man også sett en økende bruk av en noe annen form for gransking, utredning av økonomiske misligheter. Denne granskingsformen som først og fremst foregår i kommuner og frittstående, offentlige etater tar sikte på å avdekke sviktende internkontroll og eventuelle økonomiske misligheter som korrupsjon og tapping av offentlige midler. Slike granskinger gjennomføres ofte som en del av ordinær revisjon eller som egne utredninger gjennomført av private firmaer. Denne typen «gransking» omfattes ikke av lovutvalgets mandat. Advokatforeningens retningslinjer for granskinger Aksjelovens regler om granskinger

7 Når er det aktuelt å gjennomføre en gransking? Formål: Avklare faktiske omstendigheter Andre motiver: Lynavleder vise handlekraft og vilje til å avdekke ulovlige eller kritikkverdige forhold, herunder signalisere nulltoleranse innad og utad Bestillingsverk - ønsket resultat eller begrensede ressurser Ivareta arbeidsmiljøet Hensyn til den/de som har varslet Vurdere risiko og mulighet for erstatningsansvar Forholdet til leverandører Redusere/hindre mulige økonomiske tap/foretaksansvar

8 Sikring og dokumentasjon av erstatningskrav Faktisk gjennomgang og beregning av erstatningskrav Vannverket på Romerike Bærum saken Store Norske/Hermansen saken Andre saker

9 Gransking samtidig med politietterforskning? Politiet ser etter mulige straffbare forhold og vil bidra til avdekking av fakta. ( Politiet går foran og mulige deltakere kan være strafferettslig uinteressante) Politiet har stor tilgang på offentlig informasjon, tvangsmidler og internasjonal informasjon I en gransking vil det normalt i tillegg arbeides med organisatoriske forhold: Hva har skjedd? Hvordan kunne dette skje? Tiltak for å forhindre tilsvarende omstendigheter Sikring av sivilrettslige krav Men hva hvis politiet ikke ønsker å engasjere seg pga manglende kapasitet?

10 Viktige avklaringer før iverksettelse Uavhengighet og upartisket? Mandat I faser? Arbeidsdeling? Sammensetning av team/ressurser Kostnader Løpende dialog Tidshorisont Offentliggjøring

11 Tiltakslisten til rådmannen i Bærum etter granskingen Styrking av innkjøpsfunksjonen Oppdatering av etiske regler og retningslinjer, styrking av forankring og herunder av opplæring Etablering av varslingsordning Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser samt økt kontroll Nulltoleranse overfor leverandører Omorganisering av berørt eiendomsfunksjon

12 KORRUPSJON OG ANNEN ØKONOMISK KRIMINALITET Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Nedre Storgate Drammen tlf.:

13 Straffelovens bestemmelser om korrupsjon a-c Egne norske straffebestemmelser fra Basert på FN konvensjon Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling verv eller oppdrag, eller Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag Gjelder også for norske borgere og virksomheter i utlandet, ref Strl 12-4 Andre land regler kan også komme inn, f.eks UK Bribery Act eller FCPA; Sammenligne med: Utroskap Underslagkonkurransekriminalitet.

14

15 Gaver Utilbørlig fordel Fri bruk av leilighet, hytte etc Fremtidige forretninger eller ansettelse Reiser, innkvartering og arrangementer Seksuelle tjenester Betaling av private utgifter Lån fra leverandør Dekning av familieutgifter Betaling av deltakelse på sportsarrangementer ++ Må klargjøres best mulig av virksomheten

16 Mulige konsekvenser ved involvering i Straff for den enkelte person korrupsjon Straff/erstatningskrav mot foretaket Ekskludering fra konkurranser, herunder svartelisting hos private og avvisning fra offentlige tilbydere (LOA/FOA) Skal/kan ekskluderes Heving/terminering av løpende kontrakter Erstatningskrav fra konkurrenter, aksjonærer eller andre interessenter Omdømmetap og negativ mediaomtale Fall i aksjekurs

17 INDIKASJONER PÅ MULIG KORRUPSJON Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Nedre Storgate Drammen tlf.:

18 Noen indikasjoner/ røde flagg som kan tyde på mulige misligheter eller korrupsjon 1. Brudd på formelle regler Anskaffelsesregelverket Interne rutiner/krav 2. Sterk eller egenrådig ledelse 3. Frittgående /spesialist/ saksbehandler 4. Langvarige leverandørrelasjoner 5. Liten fokus fra ledelsen på etterlevelse av rutiner 6. Uklare leveranser 7. Noen som har fått spesielle fordeler?

19 1. Særlig om anskaffelsesregelverket Er virksomheten underlagt dette regelverket? Hovedkrav: Anskaffelser over kr ,- skal utlyses i Norge, over 1.6 mill utlyses i EU Formelle regler for saksgangen, bl.a. innsyn i anskaffelsesprotokoll etter offentlighetsloven

20 Særlig om interne rutiner/krav Uklart hva som gjelder og hva man kan gjøre? Vide eller uklare fullmakter og dårlig økonomistyring store kostnader En klar grense for hva anskaffer kan gjøre/ikke gjøre

21 2. Sterk/egenrådig ledelse Ønsker å opptre mest mulig uavhengig av interne rutiner m.m. Lite opptatt av etiske retningslinjer, dilemmaer m.m. Selvstendig ansvar lite innsyn markeringsbehov Opptatt av egen autonomi

22 3. Selvstendig spesialist/saksbehandler Er saksbehandler både bestiller, mottaker og den som godkjenner arbeid? Liten kontroll med utførelse hva er utført i forhold til det som er betalt? Er det saksbehandler som også attesterer fakturaene? Har anviser mye å gjøre I realiteten en Har anviser mye å gjøre I realiteten en håpløs kontrolloppgave?

23 4. Langvarige leverandørrelasjoner Har virksomheten leverandører som har levert over flere år uten reell konkurranse? Habilitet noen som kjenner noen som er involvert? En fungerende innkjøpsordning? Rammeavtaler som er omfattende? Konkurrenter som murrer? (Eks: Undervisningsbygg i Oslo) Vi får aldri noe oppdrag der..

24 5. Liten fokus fra ledelse på etterlevelse av rutiner Lite oppdatering av kunnskap hos medarbeidere Ingen kjente brudd eller sanksjoner på interne regler i nyere tid Ledelsen omgår selv interne regler, f.eks ift habilitet Ledelsen opptatt av å sikre seg fordeler Varslingsordning som fungerer?

25 6. Uklare leveranser Tydelig kontrakt på hva leveransen skal bestå av, når det skal leveres, kontraktspartene, m.m. (Bærumssaken) Hva skal faktisk leveres? Maler- eller annet håndverksarbeid? Er det ført kontroll med hva som faktisk er levert?

26 7. Noen som kan ha fått spesielle fordeler? Noen med interesse i en bestemt type fritidsaktivitet, f.eks: Jakt, golf, Idrettsarrangementer, biler, sport, kunst, reiser Og har vedkommende reist på slike arrangementer? Er det klart fra arbeidsgiver hva man kan gjøre/ikke gjøre? Åpenhet (Screen sakene)

27 Når skal man eventuelt anmelde en sak? Til hvem? Fullmakt fra styret til hvem? Vegring mot anmeldelse? Politi eller Konkurransetilsyn eller andre? Store fullmakter/muligheter Og kan eller har de kapasitet til å gjøre noe? Lempning i konkurransesaker ( førstemann inn prinsippet)

28 TIPS FOR Å OPPDAGE KORRUPSJON Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Nedre Storgate Drammen tlf.:

29 Annen informasjon Tips/uttalelser i organisasjonen Direkte Den samme leverandøren vinner Indirekte Dårlig råd/god råd Hissig/oppfarende Bruker mye av arbeidsgivers penger Leder er alltid borte på kurs/reise, mens saksbehandler er den som har hånd om alt

30 Be om innsyn i tilbud og protokoll Offentleglova 23, 3.ledd: Tilbud og protokoller er offentlige(utgangspunktet er at alle saksdokumenter, journaler og lignende er åpne for innsyn. Det finnes flere unntak, og det praktisk viktigste er unntaket for andre tilbyderes drifts- og forretningshemmeligheter. Det kan nektes innsyn inntil valg av leverandør er gjort, men ikke i karensperioden etter tildeling; Formålet er å: Sikre gjennomsiktighet i forvaltningens saksbehandling Sikre at regelverket etterleves Bidra til å forhindre alvorlige forhold som korrupsjon o.l

31 Omgåelsesmåter - og private virksomheter Noen vanlige omgåelsesmåter: Splitte opp anskaffelsen i størrelse og over tid Kaller det noe annet enn anskaffelse f.eks leieavtale Viser til hastevedtak/pålegg/føringer fra politikerne Tilpasse tekniske krav til en bestemt leverandør Har faste leverandører med rammeavtale Private virksomheter I utg.p. ingen rett til innsyn Men kan jo be om innsyn og så vurdere begrunnelsen, alternativt skrive om det eller manglende åpenhet.

32 Særlig om varslere Varslere er det vanligste og mest effektive middelet til å avsløre korrupsjon! Nedre Romerike vannverk (Varslet til Aftenposten) Enron og andre internasjonale saker Hvordan håndteres en varsler av deg som journalist? Rettigheter etter arbeidsmiljøloven(tilstrekkelig?) Foreligger det interne regler i virksomheten?

33 Erfaring Kompetanse Løsning Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Nedre Storgate Drammen tlf.:

34 STØTTESLIDES

35 Viktige rettslige føringer og krav ved undersøkelser/granskinger Generelt om krav til rettferdig behandling Taushetsplikt Kontradiksjon Uskyldspresumsjonen Retningslinjer for granskningen som sikrer "rettssikkerhetgarantiene" : Konfidensialitet (så godt som det lar seg gjøre) Uavhengighet og objektivitet Integritet Profesjonalitet Kort saksbehandling, men likevel grundig nok Fair behandling av varslere Vernet mot selvinkriminering Forklaringer om straffbare forhold i en senere straffesak Forklaringsplikt til tilsynsmyndighetene Eventuell dokumentutlevering

36 Noen bærende elementer i forhold til forebygging av økonomiske misligheter 1. Etiske regler, policies, kontrakter og andre standarder 2. Bakgrunnssjekk av medarbeidere og kontraktsparter 3. Risikoanalyser særlig av kritiske eller sårbare prosesser, og dokumentasjon på oppfølging 4. Dilemmatrening og bevisstgjøring 5. Premiering av etisk atferd 6. Varsling til uavhengige 7. Stikkprøver og etterlevelseskontroller 8. Konsekvent håndtering av mistanke og overtramp 9. Klare og uavhengige ansvarsforhold for eventuell oppfølging, rapportering og generell åpenhet om aktuelle tilfeller 10. Oversikt over metodikk og systematikk i forbindelse med forebyggende tiltak

37 Codes, policies Methods Background checks Responsibility Management of violations Risk analysis Training and awareness Spot checks and monitoring INTSOK beste praksis antikorrupsjon Whistleblowing Management transparency

FOREDRAG INDUSTRIJURISTSEMINARET 13.MARS 2010

FOREDRAG INDUSTRIJURISTSEMINARET 13.MARS 2010 FOREDRAG INDUSTRIJURISTSEMINARET 13.MARS 2010 I Hva er en gransking og når bør man iverksette gransking? II Praktiske utfordringer knyttet til mistanke om økonomiske uregelmessigheter III Beste praksis

Detaljer

ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS

ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS Landsmøte formannskapssekretærer 2. juni 2008 Advokat Anders Venemyr Innhold 1. Utvikling av etikk- og antikorrupsjonskrav i næringslivet de siste 40

Detaljer

Handlingsplan mot korrupsjon

Handlingsplan mot korrupsjon Handlingsplan mot korrupsjon asker mulighetenes kommune Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn Innledning

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon - 18. april 2007 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Oppsummering fase 1... 5 3 Tiltak fra Rådmannen...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

Fra undring til endring

Fra undring til endring R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G Fra undring til endring - Grunnlag for å styrke beredskapen for god forretningsskikk og mot korrupsjon. Veiledning til RIFs Norm for god forretningsskikk

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Vedtatt av Riksrevisjonens leder 21.06.2007. Innhold 1 FORMÅLET MED SUPPLERENDE RETNINGSLINJER OM FOREBYGGING OG AVDEKKING AV MISLIGHETER

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON

MISLIGHETER & KORRUPSJON MISLIGHETER & KORRUPSJON En håndbok til bruk i spesialisthelsetjenesten Forord Helse Sør-Østs oppgave er å gi et godt helsetilbud til den enkelte med god kvalitet. Samtidig skal de store samfunnsmessige

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON. Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013

ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON. Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013 ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013 Partner Helge Kvamme Advokatfirmaet Selmer Leder Gransking & Compliance Advokatfirmaet

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2013 Transparency International

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Misligheter offentlig anskaffelser Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Advokat Kristine Wang 23. Oktober NIRF Plan videre Innledning Hva kan være

Detaljer

Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune

Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune KONFIDENSIELT Til Bergen kommune Advokatfirmaet G-Partner AS legger med dette frem sin rapport for undersøkelsen av TTTanskaffelsen

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 01/08 16.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon 05.02.2007 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Granskingens formål og mandat... 5 2 Oppsummering...6 3 Organisering og

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/08 15.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >>

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Helse Nord RHF Hjem Større skrift SØK ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Ansatte RHF Oppdragsdokument Etikk Foretaksmøter Helseforetakene

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer