Samordningsoppdraget for jerv i Sør-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordningsoppdraget for jerv i Sør-Norge"

Transkript

1 14/2s--3 Fylkesmannen i Adresseliste Deres referanse Vår referanse2010/ HKL SaksbehandlerHarald Klæbo, tlf AvdelingMiljøvernavdelingen Dato Samordningsoppdraget for jerv i Sør-Norge Som sekretariat for rovviltnemnda i region 3 oversender Fylkesmannen vedtak av 13. oktober 2014 vedr. samordningsoppdrag for den sørnorske jervebestanden. Nemnda i region 3 ber om at saken behandles i de andre nemndene og at det gis tilbakemelding til nemnda i region 3 v/sekretariatet (Fylkesmannen i ). Steinar Fossum e.f. underdirektør Harald Klæbo senioringeniør Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. Vedlegg: Brev av 20. oktober 2014, rovviltnemnda i region 3 Adresseliste: Klima- og miljødepartementet Rovviltnemnda i region 1 Rowiltnemnda i region 2 Rovviltnemnda i region 5 Rovviltnemnda i region 6 Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kopi m/vedlegg: Miljødirektoratet Rovdata, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim Besøksadresse:Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse:Postboks 987, 2626 Lillehammer Telefon: Telefaks: Org.nr:

2 Klima- og miljødepartementet Rovviltnemndene i region 1, 2, 5 og 6 Lillehammer 20. okt Samordningsoppdragfor jerv i Sør- Norge Det vises til møte i Klima- og miljødepartementet den 24. september i år der samordningsoppdraget for jerv i Sør-Norge var tema, jmfr. brev av 21. mai 2014 fra KLD. Nemnda i region 3 har i møte den 13. oktober 2014 behandlet oppdraget fra departementet der region 3 blir bedt om å samordne forvaltningen av det sør-norske jerveområdet. Nemnda gjorde følgende vedtak: Vedtak (enstemmia): Nemnda takker for oppdraget og ønsker å ta samordningsrollen for forvaltningen for det sør-norske jerveområdet på visse vilkår: kjøp av tjenester fra Roydata blir godtgjort av direktoratet og ikke belastes nemndas budsjett de andre fire rovviltnemndene stiller seg positive til arbeidet med en behandling av oppdraget i hver nemnd. Nemnda vil gjennom enframdriftsplan etterspørre økte ressurser både for økt arbeid i nemnda, samt hos sekretariatet (Fylkesmannen i ). Det utformes et brev til KLDsamt region 1, 2, 5 og 6 om vedtaket. Nemnda i region 3 ber rovviltnemndene i region 1, 2, 5 og 6 behandle saken og oversende vedtaket til sekretariatet i region 3; Fylkesmannen i, så snart som mulig. Mvh Ivar Odnes leder rovviltnemnda i region 3 ~g (2) Kopi: Miljødirektoratet Rovdata, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim Fylkesmannen i Hedmark, Nord-Trøndelag, Rogaland, Buskerud

3 Vedlegg: - referat fra nemndas behandling av sak 48/14, 13. oktober - referat fra møtet den 24. september 48/14 Samordningsoppdrag jerv i Sør- Norge Klima- og miljødepartementet i møte 24. september i år presisert samordningsoppdraget som er tildelt region 3 for det sør-norske jerveområdet (jmfr. Brev fra KLD v/sundtoft den 21. mai 2014): «Bakgrunnenfor samordningsoppdraget er en gradvis svakere bestandssituasjon av den sørvestlige delbestanden i det sørnorskejerveområdet (jmfr vedlegg). Region 3 skal komme med anbefalinger om tiltak som skal bedre bestandssituasjonen i det sørvestlige jerveområdet og sikre utveksling av individ mellom delbestandene av.jerv. Region3 skal i samarbeid med de andre nemndene redegjøre for hva en trenger av data for å gjøre en evaluering av dagenssonering for åfinne en optimal sonering for jerv/beitebruk i Sør-Norge. Enforeslår at en involverer Rovdata i arbeidet og at betydningen av innvandring fra Sverige blir tatt med i vurderingene.» Det ble likevel ikke konkludert endelig i møtet om region 3 tok oppdraget fra departementet. Leder av nemnda har ønsket å behandle dette i førstkommende møte i rovviltnemnda 13. oktober med en saksforberedelse fra sekreta riatet. Sekretariatets vurdering: Det har lenge vært kjent at det har vært begrenset utveksling av dyr med nordlige jervebestand (fra Nord- Trøndelag og nordover) og det sør-norske jerveområdet. En mer effektiv DNA-innsamling av skit/hårprøver av jerv har gitt oss kunnskap om at det også er begrenset utveksling av individer over Østerdalen i Hedmark med riksvei 3 og Glomma. At dyrene i den sørvestlige delbestanden (Sogn og Fjordane,, Møre og Romsdal) er genetisk forskjellige, tyder på begrenset utveksling/tilflyt av dyr fra resten av jervebestanden i Skandinavia. Departementet har i brev av 21. mai 2014 utrykt bekymring for den sørvestlige delbestanden og har bedt region 3 ta en særlig samordningsrolle når det gjelder jerv i Sør-Norge. Forespørselen fra departementet ble noe nærmere konkretisert i møte av 24. sept. Etter 5 i rovviltforskriften med kommentar er rowiltnemndene et statlig viltorgan underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet. Sekretariatet mener det derfor skal mye til om nemnda som et statlig viltorgan kan motsette seg et oppdrag gitt av departementet. Sekretariatet har vært i kontakt med Rovdata som vil være en viktig samarbeidspartner i arbeidet. Rovdata sier de vil bistå i å levere kart, oversikter, statistikk og vurderinger på forespørsel fra nemnda/fylkesmannen. Rovdata må til enhver tid vurdere forespørsler etter egen kapasitet og den kontrakt de har med Miljødirektoratet jmfr. nasjonalt overvåkingsprogram. Dersom det er omfangsrike utredningsarbeider kan det bli aktuelt at Rovdata vil be om å få godtgjort arbeidet fra nemnda. Dette vil en kunne gi tilbakemelding på når oppdragene kommer. Fylkesmannen foreslår at nemnda stiller som vilkår at utgifter til kjøp av tjenester fra Rovdata i arbeidet må belastes Miljødirektoratet og ikke nemndas FKT/driftsbudsjett. Oppdraget fra KLD vil bety merarbeid for både rowiltnemnda (ikke bare leder, men også de andre medlemmene), samt sekretariatet hos Fylkesmannen. Det vil trolig bli behov for møter, både med Rovdata, andre rowiltnemnder, direktorat/departement. Fylkesmannen vil anbefale at nemnda spør om styrking av ressurs både for nemnda og sekretariat.

4 En samordning av jerveforvaltningen med tanke på å finne en sonering/tiltak for å finne en optimal forvaltningsmodell av den sørlige jervebestand vil kreve en innsats fra region 1, 2 og særlig 5 og 6 i tillegg til region 3. Rovviltnemnda i region 3 bør be nemndene behandle samordningsoppdraget med respektive vedtak i hver nemnd. Ettersendt i mail til nemnda fra Fylkesmannen av 10. oktober: «Sekretariatet har vært i kontakt med KLDetter møtet. KLDhar ingen tidsfrist for arbeidet, men det bør være en målsetting at hovedkonklusjoner og tilrådninger er klare i løpet av Sekretariatet tilrår også at nemnda utarbeider en framdriftsplan for arbeidet der en etterspør ressurser». Forslag til vedtak: Nemnda takker for oppdraget og ønsker å ta samordningsrollen for forvaltningen for det sør-norske jerveområdet på visse vilkår: - kjøp av tjenester fra Rovdata blir godtgjort fra direktoratet og ikke belastet nemndas budsjett - de andre fire rovviltnemndene stiller seg positive til arbeidet med en behandling av oppdraget i hver nemnd. Nemnda vil gjennom en framdriftsplan etterspørre økte ressurser både for økt arbeid i nemnda, samt hos sekretariatet (Fylkesmannen i ). Fra diskusjonen: det bør gå fram av saksframlegget om dette er et oppdrag fra politisk nivå eller fra administrasjonen Det var statssekretæren og administrasjonen som formidlet oppdraget, departementet har uansett instruksjonsmyndighet. Det var statsråden som først framsatte oppdraget (brev av 21. mai ovenfor). Skepsis til oppdraget i og med at det ikke innebærer noen reduksjon av nasjonalt/regionalt bestandsmål Hovedutfordringen for region 3 er overoppfyllelse av bestandsmålet, samt for lite uttak av jerv det vil derfor bli en utfordring å arbeide for «større» utveksling av jerv, samt styrking av den sør-vestlige bestanden. Konsekvensene ved å motsi seg oppdraget er derimot store. Ved å ta oppdraget vil en «ta litt styring» og kunne legge noen premisser for framtidig forvaltning. Ved å ta oppdraget vil det være en mulighet for å sette problemstillingen på kartet, kan ha betydning for framtidig sonering/fordeling av regionale bestandsmål Det er en forutsetning at det stilles ressurser til rådighet for oppdraget Vedtak (enstemmig): Nemnda takker for oppdraget og ønsker å ta samordningsrollen for forvaltningen for det sør-norske jerveområdet på visse vilkår: kjøp av tjenester fra Rovdata blir godtgjort fra direktoratet og ikke belastes nemndas budsjett de andre fire rovviltnemndene stiller seg positive til arbeidet med en behandling av oppdraget i hver nemnd. Nemnda vil gjennom en framdriftsplan etterspørre økte ressurser både for økt arbeid i nemnda, samt hos sekretariatet (Fylkesmannen i ). Det utformes et brev til KLD samt region 1, 2, 5 og 6 om vedtaket.

5 Referat - møte med miljøverndepartementet 24. september, Samordningsoppdragfor forvaltning av det sør-norskejerveområdet Tilstede: Miljøverndepartementet v/statssekretær Lars Andreas Lunde, Torbjørn lange, Tommy Andersen, Harald Askildsrud Oddny Omdal (region 1), Linn Borsheim (sekr.) Jørund Ruud (Region 2), Ivar Odnes (region 3), Harald Klæbo (sekr, ref), Arne Braut (region 6), Inge Hafstad (sekr.), Ståle Sørensen (region 5, sekr.), Forfall; Arnfinn Nergård (region 5). Miljøverndepartementet presiserte samordningsoppdraget som er tildelt region 3 for det sør-norske jerveområdet (jmfr. Brev fra KLD v/sundtoft den 21. mai 2014): Bakgrunnen for samordningsoppdraget er en gradvis svakere bestandssituasjon av den sørvestlige delbestanden i det sørnorske jerveområdet (jmfr vedlegg). Region 3 skal komme med anbefalinger om tiltak som skal bedre bestandssituasjonen i det sørvestlige jerveområdet og sikre utveksling av individ mellom delbestandene av jerv. Region 3 skal i samarbeid med de andre nemndene redegjøre for hva en trenger av data for å gjøre en evaluering av dagens sonering for å finne en optimal sonering for jerv/beitebruk i Sør-Norge. En foreslår at en involverer Rovdata i arbeidet og at betydningen av innvandring fra Sverige blir tatt med i vurderingene. Nemndene redegjorde kort for hvilke utfordringer, herunder tapssituasjonen, jerveforvaltningen har gitt i sine regioner og hvilke dilemmaer målsettingen om differensiert forvaltning og rovviltsoner gir.

6 Vedlegg (presentert i møtet): Nina/Rovdata rapp 1008 DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2013 (Utdrag) «Også i den sørvestlige delbestanden har vi en negativ bestandsutvikling fra 2012 til I 2012 registrerte vi 60 individer fra DNA, mens vi fra hiregistreringene anslo bestandsstørrelsen til 69 jerver. I 2013 var antallet DNA-registrerte individer redusert til 44 og bestandsestimatet fra hiregistreringene var sunket til 61 individer. Disse tallene er i tråd med trenden vi har sett de siste 5-6 årene. I 2008 lå antall DNA-identifiserte jerver og bestandsestimatet fra hiregistreringene rundt 80 individer i denne delbestanden, mens tallene i 2013 er henholdsvis 46 og 23 % lavere enn dette.» ålem wale. Wiresdig dolbestand ,1100~01 swee me <1": S'ånieSti igoadbestand ). 1. :N... arq,, ffia I 111 nøåmaa 0

7 Ith r Fegur10 Skandinaviskejervides fra 2010 rnedgonetiskhlherighet(bia = vesteggenotype: rod = ostk geno): gul= nordig genotwe: firkant= hann: sirkei= hunn). De svartefireene marloorwrde todotforunesomsiallerde tre debestandene. IINCI

FytkQsrfinnnenOppland

FytkQsrfinnnenOppland FytkQsrfinnnenOppland KOPI KUrna-og miljødeparternentet, Postboks 8013 Dep, 0030 Osto Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse 2013/7929-0 433.50 HKL

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 1123 Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 John D. C. Linnell, Ole-Gunnar Støen, Inger Hansen, Svein Eilertsen, Øystein Flagstad, Vincenzo Gervasi, Henrik Brøseth, Jon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011

Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011 Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestingets samling 4.- 6. desember 2012. Saker fra fylkestinget som er oversendt fylkesrådet siden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

NOTAT. Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt vedtak om sonering for jerv og gaupe

NOTAT. Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt vedtak om sonering for jerv og gaupe NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 03. oktober 2011 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt vedtak om sonering for jerv og gaupe Forslag til vedtak: Rovviltnemnda i region 3

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/11 Tid: 13. april 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer