Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:"

Transkript

1 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN Arkivsaksnr.: 06/15324 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om brukerundersøkelse i Hjemmetjenesten til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 06/

2 1. Innledning Trondheim kommune har fokus på utvikling og kontinuerlig forbedring av tjenester som ytes til byens innbyggere. Regelmessige tilbakemelding fra brukere av tjenester om deres opplevde service og kvalitet er vesentlig i arbeidet med kvalitetsforbedring. Siste brukerundersøkelse for hjemmeboende brukere med helse og omsorgstjenester var i Ultimo 2005 gjennomførte rådmannen ny brukerundersøkelse hos hjemmeboende brukere med helse og omsorgstjenester. Utviklingstjenesten har innhentet og analysert data fra brukerundersøkelsen. Jeg vil orientere formannskapet om resultatet og ber om at denne tas til orientering. 2. Metode og utvalg Metode- spørreskjema Spørreskjema har 32 spørsmål med fire, faste svaralternativ; Svært fornøyd Svært misfornøyd. I tillegg var det mulig å svare, samt skrive utfyllende kommentarer. Spørreskjema ble sendt brukernes nærmeste pårørende via den sonegruppa brukeren får sine tjenester fra. Alle svar ble sendt direkte fra bruker til Utviklingstjenesten for registrering og behandling. Svarene ble behandlet elektronisk ved hjelp av statistikkprogram. Utvalg Det ble utsendt 2780 spørreskjema fordelt på 23 sonegrupper. Det ble mottatt 988 svar som gir en svarprosent på 35,5. Svarprosenten fra den enkelte sonegruppe varierer fra 20,0 til 52,6. Målgruppen for undersøkelsen var alle brukere som mottok hjemmetjenester pr. oktober/november 2005, men med unntak av følgende; brukere med utviklingshemming brukere som kun får levert middagsmat brukere som kun har hjemmehjelpstjenester brukere som kun har trygghetsalarm. Det gjennomføres egne undersøkelser relatert til ovennevnte brukere. 3. Tema for undersøkelsen Undersøkelsen omfatter åtte hovedtema. For hvert tema er det stilt varierende antall spørsmål. Følgende tema inngår: 1. Vedtaket 2. Informasjon 3. Serviceinnstillingen 4. Brukermedvirkning 5. Forutsigbarhet 6. Kvaliteten på tjenesten 7. Kulturtilbud 8. Helhetsinntrykket Saksfremlegg - arkivsak 06/

3 4. RESULTAT FRA UNDERSØKELSEN 4.0 Opplysninger om brukerne I tabell 1 vises antall brukere som har svart, fordelt etter kjønn. Tabell 1. Fordeling etter kjønn Kjønn Antall Prosent Mann ,5 Kvinne ,5 Totalt* * 94 brukere har ikke oppgitt kjønn Tabell 1 viser at omtrent? av de som har svart er kvinner og? er menn. Det er også flere kvinner enn menn som mottar hjemmetjenester, men forskjellen er ikke så stor som denne svarfordelingen viser. I tabell 2 vises antall brukere fordelt etter alder. Tabell 2. Fordeling etter alder Alder Antall Prosent Under 19 år 3 0, år 63 6, år ,6 Over 80 år ,5 Totalt* * 27 brukere har ikke oppgitt alder Tabell 2 viser at nærmere 6 av brukerne som har svart på undersøkelsen er over 80 år. Dette stemmer godt i forhold til de som faktisk mottar hjelp. Det er også mange brukere mellom 50 og 79 år( 33,6%). I tabell 3 vises hvor mange timer hjelp pr uke som brukerne mottar Tabell 3. Hvor mye hjelp mottar brukerne pr uke. Antall timer hjelp/uke Antall Prosent Under 2 timer i uka ,4 2 6 timer i uka ,6 Over 6 timer i uka ,0 Totalt* ,0 * 105 har ikke oppgitt hvor mye hjelp de mottar Tabell 3 viser at ca halvparten av brukerne som har svart får hjelp under 2 timer pr. uke. I tabell 4 vises antall brukere som bor alene. Tabell 4. Antall aleneboende brukere. Bor alene? Antall Prosent Ja ,6 Nei ,4 Totalt* * 54 har ikke oppgitt om de bor alene Saksfremlegg - arkivsak 06/

4 Tabell 4 viser at ca 70% av de som har svart bor alene. I tabell 5 vises antall informanter som bor i omsorgsbolig Tabell 5. Bor i omsorgsbolig Bor i omsorgsbolig Antall Prosent Ja ,5 Nei ,5 Totalt* * 97 har ikke oppgitt om de bor i omsorgsbolig Tabell 5 viser at 20,5 % av informantene bor i omsorgsbolig. 4.1 Vedtaket Figur 1: Vedtaket (svar angitt i prosent) Vedtaket (spm. 1-5) At det er Forvaltningskontoret som gjør vurderinger og innvilger tjenester. 2. Den vekten det ble lagt på dine meninger før vedtaket ble fattet. 3. Vedtakets tydelighet/ forståelighet. 4. Hvilken type hjelp du er innvilget. 5. Omfanget av hjelpen du er innvilget. Svært fornøyd Svært misfornøyd Det er forvaltningskontorene i helse- og velferdstjenesten som gjør vurderinger og fatter vedtak om tjenester til alle brukerne i hjemmetjenesten. Type tjenester og omfang nedfelles i brukernes enkeltvedtak. Det ble stilt fem spørsmål i tilknytning til vedtak. Det er overvekt av fornøydhet på alle disse spørsmålene. Men forholdsvis mange svarer vet ikke på spørsmålene om At det er forvaltningskontorene som fatter vedtak, Den vekten det ble lagt på brukerens mening og Vedtakets tydelighet/forståelighet. Dette kan tolkes som om det ikke betyr så mye for brukerne hvor eller hvem som fatter vedtaket. Det synes viktigere med hvilken type hjelp og omfanget av hjelpen. På de to spørsmålene som dreier seg om type hjelp og omfanget av hjelpen, svarer ca. 20% svært fornøyd og 60% svarer fornøyd. Men det er til sammen ca. 17% som svarer misfornøyd og svært misfornøyd med omfanget av hjelpen de får. 4.2 Informasjon Saksfremlegg - arkivsak 06/

5 Figur 2: Informasjon (svar angitt i prosent) Informasjon (spm. 6-8) Svært fornøyd Svært misfornøyd 6. Informasjon om de tjenester hjemmetjenesten kan gi. 7. Informasjon om individuell plan dersom du har hjelp fra flere instanser. 8. Informasjon om sonegruppas Brukerråd. Det ble stilt tre spørsmål om informasjon relatert til tre ulike områder. Brukerne er mest fornøyd med informasjon de får om tjenester hjemmetjenesten kan gi. Men også på dette spørsmålet er nesten 20% misfornøyd. På spørsmålet om Individuell plan svarer vel halvparten vet ikke. Dette kan være et utrykk for at brukeren ikke kjenner begrepet eller ikke har hjelp fra flere instanser. På spørsmålet om sonegruppas Brukerråd svarer over 55% vet ikke, dessuten svarer over 20% misfornøyd eller svært misfornøyd med informasjonen de har fått. 4.3 Serviceinnstilling Figur 3: Serviceinnstillingen (svar angitt i prosent) Serviceinnstillingen (spm. 9-13) Svært fornøyd Svært misfornøyd 9. Personalets høflighet. 10. Personalets evne til å utføre hjelpen på en respektfull måte. 11. At nye hjelpere viser legitimasjon. 12. At dine hjelpere bruker uniform. 13. Hjelpen du får til å finne fram til rette instans hvis du trenger hjelp fra andre. Serviceinnstilling er samlet sett det hovedområdet brukerne uttrykker mest fornøydhet med. På spørsmålet om personalets høflighet svarer over 40% svært fornøyd og vel 50% fornøyd. Personalets evne til å utføre hjelpen på en respektfull måte er også brukerne i stor grad fornøyd med. Innen dette tema er brukerne mindre fornøyd når det gjelder hjelpernes bruk av legitimasjon. Det er ca. 20% som svarer misfornøyd og vel 10% svarer svært misfornøyd. Personalets bruk av uniform synes det som om brukerne er fornøyd med. Nesten 80% svarer fornøyd Saksfremlegg - arkivsak 06/

6 eller svært fornøyd. Spørsmålet om hjelp til å finne fram til rette instans ved behov skiller seg ut ved at det er over 30% som svarer vet ikke. Dette kan skyldes at brukerne ikke har hatt behov for denne hjelpen. Men vi merker oss at det er ca. 20% som svarer misfornøyd eller svært misfornøyd. 4.4 Brukermedvirkning Figur 4: Brukermedvirkning (svar angitt i prosent) Brukermedvirkning (spm ) Svært fornøyd 5 4 Svært misfornøyd Personalets evne til å lytte til dine ønsker og behov. 15. At personalet bistår deg med eventuell klage på utførelsen av hjelpen. 16. At forhold du eventuelt er misfornøyd med blir endret. Det ble stilt tre spørsmål innen temaet brukermedvirkning. En stor andel av brukerne som har svart er fornøyd med personalets evne til å lytte til brukerens ønsker og behov. Ca.10% svarer misfornøyd på spørsmålet. På de to spørsmålene som gjelder bistand med en eventuell klage og forhold det er misnøye med blir endret, er det en stor andel, rundt 40%, som svarer vet ikke. Her ser vi også at forholdsvis mange svarer misfornøyd eller svært misfornøyd. 4.5 Forutsigbarhet Figur 5: Forutsigbarhet (svar angitt i prosent) Saksfremlegg - arkivsak 06/

7 Samsvaret mellom hjelpen du er innvilget i vedtaket og den hjelpen du faktisk får fra hjemmetjenesten/ sonegruppa. 18. Personalets overholdelse av avtaler. Forutsigbarhet (spm ) 19. At du får 20. Dine beskjed hvis muligheter til å nå hjelpen uteblir eller hjemmetjenesten blir forsinket. på dagtid (hverdager). 21. Dine muligheter til å nå hjemmetjenesten på kveldstid/ i helger. Svært fornøyd Svært misfornøyd Innen tema forutsigbarhet er det størst andel som uttrykker at de er fornøyd med samsvaret mellom innvilget hjelp i vedtaket og hjelpen brukeren faktisk får. Noe mindre fornøyd er brukeren med personalets overholdelse av avtaler. På spørsmålet om brukeren får beskjed hvis hjelpen uteblir eller blir forsinket, er det så mange som 22% som svarer misfornøyd og 10% svarer svært misfornøyd. Det var to spørsmål om brukerens mulighet til å nå hjemmetjenesten. Selv om det er iverksatt tiltak her ser det ut som disse ikke fungerer, eller at brukeren ikke er kjent med denne muligheten. Omtrent ¼ svarer at de er misfornøyd med muligheten for å nå hjemmetjenesten. I tillegg er det ca.35% som svarer vet ikke når vi spør om denne muligheten i kvelder og helger. 4.6 Kvaliteten på tjenesten Figur 6: Kvaliteten på tjenesten (svar angitt i prosent) 10 Kvaliteten på tjenesten (spm ) Svært fornøyd Svært misfornøyd 22. Hvordan primærkontaktordningen fungerer. 23. At dine hjelpere har tilstrekkelig kunnskaper til å utføre den hjelpen du får. 24. At dine hjelpere kjenner deg og din situasjon. 25. Antallet personer som gir deg hjelp. 26. Samhandlingen mellom de forskjellige instansene hvis du mottar ulike type tjenester. Alle brukere som mottar hjemmetjenester skal ha en primærkontakt, og det ble spurt om hvordan ordningen fungerer. Her svarer mer enn? av brukerne vet ikke. Dessuten svarer til sammen 25% Saksfremlegg - arkivsak 06/

8 misfornøyd eller svært misfornøyd. På spørsmålene om hjelperne har tilstrekkelig kunnskaper og kjenner brukeren, er det over 70% som svarer fornøyd eller svært fornøyd. Det er en stor andel som er misfornøyd med antallet personer som hjelper brukeren. Hele 19% svarer misfornøyd og 11% svarer svært misfornøyd på dette spørsmålet. Samhandlingen mellom de forskjellige instansene som hjelper brukeren kan være vanskelig for brukeren å ha noen klar oppfatning av. Godt over halvparten svarer vet ikke på spørsmålet. 4.7 Kulturtilbud Figur 7: Kulturtilbud (svar angitt i prosent) 10 Kulturtilbud (spm ) Svært fornøyd Svært misfornøyd Informasjonen om kultur- og fritidstilbud for seniorer gjennom aviser og brosjyrer. 28. Informasjonen om kultur- og fritidstilbud for seniorer fra personalet i sonegruppa. 29. Kulturenhetens treffsteder for seniorer i ditt nærmiljø (f.eks. bydelskafeer, kultursenter mv.). 30. Kulturenhetens tilbud for seniorer (f.eks. kulturpakkens tilbud, seniordans, sosiale treff). 31. Dine muligheter til å få følge hvis du trenger det, til ulike kulturarrangement for seniorer. Kulturenheten og helse-og velferd har et samarbeid for å sikre at alle innbyggere i Trondheim skal ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter og fritidstilbud. Kulturenheten har blant annet egne treffsteder for seniorer i bydelene. Det ble stilt fem spørsmål relatert til kulturtilbud. Som vi ser av figur 7 er det en forholdsvis stor andel som har svart vet ikke på disse spørsmålene og få som svarer svært fornøyd. Informasjon om tilbudene via aviser og brosjyrer er det allikevel 35% som er fornøyd med. Det kan synes som informasjon fra personalet i sonegruppa ikke fungerer godt nok, 27% svarer misfornøyd eller svært misfornøyd på spørsmålet. Når det gjelder kulturenhetens treffsteder er det dobbelt så mange som er fornøyd i forhold til den Saksfremlegg - arkivsak 06/

9 misfornøyde andelen svar. På spørsmålet om kulturenhetens tilbud for seniorer er det ca. 28% som svarer fornøyd eller svært fornøyd, men hele 56% har svart vet ikke. Andelen som svarer vet ikke er nesten 60% på spørsmålet om muligheten til å få følge til kulturarrangement. Dette kan tyde på at brukeren ikke har bedt om følge eller ikke er kjent med muligheten. Ca. 20% svarer misfornøyd eller svært misfornøyd på spørsmålet. 4.8 Helhetsinntrykket Figur 8: Helhetsinntrykket (svar angitt i prosent) Helhetsinntrykket (spm. 32) Din samlede oppfatning av hjelpen du får fra hjemmetjenesten/sonegruppa. Svært fornøyd Svært misfornøyd På siste spørsmålet ble brukerne bedt om å krysse av på hvor fornøyd de var med hjelpen fra hjemmetjenesten samlet sett. Selv om det på enkelte spørsmål foran viser at flere brukere er misfornøyd, ser vi av figur 8 at langt de fleste er fornøyd med hjelpen de får. Det er til sammen ca. 82% som svarer svært fornøyd eller fornøyd. 4.9 Andre kommentarer fra brukerne Det var et åpent felt i spørreskjema for utfyllende kommentarer. Av 988 brukere var det 277 som hadde skrevet kommentarer. Kommentarer som nevnes hyppigst er følgende: Saksfremlegg - arkivsak 06/

10 For mange forskjellige hjelpere (20,6%) Uttrykker at de er fornøyd med tjenestetilbudet ( 17,7%) Andre kommentarer (bl.a. ønsker ikke mannlig hjelper, misfornøyd med andre typer tjenestetilbud, ønsker mer trening, ønsker større helsefaglige kunnskaper, for mange vikarer (17%) med tidspunktet for hjelp, eller manglende angivelse av tid (9%) Ulike kommentarer relatert til hjemmehjelp, dvs. rengjøring, klesvask mv) (6,9%) Får for lite tid/hjelp, hjelperne har det for travelt (6,5%) Får for lite informasjon generelt (5,8%) Ukjent med primærkontaktordningen (5,1%) De fleste kommentarene er knyttet til at brukeren mottar hjelp fra mange forskjellige hjelpere. Flere skriver at de har hjelp fra flere ti-talls hjelpere. Men så mange som 17,7% av de som har skrevet kommentarer i dette på spørreskjema, har positive kommentarer, flere sier at de er fornøyd med all hjelpa de får. 5. Vurdering og sammenligning av undersøkelsen fra 2001 Det er nærmere 1000 brukere som har gitt tilbakemelding på denne undersøkelsen og rådmannen er fornøyd med en svarprosent på 35. Selv om slike spørreundersøkelser ikke gir et fullstendig og vitenskapelige svar så er tilbakemeldingene allikevel en god pekepinn på hva som brukerene oppfatter som bra og mindre bra. Det er noe vanskelig å sammenligne undersøkelsen i 2001 med undersøkelsen i 2005, da spørsmålene ikke er helt sammenfallende. Svaralternativene er også forskjellig. Undersøkelsen fra 2005 inneholder flere spørsmål og har flere hovedtema. Brukerundersøkelsen fra 2001 hadde følgende hovedtema: Informasjon Brukermedvirknin - Serviceinnstilling - Trygghet Svaralternativene i denne undersøkelsen var: ja både og nei vet ikke Tilfeldig utvalg: 25 % av antall brukere(1055) og svarprosent på 60, dvs. 631 brukere. Det er allikevel noen trekk fra undersøkelsen i 2001 som kan sammenlignes med undersøkelsen fra Informasjon I 2001 oppgir ca.4 av brukerne at de har mottatt informasjon om tjenestetilbudet i hjemmetjenesten og om klagemulighetene. 47 % oppgir at de har fått tildelt en kontaktperson. I 2005 oppgir nærmere 6 at de er fornøyd med informasjonen om tjenestetilbudet i hjemmetjenesten. Det er 1/3-del som svarer at de ikke er kjent med hvordan kontaktpersonordningen fungerer. Dette betyr ikke at de ikke er kjent med at de er tildelt en kontaktperson, men at de ikke kjenner til hvordan kontaktperson-ordningen fungerer. Utviklingstrekk: Det er langt flere brukere som er fornøyd med informasjonen i 2005 vs Brukermedvirkning I 2001 oppgir ca.50% av brukerne at deres meninger blir vektlagt før det fattes vedtak og at de opplever romslighet ved utførelsen av tjenester. Saksfremlegg - arkivsak 06/

11 5 svarer også at hjelperne kjenner brukernes situasjon, og 64 % mener at hjelperne har god kunnskap om å utføre hjelpen. I 2005 svarer ca.8 av brukerne at de er fornøyd med personalet evne til å lytte til brukernes ønsker og behov. 72 % svarer at hjelperne kjenner brukernes situason og 75 % svarer at hjelperne har tilstrekkelig kunnskaper til å utføre hjelpen. Utviklingstrekk: Det er langt flere brukere som er fornøyd med spørsmål om brukermed-virkning i 2005 vs Vedtak / serviceinnstilling I 2001 svarer 62 % av brukerne ja på spørsmål om hjelpen som ytes er i henhold til vedtak. Påfallende mange signaliserte gjennom sine kommentarer at hjelperne ikke er "tiden ut". Eksempelvis fremmer en bruker et forslag til forbedringer på denne måten: "Jeg ønsker at de var hos meg den tiden jeg har fått tildelt, så det blir gjort litt bedre arbeid" Det skal være forutsigbart for brukeren når han/hun skal få hjelp. Bare 43% svarer ja på om hjelperen kommer til avtalt tid, selv om "forutsigbarhet" er tatt inn som et spesifikt lederkrav. Brukerne opplever derimot i stor grad at hjelperne opptrer høflig og at hjelpen utføres på en respektfull måte. F.eks. uttaler en bruker; "Hun snakker med meg, hjelper meg med mye. Hun er alle tiders bra". Imidlertid finner vi i brukernes frie kommentarer også noen synspunkter som går i motsatt retning, f.eks. sier en bruker "Ikke alle har vanlig oppdragelse, alle av oss er ikke senile". Vedrørende hjelpernes bruk av legitimasjon viser resultatet at dette ikke fungerer godt. På spørsmålet om en hjelper som brukeren ikke kjenner fra før, viser legitimasjon, svarer 70% nei. En bruker kommenterer dette forholdet slik: "Hun presenterte seg ikke og viste ikke legitimasjon. Jeg vil ikke ha slik hjelp". I 2005 svarer 78 % at de er svært fornøyd/fornøyd på at hjelpen som ytes er i henhold til vedtak, mens det er ca.17 % som er misfornøyd med personalets overholdelse av avtale.(ca 75 % er altså fornøyd). På spørsmålet om brukeren får beskjed hvis hjelpen uteblir eller blir forsinket, er det så mange som 22 % som svarer misfornøyd og 10% svarer svært misfornøyd. 52 % av brukerne er fornøyd med at nye hjelpere viser legitimasjon, mens 2 er misfornøyd og er svært misfornøyd. Brukerne er også entydig på at de er svært fornøyd/fornøyd med at ansatte bruker uniform(8). 13% har svart vet ikke. Utviklingstrekk: Resultatene mht vedtak/serviceinnstilling viser en markant forbedring av tjenestekvalitet fra Det er betydelig flere brukere som er langt mer fornøyd i Trygghet / helhetsinntrykk I 2001 svarte 65 % ja at de kan få kontakt med hjemmetjenesten umiddelbart hvis det skjer noe uforutsett. Dette gjelder nok brukere som har trygghetsalarm og som skal oppnå kontakt umiddelbart. Det var ca.70% som opplevde at hjelpen de fikk bidro til en trygg livssituasjon. 21% svarte både og, mens 9% mente at hjelpen de fikk ikke bidrar til en trygg livssituasjon. I 2005 er det ikke stilt tilsvarende konkrete spørsmål om trygghet, men brukerens samlede oppfatning av hjelpen du får fra hjemmetjenesten. 82 % av brukerne svarer at de er svært fornøyd/fornøyd med hjemmetjenesten. Utviklingstrekk: Resultatene mht trygghet-/ helhetsinntrykket viser at brukerne er mer fornøyd i Saksfremlegg - arkivsak 06/

12 2005 versus Oppsummering / konklusjon Rådmannen er fornøyd med resultatet fra brukerundersøkelsen Resultatet viser at utviklingen går i riktig retning, da det er forbedringer på alle områdene. Rådmannen har i løpet av de siste årene arbeidet målrettet for å bedre kvaliteten på områder som brukerne var misfornøyd med i Følgende satsninger synes å ha bidratt til mer fornøyde brukere: opprettet egen Hjemmehjelpstjeneste alle trygghetsalarmoppdrag er overført fra sonene til Trygghetspatruljen uniformering og legitimasjonsplikt for ansatte sertifisering av vikarer utvidet åpningstid i hjemmetjenesten ( ) sonene er tilgjengelig på telefon for brukerne i hele åpningstiden brukerne kan kontakte Trygghetspatruljen på natt brukerne tildeles kontaktperson brukerne får tidfestet avtale ved forsinkelser utover 30 min skal brukeren varsles organisering av arbeidslag- redusere antall forskjellige hjelpere pr. bruker kulturtilbud for hjemmeboende internkontrollsystem STYRK- kompetanseprogram for alle ansatte i hjemmetjenesten Selv om de fleste brukerne i hovedsak er fornøyd med hjemmetjenestene, er det fortsatt flere områder som må ha økt fokus fremover. Det gjelder bl.a : brukerne er ikke tilstrekkelig kjent med hvem som er kontaktperson det er for mange forskjellige hjelpere det er fortsatt mange som er misfornøyd med at det ikke er tidfestet avtaler mangelfull varsling ved forsinkelser informasjon om tjenestetilbudet i Hjemmetjenesten informasjon om kulturtilbudet Enhetslederne har fått tilbakeført resultatet fra egne brukere. Resultatet fra undersøkelsen vil drøftes i enhetens Brukerråd. Alle enhetene skal utarbeide en tiltaksplan som viser hvilke områder enheten skal arbeide videre med for å bedre kvaliteten. Jeg ber om at formannskapet tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Hjemmetjenesten 2005 til orientering. Rådmannen i Trondheim, 23/ Tor Åm Saksfremlegg - arkivsak 06/

13 kommunaldirektør Eirik Roos Rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 06/

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Saksframlegg. HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061

Saksframlegg. HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061 Saksframlegg HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om bruker- og ansatteundersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelse 2012 Enhet for botiltak, psykisk helse

Brukerundersøkelse 2012 Enhet for botiltak, psykisk helse Trondheim kommune Enhet for service og internkontroll Brukerundersøkelse 2012 Enhet for botiltak, psykisk helse 2 TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERNKONTROLL - STATUSRAPPORT 2006 FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERNKONTROLL - STATUSRAPPORT 2006 FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg INTERNKONTROLL - STATUSRAPPORT 6 FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 7/1466 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar statusrapporten fra 6 om internkontroll i helse og velferdstjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Saksframlegg. STATUSRAPPORT FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN - INTERNKONTROLL Arkivsaksnr.: 04/31161

Saksframlegg. STATUSRAPPORT FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN - INTERNKONTROLL Arkivsaksnr.: 04/31161 Saksframlegg STATUSRAPPORT FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN - INTERNKONTROLL Arkivsaksnr.: 04/31161 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar statusrapporten fra helse og velferdstjenesten om internkontroll

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011 - - Hjemmesykepleie Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 0 Grafikkrapport - Helse og velferdsetaten November 0 Fakta om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand Første

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERNKONTROLL- STATUSRAPPORT 2005 FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERNKONTROLL- STATUSRAPPORT 2005 FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg INTERNKONTROLL- STATUSRAPPORT 5 FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 5/35355 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar statusrapporten fra 5 om internkontroll i helse og velferdstjenesten

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie og praktisk bistand Helse- og velferdsetaten prosjektnummer 106645 /2010 Fakta om undersøkelsen Målgruppe: brukere av hjemmesykepleie

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EVALUERING AV TILRETTELAGT FRITID FOR VOKSNE Arkivsaksnr.: 10/8895 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAPPORT FRA INTERNKONTROLL, HELSE OG VELFERD Arkivsaksnr.: 09/19256

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAPPORT FRA INTERNKONTROLL, HELSE OG VELFERD Arkivsaksnr.: 09/19256 Saksframlegg RAPPORT FRA INTERNKONTROLL, HELSE OG VELFERD - 2008 Arkivsaksnr.: 09/19256 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar rapport om internkontroll for

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/18397 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/18397

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie og praktisk bistand Oslo kommune Helse- og velferdsetaten prosjektnummer 106645 /2010 Fakta om undersøkelsen Målgruppe: brukere

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Enhet for service og internkontroll. Brukerundersøkelse 2015 Hjemmetjenesten

Enhet for service og internkontroll. Brukerundersøkelse 2015 Hjemmetjenesten Enhet for service og internkontroll Brukerundersøkelse 2015 Hjemmetjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim Rapport-tittel: Brukerundersøkelse 2015 Hjemmetjenesten

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit

Detaljer

Enhet for service og internkontroll. Brukerundersøkelse 2017 Hjemmetjenesten

Enhet for service og internkontroll. Brukerundersøkelse 2017 Hjemmetjenesten Enhet for service og internkontroll Brukerundersøkelse 2017 Hjemmetjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim Rapport-tittel: Brukerundersøkelse 2017 Hjemmetjenesten

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Enhet for service og internkontroll. Brukerundersøkelse 2011 Hjemmetjenesten

Enhet for service og internkontroll. Brukerundersøkelse 2011 Hjemmetjenesten Enhet for service og internkontroll Brukerundersøkelse 2011 Hjemmetjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Brukerundersøkelse 2011 Hjemmetjenesten

Detaljer

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere»

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» BAKGRUNNSSPØRSMÅL Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann Kvinne Alder 18 34 år 35 66 år 67 år og over SELVBESTEMMELSE

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014

Brukerundersøkelse 2014 Enhet for service og internkontroll Brukerundersøkelse 2014 Helse- og velferds/omsorgssenter TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Brukerundersøkelse

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Rapport Internett-versjon Trondheim Kommune Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Enhet for service og internkontroll Oktober 2014 RAPPORT TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse kelse blant pårørende p rende til personer med demens ved: Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia - Søre Ål Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Rapport Trondheim Kommune Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Enhet for service og internkontroll Desember 2016 Web-versjon 16/46195 TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll RAPPORT Rapport-tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/30643

Detaljer

Sykehjemsundersøkelsen 2011

Sykehjemsundersøkelsen 2011 Sykehjemsundersøkelsen 2011 Samlerapport for brukerundersøkelsen ved Lillehammer Helsehus Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter

Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede Brukere

Tjenester til utviklingshemmede Brukere Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 - Brukere Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705124 : E: 031 F21 &32 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 16/08 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Saksframlegg. I tillegg ble pårørende bedt om å komme med synspunkt på fritt grunnlag.

Saksframlegg. I tillegg ble pårørende bedt om å komme med synspunkt på fritt grunnlag. Brukerundersøkelse ved Dagtilbud Midtbyen Arkivsaksnr.: 10/1673 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/15 Møte: Omsorgskomite Møtested: Kjernehuset dagsenter, Enebakkveien 158 Inngang Byggveien Møtetid: Mandag 16. mars 2015 kl. 18.00 OBS!!

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Hjemmetjenesten i Kongsberg

Hjemmetjenesten i Kongsberg AL7 Innbygger og brukerundersøkelser Hjemmetjenesten i Kongsberg Brukerundersøkelse 2013 Side 1 13.03.14 Brukerundersøkelse 2013 - Hjemmetjenetsen Side 2 13.03.14 Brukerundersøkelse i Hjemmetjenesten 2013

Detaljer

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder:

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder: Brukerundersøkelse pleie og omsorgsavdelingen 2012 (5 besvarelser) Institusjonsbaserte tjenester Pårørende Osen sykehjem Skala 6 best 1 dårligst Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde Rødbygget Bispegata 9b Møtedato: 11.05.2005 Tid: Kl 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Monica Fornes, Paal

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Hjemmetjenester -13 Østensjø

Hjemmetjenester -13 Østensjø Generelt - KS 3.43 3.42 Resultat for brukeren - KS 3.29 3.31 Brukermedvirkning - KS 2.87 2.94 Tilgjengelighet - KS 3.11 3.09 Trygghet/respektfull beh. - KS 3.46 3.47 Informasjon - KS 3.05 3.07 1 2 3 4

Detaljer

Praktisk bistand - 13 Østensjø

Praktisk bistand - 13 Østensjø Generelt - KS 3.41 3.42 Resultat for brukeren - KS 3.27 3.28 Brukermedvirkning - KS 2.83 2.89 Tilgjengelighet - KS 3.10 3.08 Trygghet/respektfull beh. - KS 3.48 3.47 Informasjon - KS 3.04 3.06 1 2 3 4

Detaljer

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 Saksframlegg BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet tar sak om brukerrelaterte avvik/uheldige

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

TIL DET BESTE FOR ALLE. Brukerundersøkelser skal gi økt medvirkning

TIL DET BESTE FOR ALLE. Brukerundersøkelser skal gi økt medvirkning TIL DET BESTE FOR ALLE Brukerundersøkelser skal gi økt medvirkning KVALITETSKOMMUNE- PROGRAMMET I DOVRE Dovre kommune ble tatt opp i programmet høsten 2007 Prosjektleder ble tilsatt i 40% februar 2008

Detaljer

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2009 MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 28.0.2009 kl 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Hjemmesykepleie - 13 Østensjø

Hjemmesykepleie - 13 Østensjø Generelt - KS 3.38 3.40 Resultat for brukeren - KS 3.26 3.32 Brukermedvirkning - KS 2.82 2.92 Tilgjengelighet - KS 3.00 3.04 Trygghet/respektfull beh. - KS 3.33 3.34 Informasjon - KS 3.01 3.08 1 2 3 4

Detaljer

Forebyggende Brannvern

Forebyggende Brannvern Forebyggende Brannvern avd. Helse og Velferd 2002 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Hovedformål Gi befolkningen større trygghet for at, Tk avd. Helse og Velferd, vil ivareta alle innbyggere med hjelpebehov

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 215 Utviklingshemmede - Pårørende Vefsn kommune Brukereundersøkelsen ble gjennomført i mai juni 215 Antall spurte: 54 Antall svar: 36 (67%) Det ble benyttet spørreskjema som ble sendt

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT ROMOLSLIA BARNEHAGE KOMMUNALE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO»

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» Notat som vedlegg til evalueringsrapport; kommunestyre 31.10.2013 BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» 2013. «Bedre kommune.no» er en standardisert brukerundersøkelse i KS 1 regi, som benyttes av samtlige

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Rådmannen. Framtidas eldre: Ønsker om boligog tjenestetilbud

Rådmannen. Framtidas eldre: Ønsker om boligog tjenestetilbud Rådmannen Framtidas eldre: Ønsker om boligog tjenestetilbud TRONDHEIM KOMMUNE Utviklingstjenesten Erling Skakkes gt. 14 7004 Trondheim RAPPORT Rapporttittel: Framtidas eldre: ønsker om bolig- og tjenestetilbud

Detaljer