2 UTBREDELSE OG GYTEOMRÅDER FOR KOMMERSIELT OG ØKOLOGISK VIKTIGE ARTER I NORDSJØEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 UTBREDELSE OG GYTEOMRÅDER FOR KOMMERSIELT OG ØKOLOGISK VIKTIGE ARTER I NORDSJØEN"

Transkript

1 MARINBIOLOGISKE RESSURSER 1 OPPDRAGET Havforskningsinstituttet (HI) fikk i oppdrag fra Direktoratgruppen for arealvurderinger havvind v/ Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en utredning som beskriver de ringvirkninger eventuelle vindparkutbygginger til havs vil påføre det marinøkologiske miljøet i norsk eksklusiv økonomisk sone (NEØS) med hovedvekt på Nordsjøen. Vindparker er allerede tenkt plassert (stoppet i påvente av direktoratgruppens rapport) i områder som de ser for seg som svært sårbare med tanke på gytefelt. Ut fra dagens avgrensede kunnskaper som er framkommet fra etablerte vindparker til havs, kan vi bare i avgrenset omfang beskrive med tilstrekkelig sikkerhet hvilke ringvirkninger vindparkutbygginger kan ha på det marinøkologiske miljøet. I tillegg til dette kan en likevel si noe om mulige påvirkninger og tilhørende effekter fra annen type sammenlignbar menneskeskapt påvirkning på det marine miljøet. 2 UTBREDELSE OG GYTEOMRÅDER FOR KOMMERSIELT OG ØKOLOGISK VIKTIGE ARTER I NORDSJØEN 2.1 Innledning Som et fundament for å vurdere eventuelle påvirkninger på ressurser av fisk, sel og hval har vi vurdert det som viktig å framskaffe ganske omfattende kartinformasjon for gytefelt, oppvekstområdet og generell utbredelse av kommersielt og økologisk viktige arter. Idet det ble uttrykt at hovedvekten skulle legges på Nordsjøen, har vi framskaffet detaljerte kart for dette området, dvs. med forholdsvis stor målestokk. For arter uten tilstrekkelig datagrunnlag til å lage detaljerte kart, har vi for Nordsjøen også brukt noe grovere kart, dvs. med mindre målestokk, som for resten av norsk eksklusiv økonomisk sone. For de viktigste kommersielle artene har vi, i tillegg til å vise gyteområdene, også presentert tilhørende gyteperioder. I figur 2.1 er vist et oversiktkart for Nordsjøen med valgte dybdemarkeringer og markeringer for grunnlinje, territorialgrense (12 n.mi.) og delelinje mellom NEØS og EU-sonen. Selv om dagens teknologi for vindturbiner til havs avgrenser aktuelle dyp til mindre enn m, vil vi i nær framtid se en teknologiutvikling for vindturbiner som kan plasseres på større djup.

2 2 Figur 2.1. Oversiktskart for Nordsjøen med dybdemarkeringer; 60, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 og 1500 m og markeringer for grunnlinje, territorialgrense (12 n.mi.) og delelinje mellom norsk eksklusiv økonomisk sone (NEØS) og EU-sonen. 2.2 Fordeling av fisk og sjøpattedyr i Nordsjøen Pelagiske arter Figurene 2.2 til 2.6 viser fordelinger for de viktigste pelagiske artene i Nordsjøen. Nordsjøsild (Clupea harengus): Gyter på bunn i juli/august til oktober. Den er avhengig av bestemt bunnsubstrat for å gyte. NVG-sild (Clupea harengus): Gyter på bunn i februar til april på feltene sør om Lofoten og februar til medio mai i Lofoten-Vesterålen. Gytefeltene kan variere betydelig geografisk over tidsperioder. Den er avhengig av bestemt bunnsubstrat for å gyte. Brisling (Sprattus sprattus). Finnes sjelden dypere enn 150 m. Ingen spesifikke gyteplasser i Nordsjøen: Den gyter nær overflaten både i norske fjorder fra februar til juli med topp i april-juni, og kystnært i Nordsjøen fra januar-februar til utpå høsten med topp i april-juni. Brislingen er porsjonsgyter med gyting over 1,5-2 mnd. Makrell (Scomber scombrus): Gyter sentralt i Nordsjøen og Skagerrak fra medio mai til juli, vest av Irland og De britiske øyer i mars til juli), i Norskehavet i mai til juni), og i spanske og portugisiske farvann i februar til mai).

3 3 Taggmakrell (Trachurus trachurus): Gyter sentralt og i sørlige deler av Nordsjøen i mai til juli. Gyting kan også forekomme i Skagerrak i samme periode. Figur 2.2. Utbredelse og gytefelt for nordsjøsild i Nordsjøen. Figur 2.3. Sørlige gytefelt for NVG-sild. Figur 2.4. Utbredelse av brisling langs langs Norskekysten og i Nordsjøen. Figur 2.5. Utbredelse og gytefelt for makrell Norskekysten og i Nordsjøen.

4 4 Figur 2.6. Utbredelse og gytefelt for taggmakrell langs Norskekysten og i Nordsjøen. Bunnfiskarter Figurene 2.7 til 2.14 viser fordelinger for de viktigste bunnfiskartene i Nordsjøen. Torsk (Gadus morhua): Gyter fritt i vannmassene på flere områder i Nordsjøen, i den engelske kanalen og langs kysten av Skottland fra januar til mars, tidligst i sør. Hyse (Melanogrammus aeglefinus): Gyter i nordvestlige deler av Nordsjøen i mars til medio mai. Sei (Pollachius virens): Gyter på m dyp fra vest av Shetland, og i nordlige deler av Nordsjøen fra januar til mars. Kviting (Merlangius merlangus): Gyter i nordlige og sørlige deler av Nordsjøen i januar til juli). Finnes vanligvis ved bunnen på meters dyp, men beveger seg også opp i vannmassene. Brosme (Brosme brosme): Foretrekker steinbunn på kontinentalsokkelen og -skråningen fra 100 til 1000 m. Gyter fra april til juni. Kjente gyteområder utenfor kysten av Sørog Midt-Norge, og sør og sørvest av Færøyene og Island, men finnes trolig også andre. Lange (Molva molva): Vanligst på m dyp, men kan påtreffes mellom 60 og 1000 m. Hovedgyteområde i Nordsjøen, på Storegga, ved Færøyene, bankene vest av De britiske øyer og sørvest av Island. Blålange (Molva dipterygia): Vanligst på m dyp, men kan finnes mellom m. Hovedgyteområde: Reykjanesryggen sør av Island, ved Færøyene, vest av Hebridene og langs Storegga. Til forskjell fra lange og brosme opptrer blålange spesielt konsentrert i gyteperioden. Breiflabb (Lophius piscatorius): Gyter i kontinental skråningen ( m) vest for Storbritannia, men også i norske fjorder og dypere deler av sokkelen.

5 5 Figur 2.7. Utbredelse og gytefelt for torsk langs norskekysten og i Nordsjøen. Figur 2.8. Utbredelse og gytefelt for hyse langs Norskekysten og i Nordsjøen. Figur 2.9. Utbredelse og gytefelt for sei langs Figur Utbredelse og gytefelt av kviting Norskekysten og i Nordsjøen. langs Norskekysten og i Nordsjøen.

6 6 Figur Utbredelse av brosme langs Norskekysten, i Nordøst-Atlanteren, Nordsjøen og Barentshavet. Figur Utbredelse av lange langs Norskekysten, i Nordøst-Atlanteren, Nordsjøen og Barentshavet. Figur Utbredelse og ett identifisert gytefelt for blålange langs Norskekysten, i Nordøst-Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak og Barentshavet. Figur Utbredelse av breiflabb langs Norskekysten, i Nordøst- Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Barentshavet.

7 7 Industrifiskarter Figurene 2.15 til 2.17 viser fordelinger for de viktigste industrifiskartene i Nordsjøen. Tobis (Ammodytes marinus): Gyteområdene er fordelt over store deler av Nordsjøen fra Vikingbanken i nord til den engelske kanelen i sør og i Skagerak. Gyteperioden strekker seg fra november i sør til februar i nord med topp i desember i sentrale deler av Nordsjøen. Holder til på sandbunn (eng.: sandeel ), der den tilbringer store deler av tida nedgravd. Tobis er utbredt i klart avgrensete felt, der bunnforholdene tillater den å grave seg ned. Kolmule (Micromesistius poutassou): Mest vanlig på m dyp. Gyter vest for De britiske øyer i februar til april. Øyepål (Trisopterus esmarkii). Lever i dyp fra 50 til 250 m. Gyter mellom Shetland, Skottland og Norge i januar til mai. Figur Utbredelse og gytefelt for tobis langs norskekysten, i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Figur Utbredelse av kolmule i Nordsjøen og Skagerrak.

8 8 Figur 17. Utbredelse og gytefelt for øyepål langs norskekysten, i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Kval Figurene 2.18 til 2.21 viser fordelinger for de viktigste hvalartene i Nordsjøen. Vågekval (Balaenoptera acutorostrata): Arten er utbredt over store deler av den nordøstlige Nord-Atlanteren, i Nordsjøen, ved Island og i Barentshavet. Tilbringer sommeren på høyere breddegrader for å beite. Oppholder seg i varmere farvann om vinteren, der det antas at parring finner sted og ungene fødes. Sør om 62 N foregår det meste av fangstingen i sentrale og nordlige deler av Nordsjøen, noe ved Shetland og vestom de britiske øyer og ved Irland. Fangsten er regulert ved konsesjonsordning og gjennomføres i sommersesongen. Nise (Phocoena phocoena): Nisen er totalfredet i Norge. De høyeste konsentrasjonene finner vi rundt de britiske øyer, rundt Danmark og sørvestkysten av Sverige. Sees ofte alene eller sammen med to-fem artsfrender. Springere: Kvitnos (Lagenorhynchus albirostris) og kvitskjeving (Lagenorhynchus acutus) omtales i dagligtale som springere, fordi mange av artene i delfinfamilien ligner hverandre, også i atferd. De kan være vanskelig å skille fra hverandre når en ikke har dem på nært hold. De forekommer over hele Nord-Atlanteren, Nordsjøen, Skagerak, Kattegat og i Barentshavet. Kvitnosen, som er langt den vanligste å se, regnes for å være knyttet til sokkelområder, mens kvitskjevingen ser ut til å foretrekke sokkelkanter mot dypere hav.

9 9 Figur Utbredelse av vågekval i Nordøst- Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak og Barentshavet. Figur Fordeling av fangstposisjoner for vågekval i sørlige deler Nordøst-Atlanteren, Nordsjøen og Skagerak.

10 10 Figur Utbredelse av nise i Nordøst- Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat, Østersjøen og Barentshavet. Figur Utbredelse av springere i Nordøst- Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Barentshavet. Sel. Figurene 2.22 og 2.23 viser fordelinger for de viktigste selartene i Nordsjøen Steinkobbe (Phoca vitulina): Parringstid og ungekasting (fødsel) er i juni til juli. De oppholder seg helst på litt beskyttede lokaliteter i skjærgården - skjær og sandbanker som tørrlegges ved fjære sjø. De er utpregete flokkdyr. Hårfelling skjer i august til september. Havert (Halichoerus grypus): Parringstid og ungekasting (fødsel) er i september til desember. Hårfelling skjer i februar til april.

11 11 Figur Utbredelse av steinkobbe langs Norskekysten. Figur Utbredelse av havert langs Norskekysten. 2.3 Fordeling av fisk og sjøpattedyr i resten av norsk eksklusiv økonomisk sone Pelagiske arter: Figurene 2.24 til 2.26 viser fordelinger for de viktigste pelagiske artene i NEØS. NVG-sild (Clupea harengus): Forekommer over stor del av Norskehavet som beiteområde med oppvekstområder i Barentshavet og dels langs norskekysten med gyteområder fra Lista til Lofoten-Vesterålen. For gyteperioder - se under Nordsjøen. Makrell (Scomber scombrus): Er utbredt over betydelige deler av Nordøst-Atlanteren, Norskehavet, Nordsjøen, Skagerak, Kattegat og Østersjøen. For gyteperioder - se under Nordsjøen. Lodde (Mallotus villosus): Gyter kystnært ved bunnen langs Troms, Finnmark og Kolahalvøya i mars april). De fleste individene dør etter å ha gytt første gang. Gytingen foregår for det meste på m dyp, der det finnes sand, grus og singel. Eggene klistrer seg til bunn og blir liggende til de klekkes etter en måneds tid.

12 12 Figur Utbredelse og gytefelt for NVG- Figur Utbredelse og gytefelt for makrell i sild i Norskehavet, Nordsjøen og Nordøst-Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak, Barentshavet. Kattegat, Østersjøen og Barentshavet. Figur Utbredelse og gytefelt for lodde langs Norskekysten og i Barentshavet.

13 13 Bunnfiskarter: Figurene 2.27 til 2.33 viser fordelinger for de viktigste bunnfiskartene i NØS Kysttorsk (Gadus morhua): Gyte-, oppvekst- og beiteområde finnes i fjorder og kystnære områder. Gyter langt inne i de fleste fjordene, men også i samme områder som nordøstarktisk torsk i februar til mars. Torsk (NA) (Gadus morhua): Hovedgyteområde er i Lofoten-Vesterålen og med mindre gytefelt sør til Hordaland. Gyteperioden er fra medio mars til medio mai. Hyse (NA) (Melanogrammus aeglefinus): Hovedgyteområdet er i vestkanten av Tromsøflaket og med gytefelt sør til Møre. Gyteperioden er fra mars til juni. Sei (NØA) (Pollachius virens). Hovedgyteområdene finnes på kystbankene fra Lofoten til Nordsjøen. Gyteperioden for Midt-Norge og Nord-Norge er fra medio februar til medio april. Vanlig uer (Sebastes marinus): Hovudyngleområdene 1 finnes i Vesterålen-Lofoten, ved Haltenbanken og Storegga. Yngletidspunkt er fra april til mai. Leveområde finnes på m dyp i Nordsjøen og Barentshavet og i norske fjorder. Snabeluer (Sebastes mentella): Hovudyngleområdet 1 er langs hele eggakanten fra britisk sone til Bjørnøya. Yngletidspunkt er i mars til april. Leveområdene finnes i Irmingerhavet, Barentshavet, Svalbard og kontinentalskråningen ( m) mot Norskehavet sør til britisk sone. Foretar også beitevandringer ut i det pelagiske Norskehavet ( m). Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides): Hovedgyteområdet er langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen. Gytetidspunkt er om vinteren. Leveområde finnes langs eggakanten fra engelsk sektor til nord om Spitsbergen og Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet. Figur Utbredelse av kysttorsk langs Norskekysten, i Norskehavet og Barentshavet. 1 Ueren yngler, dvs. den gyter levende larver

14 14 Figur Utbredelse og gytefelt for norskarktisk torsk langs norskekysten, i og Barentshavet. Figur Utbredelse og gytefelt for norskarktisk hyse langs Norskekysten, i Norskehavet Norskehavet og Barentshavet. Figur Utbredelse og gytefelt for sei langs Norskekysten, i Norskehavet og Barentshavet. Figur Utbredelse og ynglefelt for vanlig uer langs Norskekysten, i Nordsjøen og Norskehavet og Barentshavet.

15 15 Figur Utbredelse og ynglefelt for Figur Utbredelse og gytefelt for blåkveite snabeluer langs Norskekysten, i Norskehavet langs Norskekysten, i Norskehavet og og Barentshavet. Barentshavet. Industrifiskarter: Figurene 2.34 til 2.36 viser fordelinger for de viktigste industrifiskartene i NEØS. Tobis (Ammodytes marinus): Forekommer på sokkelområder i Nord-Atlanteren, i Nordsjøen, Skagerak, Kattegat, deler av Østersjøen, langs norskekysten og i Baretshavet. For gyteperioder - se under Nordsjøen. Kolmule (Micromesistius poutassou). Forekommer i Nord-Atlanteren, Norskerenna, Norskehavet og Barentshavet. For gyteperioder - se under Nordsjøen. Øyepål (Trisopterus esmarkii): Forekommer i Nord-Atlanteren, Nordsjøen, Skagerak, Kattegat, vestlige deler av Norskehavet og Baretshavet. For gyteperioder - se under Nordsjøen.

16 16 Figur Utbredelse av tobis langs Norske- Figur Utbredelse og gytefelt for kolmule kysten, i Nordøst-Atlanteren, Nordsjøen, langs kysten, i Nordøst-Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat, Østersjøen og Skagerrak og Barentshavet. Barentshavet. Figur Utbredelse og gytefelt (grovt skissert) for øyepål langs Norskekysten i Nordøst- Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Barentshavet.

17 17 Koraller Steinkorall (Lophelia pertusa): Finnes langs hele kysten fra Østfold til Finnmark, med unntak av langs sørlandskysten og helt øst i Finnmark bestående av dypvannskoraller. Disse er dannet av steinkorallen Lophelia pertusa som har bygget opp disse revene over en periode på opp til 9000 år. De siste årene er det oppdaget en rekke nye rev. Områder med korallrev har et rikt dyreliv, for eksempel er det velkjent at fisk ofte står i stort antall ved korallrevene. Figur Fordeling av korallrev som også inkluderer vernede korallområder langs Norskekysten og i Norskehavet.

18 18 3 EFFEKTER PÅ FISK 3.1 Effekter av fysiske konstruksjoner Mulige effekter på fisk og sjøpattedyr av vindmølleparker til havs har blitt grundig behandlet i rapporten Marinøkologiske ringvirkninger av vindmølleparker til havs (Steen et al 2008). I denne rapporten tar vi med vesentlige elementer og sammenhenger fra Steen et al. (2008). For mer detaljert informasjon henvises det til rapporten. Effekter på fisk av vindturbiner som fysiske konstruksjoner kan være både positive og negative. Negative effekter kan være at strukturene i seg selv eller den energi de medvirker til å sende ut i sjøen virker avskrekkende på fisk, som f.eks. kan skremmes bort fra tradisjonelle vandringsruter og gytefelt. Positive effekter vil henge sammen med såkalte FAD-effekter ( fish aggregating device fiskeansamlingsinnretning (FAI)), der turbinstrukturene fungerer som en type kunstige rev som øker lokalitetens tredimensjonalitet og hardbunnsareal, og dermed habitatverdien for fisk. 3.2 Påvirkning fra vindparker på sirkulasjon og vertikaltransport i nære områder et generelt perspektiv Påvirkning av strømforhold Med dagens teknologi kan vindmøller til havs både monteres på hard bunn der fundamentene blir festet til fjellet, og på bløt bunn der pilarene blir satt flere meter ned i sedimentene. Avhengig av fundamentets størrelse vil vannstrømmen påvirkes i ulik grad. Dersom fundamentet er relativt beskjedent, noen meter i diameter, og vindmøllene står langt fra hverandre (over 100 m), får det sannsynligvis ingen direkte effekt på strømmen. Hvis fundamentene er massive konstruksjoner, kan dette lokalt hindre vannstrømmen fullstendig, og det kan oppstå en bakevje nedstrøms. Forøvrig viser undersøkelser gjort ved Rødsand Havturbinpark i Danmark at strømforholdene endres lite (<10-15 %) for et gitter med 72 vindturbiner med ca. 5 m i diameter og 480 m mellom hver turbin (Anon. 2000). En vindpark eller en rekke av vindturbiner vil generelt redusere vindhastigheten betraktelig i den høyden som vindturbinene befinner seg i og meteorologisk virke til å senke energinivået i et område rundt og nedstrøms av vindparken. Rotorbevegelsene vil bidra til turbulensdannelse ned mot overflaten, men den viktigste effekten på havoverflaten og sirkulasjonen nedover skjer nedstrøms av vindparken. Flere studier er utført med målsetting om å få mer kunnskap om direkte effekter av vindturbinparker og potensialet for uthenting av energi, men kun et fåtall tar for seg de oseanografiske effektene. Den viktigste oseanografiske effekten av vindparker til havs som vil ha direkte innflytelse på biomassefordelingen, er i følge Brostrøm (2008) endringen på havets oppstrømnings- og nedstrømningsegenskaper som følge av vindens endrete egenskaper. Studiet tar for seg en tenkt vindturbinpark med vilkårlig utstrekning på et åpent havområde hvor man har et definert

19 19 aktivt overflatelag (10-20 m dypt), altså typisk situasjon i Nordsjøen og Skagerrak i sommerhalvåret med en oppvarmet overflate. Vinden har den egenskapen på havoverflaten at den setter opp en sirkulasjon til høyre (nordlige halvkule) for vindretningen, og innen overflatelaget vil den totale vinddrevne transporten være rettet 90 mot høyre for vindretningen - den såkalte Ekmantransporten. Ettersom vindparken reduserer vindhastigheten nedstrøms av anlegget, får man en konvergens- og en divergenssone i tilknytning til vindparken (se Fig. 3.1). Konvergens vil i praksis føre til nedstrømning, mens divergens vil medføre oppstrømning av vannmasser, og det er styrken av disse vertikaltransportene som kan ha innflytelse på biomasseforflytninger lokalt rundt og nedstrøms av en vindpark. Fig Skjematisk tegning av innvirkning fra en vindpark på sirkulasjonen i havet og tilknyttede konvergens- og divergenssoner. En viktig faktor i beregningene av de ulike parametrene er den horisontale utstrekningen av vindparken. Brostrøm (2008) ser primært på endringene i dybden av overflatelaget, som da er et annet mål for oppstrømnings- og nedstrømningshastighet. Han finner store utslag dersom utstrekningen av vindparken overstiger et visst kriterium (Rossbyradien). Kriteriet sier i praksis noe om typisk lengdeskala for de fenomener som dominerer det dynamiske bildet for et havområde, og i Nordsjøen er denne skalaen på rundt 5-10 km (avhenger av breddegrad, dybden av overflatelaget og oppdriftsegenskapene). I Brostrøm (2008) er vertikalhastigheter beregnet ut fra konkrete eksempler med fysiske forhold som kan være typiske for sommersituasjoner i Nordsjøen. Han tar utgangspunkt i konstant vind fra en retning og ser på utstrekning og vertikalhastigheter i overflatelaget av de områdene som påvirkes av endringene i vindhastighet. Fig. 3.2 viser hvordan dybden av overflatelaget endrer seg på fem dager for to vindhastigheter, og hvordan utstrekningen av påvirkningsområdet øker med tiden. Regner man dybdeendringene om til vertikaltransporter, viser resultatene at man får en vertikal forflytning av vannmasser på opp til 1-2 m pr. dag den første tiden avhengig av vindhastighet på 5 eller 7,5 m/s. Etter noen dager blir responsen svakere, og formen på området som opplever introduserte vertikalhastigheter vokser saktere.

20 20 Et annet viktig moment er at teoretisk sett øker vertikaltransportene i tredjepotens i forhold til dimensjonen av vindparken forutsatt at kriteriet om minimumsutstrekning er oppfylt (ca. 5 km i Nordsjøen). Med andre ord vil da en dobling av dimensjonen av vindparken (firedobling av arealet) medføre at oppstrømningshastigheten åttedobles. Fig Romlig struktur på endring i dybden av overflatelaget etter 1 dag (grafer til venstre) og 5 dager (grafer til høyre) med to konstante vindhastigheter oppstrøms av en tenkt vindpark, hhv. 5 m/s (grafer øverst) og 7,5 m/s (nederst). Vinden er her antatt å komme fra venstre. Aksene viser utstrekningen av det påvirkede området i forhold til dimensjonen av vindparken (bredde og lengde; L). Den kvadratiske vindparken ligger i området 0-1 på skalaen både langs x- og y-aksen. Figuren er hentet fra Brostrøm (2008). Det må understrekes at nevnte estimat for vertikalforflytninger av vannmasser på grunn av innflytelse fra vindparker på vindforholdene, er basert på forenklede fysiske forhold som i praksis ikke blir helt oppfylt. Likevel kan det være nyttige resultater spesielt for å indikere utstrekningen av de havområdene som blir påvirket ut fra størrelsen av vindparkanlegget. Brostrøm (2008) etterspør flere tilsvarende vindparkstudier i havområder som er kjennetegnet med gjennomblandet vann, dvs. tilnærmet lik tetthet ned til bunn slik som man ofte har i Nordsjøen om vinteren, og områder hvor man finner bratte undersjøiske skråninger med overliggende topografistyrte strømmer som er mer eller mindre konsistente over tid - eksempelvis som man finner på begge sider av Norskerenna.

21 Endringer i habitat Under selve anleggsfasen vil de direkte fysiske påvirkningene på bunnen ta livet av en del organismer, men det påvirkede arealet vil være svært lite sammenlignet med ikke-påvirket areal i området. Mobile organismer vil kunne rømme bort fra området under selve anleggsfasen, og reetablere seg når denne perioden er over. Installasjoner på bunnen vil over tid bli tilgrodd med marine organismer. Hastigheten for tilgroing er avhengig av hvilke materiale pilarene ev. plattformene er laget av, og om de er behandlet med eventuelle antigroemiddel. Ved montering på bløt bunn vil konstruksjonen bli kolonisert med typiske enkeltlevende hardbunnsorganismer som normalt trives i de aktuelle dypene. På denne måten vil det bli tilført dyregrupper som ikke naturlig finnes i nærområdet. Undersøkelser gjort utenfor vestkysten av Danmark har vist at vindturbinfundamentene vil kunne virke som kunstige rev, og øke artsmangfoldet og produktiviteten i et område. 3.4 Kunstige reveffekter Kunstige rev har vært utplassert i varierende grad og ustrekning de siste 30 år langs kysten av Vest-Europa, fra Israel til Norge. I Norge har utplasseringen av kunstige rev i Risør og Lofoten vist lovende resultater på artsmangfold og tiltrekning av fisk (Christie, 2005a, b). Den generelle erfaringen er at begroing vil skje relativt raskt, men det vil også stadig skje endringer i hvilke arter som dominerer til enhver tid (Perkol-Finkel et al., 2006). Når det gjelder økologiske påvirkninger som følge av introduksjon av en vindturbinpark, er det gjort undersøkelser i tilknytning til etableringen av Horns Rev vindturbinpark i Vest- Danmark. Undersøkelsene ble gjort omtrent ett år etter den siste turbinen ble utplassert. Det viste seg at i dette området utgjorde biomassen fra turbinområdet en økning på åtte ganger i tilgjengelig fødemengde sammenlignet med omkringliggende sand- og bløtbunnsområdet (Leonhard and Pedersen, 2004). En del skalldyrarter som taskekrabbe (Cancer pagurus) og fisk ble også tiltrukket revet. Økte forekomster av fisk i tilknytning til vindturbinfundamenter er også observert i Kalmarsundet på den svenske Østersjøkysten. Uansett, kunstige revkonstruksjoner vil kunne endre strømforhold og bunntype, som kan gi endret artssammensetning. 3.5 Lys Vindturbintårnene vil påvirke lyset gjennom skyggekast og refleksblink fra turbintårn og rotorbladene. Frekvensen av refleksblinkene vil avhenge av vindstyrke. Refleksblinkenes styrke ved havoverflaten vil avhenge av navhøyde, rotorbladdiameter og rotorbladenes refleksjonsegenskaper (de fleste rotorblader på vindturbiner er hvite), samt intensitet og vinkel av det innstrålende lys. Mye av lyset som reflekteres fra vindturbinene, vil igjen reflekteres fra havoverflaten, mens den resterende del av lyset (som trenger ned i vannmassene) raskt avtar med avstand og dyp. Eventuelle effekter av lys som reflekteres fra vindturbiner på marine organismer, vil derfor i overveiende grad være lokale. Mange

22 22 fiskeslag reagerer kraftig på visuelle stimuli, bl.a. med fluktreaksjoner, og det er derfor ikke usannsynlig at refleksblink fra vindturbiner vil kunne ha skremmeeffekt på fisk. Hvordan fisk påvirkes av refleksblinkene, vil også avhenge av fiskens tilvenningsevne til slike stimuli. Effekter av lyspåvirkning fra vindturbiner på fisk er i liten grad undersøkt. 3.6 Lyd Lyd er sannsynligvis det som i størst grad vil påvirke fisken. Vindturbinenes rotorer og generatorer vil produsere mekanisk energi i form av vibrasjoner som ledes ned gjennom vindturbinsøylen til fundamentet og forplanter seg i grunnen og til vannmassene. Mesteparten av den akustiske energien som produseres av vindturbinkonstruksjoner, dvs. fra søylen og fundamentet, og som avsettes i sjøen, ligger i frekvensintervallet fra under 1 Hz til 750 Hz, med målte maksimum frekvenssområder (cirka halveringsverdier fra topper) innen 0-5 Hz, Hz, Hz og i Hz (Wahlberg and Westerberg, 2004; Nedwell and Howell, 2004). Kildespektralnivåer ut fra lydmålinger rundt turbinfundamenter ligger ca. 70 db over spektralnivået for bakgrunnsstøyen (Westerberg, 1994). Ved høyere frekvenser (500 khz til 2 MHz) er intensiteten omtrent lik bakgrunnsstøynivået (Anon. 2000). Vibrasjonene som avsettes i bunnen, kan forplante seg over store distanser. Spesielt interessant her er grenseflatebølger (Stonely-bølger) mellom havbunn og sjø og slik lydforplantning har ikke vært undersøkt rundt vindturbiner (McDaniel, 1980). Slike bølger lar seg lett generere og de har lav dempning, ca. 1 db/bølgelende (forplanter seg som i en bølgeleder). Lydhastigheten for grenseflatebølger er lav i øvre sedimenter sammenlignet med i sjøen (ca m/s), og ligger i området m/s, bl.a. avhengig av sedimenttype. Frekvens-innholdet i bølgene vil gjenspeile frekvensfordelingen av vibrasjonene avsatt gjennom fundament og bunnkoplingen. Noe av lydenergien blir avsatt til sjøen både som trykkbølger og som partikkelforskyvningsbølger når bølgen går gjennom ulike bunntyper (inhomogeniteter). Den akustiske energien som avsettes til sjø vil i hovedsak addere seg til bakgrunnsstøyen. Lydenergiproduksjonen fra en vindturbin vil avhenge av vindstyrke og rotorens hastighet, mens den relative økningen i forhold til bakgrunnsstøyen i vannmassene, som også øker med økende vindstyrke, er forholdsvis liten (Westerberg, 1994). Vi regner med at lyd sammenlignet med andre stimuli vil i størst grad påvirke fisken. Utredninger gjort i forbindelse med marine vindturbinprosjekter sier imidlertid lite om lyd og betydningen den kan ha for viktige prosesser i fiskens livssyklus. Enhver økning i bakgrunnsstøyen vil kunne påvirke evnen til kommunikasjon. Slik kommunikasjon er ikke minst viktig i forbindelse med individinteraksjoner under gyting. De fleste fiskearter reagerer sterkest på lyd i det lavfrekvente området - under 50 Hz (Sand and Karlsen, 2000; Kastelein et al., 2008). Lavfrekvent lydpåvirkning fra vindturbiner vil kunne utløse fluktreaksjoner, og vanskeliggjøre fiskens bruk av lyd og hørsel ved kommunikasjon, beiting, predatorunnvikelse og navigasjon nær vindturbinene. Kunnskapen

23 23 om effekter av lyd på fisk dvs. atferdspåvirkninger, er imidlertid avgrenset til få arter og utviklingsstadier. Skadelige effekter av denne type lyd på f.eks. egg-, larve- og yngelstadier av fisk har i liten grad vært undersøkt (Wahlberg and Westerberg, 2005). Tilvenningsevne hos fisk ved langtidseksponering av lavfrekvent støy, som vil være en aktuell problemstilling i forbindelse med lyd fra vindturbiner, spesielt for stasjonær fisk, dekkes i liten grad av eksisterende data. Wahlberg and Westerberg (2005) oppsummerer med at fisk kan detektere lyd produsert av vindturbiner i avstander på opptil 25 km. Deteksjonsavstanden varierer med fiskeart, bakgrunnsstøynivå, vindhastighet, bunntype, dybde, størrelse og antall vindturbiner. Lavfrekvente lydkomponenter fra vindturbiner vil kunne maskere fiskens akustiske kommunikasjon og orienteringssignaler. Lavfrekvent støy vil også kunne utløse stressreaksjoner som igjen vil kunne påvirke vekst og reproduksjon (Slabbekoorn et al. 2010, in press). Forhøyet bakgrunnsstøynivå på grunn av tilført lydenergi vil føre til det samme, men kunnskapen omkring slike effekter er mangelfull. Slike effekter kan spesielt ha negativ betydning for vandrende fiskearter til og gjennom vindparkområder. Her kan spesielt nevnes sild, hyse, sei og torsk på vandring mot kjente gytefelt i norsk eksklusiv økonomisk sone. Disse artene er ikke bare viktige for vårt store og mangfoldige kystøkosystem, men er også nøkkelarter i de store oseaniske økosystemer. Konsekvenser av å påvirke deres gytesuksess kan derfor bli formidabel. 3.7 Elektromagnetisk stråling Magnetfelt indirekte produsert av vindturbiner til havs - fra kabler og transformator, vil være svakere enn den geomagnetiske feltstyrken i avstander på mer enn 1 m fra disse kildene. Målinger av elektromagnetiske felt ved nedgravde høyspentkabler har vist relativt svake strålingsfelt (Johnsen, 2005). Det er tidligere forsket lite på hvordan fisk påvirkes av rene magnetfelt i sjøen (Gill, 2005), men nå er forskning satt i gang i Storbritannia med utgangspunkt i reelle forsøksoppsett for elektrisk energiføring i kabler fra vind- og bølgekraftverk. Teorier går ut på at fisk, spesielt bruskfisk som har elektroreseptive sanseorganer, er i stand til å navigere og lokalisere byttefisk ved hjelp av endringer i det geomagnetiske felt. Slik navigasjonsevne vil muligens kunne forstyrres av magnetfeltet i nærheten av vindturbininstallasjonene. 4 EFFEKTER PÅ SJØPATTEDYR 4.1 Innledning Vindturbinparker til havs er hittil bygget i gruntvannsområder med dybder ned til 30 m, men nye prosjekter tar nå skrittet ned til m. I Norge inneholder grunnvannsområder ofte holmer og skjær som kan være habitat for kystselartene steinkobbe og havert. I tillegg er nise en vanlig art i slike kystnære farvann. Delfiner og større kvalarter kan forekomme i grunne

24 24 områder, men kan ikke regnes som vanlige i slike områder og vil dermed sannsynligvis i liten grad kunne påvirkes av vindturbinparker. Det er åpenbart at opprettelse av vindturbinparker i gruntvannsområder i kystnære områder vil kunne komme i arealkonflikt med habitater for kystsel og nise. Det er anleggsfasen som vil gi høyest grad av forstyrrelser i forhold til sjøpattedyr, både i form av økt trafikk (båt, helikopter, osv.) og lyd både over og under vann. Valg av teknisk metode for fundamentering av vindturbinene vil avgjøre lydnivået i denne fasen. Bruk av eksplosiver under vann i en anleggsfase vil kunne skade sjøpattedyr. Pæling på sedimentbunn gir høy undervannsstøy som trolig kan gi fysiske skader (hørsel) på sel og nise dersom disse befinner seg nært anleggsområdet (Hastings and Popper, 2005). Sprengning vil også være et alternativ når (dersom) undervannskonstruksjonene skal fjernes i framtida. Driftsfasen gir mindre støy, men det må antas at det vil bli mer trafikk i området i forbindelse med vedlikehold enn uten vindturbiner. Det finnes ingen viten om eventuelle påvirkninger på sjøpattedyr av elektromagnetiske felt i forbindelse med vindturbinparker (Gill, 2005). 4.2 Habitat arealkonflikter Ved utbygging av vindturbinparker innenfor kystselhabitater vil den mest sårbare tida for selene være kaste- (fødsel) og dieperioder, som for steinkobbe er i juni til juli (Bjørge, 1991) og for haverten i september til oktober i området Sør Trøndelag Nordland og i november desember i Rogaland og nord for Lofoten (Nilssen et al., 2004). Det er sannsynlig at forstyrrelser som følge av anleggsarbeid og økt trafikk kan være sårbart for kystselenes reproduksjon. I hårfellingsperiodene - august for steinkobbe og februar til mars for havert, ligger begge artene mye på land, men er ikke like sårbare for forstyrrelser som i kastetiden fordi de er mer fleksible med hensyn til valg av liggeplasser. Utenom de nevnte periodene benytter begge arter seg av hvileplasser, som kan være mer eller mindre faste i noen områder. Kystselene kan bruke de samme områdene til kasting, hårfelling og hvileplasser, men begge artene (særlig havert) sprer seg gjerne utover større områder utenom kaste- og hårfellingsperiodene. Kystsel bruker også områdene nært kasteplassene til beiting, og disse områdene er sannsynligvis svært viktige for ungene når de skal lære seg å fange byttedyr. 4.3 Effekter av lyd Viten om hørsel under vann hos sjøpattedyr er begrenset, særlig viten om hva som er kritiske støynivåer med hensyn til hørselsskader. Hørselsskader kan inntreffe når sjøpattedyr utsettes for kortvarig sterk lydpåvirkning eller ved lavere lydtrykknivå som varer over en viss tid. Oppfattelse av lyd under vann hos sjøpattedyr er avhengig av frekvensområde og lydstyrke.

25 25 Hørselsområdene for steinkobbe og niser ligger innenfor det samme frekvensområdet, 1 khz til ca. 50 khz med følsomheter på db rel. 1 µpa (Richardson et al., 1995). I luft hører steinkobbe og havert omtrent innenfor samme frekvensområde som mennesker, men best innenfor 2-20 khz (Vella et al., 2001). Hørselsskader kan inntreffe, som hos mennesker, når sjøpattedyr utsettes for sterke lydpulser eller ved lavere lydtrykknivå som varer over tid. I internasjonale forskermiljø har en kommet fram til at enkle lydpulser med lydtrykknivå under 180 db rel. 1 µpa ikke gir hørselsskader hos sjøpattedyr (http://www.surtass-lfa-eis.com /docs/ 180dBCriteria.pdf) (Anon. 1998). For sjøpattedyr er det anleggsfasen som vil gi høyest grad av forstyrrelser, både i form av økt trafikk og støy både over og under vann. Under anleggsfasen er lydtrykknivå under vann målt til 215 db rel. 1 µpa når elementer til vindturbiner pæles ned i sedimentbunn. Lydtrykknivået ved pæling er avhengig av diameteren til elementet og kan sannsynligvis komme opp i mer enn 260 db rel. 1 µpa (spissverdi) (Nedwell and Howell, 2004). Ved undervannssprengning kan lydtrykknivået bli enda høyere. Det er derfor viktig at det gjennomføres tiltak for å unngå hørselsskader hos sjøpattedyr under slikt arbeid. Erfaringer fra danske undersøkelser i forbindelse med bygging av vindturbinparker til havs viste effekter på niser så langt som km fra anleggsområdet, ved at dyrene trakk bort fra området under anleggsfasen (Tougaard et al., 2004). I driftsfasen vil støy fra vindturbiner variere med vindstyrken. Støy fra turbinens girboks og generator avsatt i sjøen er lavfrekvent ( Hz). Maksimal lydstyrke fra vindturbinfarmer er målt til 153 db rel. 1 µpa ref. 1 m ved 16 Hz (Nedwell and Howell, 2004) og slike nivåer kan oppfattes både av niser og steinkobbe og at begge artene vil holde større avstander til lydkilden (Koschinski et al., 2003). Det er lite sannsynlig at undervannslyd fra vindturbiner i drift vil være skadelig for kystsel, niser, eller andre sjøpattedyr, men om lyden kan føre til endring i atferd som er av betydning for dyrenes habitatutnyttelse, er ukjent. Effekter av lyd og bevegelse fra vindturbiner på sel som ligger på land, er mindre kjent. 5 BEHOV FOR KUNNSKAPER De viktigste innfallsvinklene for å skaffe oss flere kunnskaper, er å få gjennomført observasjonen og målinger på ulike prosesser i og ved test- og fullskala vindparkanlegg. Dette gjelder basiske målinger og observasjoner av: utsendt lyd - lydtrykk og spesielt partikkelhastighet og akselerasjon, fra enkle vindturbiner og innenfor og rundt vindparker. atferd av fisk - spesielt for pelagiske arter, i forhold til lyd, lys og andre aktuelle stimuli fra vindturbinkonstruksjonene. spesielle strømningsforhold generert av vindparker. observasjoner av endringer i habitat - bunngeologi og plante- og dyresamfunn før og etter bygging av vindparker.

26 26 Kunnskapshullene kan gjøres færre og mindre ved at det stilles tilgjengelige forskningsmidler fra offentlig og privat side i et ganske annet omfang enn hittil for både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. Bergen 13. juni 2010 Jon Albertsen (sign.) John Dalen (sign.) Elin Hjelset (sign.) Cecilie Kvamme (sign.) 6 REFERANSER Anon Selection of 180 db as the Upper Reference Point in the Risk Continuum for SURTASS LFA Sonar Signals. Report: 8 s. Anon Havmøllepark ved Rødsand. Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVMredegørelse. SEAS Distribution s. Bjørge, A Status of the harbour seal, Phoca vitulina L., in Norway. Biological Conservation 58: Brostrøm, G On the influence of large wind farms on the upper ocean circulation, Journal of Marine Systems, doi: /j.jmarsys pp Christie, H Hummer, rev og skjul. I K. Boxaspen, A.-L. Agnalt, J. Gjøsæter, L. Lindal Jørgensen og A.B. Skiftesvik (red). Kyst og havbruk 2005, Fisken og havet, særnummer : Christie, H Kunstig rev på norskekysten. I K. Boxaspen, A.-L. Agnalt, J. Gjørsæter, L. Lindal Jørgensen og A.B. Skiftesvik (red). Kysten og havbruk 2005, Fisken og havet, særnummer : Dolman, S.J., Simmonds, M.P., and Keith, S Marine wind farms and cetaceans. Report IWC/SC/55/E4: Gill, A.B Offshore renewable energy: ecological implications of generating electricity in coastal zone (Review). Journal of Applied Ecology 42: Hastings, M.C. and Popper, A.N Effects of Sound on Fish. Subconsultants to Jones and Stokes Under California Department of Transportation Contract No. 43A0139. Prime Contractor: Jones & Stokes 2600 V Street Sacramento, CA January 28, 2005, August 23, 2005 (Revised Appendix B). Johnsen, G.H Konsekvensutredninger for Havsul I, Sandøy kommune. Tema: Marin flora og fauna. Rådgivende Biologer AS. Rapport. 48 s. Kastelein, R.A., Van der Heul., S., Verboom, W.C., Jennings., N. Van der Veen., J., and De Haan, D Startle responses of captive North Sea fish species to underwater tones between 0,1-6,4 khz. Marine Environmental Research. 65:

27 27 Koschinski, S., Culik, B.M., Hensriksen, O.D., Tregenza, N., Ellis, G., Jansen, C., and Kathe, G Behavioural reactions of free-ranging porpoises and seals to the noise of simulated 2 MW windpower generator. Marine Ecology Progress Series, Vol. 265: Leonhard, S.B. and Pedersen, J Hard bottom substrate monitoring Horns Rev offshore wind farm. Annual Status Report Elsam Engineering. Report made by Bio/consult AS. 62 s. McDaniel, S. T Sediment shear-wave velocities derived from Stonely wave observations (A). Journal of the Acoustical Society of America. Volume 67, Issue S1, (April 1980). Nedwell, J. and Howell, D A review of offshore windfarm related underwater noise sources. Report No. 544 R 0308, COWRIE. 57 s. Nilssen, K.T., Corkeron, P., Haug, T., Skavberg, N.E., Jenssen, B.M., og Henriksen, G Status for havertbestandens ungeproduksjon langs norskekysten i Fisken og havet, nummer s. Perkol-Finkel, S., Shashar, N., and Benayahu, Y Can artificial reefs mimic natural reef communities? The roles of structural features and age. Marine Environmental Research, 61: Richardson, W.J., Greene, C.R. Jr., Malme, C.I., and Thomson, D.H Marine mammals and noise. Academic Press, San Diego, USA. 576 s. Sand, O. and Karlsen, H. E Detection of infrasound and linear acceleration in fish. Philosophical Transactions of the Royal Society, London B 355: Slabbekoorn, H., Bouton, N., van Opzeeland, I., Coers, A., Popper, C., and Popper, A.N A noisy spring: the impact of globally rising underwater sound levels on fish. TREE-1243; (in press). Steen, H., Nilssen, K.T., Agnalt, A-L., Alvsvåg, J., Asplin, L., Jelmert, A. Dahl, E. og Dalen, J Marinøkologiske ringvirkninger av vindmølleparker til havs. Fisken og Havet nr Tougaard, J., Teilmann, J., and Hansen, J.R Effects on Horns Reef Wind Farm on harbour porpoises. Interim report to Elsam Engineering A/S for the harbour porpoise monitoring program National Environmental Research Institute, Ministry of Environment. 23 s. Vella, G., Rushforth, I., Mason, E., Hough, A., England, R., Styles, P., Holt, T., and Thorne, P Assessment of the effects of noise and vibration from offshore wind farms on marine wildlife. Report ETSU W/13/00566/REP. DTI/Pub URN 01/1341 University of Liverpool, Centre for Marine and Coastal Studies, Environmental Research and Consultancy. 107 s. Wahlberg, M., and Westerberg, H Hearing in fish and their reactions to sounds from offshore wind farms. Marine Ecology Progress Series 288:

28 28 Westerberg, H Fiskeriundersökningar vid havbaserat vindkraftverk Fisk. Utredningskont. Jön. Rapp. 5:

4 Arealbruks- og miljøinteresser

4 Arealbruks- og miljøinteresser 4 Arealbruks- og miljøinteresser I dette kapitlet gjennomgås arealbruks- og miljøinteresser som kan tenkes å bli berørt av utbygginger av vindkraftverk. Interessene er i hovedsak presentert slik at ressursen

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Fagrapport Ulla P. Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-361-2 Konsekvenser for fisk,

Detaljer

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET Redaktører: Erik Olsen (Havforskningsinstituttet) og Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) Mai 2003-1 - FORORD Havforskningsinstituttet

Detaljer

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010 nr. 6/2010 FISKEN OG HAVET Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport Geir Ottersen 1, Egil Postmyr 2 og Magnus Irgens 2, redaktører 1 Havforskningsinstituttet, 2

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMLET PÅVIRKNING OG MILJØKONSEKVENSER Forord Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om forvaltning av norsk del av Nordsjøen

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskeriinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskerinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Gasstransport fra Edvard Griegplattformen i PL 338 Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Forslag til program for konsekvensutredning for gassrørledning fra

Detaljer

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Vedlegg til Rapport Det norske oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Langlitinden i Troms fylke Vedlegg Innhold 1 Teknisk informasjon om brønnen...

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

Utbygging av Turrelva, Stordalselva, Skogneselva og Ritaelva i Ullsfjorden

Utbygging av Turrelva, Stordalselva, Skogneselva og Ritaelva i Ullsfjorden Rapport 2007-02 Utbygging av Turrelva, Stordalselva, Skogneselva og Ritaelva i Ullsfjorden - konsekvensutredning for deltema fisk, ferskvannsfauna og liv i fjorden. Rapport nr. 2007-02 Antall sider - 41

Detaljer

Vindkraftpotensialet utenfor norskekysten (offshore)

Vindkraftpotensialet utenfor norskekysten (offshore) Vindkraftpotensialet utenfor norskekysten (offshore) (Revidert utgave av NVE rapport 1-2007) Knut Hofstad Lars Tallhaug 9 2008 R A P P O R T Vindkraftpotensialet utenfor norskekysten (offshore) Norges

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Rapport 10/2007. Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter

Rapport 10/2007. Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter Rapport 10/2007 Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter Forsidefoto: www.photos.com ISNN: 0807-0946 ISBN: 978-82-7478-268-6 Oslo, 18.12.2007 Forum for utvikling og miljø Energi- og

Detaljer

Lundin Norway AS. Innholdsfortegnelse

Lundin Norway AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Lovverkets krav til konsekvensutredninger... 7 2.2.1 Krav i internasjonalt lovverk... 7 2.2.2 Krav i norsk lovverk... 8 2.2.3

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten: Vedlegg

Økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten: Vedlegg 2013/08 Økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten: Vedlegg Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem, Claire Armstrong, Harald Bergland, Eirik Mikkelsen, Rasmus Reinvang og John Magne Skjelvik Økosystemtjenester

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Møte i Referansegruppen

Møte i Referansegruppen Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Møte i Referansegruppen Tromsø 7. mai 2009 RAPPORT 1 Forsidefoto: KV Svalbard Bildet er tatt 11. mai 2009 (fire dager etter Referansegruppens

Detaljer