Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr : «Mer presis modellering av gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr. 154034: «Mer presis modellering av gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM»"

Transkript

1 Vår referanse: 15/ Adressater etter liste Arkivkode: Saksbehandler: Hilde Ravnaas Deres referanse: Dato: Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr : «Mer presis modellering av gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM» Prosjektet igangsettes for å forbedre regionale transportmodeller (RTM), slik at sammenhengen mellom ulike lokaliseringsmønstre, transportstandard, transportomfang og transportmiddelfordeling kan modelleres mer presist. Det skal legges vekt på delområdemodeller (DOM) for større byområder. Oppdraget som her utlyses omfatter primært reiser til fots. Bakgrunn Prosjektet inngår i et samarbeid mellom KS, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) og Vegdirektoratet om videreutvikling av RTM/DOM. Som ledd i samarbeidet vil deltakerne blant annet få gjennomført en analyse av et norsk byområde (en av de fire største byene) der RTM/DOM skal brukes for å teste ut muligheten for å få fram sammenhenger mellom arealbruk, transportstandard, transportomfang og transportmiddelfordeling på en bedre måte enn vi kan gjøre i dag. For å gjøre dette er det nødvendig å få en bedre beskrivelse og kategorisering av data knyttet til grunnkretser i RTM/DOM. Det vil si at grunnkretser (soner) i RTM på en bedre måte enn i dag tillegges egenskaper som påvirker beregningsresultatene for transportomfang (antall turer) og transportmiddelfordeling internt i- og til/fra grunnkretsene. Samarbeidet omfatter flere enkeltstående FoU-prosjekter som til sammen skal framskaffe nødvendig data- og metodegrunnlag for bedre modellering både av reiser i dagens situasjon og av reiser i framtidige situasjoner med endret arealbruk og/eller endret transporttilbud. I tillegg til bedre håndtering av grunnkretsinterne reiser og sammensatte reisekjeder ønsker samarbeidspartnerne å få fram forslag til kategoriseringer (typologiseringer) av egenskaper ved grunnkretser som kan inngå i RTM/DOM knyttet til følgende tema: Arealbruk og lokaliseringsmønstre Parkering Transportstandard for kollektivtransport Transportstandard for sykkel Transportstandard for gående Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av hele samarbeidsprosjektet.

2 Problemstillinger i dette oppdraget Det skal gis forslag til kategorisering av egenskaper ved grunnkretser knyttet til transportstandard for gående, der slike egenskaper har betydning for omfang av reiser til fots. Formålet er å komme fram til standardiserte og nasjonale arealkategorier som kan brukes i RTM/DOM. Videre skal det gis forslag til hvordan RTM mer presist kan håndtere grunnkretsinterne reiser og sammensatte reisekjeder. Forslagene skal i størst mulig grad supplere- og ikke erstatte modellteknisk og faglig grunnlag som allerede ligger inne i RTM i form av nettverksbeskrivelser og kjennetegn ved geografiske soner m.m. Oppdraget består av følgende deler: 1. Kategoriseringer (typologiseringer) av egenskaper ved grunnkretser som kan inngå i RTM/DOM knyttet til transportstandard for gående, og som har betydning for omfang av reiser til fots. Transportstandard er her å forstå som kvaliteten på tilbudet til gående hvor attraktivt/effektivt det er å gå til ønskede destinasjoner. Aktuelle egenskaper kan for eksempel være høydeforskjeller heiser, rullebånd, rulletrapper etc. som gjør det raskere / mindre slitsomt å gå barrierer som lukkede eiendommer, vann/elver, veger, baner o.a., samt muligheten for effektivt å passere barrierene, for eksempel muligheter til å krysse bilveg/bane opplevd trygghet; trafikkulykker, kriminalitet universell utforming andre kvalitetsparametere, for eksempel estetikk, åpne/lukkede fasader, skilting, lys, klimavern, vinterdrift, separering fra andre trafikantgrupper, støy, støv og forsøpling. Tilbudet til gående er i dag ikke godt nok håndtert i RTM, og det er uansett neppe realistisk å kode alle mulige gangruter i et nett. Det vi vil oppnå her er å tilordne kvaliteter ved tilbudet for gående til grunnkretser. Dette er aktuelt for kvalitetsfaktorer med betydning for graden av gåing blant dem som bor i-, arbeider i-, besøker og/eller passerer grunnkretsen. Kvalitetsfaktorene skal kunne brukes til å modellere endring i omfang av gåing dersom kretsen får et endret (bedre eller dårligere) tilbud for gående, for eksempel nye tilbud med særlig høy standard. Det legges størst vekt på de deler av grunnkretsene der flest vil gå. Beskrivelsen må også fange opp det som er av betydning for grunnkretsinterne reiser til fots, samt relevante forhold i nærliggende grunnkretser med viktige målpunkter/ruter. Treningsog rekreasjonsturer uten reisehensikt regnes ikke med. Det kreves ikke modellering av rutevalg innen grunnkretsen. Det skal gis et mest mulig presist, tallfestet og realiserbart forslag til implementering av en attraktivitetstypologi med betydning for omfang av reiser til fots, og som kan tilordnes grunnkretsene i RTM/DOM. Dette skal baseres på et areal- og transportfaglig grunnlag, med forslag til bedre data- og kunnskapsgrunnlag, herunder i framtidige reisevaneundersøkelser.

3 2. Metode for bedre håndtering av grunnkretsinterne reiser i RTM/DOM. Grunnkretsinterne reiser er i dag ikke godt nok håndtert i RTM. Det vi vil oppnå her er at modellene skal behandle reiser innen samme grunnkrets og andre korte reiser likeverdig med andre reiser. Korte reiser vil oftere skje til fots eller på sykkel, og ofte vil alternativet være lengre reiser med bil eller kollektivtrafikk. Det kan for eksempel dreie seg om valget mellom å gå til nærbutikken over gata eller å ta bilen til kjøpesenteret. Det skal gis mest mulig presise og realiserbare forslag til bedre implementering av grunnkretsinterne reiser i RTM/DOM. Dette skal blant annet sikre mer presis beskrivelse av konkurranseflaten mellom korte reiser til fots og på sykkel og lengre reiser med bil. Forslag skal gis på et modellfaglig grunnlag, men det kreves også forståelse for- og vurdering av andre areal- og transportfaglige aspekter. 3. Metode for bedre håndtering av sammensatte reisekjeder Sammensatte reisekjeder er her å forstå som reiser der det i løpet av forflytningen byttes mellom å gå, sykle, reise kollektivt eller å kjøre bil. For eksempel vil de fleste kollektivreiser ha en tur til fots i hver ende. Vi ønsker en vurdering av hvordan RTM i dag håndterer sammensatte reisekjeder med vekt på kjeder der reiser til fots inngår, herunder om modellene gir realistiske estimater for- og håndtering av gjennomsnittlig avstand som folk går til/fra ulike typer kollektivtilbud. Det skal gis mest mulig presise og realiserbare forslag til forbedringer i RTM/DOM. I tilbudet ønsker vi at det skissemessig konkretiseres: Metode for konstruksjon av en typologi for egenskaper ved grunnkretser som har betydning for omfang av reiser til fots, og hvordan denne er tenkt implementert i RTM/DOM. Muligheter for mer presis/riktig behandling av grunnkretsinterne reiser og sammensatte reisekjeder i RTM/DOM, med vekt på reiser til fots og hvordan dette skal løses modellteknisk. Hvilket datagrunnlag som er tenkt brukt, hvor åpent og tilgjengelig dette datagrunnlaget er, samt eventuelt merbehov for grunnlagsdata/kartlegging, herunder behov knyttet til framtidige reisevaneundersøkelser Vi er åpne for eventuelle alternative tilnærminger såfremt disse kan inngå i RTM/DOM og gi minst like presis modellering. Det forutsettes imidlertid at reiser til fots kan behandles uten omfattende kartlegging/koding av lenker. Leveransen skal avgrenses til forbedringer i selve RTM. Parallelle- eller alternative analysemetoder, verktøy m.m. inngår ikke i prosjektet. Vi ønsker at det skilles mellom forbedringer i RTM som kan gjennomføres på kort sikt og forbedringer det vil ta lengre tid å realisere. På oppdrag for KS er det laget et notat med beskrivelse av faglig grunnlag og en skisse til mulig tilnærming til prosjektets problemstillinger, se vedlegg 2: «Tiltak for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt, transporteffektiv arealbruk tallfesting av effekt som del av forbedrede transportmodeller». Notatet er også tilpasset folk uten inngående kjennskap til

4 dagens modellverktøyer. Tilbydere står fritt til å benytte dette grunnlaget i oppgaveløsningen, slik at tilnærmingen som foreslås bare må anses som et eksempel. Flere andre eksempler på relevant faglig grunnlag finnes i vedlegg 3. I tillegg til dette prosjektet utlyser Vegdirektoratet oppdrag knyttet til arealplan, sykkel og kollektivtrafikk i RTM. Innenfor rammene av KMDs plansatsing vil de fire største byene innbys til konkurranse om å delta i en delvis parallell praktisk videreutvikling og testing av prosjektresultatene. Det vil bli lagt til rette for samarbeid mellom leverandører og deltakerbyer i prosjektene. Gjennomføring Det kreves både solid arealplan- og transportfaglig kompetanse samt inngående kjennskap tilog mulighet for bruk av RTM. Fagmiljøer med komplementær kompetanse oppfordres til å gå sammen om tilbud, men det kreves tett samarbeid mellom prosjektdeltakerne. Hvis flere leverandører leverer felles tilbud, skal en av aktørene være prosjektleder og fagansvarlig. Tilbudet skal inneholde detaljert tidsplan for gjennomføring av prosjektet, med fordeling av ressurser mellom ulike aktiviteter. I tilknytning til denne planen beskrives utfordringer, aktuelle analyser, metodikk, datamateriale, kunnskapsgrunnlag m.m. som vil bli benyttet. Resultatorientert problemløsning vektlegges. For prosjektleder og for samtlige deltakere skal utfyllende CV vedlegges tilbudet, og det skal gis eksempler på referanseprosjekter. Forpliktende fordeling av timeverk mellom deltakerne i teamet skal angis. Tilbyder skal dokumentere kapasitet til å utføre tilbudt arbeid innen angitt frist. Eventuelle forbehold skal angis. KS standardkontrakt for oppdragsforskning (vedlagt) vil bli benyttet. KS vil opprette en referansegruppe for prosjektet. Leveranser/rapportering Prosjektet skal avsluttes med en sluttrapport og presentasjon innen 26. november Utkast til endelig sluttleveranser skal leveres innen 5. november Rapporten skal inneholde sammendrag og litteraturliste med lenker til nettpublisert materiale. For øvrig vises det til KS standardkontrakt, punkt 3. Rammer for oppdraget Økonomiske rammer for oppdraget vil være på inntil kr ,- inkl. mva. Tilbudet må inkludere alle kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, inkludert formidling (jamfør KS standardkontrakt, punkt 5.1). Prosjektet skal ha oppstart senest uke 26, med oppstartmøte i Oslo 25. juni Oppdragstaker må også delta i midtvegsmøte som avholdes i september. Vi ber om tilbud på prosjektet innen 3. juni 2015 kl pr epost til fagansvarlig Kjetil Bjørklund, og FoU-ansvarlig Hilde Ravnaas, med kopi til Vi tar sikte på å gjennomføre samtaler med aktuelle tilbydere kort tid etter tilbudsfristens utløp.

5 Ved innsending av tilbud, vennligst påse at dere får bekreftelse fra KS om at tilbudet er mottatt. Ta kontakt med FoU-ansvarlig pr e-post dersom mottak ikke blir bekreftet. Evt. spørsmål rettes til Kjetil Bjørklund eller Hilde Ravnaas per mail. Adressater: AsplanViak Cowi De regionale forskningsinstituttene Multiconsult NIBR Pöyry Rambøll SINTEF Transportøkonomisk institutt Urbanet Analyse ViaNova Plan og Trafikk AS

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Lokale klimatiltak som gir utslippskutt

Lokale klimatiltak som gir utslippskutt Lokale klimatiltak som gir utslippskutt Kvantifisering av klimatiltak - i Framtidens byer og kommuner i Akershus med støtte fra Miljøverndepartementet og Akershus fylkeskommune - i kommuner i Hordaland

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 29.01.2014 Tid 14:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Supplerende programnotat Loktra

Supplerende programnotat Loktra Supplerende programnotat Loktra Forord for supplerende programnotat Loktra Dette notatet er utarbeidet av programstyret for Forskningsprogrammet LOKTRA med bistand fra forskningsleder Gustav Nielsen. Det

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt. Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim Side

Detaljer

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Rapport 67/2015 Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Nytt bybusstilbud i Tromsø Raskere, oftere, enklere. Nytt busstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere.

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer