I industriens tjeneste siden Serving industry since

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I industriens tjeneste siden 1930. Serving industry since 1930. www.molde-jarnvare.no e-mail: post@molde-jarnvare.no"

Transkript

1 I industriens tjeneste siden 1930 Serving industry since 1930 Molde Jarnvareforretning AS, Årøseterveien 17, Pb. 2058, N-6402 Molde, Norway Bank: , Company reg.nr. NO

2 Forord Preface Forretningsidé Molde Jarnvareforretning skal være totalleverandør av maskiner, verktøy, festemidler og industrirekvisita. Molde Jarnvareforretning tar sikte på å opprettholde en ledende posisjon som leverandør av sitt varespekter til industri- og verkstedsbedrifter samt offentlige institusjoner i Møre og Romsdal, og dessuten til enkeltstående bedrifter utenfor dette området. Business Concept Molde Jarnvareforretning will be a one-stop supplier of machinery, tools, fasteners and industrial equipment. Molde Jarnvareforretning aims to maintain a leading position as a supplier of its range of goods to industrial concerns and workshops as well as public institutions in Møre og Romsdal and businesses outside this area. Mye har skjedd siden min farfar Martin Sandøy etablerte Molde Jarnvareforretning i Som i samfunnet for øvrig har vår bransje opplevd store forandringer, spesielt de siste 10 årene. Det en tidligere oppfattet som tradisjonelle og «trauste» industribedrifter innen skipsbygging og annen mekanisk industri, er nå høyteknologiske virksomheter som stadig søker bedre og mer moderne produksjonsmetoder for å møte konkurransen i inn -og utland. Denne utviklingen stiller stadig strengere krav til oss som leverandør. Molde Jarnvareforretning har de seneste årene lagt ned en betydelig innsats for å kunne møte de krav som stilles til en effektiv leverandør av tjenester og utstyr til industrien. Vi er i dag en organisasjon med 41 høyt motiverte medarbeidere som ved hjelp av moderne styringssystemer er beredt til å imøtekomme fremtidens krav til effektiv vareforsyning. Vår kontinuerlige satsing på kompetanseutvikling, gjør at vi i tillegg til å levere varer, også kan være industriens støttespiller som problemløser. For å møte fremtidens krav om effektiv logistikk, samt et høyt servicenivå, er også bygningsmassen kontinuerlig bygd ut og oppgradert. Dette har ført til bl.a. nytt trimrom for bedriftens ansatte, egen Parker Storebutikk (landets første), nytt gasslager, serviceverksted, varelager og kontorfløy. De nye lokalene er samlet i et eget bygg på ca m 2. Total bygningsmasse utgjør nå ca m 2. Sammen med våre samarbeidspartnere, som representerer markedets ledende produkter på sine felt, vil vi som lokal forhandler fortsette å utvikle oss i takt med våre kunder. A great deal has happened since my paternal grandfather, Martin Sandøy, founded Molde Jarnvareforretning in As with society as a whole, our branch of industry has seen a great many changes, especially in the past 10 years. What were once considered traditional and steady industrial concerns in shipbuilding and other mechanical industries are now high-tech operations constantly seeking improved and more state-of-the-art production methods to contend with competition at home and abroad. These developments have imposed increasingly stringent requirements on us as suppliers. In the past few years, Molde Jarnvareforretning has put a great deal of effort into meeting the requirements made of an efficient supplier of services and equipment to industry. Today we have an organisation with 41 highly- motivated employees who, with the help of modern management systems, are prepared to meet the demands of the future for efficient provision of goods. In order to meet with tomorrow s demands for effective running costs and high profile customer service, the firm s premises are continually being expanded and improved. This has led to, among other things, a new exercise gym for the firm s employees, the land s first Parker Store, a new gas warehouse, service workshop, stock-room and office wing. The new facilities are housed in a separate building of approximately 2,500 m 2. Altogether, the present day premises cover ca. 6,000 m 2. Together with our business partners, who represent the market leaders in their respective fields, it is our aim as local distributors to continue to evolve in line with the needs of our customers. John Sandøy daglig leder Managing Director Eierne Molde Jarnvareforretning AS er 100% eid av John Sandøy og hans to døtre Beate og Johanne. Tredje og fjerde generasjon Sandøy, vil med sitt aktive eierskap, bidra til at det hele tiden søkes løsninger som kan styrke bedriften som den regionalt ledende i sin bransje. Proprietors Molde Jarnvareforretning AS is 100% owned by John Sandøy and his two daughters, Beate and Johanne. As third and fourth generation active owners, the family is concerned with constantly seeking out solutions to strengthen the firm s leading regional position in its field. 3

3 Styret Dagens styre består av, fra venstre John Sandøy, Beate Sandøy, Thorbjørn Nerbø (styreformann), Astrid Nerbøvik og Roar Kringstad. Board Members The present day board consists of John Sandøy, Beate Sandøy, Thorbjørn Nerbø (chairman), Astrid Nerbøvik and Roar Kringstad. Ledelsen Dagens lederkvartett i Molde Jarnvareforretning består av (fra venstre) Terje Gautun, Magne Dørum, John Sandøy og Roar Kringstad. Managers Today s manager quartet comprises (from the left) Terje Gautun, Magne Dørum, John Sandøy and Roar Kringstad. Vår viktigste ressurs Molde Jarnvareforretning handler først og fremst om faglig kompetanse, god kjennskap og kunnskap om markedet, høy servicegrad, gode kollegiale forhold og et tett og nært samarbeid med kunder og leverandører. Alle disse faktorene blir vel ivaretatt av vår velkvalifiserte stab. Our most important resource Molde Jarnvareforretning is concerned first and foremost with professional standards, familiarity with and good knowledge of the market, the provision of high levels of service, a good working environment and close co-operation between customer and supplier. All of these factors are taken good care of by our well-qualified staff. 4 5

4 Historie Molde Jarnvareforretning AS ble etablert av maskiningeniør Martin Sandøy 26. mai Martin Sandøy startet sin karriere som dreier og montør hos Nils N. Finnøy Motorfabrikk, og tok deretter ingeniørutdannelse på Skiensfjordens Maskinistskole. Etter endt utdannelse fi kk han arbeid som tegner hos Brødrene Brunvoll Motorfabrikk i Molde. Noen år senere dro han over til Amerika for å legge seg opp penger. Han arbeidet blant annet en periode hos General Motors. Som 40-åring reiste han tilbake til Norge for godt, og etablerte umiddelbart sin egen jernvareforretning. Den første kundekretsen var privatpersoner og bønder fra Molde og omkringliggende områder. Varespekteret var svært variert, og omfattet egentlig alt unntatt trelast og matvarer. Molde Jarnvareforretning ( ) History Molde Jarnvareforretning AS was founded in 1930 by Martin Sandøy, a mechanical engineer. Martin Sandøy began his career as a lathe operator and fitter at Nils N. Finnøy Motorfabrikk and then trained as an engineer at Skiensfjordens Maskinistskole. Once he had completed his education, Nils found employment at Brødrene Brunvoll Motorfabrikk in Molde as a draughtsman. Some years later, he went to America to earn money and to put a little aside for the future. He worked for a number of companies, including General Motors. At the age of 40 he returned to Norway for good and immediately established his own ironmonger s shop. His first clients included private individuals and farmers from Molde and the surrounding area. The shop stocked an extremely wide range of goods and originally included everything under the sun, apart from timber and food. Etter en noe omfl akkende tilværelse helt frem til krigens slutt, kunne firmaet i 1947 fl ytte inn i egne lokaler i Molde sentrum. Etter hvert ble også industribedrifter og båtbyggerier en del av fi rmaets kundegruppe. Salgsområdet ble gradvis utvidet, og fi rmaet ble leverandør til de fl este industribedrifter i Romsdal. I 1963 overtok Johan Sandøy, grunnleggerens sønn, styringen. Molde Jarnvareforretning opplevde på denne tiden stor etterspørsel av verktøy og utstyr til en sterkt ekspanderende industri. Denne kundegruppen ble etter hvert den mest dominerende, og tradisjonelt salg over disk utgjorde en stadig mindre andel av omsetningen. Dette førte til at behovet for lagerplass økte. På begynnelsen av tallet hadde Molde Jarnvareforretning derfor leid lagerplass på hele 6 forskjellige steder i og utenfor Molde sentrum. Man besluttet derfor å bygge nytt lager i Årødalen, 7 km øst for Molde sentrum. Dette stod ferdig i årsskiftet 1983/1984 og inneholdt et tidsmessig lager på til sammen 1200 m 2. På denne tiden hadde selskapet 12 ansatte og en årsomsetning på knapt 15 millioner kroner. Butikk- og kontorlokalene skulle fortsatt ha sitt tilhold i byen. Etter en tid innså man at hele virksomheten burde samles under ett tak. 7. mai 1984 kom derfor butikk- og kontorpersonalet fl yttende etter. En 54 års epoke i Storgata var dermed over. I de påfølgende årene har det vært en sterk ekspansjon i bedriften, noe som har medført totalt 8 utvidelser av bygningsmassen samt oppkjøp av naboeiendommen. Firmaet disponerer idag 6000 m 2 bruksareal. I 1985 overlot Johan Sandøy den daglige ledelsen til sin sønn John, men deltok selv aktivt i bedriften til sin bortgang i april Dagens fi rma styres således av 3. generasjon jernvarehandler. John har hele tiden videreført sin fars tankegang ved at man lar kundens behov i størst mulig grad få bestemme hvilket produktspekter man til enhver tid lagerfører. Dette har medført at Molde Jarnvareforretning i dag, som for 30 år siden, fortsatt lagerfører varer som er spesielt tilpasset bestemte kunder. Martin Sandøy ( ) Firmaets lokaler lagt i ruiner i april 1940 Bergsbakkgården ( ) The fi rms premises lying in ruins in April 1940 Johan Sandøy ( ) 100 års ansiennitet og eneste nåværende medarbeidere fra Storgata-epoken. Fra venstre John Sandøy, ansatt 1968 (barnebarn av grunnleggeren), Torfinn Bjørnå, ansatt 1975, Magne Dørum, ansatt Det gamle kassa-apparatet var i kontinuerlig drift fra 1930 og frem til years with the company and the only remaining employees from the Storgata epoch. From the left John Sandøy, appointed in 1968 (grandson of the founder), Torfinn Bjørnå, appointed in 1975, Magne Dørum, appointed in This old cash register was in constant use from 1930 to Storgata 34 ( ) After a somewhat itinerant existence until the end of the Second World War, the firm was able to move into its own premises in the centre of Molde in In time, local industrial concerns and shipbuilding companies joined the company s customer group. The sales area gradually widened and the company became the chief supplier to most industrial concerns in Romsdal. In 1963, Johan Sandøy, the founder s son, took over as manager of the company. It was during this period that Molde Jarnvareforretning experienced a huge demand in tools and equipment from a vigorously expanding industry. With time, this customer group became the most dominant, and conventional over-the-counter sales accounted for a steadily decreasing proportion of sales, leading to an increased need for storage space. Thus, at the beginning of the 1980s, Molde Jarnvareforretning was renting storage facilities in a total of six different locations in the centre of Molde and the surrounding area. A decision was therefore made to build new warehouse facilities in Årødalen, 7 kilometres east of the centre of Molde. Construction was completed at the turn of the year 1983/1984 and the warehouse had modern storage facilities measuring a total of 1,200 square metres. At this time, the company employed 12 people and reported an annual turnover of almost NOK 15 million. The retail outlet and office premises remained in the town. After a while, it was realised that it would make more sense to have the whole operation gathered under one roof. On 7th May 1984, the retail and office personnel moved into the new facilities and, with that, the company s 54-year epoch in Storgata came to an end. Subsequent years have seen a significant increase in the business, resulting in no fewer than eight building extensions and the takeover of neighbouring property. Today s premises cover an area of 6,000 m 2. In 1985, Johan Sandøy was succeeded as Managing Director by his son John, but continued to participate actively in day-to-day operations until his death in April Consequently, the firm today is led by the third generation of a family of ironmongers. John continues to promote his father s philosophy of allowing the customer s needs to determine the range of products held in stock at all times, as far as possible. This means that Molde Jarnvareforretning continues to stock goods which are specially adapted to meet the needs of specific customers, just as it did 30 years ago. 6 7

5 Molde Jarnvareforretning i dag Molde Jarnvareforretning er totalleverandør av maskiner, verktøy, festemidler og industrirekvisita. Bedriften har 41 ansatte og forventer en omsetning i 2007 på 175 millioner kroner. Varespekteret inneholder ca produkter som er lagerført for lokal industri. Kundemassen består i dag av ca 1500 store og små kunder. For å betjene disse, benyttes ca 800 forskjellige leverandører fra inn- og utland. Store innkjøp direkte fra produsenter i utlandet, gjør oss til en av Norges største industrileverandører innen vår bransje. Molde Jarnvareforretning holder til i moderne lokaler i Årødalen, 7 km fra Molde sentrum. Samlet bygningsmasse utgjør et bruksareal på m² og inneholder varelager, varemottak, kontoravdelinger, kurs -og møtelokaler, showrom, trimrom, serviceverksted, gasslager og produksjonslokale for pressing av hydraulikkslanger. Ved hjelp av moderne styringsverktøy for ordrebehandling, salg, innkjøp, økonomi og lagerstyring, er vi forberedt på å møte de krav industrien stiller til en effektiv leverandør av varer og tjenester. I tillegg til å levere ulike varer, har vi utviklet en rekke tjenester som vi kan tilby den lokale industrien. Dette er bl.a pressing av hydraulikkslanger, kalibrering av diverse verktøy og utstyr, serviceoppdrag, utvikling av Can-Ban systemer og gjennomføring av kursog temakvelder. Parker Store 16. mars 2006 åpnet Parker Store, som Norges første, sine dører i Molde Jarnvareforretnings nyervervede lokaler. Som en butikk i butikken vil Parker Store tilby industrien og privatmarkedet reparasjoner innen hydraulikkslanger, rørledningskomponenter, pneumatikk, filtrering og instrumentering. Butikk, lager og verksted utgjør ca 500 m² og avdelingen har tre ansatte. Molde Jarnvare - forretning today Molde Jarnvareforretning is a general supplier of machinery, tools, fasteners and industrial equipment.the firm has 41 employees and expects to have a turnover of NOK 175 mill in The range spans some 40,000 items stocked for local industry. About 1500 large and small customers are served by ca 800 separate suppliers both at home and abroad. Bulk buying directly from foreign manufacturers makes us Norway s largest industrial supplier within our field. Molde Jarnvareforretning is based in premises in Årødalen, 7 kilometres from the centre of Molde. The buildings make up a total area of m² and include stockrooms, goods reception facilities, offices, premises for holding training courses and meetings, showrooms, service workshops, gasstorage facilities and production premises for moulding hydraulic hoses. With the aid of modern EDP-based control equipment for handling orders, sales, purchasing, finance and stock-taking, we are fully prepared to meet the demands made by the industry of an efficient supplier of goods and services. In addition to supplying goods, we have developed a number of services which we can offer to local industry, including fitting hydraulic hoses, calibration of various tools and equipment, service commissions, the development of Can-Ban systems and courses and themed evenings. Parker Store The first Parker Store in Norway opened its doors in Molde Jarnvareforretning s newly renovated premises on 16th March As a shop within a shop Parker Store aims to supply industry and the private market with a repair service for hydraulic hoses, plumbing components, pneumatics, filtering and specialist instruments. The stockroom and workshop cover an area of roughly 500 m2 and the department has three employees. 8 9

6 Gode arbeidsforhold Molde Jarnvareforretning har lyse og trivelige arbeidsforhold for medarbeidere, kunder og forretningsforbindelser. Good working conditions Molde Jarnvareforretning has light and pleasant working conditions for all employees, customers and business contacts. Salgsmesse i forbindelse med firmaets 75 -års jubileum i Exhibition in celebration of the fi rm s 75th anniversary in I møterommet holdes diverse kurs og møter. Her fra en salgsbriefing ledet av markedssjef Roar Kringstad. Various courses and meetings are held in the meeting room. Here, a sales briefing is led by Roar Kringstad, the Marketing Manager. Bedre fysisk form gir også økt velvære. Vårt topp moderne trimrom blir flittig benyttet av bedriftens ansatte. Better physical condition leads to increased wellbeing. The firm s employees put our top-class exercise gym to good use. Firmaets losje på Aker Stadion. Ved alle hjemmekamper til Molde Fotballklubb er vi til stede, sammen med gode forretningsforbindelser. Company box at Aker stadium. We are there at all of Molde Football Club s home matches, along with our good business partners. Velfortjent lunsjpause i firmaets lyse og trivelige spiserom. A well-earned lunch break in the firm s light and pleasant dining room

7 Våre produkter og leverandører Molde Jarnvareforretning har alltid hatt som mål å tilby markeds ledende produkter fra eget lager. Med lagerførte artikler er vi alltid i stand til å yte en meget høy servicegrad ovenfor våre kunder, dvs at vi kan levere på dagen. Andre standardvarer vil være på plass hos kunden 1-4 dager etter at vi har mottatt ordren. Vår allsidige miks av produkter og underleverandører er et resultat av snart 80 års erfaring og samarbeid, slik at vi nå kan tilby markedets mest anerkjente produkter. Products and Suppliers Molde Jarnvareforretning has always aimed at providing leading market products from its own warehouse. With 40,000 articles in stock, we are able to give the very best of service to our customers at all times by offering same day delivery. Other standard items can be in the customer s hands between one and four days of receiving the order. Our comprehensive variety of products and sub-suppliers is the result of almost 80 years experience, and our products are recognised as the best on the market. FESTEMIDLER FASTENERS HÅNDVERKTØY WORK BENCH TOOLS REDSKAP HAND TOOLS MÅLEVERKTØY CALIBRATING INSTRUMENTS INNREDNING WORKSHOP FITTINGS OPPBEVARING STORAGE STIGER/TRAPPER/STILLAS LADDERS/STEPS/SCAFFOLDINGS LØFTEUTSTYR LIFTING EQUIPMENT FALLSIKRINGSUTSTYR FALL PROTECTION ELEKTROVERKTØY ELECTRICAL TOOLS TRYKKLUFTVERKTØY PNEUMATIC EQUIPMENT KOMPRESSORER COMPRESSORS RENGJØRINGSMASKINER CLEANING MACHINERY MASKINER OG TILBEHØR MACHINERY AND ACCESSORIES ARBEIDSMILJØPRODUKTER WORKING ENVIRONMENT PRODUCTS TRANSMISJONER TRANSMISSIONS KJEMIKALIER CHEMICALS TAPE OG LIM TAPE AND GLUE 12 13

8 R SVEIS WELDING REKVISITA INDUSTRIAL EQUIPMENT SAGBLAD SAW-BLADES SKJÆRENDE VERKTØY CUTTING TOOLS SLIP OG KAPP GRINDING AND CUTTING INDUSTRISLANGER INDUSTRIAL HOSES SMØREUTSTYR LUBRICATING EQUIPMENT GASS GAS GASSTILBEHØR GAS ACCESSORIES HYDRAULIKK HYDRAULICS HYDRAULIKKVERKTØY HYDRAULIC TOOLS LAGER BEARINGS PAKNINGER/TETNINGER SEALANTS PNEUMATIKK PNEUMATICS VERNEUTSTYR PROTECTIVE CLOTHING 14 15

9 Service Eget serviceverksted Kalibrering av momentnøkler Kalibrering av måleverktøy Kontroll og sertifisering av fallsikringsutstyr Montering av hydraulikkslanger Produksjon av kjetting - løfteutstyr Profilering av arbeidstøy Produktopplæring Temakvelder Utvikling av Can-Ban systemer Kontroll, trykktesting og fylling av brannslukningsapparat Service In-house service workshop Calibration of torque wrenches Calibration of measuring equipment Testing and certification of fall protection systems Fitting of hydraulic hoses Production of chains - lifting equipment Brand marking of working clothes Product training Themed evenings Development of Can-Ban systems Checking, pressure testing and filling of fire-fighting equipment 16 17

10 Våre kunder Mange av våre større kunder er høyteknologiske industribedrifter som opererer i et internasjonalt marked, der økt konkurranse stiller stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i alle ledd. Og ett av leddene er en velorganisert logistikk med moderne lagerhold. Det er i dette leddet Molde Jarnvareforretning kommer inn som en samarbeidspartner. Vårt 2-boks-system er et lønnsomt og effektivt lagersystem som pr i dag blir tatt i bruk av et 20-talls bedrifter i vår region. Hvert system er en individuell tilpasning til hver enkelt kunde. Riktige varer til rett tid, er et motto og resultat, av vårt samarbeid med kanskje Norges mest spennende industrimiljø, hva angår nytenking og produktivitet innen en rekke områder knyttet til marine/offshore og landbasert industri. Our Customers Many of our biggest customers are high-tech industrial firms operating in the international market, with its growing competitiveness and ever-increasing demands for quality and efficiency at all stages. One of these stages is well-organised logistics and modern warehousing. This is precisely where Molde Jarnvareforretning s strength as a business partner lies. Our 2-box-system is a cost-effective and efficient storage system which has so far been adopted by 20 or so firms in the region. Each system is tailor-made to suit the client. The right product at the right time is a motto and subsequence of perhaps Norways most exciting industrial partnership our association with the innovation and productivity to be found in the wealth of fields connected to marine/offshore and land-based industry. KUNDER CUSTOMERS Hyppige dialoger og et nært samarbeid med kunder og leverandører er viktig for alle parter. Her fra vår salgsmesse i Frequent dialogue and a close working relationship between customer and supplier are important for all concerned. Picture taken at our Exhibition in PRODUSENTER MANUFACTURERS GROSSISTER WHOLESALERS LEVERANDØRER SUPPLIERS 18 19

11 Organisasjonsstruktur Organisational Structure John Sandøy Daglig leder Managing Director Ivar Jostein Gravem HMS koordinator HSE Coordinator Roar Kringstad Markeds- og økonomiansvarlig Marketing and Finance Manager Magne Dørum Salgs- og innkjøpsansvarlig Festemidler and Purchasing Manager, Fasteners Terje Gautun Logistikk og innkjøpsansvarlig Logistics and Purchasing Manager John Sandøy Salgsansvarlig Manager Roar Kringstad Økonomi- og personansvarlig Finance and Personnel Manager Terje Gautun Innkjøps- og IT ansvarlig Purchasing and IT Manager Egil Rimstad Lagersjef Stockroom Manager Terje Gautun Ansvarlig Serviceverksted Manager Service workshop Kjell Inderhaug Inneselger Wenche J Stangeland Inneselger Ole Ivar Strømmen Inneselger Leidulf Sivertsen Inneselger Arild Skånes Inneselger Ragnhild Øverlien Regnskap Finance Astrid Nerbøvik Innkjøper Purchasing Harald Holen IT-assistent IT Assistant Inge Paulsen Kundemottaker Customer Reception Leif Rune Kjøsnes Kundemottaker Customer Reception Hilmar Askeland Ekspiditør gasslager Assistant Gas Stocks Svein Olsen Terje Aunebakk Servicetekniker Service technician Beate Sandøy Salgskoordinator Coordinator Øyvind Vikhagen Per Egil Rød 2-boks koordinator Can-Ban Coordinator Jan Erik Bjørseth Gøran Hoksnes Kirsten Sunde Sentralbord Switchboard Per Eivind Havnen MA-assistent MA Assistant Lars Inge Bugge MA-assistent MA Assistant Vidar Heggdal Frank Lervik Trond Sylte Katarina Elvegård Bjørn Groven Serviceteknikker sveisemateriell Service technician Welding equipment Tom Erik Haugen Kjell Ove Amundsen Kai Johnsen Ivar Jostein Gravem Torfi nn Bjørnå Leif Arne Røstberg Kjell Harald Gautun Jan Inge Skreden Geir Håkon Hansen Montør slangeverksted Fitter Hose workshop Jan Petter Lervold Montør slangeverksted Fitter Hose workshop 20 21

12 Problemløsere / Problem Solvers Følgende personer innehar spisskompetanse innen bestemte produktområder: The following people have specifi c expertise in certain product areas: Andre kontaktpersoner / Other Useful Numbers Produktgruppe Product group Navn / Name Telefon / Phone Epost / Brannslukningsutstyr Fire-fighting equipment Gøran Hoksnes (+ 47) Elektroverktøy Electrical equipment Inge Paulsen (+ 47) Fallsikringsutstyr Fall protection equipment Gøran Hoksnes (+ 47) Festemidler Fasteners Magne Dørum (+ 47) Garderobeinnredning Wardrobe equipment Per Egil Rød (+ 47) Gassprodukter Gas products Ivar Jostein Gravem (+ 47) Hydraulikk Hydraulics Tom Erik Haugen (+ 47) Hydraulikkverktøy Hydraulic tools Jan Erik Bjørseth (+ 47) Høytrykksvaskere High-pressure washing equipment Ole Ivar Strømmen (+ 47) Håndverktøy Work bench tools Torfinn Bjørnå (+ 47) Industrigummi Industrial rubber Kjell Inderhaug (+ 47) Kilreimer V-belts Jan Erik Bjørseth (+ 47) Kjeder Chains Kjell Inderhaug (+ 47) Kjemikalier Chemicals Tom Erik Haugen (+ 47) Kompressorer Compressors Jan Erik Bjørseth (+ 47) Kulelager Ball-bearings Kjell Inderhaug (+ 47) Løfteutstyr Lifting equipment Gøran Hoksnes (+ 47) Maskiner & tilbehør Machinery & Accessories Jan Erik Bjørseth (+ 47) Målevertøy Measuring equipment Kai Johnsen (+ 47) Personlig verneutstyr Personal protective equipment Kjell Ove Amundsen (+ 47) Pneumatikk Pneumatics Tom Erik Haugen (+ 47) Punktavsug Spot extract Jan Erik Bjørseth (+ 47) Redskap Hand-tools Torfinn Bjørnå (+ 47) Reoler Shelves Per Egil Rød (+ 47) Sagblad Saw-blades Torfinn Bjørnå (+ 47) Skjærende verktøy Cutting tools Kai Johnsen (+ 47) Skruer Screws Magne Dørum (+ 47) Slanger Hoses Tom Erik Haugen (+ 47) Slangetromler Hose reels Jan Erik Bjørseth (+ 47) Slip & kapp Abrasive materials Torfinn Bjørnå (+ 47) Smøreutstyr Lubricating equipment Jan Erik Bjørseth (+ 47) Stiger / trapper / stillaser Ladders/ Steps/ Scaffoldings Gøran Hoksnes (+ 47) Støvsugere Vacuum cleaners Ole Ivar Strømmen (+ 47) Sveisemaskiner Welding equipment Øyvind Vikhagen (+ 47) Tape & lim Tape & Glue Kjell Ove Amundsen (+ 47) Tetninger / pakninger Sealents Kjell Inderhaug (+ 47) Trykkluftverktøy Pneumatic tools Jan Erik Bjørseth (+ 47) Verkstedinnredning Workshop equipment Per Egil Rød (+ 47) Tittel Title Navn / Name Telefon / Phone Epost / Daglig leder Managing Director John Sandøy (+ 47) Markeds- og økonomi ansvarlig Marketing and Finance Manager Roar Kringstad (+ 47) Logistikk- og innkjøpsansvarlig Logistics and Purchasing Manager Terje Gautun (+ 47) Lagersjef Stockroom Manager Egil Rimstad (+ 47) Regnskap Finance Ragnhild Øverlien (+ 47) Innkjøp Purchasing Astrid Nerbøvik (+ 47) TELEFON / TELEPHONE Sentralbord Ordrekontor Ordrekontor Gass Switchboard Order Office Order Office Gas (+47) (+47) (+47) TELEFAX / FACSIMILE Administrasjon Administration (+47)

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Å RSRAPPORT. Annual report

Å RSRAPPORT. Annual report Å RSRAPPORT 2003 Annual report Innhold: 3. Dette er Ekornes Begivenheter 2003 4. Sammendrag 4. kvartal 5. Ledergruppen 6. Selskapsoversikt 7. Organisasjonsplan Ekornes ASA Virksomheten 9. Daglig leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT I 75 år har Svane skapt norsk sovekomfort Svane has been giving Norwegians a great night s sleep for 75 years I 2012 er det 75 år siden Ekornes lanserte norsk møbelproduksjons

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Utgitt av l Published by The J.J. Ugland Companies 2.2011 l Vol. 56. Photo: Jan Erik Paulsen, Mitsubishi

Utgitt av l Published by The J.J. Ugland Companies 2.2011 l Vol. 56. Photo: Jan Erik Paulsen, Mitsubishi Utgitt av l Published by 2.2011 l Vol. 56 Photo: Jan Erik Paulsen, Mitsubishi The naming ceremony for MV KRISTINITA, a 58,100-dwt bulk carrier newbuilding, took place at Tsuneishi s yard in Zhoushan, China

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55 Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Ombordløfting av boremodul for transport til boreriggen Island Innovator som bygges i Kina. Modulen er

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

Årsrapport Annual Report

Årsrapport Annual Report ASA2008 Årsrapport Annual Report Ekornes 2 Innhold Content Innho Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2013 Land Norge Skottland Chile Canada Antall fartøy 5 5 2 1 Country Norway Scotland Chile Canada No of vessels 5 5 2 1 FARTØY / VESSELS 3.000 m³ 1.900 m³ 1.100 m³ 650 m³ 2013-2014

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt Esso Norge AS Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2011 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

Nythetsbrev / Newsletter AFK konsernet Utgave / Issue no 1 - July 2015

Nythetsbrev / Newsletter AFK konsernet Utgave / Issue no 1 - July 2015 Nythetsbrev / Newsletter AFK konsernet Utgave / Issue no 1 - July 2015 I dette nummer: Kjære kollegaer i Arendals Fossekompani - gruppen Employment of new CEO in Glamox Glamox awarded Statoil - Johan Sverdrup

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer