Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget."

Transkript

1 Parallelloppdrag for Husebyjordet, Parkgruppas evaluering av de innkommende forslag. Det er etablert et samarbeid mellom Skedsmo kommune ved Planavdelingen / Kulturkontoret og Parkgruppa / Skedsmokorset Kulturforum for å komme frem til retningslinjer for en mulig fremtidig utvikling av Husebyjordet. Det er i dag ingen politiske partier som har signalisert at de vil arbeide for en utvikling av Husebyjordet som ikke er forankret i innbyggernes ønsker og behov. Kommunens utbygningsforslag for Husebyjordet i 1999 medførte sterke protestaksjoner og er den direkte foranledning for etableringen av Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum. Kommunestyret valgte ved forrige rullering av kommuneplanen å ta det foreslåtte utbygningsområdet på Husebyjordet ut av planen. I Notat vedr. areal og tettstedsutvikling datert mener Rådmannen at forslaget angående et mer kompakt og urbant sentrum på Skedsmokorset bør fremmes på nytt. I samrådsmøte om kommuneplanen i Oktober 2005 og i informasjonsmøte på Skedsmo Samfunnshus i Februar 2006 ble det gitt klare signaler om hva innbyggerne på Skedsmokorset ønsket. Det er særlig to forhold som skaper sterke reaksjoner: 1. Urbant og kompakt sentrum: Befolkningen er sterk motstander av en utvikling som går i retning av urbant og kompakt sentrum på Husebyjordet. Ordføreren har ved gjentatte anledninger forsikret befolkningen om at dette er tatt ut av planprosessen og at det videre arbeid er basert på begrepet landsbypreg og park / grøntområde. 2. Boligbygging på Husebyjordet, stedstilpasset arkitektur og antall etasjer: Det har vært politisk enighet om at det i planperioden ikke skal utvikles nye boligområder på Skedsmokorset Skedsmokorset trenger en pause i boligveksten. Forslagene om å bygge leiligheter på Husebyjordet ble avvist basert på omfattende protestaksjoner ved forrige gjennomgang av kommuneplan. Det er også velkjent at forslag om å bygge i 4 etasjer medfører massiv motstand fra befolkningen. Samarbeidet mellom Skedsmo kommune ved Planavdelingen / Kulturkontoret og Parkgruppa / Skedsmokorset Kulturforum er basert på at urbant og kompakt sentrum er tatt ut av den videre planprosess og at Husebyjordet ikke skal utvikles til et nytt boligfelt. Etter Ordførerens redegjørelse på samrådsmøte i Oktober 2005 og Ordførerens besvarelse på direkte spørsmål på informasjonsmøte i Februar 2006, kan ikke Parkgruppa se at det er grunnleggende meningsforskjeller angående overordnede retningslinjer for det videre arbeid. Parkgruppa ønsket å få utarbeidet noen ideskisser som kunne benyttes i forbindelse med en videre dialog med lokalbefolkningen på Skedsmokorset. Da det er vanskelig å skape lokal engasjement ved bare å lage notater og spørreundersøkelser, er ideskisser og modeller noe som får folk til å uttrykke sine meninger. Kommunen ønsket å bidra til dette ved å gjennomføre et parallelloppdrag hvor 3 til 4 landskapsarkitekter inviteres til å utarbeide ideskisser. For å kunne dra nytte av parallelloppdraget var det viktig med størst mulig bredde i forslagene slik at hele mulighetsrommet ble belyst.

2 I innledningen til oppdraget står det: Det er forskjellige meninger om hva Huseby-jordet kan brukes til. Dersom det skal gjøres noe med Huseby-jordet, er det viktig at området anvendes til glede og nytte for alle som bor på Skedsmokorset. Det er ønskelig at Skedsmokorset får et noe mer markert sentrumsområde, og at dette utvikles med hensyn til stedets karakter og egenart (landsbypreg). Det er viktig at en utvikling av Husebyjordet ikke fremstår som et nytt boligfelt. Tyngdepunktet for området foreslås å ligge mellom Huseby gård og riksvei 120. Utfordringen er å utforme området slik at den blir et naturlig samlingssted for befolkningen på Skedsmokorset. Her er noen stikkord som ofte benyttes: Grønne lunger Grønt sentrum som binder sammen de omkringliggende bo- områder Sentralt treffsted / samlingssted Park / aktivitetsområde for uorganisert fysisk utfoldelse Naturlig utvidelse av bygdetunet / passe inn i den historiske rammen Stedstilpasset beplantning. Må sees i sammenheng med øvrig sentrumsutvikling og behov på Skedsmokorset Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget.

3 Løsningens helhetlige planmessige og arkitektoniske hovedgrep og kvaliteter Følgende retningslinjer ble lagt til grunn for oppdraget: De sentrale deler av Skedsmokorset skal utformes med sikte på at det skal fremstå som et attraktivt sentrumsområde og et møtested for befolkningen på Skedsmokorset Området skal utbygges med formål som bygger opp under dette. Området skal ikke utvikles til et ensidig kjøpesenter. Hensikten med utviklingen er ikke ren boligbygging. Det er viktig at området fremstår med blandet bebyggelse og med offentlige rom (gater, plasser, grøntanlegg), og ikke som et sentrumsnært boligfelt. Det er viktig at næring / handelsvirksomheten og parkområdet henger sammen slik at det blir naturlig for folk å bevege seg mellom miljøgaten, parken og kulturaktiviteten på Huseby. For å bidra til at området blir et levende sentrumsområde er det imidlertid ønskelig at området også inneholder noen boliger. Boliger vil også ha en preventiv effekt i forhold til å skape et positivt sentrum / parkområde ved at det alltid vil være noen som vil kunne holde et øye med det som skjer i området. Utvikling av en attraktiv park/et attraktivt parkområde er et sentralt element for utviklingen av Skedsmokorset. Bebyggelse på Husebyjordet legges til den nordre delen av jordet mot Trondheimsveien. Ved utforming av bebyggelsesstruktur, - utforming og materialbruk, må det tas hensyn til stedets karakter (landsbypreg) slik at området etter utbygging fremstår som et harmonisk sentrum. Byggehøyder vurderes ut fra dette. Ved utvikling av området til bebyggelse og park, må det legges vekt på at Huseby gård fortsatt i forhold til omgivelsene skal fremstå som et gårdstun, og ikke som en gjenglemt gård innimellom andre utbygginger. Samtidig kan det være positivt at utviklingen gjør gården mer sentrumsnær. Parkanlegget skal utvikles på den søndre delen av området, dvs. mellom bebyggelsen og Husebyveien i sør. Parkanleggets utstrekning, utforming og innhold samt forholdet til Huseby gård, er sentralt i planen. Utviklingen av et større parkområde, kan suppleres med mindre parkområder/plassdannelser innenfor bebyggelsen.

4 Evalueringskriterier med Parkgruppas kommentarer. Sentrumsutvikling og miljøgate. Det er vanskelig å se for seg en miljøgate basert på handelsvirksomhet. Offentlige tilbud som i dag er bygget opp rundt Skedsmosenteret må i så fall flyttes og danne basis for et nytt lokalt sentrum i Korset. Landsbypreg: Innbyggernes oppfatning av begrepet landsbypreg er i liten grad fulgt opp LPO er vel den som er minst langt unna. Stedstilpasset arkitektur: Ingen av forslagene har vært nevneverdig opptatt av å oppfylle befolkningens krav om stedstilpasset arkitektur selv om noen har vært noe mer moderat enn andre. Ikke sentrumsnært boligfelt: boliger er å betrakte som en omfattende boligutbygging og ligger langt over hva som vil kunne være akseptabelt. Ingen av forslagsstillerne kan svare på hvor mange boliger som er nødvendig for å oppfylle kravet om at Husebyjordet skal fremstå som et levende sentrumsområde. Park / grønn lunge: Alle forslagene har en for Dark Arkitekter LPO CODE Gode innspill ift flytting av samfunnshus funksjonene og behov for gangforbindele under ny Rv 120. Tror ikke på ideen om handlegate. Tror at boligområde langs Trondhjemsveien vil bestå har derfor lagt opp til lav bebyggelse i første rekke ut mot Trondhjemsveien. Flere gode momenter og betraktninger som vil kunne være nyttige i en eventuell videre prosess Mener at målsetningen om landsbypreg er feil gir bare en misforstått ferieidyll er opptatt av å bevare kulturlandskapet Tror ikke det er heldig å videreføre gammel arkitektur. Satser på moderne bebyggelse lav bebyggelse langs miljøgate og mindre leilighetsbebyggelse i 3 4 etasjer. Ca 250 leiligheter i to tette klynger må betraktes som et betydelig boligfelt. Aktivitetsfeltet mellom boligområdene gir i liten grad følelse av Gode innspill ift flytting av samfunnshus funksjonene strekke miljøgaten helt frem til industriveien. Tror ikke på miljøgaten som en handlegate har fokusert på et sentralt torgområde som bindeledd mellom miljøgaten og parkområdet. Sammenknytningen mellom sentrumsfunksjoner, torget og parken gir en grønn profil. Utformingen av bebyggelsen gir et moderne og urbant inntrykk. Moderne bebyggelse på 2 3 etasjer. Ca leiligheter i hovedsak som en sikksakk rekke langs Kirkeveien og med et boligområde i Husebyveien. Har også foreslått en betydelig boligbygging med flere hundre sentrumsnære leiligheter på Fribergjordet Åpent parkområde helt fra torgplassen og frem til Husebyveien er bra. Ser på jordet som et utbygningsområde for sammenknytning av Skedsmosenteret, Korset, Thorsen/Jernia/Kiwi og Huseby. Mener at Norge er full av tettsteder som har prøvd å bli by. Er opptatt av urban utvikling og moderne utrykk foreslår å utvikle noder med ulik utforming spredd utover hele jordet Moderne og urban arkitektur i 1 3/4 etasjer Nyskapende og eksperimentelt basert på et node konsept leiligheter og mener at det bør bygges så mye som mulig har ingen forståelse for at dette ikke var vårt utgangspunkt Grøntområdene begrenses til områdene mellom nodene og selve

5 omfattende utbygning til å kunne oppfylle befolkningens entydige ønske om å bevare Husebyjordet som en grønn lunge. LPO sitt forslag om en gjennomgående parkdannelse fra torget / miljøgaten og frem til Huseby er det eneste som vil kunne gi et bidrag til et grønt sentrumsområde. Generelt inntrykk: Ingen av forslagene oppfyller premissene for oppgaven og er fjernt fra Parkgruppas intensjoner. I retningslinjene sto det at det var ønskelig med noen boliger slik at området ikke ble liggende øde og at det var liv og aktivitet. Ingen av kandidatene kunne si noe fornuftig om hvor mange boliger som var nødvendig for å kunne oppnå dette formålet alle hadde bare tatt utgangspunkt i hvor mange det var plass til parkområde mer som et fellesområde for boligfeltene / gjennomgangsområde ift Skedsmotun Forslag om ravinedal med vannspeil tett inntil Huseby er et spennende innspill men virker voldsomt ift å bevare noe av gårdens omgivelser. Området mellom hagen på Huseby og Kirkeveien er avsatt til parkområde uten videre kommentar Følger hovedtrekkene fra forrige runde (sto også bak forrige planforslag). Har redusert noe på antall boliger / størrelsen på husene, lagt inn noen nye grøntelement samt sentrumsfunksjoner. S- formasjonen gir et veldig tydelig bilde på hvordan boligfeltene vil dominere område og øke avstanden mellom sentrumsfunksjonene og kulturlandskapet med gårdstunet og parkområdet. Mener at innbyggernes ønske om landsbypreg er feilslått og at det eneste fornuftige er å bygge moderne boliger i kombinasjon med et klart markert parkområde mellom Rv 120 og dagens gårdstun. Bebyggelse langs hele Kirkeveien er ment å fungere som støybarriere men gjør at Huseby i for stor grad byggens inne i parkområdet. Gode innspill ift sentrumfunksjoner, torgløsning og integrasjon inn mot parkområdet men boligområdet langs hele Kirkeveien blir for ruvende. gårdsområdet ser ikke at forslaget besvarer spørsmålet om offentlig parkområde. Riktignok enkelte interessante detaljer men hovedinntrykket er at kandidaten er langt unna premissene for oppdraget. Foreslår et omfattende grønt urbant boligområde i strid med intensjonene Oppfyller ikke målsetning gitt i grunnlagsdokumentene Stedsidentitet, samspill mellom kulturlandskap, kulturminner, bebygde og ubebygde områder Følgende retningslinjer ble lagt til grunn for oppdraget: Huseby gård er et sentralt element i utviklingen av Skedsmokorset, og må også etter utvikling av området, fremstå som tunet på en gård. Dette legger strenge føringer på hvor nær gårdstunet det kan foretas utbygging.

6 På Huseby gård er det ønskelig å legge opp til forskjellige aktiviteter som kan øke gårdens betydning for et sentrum på Skedsmokorset. Hva slags aktiviteter kan det være aktuelt å legge til Huseby gård i tillegg til den virksomheten som er der i dag? (håndverk, div. salgsvirksomhet (bondens torv), o.a.). ref. forprosjektrapporten for låven på Huseby. Hva krever dette av tilrettelegging? Ved utforming av bebyggelsesstruktur, - utforming og materialbruk, må det tas hensyn til stedets karakter (landsbypreg) slik at området etter utbygging fremstår som et harmonisk sentrum. Byggehøyder vurderes ut fra dette. Evalueringskriterier med Parkgruppas kommentarer. Stedsidentitet og Sentrumsutvikling. Innspillene rundt hva som er realistisk i forhold til utvikling av et nytt senter i Korset og forholdet mellom Skedsmosenteret og Korset er interessante. Alle forslagene mener det er feil å ha bevaring som utgangspunkt alle de inviterte arkitektkontorene har som profil: urban utvikling og har derfor ikke gitt relevante bidrag i forhold til de retningslinjer som var gitt for oppdraget. Stedsidentitet - jordbruksbygd: Parkgruppas oppfatning av begrepet landsbypreg er i liten grad fulgt opp LPO er vel den som er minst langt unna. Bevaring av Huseby som gårdsmiljø, bygdemuseum og grøntområde. Det står en del om dette beskrivelsene men vi kan ikke se at dette er Dark Arkitekter LPO CODE Tror ikke det er realistisk å kunne skape et levende sentrum basert på handlegate offentlige publikumsaktiviteter som Kino, bibliotekt, etc bør etableres langs miljøgaten Mener at målsetningen om landsbypreg er feil gir bare en misforstått ferieidyll - bidrar ikke til å skape et levende sentrumsområde. Er opptatt av å bevare og videreutvikle kulturlandskapet men har valgt å grave en ravine på 4 6 meters dybde rett bortenfor hovedbygningen på Huseby. Ravinedalen blir for omfattende og kommer for tett innpå bygdetunet. Bebyggelsen ut mot ravinedalen (4 etsjer) kommer for nærme og er alt for dominerende tar bort hele inntrykket av Ser på Skedsmosenteret som et regionalt tilbud og at Korset bør være lokalt sentrum for Skedsmokorset Sammenknytningen mellom sentrumsfunksjoner, torget og parken gir en grønn profil men bebyggelsen har et moderne uttrykk som ikke har noen relevans ift stedets historiske karakter og Huseby som et bygdetun i en jordbruksbygd Det åpne parklandskapet mellom torget og gårdsanlegg får Huseby til å henge sammen med sentrumsområdet og gir en grønn profil. Boligområdet langs hele Kirkeveien stenger Ser på jordet som et utbygningsområde for sammenknytning av Skedsmosenteret, Korset, Thorsen/Jernia/Kiwi og Huseby. Mener at Norge er full av tettsteder som har prøvd å bli by Er opptatt av urban utvikling og moderne utrykk foreslår å utvikle noder med ulik utforming spredd utover hele jordet. CODE har etter Parkgruppas forståelse fjernet hel jordet Gårdstunet blir en øy i et boligfelt

7 tilstrekkelig reflektert i utviklingsforslagene. Ingen av forslagene har oppfylt kravet om å bevare gårdsmiljøet Generelt inntrykk: Ingen av forslagene oppfyller premissene for oppgaven og er fjernt fra Parkgruppas intensjoner. Ingen av forslagene har bebyggelsestruktur, utforming og materialvalg som bygger opp under intensjonen med å bevare stedsindentitet og kulturlandskap. gårdsmiljø og grøntområde. Det er ikke foreslått noe når det gjelder området mellom gårdstunet og Rv 120. Blir i for stor grad et nytt boligfelt boligfeltet danner en ruvende barriere mellom det nye sentrumsområdet og parken / Huseby gård / Kultursenteret i låven. gården inne og kommer for nære innpå gårdstunet. For omfattende bebyggelse langs Kirkeveien fjerner opplevelsen av de historiske kvaliteter Foreslår et omfattende grønt urbant boligområde stikk i strid med intensjonene. Kommunikasjon/trafikk tilgjengelighet og samspill mellom ulike delområder Følgende retningslinjer ble lagt til grunn for oppdraget: Kollektivterminalen og opprusting av denne er et viktig element i utviklingen. Trondheimsveien skal på strekningen mellom Solbergveien og krysset Korshagen / Trondheimsveien opprustes til miljøprioritert gjennomkjøring/miljøgate. Parkering skal primært løses i underetasje / under bakkeplan. I tillegg til Husebyveien, bør det legges opp til et g/-s veisystem som binder sentrumsområde sammen. Dette inkluderer også Skedsmosenteret og Sandbakken. Det bør videre være g/s-vei forbindelse over E 6 mot området ved Skedsmo kirke. Hovedatkomst(er) skal være fra Trondheimsveien LPO har forslag til omlegging av bussterminalen som kan være interessant å ta med seg videre. Alle har synspunkter på miljøgaten som kan være interessant å ta med seg videre. Miljøgate helt frem til Industriveien Sentrumsringen med undergang under ny RV 120. Alle har så omfattende boligprosjekt at det også vil kunne være mulig å finansiere parkering under bakkeplan.

8 CODE har et interessant forslag til gangbro over mot Sten-Tærud. Når det gjelder innkjøring / trafikk har alle 3 et så omfattende boligområde at det vil medføre betydelig trafikk. LPO sitt forslag medfører to nye avkjøringer fra ny Rv 120 og det vil nok også CODE sitt forslag medføre. Dark sitt forslag vil måtte medføre betydelig trafikk inn i eksisterende Husebyvei (fra Baker Thorsen og innover) Trafikk til/fra boligfelt B vil nødvendigvis måtte gå gjennom Skedsmotun eller gjennom grøntområdet mellom felt A og felt B. Avkjøring fra Rv 120 vil bidra til ytterligere trafikale problemer i rushtiden og vil kreve mer detaljerte studier før det kan legges inn som en forutsetning for et videre planarbeid. Hvis kravet om at all innkjøring skal gå via Trondhjemsveien skal opprettholdes, blir det vanskelig å se for seg hvordan trafikken til leiligheter skal kunne ledes gjennom sentrumsområdet og inn på det foreslåtte boligområdet uten at dette skaper nye barrierer mellom sentrumsområdene og parken / Huseby gård. Miljømessig og teknisk realistisk løsning og gjennomførbarhet I liten grad vurdert. Det er imidlertid helt klart at boliger på Husebyjordet vil representerte en betydelig trafikkbelastning for området. Utbyggingsøkonomi, herunder mulig utbyggingsvolum, optimalisering av utbyggingsmulighetene og tilrettelegging for etappevis utbygging Ikke vurdert.

9 Oppsummering av evalueringen DARK arkitekter har valgt å videreføre utbygningsalternativet som medførte omfattende protestaksjoner og som ble avvist av politikerne ved forrige plangjennomgang. Forslaget om en offentlig S-formasjon mellom boligområdene og en markert avgrensning mot Huseby viser med all tydelighet de negative konsekvensene av å legge et boligområde mellom et nytt sentrumsområde i Korset og Huseby. Betraktningene rundt sentrumsdannelse for lokalsamfunnet og Skedsmosenteret sin fremtidige rolle samt refleksjonene rundt landsbypreg og stedstilpasset arkitektur kan være nyttige innspill. Helhetsinntrykket i forslaget tar ikke inn over seg de avgrensninger som gjelder i forhold til at Kommunen ikke ønsker et urbant og kompakt sentrum samt at Husebyjordet ikke skal være et nytt boligfelt. Forslaget slik det fremstår vil bidra til å bygge opp under motsetningsforholdet mellom kommunens planleggere og befolkningen på Skedsmokorset og er derigjennom lite egnet som bidrag i en konstruktiv dialog mellom innbyggere og kommunens ledelse. LPO analyse har valgt en parkløsning som bidrar til å knytte sammen den nye miljøgaten / torget langs Tronheimsveien og Huseby gård, noe som vil kunne være et bidrag til å gi Skedsmokorset et grønt sentrumsområde. Forslaget om å bebygge hele strekningen mellom Korset og Skedsmosenteret vil i tillegg til ny RV120 ytterligere bidra til å skape en barriere mellom eksisterende boligområde og Huseby / parkområdet. Et bo-område så tett innpå gårdstunet vil fjerne opplevelsen av Huseby som gårdstun. Et boligområde langs RV 120 vil også kreve nye avkjøringer og ytterligere bidra til å øke de trafikale problemer vi har i og rundt Korset. Forslaget i sin helhet tar ikke inn over seg de avgrensninger som gjelder i forhold til at Kommunen ønsker at Husebyjordet ikke skal være et nytt boligfelt. Forslaget inneholder flere enkeltelementer som det kan være verd å ta med seg i en eventuell videre planprosess og er i så måte å betrakte som et nyttig innspill. Forslaget slik det fremstår vil bidra til å bygge opp under motsetningsforholdet mellom kommunens planleggere og befolkningen på Skedsmokorset og er derigjennom lite egnet som bidrag i en konstruktiv dialog mellom innbyggere og kommunens ledelse. CODE arkitektkontor har valgt å betrakte hele Husebyjordet som et grønt urbant boligfelt basert på noen futuristiske ideer. Forslagsstilleren er mer opptatt av å se på hvor mye det går an å få ut av området som et utbygningsområde enn å følge de retningslinjer som tross alt var gitt for oppdraget. Forslaget tar ikke inn over seg de avgrensninger som gjelder i forhold til at kommunen ikke ønsker et urbant og kompakt sentrum samt at Husebyjordet ikke skal være et nytt boligfelt. Forslaget slik det fremstår vil bidra til å bygge opp under motsetningsforholdet mellom kommunens planleggere og befolkningen på Skedsmokorset og er derigjennom lite egnet som bidrag i en konstruktiv dialog mellom innbyggere og kommunens ledelse.

10 Konklusjon Målsetningen med parallelloppdraget var å fremskaffe ideskisser som skulle bidra til en konstruktiv dialog mellom befolkningen på Skedsmokorset og kommunens ledelse slik at politikerne fikk et grunnlag for å kunne fatte en ny beslutning om en fremtidig utvikling av Husebyjordet som var forankret i befolkningens ønsker og behov. Alle de 3 forslagene som nå er tatt frem er boligprosjekter og representerer utbygning i flere hundre millioners klassen fjernt fra Parkgruppas krav og forventning. En utvikling basert på disse 3 alternativene vil slik Skedsmokorset Kulturforum / Parkgruppa kjenner innbyggernes synspunkter, føre til nye protestaksjoner. Parkgruppa forutsetter at forslagene som nå er utarbeidet ikke legges til grunn for det videre arbeid med Husebyjordet. Kommunens administrative ledelse har valgt å gjennomføre parallelloppdraget med 3 arkitektkontorer som alle har en klar urban og modernistisk filosofi. Parkgruppa sine forslag til kandidater ble avvist med den argumentasjon at de hadde vært involvert tidligere og derfor ikke ville bidra med tilstrekkelig ny informasjon. På tross av dette velger Kommunen å trekke inn det samme miljø som sto bak forrige utbygningsforslag fra Parkgruppa ønsker å få utarbeidet et nytt forslag som i større grad tar innover seg premissene som er vedtatt for landskapsarkitektoppdraget. Parkgruppa vil kunne ta på seg et slikt oppdrag basert på Parkgruppas søknad om økonomisk støtte til utarbeidelse av ideskisser fra Februar Parkgruppa / Skedsmokorset Kulturforum ønsker å videreføre samarbeidet med Kommunen basert på følgende avklaring: Husebyjordet skal være en grønn lunge Det skal gjennomføres en vurdering av en utvikling av et begrenset sentrumsområde for Skedsmokorset. Husebyjordet skal ikke være et nytt boligfelt.

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Sentrumsutvikling Mysen byområde

Sentrumsutvikling Mysen byområde Sentrumsutvikling Mysen byområde Historisk utviklingstrekk og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Innledning Byutvikling Mysen sentrum/ Mysen byområde Mysen sentrumsområde har hatt en omfattende utvikling

Detaljer

OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON

OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON «Sørumsand skal bli en attraktiv småby med handel, næring og boliger som setter mennesket i sentrum» OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON Juli 2014 VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling.

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling. Dato: 04.11.09 Saksnr.: 200812542 Arkivkode O: PLAN: 1210 Saksbehandler: Eirik Martens Svensen Saksgang Byutviklingsstyret Formannskapet Bystyret Møtedato 12.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001

Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001 Prosjektrapport nr. 31/2001 Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001 Arild Vangstad, Anne Kirsti Ryntveit og Nina Jentoft Tittel Forfattere Lokalisering av næringsvirksomhet ved

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer