Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk"

Transkript

1 Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og

2 Innhold 1. Hva er Inn på tunet Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet Om veilederen Idéfase Det offentlige som initiativtaker Forarbeid Gården som initiativtaker Forutsetninger hos gårdbrukeren Personlig egnethet Bakgrunn og erfaring Forutsetninger på gården Positive effekter av etablering Etablererstipend Utviklingsfase Ulike profesjonskulturer Ulikt ansvar i etatene Veiledning Kommunale landbruksetater Fylkesmannens landbruksavdeling Nettstedet Se muligheter hos hverandre Eksempel på samarbeidsmodell Samarbeidsfase Videre felles arbeid Gården og gårdbruker sentral i tilbudet Investeringer på gården Juridiske og prinsipielle forhold Forhandlinger Organiseringsløsning Ansatt eller honorering Styringsmodeller Prisfastsettelse Hvilke forhold påvirker prisen Som ansatt i institusjon eller offentlig tjeneste Som selvstendig næringsdrivende Avtalen Innhold i avtaler Søknad Innovasjon Norge Oppstartsfase/drift Kvalitetssikring - på det fysiske miljøet Kvalitetssikring - tilbudets kvalitet Dokumentasjon av tilbudet Videre utvikling Evalueringer Informasjon Oppfølging av næringsvirksomheten Nettverksutvikling Etablereropplæring

3 1. Hva er Inn på tunet Utgangspunktet for et fruktbart samarbeid mellom aktive og offentlig sektor, enten det er innenfor oppvekst, utdanning eller helse og omsorg, er alle de ressursene og mulighetene landbruket rår over og som går utover tradisjonell produksjon av mat og råvarer. Men for at et slikt samarbeid skal fungere, må tilbudet kvalitetssikres slik at både bruker, kommune og gårdbruker har utbytte av å gå inn i dette tverrfaglige samarbeidet. Inn på tunet forener gårdens ressurser med storsamfunnets behov for alternative arenaer for barn, unge og voksne. Meningsfylte aktiviteter uten arbeidspress, men med mestringsopplevelser og læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser, er noe av det som tunet og gården er et utmerket utgangspunkt for. På en gård er det alltid arbeidsoppgaver som kan tilpasses dagsformen hos brukerne, og praktiske oppgaver som elevene kan gjennomføre, som gir dem en erfaringsbasert tilnærming til teorien fra klasserommet. Måltidene, med mulighet til sosial trening, tilhørighet og samspill, går som en rød tråd gjennom de mange Inn på tunet tilbudene. Gårdbrukeren har alltid en sentral plass i Inn på tunet tilbudet, som en jordnær, erfaren og kunnskapsrik arbeidsleder og praksislærer, eller rett og slett en trygg voksenperson. Vi forbinder gjerne gårdbrukeren med en mann, men i Inn på tunet sammenheng er det vel så vanlig at det er kvinnen som er gårdbrukeren i tilbudet. Mange jobber også sammen som par, og trekker veksler på hverandres erfaring og interesser. I en del tilfeller henter også gården inn ekstra arbeidskraft fra lokalmiljøet. Gården endrer karakter fra å være enmannsbedrift til et fellesskap med liv og røre på tunet. 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet Det tar tid å utvikle og etablere et omsorgs- og undervisningstilbud Inn på tunet. Man må gjennom mange prosesser og systematisk jobbing og gjerne forholde seg til flere ulike fagområder. Initiativet til å komme i gang med en slik Inn på tunet satsing kan komme fra flere parter enten det er landbruket selv - som tilbyder, eller det offentlige - som kjøper. Brukere og pårørende og deres organisasjoner kan også være en viktig drivkraft for å sette i gang en slik prosess. Inn på tunet arbeid er ennå i en tidlig utviklingsfase. Det er verken mulig eller ønskelig å gi en eksakt oppskrift på hvordan man skal eller kan etablere nye tilbud av denne typen. Den enkelte kommune må utvikle modeller og rutiner for samarbeidet i samspill med landbruket. Etter hvert er det imidlertid gjort mange erfaringer på hvordan etablere gode tilbud, og så langt tilsier erfaringene at et godt samspill mellom gård og fagetat er en viktig forutsetning for å få de beste tilbudene. Uansett om initiativet kommer fra landbruket eller det offentlige, bør utviklingsprosessen gjøres felles mellom den gården som skal tilrettelegges for tilbudet og den offentlige etat som skal nyttiggjøre seg tilbudet. 3

4 3. Om veilederen Denne veilederen er utarbeidet av Inn på tunet - Nasjonalt prosjekt for bruk av gården som ressurs for opplærings-, helse- og sosialsektor ( ), og den er oppdatert januar 2005 av Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Den inngår som en del av kompetansedatabasen på nettstedet Utgangspunktet for veilederen er i de erfaringer som er gjort gjennom forskjellige utviklingsprosjekter på feltet over flere år. I tillegg til dette dokumentet er det tilgjengelig en eksempelsamling og andre utdypende tillegg (se Her vil du finne praktiske eksempler på hvordan dette arbeidet har vært gjort i ulike kommuner som har satset på dette som et supplement og alternativ til eksisterende tilbud. Veilederen er generell og har fokus på etablerings- og samarbeidsprosesser. Den ser ikke på faglig tilrettelegging og lovverk i forhold til den enkelte brukergruppe. Veilederen tar utgangspunkt i at en kommune og en gård vanligvis er de enhetene som går sammen om å etablere et tilrettelagt gårdstilbud. Tilbud knyttet til fylkeskommunale eller statlig virksomheter kan likevel hente nyttig informasjon i denne veilederen. Gården og gårdbrukeren omtales som tilbyder, mens kommune, fylkeskommune og staten omtales som kjøper av den tjenesten som utvikles. Inn på tunet er for øvrig tatt i bruk som et nytt og overbyggende paraplybegrep i veilederen. Begrepet ble opprettet av det overnevnte nasjonale prosjektet. Andre begreper som denne virksomheten er kjent som er grønn omsorg, grønt samarbeid og gården som pedagogisk ressurs. Begreper som delvis brukes parallelt eller som har en litt annen avgrensning/tilnærming. Inn på tunet er et utviklingsområde, og nye brukergrupper og samarbeidspartnere kommer til, og det foreligger per i dag ikke noen form for formell eller felles definisjon av begrepet. 4

5 4. Idéfase Utviklingen av nye tilbud kan enten initieres av landbruket eller det offentlige. 4.1 Det offentlige som initiativtaker Av og til opplever en kommune at det tradisjonelle tilbudet de har til sine brukere, elever eller andre med krav på - eller behov for offentlige tjenester, ikke er det rette. I en slik situasjon kan kommunen velge å ta et initiativ mot landbruket for å få etablert alternativer til sine egne tilbud. Slike initiativ kan ofte være begrunnet i et ønske om å få til et tilrettelagt tilbud på gård for enkelte grupper med spesielle behov Forarbeid For en kommune som ønsker å satse på dette bør det normalt gjennomføres et skikkelig forarbeid. Dette bør gjøres tverrfaglig og involvere alle etater som kan tenkes å ha interesser i et samarbeid med landbruket. En slik prosess er viktig for å motivere ulike fagetater til å involvere landbruket som samarbeidspartner i sitt tiltaksapparat. Gjennom konstruktive diskusjoner, gjerne motivert av sunn skepsis, kan man få belyst problemstillinger knyttet til et slikt samarbeid Og gjennom det, forhåpentligvis eliminere negative holdninger. Resultatet er ofte at det er enklere å se muligheter knyttet til målgruppene. Fagetatene får også et større eierforhold til eventuelle tilbud som måtte komme som resultat av forarbeidet. En slik prosess kan enten organiseres som et forprosjekt eller gjøres administrativt, på tvers av etatene. Uansett bør man gjennom prosessen forsøke å klargjøre ulike problemstillinger som utvikling av et gårdstilbud vil innebære. Det kan f. eks dreie seg om å konkretisere behovene ute i de ulike etater, se på kvalitetskrav og mulig finansiering. Det å tenke samarbeid på tvers av etatene bør stå sentralt i forarbeidet. Flere kommuner har jobbet fram tilbud etter en bevisst og systematisk satsing på samarbeid med landbruket. 4.2 Gården som initiativtaker Selv om initiativet til et Inn på tunet tilbud kommer fra en gård, må også gårdbrukeren og familien tenke gjennom hva de eventuelt akter å gi seg inn på - før de tar videre kontakt Forutsetninger hos gårdbrukeren Den gårdbrukeren som ønsker å satse innenfor Inn på tunet, må først og fremst trives med å ha mennesker rundt seg. Litt avhengig av hva slags tilbud som etableres, vil dette også involvere resten av familien og andre som bor på gården. Disse bør konfronteres med planene og tas med på innledende diskusjoner. Mangler det på motivasjon fra de nærmeste rundt, kan det gjøre forholdene anstrengte når de nye brukerne/klientene eventuelt kommer til gårds. Er familien og de som bor på gården derimot positive, vil de utgjøre en ressurs for det nye tilbudet. 5

6 4.2.2 Personlig egnethet Den desidert viktigste forutsetningen for å lykkes med et opplærings- eller omsorgstilbud, er gårdbrukerens personlige egnethet. Derfor bør tilbyder tenke gjennom sine egenskaper når det gjelder kommunikasjonsevne, utholdenhet, kvalitetsbevissthet, respekt for ulike mennesketyper og strukturerte arbeidsmetoder. Som sentral person i tilbudet bør en også være trygg på seg selv, takle stress og uforutsette problemer og kunne forholde seg rasjonelt til konflikter. Det er også viktig å være fleksibel i forhold til samarbeidspartnerne og å kunne lytte til de behov de gir uttrykk for Bakgrunn og erfaring Rolle- og ansvarfordelingen mellom gårdbrukeren og den ansvarlige fagetaten kan ofte avgjøres på grunnlag av tilbyders bakgrunn og erfaring. Generelt er samfunnsengasjement, organisasjonsarbeid og personlige interesser relevante egenskaper for en som vil satse på dette. Mangel på relevant formell kompetanse trenger imidlertid ikke være ensbetydende med et dårlig tilbud. Men desto viktigere blir det at kjøper og tilbyder gjør utviklingsprosessen sammen, og at det tas hensyn til dette når en modell for tilbudet utformes Forutsetninger på gården Det er viktig at gårdsmiljøet, i videste forstand, benyttes aktivt i tilbudet. Som gårdbruker og tilbyder bør en tenke gjennom hva som ligger naturlig av oppgaver som følge av den driften man har på gården. Om gården ikke er i aktiv drift - eller en av andre grunner mangler passende oppgaver, bør det vurderes om gården er egnet til formålet. Alternativt må gårdbrukeren vurdere å utvide spekteret. Allsidige gårder med mangfoldige oppgaver og aktiviteter har utvilsomt større potensial for et individrettet tilbud enn mer ensidig drevne gårder. Allsidige arbeids- og aktivitetsoppgaver krever som regel at hele gården tas i bruk. I tillegg til husdyr- og planteproduksjonen rundt husene, er også skog, utmark og kulturverdier viktige ressurser. Mattradisjoner, natur- og kulturlandskapsopplevelser er også noen områder som kan være aktuelle som en ressurs i denne sammenhengen Positive effekter av etablering Mange gårdbrukere har i tillegg til sin landbruksbakgrunn også relevant kompetanse i forhold til utvikling av Inn på tunet tilbud, f. eks i form av pedagogisk eller helsefaglig utdannelse. Har man en slik allsidig bakgrunn vil man normalt stå svært sterkt i Inn på tunet sammenheng. For tilbydere som har vært tradisjonelle gårdbrukere i mange år, er dette en unik mulighet til å ta i bruk andre sider av seg selv. Gårdbrukere har normalt fokus på hvor mange kilo og/eller liter tradisjonelle landbruksprodukter de klarer å produsere. Når de involverer seg i tilrettelagte tilbud som dette og slipper andre mennesker Inn på tunet, kan ressursene på gården benyttes også til andre formål. Mange synes dette er både utfordrende og spennende. Vi vet også av erfaring at mange har mye å bidra med overfor mennesker som kommer Inn på tunet, enten de har behov for tradisjonell læring, omsorg eller aktiviteter og gode opplevelser ellers. 6

7 4.2.6 Etablererstipend Innovasjon Norge (tidligere SND) forvalter flere økonomiske virkemidler, bl.a. etablererstipend til bønder som vil utvikle, planlegge og gjennomføre en forretningsidé. Et viktig krav for å få stipend er at tilbudet skal kunne bli bedriftsøkonomisk lønnsomt. Et Etablererstipendet kan være aktuelt som økonomisk tilskudd til planlegging og etablering av virksomhet innenfor Inn på tunet. Det kan være ulike prioriteringer og satsingsområder i de ulike fylkene. Ta kontakt med landbruksetaten eller Innovasjon Norge for nærmere informasjon om krav og prioriteringer som gjelder i ditt fylke. Selve søknaden sendes kommunen (landbruksetaten) der landbrukseiendommen eller prosjektet er lokalisert. 7

8 5. Utviklingsfase 5.1 Ulike profesjonskulturer Når ulike yrkesgrupper møtes og skal samarbeide, gjelder det å ha god takhøyde og forståelse for hverandres yrkes-, språk- og kulturforskjeller. Alle har noe å bidra med, og nettopp dette gjør at helt nye tilbud utvikles. De enkelte aktørers tankegang, språk og framtreden ellers preges ofte av vedkommendes faglige bakgrunn. Hver enkelt har gjerne ulike referanserammer: Av dette oppstår egne faguttrykk og eget språk. Andre instanser har sine særspråk. Sjansen for at det oppstår misforståelser er stor når referanserammene og utgangspunktene er så forskjellig. For å forebygge misforståelser og uklarheter er det viktig at alle aktører er tydelige og konkrete. 5.2 Ulikt ansvar i etatene Profesjonene i det offentlige forvalter sitt ansvar ut fra lover og forskrifter som er gitt på deres fagfelt. Det er ingen automatikk i at en ansatt i sosialetaten kjenner lovverket og ordningene i landbruksforvaltningen, og det er heller ikke opplagt at landbrukskontoret kjenner opplæringsloven, like lite som at bønder generelt kjenner til ordningene i arbeidsmarkedsetaten. Det er spesielt viktig å få på plass en solid forankring både politisk og administrativt, av tilbud som opprettes på tvers av eksisterende strukturer og kulturer. 5.3 Veiledning Kommunale landbruksetater Enten det er kjøper eller tilbyder som ønsker å starte en prosess fram mot et nytt Inn på tunet tilbud, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med landbruksetaten i kommunen, i første omgang. De vil som regel kunne fungere som brobygger og kunne formidle kontakt begge veier. De er på den ene siden en del av den kommunale forvaltningen, samtidig som de har god kjennskap til den enkelte gårdbruker i sin region. De har dessuten god kompetanse på næringsutvikling, som jo er viktig for gårdbrukeren. Som kommunal etat kan de også ta initiativ til å sette Inn på tunet på dagsordenen i ledelsen, initiere tverrfaglig forarbeid og formidle kontakt ellers. Om landbruksetaten av ulike grunner ikke vil, eller kan involvere seg i dette arbeidet må tilbyder i stedet ta direkte kontakt med den aktuelle fagetaten han/hun ønsker å samarbeide med. Utvikling og implementering av slike alternative/supplerende tilbud som Inn på tunet er ofte avhengig av at sentrale nøkkelpersoner i etatene tenner på ideen og at de driver prosessen framover fordi de har tro på dette. 8

9 Enkelte gründere initierer Inn på tunet tilbud uten at kommunen eller andre på forhånd har meldt interesse for et slikt tilbud. Er man målrettet nok og jobber systematisk for å få innpass i aktuelle markeder er det nok mulig å få til gode avtaler med et slikt utgangspunkt, men veien fram kan ofte være vanskeligere enn hvis man allerede har en kjøper av tjenestene. I så fall er det avgjørende at gårdbrukeren i utgangspunktet kan presentere et tydelig konsept/opplegg som omfatter innhold, kvalitet og prissetting. Det bør samtidig være fleksibelt og kunne tilpasses flere brukergruppers behov Fylkesmannens landbruksavdeling De fleste landbruksavdelingene i Fylkesmannsembetene rundt om i landet har i flere år bidratt til utviklingen av Inn på tunet. Tilrettelegging og veiledning skjer gjennom prosjekter og programmer, som blant annet omfatter informasjonsmøter, kurs, studieturer og dialogmøter på tvers av egne avdelinger og med enkeltkommuner Nettstedet En nettbasert kompetanse- og nettverkstjeneste er tilgjengelig på Internett. Det Kgl. Selskap for Norges Vel står for utvikling og drift av denne tjenesten, og den fungerer som et nasjonalt knutepunkt for aktører over hele landet. På finnes oversikter over nyheter, publikasjoner, kurs og aktiviteter. Det er også utarbeidet eksempler og annet fagstoff som kan bistå tilbydere og andre aktører. 5.4 Se muligheter hos hverandre Når en tilbyder og en kjøper har funnet hverandre, kan utviklingsarbeidet begynne. En forutsetning for å lykkes med denne fasen er at begge parter er engasjerte. Det må settes av nok tid til å bli kjent med gårdens muligheter og kjøpers mål. Det skal opparbeides en felles plattform å jobbe videre på. En god gjennomgang av sentrale momenter på dette tidspunktet sikrer at prosessen ikke kjører seg fast senere. Sentrale tema bør være tilbudets målsetting, rollefordelingen mellom tilbyder og etatens involverte, brukergrupper og kvalitetskrav. Her kan det også være viktig å presisere at den nye virksomheten skal være en del av næringsgrunnlaget på gården, og hva det innebærer. Ved at partene presenterer sine forventninger til hverandre, vil viktige avklaringer gjøres og misforståelser unngås. Når denne forventningsdiskusjonen er foretatt, gir det en god pekepinn på om det er grunnlag for å gå videre. I Vestfold har man oppsummert sine erfaringer i følgende suksessfaktorer: Personlige egenskaper er avgjørende Gode og klare avtaler God veiledning og rådgivning til gårdbrukeren At partene i samarbeidet har god kommunikasjon Gårdsbruk med allsidig drift gir mulighet for individuell tilrettelegging av tilbudet En god organisering og modell for tilbudet 9

10 5.5 Eksempel på samarbeidsmodell I Sarpsborg har kommunen forankret sitt arbeid med Grønn omsorg i Landbruksplanen, som er politisk vedtatt. Kommunen har utviklet en modell for hvordan aktuelle gårder skal kobles til behovene som kommunen har. Modellen benyttes for å koordinere tilbudene og interessen fra landbruket med de løpende behovene i kommunen. Samarbeidsmodellen sikrer at henvendelsene som kommer får en optimal behandling i det kommunale mottaksapparatet. Formålet med teamet er at gårdbrukere som ønsker å etablere tilbud innen grønn omsorg/skole skal ha et best mulig mottaksapparat i kommunen. På denne måten blir gårdbrukeren satt i fokus og unngår å bli "en kasteball" i det kommunale systemet. ORGANISERING: PROSESS: BEHOV Internt team med oppnevnte fagpersoner Landbrukets organisasjoner Landbruksavdelingen koordinator katalysator Gårdbruker Aktuelle fagpersoner Landbruksavdelingen opprette kontakt mellom partene inngå avtale om oppfølging av tiltak veiledning evnt. nye kontakter etter behov TILBUD gårdbruker 10

11 6. Samarbeidsfase 6.1 Videre felles arbeid Når man har gjort nødvendige sentrale avklaringer kan et mer detaljert arbeid begynne. I første omgang bør man se på tilbudets målgruppe, omfang, innhold, ansvarsfordeling, økonomiske rammer og finansiering og ikke minst, se på hvordan det hele skal kvalitetssikres. Deretter bør man i felleskap skissere en modell, som et fundament for driften av tilbudet. 6.2 Gården og gårdbruker sentral i tilbudet Det er de naturlige oppgavene og opplevelsene på en gård som skal være utgangspunktet for innholdet i et nytt tilbud. Både tilbyder og gårdens mangfold bør være sentrale for at tilbudet fullt ut skal utnytte ressursene som ligger her. 6.3 Investeringer på gården Det må også vurderes om det er, eller vil bli behov for spesielle tilretteleggingstiltak fra gården sin side. Tilbyder bør derfor begynne forberedelsene til en søknad om såkalte Bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge. Dette er midler avsatt over Jordbruksavtalen som skal fremme næringsutvikling i landbruket. Ordningen kan tilby rentefrie lån og tilskudd som kan gis til investeringer i bl.a. nybygg, utvidelse av bygg, modernisering eller ombygging og til innkjøp av varig produksjonsutstyr: Hus og driftsbygninger som trenger restaurering og tilpasning for å ta imot brukere og elever. Tilpasning av fjøs, hus og tun for fysisk funksjonshemmede Installering av sanitært utstyr Tilpasning med tanke på sikkerhetstiltak Innovasjon Norge disponerer også Tilskudd ved generasjonsskifte, som kan være aktuelt for enkelte å søke på dersom grønn omsorg startes i forbindelse ved eiendomsskifte. Gårdbruker må kontakte landbruksforvaltningen for å få mer informasjon og veiledning. Innovasjon Norge forvalter midlene, men søknaden skal sendes via landbruksforvaltningen i kommunen. 6.4 Juridiske og prinsipielle forhold For den kommunale fagetaten er det viktig å forankre tiltaket i det plan- og lovverk som foreligger, og i de retningslinjer eller føringer som er gitt på feltet. Midler til tiltaket kan enten settes av administrativt i etaten, eller behandles politisk. 11

12 Den enkelte gård må sjekke ut hva den nye virksomheten krever i forhold til det regelverk som berører gården, for eksempel: Produktkontrolloven Plan- og bygningsloven Arbeidsmiljøloven Næringsmiddelloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS) lovgivning. Moms-, skatt-, regnskap- og avskrivningsregler Evt. registreringer i aktuelle registre (for eksempel Enhetsregisteret, Foretaksregisteret) Forsikringer og hvordan dette skal fordeles mellom kjøper og tilbyder må også diskuteres. Videre må man se på hvilke forsikringer det er behov for, hvem dekker hva osv. Begge parter bør ta kontakt med sitt forsikringsselskap for nærmere presisering av forsikringsbehovet. 6.5 Forhandlinger Før en avtale kan settes opp, må partene forhandle om: Ansettelse eller honorering Ansvarsdefinering og roller (arbeidsleder, assistent, daglig ansvarlig med mer) Lønn, husleie, utgiftsdekning, planlegging og etterarbeid Avtalens varighet Under forhandlingsprosessen utveksles tilbud. Både kjøper og tilbyder har i forkant gjort seg sine betraktninger på momentene det skal forhandles om. Spesielt er tilbudets prislapp gjenstand for forhandling, og bør ta utgangspunkt i at begge parter begrunner sitt tilbud. 6.6 Organiseringsløsning Med organiseringsløsning menes hvordan tilbyder og tilbudet knyttes til kommunen. Den enkelte kommune og tilbyder må i samarbeid utvikle en modell for hvordan tilbudet skal organiseres Ansatt eller honorering Tilbyder/gårdbruker kan i prinsippet knyttes til kommunen på to ulike måter: Vedkommende ansettes i kommunen. Vedkommende knyttes til kommunen som selvstendig næringsdrivende og mottar honorar for avtalt oppdrag. Med organisering menes også hvilken etat tilbudet organiseres under, samt hvor det administrativt hører hjemme. Dette kan skje på to nivåer. For eksempel kan en gård ha avtale med skoleetaten, mens de administreres og samarbeider med en konkret skole. 12

13 6.6.2 Styringsmodeller Tilbudene kan være organisert etter ulike styringsmodeller, bestemt etter hvor enkle, omfattende eller kompliserte prosjektarbeidet og tilbudet er. Hvor omfattende organiseringen rundt tilbudet skal være, avhenger av flere faktorer. Her er tre eksempler på hvordan tilbud styres; Enkle prosjekter/tilbud med enkle avtaler, enkel økonomi og enkel veiledning. Disse tilbudene dreier seg ofte om få brukere/elever. Tilbudet er lite og oversiktlig med klare avtaler rundt faglig ansvar og oppfølging av tilbyder. Dette er en enkel modell som kan fungere godt. Mer omfattende prosjekter/tilbud hvor utviklingen av tilbudet er nybrottsarbeid og krever kompetanse og erfaringer fra flere hold. Jo flere involverte, desto mer kompleks blir styringen av tilbudet. Tilbud som omfatter flere etater, krever stram struktur på oppfølging fra de involverte. Rundt denne type etablering, kan det være hensiktsmessig å ha styrings- eller prosjektgrupper. Denne type organisering innebærer eierforhold hos mange, som i sin tur leder til legitimitet og stabilitet. Tilbudet kan utvikles i mange retninger, og gir større fleksibilitet i forhold til bruk av gården og tilbyder. En slik omfattende løsning kan likevel bli noe tungrodd. Mange tilbud har startet etableringen med en egen styringsgruppe knyttet til tilbudet, mens de etter etablering går over til enkel styring, gjennom avtalen. Gründerprosjekter hvor tilbyder har styring og ansvar i etablererprosessen. Avtalen sier klart hva som skal leveres, og må følges stramt opp fra kjøpers side. Det blir ryddige og klare, men krevende forhold. Kjøper stiller krav og tilbyder må levere kvalitet for å fortsette. God kvalitet er nødvendig, og tilbyder sørger selv for veiledning, enten gjennom å kjøpe dette, eller via oppfølging på annen måte. Modellen kan gi god økonomi for tilbyder, men med større usikkerhet rundt framtiden og fornyelse av avtalen. 6.7 Prisfastsettelse Mangfoldet av tilbud innen området Inn på tunet er stort og under stadig utvikling. Det er derfor verken mulig eller ønskelig å fastsette klare normer eller standarder for prisfastsettelse. I stedet bør man forhandle om prisen. Slike prisforhandlinger vil påvirkes av en rekke forhold, blant annet av hva gårdbruker og gården har å tilby. Uansett vil prisen inngå som et vesentlig punkt i den avtalen som regulerer samarbeidet mellom tilbyder og ansvarlig etat Hvilke forhold påvirker prisen Oversiktsskissen nedenfor viser ulike momenter som må tas med i prisforhandlingene. Følgende forhold påvirker tilbudets totale prislapp; 1. Arbeidsfortjenesten Betaling for det arbeidet som legges inn, - og/eller for ansvaret 2. Sosiale kostnader Kostnader knyttet til det å ha ansatte utover de rene lønnskostnadene. F.eks. arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring og evt. andre forsikringer, pensjonsinnskudd osv. Etterutdanning, bedriftslege og sosiale tiltak kan også komme med under sosiale kostnader. 13

14 3. Administrative kostnader Det vil alltid inngå administrativ virksomhet i et Inn på tunet tilbud (møter, planlegging, oppfølging, rapporter, beskjeder mm) 4. Eiekostnader Betaling for leie av «gårdsrommet» og utstyr. Det kan også være aktuelt å leie utstyr og bygninger utover oppholds- og undervisningsrom, f.eks. verksted, kjøretøy, maskinelt utstyr med mer. I leieprisen må også renhold, strøm, fyring og vedlikehold inngå. Prisen for leie av lokaler kan gjenspeile markedsprisen på tilsvarende lokaler i området. 5. Utgiftsdekning Dette er direkte utgifter i tilbudet som skal dekkes inn av kjøper, ofte etter faktura. De skal ikke inngå i arbeidsinntekten - og dermed ikke beskattes. Eksempel er utgifter til mat, arbeidstøy, materiell og transport. Hvordan de ovennevnte momentene virker inn på avtalen avhenger av om man er ansatt av kommunen eller om man er knyttet til kommunen som selvstendig næringsdrivende (jfr ). Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av dette Som ansatt i institusjon eller offentlig tjeneste Arbeidsfortjenesten (1) Har man et offentlig ansettelsesforhold, mottas lønn etter en lønnstrinnplassering, basert på kompetanse og erfaring (se Hovedtariffavtalen). Stillinger på ett lønnstrinn kan variere i størrelse, men har i utgangspunktet samme lønn pr. time enten det er mange eller få timer pr. uke eller måned. Stillingens funksjon og hvilken rolle gårdbruker skal ha, må avklares. (f eks. lærer, miljøarbeider, arbeidsleder, osv.). Sosiale kostnader (2) Arbeidsgiver betaler sosiale kostnader ved ansettelse. Administrative kostnader (3) Det må avklares hvor mye tid som vil gå til møtevirksomhet, planlegging, for- og etterarbeid, samarbeid med - og veiledning fra fagetaten og evalueringer av tilbudet. Det administrative arbeidet kan godtgjøres enten ved et fast tilleggsbeløp pr. mnd, eller i form av ekstra timer pr. mnd på det samme lønnstrinnet (en noe større stillingsandel som kan benyttes til administrativ tid). Leiekostnader (4) I tillegg til lønn, kommer leie av lokaler som evt. benyttes i tilbudet, leie av utstyr som inngår i tilbudet, og eventuell leie av arealer som blir brukt. Dette må avtales og faktureres eller overføres som et fast beløp sammen med lønn. Utgiftsdekning (5) Dette må avtales og faktureres eller overføres som et fast beløp sammen med lønn 14

15 6.7.3 Som selvstendig næringsdrivende Arbeidsfortjenesten (1) Tilbyder sender regning for honorar eller godtgjøring. Dette kan enten være godtgjørelse pr. time (en eller flere brukere), godtgjørelse pr. person eller godtgjørelse pr. døgn. For selvstendig næringsdrivende kan det tas utgangspunkt i et lønnstrinn i det offentlige regulativet som måtte passe i forhold til kompetanse og ansvar, for å regne seg fram til et passende honorar. Det kan være gunstig å selge en pakkeløsning, som gir en fast sum over en avtalt tid uavhengig av hvor mange deltagere som kommer. Da vil det være opp til kommune/fylke å fylle plassene. Dermed er en sikret stabil inntekt selv om plassene i perioder ikke brukes. Sosiale kostnader (2) Denne delen skal regnes med i satsen for godtgjøring, og skal ikke faktureres spesifikt. Selvstendige næringsdrivende/arbeidsgivere har ansvar for å betale disse kostnadene til det offentlige hvis man har ansatte i virksomheten. Med sosiale kostnader menes sykepenge- og pensjonsavgift m.m. (jfr punkt 2). Gårdbrukere som skal legge dette inn i honoraret, oppfordres til å sjekke satsene med regnskapskontoret sitt. De har oversikt over hvilke satser som til en hver tid er aktuelle. Fylkesskattekontoret og andre offentlige etater er behjelpelige med informasjon om hvilke regler som gjelder. Administrative kostnader (3) Det må avklares hvor mye tid som vil gå til møtevirksomhet, planlegging, for- og etterarbeid, samarbeid med og veiledning fra fagetaten og evalueringer av tilbudet. Tid til slikt arbeid skal fortrinnsvis regnes med i satsen for godtgjøring - og ikke faktureres spesifikt. Det kan likevel være hensiktsmessig å spesifisere dette i et pristilbud. For selvstendig næringsdrivende inngår også regnskapsføring i beregningsgrunnlaget. Leiekostnader (4) I tillegg til honoraret, kommer leie av lokaler som eventuelt benyttes i tilbudet, leie av utstyr som inngår i tilbudet og eventuell leie av arealer som blir brukt. Leien avtales og faktureres sammen med honoraret Utgiftsdekning (5) Dette avtales og faktureres sammen med honoraret. 15

16 6.8 Avtalen En avtale med tydelig ansvarsforhold er et viktig grunnlag for å etablere et langsiktig og godt tilbud. Avtalen er det dokumentet som regulerer og formaliserer samarbeidet. Avtalene må vurderes fra sak til sak, slik at det blir individuelle avtaler. En avtale utformes på grunnlag av det kjøper og tilbyder har kommet fram til. Det oppfordres til at tiltaket ikke igangsettes før avtalen er undertegnet av de involverte partene. Før avtalen er gjort gjeldende, vil ansvaret for brukere/elever, forsikringer og kvalitet være uklart. Å starte opp uten en klar avtale som beskriver samarbeidet mellom gård og kjøper, gir større sjanse for at samarbeidsforholdet kan få problemer. Av hensyn til stabilitet for brukerne/elevene og kvaliteten på tilbudet, vil avtaleinngåelse før oppstart, sikre dette best. En avtale skal skape trygghet for begge partene. Avtalen bør forankres politisk og administrativt på høyeste nivå i ansvarlig etat. Ved å inngå avtaler lenger ned i systemet, f.eks. direkte med en skole, vil tilbudet ha større sårbarhet med tanke på stabilitet Innhold i avtaler Ved inngåelse av avtaler mellom oppdragsgiver og tilbyder, nedfelles de momenter partene har blitt enige om gjennom innledende faser. Huskelisten nedenfor gir noen tips til innholdet i avtalen, men dette er individuelt og må tilpasses det enkelte tilbud: - målgruppe - organisering (Ansatt eller selvstendig næringsdrivende, ansvarlig etat) - omfang (antall elever/brukere). Totalt antall timer og dager. Antall timer til forberedelse, etterarbeid og administrasjon. Årsrytmen i tilbudet.) - tilbudets målsetting og innhold - ansvars- og rollefordeling - inntak av brukere og opplæring av disse - kvalitetssikringstiltak, veiledningsrutiner, opplæring, tilsyn - rapporteringsrutiner - organisering og økonomiske betingelser, evt. indeksregulering av pris - om bruk av gårdens utstyr - forsikringsansvar - rutiner ved sykdom og ferieavvikling - utgiftsdekning - utbetalingsrutiner - transportrutiner - avtalens varighet og tidspunkt for reforhandlinger - juridiske avklaringer - andre momenter som partene har blitt enige om 6.9 Søknad Innovasjon Norge Når avtalen er gjort og det økonomiske fundamentet for tilbudet er lagt, kan gården sende søknad om bygdeutviklingsmidler til Innovasjon Norge dersom man ønsker det. Man bør vurdere om det er nyttig å ha en dialog med Innovasjon Norge parallelt med utviklingen av tilbudet. Søknad sendes via kommunen. 16

17 7. Oppstartsfase/drift 7.1 Kvalitetssikring - på det fysiske miljøet Som en del av tilbudets kvalitetssikring, skal også gårdens fysiske miljø ivaretas. Det kan dreie seg om: sikring av bygningsmessig standard oversikt over risiko-/faremomenter vern mot støy (maskiner m.v.) vern mot støv / forurensing (kjemikalier etc.) Arbeidsmiljøloven hjemler pålegg om sikkerhetstiltak på gården. Gårder som driver et tilbud innenfor Inn på tunet kommer inn under dette regelverket. De må derfor ta kontakt med Landbruket HMS-tjeneste eller Arbeidstilsynet for å sjekke ut hvilke lovverk den nye virksomheten på gården kommer i kontakt med. Gården må kunne dokumentere at aktivitetene faktisk oppfyller kravene. Dette gjøres gjennom utvikling av et HMS-system for den enkelte gård. Råd og veiledning kan en få blant annet gjennom Landbruket HMS-tjeneste. Når poenget er å la brukerne møte "det virkelige livet" og "ekte utfordringer" på gården, vil det alltid være en viss risiko for uhell. Sikkerhetshensynene må tas på alvor, men uten at det begrenser aktivitetene i unødvendig grad. Målet må være å holde oversikt over faremomentene - og sikre at brukere/elever ikke risikerer skader på liv og helse. Det er det kvalitetssikring dreier seg om. 7.2 Kvalitetssikring - tilbudets kvalitet De overordnede retningslinjene for kvalitetssikring må ligge i avtalen som utformes og undertegnes av kjøper og tilbyder, som for eksempel momenter som organisering, faglig ansvarlig person og rutiner for veiledning i tilbudet. De som står for den daglige driften av tilbudet, må deretter utvikle opplegg, rutiner og tiltak for å sikre den faglige kvaliteten. Rent generelt bør det utvikles rutiner for; - inntak av brukere/elever - faglig veiledning av tilbyder mht brukergruppen - oppgavefordeling - oppfølgingsrutiner for de ansvarlige i tilbudet - system for rapportering - evaluering av rutiner, innhold og gjennomføring Profesjonaliteten og kvalitetssikringen hos gårdbruker/tilbyder må ligge i rutinene rundt den daglige omgangen med brukerne, med innsynsmulighet for alle relevante parter. Gårdbrukere skal ikke gå inn i rollen som vernepleier, lærer, sosionom el., så sant vedkommende ikke har en slik profesjonell bakgrunn. Gårdbrukeren skal først og fremst fungere som arbeidsleder og tilrettelegger mens fagfolkene fra den aktuelle etaten som kjøper tjenester hos gårdbrukeren, må stå ansvarlig for at brukerne/elevene får et faglig forsvarlig opplærings- eller omsorgstilbud. Like fullt vil kvaliteten i opplæringen eller omsorgen for den enkelte bruker i stor grad stå og falle med gårdbrukerens engasjement, forståelse, kommunikasjonsevne mm. 17

18 Mulighet for deltakelse på kurs og lignende bør innarbeides i avtalen, slik at gårdbrukeren og de som ellers er med på opplegget fra gårdens side, får anledning til god faglige utvikling underveis i driften av tilbudet. Økt forståelse og innsikt er inspirerende og en viktig del av kvalitetsarbeidet. En aktuell framgangsmåte her kan være å tilby gårdbrukeren å være med på kommunens sine egne kurs, planleggingsdager og seminarer som en del av den faglige oppfølgingen. 7.3 Dokumentasjon av tilbudet Det er en god investering både på kort og lang sikt, å bruke tid på dokumentasjon. Gjennom daglige små notater kan alt fra gårdbrukerens eget tidsbruk, til brukernes utvikling og generelle erfaringer ellers, dokumenteres. Slike notater kan bli nyttige å ha etter hvert for å vise tendenser og peke på utfordringer. Dokumentasjonen kan være en kilde til videreutvikling av tilbudet og en idébank å øse av når en skal tilpasse opplegg for brukerne i framtida. Videre er det god bakgrunnsinformasjon ved en eventuell reforhandling av avtalen. Denne type dokumentasjon kan også benyttes ovenfor forsikringsselskapet når en skal diskutere sikkerhetstiltak og ulykkesforebyggende arbeid på gården. Hvis man også gjør notater om "penge- og ressursflyten" i prosjektet, vil man i ettertid også ha et godt grunnlag for seinere budsjettering av et gårdstilbud som dette. Tilbudet kan dokumenteres på nivå, avhengig av tilbudets målsetting og målgruppe. Tilbyder og kjøper må selv utvikle rutiner på dette gjennom rapporter, dags-/ukelogg, planer, møter, registreringssystemer, interne/eksterne evalueringer mm. 7.4 Videre utvikling Et tilbud vil stadig være i utvikling, selv om det er godt etablert. Kjøpers behov kan forandre seg gjennom nye krav, retningslinjer og nye satsingsområder innen fagfeltet. Det er sannsynlig at brukerbehovene vil skifte karakter ganske ofte. Sosiale problemer og opplæringsbehov planlegges ikke, de bare oppstår. Det offentlige er forpliktet til å imøtekomme behovene med individuelt tilrettelagte tiltak. Det kan føre til at tilbudet forandrer seg, uten at det er planlagt. Gården og tilbyder som inngår i tilbudet bør derfor opptre fleksibelt med tanke på de retninger som tilbudet utvikler seg i. Gården/gårdbrukeren kan også få behov for en videreutvikling. Kanskje ønsker man større/mindre omfang, flere/færre brukere, andre åpningstider eller hva det nå kan være, det er umulig å vite på forhånd. For alle involverte parter er det likevel hensiktsmessig med stabilitet. For tilbyder kan det bli for mye slitasje om tilbudets framtid er usikker. Å sette i gang nye tiltak er ressurskrevende for kjøper. Og ikke minst av hensyn til brukergruppen bør derfor tilbudet planlegges med en viss langsiktighet. De ytre rammene bør være forutsigbare, men med mulighet til endringer i innholdet av tilbudet. Et eksempel på at kommunens oppgaver dreier i nye retninger og at gårder er fleksible, er satsingen på tilbud for brukere fra psykiatrien. Da de første gårdene startet opp med tilrettelagt arbeid, ble tilbudene benyttet til mange ulike brukergrupper. Med 18

19 Opptrappingsplanen for psykisk helse, og øremerkede midler til denne gruppen, ble målgruppen for flere av gårdene dreid mer i retning av psykiatri. 7.5 Evalueringer For det offentlige som kjøper, vil det alltid være behov for å vurdere ressursbruk opp mot nytteverdi av tilbudet. Det vil også alltid være behov for faglig utvikling knyttet til de brukergrupper som benytter gården. For å sikre gårdbruker den faglige utvikling som er nødvendig for tilbudet, bør det tenkes gjennom hvordan dette skal gjøres. Noen kommuner knytter gårdbruker til sine kurs, planleggingsdager og seminarer som en del av oppfølgingen av tilbyder. Evaluering kan også bringe fram momenter som skal utbedres. En slik vurdering vil sikre at tilbudet stadig er i utvikling til det bedre. Interne evalueringer bør være en del av avtalen og en del av den faglige oppfølgingen fra kjøpers side. Evalueringer kan være etappevurderinger som gjøres etter en bestemt periode av tilbudet, gjerne i forbindelse med reforhandling av avtalen mellom kjøper og tilbyder. Over tid vil dette bli en utmerket dokumentasjon på hvordan tilbudet har utviklet seg, og hvordan brukerne/elevene har profittert på det. Evalueringer kan også være av mer omfattende karakter hvor flere tilbud vurderes under ett. En del av Inn på tunet tilbudene har vært evaluert av eksterne og uavhengige fagmiljø. 7.6 Informasjon Både av hensyn til bevilgende myndigheter (politikere) og andre som kan være viktige for tilbudets videre liv, kan det være nødvendig å jobbe med informasjonsarbeid. Informasjon er også viktig for de elever, gjester eller brukere og deres foresatte som skal benytte det nye tilbudet. En markering av oppstart kan gi positiv oppmerksomhet, men benytt gjerne anledningen til også å markere andre milepæler i tilbudets framdrift. Det kan også være en ide å henge seg på offentlige markeringer for å synliggjøre gården som en del av en større virksomhet, f.eks. i forbindelse med Verdensdagen for psykiske helse, Grunnskoleuka mm. Det er imidlertid viktig å huske på personvern og taushetsplikt rundt den enkelte bruker/elev. Dette må derfor avklares i hvert enkelt tilfelle. 19

20 8. Oppfølging av næringsvirksomheten 8.1 Nettverksutvikling Etablering av Inn på tunet tilbud, kan ha minst tre innfallsvinkler. Gårdbrukeren er opptatt av å etablere en tilleggsnæring på gården. Inn på tunet etablering kan være krevende for alle involverte parter. Det er fortsatt ganske få som driver med dette og det kan være vanskelig for aktøren å finne likesinnede eller "yrkesbrødre". Som tilbyder er det hensiktsmessig å knytte kontakter med andre gårder som driver tilsvarende eller lignende tilbud. Både landbrukskontorene i kommunene og Fylkesmannens landbruksavdeling vil trolig ha en viss oversikt på området, og kunne være behjelpelig med å sette Inn på tunet gårder i kontakt med hverandre. Uformelle nettverk mellom tilbydere er viktig for utveksling av erfaringer og kunnskap og et sted der de som er engasjert i denne form for arbeid kan hente å impulser og inspirasjon. 8.2 Etablereropplæring Inn på tunet skal for gårdbrukeren utgjøre en del av næringsgrunnlaget på gården, og det er derfor viktig å også ha fokus på den næringsmessige delen av etableringen. Det foregår ulike former for etablereropplæring i fylkene. Kontakt landbrukskontoret og/eller næringskontoret i kommunen for nærmere informasjon om dette. Sjekk også med Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling og Fylkeskommunens næringsetat. Finnes det lokale etablererkontor i din region, kan man trolig få aktuell informasjon her også. Etablereropplæringen vil være et viktig bidrag til å planlegge, gjennomføre og utvikle virksomheter innen Inn på tunet. Opplæringen anbefales til alle tilbydere av Inn på tunet tilbud.. 20

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer