BSK implementeringsguide ISO PAIN Customer Credit Transfer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer"

Transkript

1 BSK implementeringsguide ISO PAIN ustomer redit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide Basert på ommon Global Implementation GI" ommon Industry Agreement: As of October 14, 2010 APPOVED BY GI PLENAY: ay 11, 2011 januar 2012 BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 1 av 45

2 Innhold Endringskatalog Dato Ver Utført av endringer orten Holter Første versjon. Innhold Side Innledning Funksjonell beskrivelse Omfang av meldingssettet eldingsflyt Betalingstyper Kvalitet Eksempler Enkel betaler debtor initiert T melding Betaling på grunnlag av mottatt faktura Papir eller efaktura Enkeltbetaling kontohaver initierer en betaling på vegne av 3.part På vegne av 3.part ved bruk av servicesenter Teknisk beskrivelse Bruk av melding Identifikasjon av kunderoller Betalingsinformasjon yndighetsrapportering eldingsoppbygging 11 4 Struktur Forklaring til tabellene Formatspesifikasjon 5. essage Functionality Group Header Information Structure Group Header Payment Information Information Structure Payment Information redit Transfer Transaction Information Information Structure redit Transfer Transaction Information Key s describing parties and instructions Descriptions Payment Information PaymentTypeInformation Payment Information Debtor Payment Information DebtorAccount Payment Information DebtorAgent Payment Information UltimateDebtor redit Transfer Transaction Information PaymentIdentification redit Transfer Transaction Information Amount redit Transfer Transaction Information UltimateDebtor redit Transfer Transaction Information IntermediaryAgent redit Transfer Transaction Information reditoragent redit Transfer Transaction Information reditor redit Transfer Transaction Information reditoraccount redit Transfer Transaction Information Ultimatereditor redit Transfer Transaction Information egulatoryeporting redit Transfer Transaction Information emittanceinformation BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 2 av 45

3 1. Introduction 1. Innledning Implementasjonsguiden er utarbeidet i regi av BSK. Denne implementasjonsguiden for ustomerredittransfer melding er basert på ISO essage Definition eport (D) og ommon Global Implementation GI Guide for ISO ustomerredittransfer Initiation (T) of June 2011 Implementasjonsguiden beskriver hvordan XL ISO format skal benyttes for formidling av betalingsoppdrag inn mot norske er., og definerer hvilke informasjonser som må være med i et betalingsoppdrag, og som ene kan formidle videre til betalingsmottakers. Implementasjonsguiden kan også være til nytte i planlegging og oppbygging av EP - systemer som vil benytte xml-formater for utveksling av informasjon. ISO essage Definition eport (D) og essage Usage Guideline (UG) kan lastes ned fra: ommon Global Implementation initiative (ISO GI Initiative) er et "SWIFT comunity" hvis hovedoppgave er å definere én felles standard for implementering av ISO meldinger til bruk mellom er og enes bedriftskunder. GI Implementasjons IG av 13 juni 2011 er tilgjengelig på Swift omunity nets hjemmeside. https://www.swiftcommunity.net/communities/288/files ålgruppe ustomerredittransfer- meldingen er betalingsinstruksjoner til betalers som inneholder informasjon beregnet på de finansielle institusjonene som er involvert i betalingen, samt informasjon rettet til betalingsmottakeren. Første del av implementasjonsguiden gir en oversikt på generelt grunnlag om bruk av Tmeldinger, med fokus på funksjonalitet og omfang. Denne delen er på norsk eldingen skal nyttes av oppdragsgiver til å instruere betalers om å foreta en betalingsoverføring fra en angitt konto, samt gi grunnlag for å gi betalingsmottaker nødvendig informasjon om hva betalingen gjelder. Denne implementasjonsguiden gir flere eksempler på hvordan dette kan gjøres (se kapitlet eldingsflyt). Andre del er en veiledning i hvordan meldingstypen skal implementeres, og er rettet mot teknisk personell som vil ha det som oppgave. Den er bygget opp i tabellform med detaljert beskrivelse av meldingsstruktur og krav til meldingsinnhold, samt eventuelle tilleggs forklaringer for å tydeliggjøre bruken av feltene. Denne delen er skrevet på engelsk, for å gjøre det enklere å samholde detaljinformasjon mellom ISO D, GI-IG og BSK-IG, og se hvor det er lokalt avvik/presisering. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 3 av 45

4 1. Introduction 1.1 Funksjonell beskrivelse T-meldingen inneholder all den informasjonen de finansielle institusjonene trenger for å utføre en betaling. En T melding gir finansinstitusjonen en instruks om å overføre et bestemt beløp i en spesifisert valuta fra en bestemt konto til en bestemt mottakskonto. Det er mulig å overføre flere slike bestillinger i den samme meldingen. T-meldingen kan inneholde nødvendig informasjon som gir betalingsmottakeren mulighet til enkelt å matche inngående betalinger mot, for eksempel, utestående kundefordringer eget system, ved at Fakturanummer, eller KID kan følge med som strukturert informasjon. - En T-melding kan referere til en eller flere fakturaer og kreditt notater, eller andre grunner for betaling Omfang av meldingssettet T-meldinger utveksles mellom en oppdragsgiver Initiating Party (InitiatingParty) og betalers Debtor Agent (DebtorAgent) eventuelt via en formidler (ForwardingAgent eldingssettet dekker betalers behov for å initiere betalinger, overvåke og administrere de. eldingstypene er: ustomerredittransferinitiationv03: brukes til å initiere et betalingsoppdrag. Den sendes fra betaler til betalers, eventuelt via en formidler. ustomerpaymentstatuseportv03: brukes til å rapportere status på betalingsoppdraget. Den blir sendt fra betalers eller via formidler tilbake til betaler. Bruk av denne meldingstypen avtales mellom betaler og /formidler. ustomerpaymentancelationequestv01: brukes til å sende en stoppordre på et tidligere innsendt betalingsoppdrag. Den sendes fra betaler til betalers, eventuelt via en formidler. Bruk av denne meldingstypen avtales mellom betaler og /formidler. Denne implementasjonsguide dekker ustomer redit TransferInitiation V eldingsflyt T-meldingen sendes fra Oppdragsgiver/betaler (InitiatingParty) til betalers (Debtor Agent), eventuelt via en formidler (ForwardingAgent). Scenariene som er beskrevet,viser forskjellige kunderoller på betalersiden av et betalingsoppdrag, og tilsvarende på betalingsmottakersiden. På oppdragssiden, kan inntil tre roller spesifiseres: InitiatingParty, dvs. den som sender meldingen, Debtor, dvs. eier av konto som skal belastes, og UltimateDebtor, dvs. den som skylder penger til kreditor som følge av mottak av varer eller tjenester. Disse tre rollene kan dekkes av én og samme aktør, eller de kan dekkes av ulike aktører. T-meldingen gjør det mulig å inkludere alle tre roller i en melding. På betalingsmottakssiden, kan inntil to roller spesifiseres: reditor, dvs. eieren av kontoen som skal godskrives, og Ultimatereditor, dvs. den som er fordringshaver / den som skal motta pengene. Disse to rollene kan dekkes av én og samme aktør, eller de kan dekkes av ulike aktører. T-meldingen gjør det mulig å inkludere begge roller i en melding. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 4 av 45

5 1. Introduction Betalingstyper T-meldinger vil i hovedsak bli brukt for å dekke innenlandske- og grensekryssende betalinger: Betalingsinstruksjonen dekker informasjonsbehovet ved betaling av en eller flere fakturaer hvor det skal være en spesifikasjon i form av en referanse m.m. til underliggende handelstransaksjon. asseutbetalinger omfatter normalt lønns- eller pensjonsutbetalinger eller 1 til mange regningsbetalinger. 1.2 Kvalitet I forbindelse med elektronisk utveksling av meldinger, vil meldingene bli lest maskinelt av system hos mottaker av meldingen. an bør derfor legge opp til strenge rutiner rundt meldingsutveksling, herunder bl.a.: - Nummerering av meldinger for å sikre at meldinger ikke går tapt under overføring - utiner for å sikre at meldinger ikke sendes flere ganger - Sikre at meldingsinnhold ikke kan manipuleres under overføring - Sikre at avsender faktisk er den han gir seg ut for å være - Sikre at meldingen inneholder tilstrekkelig informasjon for ende til ende betaling - Sikre at informasjon i meldingen ikke kan leses av uvedkommende - Statusrapport fra bekrefter at har overtatt ansvar Ovennevnte går i stor grad på forhold rundt utveksling av meldinger og dekkes ikke av denne IG. Krav til utveksling avtales med den enkelte. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 5 av 45

6 2. Eksempel 2. Eksempler på bruk av ustomerredittransfer-meldinger 2.1 Enkel betaling (debtor) initiert T-melding I dette eksemplet er det kontoeier (Debtor) som initierer betalingsoppdraget. Betalers konto er i Bank A (DebtorAgent). Betalingsmottaker (reditor) har sin konto i Bank B (reditoragent). (Eksempelvis lønn, pensjon) Betaler genererer i sitt system en T-melding som sendes til betalers (Bank B) med instruksjon om overføring av beløp til kreditors konto i Bank B. Betaling utføres, og transaksjon med informasjon fra T-melding sendes B for godskrift av kreditors konto og utsending av informasjon om kreditering til betalingsmottaker. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 6 av 45

7 2. Eksempel 2.2 Betaling på grunnlag av mottatt faktura Papir eller efaktura) Kreditor sender faktura til Betaler på papir eller som efaktura (avhengig av betaler kan motta efaktura. Hvis efaktura går den via Access punkt som videreformidler til betaler. Betaler mottar efaktura og leser denne inn i sitt EP system. Tilrettelagt for elektronisk fakturahåndtering. Autorisert efaktura vil generere en T-melding med informasjon fra efakturaen. Denne sendes til Bank A som betalingsinstruksjon. Betaling utføres, og transaksjon med informasjon fra T-melding sendes B for godskrift av kreditors konto og utsending av informasjon om kreditering til betalingsmottaker. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 7 av 45

8 2. Eksempel 2.3 Enkeltbetaling kontohaver initierer en betaling på vegne av 3.part. I dette eksemplet har vi tatt utgangspunkt i et konsern, hvor mor er kontoeier, også for alle datterselskap. or initierer betalingsoppdrag på vegne av et datterselskap som er skyldner, og mottaker av faktura. På fakturautsteder siden har vi en tilsvarende konstellasjon, hvor mor er eier av kreditkonto oppgitt i fakturaen, men hvor datterselskap er den egentlige fordringshaver. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 8 av 45

9 2. Eksempel 2.4 På vegne av 3.part ved bruk av servicesenter I dette eksemplet er Kunde A både kontohaver og skyldner (mottaker av faktura), så derfor er det kun nødvendig å angi Betaler (Debtor) rollen i meldingen. Kunde a benytter seg av et SharedServiceenter (SS), som f.eks kan være et regnskapskontor, for å foreta betalinger. Siden SS kun opererer på vegne av Kunde A, vil SS kun være en operatør som lager meldingen, og fungere som en Gateway for Kunde A for elektronisk utveksling mot en. SS trenger derfor ikke å være identifisert i T-meldingen. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 9 av 45

10 3. Teknisk beskrivelse 3. Teknisk beskrivelse elding Pain ustomerredittransferinitiation V Bruk av melding T-meldingen kan benyttes både for innlandsbetalinger og for grensekryssende betalinger. T-meldingen identifiseres i xml-skjemaet på følgende måte: urn: iso: std: iso: 20022: tech: xsd: pain En T-melding kan inneholde: - En eller flere betalingsoppdrag - Et betalingsoppdrag kan inneholde en eller flere betalingstransaksjoner - En betalingstransaksjon kan resulterer i en kontooverføring eller utstedelse av anvisning / Sjekk. eldingen kan benyttes til enkeltbetalinger, da vil Paymentinformation -komponenten gjentas pr redit transaction -komponent. eldingen kan også brukes til å gruppere betalinger, da vil Payment information -komponenten (debitsiden) forekomme en gang, med flere etterfølgende redittrasnfertransactioninformation (kreditsiden). For innenlandsbetalinger vil det da normalt genereres en sumpost på betalers konto. For grensekryssende betalinger vil det være avhengig a v den enkelte s tjenester og bokføringsprinsipper Identifikasjon av kunderoller I T-meldingen kan man angi flere kunderoller. På oppdragssiden, kan inntil tre roller spesifiseres: Initiating Party, dvs. den som sender meldingen, Debtor, dvs. eier av konto som skal belastes, og UltimateDebtor, dvs. den som skylder penger til kreditor som følge av mottak av varer eller tjenester. Disse tre rollene kan dekkes av én og samme aktør, eller de kan dekkes av ulike aktører.oppbyggingen av T-meldingen gjør det mulig å inkludere alle tre roller i en melding. På betlingsmottakssiden, kan inntil to roller spesifiseres: reditor, dvs. eieren av kontoen som skal godskrives, og Ultimatereditor, dvs. den som er fordringshaver / den som skal motta pengene. Disse to rollene kan dekkes av én og samme aktør, eller de kan dekkes av ulike aktører. Oppbyggingen av Tmeldingen gjør det mulig å inkludere begge roller i en melding Betalingsinformasjon T-meldingen kan inneholde grunnleggende betalingsinformasjon. Den kan også inneholde strukturert referanseinformasjon som henviser til betalingsinformasjon som er sendt separat fra betaler. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 10 av 45

11 3. Teknisk beskrivelse yndighetsrapportering For betalingstyper som krever spesiell myndighetsrapportering, gir T-meldinger mulighet for å angi nødvendig informasjon i tilknytning til transaksjoner hvor rapportering er nødvendig. 3.2 eldingsoppbygging T-melding basert på ISO20022 PAIN er bygd opp av tre nivåer, vist i figur under, og alle må være med i en melding. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 11 av 45

12 4. Struktur 4 Struktur 4.1 Forklaring til tabellene GENEELLE PINSIPPE FO TABELLEN SO E BENYTTET FO Å BESKIVE FOAT OG STUKTU FO T-ELDING Alle er som må være med (andatory) i ISO PAIN , er med i den norske IG, det samme gjelder for er som kan være med eller er avhengige av gitte kriterier. Elementer som ikke benyttes i norsk betalingsformidling er ikke tatt med i denne IG. Dette gjelder selv om de er tatt med i ISO essage Definition eport eller i GI Implementation Guide for ISO ustomerredittransfer Initiation. Dette er gjort for å forenkle bruken IG en Formatspesifikasjon Under er en forklaring til kolonnene i tabellene Krav til karaktersett er ISO UTF8. Ønskes det brukt annet karaktersett fra kunde til, må dette avtales med. ISO Index eferansenummer som henviser til relatert feltbeskrivelse i ISO essage Definition eport essage Item refererer til det faktiske tagnavn i XL. Som angis i kolonnen XL Tag Name. Det kan være et eldings (som kan sammenlignes med felt i en tradisjonell melding), eller en eldings Komponent (det vil si en bunt med informasjon bestående av flere forskjellige meldings). Hvert meldings komplementeres med hva slags type det er (angis i kolonnen Type). Tag Name, Den spesifikke koden knyttet til et XL-, og som vil inngå i XL Schema for å identifisere et XL-. Tag Name vil starte strengen med informasjon som skal inngå i et (f.eks. <Dbtr>) og strengen avsluttes med den samme tagen med en forutgående slash (f.eks. </Dbtr>). Structural : Angir hvor i meldingsstrukturen et er plassert BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 12 av 45

13 4. Struktur ultiplicity, angir hvor mange ganger et et kan/skal være med. ax antall styres avrammene i NIBE-formatet. Type, angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle et i XL-notasjon. Det er 7 forskjellige Data Type representasjoner som kan benyttesi en T-melding: Identifier, ode, Text, ate, Date Time, Amount, Indicator. Use in IG, Her angir BSK klassifisering som er fastsatt i BSK T-melding IG. ISO benytter klassifiseringene 1..n for mandatory, og 0..n for optional. BSK IG har en mer gradert klassifisering. Følgende klassifiseringer benyttes i denne kolonnen: Definitions / Special comments, angir definisjon av det aktuelle et, regler for utfylling, lovlige verdier mm, i henhold til ISO I kursiv vil det stå forklaringer på bruken av et i det norske markedet BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 13 av 45

14 5. essage Functionality 5. essage Functionality The message starts with the Document that identifies what iso standard is used, and what message type it is. In this case it is: urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain This message is built up by three building blocks: GroupHeader, PaymentInformation and redittransfertransactioninformation. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 14 av 45

15 5.1 Group Header 5.1 Group Header This building block is mandatory and present once. It contains s such as essageidentification, reationdateandtime, Grouping indicator. And identifies the initiator of the message. Elements presented in this figure is the s used in the Norwegian IG. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 15 av 45

16 5.1.1 Information Structure Information Structure Group Header ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG Defenitions / Spesial comments <stmrdttrfinitn> - essage root, identifying message type 1.0 GroupHeader <GrpHdr> + [1..1] Set of characteristics shared by all individual transactions included in the message. 1.1 essageidentification <sgid> ++ [1..1] ax 35 Text Point to point reference, as assigned by the instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously identify the message. Unique for each customer min. 3 month Will be used in status reports (PS) initiated by this message 1.2 reationdatetime <redttm> ++ [1..1] DateTime Date and time at which the message was created. 1.6 NumberOfTransaction s <NbOfTxs> ++ [1..1] ax15 Numeric Text 1.7 ontrolsum <trlsum> ++ [0..1] Decimal Number BD Number of individual transactions contained in the message. Total of all individual amounts included in the message, irrespective of currencies. 1.8 InitiatingParty <InitgPty> ++ [1..1] Party Identification 32 omponent Name <Nm> +++ [0..1] ax 140 Text Identification <Id> +++ [0..1] hoice omponenet {Or OrganisationIdentificat ion <OrgId> ++++ [1..1] Organisation Identification 4 To be agreed with the debtors Party that initiates the payment. This can either be the debtor or the party that initiates the credit transfer on behalf of the debtor Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. Unique and unambiguous identification of a party. Unique and unambiguous way to identify an organisation BIOrBEI <BIOrBEI> [0..1] AnyBI Identifier BD ode allocated to organisations by the ISO 9362 egistration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier odes). Only a valid BI or BEI is allowed. Valid BEI and BI are registered with the ISO 9362 egistration Authority, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters comprising the first three or all four of the following components: BANK ODE, OUNTY ODE, LOATION ODE, BANH ODE. The code, country code and location code are mandatory, while the branch code is optional Other <Othr> [0..n] Organisation Identification 1 BD Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification <Id> [1..1] Text ax35 Identification assigned by an institution. In Norway this may be the customer-id in the debtor, which may be based on Brønnøysundregistrene and their entral oordinating egister of Legal Entities, or another identification agreed with the SchemeName <SchmeNm> [0..n] rganisationid entificationsc hemename1 hoice BD Name of the identification scheme ode <d> [1..1] ode BANK = Agreement-id UST = Sublevel-id customer This message item is part of choice SchemeName BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 16 av 45

17 5.2 Payment Information 5,2 Payment Information This building block is mandatory and repetitive. It contains, s related to the debit side of the transaction. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 17 av 45

18 5.2.1 Information Structure Information Structure Payment Information ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG Defenitions / Spesial comments 2.0 PaymentInformation <PmtInf> + [1..n] Set of characteristics that applies to the debit side of the payment transactions included in the credit transfer initiation 2.1 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> ++ [1..1] ax35text Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message. Unique for each customer min. 3 month 2.2 Paymentethod <Pmttd> ++ [1..1] ode Specifies the means of payment that will be used to move the amount of money. 2.3 BatchBooking <BtchBookg> ++ [0..1] Batch Booking Indicator BD Identifies whether a single entry per individual transaction or a batch entry for the sum of the amounts of all transactions within the group of a message is requested. Usage: Batch booking is used to request and not order a possible batch booking. If used: True : Identifies that a batch entry for the sum of the amounts of all transactions in the message is requested. False: Identifies that a single entry for each of the transactions in the message is requested. 2.5 ontrolsum <trlsum> ++ [0..1] Decimal Number fraction Digits: 17 total Digits: 18 BD General definition: Total of all individual amounts included in the group, irrespective of currencies. In Norway: All individual amounts must be in the same currency 2.6 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> ++ [0..1] Payment Type Information 19 Set of s used to further specify the type of transaction. equired at either Payment or Transaction Level, but should not be present at both levels. ecommnded usage is at Payment level. 2.7 InstructionPriority <InstrPrty> +++ [0..1] ode BD Based on whether priority processing vs. normal processing is offered by the. Valid codes: HIGH - High priority processing NO - Normal processing 2.8 ServiceLevel <SvcLvl> +++ [0..1] Service Level8 hoice Agreement/rule under which the transaction should be processed. 2.9 {Or ode <d> ++++ [1..1] ode maxlength: 4 Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as published in an external service level code list ategorypurpose <tgypurp> +++ [0..1] ategorypurpose1 hoice Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories. Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain. In absence of this, the payment will be prosessed as a supplier payment 2.15 {Or ode <d> ++++ [1..1] Externalategory Purpose1 ode maxlength: 4 Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories. Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain. Valid codes example: INT, PENS, SALA, SUPP, TEA 2.17 equestedexecutiondate <eqdexctndt> ++ [1..1] DateTime Date at which the initiating party requests the clearing agent to process the payment. Usage: This is the date on which the debtor's account is to be debited. If payment by cheque, the date when the cheque must be generated by the Debtor <Dbtr> ++ [1..1] PartyIdentification32 Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor. This is the owner of the debtor account Identification <Id> +++ [0..1] Party6hoice Unique and unambiguous identification of a party {Or OrganisationIdentification <OrgId> ++++ [1..1] Organisation Identification4 Unique and unambiguous way to identify an organisation. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 18 av 45

19 5.2.1 Information Structure ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG Defenitions / Spesial comments BIOrBEI <BIOrBEI> [0..1] AnyBIIdentifier BD ode allocated to organisations by the ISO 9362 egistration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier odes). In Norway: Only a valid BI or BEI is allowed. Valid BEI and BI are registered with the ISO 9362 egistration Authority, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters comprising the first three or all four of the following components: BANK ODE, OUNTY ODE, LOATION ODE, BANH ODE. The code, country code and location code are mandatory, while the branch code is optional Other <Othr> [0..n] GenericOrganisation Identification1 BD Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification <Id> [1..1] ax35text Identification assigned by an institution. Organisation number 2.20 DebtorAccount <DbtrAcct> ++ [1..1] ashaccount16 Unambiguous identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction Identification <Id> +++ [1..1] AccountIdentification4 hoice {Or IBAN <IBAN> ++++ [1..1] IBAN2007Identifier Format: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Or} Other <Othr> ++++ [1..1] GenericAccount Identification Identification <Id> [1..1] ax34text maxlength: SchemeName <SchmeNm> [0..1] AccountSchemeName1 hoice {{Or ode <d> [1..1] ExternalAccount Identification1ode maxlength: DebtorAgent <DbtrAgt> ++ [1..1] BranchAndFinancialInstitu tionidentification4 BD Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer. International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version , or later revisions. A valid IBAN consists of all three of the following components: ountry ode, check digits and BBAN. Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. Identification assigned by an institution. Local accountnumber that will be debited for the transactions Name of the identification scheme Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. Valid code: BBAN Financial institution servicing an account for the debtor FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> +++ [1..1] FinancialInstitution Identification7 Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme BI <BI> ++++ [0..1] BI Identifier Bank Identifier ode. ode allocated to financial institutions by the egistration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier odes). Valid BIs are registered with the ISO 9362 egistration Authority, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters comprising the first three or all four of the following components: BANK ODE, OUNTY ODE, LOATION ODE, BANH ODE. The code, country code and location code are mandatory, while the branch code is optional UltimateDebtor <UltmtDbtr> ++ [0..1] PartyIdentification Name <Nm> +++ [0..1] ax140text maxlength: 140 Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor. Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. In Norway, field length restrictions may apply, contact your PostalAddress <PstlAdr> +++ [0..1] PostalAddress6 Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services. Use of structured address is recommended StreetName <StrtNm> ++++ [0..1] ax70text maxlength: Postode <Pstd> ++++ [0..1] ax16text maxlength: 16 Name of a street or thoroughfare. Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 19 av 45

20 5.2.1 Information Structure ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG Defenitions / Spesial comments TownName <TwnNm> ++++ [0..1] ax16text maxlength: ountry <try> ++++ [0..1] ountryode Format: [A-Z]{2,2} Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail. Nation with its own government AddressLine <AdrLine> ++++ [0..7] ax70text maxlength: 70 Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text. In Norway, Field length restrictions may apply, contact your 2.24 hargebearer <hrgbr> ++ [0..1] hargebearertype1 ode BD Specifies which party/parties will bear the charges associated with the processing of the payment transaction. Domestic payments SHA; SEPA payments SLEV; ross Border payments DEBT, ED, SHA, onditional based on wether used on payment- and crdittrasaction level. In absence of this, the will handle this as a payment where each party pays their own cost. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 20 av 45

21 5.3 redit Transfer Transaction 5.3 redit Transfer Transaction Information This building block is mandatory and repetitive,. It contains, s related to the credit side of the transaction BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 21 av 45

22 5.3 redit Transfer Transaction BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 22 av 45

23 5.3 redit Transfer Transaction BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation Side 23 av 45

24 5.3.1 Information Structure Information Structure redit Transfer Transaction Information ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG Defenitions / Spesial comments 2.27 redittransfertransactioninformation <dttrftxinf> ++ [1..n] Set of s used to provide information on the individual credit transfer transaction(s) included in the message PaymentIdentification <PmtId> +++ [1..1] Payment Identification1 Set of s used to reference a payment instruction InstructionIdentification <InstrId> ++++ [0..1] ax35text BD Unique identification as assigned by an instructing party for an instructed party to unambiguously identify the instruction. Unique for each customer, minmum 3 months EndToEndIdentification <EndToEndId> ++++ [1..1] ax35text 2.31 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> +++ [0..1] PaymentType Information19 Unique identification assigned by the initiating party to unumbiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain. Unique for each customer minimum 3 months. Set of s used to further specify the type of transaction. ay be used either on this level or the Payment Information Level 2.32 InstructionPriority <InstrPrty> ++++ [0..1] Priority2ode BD Based on whether priority processing vs. normal processing is offered by the. Valid codes: HIGH - High priority processing NO - Normal processing 2.33 ServiceLevel <SvcLvl> ++++ [0..1] ServiceLevel8 hoice 2.34 {Or ode <d> [1..1] ExternalServiceLeve l1ode maxlength: ategorypurpose <tgypurp> ++++ [0..1] ategory Purpose1hoice 2.40 {Or ode <d> [1..1] ExternalategoryPu rpose1ode maxlength: 4 Agreement under which or rules under which the transaction should be processed. Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as published in an external service level code list. ontact the financial institution for information Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories. Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain. In absence of this, the payment will be prosessed as a supplier payment ategory purpose, as published in an external category purpose code list. Valid codes excamples: INT, PENS, SALA, SUPP, TEA 2.42 Amount <Amt> +++ [1..1] AmountType3 hoice Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party {Or InstructedAmount <InstdAmt cy="aaa"> ++++ [1..1] ActiveOrHistoricu rrencyode fractiondigits: 5 mininclusive: 0 totaldigits: 18 Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party Or} EquivalentAmount <EqvtAmt> ++++ [1..1] Equivalent Amount2 Amount of money to be moved between the debtor and creditor, expressed in the currency of the debtor's account, and the currency in which the amount is to be moved Amount <Amt cy="aaa"> [1..1] ActiveOrHistoricu rrencyode fractiondigits: 5 mininclusive: 0 totaldigits: urrencyoftransfer <cyoftrf> [1..1] ActiveOrHistoricu rrencyode Amount of money to be moved between debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency of the debtor's account, and to be moved in a different currency. Usage: The first agent will convert the equivalent amount into the amount to be moved. Specifies the currency of the to be transferred amount, which is different from the currency of the debtor's account. The urrency ode must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with ISO ExchangeateInformation <XchgateInf> +++ [0..1] Exchangeate Information1 BD Set of s used to provide details on the currency exchange rate and contract Exchangeate <Xchgate> ++++ [0..1] BaseOneate fractiondigits: 10 totaldigits: 11 The factor used for conversion of an amount from one currency to another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation S24 av 45

25 5.3.1 Information Structure ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG 2.49 atetype <atetp> ++++ [0..1] Exchangeate Type1ode Defenitions / Spesial comments Specifies the type used to complete the currency exchange AGD - Exhange rate applied is the rate agreed between the parties SALE - Exchange rate applied is the market rate at time of the sale SPOT - Exchange rate applied is the spot rate 2.50 ontractidentification <trctid> ++++ [0..1] ax35text Unique and unambiguous reference to the foreign exchange contract agreed between the initiating party/ creditor and the debtor agent hargebearer <hrgbr> +++ [0..1] hargebearer Type1ode BD Specifies which party/parties will bear the charges associated with the processing of the payment transaction. Domestic payments - SHA SEPA payments - SLEV ross Border payments - DEBT, ED, SHA, SLEV onditional based on wether used on payment- og crdittrasaction level. In absence of this, the will handle this as a payment where each party pays their own cost hequeinstruction <hqinstr> +++ [0..1] heque6 BD Set of s needed to issue a cheque hequetype <hqtp> ++++ [0..1] hequetype2 ode BD Specifies the type of cheque to be issued. Valid codes: BHQ - heque drawn on the account of the debtor's financial institution. The financial institution prints and certifies the cheque, guaranteeing the payment. Synonym is 'cashier's cheque' Deliveryethod <Dlvrytd> ++++ [0..1] heque Deliveryethod1 hoice 2.59 {Or ode <d> [1..1] hequedelivery1o de BD Specifies the delivery method of the cheque by the debtor's agent. Specifies the delivery method of the cheque by the debtor's agent. Valid codes: LDB - heque is to be sent through mail services to debtor. PUDB - heque will be picked up by the debtor UltimateDebtor <UltmtDbtr> +++ [0..1] Party Identification Name <Nm> ++++ [0..1] ax140text maxlength: PostalAddress <PstlAdr> ++++ [0..1] PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] ax70text maxlength: Postode <Pstd> [0..1] ax16text maxlength: TownName <TwnNm> [0..1] ax35text Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor. Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services. Use of structured address is recommended. Name of a street or thoroughfare. Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail ountry <try> [0..1] ountryode Nation with its own government. The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code) AddressLine <AdrLine> [0..7] ax70text maxlength: 70 Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> +++ [0..1] BranchAnd Financial Institution Identification4 BD Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. For Norway only one intermediary agent is present, Used only if reditor Agent has instructed that the payment should pass their agent FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> ++++ [1..1] Financial Institution Identification7 Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation S25 av 45

26 5.3.1 Information Structure ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG Defenitions / Spesial comments BI <BI> [0..1] BI Identifier Bank Identifier ode. ode allocated to financial institutions by the egistration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier odes). Valid BIs are registered with the ISO 9362 egistration Authority, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters comprising the first three or all four of the following components: BANK ODE, OUNTY ODE, LOATION ODE, BANH ODE. The code, country code and location code are mandatory, while the branch code is optional. 2,77 reditoragent <dtragt> +++ [0..1] BranchAnd Financial Institution Identification Financial institution servicing an account for the creditor. equired in ross Border Payments and SEPA Payments FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> ++++ [1..1] BI <BI> [0..1] BI Identifier Bank Identifier ode. ode allocated to financial institutions by the egistration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier odes). Valid BIs are registered with the ISO 9362 egistration Authority, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters comprising the first three or all four of the following components: BANK ODE, OUNTY ODE, LOATION ODE, BANH ODE. The code, country code and location code are mandatory, while the branch code is optional learingsystememberidentification <lrsysmbid> [0..1] learingsystem ember Identification learingsystemidentification <lrsysid> [0..1] learingsystem Identification hoice {Or ode <d> [1..1] Externallearing System Identification1 ode maxlength: 5 Information used to identify a member within a clearing system. Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed. Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list. This message item is part of choice learingsystemidentification emberidentification <mbid> [1..1] ax35text Name <Nm> [0..1] ax140text maxlength: PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] ax70text maxlength: Postode <Pstd> [0..1] ax16text maxlength: TownName <TwnNm> [0..1] ax35text Identification of a member of a clearing system. Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent. Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services. Name of a street or thoroughfare. Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail. Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government ountry <try> [0..1] ountryode Nation with its own government. The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, AddressLine <AdrLine> [0..7] ax70text maxlength: reditor <dtr> +++ [0..1] PartyIdentification Name <Nm> ++++ [0..1] ax140text maxlength: 140 Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text. Party to which an amount of money is due. equired in ross Border Payments and SEPA Payments For Norwegian domestic payments, except money orders, only credit account is needed. reditoragent is required to forward information related to the payment, and uses reditor Adress information connected to the reditaccount in their own system. Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation S26 av 45

27 5.3.1 Information Structure ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG PostalAddress <PstlAdr> ++++ [0..1] PostalAddress StreetName <StrtNm> [0..1] ax70text maxlength: 70 Defenitions / Spesial comments Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services. Use of structured address is recommended. equired for cross border payments Name of a street or thoroughfare Postode <Pstd> [0..1] ax16text maxlength: TownName <TwnNm> [0..1] ax35text Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail. Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government ountry <try> [0..1] ountryode Nation with its own government. The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code) AddressLine <AdrLine> [0..7] ax70text maxlength: Identification <Id> ++++ [0..1] Party6 hoice {Or OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Organisation Identification4 Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text. Unique and unambiguous identification of a party. Unique and unambiguous way to identify an organisation. This message item is part of choice Identification BIOrBEI <BIOrBEI> [0..1] AnyBIIdentifier ode allocated to organisations by the ISO 9362 egistration Authority, under an international identification scheme, as described in the latest version of the standard ISO 9362 Banking (Banking telecommunication messages, Bank Identifier odes). Only a valid BI or BEI is allowed. Valid BEI and BI are registered with the ISO 9362 egistration Authority, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters comprising the first three or all four of the following components: BANK ODE, OUNTY ODE, LOATION ODE, BANH ODE. The code, country code and location code are mandatory, while the branch code is optional Other <Othr> [0..n] Identification <Id> [1..1] Text ountryofesidence <tryofes> ++++ [0..1] ountryode ountry in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed. The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code) reditoraccount <dtracct> +++ [0..1] ashaccount Identification <Id> ++++ [1..1] AccountIdentificatio n4 hoice Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction. equired in all payments except local international cheque and local payment orders. Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer {Or IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007Identifier Format: [A- Z]{2,2}[0-9]{2,2}[azA-Z0-9]{1,30} Or} Other <Othr> [1..1] GenericAccount Identification Identification <Id> [1..1] ax34text maxlength: SchemeName <SchmeNm> [0..1] AccountSchemeNa me1 hoice International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version , or later revisions. A valid IBAN consists of all three of the following components: ountry ode, check digits and BBAN. Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme. Identification assigned by an institution. Local accountnumber that will be credited for the transactions Name of the identification scheme {{Or ode <d> [1..1] ExternalAccount Identification1ode maxlength: 4 Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. Valid code: BBAN BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation S27 av 45

28 5.3.1 Information Structure ISO Index Or essage Item Tag Name Structural ult. Type Use in IG 2.81 Ultimatereditor <Ultmtdtr> +++ [0..1] PartyIdentification32 Defenitions / Spesial comments Ultimate party to which an amount of money is due Name <Nm> ++++ [0..1] ax140text maxlength: PostalAddress <PstlAdr> ++++ [0..1] PostalAddress6 Name by which a party is known and which is usually used to identify that party. Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services StreetName <StrtNm> [0..1] ax70text maxlength: Postode <Pstd> [0..1] ax16text maxlength: TownName <TwnNm> [0..1] ax35text Name of a street or thoroughfare. Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail. Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government ountry <try> [0..1] ountryode Nation with its own government. The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code) AddressLine <AdrLine> [0..7] ax70text maxlength: 70 Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text InstructionForreditorAgent <InstrFordtrAgt> +++ [0..n] InstructionFor reditoragent1 BD Further information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor agent ode <d> ++++ [0..1] Instruction ode BD oded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor's agent. Excamples: HQB - (Ultimate) creditor must be paid by cheque. HOLD - Amount of money must be held for the (ultimate) creditor, who will call. Pay on identification. PHOB - Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by phone TELB - Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by the most efficient means of telecommunication 2.84 InstructionInformation <InstrInf> ++++ [0..1] ax140text maxlength: 140 BD Further information complementing the coded instruction or instruction to the creditor's agent that is bilaterally agreed or specific to a user community egulatoryeporting <gltryptg> +++ [0..10] egulatory eporting3 Information needed due to regulatory and statutory requirements Details <Dtls> ++++ [0..n] Structured egulatory eporting3 Set of s used to provide details on the regulatory reporting information ode <d> [0..1] ax10text maxlength: Information <Inf> [0..n] ax35text 2.98 emittanceinformation <mtinf> +++ [0..1] emittance Information5 Specifies the nature, purpose, and reason for the transaction to be reported for regulatory and statutory requirements in a coded form. ontact the financial institution for information as to use of the, and updated code-list. Additional details that cater for specific domestic regulatory requirements. Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system. Structured emittance information is preferred 2.99 Unstructured <Ustrd> ++++ [0..n] ax140text maxlength: 140 Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form. Domestic, max 1750 International, max 140 Structured remittance information is preferred BSK Bank IG ver 1 av pain ustomer redit Transfer Initiation S28 av 45

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide BSK implementergsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 ustomer redit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014 Versjonsoversikt Dato Ver Utført av endrger 15.01.2012 1.0 orten

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 ustomer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide Basert på ommon Global Implementation GI Guide for ISO 20022 ustomerpaymentstatusreport

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014 Endringskatalog Dato Ver Utført av endringer 15.01.2012

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010)

Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010) Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010) Behandlingsregler for ny funksjonalitet Versjon 1.0 23. juni 2010 Bankenes Standardiseringskontor Hansteensgate 2 Tlf: 23

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 SEPA tilpasninger i Norge Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 Agenda EU Myndighetenes målsetning Lovkrav litt historikk European Payments Council og SEPA

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon 1.1 27 september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Avtale om Filtjenester Nettbank Bedrift

Avtale om Filtjenester Nettbank Bedrift Avtale om Filtjenester Del G ns eksemplar Avtaleparter Firmanavn Organisasjonsnummer Postadresse Land Bruker Navn Fødselsnummer Adresse Statsborgerskap Legitimasjon (pass eller lignende) Ansatt i E-post

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009 Tid: kl. 0900-1300 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon.

åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon. åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon. Bjørn K Stangeland - Data Design System Product Bibilioteker i Open BIM buildingsmart implementers agreement

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER

EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER 31/10/2011 EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER SBN Konferansen 2011 AGENDA 1 Introduction 2 What s SAP up to these days? 3 Financial supply chain management SAP Credit E-billing Dispute 2C PayIT SAP PRODUCT STRATEGY

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Trygdeavtale mellom Australia og Norge Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000)

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) Dokument tittel: Prinsipper for definisjoner jfr ISO704:2000 Side 1 av 4 Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) A.1 Grunnprinsipper (Basic principles)

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen?

Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen? Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen? Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder 18.11.2015 Presiseringer Temaet er potensialet knyttet til digital samhandling med tredjeparter Ikke fokus på PSD

Detaljer

ISO Veikartet Faglig sammendrag

ISO Veikartet Faglig sammendrag Veikartet Faglig sammendrag Fagdag 07.06.2016 Morten Holter Forutsetninger er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale, proprietære formater og standarder

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer