BILAG TIL ROMSDALS BUDSTIKKE DESEMBER En dag Åtte historier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILAG TIL ROMSDALS BUDSTIKKE DESEMBER 2011 11.11.11. En dag Åtte historier"

Transkript

1 BILAG TIL ROMSDALS BUDSTIKKE DESEMBER En dag Åtte historier

2 2 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal innhold Ridderost side side 8-21 Romsdal i 2030 side Røter side 28 Turnus i Molde side Snart på Plassen: Mandag kveld opptrådte «Lærlingan» på teatersjef Carl Morten Amundsens avskjedsforestilling Som teatersjef har Amundsen kjempet for det nye jazz- og teaterhuset der håper vi at «Lærlingan» får en plass FOTO: SVEIN BJØRNEREM Lykke på Harøya side Kulturlivet står sterkt i Romsdal Til sommeren er den nye storstua klar Kulturen på plass kommer du etter? Fransk bakekunst side TEMA: HJERTE FOR ROMSDAL Et bilag produsert av Romsdalsgt 9, Postboks 2100, 6402 Molde wwwrbnettno ANSVARLIG REDAKTØR: Ole Bjørner Loe Welde BILAGSREDAKSJON: Per-Kristian Bratteng, Bente Tovan, Vera Henriksen Sæther og Jan Inge Tomren TRYKK: Polaris Trykk Nordvest AS Romsdals Budstikke arbeider etter regler for god presseskikk slik de er nedfelt i Vær Varsomplakaten Ta kontakt med redaksjonen dersom du mener deg urimelig behandlet i en avisomtale Du kan også klage til Pressens faglige utvalg, Rådhusgt 17, 0158 Oslo Tlf: Faks: For litt over tre år siden var det et seminar på Molde kino Temaet var: Kan Molde blien kulturby? Hovedattraksjonenvarnoengjester fradrammen Defortalteomhvordande haddejobbetmedåbedrefolksinntrykkav elvebyenutenforoslo Detvarinteressantåse presentasjonendehaddemedseg Kjernenrundt forvandlingenidrammenvar byfornying, kultur ogstolthet Pådettetidspunktetvar ikkedet nyejazz- ogteaterhusetimolde vedtatt Nestestårdetferdig Klarttilinnflytting forbokelskere, kunstinteresserte, teatervennerog jazzere Erdetmange somtripperforventningsfullt rundt? Noe av bredden i denne satsingen gikk opp formegtidligeredenneuka Mandag kveldvar jegtilstedepåteatretvårt dateatersjef Carl MortenAmundsenble takketav Påscena sto engjengungdommer, «Lærlingan» Gledenog stolthetendevistefenget salen Deimponerte medsang, glødogframtreden Ombareseks månederkandesammeungdommeneståpå scenaidetnyekulturhuset I fotballenhar mansettatet godtanleggerselvefundamentet foråbyggeeiframtid NåfårRomsdalsogsåen kulturarenaieliteserien Eierne avhusethar enstor utfordringforanseg Huset skalfylles medinnhold Sliksettkanmankanskjesiat deternå selvejobbenstarter Likevelharman kommetmyelengerennjeg turteåhåpepå dendagenpåmoldekino I tre år har Romsdals Budstikke lagd magasinet «HjerteforRomsdal» For abonnentene kommerbilagetsammenmedavisa Itillegg distribueresdet medpostog digitalttiltusenvisav utflyttederomsdalinger Idetteavismagasinetprøvervi åsynliggjøre breddenog mangfoldetivårregion Vivalgteossendag i november Detvarlitt ekstramorsomt atdet varenheltspesiell dato, Samtidig håpervi ikkedatoen tarformyeplass Hensiktenvårvarførstogfremst åspeilehverdageni regionen Vi håperdisseartikleneskal giinnsiktilivetiromsdal Bådemuligheterogutfordringer Vi håperogsåatdenkangi deglitt å tenkepå Kanskjeogsåinspirasjon I Romsdal har man turt å sette seg mål Iår harmfktattseriegull I snitthardetværtnesten10 000menneskerpå hverhjemmekamp SpydspissersomMFKogMoldejazzgjørat mangetrorat Molde teller mangeflere enn sinevel25 000innbyggere Deter viktigat det skalvære lovtil åtenke stort Spesieltnårdet kombineresmed hardtarbeid Plassenkom ikketil iløpetav etmøte Det startetkanskje somensamtalemellomtoeller flere Men selveprosjektetkomtilmedhardtarbeidovertid Påsammemåteerdet fintåhørefolk snakke omfotballkulturenimfk Detvarårets lag somvantgull, ogde fortjenermasseære for det Samtidigharmangelagttilatdenkulturensom sitteriveggene påstadion, og Molde stadion, harværtviktig Mandag kveld ga «Lærlingan» meg inspirasjon Detvarnoemedgledenog engasjementet deviste IRomsdalsregionen står kulturlivet sterkt Detervariert Vihar både viktigetradisjonsbærereogungdomsom trykker på Slikhardetværtovertid Detaktiveorganisasjonslivetblevektlagtpåseminaret fortreår siden Det nye er atmannåfårkan flytte videre til ennyarena Detblirspennende å sehvordanplassenblirbrukt Huseterspektakulært Detviktigenå erat innbyggernetar det ibruk Vegen framtil åpningharværtbåde langog kort, alt etterhvordanmanser det Man skal ikkeleggeskjul påatdetundervegsharvært sterkdiskusjonog uenighet Slik hardet vært i mangekommuner somharbygdkulturhus Nåer tida inne foråse framover I Molde har man hatt en bredsatsingpå kultur de sisteåra Dette inkludererikke bareplassen, menogsånykulturskole Et aktivtkulturliv eren viktigdel av et godt oppvekstmiljø HvaskaltilforatMolde skalbli enkulturby, spurteflerepå seminaretfortre årsiden Jeg bådehåperog trorat maner iferd medånå dettemålet KOMMENTAR Ole Bjørner Loe Welde Ansvarlig redaktør

3 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember VI GRATULERER MFK MED GULLET! Industrikonsernet ISTAD: Bli med på laget! SPENNENDE JOBBER I ISTADKONSERNET Se wwwistadno/jobb Vår innkjøpspris + FORNYBAR ENERGI 49,-pr mnd Ingen skjulte påslag KOSTER MINST! smart Bestill nå på wwwistadno

4 4 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Riddere i lange baner: Hver dag produseres mellom 60 og 70 tonn ridderost på meieriet i Tresfjord Det tar to uker å modne osten før den sendes til Trondheim, Ty Slik lages Ridderost Ysting: Melka skummes, pasteuriseres, blir tilsatt fett og bakteriekultur i ysteriet Ferdig ystet: Slik ser ostemassen ut etter ysting I form: Deretter presses ostemassen ned i avlange former Modning: Etter å ha ligget fe saltlake bærer det inn på mod

5 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember reportasje Vera Henriksen Sæther Kjell Langmyren (foto) Han er vel respektert, viden kjent og godt moden I sitt 42 år kan Ridderen fra Romsdal også bli årets produkt 2011 EN EKTE RIDDER skland, Japan, USA, Canada, Australia og Russland VESTNES: Han leggerikke bareen skivepå knekkebrødet, meieribestyreren Minstto mådetvære Skjærtmedengodostekniv Jeg spiserridderosthverdag Ogjeg likerdenbestsånn Helt enkelt, påknekkebrødellerbrødskive, forklarer GeirAndresen, tidligere bestyrervedmeierietinamsosog dermedblåselbu-entusiast Siden hankom tiltresfjordfortreårsidenhar detimidlertidgåttiridder Ridder erenfin, flottost, godogfeit, medmasse proteiner Meieriet herer enesteprodusent, ogdener laga av melk fra RaumaogVestnes Detgjørdenlitt spesiell, siermeieribestyreren Skulle gjerne laget ost Viharkjørt nestenheltinnerst itresfjord Tatt tilvenstrerettførbensinstasjonen, rettved Ridderkroa(somfikk sittnavn lengeetterat Ridderostenble til), parkertved meieribygningenfra 1920oggåttmot administrasjonsbygget Allerede her merker vi den Denlittstrenge ograre lukten Ha, ha! Mange reagererpå lukten Men foross erdenbådekjent og kjær, den tilsieratalt heriden skjønnesteorden, sier meieribestyreren ogdeleruthvitefrakker før rundturen iproduksjonslokalene Mellom 2005og 2008ble det investert 40millionerkroner ianlegget her I dag produserervi800tonniåret Men kapasiteten erpå 1500 Vi skullealtsågjerne lagetmerost Gjort Ridderostenenda mer kjent Forhåpentligvisblirdet bruktnoen kronerpåmarkedsføringfratinesentralt neste år, siergeirandresen, somtror attvprogrammet «Det norskemåltid», der båderidderosten oglaboratorieledertine Bangdeltar, kanha enpositiveffekt prmessig timer i ningslageret Vasking og farging: Thomas Hoel tar ut ferdigfarget ost Nå skal den stå én uke på modningslager Leveringsklar: Fra melka kommer inn til meieriet, tar det 2-3 uker til osten er pakket og klar til forsendelse! RIDDEROST En halvfast, kittmodnet ost, som bare produseres ved Tine Meieriers anlegg i Tresfjord Utviklet av ostemesteren Anders Oterholm i 1969 Det opprinnelige navnet var Sanct Svithun Finnes i flere varianter: Den vakumpakkede i trekanter, og den runde Ridder Classic som har beholdt det ekstra kittlaget på overflaten Osten har skåret høyt i flere tester og vunnet priser i bla Tyskland og England Innehar merket «Matmerk» Ridderosten er nå aktuell i forbindelse med tv-programmet «Det Norske Måltid», der laboratorieleder Tine Bang og ridderosten ble valgt ut til å representere Midt-Norge Finalen i programmet går 10 desember i Stavanger 5 desember får meieriet vite om Ridderosten er en av 15 finalister til årets produkt

6 6 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Riddelig lunsj: Meieribestyrer Geir Andresen spiser skiver av Ridderost på knekkebrødet til lunsj hver dag Tine hos Tine: Tine Bang, kjent fra TV2-programmet «Det Norske Måltid», er laboratorieleder på meieriet i Tresfjord De somspiser ridderostidag, er nokgodt voksne Ikkeallevet atdenharmangeanvendelsesområder heller, siermeieribestyreren ogstyrer ossinnpåkontorettiltine Bang Ridderost på pizza Dersitterlaboratorielederen ogtellerluftprøver Kortfortalt, minjobberågjørehygieneprøverimeieriet Jegsjekkeraltfra melka somkommerinn, tilmysenogdenferdige osten, forklarertine, somsynesdeteren æreåfårepresentere ridderostenpånasjonal tv Denneste milepælennåer5 desember Daavgjøres detomridderener blantde 15 nasjonale finalistenetiltittelenåretsprodukt desembergår finaleniprogrammetpå direktesendt tv Daskalteamet til Tine ledetanavkristinskogenfra10 romog kjøkkenitrondheim blantannet lageflatbiffav hjortfrahitra Medridderost, selvsagt Detbeste medridderosten? Detmåvære konsistensen Denersmakfullogaromatisk, oggjørsegallerbesttemperert Frityrstekterdennydelig Påpizzafungererden veldiggodt Ogidenhvitebechamelesausen i lasagnen, siertine, somunektelighardet rettefornavnet tilårepresenteretresfjordmeieriet Jegfikkjojobbenpå grunn av navnet Nåmå jegvelbegynneålevere, spøkerhun, førvi gårinnimeierietskanskje allerhelligste: Ysteriet Vått og salt Her blirostemassenfødt i storetanker, etteratmelkaerskummet, pasteurisertogtilsattfettogbakteriekultur Så blirden pressetiformer, saltet, modnet, vasketogfarget, førden igjenmodnesogtil sluttferdigstilles påpakkeriet Framelka kommerinn, tardet 2-3ukerfør ridderost kommer utav meieriet Fortsatt ernoehåndarbeid For eksempelsnus ostenepå modningslageretfor hånd, forklarergeir Andresenog skryter av sin lojale, trivelige, stabileogflinkearbeidsstokk Her kommerførstemann påjobbhalv femom morgenen Densistegår12timer etterpå, siermeieribestyrerensom ogsåsenderenvennlig tanketilridder gründer AndersOterholm, nåbosattpå Ås Haddedet ikkeværtforridder, hadde detnokikke værtnoemeieriitresfjord Kokkenes favoritter med Ridderost ArneBrimiogTerjeNesserto avnorgesbestekokkerherer deresfavorittermedridderost: Fra Arne Brimi, kokk på Vianvang: Salat med lun ridder En god lunsjrett med et litt nøttete preg Ridderost blir enda rikere på smak og aroma når den varmes 400 g blandet salat, gjerne rød ruhbarbsalat og vårsalat 8 skiver ridderost Ristede nøtter Salt og pepper Slik gjør du: 1 Vask og rens salaten godt Salat bør ikke kuttes med kniv Den blir best om den rives For å få salaten sprø kan den legges i iskaldt vann før servering 2 Rist nøttene forsiktig i ei panne 3 Legg osteskivene på ei plate med bakepapir og stek dem gylne Avkjøl litt 4 Anrett salat, nøtter og lune osteskiver Krydre med salt og pepper Små ostesmørbrød med ridderost De små ostesmørbrødene kan være fine som saltmat til aperitiff Kvaliteten på osten og spekepølsa er avgjørende for resultatet Et godt brød 200 g god spekepølse Soltørkede tomater (i glass eller olje) 200 g ridderost Slik gjør du: 1 Skjær tynne skiver brød Skjær ut fine firkanter Hell over litt olje Rist brødskivene i ei varm steikepanne 2 Skjær spekepølsa i skiver Rist skivene godt i ei varm panne uten smør 3 Finhakk de soltørkede tomatene Legg på brødskivene, deretter noen skiver sprøstekt spekepølse Til slutt ei skive god os 4 Stekes i ovnen på 225 grader til osten er gyllen Serveres varme eller lune Fra Terje Ness, vinner av Bocuse d Or i 2003: Lun ridderost med sellerisalat Også Terje Ness fremhever aroma og smak når ridderosten er lun Lag en enkel sellerisalat ved siden av Server med en blanding av balsamico og god olivenolje 2 stenger med selleri 2 ss creme fraiche Salt og pepper 1 del basamicoeddik 3 deler olje 200 g ridderost Slik gjør du: 1 Vask og rens stangselleri Skjær i fine biter 2 Vend inn creme fraiche Smak til med salt og pepper 3 Varm osten lun på et stekebrett 4 Kok inn litt balsamicoeddik til den er i ferd med å tykne Avkjøl Vend inn olivenolje Dette vil bli som en dressing 5 Anrett sellerisalat og lun ost på en tallerken Ta over blandingen av olje og eddik

7 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember Planlegg studiene i god tid! Å bestemme seg for hva du skal bli og hvor du skal studere er noen av de viktigste valgene du gjør i livet Velger du å studere ved HiMolde får du en utdanning som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet Du finne mer informasjon om våre studier og karrienemuligheter wwwhimoldeno HiMolde - Annerledes og bedre! Det du KILDESORTERER blir nyttige produkter og energi Alt avfall som hentes fra husholdningene innen RIR-området blir nå resirkulert til nyttige produkter eller varmeenergi Kildesortering vårt felles RIR bidrag til miljøet! Trevirke: Kuttes opp og fraktes til Østersund for energigjenvinning i godkjent varmeverk Bioavfall: Til Borås i Sverige der det utvinnes metangass til drivstoff for bybussene Plastemballasje: Fraktes med tog til Bremen i Tyskland der den blir råstoff til nye plastprodukter og energi Glass- og metallemballasje: Sorteres ved Norsk Glass- og Metallgjenvinning på Onsøy i Østfold Glassemballasje blir isolasjonsmatter, byggeblokker og nytt emballasjeglass Metallet brukes blant annet i nye biler, sykler og ny emballasje Restavfall: Til Heimdal utenfor Trondheim der det produseres fjernvarme for boliger og bedrifter Papp og papir: Papiret blir til nytt avispapir hos Norske Skog på Skogn Drikkekartong sendes til kartongfabrikk i Norrköping og kommer tilbake til Norge som blant annet pizzaesker Kildesortering gir stor miljøgevinst Åpningstider: Man: Tirs-fre: Tlf: wwwrirno

8 8 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal BRYLLUPET PÅ JOBBEN FØDSELEN I BARNEHAGEN KULTURLIVET TURGÅEREN 11 november 2011 var en helt vanlig dag i Romsdal, med en uvanlig tallkombinasjon Vi har møtt folk i hverdagen, hørt historiene og sett på tallene bak KAFÉGJENGEN PENDLEREN

9 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember En dag Åtte historier 9

10 10 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Det store løftet Giftet seg : Elsie Puña og Tommy Tretvik sa ja til hverandre på fylkeshuset på en helt spesiell dato Det føles så riktig

11 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember En dag Åtte historier VÅRT REPORTASJETEAM Journalister: Vera Henriksen Sæther Torill Skuseth Odd Roar Lange Ida Hundvebakke Iver Gjelstenli Egil H Torvik Fotografer: Kjell Langmyren Erik Birkeland Bjørn Brunvoll BRYLLUPET For et år siden gikk Elsie Puña fra Costa Rica på hurtigrutekaia i Molde og gråt, fordi hun var usikker på om hun klarte å leve i Norge 1111 giftet hun seg med sin Tommy Tretvik Og svaret var JA MOLDE/FRÆNA: InnepåHåndverkergårdenpå Skaret, omgittav hvit tyll, satengogchiffon, med store speilpåallekanter, sitter27år gamle ElsiePuña frabyenherediapåcostaricamed lukkedeøyne Rundthennesvinserto brasilianeremed pudderkosterogkrølltenger Om toog enhalvtimeskal hunsi ethøytogtydeligja påmøterom210påfylkeshuset Menførstskal detsminkes, formes, pyntesogstæsjes Elsieskalbliden nydeligstebruden Tommynoengang harsett Han fridde påvalentinesdayieiffeltårnetiparis Detvarveldigromantisk Og såbestemte viossfor ågifteosspå enspesielldato Den datoenkommervialdritilåglemme Til ogmed hanmåjo klareåhuske bryllupsdagen, sierelsie, mens??? festersmå, hviteblomsteride mørke krøllene Omjegernervøs? Ja, litt Men detteblir etlitebryllup Vi skalgifte ossi CostaRicaogså, tilsommeren, med helemin familie Detblirselvfølgeligpå stranda, smilerelsie, mensdenbrasilianskesminkøren berhenne på spansk omåsittestilleslikatøyeskyggen havner påriktigsted Møttes i Canada Elsie, somerengelsklærer, ogtommy, somer utdannet kokk, møttespåluksushotelletfourseasonsitoronto icanadafor femår siden Hun jobbetsomstuepike foråpraktisere engelsk, hanhadde lærlingetidasider Førstegang hun såham, tenktehun: Oi Han dervar kjekk Men detkommeraldritilåskje Sådetteer som endrøm formeg Tommy eren såvarm person, alltidpositiv ogutrolig snill, sierelsie, idet SheylinAguilar, venninneog eierav Mary Hals bryllup ogarrangement, dukker opp bakde hvitekjolene Åh, Elsie! Så findu blir Men nåmåvi raskepå Omtre kvartermå vidra! Plutseligblirstemningenmer hektisk Detpratespåspansk, tysk, engelsk ognorsk OgsåSheylinog ElsiessvigermorMette skalgjøre segklare ElsieogTommy Deersåntet herligpar, siersheilyn, somogsåer fra CostaRica tilogmedfra sammebysom Elsie Jeghørte rykterom athunhaddeflyttethit Også møttesvipå jazzfestivalen Vi sattog skravlet helekvelden Det varså deilig! Bare enannensom harflyttethit, kanskjønne hvordanman virkelighar det Hvordanman savnerfamilienog hjemlandet Husker du Elsie, davigikk påhurtigrutekaia den kveldenogdu gråt og gråtog barevillehjem? Ogjegtrøstetdeg Jeghar joværtgjennom heleprosessen Ogjeg sa: Erdu glad itommy, vildet ordne seg Sheilynslipperdet lange, mørke håret nedoverskuldrene Kjærlighet, toleranseog respekt Det ermin oppskrift tilallebrudepar Og ekstraviktig blir det nårto kulturergifter seg ALLE FOTO: KJELL LANGMYREN

12 12 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Snart klare for den store dagen: De brasilianske sminkørene legger siste hånd på verket, bruden Elsie Puña og forlover og eier av Mary Hals bryllup og arrangement, Sheilyn Aguilar Jeg og Elsie kommer begge fra Costa Rica, og forstår hverandre så godt Hvordan det er å savne hjemlandet, sier Sheylin, På med kjolen: Om bare tjue minutter skal Elsie møte sin kommende ektemann Tommy Endelig ferdige: Full fart mot bilen og fylkeshuset i Molde Spente gjester: Et lite bryllup i Molde Et stort i Costa Rica neste år Slik vil Elsie og Tommy ha det Gratulasjoner: Tommy og Elsie mann og kone, og gratuleres av tingrettsdommer Eli Brusdahl Min oppskrift til alle brudepar er kjærlighet, toleranse og respekt Og ekstra viktig blir det når to kulturer gifter seg Sheylin Aguilar, forlover Endelig herr og fru Klokkagår Deterbaretre kvarter tilelsieskalmøtetommyiresepsjonenpå fylkeshuset Ennåerikke kjolenpå Veteranen og eksperten selv, MaryHals,harogsåkommetforå hjelpe til Det ernoespesieltmeddissedatoene Mange synes det er ekstrastas Jeghusker772007, dahadde jeg 20 brudepar, siermaryogserpåklokka Nei, nåmåkjolen på, Elsie! Sammengår deopp densmaletrappatil andre etasje Detgår timinutter Sjåføren, Sheilynstyske kjæreste, serpå klokka Folk fracostarica, sukkerhan Deharbareet annetforholdtiltid Hvasier dere, jenter? Skalviutsettetilnesteår? MensåerElsieendelig klar Iknelang, stroppeløs kjole oghvit pels-bolero, medlangevipperogmørke krøller nedover ryggen, kommerhun smilende ned fra loftet Så settesdet entroligikkeheltfartsgrensevennlig kurs mot Moldesentrum Ognøyaktigtominutter over halv tofårtommyendeligsesinbrud Hanhar værtsåspent Men nårhanfårøye påhenne, senkes skuldrene Duerjoheltnydelig, sierhanlavtmotkinnethennes Korttid etterdet lille brudefølgetharbenketsegi vielsesrommetkommertingrettsdommerelibrusdahl Hun tilbyrseg åholdeseremonienbåde på spansk ognorsk Ålovekjærlighetfor restenav liveterdetvanskeligsteløftetmankangi Dereskal væreenenhet, mensamtidigtoselvstendigeog likestiltemennesker Derelover hverandrenåstøtteimedgangog motgang, siertingrettsdommeren, før hunivitners nærværerklærertommyogelsieforretteektefolk åvære ogber demta påringenesomenbekreftelse påløftet Påvei motheisen, motfotograferinguteog den storemiddagenpåmoldefjordstuernoentimerseinere, trekkertommypustenog snurseg motelsie Detfølessåbra Duer såfin, ogmin, baremin! Vera Henriksen Sæther Antall inngåtte ekteskap i Norge mellom ulike kjønn, begge bosatt i landet 1951: tallene bak 1960: : : : : : Kilde: Statistisk sentralbyrå Grafikk: Per-Kristian Bratteng

13 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember I 2010 tok ordførar Bernhard, saman med Tobias og Kine, første spadetak på tomta for nyskolen Påskeliljemarka i blomstring er eit av Aukra sine kjennemerker Bergetippen barnehage på tur på Ørnehaugen Eit flott turmål med utsikt over Ormen Lange-anlegget AUKRA - full av energi! Aukra kommune er full av energi, dette vil vi utnytte til vekst og utvikling for heile regionen Næringslivskommunen Aukra - som ilandføringskommune for Ormen Lange-gassen, og med tradisjonsrike og innovative marine- og maritime bedrifter, er Aukra ein aktiv næringskommune Kyst- og friluftskommunen Aukra - dei mange turstiane fører syklistar og gåande på kryss og tvers i kommunen Gjennom samarbeid med næringsliv og kommunane kring oss, ønskjer vi å legge til rette for at fleire skal kome til «Øyriket i Romsdal» og oppleve alt det vi er stolt av Bu- og trivselskommunen Aukra tek vare på barn og unge gjennom utbygging av skole og barnehagar Nye attraktive bustadfelt er under utbygging både i Julsundet og på Gossen Møreaksen planleggingen i gang! Har gått fra idéfasen til planleggingsfasen Møreaksen er et veiprosjekt Målet er en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden Da kan du kjøre fergefritt mellom Kristiansund, Molde og Ålesund Prosjektet vil bety mye for utviklingen i hele fylket Klarsignal I mars 2010 ga Samferdselsdepartementet klarsignal til arbeidet med en såkalt konseptvalgutredning for den delen av E39 som omfatter Møreaksen Det vil si at den konkrete planleggingen av prosjektet nå er i gang Starter nå Alle veiprosjekter må gjennom en omfattende planleggingsprosess Derfor er det svært gledelig at dette arbeidet starter nå Målet er å komme inn i Nasjonal Transportplan som vedtas i Stortinget våren 2013 Da kan veibyggingen starte en gang mellom 2014 og 2019 Følg utviklingen på wwwmoreaksenno Møreaksen et samlet fylke!

14 14 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal FØDSELEN Øre, sier Marte (2) og peker på Noras øre Så bøyer hun seg fram og legger kinnet inntil sin nyfødte lillesøster helt, helt forsiktig Nye thrustere: Jan Eikrem (fv), Steinar Småge og Kjetil Hoem inne i en av produksjonshallene til Brunvoll på Årø FOTO: BJØRN BRUNVOLL PÅ JOBBEN Hektisk på Brunvoll Det er travle tider og fullt kjør her, sier Jan Eikrem (66), arbeidsleder i monteringsavdelinga ved Brunvoll AS i Molde MOLDE: Inne i det store produksjonsanlegget til Brunvoll på Årø går maskiner og produksjon for fullt Stor etterspørsel gjør 2011 til et av de mest travle åra i bedriftens 99-årigehistorie Thrustere som skal leveres til nye skip over hele kloden står på rekkeogradinneihallenenoener under arbeid Andre står ferdig og klare for å bli sendt til mottakerne Lyst og trivelig Siden 2006 har Brunvollinvestertrundt 200millioner kroner i nye maskiner og utvidelseravbyggetpåårø,somnåer på kvm Det har vært en nærmest kontinuerlig utbygging derdeseinereåra Vi har fått veldig fine lokaler å jobbe i Det er lyst og trivelig her, sier Steinar Småge (42) fra Molde, somermontørhanfortellerathan gikk i land fra fiskebåt for tre år sidenfor åbegynne påbrunvoll Periodeviser dethektiskher, sier han Akkurat nåjobber SteinarSmåge medensåkaltazimuthtrhruster som skalståombord iensupplybåt 750 millioner kr De 250 Brunvoll-ansatte harhatt fulltoppågjørede sisteåra Dejobber ienbedriftsomhar vært«kjerringa motstrømmen», og bevisst valgt åbliinorgeieitid damange andre harflyttettilutlandet ellerlagtned Denstore aktivitetenhosbrunvoll gjenspeilesogsåiomsetningstallene I årvilbedriftenlevere thrustere tilenverdiavomlag750 millioner kroner Kundeneerover hele verden Tredje største eksportfylke tallene bak Trives JanEikrem, somerfra Gossen, harpendletdagligtil BrunvolliMolde i24 år Detbetyratdutrives? Ja, Brunvoll erenkjempearbeidsplass Dethargåttraktoppoverialleårajeg harvært her Det harværtstoreutvidelservedanleggetherpåårø Vihargodearbeidsforhold Dette erentrivselsarbeidsplass Deterikkemange her somikketrivespåjobb, sier JanEikrem Hva gjør dere på din avdeling? Vi montererthrusterefra scratchtilprøvekjøring, sier Jan Eikrem Deer 28medarbeiderei montermonteringsavdelingen Sjølnærmerhansegpensjonsalder Andreiavdelingaer ibegynnelsenavyrkeskarrieren Viharutroligmangelærlinger her, bådeindustrimekanikereog automatikere Brunvoll erkjent foråtaseggodtavlærlinger, sier Jan Eikrem Mill kr Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Tallene viser de fire største fylkenes eksport av tradisjonelle varer i millioner kroner Kilde: Møre og Romsdal fylke Grafikk: Per-Kristian Bratteng Hanforteller atproduksjonen på detmesteharværtoppeinesten ettthrrusteranleggperdag Detvari2008 Nåproduserervimyestørre anlegg, ogde tarlengretid Vikan bruketo-tredager pået stortanlegg, sierjaneikrem Maskinering KjetilHoem (32) erarbeidslederpåmaskineringsavdelinga, ogharværtpå Brunvoll i41/2år Detteerenkjempearbeidsplass Heldigvisharvimye ågjøre, sier KjetilHoem Maskineringsavdelinga, som har37 medarbeidere, lager deler somgårvideretilmonteringsavdelingen Produksjonenerhøgt automatisert, med detmestavanserte someråfå av datastyrtemaskiner Dette eravansertproduksjon, sierkjetilhoem Egil H Torvik Tre ble fire M Født : Pappa Stian Angvik med alle jentene sine: Siw Stolt storesøster: Marte gir lillesøster Nora en god kos

15 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember En dag Åtte historier Caroline, Marte (2) og lille nyfødte Nora, som kom til verden Den datoen skal til og med jeg klare å huske, smiler han BEGGE FOTO: TORILL SKUSETH MOLDE: Ved fødeavdelinga på Molde sjukehus er det stille morgen Lenge tror avdelingsjordmor Hild Kavli Strømme at de ikke vil få noen fødsler der denne litt spesielle dagen Men så ringer telefonen Noen er på veg inn Ogden111111klokka11erhøygravideSiw CarolineAngvik,bosattpåSkjevika,nettopp kommetinndaliggerhunmedctg-registreringoghardetegentligetterforholdeneganske bra Jeg husker tidspunktet godt, fordi jordmorstudentenbemerketatdergikkdensjansen, smiler SiwCaroline Litt historiskegentlighaddesiwcaroline termin den 12 november Men lille Nora ville det annerledes, og skaffet seg dermed en bursdagsdato det ikke er så lett å glemme Klokka 2029 kom hun til verden på sjukehuset i Molde, som den eneste denne dagen 3430gramtung og50centimeterlang Bursdagen hennes ville jo blitt husket uansett,mendeterjolittartigatdetbleenslikhistorisk dato, siersiw Caroline Rolig start Hun er andregangsfødende, og hadde egentlig kjent noe i 2 3 uker Så da hun ringte sjukehuset, ba de henne bare komme inn Med få fødende på dette tidspunktet har hun fått ha rommet alene, ro og fred DetharværtgodtatdetersåfåherSistjeg fødtevardetlittannerledes Deterdeiligåha et rom for seg sjøl, og jeg føler jeg får bli kjent med Nora på en helt annen måte, sier tobarnsmammaen Det første møtet Og ikke før har hun nevnt at hun og mannen også har ei lita tulle påtoår,sågårdøraoppogderstårstoresøster Marte Med et godt tak i pappa Stians hånd Litt sjenert og bitte litt alvorlig over det store somharskjedd Vi hadde jo snakket mye på forhånd om holillesøstersomskullekommedajegmøtte Marte i gangen her etter fødselen, og jeg sa at hun måtte komme og se på lillesøstra, så tok hun meg først på magen Men da hun så henne ligge i senga, da strålte hun, forteller SiwCaroline Antall nyfødte i Møre og Romsdal 1972: tallene bak 1980: 3137 Frisk og rask Sjøl ser den nybakte mammaen uforskammet frisk og kjekk ut da vi treffer henne to dager etter fødselen Strengt tattharhunikkeføltsegsåbrapåmangemåneder Etter et svangerskap med kvalme, svimmelhet og bekkenløsning, forsvant mange av plagene da lille Nora gjorde sin ankomst Og så er hun så snill Hun spiser og sover, ogjegfårhvilemeginnimellom,fortellersiw Caroline 1990: : : 2816 Kilde: Statistisk sentralbyrå Grafikk: Per-Kristian Bratteng Stolt Storesøster Marte kryper opp på mammasfang,sammenmednorahunstryker på den splitter nye lillesøsteren sin Tar på både øre, nese, panne og hår Koser og susser Så kikkerhunopppåmamma Lillesøster, hvisker hun Torill Skuseth

16 16 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal I BARNEHAGEN Rett ut på ute Aila Tangen Kristine Dreier Iver Bergseth Ida Elshaug Gausetvik Are Brakstad Sommerlund klokka 11: Etter knallhard utedans er det greit å legge seg rett ned på bakken,trekke pusten en smule og nyte novembersola De Hopp og sprett Vrikk og vri og yo, yo! På Kvam barnehage avsluttes uka som seg hør og bør med ellevill utedans og så flatt ut MOLDE: Hver fredag er det Ukeslutt på Kvam barnehage I år er temaet «Kom skalduhøre» Poenget eratbarnaskalbliflinkeretilålytteogtilåsanse forskjelligeting I tilleggharvi fokuspå utelivet, og vileggermestmuligav disseaktivitetenetiluteområdet, siermarilund Johannesen, enhetsledervedkvambarnehage Idag, den klokka11erdetfint vær Enperfektdagfordansutendørs Deallerflestebarnaer med Deeldstebarnaharansvaret Det erviktig ågjørelitt spesielt utavsluttenpåukadakanvi samleosslitt Gjørenoefelles, sier LundJohannesen Allsidig gjeng Det vardanseslutt Ogvikandansehva som helst,vi, sierarebrakstadsommerlund(4) friskt Ukeslutt, retterailatangen (4) Vi pleierådanse Ellersynge «Vikommer frakvambarnehage», synger vi Denmåvi nesten alltid synge, sier barnaisofaenog stemmeriav full hals RomsdalsBudstikkeharfått noenav Ukeslutt-danserne på Kvamitale Deharnettoppdanset seg bådesvette oggladeibarnehagens uteområdenåhardeslengt segned påsofaen og erklarfor intervju Er det gøy å danse? JAAAAAA! Danser dere noe hjemme også, kanskje? Ja, masse Hiphop Der erdet bådejenterog gutter Detgårfint an, det, sierare Hvordan er hip hop, da? Deter littsånnyo, yo Dakan vidanseråkult Nesten sommichael Jackson Jegharsett hampå tv Han harsånnglitterpåhansken, leggerhantil tallene bak Andre boller Og en gang på Ukesluttlatavisomvilagetpannekaker, sieriverbergseth (4) Er pannekaker godt, da? JAAAAA! Flere barn i Molde Befolkningsendring for aldersgruppen 0-5 år Kilde: Molde kommune Grafikk: Per-Kristian Bratteng Barna snifferilufta Det lukter varm mat Vi skalhakjøttboller, opplyser Iver Ognoen gangerhar vifisk

17 dans for Romsdal I KULTURLIVET Romsdals Budstikke Fredag 2 desember En dag Åtte historier Sangklar: Jeanett Myren og Hans Iversen er i full gang med ukas sangtime på Kulturskolen Klokka har nettopp passert 1100 den FOTO: ODD ROAR LANGE Jeanett synger ut t synes barna ved Kvam barnehage Laks Med broccoli Ogavogtil saus, sieraila Nåromlermagen minmye Det betyrat magen minersulten, sierhun kjapt Hvor mange kjøttboller klarer dere å spise? 60, sier Are Tre, sieriver Jegspiservelfem, tror Kristine Dreier(4) Jegskalsnart blitilen kjempe, sieriver Javel? Og hva har dere andre tenkt å bli når dere blir stor? Jegskalblifotballspiller, sier Are PåMFK, leggerhantil Det skaljegog bli Påballbingen, sieriver Jegvil jobbe påkennell, sier IdaElshaugGausetvik(5) Hva jobber de med på en kennel, tror du? ALLE FOTO: KJELL LANGMYREN Dem girdyramatogpasser pådyranårfolkaerborte, forklarerida Jegvilblidoktor Fordidet likerjeg sågodt, sieraila Jegskalbli hundevokter Vi harenhund DenheterFender og erveldigsvart Ogkjempestor, sierkristine Såblirdetstille Også blirdet faretruendemyebevegelseisofaen Vianeratsamtalener over dadefemforsvinner uttilventendeog himmelskduftende kjøttbollersomgirromlingi magen Torill Skuseth Hun valgte musikklinja og håper på en rolle i Gloria i Domkirka Men Jeanett har også helt andre drømmer BUD/MOLDE: Jeanett Myren fra Bud har travle musikalske dager Først og fremst gjennom skolehverdagen, der hun går på musikklinja på Molde videregående skole Men også hjemme i Bud For her spiller hun trompet i Bud skolekorps og synger i kor under bygdassvært engasjerte dirigentandrewhudson Takker dirigenten Hadde det ikke vært for han så tviler jeg egentlig på at det hadde blitt musikk som haddeblittminstore hobby, sierjeanettmyren Andrewharværtenstorinspiratorformegogfor svært mange Og jeg startet i barnekor for 11 år siden Deretter har jeg gått gradene oppover, via ungdomskortilvoksenkor Sang er mitt «hovedinstrument» på skolen, og jeg erogsåmediteatretvårtsgruppe«lærlingan»jegsynes det er veldig kjekt å få holde på med sang og musikk så ofte som mulig, sierjeanett Yrkesvalget Er det aktuelt for deg å velge musikk som framtidigyrke? Nei, jeg tviler egentlig litt på det Jeg har veldig lyst til å bli lege Men da må jeg gjøre noen nye valg i forhold til videre studier På musikklinja har vi ikke derealfagenejegbehøverforlegestudiersåentenmå jegtaetpåbyggingsår,ellerjegmåbyttelinjefraneste skoleår, sier andreklassingen ved Molde videregående skole Sangtimen Som gjør seg klar til ukas sangtime hos sanglærehansiversen vedkulturskolen Stemmenskalvarmesopp,og lydenfyllerrommet ogetterhvertgangenutenforklokkapasserer11den spesielledagen 11 november Men inne i sangrommet er det konsentrasjon Og det må det være om det skal bli noe av drømmen om åfåsyngeioppsetningenavantoniovivaldisstykke «Gloria» Audition eromfådager Jeanettsyngerut ogkrysserfingrene Kommunenes kultursatsing Netto driftsutgifter i kultursektoren av totale netto driftsutgifter (tall for 2010) tallene bak 3,9% Molde 5,2% 4,8% 4,9% 4,9% Ålesund Kristiansund 2,5% Vestnes Rauma 3,7% Nesset 6,2% 2,1% 2,2% Midsund Sandøy Aukra Fræna 3,1% Eide 4,4% Gjemnes Kilde: KOSTRA/Statistisk sentralbyrå Grafikk: Per-Kristian Bratteng Odd Roar Lange

18 18 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal PENDLAR Kaffi og Mytekalenderen på P2 er essensielle ting for å kunne klare pendlarlivet, ifølgje Richard Aarø Den minst slitsam Lettast: Richard Aarø likar å køyre bil og seier sjølve køyringa er den minst slitsame delen av jobben hans På radioen er P2 stilt inn og kaffikoppen er ikkje langt un Morgonstund: Heime på kjøkenet et pendlaren frukost før han starter ferda til jobb Klokka er 06 og resten av familien ligg og søv Klarering: Bensinstasjonen i Batnfjorden vert første stopp Avbrekk: Fergeturen frå Hollingen til Gossen er kort, likevel går Aarø av og til ned i kafeteriaen for eit lite avbrekk

19 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember En dag Åtte historier delen av jobben na GJEMNES: Determørktoggrytidleg morgoni Batnfjorden Utanforhusettilverftsdirektørpå STX Aukra, RichardAarø, ståreinbilmed rimetevindaugeogvarmarseg opp, elleserdetheiltstille Etterlitt forsiktig bankingpådøra, opnar einblidogdresskledd Aarødøra og invitererinnpåkjøkenet, derhan eriferdmedåetetreknekkebrød medkvitost Klokkaer06ogomti minuttstartarhanpåferda gjennomtrekommunar, påden seksmil langevegentil jobb Før handregfyllerhantermokoppen medkaffi, einnødvendigheitifølgjehan sjølv Minst slitsamt «Erikkjedet tungt?», brukaråveredetførste folkspørmegom deihøyrerateg pendlar Dåbrukaregåseieat køyringaerdenminstslitsamedelen vedjobbenmin, seieraarø Han harsettseginn ibilen ogharbyrja åkøyremotmolde 35 minuttreknarhandit Egbrukaråhøyre påmytekalenderenpåp2medterje Nordby ogroarmegnedmeddet Deretter erdet nyheitenekl 0630, deter høgdepunktetpåturen, seierhan Trivst I BatnfjordenburAarøsamanmedkonaLindaog«gjengen» som hanseier, deifem borna på7, 8, 13, 15og 17år Han fortelat dettrengsteibalansefor åkombinerejobb- ogfamilieliv Det erhektiskpåmangefrontar, ogsåheime Deterikkjeslikat egkanleggemegned foråkvile nåreg kjemheim, dererdetogså mykjesomskjer Men eglikarnår deterhektisk, egtrurdet liggimin naturåtrivastbestdå Når detvert rolegvertegfortutålmodig, forein trenglittaktivitetforåkjenneat einlev, lerhan Trøytt om kvelden Vihar kometil Molde Kommune, til HjelsetderhanjobbapåHelsethi treår førhan startapåstx Itilleggtilatansvarethar gåttfrå25 til500 mannenkeltegongariden nyejobben, harogsådøgnrytmen vorteendra Er det ikkje hardt å stå opp? Detvar littuvantistarten, mendetgårgreittåkomesegopp, menegbrukaråfådetigjenpå kvelden Før likteegåsitjelitt oppepåkveldane, mennoprøver egåkomemegisengfør klokka 23, for deterutrulegviktigmed noksøvn, ellesmerkareindet på jobben dagenetter Slappar av Med mykjeaktivitetheimeogpåjobbenprøver Aarøåbruketidaibilensomeit pusterom Egharikkjehattnokre måeg ståopp -dagarendåog prøveråsjå påtimenibilen someitiddereg kan slappeavogtenkje Ofteplanleggeg jobbdagenmedaneg køyrer, utanåverteavbroten avtelefonarsomringer Samstundeser det herlegåsleppeåmøtetrafikkpå vegenog køensomkjemimoldeområdetlittseinare påmorgonen Sjanse Hanseieratdet varein gjennomtenktavgjerd dåhantakkajatilåstarteidennye jobbenpå Aukraiseptember Vi diskutertedetnøyeifamilien Egharheldigvisei konesom jobbarinærleikenav dervi bur, somharlystogmoglegheittilå veremykjeheime Dennejobben vareinutrulegspennandesjanse someg berremåtte gripe Det handleromåhoppelitt iting, det er nokoeg trurmangeer littredde for Er det nokre ting du har måtte gje opp no som du har skifta jobb og har lengre reiseveg? Eger veldigopptekenav fotballoghartrenadotteramittsitt lagoverlengertid Nosom eghar skiftajobbogoftekjemseintheim påkveldane, haregmåttegjefrå meghovudansvaretforlagettil nokonandre Det varlittkjedeleg, menegskalframleisprøveåfå medmegmest moglegav kampanedeiraog liknandenår eghar moglegheit, seierhan Lydlaust Du må prøve desse, seieraarøbrått Han tek frameit headset, somhanfortelerheilt fantastisk Nåreintrykker på einknapp, vertalllydvekke Påvegenheim fråjobbbrukar telefonen somregel åringeheiletida, menvisseg fåreiledigpause brukareg åtapå megdesseoghøyrepå musikk Eg eraltetandenårdet kjem til musikk, menhøyrer gjerne påbandet Muse, seierhan Klaring UteavMolde sentrum erneste målferjasom gårfrå Hollingen Noerdetfem minutttilden går, seier Aarøog meinervihar rundteitminutt klaringforå ikkjekomeforseint Egharkomeinn ieitslags vane ogkøyrerno 10minuttseinare enndeteggjorde dåegstartaijobbeniseptember Men eg orkarikkjeåstresseogligg rolegpåfartsgrensaheilevegentil jobb Detgjeldåkunnesegle innpå ferjaakkurat førden går, seierhan Avveksling Det heldtidag også, han rekkfram ferjekortet oggår utav bilen og nedikafeteriaen, derdet einaste serveringstilbodetkan hentast iei termokannevedeit bord Deterjo einkort tur, berreti minutt, mendet hendereggår nedhitforåfålittavveksling, seierhan Snart leggferjatil landpåaukra og Aarøgåropp attibilen Rettførhan køyrer ut, tekhandensisteslurken medkaffifråtermokoppen Deterblitt eitfastritualat eghentarmegeinkaffikopp medeingongeg kjem påkontoret Detblir fort17koppar om dagen, tullarhan, menseierraskt at taletpå kopparermange, sjølv om hanprøveråtrappe ned iløpet avdagen Start På ferjekaiastårein buss medskiltsom lyser Shell og ventarpådeisomskalut tilormen Lange-anlegget lengerutepåøya HeldigviserturenforAarøsnart ferdig, den sistekøyreetappen er berrefem minutt Han svingar snartinnpåsinfaste parkeringsplassoglåserseginn påadministrasjonslokalet, derfleireallereie harkome påplasspå kontora sine, sjølvomklokka iresepsjonen berreviser0720 Han gårinn påkontoret oghentarseg einkaffikopp, dagenkanstarte Ida Hundvebakke Innpendling etter næring til Molde Offentlig forvaltning 1627 pers Finans og forr tjenesteyting 610 pers Transport og kommunikasjon 384 pers Varehandel, hotell/restaurant 830 pers tallene bak Bygg og anlegg 530 pers Industri mm 1116 pers Kilde: Møre pg Romsdal fylke Grafikk: Per-Kristian Bratteng Verftsdirektør ved STX Aukra Richard Nerland Aarø pendlar kvar dag frå Batnfjorden i Gjemnes til jobben på Gossen Pendlerstrømmen pr 4 kv 2010 Bosted: Arbsted: Molde Ålesund Krsund Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Gjemnes Andre komm Molde Ålesund Kris ansund Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Gjemnes Andre komm Innpendlere Utpendl Kilde: Møre og Romsdal fylke

20 20 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Går for helsa: Langer ut mot Lågheia og Høgheia Turene er livsnødvendige for meg, sier Gunder Vestavik ALLE FOTO: IVER GJELSTENLI TURGÅEREN Jeg går for livet Turene er livsnødvendige for Gunder Vestavik Romsdals Budstikke var med på hans tur nummer 1111, den FRÆNA: Vi møtes ved parkeringsplassen ved starten på en av de mange turvegene og stiene i skogen og fjellet bak boligområdet Hauglia i Elnesvågen LågheiaogHøgheia erpopulæreturmål formange, og Gundertardenneturenflere gangeriuka Denmagiskedatoen måtteselvsagtmarkeres medenturdit, og Gunderharmer«tallmagi» på lager Jegharførtdagbokoverturenemine gjennommangeår Dette blir minturnummer111 i årog1111siden jegbegynteåføre statistikk, siergunder medetsmilommunnen Hvorfor går du så mye på fjellet? Dissefjelltureneerlivsviktigefor meg Jeggårforhelsa, ellerdukanlikegjerne si atjeggårfor livet Hadde jeg sattmeg igodstolenog lattværeåtrene pådennemåten, ville detnokikke gåttlangtidfør jeg hadde blitt sittendeder foråsidet slik, sier Gunder Han leggerivegistorttempo langsturvegenopptil Haukåssetraog viderepå stien oppoverliamotlågheia Undervegsgårpraten, og det viser segatgunderslivshistorie harendaenn11-tallåbypå Dethar sammenheng medhanshelsetilstand, og forklarerhvorforhan«gårforlivet»: 11årgammelblejegutsattfor eialvorlig fallulykke Jegfalt 9meter, brakk ryggenog fikk andre store skader Lengeså detut tilat jeg skulle blisittendeirullestol, men jeg kommegpåbeinaetter mange operasjoner ogtreningsopplegg Jegjobbet i TBKogTeleverketfram til2000 Sidenda harjeg vært uføretrygdet Fjellturene harheletidenvært enviktigdelav livetmitt, bådeav helsemessigeårsaker ogpågrunn av naturopplevelsene Vi har mye å taav her iromsdal Jeg foretrekker turer ivår egen region, heller enn«sydenturer» Kombinasjonenav fjell ogsjøer fantastisk, siergunder Vestavik Iver Gjelstenli Treningsaktiviteter de siste 12 mnd Utdrag av svar fra 3205 respondenter fra hele landet tallene bak Andel som har deltatt Jogger/ løper Skitur langrenn Svømmer Sykler Styrke Fotball Håndball Går raske turer Trener aldri Kilde: Levekårsundersøkelsen 2007/Statistisk sentralbyrå Grafikk: Per-Kristian Bratteng kl 11: Gunder Vestavik markerer det magiske øyeblikket ved varden på toppen av Lågheia med utsikt mot Elnesvågen, Frænafjorden og Jendemsfjellet Turen fortsetter til Høgheia, og selvsagt er dette tur nummer 111 i år!

21 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember KAFÉGJENGEN En dag Åtte historier Problemløysarane Stor gjeng: Kjell Steinar Slemmen (fh), Ole Martin Jentoft, Bjørn Furset, Einar Halle og Rolf Harald Blomvik seier fredag er ein dårleg oppmøtedag for kafégjengen på Kneippen Dei anslår at det er rundt 30 personar som kjem innom med jamne og ujamne mellomrom Det er uansett alltid nokon som møter opp i 11-tida kvar dag FOTO: ERIK BIRKELAND Tema er mange når gjengen på Kneippen diskuterer, men saknet etter den brune sukkerbiten er noko som går igjen MOLDE: Deisamlastkvardag rundtklokka elleve på byenseldste konditori Enkelteav dei har møttest fastsidan50-talet, medanandreharkometil seinare Felles fordeialleer at deiveit detalltid vil verenokondernårdei kjem Vierrundt30 stykkertilsamantrureg Det ermangesomgår igjen, meneinveitaldri kvensom dukkaropp Vissallehadde møttopp påein gonghaddevinokmåtte bruke halvpartenavallebordaikafeen, seier Ole-Martin Jentoft Inkluderande Idag, fredag1111, erdei rundt åttepersonartilstadespåkafeen, for fredag erdendårlegasteoppmøtedagen, ifølgje deiåtte Likevelhardetvorefleireinnom tidlegare denne formiddagen, såtaleter ikkje sådårlegidagheller Dette er ikkjeorganisertpånokonsom helst måte, folkberremøteroppogveitdei vil treffepånokon Itilleggerviveldiginkluderande, såalle ervelkomne Avogtilsit vi inærleiken avfolkviikkjekjennerog det enderoftemedatdei ogsåvert medidiskusjonanevåretil slutt, seierjentoft Passet påskrive Forgruppaerikkjesjenerteifølgjedei sjølvog deierhellerikkje reddeforåsnakketilukjende, sjølvvissdet ersnakkomkjendepolitikarar EingongvarJonasGahrStøreinnom Kneippen Dåfekkhan passetpåskrivefrå oss Nårhanskullegåsavi lukketilmed valet, ogfekktil svar eghøyrerdeseierdet, menegtrurikkjedemeiner det, seier deiog lerhøgt Tjukkhuda Deilermykje ogrøvarhistorierogvenskapelegertinger detmykjeav rundtbordet Einmåverelitttjukkhuda, for her erdet klaremeldingar Viss ein kjemhitog erveldigopptekenav ein ting, vertdet diskutert ogeinmåbuseg pååfåærlege svarfrådeiandre Eingongvar detein igruppasomkalla ossandre KronidiotenesLandsforening, etterathanvarthersalittekstramedein dag, seierjentoftogføyertil atdet blirmykje huskerdu -pratrundtbordet Sukkerbit Diskusjonaneermange, ogsåi dag, men temaersvært varierande sjølvom detereinskildetingsomgårigjen Fotballernokovidiskutererofte, måndaganeerverst, spesieltvissmfkhartapt dagenfør Nohardeiogsåfjernadenbrune sukkerbitenher påkneippenog detlikarvi dårleg, seierdei ogler, igjen Elleserpolitikkeitannatemasomofte gårigjen VidiskutererAnneGretheStrømEriksentittogofteiallefall Elles brukarviåløyse deiflesteverdsproblem, sjølvomdetstår nokre fåattsomuløyste, seiereinarhalle Det ermangeekspertarherogdei som Salg av baker- og konditorvarer i kroner pr innbygger i tallene bak ikkjeerdet, trurdeierdet, lerjentoft Aldri lei Påspørsmålomdeiav ogtilvert leiav kvarandre, fårein nektandesvarfrå alle Vi vertaldrilei, miljøeterutrulegbra, seier dei Tek de opp personlege problem under desse treffa? Nei, vigjerikkjedet, meneinveitjoat einhererblantvener, seier Jentoft Sjekk Dei harsomregelkontrollpåkor deisomikkjeharmøttopperogseierdette gjev eintryggleik Vi passarpåkvarandre Viss nokoner vekkemelderdeisomregelifrå, elles sjekkarvigjerne viss deternokonviikkje har sett eller høyrtifråpånokredagar, seier BjørnFurset Kristiansund Molde 739,- 991,- 671,- Ålesund Kilde: Statistisk sentralbyrå Grafikk: Per-Kristian Bratteng Grått Klokka nærmarseg halveitt, fleire harallereiegått heim, men nokre fåsitendå igjen, sjølvomdei erpå vegtilågå dei også Ein seier athanikkjekan komeneste dag, og dåmåhanmedeingong ståtilretteovanfor deiandre om kvahan skalgjere, dogmed ein litthumoristiskundertone pådet heile Korleis hadde det vore viss de ikkje hadde hatt denne arenaen? Dethaddevorte einlittgråarekvardag for dette ereit høgdepunkt ogeinviktigsosialarenaforossalle, seier Jentoft Det ernoko med åfå utløpfortankane ein harkringting ogfådiskutert dessemed andreinteresserte Påden positivesida, haddenok det blittgjortbetraktelegmeir hagearbeidheimeenn detvertgjort no, avsluttar Halle, tillatterfrårestenav bordet Ida Hundvebakke

22 22 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Trainee Ingeniør Molderegionen søker ingeniører/sivilingeniører Søknadsfrist 20 februar, oppstart august 2012 Bedriftene: Hvor bor DU?! Foto: Einar Engdal wwwnessetkommuneno

23 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember VOLVOS ENGLEVAKT Volvo One Call tar vare på deg og står til din tjeneste 24 timer i døgnet året rundt VOLVO XC 70 Summum topputgave! AWD 163 hk m/automatgir Kampanjepris kr ,- inkl vinterhjul Du sparer kr 23300,- MOBIL APPS FEILVARSLING LÅS/LÅS OPP DØRER FJERNSTART MOTOR- OG KUPEVARMER FINN BILEN DIN VOLVOONCALL VEIL PRIS KR 7 500,- Tilgjenglig på alle nye Volvo 2012-modeller Volvo On Call gir rabatt hos Volvia Forsikring APPS/MOBIL Stille/slå på motor- og kupevarmer Er noen vinduer eller dører åpne? Er alle dørene låst? Lås/lås opp dører (S60, V60, XC60) Hva er instrumentpanelstatus Olje/lyspærer etc? iphone 4 inkludert ved kjøp av VOLVO ON CALL Automatisk kjørebok med notater Hvor satte jeg fra meg bilen? Hva er bilens km stand? Hvor mye drivstoff har jeg igjen? med mer ASSISTANSE Automatisk hjelp ved ulykke Selvaktivert nødassistanse Volvo Veihjelp assistanse Tyverivarsling Sporing av stjålet bil Fjernåpning av dører LAST NED GRATIS VOLVO ON CALL APP M/DEMO FRA APPLE STORE OG ANDROID MARKETS Fannestrandveien 51b, 6415 Molde Tlf wwwnordvestbilno

24 24 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Hvordan er Nordmøre og Romsdal i 2030? Jo, nå skal du høre I framtidstenkebo SCENARIO 1 I SOFAKROKEN Oljefondet er stykket opp og fordelt utover regionene Vi lever av renter, demokratiet fortoner seg grått og forutsigbart, vi er avhengig av fylkeskommunale fondstyrer Vi importerer det vi trenger Stikkord er latskap, dekadanse og innadvendt materialisme generasjonene er enige om at fritid er viktigst Flere nordmøringer og romsdalinger legger seg på sofaen, i visshet om at de ikke trenger jobbe De flinkeste reiser ut og forsvinner fra regionen for godt Nordmøre og Romsdal mangler et sterkt regionsenter og felles verdier Klasseskillet øker blant de som er igjen, også helsemessig Ekstremvær girstore utfodringer Ulykkelig lykkelige, er livsfølelsen hos mange i vår region En liten gruppe kjemper i mot: Oppa v sofaen! SCENARIO 2 I SKYTTERGRAVEN Verden blir stadig mer konfliktfylt og uberegnelig Mange er på flukt, nordmenn er mest opptatt av å beskytte egne goder Nordmøringer og romsdalinger er enige om at regjeringen må prioritere å få gjort noe med den store tilstrømningen av falske asylsøkere Hvordan møte klimaflyktningene? Fiske og landbruk gjør det bra, klassisk eksportindustri reduseresolje og gass har fortsatt stor betydning, men hvor lenge varer det? De norske «stabilitetsfortrinnene» forsvinner, og eldrebølgen bidrar til en generell passivitet og skepsis til nye tiltak Velferdsstaten slik vi kjenner den er under sterkt press Nordmenn vil ha trygghet og handlekraftforsvaret gjenoppbygges og blir et attraktiv arbeidsgiver MOLDE: Hvordankannordmøringerog romsdalingerjobbesammenforåbli«vi», og ikke bare«i» og«æ»? Kan vibli enfelles, attraktiv regionforfremtiden? I såfall hvordan? Prosjektet Nordmøreog Romsdal sammenomframtida harpågåttiettår Første faseer fullført JanDietziKonsulentfirmaetDietz Foresight, somspesialiserer seg påfremtidstenkning, harpåoppdragfra Fylkeskommunen fåttmerennhundreledereogungdomfra heleregionentil ådeltai gjentatte gruppearbeider, foråstakeut kursen motår2030 Jegtror detvil voksenoenyttog spennende utavdette prosjektet, sierkonsulentjandietz, somharvært prosesslederiprosjektet Tungt utgangspunkt Detbegynteda sykehuskampen rastesomverstpånyåret Det varplanlagten samlingikristiansund; hundre avregionenslederefraulikefelt skulle møtes forsnakkeomfremtiden Noen mente det ikkevillelaseggjøreåbygge dialogom fremtidsutfordringer, midt isykehusstriden Andre menteatdettevarnettoppriktig tidspunkttilåfåigangen prosess Et årseinere serjandietzdethan beskriversomenimponerendeviljetil samhandlingmellom regionene Somøstlendingsomharkommetinn frasidelinjahardetteværtenveldig positiv erfaring, ikkeminstnårmanserpåhvordan utgangspunktetvar Detvarjoingengod stemningtilåbegynnemed, sierjandietz Heldigvisvardettungekrefterfrabegge områdersommente vimåttehaen prosess, hvorpoengetvaråseforbi gamlekamper, og framovermot2030 Fremtidsbilder Gjennomettårstidhar deltakernemøttestil firestore arbeidssamlinger, hvoren hovedaktivitetharvært å lagescenarier forregionensfremtid Dette harværtetledd iarbeidetmed åfinnehåndfasteogstrategiske målregionen kanenes om åjobbemot Deltakerneharfåttoppgaver, og hjulpet hverandretil åse detstore bildet Nårdet skjerfår duletterefor åse hvasomvirkelig erviktig Medoverhundremenneskerien storfellestenkning, fårduenmosaikkav innsikterogmuligheter Det girstyrketilde strategiskeideene Store, fellesutfordringer erblitterkjent, sierdietz Dietz skildrer enny typedialog, om blant annetglobaliseringog våregen evnetilinnovasjon Resultateter firefremtidsscenarier foråret2030, sombeskriverulike virkelighetersomnordmøreogromsdalkan bli nødttilåforholdesegtil: Oljen ut, havbruk inn Scenario én handleromnordmøreogromsdalpåleting Galopperendeuroienkrympendeverden skaperbådedype fallgruverog gylnemuligheterforambisiøsenordmøringerog romsdalinger Oljeeventyretgårmotslutten, uten at vi følernoestortengasjementiåfinnefornybareenergiformer Eksporten gårned, viser ledighetogfraflytting Maritim industri flytter utogleverandørene med den Iprimærnæringener det derimotlysetider, med stormangelpåråvarer, ogdittointeressefor «havetsgrønnsaker» National Geographic kårerregionen tilverdens bestereisemål Spennende tingskjeriskjæringsflaten mellomnyteknologi, gammelbygdekultur ognye, etniskeimpulser Innovativ fremtid Scenarionummer to er kalt«for fullfart» Enverden iveksthaster motet stadigmerkunnskapsintensivt samfunn Vi seromrissetav en ny, globalordenien trangog overbefolketverden I 2015 eralleopptattav LNG-produksjonog nye funninordsjøen EUpressersamtidig Norgetilåføreenlangt mer ambisiøsklima- og energipolitikk, noe som gir støtettil en sterkere satsingpå offshorevindkraft og energiøkonomisering Eksportnæringene opplevervekst, ogtilgangpå kompetansetil regionenbliren nøtt Det nyeuniversitetet Midt-Norgeblirenrealitet Skremmebilde Scenarionummer tre heter «I skyttergraven», og beskriveren fremtid pregetav en konfliktfyltverden og folkemasserpå flukt, mens viprøver åbeskytteegne goder Dramatiskeklimaforan-

25 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember ksen ILLUSTRASJON: LINA RAKNES SCENARIO 3 PÅ LETING Verden er urolig Eksporten går ned, noe som fører til ledighet og fraflytting Mer av overskuddet sendes ut av regionen Lyspunktet er at verden opplever en prekær mangel på råvarer, noe vårt område er rikt på Nordmøre og Romsdal er attraktivt formennesker på jakt etter mer fritid, harmoni og nye muligheter I 2020 kårer NationalGeographic Nordmøre og Romsdal til verdens beste reiselivsdestinasjon Men stagnasjonen i internasjonal økonomi gjør at de store massene uteblir Hvor går veien videre? Hva vil vi? Det finnes et veldig sug etter nyskapning innenfor kunst, kultur, gastronomi og opplevelser Noe av det mest spennende skjer i skjæringsflatene mellom ny teknologi, gammel bygdekultur og nye etniske impulser SCENARIO 4 FOR FULL FART Verden blir stadig mer «grønn» og kunnskapsintensivt En ny global orden er under oppseiling Tilgang på arbeidskraft er en utfordring Internasjonale skoler og integreringsprogram blir en realitet Nordmøringer og romsdalinger jobber selv for fullt for å beholde arbeidsplassene og lønnsomheten Folk lever lenger enn tidligere, men plages av stress og flere nye livsstilsrelaterte sykdommer Innovasjon i offentlig sektor blir en absolutt nødvendighet, ognordmøre og Romsdal går foran i å ta i bruk velferdsteknologi Det nye Universitetet i Midt-Norge blir etablert hjulpet fram av vindkraftslobbyen i EU og kinesisk kapitaldet utvikles et nasjonalt kompetansemiljø for offshore vindkraft dringer skaperfrykt forfremtiden Teknologisk krigføringervanlig, og Norge ogsånordmøreog Romsdal eret terrormål Forsvaret byggesopp, ogansessomen tryggarbeidsplassfor fremtiden Velferdsstaten slikvi kjennerden, segner omundertrykketaven voksendebefolkningpå trygd, økt innvandring, kniving om goder ogminimalinnovasjon Slappfisk Detfjerde scenarioetbeskriver en region «I sofakroken» Flere ogflerenordmøringerogromsdalinger erkjenneratdet ikkeer nødvendigåjobbe Vi lever pårentene av Oljefondet Avindustrialiseringen harsluttet å bekymre folk, forvi kanimportere altvitrenger En grønnverdensøkonomiholderpååta form, mednye kunnskapskrevende næringer sombygger påhøytoppdrevetkompetanseoginternasjonalt tverrfagligsamarbeid Utenlandsktalentfinner sjeldenveientilnorge Derimotutfører utlendingeriøkende gradmanueltarbeid Vier vanttilå kjøpeoss utavarbeidog problemer Ikke enten eller Dietz understrekeratscenariene ikkeerprognoserellerspådommer Tvert imoterdet poengetåsondereusikkerhetenefor åbli klar over hvordanvi kanformefremtiden: Meningen meddetteer åblilittklokere Medflere scenarierforanoss, binderviossikke tilat detmåblislikellerslik Vi bruker vidvinkel påvirkeligheten Dakanvi oppdagemuligheterogtruslervinormaltville overse, og vi kangjørenoe meddem Vikanfåøyepå flere veierågå, motdet viønsker, sier Dietz Somspesialistpåscenarier harhanhjulpet deltakerneiprosjektetmedåtegneopp scenarienefor deresegenregion Hvordan vil dere jobbe videre for å omsette dette i konkrete tiltak? Det ernå deltakernemåta sats Deter planlagtnoen utviklingsprosjekter med MøreogRomsdalUtviklingASsom tilrettelegger Pådenavsluttendedialogkonferansendiskutertevi sjutiltaksområder (sefaktaramme) somdetermuligåjobbevidere med intervjuet Blitt glad i oss Dietzbeskriverutgangspunktet for arbeidet somvrient Men nåtror hanatnordmøringer ogromsdalingerkan bli«vi», ogikke bare«æ» eller«i» Man kanikke kommetildenne regionenuten å bligladimenneskene her Både nordmøringerogromsdalingerer veldig åpneog direkte Var du forberedt på graden av konflikt? Nei Detdemret formeg gradvis Hervar detbåde sakliguenighet, men ogsåen del støysom fikk tingene til åballepå seg Nåer samarbeidsklimaetblittbedre, selvom det fortsattfinnesuenighet Jegtarav meg hatten fordeltakerneiprosjektet Jegtrorde har funneten fellesviljetilåsette nednoenmerkesteinerfor samarbeidet Viljentilåstyrke samarbeidet er drivkraften idenneprosessen, ogjeg trordere kommertilålykkes, sier Jan Dietz Anne Midtsæter

26 26 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal 7 ÅRS GARANTI HAR ALDRI SETT BEDRE UT! NORGESPREMIERE! KIA RIO Med nye KIA Rio er du garantert oppmerksomhet Enten det er for det flotte designet, eller for alt det nyskapende utstyret, som feks oppvarmet ratt, LED lys, 7 navigasjon og ryggekamera Laveste CO 2 - utslipp blant ikke-elektriske biler; fra kun 85 g/km KIA Rio fra kun ,- NORGESPREMIERE! KIA PICANTO Nye KIA Picanto har ikke bare en helt unik personlighet, den er også tilgjengelig med utstyr du aldri har sett i en småbil før; LED lys, Smart Key, oppvarmet ratt, automatisk klimaanlegg, bakkestart-assistent og topp sikkerhet med 7 kollisjonsputer Velg mellom 9 farger og 5 interiører, du finner garantert en bil som passer til deg KIA Picanto fra kun ,- KIA SPORTAGE K Nye KIA Sportage har på kort tid blitt en av motorpressens nye favoritter, n p ogg haroått fått f toppscore i i t sikkerhetstesten Euro NCAP Den er sporty, morsom, lettkjørt og ikke minst sværtms oppsiktsvekkende med m o sitt spenstige design Kommerd s med bådem K 2-b og2 4 hjulsdrift 4o KIA Sportage fra kun ,- KIA ENESTE MERKE MED 7 ÅRS GARANTI! Priser levert Molde Årsavgift tilkommer Forbehold om avvik i annonsen CO 2 -utslipp fra 85 g/km, og forbruk fra 0,32 l/mil ved blandet kjøring Importør: Bertel O Steen wwwkiano Årøhaugen 8, 6422 Molde Tlf: , fax: , wwwar obilno

27 27 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal wwwpeugeotno KÅRET AV NORSKE BILIMPORTØRER I REGI AV DAGENS NÆRINGSLIV Alle Peugeots personbiler har 5 år/ km Norgesgaranti Drivstoff-forbruk v/blandet kjøring fra 0,43 l/mil CO2 utslipp fra 110 g/km Veil pris levert Molde avbildet modell kan ha utstyr utover standard Forbehold om trykkfeil Importør: Bertel O Steen AS At Peugeot 508 SW er kåret til Årets Firmabil er vi naturligvis glade for Men at det er våre konkurrenter som har stått for valget gjør oss enda stoltere Det betyr at de har satt pris på vår verdensledende dieselteknologi, våre spesialdesignede seter som gir deg maksimal kjørekomfort og det innovative førermiljøet som gir deg og familien kvalitetstid på veien Nå er vi spent på hva du mener om Årets Firmabil 2011 Prøvekjør nye Peugeot 508 hos din nærmeste Peugeot-forhandler i dag Pris fra kr ,- NYE PEUGEOT 508 SW Gammmelseterlia 4, Årødalen 6422 Molde lonsethagenautono Gammelseterlia 4, 6422 Molde Tlf: Fax: EIDE KOMMUNE wwweidekommuneno Enklere Smartere Brukerfokusert Kommunen mellom 2 byer Eide er kommunen mellom storhavet og høyfjellet Kommunen ligger sentralt plassert mellom byene Kristiansund og Molde i Møre og Romsdal fylke, hvor en innen minutter kan nå to flyplasser Her bor i overkant av 3400 innbyggere Eide er bo-, pendler- og barnekommunen folk ønsker å bo i Det satses stort på en videreutvikling av boligfelt i hele kommunen Kommunen har et yrende kulturliv innen fotball, håndball, friidrett, musikk, dans og masse mer Briebånd er godt utbygd i hele kommunen Vi ønsker å gi alle gode oppvekstvilkår! Ønsker du å bo/arbeide i kommunen, tak kontakt med vårt servicekontor på telefon Eide kommune med innbyggerne i fokus

28 28 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Den femodda Davidstjerna brukt som dekorelement på ei mjølkeringje Mange trur dette er eit bumerke Bumerke fra skjøte på Øvre Frisvoll 1702, med ni lakksegl Bumerke på ein ølbolle på Romsdalsmuseet KOS = Cort Olsøn Langelj AKS= Anders Knudsøn Vistdalsøren KKS = Knud Knudsøn Hundnæs Bumerke Eg vil starte denneserienmedein kortpresentasjon av nokregamle bumerke Som lesarvildusnartsjå at egkjemtilåsetjenamnetmitt underkvart einasteinnlegg Det gjer egforåvise atdet ermitt åndsverk: det eg harskriveermin eigedom! Dersomdette haddevore skrive fortd 300 årsidan, og egikkjekunne skrivenamnetmitt, ja, såhaddeeg sett bumerketmittunder, i staden fornamnet Bumerka er frå gammalt eigarmerkesomfolksettepåhus, brukstingogreiskapar Brukener eldgammal, ogbumerkavartskorne RØTER innmedknivellereitanna kvast jarn Deifleste bumerkavar samansettav enkle, geometriske figurarslikatdeivar letteåforme Det heiter i tradisjonen ateitbumerkefølgdegarden Detkandet hagjortimellomalderenogkanskjeinnpå 1600-talet, men eghar Bjørn Austigard skriv om lokal historie for Romsdals Budstikke, i den nye serien «Røter» Har du lokalhistoriske spørsmål til Bjørn? Send det til redaksjonen: epost: post: Romsdalsgata 9, 6402 Molde enno tilgode åsjå same bumerket brukttogonger på same garden, eller atfarog son harbrukt identiske bumerke Nåreg skriv detteså bastant, såer detforåprovosere framdetmotsette Egønskjersjølvsagtateg tekfeil Alle som driv med slektsgransking, ønskjer åfinnebumerkatil forfedranesine Gjennom årahar egderforvistmange granskarartil Romsdalsmuseetsårbøker1938og og avisafylket sinlange seriei1961, i håpom atdeiskal finne eit aktueltbumerkeder Det viskalmerke oss, er atdessemerka ikkjeersamla innfrågamle gjenstandarrundtom pågardane, men fråmatrikkelprotokollar ogtinglystedokumentsomidagstortsett berre finstiarkivavåre Bumerka erikkjeskrivne med hand, men deistår ieitlakksegl Merka ersom regelgraverteinn isegletsaman medtreinitialar Døme: KKS = K(nud) K(nud)S(øn) (Knut KnutsenHunnes) H-en ihunneser ikkje med på segletfordigardsnamnet på1700-talet(og innpå 1800-talet) varmeir someiadresse og dermedikkje eindelav namnet Slik erdet framleispåisland For å vise korleis dettetek seg uti praksis, presenterereg for første gong eitdokument fråøvre FrisvolliEidsbygdafrå 1702 Her er ni lakksegl Det somståroppe th er sorenskrivarfredrikmessels segl, og deiåtte andretilhørtelagrettesmennene påden tida, dvs bønder fråeidsbygdaog tilvistdalen Slike seglvaribruk til1750-åra, men detmerkelegeerategtildags dato berreharsetteitteinasteoriginalt seglfrådenne perioden Dersom du har eitgammaltsegl medbumerke, så må du ta kontakt Bjørn Austigard

29 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember igi helse og arv avekort h ra rf 00,- k og 1 ppover Alle avekorteneo lir b g velvære til jul! Et årskort på Moldebadet er julegaven som varer hele året! Vi har gavekort fra kr 100,- og oppover Alle gavekortene blir pakket inn HOS MØRE EIENDOMSMEGLING FÅR DU TO MEGLERE Vi lar våre meglere arbeide med det de er best på Da får alle delene av megleroppdraget den oppmerksomheten som kreves Se priser på wwwmoldebadetno Åpningstider: Mandag Tirsdag fredag Lørdag søndag Morgensvømming: Tirsdag og torsdag Se flere gode gavetips på vår facebookside Resepsjon: tlf wwwmoldebadetno HARDE PAKKER TIL JUL! KUN HOS XL-BYGG BACHO PIPENØKKEL- SETT GEBE KAPP/GJÆRINGSSAG MSS W STANLEY HAMMER VACMASTER ASKESTØVSUGER M/MOTOR 500W 599,- 599,- STANLEY VERKTØYVOGN MED SIDELOMMER 549,- 499,- 199,- 1599,- PELTOR ØREKLOKKE M/FM RADIO GODE HVER FOR SEG - BEST SAMMEN Styrken i et meglerteam er at vi sammen skaper mer enn det hver enkelt kan alene Engasjer et meglerteam som samarbeider om å få best mulig pris for din bolig Tlf Elnesvågen Tlf Man-fre , tors , lør Vestnes Tlf Man-fre , lør Eide Tlf Man-fre , tors 8-18, lør Tilbudene gjelder tom Velkommen til XL-BYGG! Jupitervn 3, Bergmo, Molde Tlf , fax Man-fre , tors , lør SAMARBEIDSPARTNER xl-byggno

30 30 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Gode utsikter Hvert halvår starter om lag tolv ferske turnusleger på Molde sjukehus Hvorfor valgte de Molde, og får vi beholde dem? MOLDE: Deernesten irriterendesunne, blide, vakreogvelutdannede, turnuslegene vedmolde sjukehus Men forventikkeintriger, romanser, spissealbuerog knallhardt hierarkisom påtv-seriengrey s Anatomy Høstenskull påmedisinskavdelingnyter detøkte ansvaretdetgiråjobbepået mindre sjukehus, islittelokalerogmednorgeskanskje beste utsikt Tilhørighet og tilfeldighet Fredrik Nilsen(30) fraskien, HanneMarkhusLillevik (26) frahaugesund ogtorillhammerstad (29) frajessheimhavnetimolde påforskjelligemåter Meddagensturnusordninghvorferdigelegestudenter trekker et nummer som avgjør hvilke av de sjukehusplassene de kan velge mellom, ligger Molde godt nede på listas nederste halvdel Mange vil til Østlandet ogstore,anerkjentesjukehus nårseksårsstudier erunnagjort SåhvemsøkersegtilMolde?Teorienomen tilknytning til regionen eller en forkjærlighetfornaturogfriluftslivstårsterkt,ogdeter heller ikke «by»-kvalitetene» de tre trekker fram «Dødt» på søndager Jeg spurte en gang på «Fole Godt» når de åpnet på søndag, mendasådebarerartpåmeg!lertorill Men når det er sagt, er det imponerende mye for småbarnsforeldrehervigårpånoesomheter musikklek for barn, og det er veldig koselig Detvarnokviktigereformegåboienbyforti år siden Med etnummer«midtpåtreet» tokhun sjansenpåmolde fordihun haddeværther noengangerioppvekstenogvissteatdetvar oversiktlige, passestoreforhold Dermed flyttethun medmannogbarnfraodensetil Molde direkteetter studiene Fredrik trakk derimot et godt nummer, men valgte Molde fordi turnuslegesamboerenerfravågstranda,ogatdekjentesjukehuset fra praksisopphold under studiene i Trondheim Ville «heim» Samboeren ville veldig gjerne «heimover» til Molde, men vi visste ogsåatetgodtarbeidsmiljøventetossvitrivdesveldiggodtdavihaddepraksisher Deter en veldig passende størrelse på sjukehuset, både som student og turnuslege Med mye slektinærheten, bledetetenkeltvalg, fortellerfredrik ByenMoldeerikkemerennheltgrei Det ernaturensom erflottheroppe, erfredrik ogtorillenige om Detvarogsåvakre moldebilder som gahannedet siste«puffet» Hun havnetimoldehelttilfeldig Etteråha siktet motingeniørsamboereni Stavanger, mentrukketturnusnummer 401, såhunallealternativenesine gliforbi Da tidspunktet foråvelgenærmetseg, haddehunegentligbestemtsegforåpendletil Odda, menet kvarterførfristenså hunat Molde varledig Dakastet viossrundt HvorerMolde, hvaerdet? Jeg hadde jo aldri værtimøreog Klare for ansvar: En fordel med å ha turnus i Molde, er at man får slippe til mye Dessuten er man på flere avdelinger alene Ansvaret er bra, vi lærer mye av å få ha det, synes Hanne Markhus Lillevik (t h) Fredrik Nilsen og Torill Hammerstad er enige Romsdalfør, såvi googletmolde oglesteom detitolvminutter Det såfint utogdehadde flyplass, ognåborviherogjobberbeggeto! fortellerhanne Åhadissefjellatilutsikt, erbarehelt fantastisk! Detkommerjegtilåsavne UtsiktenfrasjukehusetmåværedenbesteiNorge, sierhun, ogfårstøtte fratorillog Fredrik Naturelskerne Moldes turnusleger har vært kjent for å være friluftsinteresserte Når legefrakkentasav,kommerdevold-trøyapå Gruppesiden på Facebook er preget av padlingogtoppturer, ogenogannenfest Mener detfriluftslivetsomfårdemtilåvelgemolde, eller naturen som vekker interessen når de førstharkommet? Både Fredrik og Hanne har skaffet seg båt, ogfiskerogkjører«wakeboard» omsommeren Toppturbøkene går på rundgang på avdelinga Jeg drev med ski og båtliv før, men toppturer som her oppe, er noe helt nytt Ryktene gåromhvorfolkharvært,ogsåfårmanlysttil åfølgeetter, forteller Hanne Torill flyttet oppover fra paddeflate Fyn i Danmark, og fikk vekket friluftsinteressen meddetsamme Jeg har ikke gått så mye i fjellet før, men selv om vi styrer unna de tøffe turene med et barn på 18 måneder, har det blitt noen turer i markamed sønnenvåribæremeis Littfotball harde ogsåfåttmed seg, oger imponertoverdet grandiosestadionetiden lillebyen Heiaropenenår godtopp tilleilighetenepåstuevollen Det erenveldigpatriotiskby, syneshanne, somså Haugesundtape motmolde tidligere iår «Sjukehusgettoen» Miljøet blant turnuslegene i Molde er sammensveiset Ifølge de tre har turnusleger i større byer oftere andre venner og miljøene på sjukehusa er generelt større I Molde spiser vi middag sammen innimellom, går på turer og møtes på torsdagspils, sier Hanne

31 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember i Molde reportasje Sigrun L Meisingset Erik Birkeland (foto) På Varden: Torill og sønnen Adrian Malthe Bildet er fra vår første tur opp på Varden tidlig i høst Jeg husker at vi ble nesten satt ut av den fantastiske utsikten der oppe, og siden har vi hatt mange fine turer dit FOTO: PRIVAT Full treff: Fredrik og hunden med hjortekolle og kalv etter høstjakta på Sekken i Oktober FOTO: PRIVAT med ansvaret om natta, i motsetning til større sjukehus hvor de ville hatt flere leger over seg FOTO: ERIK BIRKELAND Påskeski: Det blir ikke bedre enn dette! sier Hanne om toppturen i Isfjorden i påsken i år FOTO: PRIVAT Også bor vi jo nesten oppå hverandre, og deterjokoselig, skytertorillinn Ja, detblir nestenlittfolkehøgskole Når det blir snakk om standarden på boligene, innrømmer de tre at den er temmelig dårligspesieltinneklimaeterenutfordring Turnusleilighetenebærer veldigpregav atsituasjonenforsjukehuseteruavklartboligforvalterengjørsågodthankanmedålappe dem sammen, men helseforetaket bevilger ikke penger, fortellerfredrik Imponert over kolleger Sjukehusstridenhaddeallehørtompåforhånd,ogpåjobb fårdemerkedenipraksismyepåsjukehuset er preget av at man ikke vet om det står der om20år Dablirdetikkeinvestertistorenye prosjekter Pasienter som har vært oppom St Olavs påpekerhvordårligdetstårtilmedbygningenimolde Likevelerdeten positiv side: Det merkes at det er et veldig samhold her Det er ingen amper stemning, men derimot en stor vilje til å gjøre en bra jobb for pasientene Det gir de også tilbakemelding på, synesdetre Noenpasientersiertilogmed atdeterfor mange roboter der oppe på St Olavs, mens her i Molde er det fortsatt «varme hender», smilerdeferske legene Alltid videre Sjølomviderespesialisering oftekreveroppholdpåstørresjukehus,erdet fristende å spørre hva som skal til for at de velgermolde somsinarbeidsplassspå sikt Jegtrivesveldiggodthernå,mendebeste mulighetene for samboeren min og meg liggerirogaland,sierhannefredrikeråpenfor Molde, men ønsker seg en avklaring på sjukehussituasjonen Da blir plasseringen ikke uvesentlig: Nårdetgjelderplasseringenavetnyttsjukehus,harjegikkerøtterherogdermedikke sterke meninger, men jeg vet at om jeg slår megnedpåetlitestedsommolde, erdetuaktueltåpendleytterligere30 40minutterforå drapåjobbdettrojegpåvirkerrekrutteringen av mange utenfra Det er ikke nok leger somkommerframoldetilådriftesjukehuset alene, sier hanmedglimt iøyet Får ansvar IfølgeHanneogTorilldiskuteresoftemulighetenforåjobbevidereiMolde: Veldigmangeavossharlysttilåjobbepå etmindresjukehusistartenavkarrierenforå få jobbe bredt I forhold til større sjukehus er ansvaret større, for eksempel om natta På flere avdelinger er vi alene på jobb da, og det ansvaretvokser vipå Men mange av assistentlegene som har bakvakt bor jo også på Stuevollen, så de er bare to hundre meter unna Vi holder oss til «sjukehusgettoen», avslutter Fredrik

32 32 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal ADCom Data er en totalleverandør av IT løsninger for små- og mellomstore bedrifter i Norge ADCom Data Molde har i år ansatt seks nye medarbeidere, og vi ønsker å styrke organisasjonen ytterligere Med totalt 24 medarbeidere er vi en betydelig aktør imøre og Romsdal Vi er lokalt eid, og har solid egenkapital samt AAA rating hos Dun & Bradstreet Vår målsetning er å bistå våre kunder i å bedre sine arbeidsprosesser slik at det frigis tid som kan benyttes til forbedring av inntjening, resultat, kvalitet, trivsel og miljø Vi søker etter: Programvareutvikler Er du interessert i varierte programmeringsoppgaver, med kundekontakt og deltakelse i prosjektering? Vi søker etter utvikler som skal arbeide med: Utvikling av nyskapende løsninger basert på VBNet og MS SQL Integrasjoner mellom datasystemer, spesielt økonomisystemer Kvalifikasjoner: Høyere utdanning innen informatikk, eller relevant kompetanse Du er: Kreativ og løsningsorientert Derfor vil du jobbe hos oss: ADCom Data Molde er en trygg og solid bedrift Fokus på kompetanseheving Kortfattet søknad og utfyllende CV sendes til Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte avdelingsleder John Erik Johnsen på Søknadsfrist 11 desember 2011 Fabrikkvegen Molde Tlf wwwadcomdatano Næringslivet i Molde og Molde kommune inviterer til Romjulstreff Molde Rådhus, Rådhussalen 4 juledag (28 desember) kl Det årlige romjulstreffet er kanskje julens beste ogviktigstemøtested derutflyttereogandre interesserte møter næringslivet Hererstandsfrabedrifter,Moldekommuneog andresettavtidtilåblikjentmedjobbmulighetene imolderegionen ogtilåtreffegamlekjente Arrangementet er åpent for alle Velkommen! Entreprenør Land Maritim Offshore Arbeidsoppgaver med spenning Med fokus på bredde og spisskompetanse er ELMO en stor aktør i Romsdal og Nordmøre og er organisert i 3 forretningsområder Vi leverer produkter og tjenester innenfor kundesegmentene privat, næring, industri og det offentlige Vi har behov for både ingeniører og fagarbeidere innenfor elektro, rør, VVS og kuldeteknikk Ta kontakt med vår personalleder for en uforpliktende prat om hva du kan bidra med! Personalleder Ellen Bolsø Engelund, tlf: e-post: HOLM wwwelmono tlf wwwmoldenfno wwwmoldekommuneno

33 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember Nå er de her! Nye B-Klasse Mercedes-Benz på sitt rimeligste ypperste Finansavisen MOTOR, 29/10 Nye M-Klasse Den nye SUV-Kongen (tv2no/broom) Nye B-Klasse En helt ny standard for familien Fra kr ,- Nye M-Klasse Første diesel-suv med personbilutslipp Fra kr ,- Velkommen til prøvekjøring! Pris inkl lev Molde M-Klasse: forbruk blandet kjøring: 0,60-0,88 l/mil CO 2 -utslipp: g/km NOx-utslipp: 0,015-0,072 g/km B-Klasse: forbrukblandet kjøring: 0,44-0,62 l/mil CO 2 -utslipp: g/km NOx-utslipp: 0,012-0,16 g/km Bildet kan avvike fra tilbudt modell 5 års garanti, km Importør: Bertel O Steen AS Gammmelseterlia 4, Årødalen 6422 Molde lonsethagenautono TAKKTILALLESOMBIDROTILATFESTIVALEN I2011BLEENFANTASTISKOPPLEVELSE! Velkommentilbake16-21juli2012Moldejazz Alltidiuke29! wwwmoldejazzno Besøk Moldejazz på Facebook (LastnedbarkodescannerfraApp Store, Android Market eller Google)

34 34 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal reportasje Ida Hundvebakke Erik Birkeland (foto) Fra by til bygd: Kirsti Øverland Liabø og Morten Liabø fra Molde flyttet til Harøya, og har bodd der i 17 år De siste 13 har tvillingene Andreas og Sigurd vært en del av livet i havgapet FOTO: ERIK BIRKELAND

35 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember Då dei kom til øya skulle dei berre bli eit par år, no har dei vore der i 17 Fann lukka på Harøya Jobb på I P Huse: Morten Liabø og Kirsti Øverland Liabø har begge jobb på I P Huse, han som ingeniør og ho i økonomiavdelinga Heime: Tvillingparet Sigurd (fv) og Andreas er heime ein snartur i lunsjpausen Dei trivst godt på Harøya SANDØY: Viflyttahiti1994 Då vareg23år og Morten var 26 Han varnyutdannaog fekk tilbod omjobb her Vi brukaråtulle medatbryllaupsreisavårgjekkhit tilharøya, forvi haddenettgiftossogegvarmed han ut på jobbintervju, seierkirstiøverland Liabø Hositheimei stovapåharøy, saman med mannenmorten Liabø Deijobbar begge på IP Huse, hansomingeniøroghopå økonomiavdelinga Heimekjær Uteihavgapet, totimarsreise ogtoferjer fråmolde, liggøyaderparetno har buddi17år Idag skinsolaog øya viser seg frå sibeste side Før egkomhit, haddeegberrehøyrtom Harøy, eghadde aldrivoreherogvisstenesten ikkjekorleiseinkom seguthit Heilti starten, dåmorten nett haddefåttjobb, bestemteviossforåprøve eitpar årpåøya, men enda tilsistoppmedåetablereossher Det egermest gladfor, eratvislappåflytte så langt fråmolde, forvikjembeggederifrå og eg erveldigheimekjær, seierkirsti Inkluderande Dådeikompåstartenav 90-talet, var ting påøya littannleisenn det dei varvant til Detvar littuvant atfolkviikkjeantekven var, vissteom ossdåvi kompå butikken Sliker det ikkje imolde Øyaeretterkvart blittsåpassstor atdet ikkjeerslik atalle kjenner allelenger her heller, men dåvi kom vardet slik, seierkirsti ogleggtilatfolk var veldig hyggelege nårdeikom Folk var veldig inkluderande, Mortenhadde fotballenogfekkforteitnettverkder, medan det toklitt lengertidmedmeg, sidaneg pendla littistarten - Ein måalltidgjere eininnsatssjølvnår ein skal skaffeseg eitnettverkogviharbegge vorteengasjert iidrettslaget Detergodtå kunnebidratillokalsamfunnet, seierdei Allsidig tilbod Deiseier atdei harhaldt frammedåbupåøyagrunnaeitgodttilbod påfleirefrontar Detereintrygg arbeidsplassogeitbra arbeidsmiljøpåiphuse, itillegg harvidet godtprivat Øyaharogsåetter kvartfått veldig mangetilbodiforholdtilstorleiken, seierdei ogramsaroppfotball, zumba, pilates, vannaerobic, boksingogfleireandreaktivitetareinkanskjeikkjeserfor segatfinspå ei øymedrundt1200 innbyggarar Vi haraldrikjedelegveker Mangespør om eg ikkjesaknarkinoogteater, mendet harvijoogsåpå øyaav ogtil Påeiannaside, truregikkjeategvillebruktdesse tilboda særleg mykje meirvisseghaddebuddimolde, føyerkirstitil Spreke Dei seier deiikkjesaknarbyliv medkafélivog shopping Vi harjopubog kro, someropenkvar dag Itilleggkandet jovereein fordelåikkje ha nokokjøpesenter, dåslepp einåsvi av allepenganesineder, lerkirsti Ho held frammedåforteljeatdet folkpåøyaheller prioritererandreting Egharinntrykkav atfolk likaråhalde segiform Duskulleberrevisstkor mange folksomspring rundtifjellaher Vil vere Bråtthøyrestskrensing utanfor og eiytterdørasomsmell igjen Det er tvillingparet SigurdogAndreas(13), somkjem heimeinsnarturilunsjpausenpåskulen dennedagen Deiharalltidbudd påøyaog vilikkjeflyttefrå denmeddetførste Egbrukaravogtilåtullemed atdeterpå tideåflyttetilmolde, mendåfåregstore protestarfrågutane, seierkirstiog ler Trygt Gutanebekreftardetmoraseier, at dei ikkjesynseiflyttingvilvereeinsærleg godidé Det erkjektoghyggjeleg å bu her, seier Sigurd Deiharkunnebevegesegfrittrundt sidandetvar små Detertrygtog godtåferdast her, seierkirstiogopplyser medlatteratdet ersålitekriminalitetatpåøyaat deiberre hareinpolitimanninnomannankvar veke Andreasføyertilathansynsdet erfintatdet ersålitetrafikkogat detnestenikkje er mobbingpåskulenderdeigåriklassemed 21 andreelevar Ferjeslit Sjølvomdetfins mestfordelar med åbupåharøy, erdetein tingdei kunne voreforutan Denstørst forandringavi møttedå vi komvar ferjerutene, detåmåttereisetilgittetidspunkt Åtaferjaerisegsjølv ikkjeså ille, detkanverereintavslappande, mendet erplanleggingaogdet ateinrisikereråstå attvissferja erfull, somerdet verste, seier Kristiogvisertildei to ferjene, der deneine gårtilog fråfinnøy rundtfire gongarom dagenogdenandresomgårlitt oftare tilbrattvågen Men, detteer nokoeinvennersegåleve med, ein måberre planleggelitt meir, sjølv omdet kanveretrasigpåkveldstidføyer Morten til Fotball Deterikkjeberreforvaksneat tilbodaermange, deiungeharogsåmange aktivitetar åveljemellom DeitoerofteiIP Husehallenomettermiddagen Vi ermedpåfotball, ogsåharviein ungdomsklubb kvarfredag, seiersigurd, som harikleddsegmfk-trøya Han ogtvilligbroren hareindraumomåspele pånettopp MFKnårdeivert eldre Uviss framtid Om deinokongong kjem tilåflyttefråøya, synsfamiliendet er vanskelegåsvare påidag Når einflyttartilein nyplass, veiteinaldrikorlenge einblirder, seier Morten Det eringenting idag somtilseierat vi skalflytte Men påøyafinsdetingen vidaregåande skule, såvissgutane ikkje vilpendle, kandet hendeat deimåflyttevekk påhybel Detsynseger einvanskelegtanke, nårdei berre er 15år Heldigvis har vifamilieimolde, vissdet vert derdeiender opp, seierkirsti Beste frå to Som ho har fortalt, erhoein heimekjærtypeogseier athostadigerpå Moldebesøk, ofte fleiregongarimånaden Etterkvartsombesøkavart hyppigare, både forhoogforungane, bestemtefamilien seg for åkjøpehytteibyen Fornokreårsidankjøptevieihytte på Skaret Påden måtenfårvinytedetbestefrå to stader Vi harkvardagenpåden trygge øya, og kan reise tilbyenvissvi ynskjer noko meir Det erikkjeså langtåkøyretilmolde om einvanttildet, det verkar somat deter lengerformoldefolkåkomeut hit, lermorten Solskin Detersnartopphørstemningifamilien Kirsti og Morten måtilbake tiljobbenog lunsjpausentilgutane ersnart ferdig, deimåberrekasteisegei skivemed brie først Skivaerkjapt vekke, gutane hivseg på sykkelenog rasar nedovervegen, tilbaketil skuleognorsktime Solaskinframleispå denvesleøya

36 36 Romsdals Budstikke Fredag 2 desember 2011 for Romsdal Såpedispenser 129,- Kurv 99,- Toalettbørste Pedalbøtte 299,- 279,- Badevekt 249,- Smykketre 299,- og du er ønska til arbeidslaget vårt som skal bygge den lokale framtida Signero Massage Dusjsett Med solid dusjhode og 3 innstillinger 590,- Nordicform Gaveesker til mor og far Inneholder hvitt håndkle 50x70 cm med «Verdens beste mamma», eller «Verdens beste pappa», et rødt håndkle 50x70 cm, duftlys samt juletresåpe til pappa, og englesåpe til mamma 199,- Oras Natura Hånddusj Med økoknapp for opptil 50% vannsparing 655,- wwwsandoykommuneno Grohe kjøkkenbatteri Et fantastisk kjøkkenbatteri med ferdig kokt vann (Grohe Red) eller avkjølt, renset kullsyrevann (Grohe Blue 2) rett fra springen! 15990,- Grohe Blue 2 for avkjølt kullsyrevann 15190,- VVS-team AS Verftsgata 8, 6416 Molde Mail: Tlf Nordicform såper og håndkler Fra 73,- Pressalit New Scandinacvia Klosettsete Med Softclose og Quick Release Leveres i mange farger 2244,- Alle finner julegaver hos oss Maritech programvare gjør norsk sjømatnæring mer lønnsom! m s Norsk sjømatnæring N har blitt en nb av vea Norges størstens s eksportnæringer Vi har bidratt i over 30 år Fra våre kontorer i Molde og på Averøy utvikles Maritech forretningssystemer av rundt 40 kloke hoder Vi trenger flere! Se wwwmaritechno S wmaritechno w for merf informasjon EKHno AKVA group Software AS er den ledende leverandøren av forretningssystemer til den norske og internasjonale fiskeri- og oppdrettsnæringen Vår programvareportefølje dekker hele verdikjeden Over 70 % av norsk sjømateksport går gjennom våre produksjons/logistikksystemer I Norge er vi 55 ansatte med kontorer i Ålesund, Molde, Averøy, Trondheim, Harstad og Tromsø AKVA group Software AS er et datterselskap av børsnoterte AKVA group ASA

37 for Romsdal Romsdals Budstikke Fredag 2 desember : smelter kunnskap Utvikling av innovative produksjonsprosesser for morgendagens marked krever kreativitet og kloke hoder Som en av bedriftene i teknologibyen Molde er vi opptatt av å hente inn kunnskap og gode idéer, foredle dem til produkter i verdensklasse og bistå våre kunder med unik kompetanse Vi er opptatt av å utvikle lokalsamfunnet videre, skape innovative arbeidsplasser og bidra med kunnskap i lokalmiljøet Slik bidrar vi til å gjøre Molderegionen til en spennende plass å bo og arbeide i Oshaug Metall leverer høykvalitets støpegods og ferdig maskinerte komponenter i høyfast nikkelaluminiumbronse Vår materialteknologiske kompetanse og satsing på innovasjon gjør at våre produkter er anerkjent blant verdens ledende propellprodusenter Spennende? Fortell oss gjerne hvem du er FOTO: ØIVIND LEREN oshaugno LEDIGE NÆRINGSTOMTER! ATTRAKTIVE OG BYGGEKLARE NÆRINGSTOMTER For Storhandel: Holamyra Næringspark i Malmefjorden Industritomter: Varhol Industriområde i Elnesvågen eller tomt i eit av kommunen sine andre næringsområde Nærmere opplysninger om tomter og priser - ta kontakt med Fræna kommune Næringskonsulent Geir Tore Vestad tlf: eller mobil Mail:

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FINGRENE BLE SPRENGT VEKK

FINGRENE BLE SPRENGT VEKK Mandag 31 desember 2012 Uke 01 Nr 304 Årgang 170 wwwrbnettno Løssalg kr 25,- Godt nytt år! FINGRENE BLE SPRENGT VEKK Daniel Løseth (24) føler seg likevel heldig MANDAG Daniel Berg Hestad Årets romsdaling

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer

EROBRERNE. Aktiv. Kvinner i flertall blant de unge i fylkeskommunen. Årets avis ONSDAG. Må tåle strømbrudd. Ville ha skrevet gratis.

EROBRERNE. Aktiv. Kvinner i flertall blant de unge i fylkeskommunen. Årets avis ONSDAG. Må tåle strømbrudd. Ville ha skrevet gratis. Årets avis Onsdag 19. mars 2014 I Uke 12 I Nr 66 I Årgang 172 I www.rbnett.no I Løssalg kr 25,- EROBRERNE Kvinner i flertall blant de unge i fylkeskommunen ONSDAG Bengt Endreseth. Må tåle strømbrudd side

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

I SNART 40 ÅR HAR LINN BAD LEVERT BADEROMSMØBLER TIL DET NORSKE FOLK SIDE 8 SPONSOR- SJEF X 3 SIDE 10. Linn Bad as: Idar Giskegjerde:

I SNART 40 ÅR HAR LINN BAD LEVERT BADEROMSMØBLER TIL DET NORSKE FOLK SIDE 8 SPONSOR- SJEF X 3 SIDE 10. Linn Bad as: Idar Giskegjerde: Nr. 2 April/Mai/Juni 2012 Møre og Romsdal Sogn og Fjordane MOLDE HAR FÅTT NYTT JAZZ OG KULTURHUS SIDE 18 VI BESØKER LEIKANGER SIDE 26 til 43 Linn Bad as: I SNART 40 ÅR HAR LINN BAD LEVERT BADEROMSMØBLER

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Nå er de her igjen. Teatermor med klare meninger. Elin Feen vil ha mindre diskusjoner om uviktigheter, og utfordrer på en felles kampsak.

Nå er de her igjen. Teatermor med klare meninger. Elin Feen vil ha mindre diskusjoner om uviktigheter, og utfordrer på en felles kampsak. SANDEFJORD Med hender for hår SIDE 14 Onsdag 26. mars 2014 Uke13 nr. 4 Årgang 1 Setter seil med Christian Radich SIDE 4-5 Gjør hverandre bedre SIDE 10-11 Nå er de her igjen Små og irriterende Får lønn

Detaljer

KLAR FORÅSLUKKE BRANN

KLAR FORÅSLUKKE BRANN MED CUPFINALEGUIDE 3. november 2011 FOTO:NILSHARALD ÅNSTAD KLAR FORÅSLUKKE BRANN 2 Torsdag 3. november 2011 SUNNMØRSPOSTEN Gjør noe med oss Før itida varaafk et lag for ålesundere ogknapt nok det. Slik

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Lokkebilder. Færre fisketurister tar turen til fjordhyttene i Ørsta, men bilder som dette skal lokke flere turister til Ørsta og Volda.

Lokkebilder. Færre fisketurister tar turen til fjordhyttene i Ørsta, men bilder som dette skal lokke flere turister til Ørsta og Volda. NA Næravisa Lokkebilder Færre fisketurister tar turen til fjordhyttene i Ørsta, men bilder som dette skal lokke flere turister til Ørsta og Volda. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 18 fredag 13.

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene bak persiennen SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 2-2008 Varme fra kaldt hav s. 32 33 Frå Snøhetta til Grip s. 36 37 Ansvarleg utgivar:

Detaljer

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference Onsdag 1 februar 2012 Uke 05 NR 26 Årgang 170 wwwrbnettno Løssalg kr 20,- Satser kinesisk ONSDAG Molde tidlig på banen med nytt språkfag Richard Lågeide 90-åring tok lappen på ny side 8-9 Siktet for voldtekt

Detaljer

FRIVILLIGHET: Bakedag før jul tre generasjoner i sving: advent på ringerike. Bli med på hundekjøring i villmarken. Lær førstehjelp med Røde Kors

FRIVILLIGHET: Bakedag før jul tre generasjoner i sving: advent på ringerike. Bli med på hundekjøring i villmarken. Lær førstehjelp med Røde Kors Utgave 4 2014 Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike Bli med på hundekjøring i villmarken FRIVILLIGHET: Lær førstehjelp med Røde Kors Bakedag før jul tre generasjoner i sving: advent på ringerike

Detaljer

Sikrer Tananger indre havn Lørdag datt Ida Mæland (5) på sjøen og mamma Mette H. Jørmeland hoppet etter. Hun fikk datteren opp, men uten en skikkelig

Sikrer Tananger indre havn Lørdag datt Ida Mæland (5) på sjøen og mamma Mette H. Jørmeland hoppet etter. Hun fikk datteren opp, men uten en skikkelig 19. ÅRGANG NR. 3 UKE 3 TORSDAG 22. JANUAR 2009 WWW.SOLABLADET.NO LØSSALG 15,- «Det du ikke finner overalt» Revyrekord Over 100 solaungdommer vil være med å lage moro i Solarevyen. Det kommer til å smelle

Detaljer

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NYTT NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NO.100 MARS 2012 Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic

Detaljer

Heia ViTA-avisa. Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Utgave nr. 5. Redaktøren har ordet: Julegavetid! «Engler daler ned i skjul.

Heia ViTA-avisa. Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Utgave nr. 5. Redaktøren har ordet: Julegavetid! «Engler daler ned i skjul. ss N 4 Redaktøren har ordet: Julegavetid! Tilbud, julegavetips, reklame overalt, fulle postkasser, osv Det begynte tidlig i høst, og vi bare MÅ ha disse tingene, vi ØNSKER oss det meste, så veldig sterkt!!

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2009 8. okt Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2009 8. okt Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2009 8. okt Årg. 32 Lyse høstkvelder www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Reitåssetra i Svartådalen Foto: Dagfinn Vold Mye nytt fra Black Design!

Detaljer

Innhold. Frå. Jærentreprenør AS. Frå redaksjonen 2. Nytt fra Inger 3. Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4. Jone Høyland, prosj.

Innhold. Frå. Jærentreprenør AS. Frå redaksjonen 2. Nytt fra Inger 3. Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4. Jone Høyland, prosj. internavis nr. 1 2013 Elvebredden Innhold Frå redaksjonen 2 Nytt fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Jone Høyland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder 8 Tron Gudmestad, markedsjef

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON Partnere: INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2010 LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. A/S Norske Shell er operatør for Ormen Lange, et gassfelt som vil vare

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 2 Desember 2007 Frode på høstkurs. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips 2 ALUMNYTT LEDER HAR ORDET Det er vintertid

Detaljer

navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s.16-23

navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s.16-23 navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s.16-23 Internavis for Jærentreprenør as Nr.1 2009 liv hobberstad, redaktør Barcelonaturen var kjempefin Så går det mot sommar igjen, og det er eit heilt år

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer