I industriens tjeneste siden Serving industry since

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I industriens tjeneste siden 1930. Serving industry since 1930. www.molde-jarnvare.no e-mail: post@molde-jarnvare.no"

Transkript

1 I industriens tjeneste siden 1930 Serving industry since 1930 Molde Jarnvareforretning AS, Årøseterveien 17, Pb. 2058, N-6402 Molde, Norway Bank: , Company reg.nr. NO

2 Forord Preface Forretningsidé Molde Jarnvareforretning skal være totalleverandør av maskiner, verktøy, festemidler og industrirekvisita. Molde Jarnvareforretning tar sikte på å opprettholde en ledende posisjon som leverandør av sitt varespekter til industri- og verkstedsbedrifter samt offentlige institusjoner i Møre og Romsdal, og dessuten til enkeltstående bedrifter utenfor dette området. Business Concept Molde Jarnvareforretning will be a one-stop supplier of machinery, tools, fasteners and industrial equipment. Molde Jarnvareforretning aims to maintain a leading position as a supplier of its range of goods to industrial concerns and workshops as well as public institutions in Møre og Romsdal and businesses outside this area. Mye har skjedd siden min farfar Martin Sandøy etablerte Molde Jarnvareforretning i Som i samfunnet for øvrig har vår bransje opplevd store forandringer, spesielt de siste 10 årene. Det en tidligere oppfattet som tradisjonelle og «trauste» industribedrifter innen skipsbygging og annen mekanisk industri, er nå høyteknologiske virksomheter som stadig søker bedre og mer moderne produksjonsmetoder for å møte konkurransen i inn -og utland. Denne utviklingen stiller stadig strengere krav til oss som leverandør. Molde Jarnvareforretning har de seneste årene lagt ned en betydelig innsats for å kunne møte de krav som stilles til en effektiv leverandør av tjenester og utstyr til industrien. Vi er i dag en organisasjon med 41 høyt motiverte medarbeidere som ved hjelp av moderne styringssystemer er beredt til å imøtekomme fremtidens krav til effektiv vareforsyning. Vår kontinuerlige satsing på kompetanseutvikling, gjør at vi i tillegg til å levere varer, også kan være industriens støttespiller som problemløser. For å møte fremtidens krav om effektiv logistikk, samt et høyt servicenivå, er også bygningsmassen kontinuerlig bygd ut og oppgradert. Dette har ført til bl.a. nytt trimrom for bedriftens ansatte, egen Parker Storebutikk (landets første), nytt gasslager, serviceverksted, varelager og kontorfløy. De nye lokalene er samlet i et eget bygg på ca m 2. Total bygningsmasse utgjør nå ca m 2. Sammen med våre samarbeidspartnere, som representerer markedets ledende produkter på sine felt, vil vi som lokal forhandler fortsette å utvikle oss i takt med våre kunder. A great deal has happened since my paternal grandfather, Martin Sandøy, founded Molde Jarnvareforretning in As with society as a whole, our branch of industry has seen a great many changes, especially in the past 10 years. What were once considered traditional and steady industrial concerns in shipbuilding and other mechanical industries are now high-tech operations constantly seeking improved and more state-of-the-art production methods to contend with competition at home and abroad. These developments have imposed increasingly stringent requirements on us as suppliers. In the past few years, Molde Jarnvareforretning has put a great deal of effort into meeting the requirements made of an efficient supplier of services and equipment to industry. Today we have an organisation with 41 highly- motivated employees who, with the help of modern management systems, are prepared to meet the demands of the future for efficient provision of goods. In order to meet with tomorrow s demands for effective running costs and high profile customer service, the firm s premises are continually being expanded and improved. This has led to, among other things, a new exercise gym for the firm s employees, the land s first Parker Store, a new gas warehouse, service workshop, stock-room and office wing. The new facilities are housed in a separate building of approximately 2,500 m 2. Altogether, the present day premises cover ca. 6,000 m 2. Together with our business partners, who represent the market leaders in their respective fields, it is our aim as local distributors to continue to evolve in line with the needs of our customers. John Sandøy daglig leder Managing Director Eierne Molde Jarnvareforretning AS er 100% eid av John Sandøy og hans to døtre Beate og Johanne. Tredje og fjerde generasjon Sandøy, vil med sitt aktive eierskap, bidra til at det hele tiden søkes løsninger som kan styrke bedriften som den regionalt ledende i sin bransje. Proprietors Molde Jarnvareforretning AS is 100% owned by John Sandøy and his two daughters, Beate and Johanne. As third and fourth generation active owners, the family is concerned with constantly seeking out solutions to strengthen the firm s leading regional position in its field. 3

3 Styret Dagens styre består av, fra venstre John Sandøy, Beate Sandøy, Thorbjørn Nerbø (styreformann), Astrid Nerbøvik og Roar Kringstad. Board Members The present day board consists of John Sandøy, Beate Sandøy, Thorbjørn Nerbø (chairman), Astrid Nerbøvik and Roar Kringstad. Ledelsen Dagens lederkvartett i Molde Jarnvareforretning består av (fra venstre) Terje Gautun, Magne Dørum, John Sandøy og Roar Kringstad. Managers Today s manager quartet comprises (from the left) Terje Gautun, Magne Dørum, John Sandøy and Roar Kringstad. Vår viktigste ressurs Molde Jarnvareforretning handler først og fremst om faglig kompetanse, god kjennskap og kunnskap om markedet, høy servicegrad, gode kollegiale forhold og et tett og nært samarbeid med kunder og leverandører. Alle disse faktorene blir vel ivaretatt av vår velkvalifiserte stab. Our most important resource Molde Jarnvareforretning is concerned first and foremost with professional standards, familiarity with and good knowledge of the market, the provision of high levels of service, a good working environment and close co-operation between customer and supplier. All of these factors are taken good care of by our well-qualified staff. 4 5

4 Historie Molde Jarnvareforretning AS ble etablert av maskiningeniør Martin Sandøy 26. mai Martin Sandøy startet sin karriere som dreier og montør hos Nils N. Finnøy Motorfabrikk, og tok deretter ingeniørutdannelse på Skiensfjordens Maskinistskole. Etter endt utdannelse fi kk han arbeid som tegner hos Brødrene Brunvoll Motorfabrikk i Molde. Noen år senere dro han over til Amerika for å legge seg opp penger. Han arbeidet blant annet en periode hos General Motors. Som 40-åring reiste han tilbake til Norge for godt, og etablerte umiddelbart sin egen jernvareforretning. Den første kundekretsen var privatpersoner og bønder fra Molde og omkringliggende områder. Varespekteret var svært variert, og omfattet egentlig alt unntatt trelast og matvarer. Molde Jarnvareforretning ( ) History Molde Jarnvareforretning AS was founded in 1930 by Martin Sandøy, a mechanical engineer. Martin Sandøy began his career as a lathe operator and fitter at Nils N. Finnøy Motorfabrikk and then trained as an engineer at Skiensfjordens Maskinistskole. Once he had completed his education, Nils found employment at Brødrene Brunvoll Motorfabrikk in Molde as a draughtsman. Some years later, he went to America to earn money and to put a little aside for the future. He worked for a number of companies, including General Motors. At the age of 40 he returned to Norway for good and immediately established his own ironmonger s shop. His first clients included private individuals and farmers from Molde and the surrounding area. The shop stocked an extremely wide range of goods and originally included everything under the sun, apart from timber and food. Etter en noe omfl akkende tilværelse helt frem til krigens slutt, kunne firmaet i 1947 fl ytte inn i egne lokaler i Molde sentrum. Etter hvert ble også industribedrifter og båtbyggerier en del av fi rmaets kundegruppe. Salgsområdet ble gradvis utvidet, og fi rmaet ble leverandør til de fl este industribedrifter i Romsdal. I 1963 overtok Johan Sandøy, grunnleggerens sønn, styringen. Molde Jarnvareforretning opplevde på denne tiden stor etterspørsel av verktøy og utstyr til en sterkt ekspanderende industri. Denne kundegruppen ble etter hvert den mest dominerende, og tradisjonelt salg over disk utgjorde en stadig mindre andel av omsetningen. Dette førte til at behovet for lagerplass økte. På begynnelsen av tallet hadde Molde Jarnvareforretning derfor leid lagerplass på hele 6 forskjellige steder i og utenfor Molde sentrum. Man besluttet derfor å bygge nytt lager i Årødalen, 7 km øst for Molde sentrum. Dette stod ferdig i årsskiftet 1983/1984 og inneholdt et tidsmessig lager på til sammen 1200 m 2. På denne tiden hadde selskapet 12 ansatte og en årsomsetning på knapt 15 millioner kroner. Butikk- og kontorlokalene skulle fortsatt ha sitt tilhold i byen. Etter en tid innså man at hele virksomheten burde samles under ett tak. 7. mai 1984 kom derfor butikk- og kontorpersonalet fl yttende etter. En 54 års epoke i Storgata var dermed over. I de påfølgende årene har det vært en sterk ekspansjon i bedriften, noe som har medført totalt 8 utvidelser av bygningsmassen samt oppkjøp av naboeiendommen. Firmaet disponerer idag 6000 m 2 bruksareal. I 1985 overlot Johan Sandøy den daglige ledelsen til sin sønn John, men deltok selv aktivt i bedriften til sin bortgang i april Dagens fi rma styres således av 3. generasjon jernvarehandler. John har hele tiden videreført sin fars tankegang ved at man lar kundens behov i størst mulig grad få bestemme hvilket produktspekter man til enhver tid lagerfører. Dette har medført at Molde Jarnvareforretning i dag, som for 30 år siden, fortsatt lagerfører varer som er spesielt tilpasset bestemte kunder. Martin Sandøy ( ) Firmaets lokaler lagt i ruiner i april 1940 Bergsbakkgården ( ) The fi rms premises lying in ruins in April 1940 Johan Sandøy ( ) 100 års ansiennitet og eneste nåværende medarbeidere fra Storgata-epoken. Fra venstre John Sandøy, ansatt 1968 (barnebarn av grunnleggeren), Torfinn Bjørnå, ansatt 1975, Magne Dørum, ansatt Det gamle kassa-apparatet var i kontinuerlig drift fra 1930 og frem til years with the company and the only remaining employees from the Storgata epoch. From the left John Sandøy, appointed in 1968 (grandson of the founder), Torfinn Bjørnå, appointed in 1975, Magne Dørum, appointed in This old cash register was in constant use from 1930 to Storgata 34 ( ) After a somewhat itinerant existence until the end of the Second World War, the firm was able to move into its own premises in the centre of Molde in In time, local industrial concerns and shipbuilding companies joined the company s customer group. The sales area gradually widened and the company became the chief supplier to most industrial concerns in Romsdal. In 1963, Johan Sandøy, the founder s son, took over as manager of the company. It was during this period that Molde Jarnvareforretning experienced a huge demand in tools and equipment from a vigorously expanding industry. With time, this customer group became the most dominant, and conventional over-the-counter sales accounted for a steadily decreasing proportion of sales, leading to an increased need for storage space. Thus, at the beginning of the 1980s, Molde Jarnvareforretning was renting storage facilities in a total of six different locations in the centre of Molde and the surrounding area. A decision was therefore made to build new warehouse facilities in Årødalen, 7 kilometres east of the centre of Molde. Construction was completed at the turn of the year 1983/1984 and the warehouse had modern storage facilities measuring a total of 1,200 square metres. At this time, the company employed 12 people and reported an annual turnover of almost NOK 15 million. The retail outlet and office premises remained in the town. After a while, it was realised that it would make more sense to have the whole operation gathered under one roof. On 7th May 1984, the retail and office personnel moved into the new facilities and, with that, the company s 54-year epoch in Storgata came to an end. Subsequent years have seen a significant increase in the business, resulting in no fewer than eight building extensions and the takeover of neighbouring property. Today s premises cover an area of 6,000 m 2. In 1985, Johan Sandøy was succeeded as Managing Director by his son John, but continued to participate actively in day-to-day operations until his death in April Consequently, the firm today is led by the third generation of a family of ironmongers. John continues to promote his father s philosophy of allowing the customer s needs to determine the range of products held in stock at all times, as far as possible. This means that Molde Jarnvareforretning continues to stock goods which are specially adapted to meet the needs of specific customers, just as it did 30 years ago. 6 7

5 Molde Jarnvareforretning i dag Molde Jarnvareforretning er totalleverandør av maskiner, verktøy, festemidler og industrirekvisita. Bedriften har 41 ansatte og forventer en omsetning i 2007 på 175 millioner kroner. Varespekteret inneholder ca produkter som er lagerført for lokal industri. Kundemassen består i dag av ca 1500 store og små kunder. For å betjene disse, benyttes ca 800 forskjellige leverandører fra inn- og utland. Store innkjøp direkte fra produsenter i utlandet, gjør oss til en av Norges største industrileverandører innen vår bransje. Molde Jarnvareforretning holder til i moderne lokaler i Årødalen, 7 km fra Molde sentrum. Samlet bygningsmasse utgjør et bruksareal på m² og inneholder varelager, varemottak, kontoravdelinger, kurs -og møtelokaler, showrom, trimrom, serviceverksted, gasslager og produksjonslokale for pressing av hydraulikkslanger. Ved hjelp av moderne styringsverktøy for ordrebehandling, salg, innkjøp, økonomi og lagerstyring, er vi forberedt på å møte de krav industrien stiller til en effektiv leverandør av varer og tjenester. I tillegg til å levere ulike varer, har vi utviklet en rekke tjenester som vi kan tilby den lokale industrien. Dette er bl.a pressing av hydraulikkslanger, kalibrering av diverse verktøy og utstyr, serviceoppdrag, utvikling av Can-Ban systemer og gjennomføring av kursog temakvelder. Parker Store 16. mars 2006 åpnet Parker Store, som Norges første, sine dører i Molde Jarnvareforretnings nyervervede lokaler. Som en butikk i butikken vil Parker Store tilby industrien og privatmarkedet reparasjoner innen hydraulikkslanger, rørledningskomponenter, pneumatikk, filtrering og instrumentering. Butikk, lager og verksted utgjør ca 500 m² og avdelingen har tre ansatte. Molde Jarnvare - forretning today Molde Jarnvareforretning is a general supplier of machinery, tools, fasteners and industrial equipment.the firm has 41 employees and expects to have a turnover of NOK 175 mill in The range spans some 40,000 items stocked for local industry. About 1500 large and small customers are served by ca 800 separate suppliers both at home and abroad. Bulk buying directly from foreign manufacturers makes us Norway s largest industrial supplier within our field. Molde Jarnvareforretning is based in premises in Årødalen, 7 kilometres from the centre of Molde. The buildings make up a total area of m² and include stockrooms, goods reception facilities, offices, premises for holding training courses and meetings, showrooms, service workshops, gasstorage facilities and production premises for moulding hydraulic hoses. With the aid of modern EDP-based control equipment for handling orders, sales, purchasing, finance and stock-taking, we are fully prepared to meet the demands made by the industry of an efficient supplier of goods and services. In addition to supplying goods, we have developed a number of services which we can offer to local industry, including fitting hydraulic hoses, calibration of various tools and equipment, service commissions, the development of Can-Ban systems and courses and themed evenings. Parker Store The first Parker Store in Norway opened its doors in Molde Jarnvareforretning s newly renovated premises on 16th March As a shop within a shop Parker Store aims to supply industry and the private market with a repair service for hydraulic hoses, plumbing components, pneumatics, filtering and specialist instruments. The stockroom and workshop cover an area of roughly 500 m2 and the department has three employees. 8 9

6 Gode arbeidsforhold Molde Jarnvareforretning har lyse og trivelige arbeidsforhold for medarbeidere, kunder og forretningsforbindelser. Good working conditions Molde Jarnvareforretning has light and pleasant working conditions for all employees, customers and business contacts. Salgsmesse i forbindelse med firmaets 75 -års jubileum i Exhibition in celebration of the fi rm s 75th anniversary in I møterommet holdes diverse kurs og møter. Her fra en salgsbriefing ledet av markedssjef Roar Kringstad. Various courses and meetings are held in the meeting room. Here, a sales briefing is led by Roar Kringstad, the Marketing Manager. Bedre fysisk form gir også økt velvære. Vårt topp moderne trimrom blir flittig benyttet av bedriftens ansatte. Better physical condition leads to increased wellbeing. The firm s employees put our top-class exercise gym to good use. Firmaets losje på Aker Stadion. Ved alle hjemmekamper til Molde Fotballklubb er vi til stede, sammen med gode forretningsforbindelser. Company box at Aker stadium. We are there at all of Molde Football Club s home matches, along with our good business partners. Velfortjent lunsjpause i firmaets lyse og trivelige spiserom. A well-earned lunch break in the firm s light and pleasant dining room

7 Våre produkter og leverandører Molde Jarnvareforretning har alltid hatt som mål å tilby markeds ledende produkter fra eget lager. Med lagerførte artikler er vi alltid i stand til å yte en meget høy servicegrad ovenfor våre kunder, dvs at vi kan levere på dagen. Andre standardvarer vil være på plass hos kunden 1-4 dager etter at vi har mottatt ordren. Vår allsidige miks av produkter og underleverandører er et resultat av snart 80 års erfaring og samarbeid, slik at vi nå kan tilby markedets mest anerkjente produkter. Products and Suppliers Molde Jarnvareforretning has always aimed at providing leading market products from its own warehouse. With 40,000 articles in stock, we are able to give the very best of service to our customers at all times by offering same day delivery. Other standard items can be in the customer s hands between one and four days of receiving the order. Our comprehensive variety of products and sub-suppliers is the result of almost 80 years experience, and our products are recognised as the best on the market. FESTEMIDLER FASTENERS HÅNDVERKTØY WORK BENCH TOOLS REDSKAP HAND TOOLS MÅLEVERKTØY CALIBRATING INSTRUMENTS INNREDNING WORKSHOP FITTINGS OPPBEVARING STORAGE STIGER/TRAPPER/STILLAS LADDERS/STEPS/SCAFFOLDINGS LØFTEUTSTYR LIFTING EQUIPMENT FALLSIKRINGSUTSTYR FALL PROTECTION ELEKTROVERKTØY ELECTRICAL TOOLS TRYKKLUFTVERKTØY PNEUMATIC EQUIPMENT KOMPRESSORER COMPRESSORS RENGJØRINGSMASKINER CLEANING MACHINERY MASKINER OG TILBEHØR MACHINERY AND ACCESSORIES ARBEIDSMILJØPRODUKTER WORKING ENVIRONMENT PRODUCTS TRANSMISJONER TRANSMISSIONS KJEMIKALIER CHEMICALS TAPE OG LIM TAPE AND GLUE 12 13

8 R SVEIS WELDING REKVISITA INDUSTRIAL EQUIPMENT SAGBLAD SAW-BLADES SKJÆRENDE VERKTØY CUTTING TOOLS SLIP OG KAPP GRINDING AND CUTTING INDUSTRISLANGER INDUSTRIAL HOSES SMØREUTSTYR LUBRICATING EQUIPMENT GASS GAS GASSTILBEHØR GAS ACCESSORIES HYDRAULIKK HYDRAULICS HYDRAULIKKVERKTØY HYDRAULIC TOOLS LAGER BEARINGS PAKNINGER/TETNINGER SEALANTS PNEUMATIKK PNEUMATICS VERNEUTSTYR PROTECTIVE CLOTHING 14 15

9 Service Eget serviceverksted Kalibrering av momentnøkler Kalibrering av måleverktøy Kontroll og sertifisering av fallsikringsutstyr Montering av hydraulikkslanger Produksjon av kjetting - løfteutstyr Profilering av arbeidstøy Produktopplæring Temakvelder Utvikling av Can-Ban systemer Kontroll, trykktesting og fylling av brannslukningsapparat Service In-house service workshop Calibration of torque wrenches Calibration of measuring equipment Testing and certification of fall protection systems Fitting of hydraulic hoses Production of chains - lifting equipment Brand marking of working clothes Product training Themed evenings Development of Can-Ban systems Checking, pressure testing and filling of fire-fighting equipment 16 17

10 Våre kunder Mange av våre større kunder er høyteknologiske industribedrifter som opererer i et internasjonalt marked, der økt konkurranse stiller stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i alle ledd. Og ett av leddene er en velorganisert logistikk med moderne lagerhold. Det er i dette leddet Molde Jarnvareforretning kommer inn som en samarbeidspartner. Vårt 2-boks-system er et lønnsomt og effektivt lagersystem som pr i dag blir tatt i bruk av et 20-talls bedrifter i vår region. Hvert system er en individuell tilpasning til hver enkelt kunde. Riktige varer til rett tid, er et motto og resultat, av vårt samarbeid med kanskje Norges mest spennende industrimiljø, hva angår nytenking og produktivitet innen en rekke områder knyttet til marine/offshore og landbasert industri. Our Customers Many of our biggest customers are high-tech industrial firms operating in the international market, with its growing competitiveness and ever-increasing demands for quality and efficiency at all stages. One of these stages is well-organised logistics and modern warehousing. This is precisely where Molde Jarnvareforretning s strength as a business partner lies. Our 2-box-system is a cost-effective and efficient storage system which has so far been adopted by 20 or so firms in the region. Each system is tailor-made to suit the client. The right product at the right time is a motto and subsequence of perhaps Norways most exciting industrial partnership our association with the innovation and productivity to be found in the wealth of fields connected to marine/offshore and land-based industry. KUNDER CUSTOMERS Hyppige dialoger og et nært samarbeid med kunder og leverandører er viktig for alle parter. Her fra vår salgsmesse i Frequent dialogue and a close working relationship between customer and supplier are important for all concerned. Picture taken at our Exhibition in PRODUSENTER MANUFACTURERS GROSSISTER WHOLESALERS LEVERANDØRER SUPPLIERS 18 19

11 Organisasjonsstruktur Organisational Structure John Sandøy Daglig leder Managing Director Ivar Jostein Gravem HMS koordinator HSE Coordinator Roar Kringstad Markeds- og økonomiansvarlig Marketing and Finance Manager Magne Dørum Salgs- og innkjøpsansvarlig Festemidler and Purchasing Manager, Fasteners Terje Gautun Logistikk og innkjøpsansvarlig Logistics and Purchasing Manager John Sandøy Salgsansvarlig Manager Roar Kringstad Økonomi- og personansvarlig Finance and Personnel Manager Terje Gautun Innkjøps- og IT ansvarlig Purchasing and IT Manager Egil Rimstad Lagersjef Stockroom Manager Terje Gautun Ansvarlig Serviceverksted Manager Service workshop Kjell Inderhaug Inneselger Wenche J Stangeland Inneselger Ole Ivar Strømmen Inneselger Leidulf Sivertsen Inneselger Arild Skånes Inneselger Ragnhild Øverlien Regnskap Finance Astrid Nerbøvik Innkjøper Purchasing Harald Holen IT-assistent IT Assistant Inge Paulsen Kundemottaker Customer Reception Leif Rune Kjøsnes Kundemottaker Customer Reception Hilmar Askeland Ekspiditør gasslager Assistant Gas Stocks Svein Olsen Terje Aunebakk Servicetekniker Service technician Beate Sandøy Salgskoordinator Coordinator Øyvind Vikhagen Per Egil Rød 2-boks koordinator Can-Ban Coordinator Jan Erik Bjørseth Gøran Hoksnes Kirsten Sunde Sentralbord Switchboard Per Eivind Havnen MA-assistent MA Assistant Lars Inge Bugge MA-assistent MA Assistant Vidar Heggdal Frank Lervik Trond Sylte Katarina Elvegård Bjørn Groven Serviceteknikker sveisemateriell Service technician Welding equipment Tom Erik Haugen Kjell Ove Amundsen Kai Johnsen Ivar Jostein Gravem Torfi nn Bjørnå Leif Arne Røstberg Kjell Harald Gautun Jan Inge Skreden Geir Håkon Hansen Montør slangeverksted Fitter Hose workshop Jan Petter Lervold Montør slangeverksted Fitter Hose workshop 20 21

12 Problemløsere / Problem Solvers Følgende personer innehar spisskompetanse innen bestemte produktområder: The following people have specifi c expertise in certain product areas: Andre kontaktpersoner / Other Useful Numbers Produktgruppe Product group Navn / Name Telefon / Phone Epost / Brannslukningsutstyr Fire-fighting equipment Gøran Hoksnes (+ 47) Elektroverktøy Electrical equipment Inge Paulsen (+ 47) Fallsikringsutstyr Fall protection equipment Gøran Hoksnes (+ 47) Festemidler Fasteners Magne Dørum (+ 47) Garderobeinnredning Wardrobe equipment Per Egil Rød (+ 47) Gassprodukter Gas products Ivar Jostein Gravem (+ 47) Hydraulikk Hydraulics Tom Erik Haugen (+ 47) Hydraulikkverktøy Hydraulic tools Jan Erik Bjørseth (+ 47) Høytrykksvaskere High-pressure washing equipment Ole Ivar Strømmen (+ 47) Håndverktøy Work bench tools Torfinn Bjørnå (+ 47) Industrigummi Industrial rubber Kjell Inderhaug (+ 47) Kilreimer V-belts Jan Erik Bjørseth (+ 47) Kjeder Chains Kjell Inderhaug (+ 47) Kjemikalier Chemicals Tom Erik Haugen (+ 47) Kompressorer Compressors Jan Erik Bjørseth (+ 47) Kulelager Ball-bearings Kjell Inderhaug (+ 47) Løfteutstyr Lifting equipment Gøran Hoksnes (+ 47) Maskiner & tilbehør Machinery & Accessories Jan Erik Bjørseth (+ 47) Målevertøy Measuring equipment Kai Johnsen (+ 47) Personlig verneutstyr Personal protective equipment Kjell Ove Amundsen (+ 47) Pneumatikk Pneumatics Tom Erik Haugen (+ 47) Punktavsug Spot extract Jan Erik Bjørseth (+ 47) Redskap Hand-tools Torfinn Bjørnå (+ 47) Reoler Shelves Per Egil Rød (+ 47) Sagblad Saw-blades Torfinn Bjørnå (+ 47) Skjærende verktøy Cutting tools Kai Johnsen (+ 47) Skruer Screws Magne Dørum (+ 47) Slanger Hoses Tom Erik Haugen (+ 47) Slangetromler Hose reels Jan Erik Bjørseth (+ 47) Slip & kapp Abrasive materials Torfinn Bjørnå (+ 47) Smøreutstyr Lubricating equipment Jan Erik Bjørseth (+ 47) Stiger / trapper / stillaser Ladders/ Steps/ Scaffoldings Gøran Hoksnes (+ 47) Støvsugere Vacuum cleaners Ole Ivar Strømmen (+ 47) Sveisemaskiner Welding equipment Øyvind Vikhagen (+ 47) Tape & lim Tape & Glue Kjell Ove Amundsen (+ 47) Tetninger / pakninger Sealents Kjell Inderhaug (+ 47) Trykkluftverktøy Pneumatic tools Jan Erik Bjørseth (+ 47) Verkstedinnredning Workshop equipment Per Egil Rød (+ 47) Tittel Title Navn / Name Telefon / Phone Epost / Daglig leder Managing Director John Sandøy (+ 47) Markeds- og økonomi ansvarlig Marketing and Finance Manager Roar Kringstad (+ 47) Logistikk- og innkjøpsansvarlig Logistics and Purchasing Manager Terje Gautun (+ 47) Lagersjef Stockroom Manager Egil Rimstad (+ 47) Regnskap Finance Ragnhild Øverlien (+ 47) Innkjøp Purchasing Astrid Nerbøvik (+ 47) TELEFON / TELEPHONE Sentralbord Ordrekontor Ordrekontor Gass Switchboard Order Office Order Office Gas (+47) (+47) (+47) TELEFAX / FACSIMILE Administrasjon Administration (+47)

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON 20 APRIL 2017

PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON 20 APRIL 2017 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL SELSKAPETS ORDINÆRE GENERAL FORSAMLING SOM SKAL AVHOLDES 20. APRIL 2017 PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Lean: et historisk perspektiv

Lean: et historisk perspektiv Lean i Lag Seminar Trondheim, 23.09.2010: Beyond Lean hvor går veien videre? Jan Ola Strandhagen Research Director SINTEF Industrial Management Professor NTNU IPK Project Director CRI NORMAN 1 Lean: et

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Updated Articles of the EPCI NS8407

Updated Articles of the EPCI NS8407 Updated Articles of the EPCI NS8407 Tom F. Valbrek Bane NOR, Energi Engineering & Projects Revised EPCI standard based on NS8407 Background: New Bane NOR version of Norsk Totalkontrakt (NTK) EPCI Contract

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Temaer Hva er en relasjon? Hva er en hierarkisk relasjon? Hva er en gjensidig relasjon? Hva er tillit i

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Mennesker med løsninger. People with solutions

Mennesker med løsninger. People with solutions Mennesker med løsninger People with solutions ELTA Management og Møre Teknikk har gått sammen for å skape en sterk samling av kompetanse, ressurser og tjenester for sine kunder og samarbeidspartnere. Resultatet

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer