Fram,dens brann- og redningsvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fram,dens brann- og redningsvesen"

Transkript

1 Fram,dens brann- og redningsvesen Pe8er Almklov og Jørn Fenstad, NTNU Samfunnsforskning AS Herbjørg M. Ishol, Karolina Storesund, Norges Branntekniske Laboratorium, SINTEF Eirik Albrechtsen, NTNU Oppdraget Flere prosesser på gang for brann- og redningsvesenet. Nye utordringer også. Brannstudien. (DSB) KS: Ønsket innspill,l refleksjon i kommunene. Anbud om mindre prosjekt som skulle presentere tre scenarier som kunne være utgangspunkt for de8e. «FoU- prosjektet skal utvikle minst tre scenarier eller modeller for fram8dig organisering, oppgaver, dimensjonering og finansiering av brann- og redningstjenesten som er 8lpasset samfunnets forventninger og fram8dige krav 8l samfunnssikkerhet og beredskap.» 1

2 NTNU Samfunnsforskning Studio Apertura Organisasjon, teknologi Sikkerhet, samfunnssikkerhet Spesielt erfaring fra petroleum, mari,m, kri,sk infrastruktur Samfunnssikkerhet NPM Koordineringsproblema,kk i beredskap, risikokartlegging SINTEF NBL as - Norges branntekniske laboratorium 4 2

3 Noen utviklingstrekk se8 fra samfunnssikkerhetsperspek,v - Teknologiske og naturskapte endringer - Organisatoriske og poli,ske endringer Teknologiske og naturskapte endringer Klimaendringer For eksempel flom og ras, med følgeeffekter Tørke og skogbrann Vind og nedbør Sårbarhet ved IKT Økt avhengighet, sårbarhet for brudd O^e uoversiktlig risiko Stadig vik,gere i planlegging og beredskap O^e fellesfeil med kommunikasjonsverktøy à slår ut beredskapsevne også Pandemier Kan slå ut samfunnsfunksjoner og beredskapsevne 3

4 Organisatoriske og poli,ske endringer New Public Management Slankere offentlig sektor Snever målstyring Fra ansvar,l reviderbarhet Færre opera,ve Risikokartlegging og beredskap er mer komplisert organisatorisk Kommunene gis koordinerende rolle i risikokartlegging og beredskap. Brannvesenet er en av få gjenværende offentlige etater med helhetlig opera,vt ansvar. Organisatoriske og poli,ske endringer Færre/svakere offentlige etater med beredskapsressurser Sivilforsvar, Heimevern, Forsvar. Vegvesen, Telenor, NSB, E- verk blir private eller privatlignende. Større bruk av entreprenører. Målstyring: Snevrere ansvar Mindre slakk Mer byråkra, Mer orientert mot småhendelser Tilsynsrollen, bare inspisere eller bidra,l kompetanse? 4

5 Nye utordringer for Brann og redning. Utvidet rolle og flere oppgaver i samfunnssikkerhet. Færre, og slankere, offentlige etater med beredskapsansvar. Koordinering: Hvem må man for eksempel samhandle med i forbindelse med planlegging/forebygging? Hvordan koordineres ressurser i kompliserte beredskapssituasjoner? Kommunens førstelinje, men hvor godt er BRV integrert i planarbeid? Samhandling mer komplisert pga flere aktører (entreprenører etc) og annen organisering. Hva med personellkrevende hendelser? Prosjektgjennomføringen Li8eraturstudie Intervjuer Tre organisatoriske scenarier Fasilitert workshop Rapport Gjennomgang av relevante dokumenter og rapporter. Input 8l scenariene og for å ha bedre bakgrunn 8l intervjuer. 15 intervjuer. Flest brannsjefer i kommunale og interkommunale Brann- og redningsvesen. I 8llegg rådmenn, beredskapsledere Tre scenarier for frem8dig organisering skissert på bakgrunn av intervjuer og liieraturstudie Laget som diskusjons- underlag. Ikke ferdige løsninger. 14 deltakere, fordelt på tre grupper med representanter fra brannvesen, 110- sentraler, kommune- administrasjon og KS. Forskerne presenterte intervjustudien og scenariene. Scenariene ble diskutert gruppevis og i plenum. Gir utgangspunkt 8l å forstå dagens situasjon, og hvor sammensai brann- Norge er. Underlag for KS sii videre arbeid med BRV. Konklusjoner og anbefalinger basert på intervjuer og workshop. 5

6 Hovedfunn fra intervjuer med brannsjefene Målkonflikten mellom beredskap og kommuneøkonomi. Fra hendelsesstyrt utvikling,l en forgripende utvikling. Bedre utny8e informasjon om risiko og sårbarheter som ledd i en mer strategisk og planlagt utvikling. Erfaringslæring fra opera,ve enheter er vanskelig med mange perifere fagmiljø. Ønsker en systema,sk overføring av erfaringer fra hendelser mellom ulike BRV. Behov for standardisering på enkelte områder. Men må ha balansegang mellom standardisering og fungerende lokale praksiser. Kommer o^e sent inn i planarbeidet i kommunene. Tidligere involvering vil være godt forebyggende arbeid. For mye,lfeldigheter styrer involveringen per nå. Hovedfunn fra intervjuer med brannsjefene (2) Utstrakt samarbeid med eksterne aktører i beredskapsarbeidet. For lite trening på håndtering av større hendelser Det enkelte brannvesen kan bli li8 «frakoblet». De mangler en formalisert rolle med talspersoner som kan formidle brannvesenets erfaringer og synspunkter,l myndigheter og beslutningstakere. Ønsker økt kapasitet og ressurser,l yrkesutdanning av personell Nødmeldesentraler delt,lbakemelding 6

7 Organisatoriske scenarier Scenarioene ble utviklet for å anspore diskusjon om vik,ge utordringer, og mulige løsninger på disse. De er altså ikke endelige løsninger i seg selv. Scenario 1: Dagens modell Beholde organiseringen slik det er gjort i dag Scenario 2: Regional løsning Slå sammen kommunale BRV,l større enheter Scenario 3: «Matrise»- organisering Innfører en tydelig faglinje for brann og redning Se rapporten for detaljer om enkeltscenariene. Kommunene velger selv organisasjonsform Basert på risikobilde og geografisk nærhet, pålegges kommunene å slå sammen BRV Kommunene blir ressurseier (dri^sansvarlig) som må forholde seg,l en faglig linje Hovedmo,vasjon for de8e scenariet Å ta vare på det som fungerer, spesielt lokalt,lpassede løsninger omorganisering kan gjøre at vi mister sentrale kapasiteter Å få,l mer robuste fagmiljø sikre effek,v dri^ og kompetanseutvikling beredskapshensyn skal gå foran Å få,l en tydelig faglinje fra brannkonstabel via brannsjef,l regjering Respons i diskusjon Konsensus gikk i retning av en frivillig variant av Scenario 2. Trenger større og mer homogene enheter. Mer rasjonelt faglig og økonomisk. Kompetanseutvikling og spesialisering. Trenger «det beste fra alle tre» Regionale løsninger med større fagenheter som etableres under «mild tvang» Ta vare på erfaringer fra regionale modeller og se hvordan disse kan bygges videre på Etablere en tydeligere faglinje,l departementet/ minister, men beholde klare ansvarslinjer mellom faglinjen og den opera,ve linjen Ta vare på lokal,lknytning, og behold kommunal selvrådere8. 7

8 Noen konklusjoner. Fram,dige og nåværende utordringer krever organisatoriske endringer Men mye fungerer, ikke slå ut babyen med badevannet. Generelt ønske om større enheter. Mye kny8et,l kompetanseproblema,kk. Ressursutny8else og mer planmessig arbeid Bygge på erfaringen fra IKS og lignende i dag. Ikke tvangssammenslåing, men insen,ver. Standardisering (av utstyr og arbeidsmåter), men med måte og med faglig utgangspunkt. DSB må bli mer relevante for den operasjonelle hverdagen, etablere,llitsrelasjoner som faglig samtalepartner for den enkelte brannsjef. Noen konklusjoner. En regional organisering kan gi svakere koblinger,l kommunene. Kommunene kan bli «kunder». Vik,g at ny modell ikke forstår beredskap som hyllevare. Ivareta involvering i samfunnsplanlegging, kobling mot kommunehelsetjenester osv. Uformelle og formelle ne8verk: Ivareta etablerte ne8verk og samarbeidsløsninger utad i en evt endringsfase. Erfaringsoverføring gjennom ne8verk. Opplæring kan være virkemiddel for ne8verksbygging. Vil en regional modell påvirke prak,seringen av dugnadsplikten? Ikke undervurder endringsprosessene. Ønske om reformer nedenifra og opp. Forankring, involvering i pågående prosesser. 8

9 Spørsmål og kommentarer? Rapporten blir straks å finne på og 9

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Side 2 av 34 Sammendrag Bergensalliansen har gjennom de siste to årene satt fokus

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Hvilke konsekvenser kan restrukturering av norsk VA-bransje få for samfunnssikkerheten?

Hvilke konsekvenser kan restrukturering av norsk VA-bransje få for samfunnssikkerheten? Hvilke konsekvenser kan restrukturering av norsk VA-bransje få for samfunnssikkerheten? Av Petter Almklov, NTNU Samfunnsforskning Jon Røstum, SINTEF Vann og Miljø NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

NOU. Når det virkelig gjelder. Norges offentlige utredninger. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

NOU. Når det virkelig gjelder. Norges offentlige utredninger. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E- post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Fra forvaltning til forretning

Fra forvaltning til forretning Petter G. Almklov, Stian Antonsen, Jørn Fenstad, Endre Jacobsen, Agnes Nybø og Gerd Kjølle Fra forvaltning til forretning Restrukturering av norske nettselskaper og konsekvenser for samfunnssikkerhet NTNU

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for rapporten... 7 1.2 Problemstilling... 8 1.3 Avgrensning... 8 1.4 Lovverk og

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-5541/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 11.02.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets

Detaljer

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 8 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

Forsidefoto: Irfan view

Forsidefoto: Irfan view Forsidefoto: Irfan view Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 12 1 Innledning... 13 1.1 Formål og problemstillinger... 13 1.2 Revisjonskriterier og metode... 13 2 Faktabeskrivelse...

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009)

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innst. 153 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling Indre Østfold Brann og Redning IKS Innstilling Nn kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. mai 2015. Nn kommune legger til grunn vedlagte forslag

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Kommunesektorens organisering av digitaliseringsområdet i framtida? - livet etter KommIT som program

Kommunesektorens organisering av digitaliseringsområdet i framtida? - livet etter KommIT som program Kommunesektorens organisering av digitaliseringsområdet i framtida? - livet etter KommIT som program KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi for kommunesektoren KS interessepolitiske posisjoner

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene. en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap

Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene. en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap FORORD Stadig skjer det skader og ulykker som kunne ha vært unngått, eller som kunne ha vært

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten SNILLFJORD KOMMUNE Samarbeid om sosial og barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord Konsekvensanalyse 2 1. BAKGRUNN... 3 2. ERFARING FRA ANDRE PROSJEKT... 4 3. ALTERNATIVE MODELLER... 4 3.1 VALG AV MODELL...

Detaljer