9Basiskompetanse i arbeidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9Basiskompetanse i arbeidslivet"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2014 fikk 495 prosjekter tildelt 140 millioner kroner til å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter til ansatte i 740 virksomheter gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). 172 av prosjektene og 36 av millionene tilhører satsingen på muntlig norsk, som var ny i Hovedfunn: 86 prosent av alle søknadene ble innvilget i Det er en økning på elleve prosentpoeng i forhold til 2013, og den høyeste andelen innvilgede søknader i BKAs historie. Ni av ti søknadskroner ble innvilget i Relativt sett er dette den høyeste andelen av søknadsbeløpene som har blitt innvilget i BKAs historie. Som et resultat av introduksjonen av opplæring i muntlig norsk har minoritetsandelen blant deltakerne økt betraktelig. 38 prosent av BKA-deltakerne på kurs tilknyttet tildelingen var minoritetsspråklige. Det er en økning på 14 prosentpoeng i forhold til 2013.

2 kap 9 2 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 9.1 Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) BKA er en tilskuddsordning som finansierer opplæring i grunnleggende ferdigheter for personer i arbeidslivet. Opplæringen inkluderer opplæring i lesing, skriving, regning og muntlige og digitale ferdigheter. BKA ble opprettet som et program i På grunn av økende etterspørsel og gode erfaringer fra gjennomførte prosjekter ble BKA i 2011 en permanent ordning. Det er Vox som forvalter, og Kunnskapsdepartementet som finansierer ordningen. BKA har vokst mye siden ordningen ble startet. I 2006 ble det tildelt 14 millioner kroner fordelt på 65 prosjekter. I 2014 ble det tildelt til sammen 140 millioner kroner, fordelt på nesten 500 prosjekter. Som en del av Vox forvaltning av BKA samler vi informasjon fra søknadene og prosjektene i en database. Det er denne databasen tallene i dette kapittelet er hentet fra. Uttrekket er gjort 10. august Hovedfokuset i dette kapittelet er tildelingen for Der det er relevant, vil vi også trekke inn tidligere års tildelinger. Se faktaboks for informasjon om utlysningen av midler for BKA-utlysningen i 2015 Søknadsfristen for BKA-utlysningen i 2015 var 11. november Det kom inn 651 prosjektsøknader. 86 prosent 560 søknader ble innvilget. Totalt ble det søkt om 200 millioner kroner. 160 millioner kroner ble innvilget. Det gjennomsnittlige søknadsbeløpet per søknad var kroner. Det gjennomsnittlige innvilgede beløpet var kroner. 9.2 Søknader og tildelinger Nesten 90 prosent av 600 søknader innvilget I 2014 mottok Vox totalt 577 søknader om BKA-midler. 388 av disse kom gjennom den ordinære utlysningen, mens 189 kom gjennom en egen utlysning av midler til opplæring i muntlig norsk. Totalt 495 søknader 86 prosent ble innvilget. Dette er den høyeste andelen innvilgede søknader i ordningens historie, og en økning på elleve prosentpoeng i forhold til Andelen innvilgede prosjekter var noe høyere i utlysningen av midler til opplæring i muntlig norsk (91 prosent) enn i den ordinære utlysningen (84 prosent). På grunn av begrensede midler var det enkelte kvalifiserte søknader som ikke ble innvilget i de første årene til ordningen. I de tre første årene, fra 2006 fram til 2008, ble mellom tretti og førti prosent av søknadene innvilget. I takt med økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, og dessuten en økende kvalitet på søknadene, har imidlertid andelen innvilgede søknader økt betraktelig. Andelen innvilgede søknader steg til omtrent seksti prosent i perioden fra 2009 til Siden 2012 har alle kvalifiserte søknader blitt innvilget. Dette skyldes i hovedsak økte bevilgninger, men også at beløpet det blir søkt om, har vært lavere de siste årene.

3 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 3 kap 9 Lavere søknadsbeløp skyldes nok i stor grad innføringen av standardiserte kurs. Satsene på de standardiserte kursene er i gjennomsnitt lavere enn beløpet det blir søkt om av de bedriftene som ønsker egendefinerte kurs. Tabell 1 viser utviklingen i antallet søknader og innvilgede søknader for perioden 2006 til Tabell 1 Søknader, totalt og innvilgede, fordelt på år *. Antall og prosent. År Søknader totalt Søknader innvilget Andel innvilgede søknader % % % % 2010* % 2009* % % % % * Noen år har ordinære søknader blitt innvilget som særskilte satsinger (se faktaboks). Disse er ikke telt med blant de ordinære søknadene. Dette gjelder fire søknader i 2010, og tre søknader i Muntlig norsk I 2014 ble det for første gang mulig å søke om midler til opplæring i grunnleggende muntlige ferdigheter, i kombinasjon med andre grunnleggende ferdigheter. Midlene ble gjort tilgjengelige i en egen utlysning, med søknadsfrist 10. april Fra og med 2015 er opplæring i muntlige ferdigheter inkludert i den ordinære BKA-utlysningen. Vi har derfor valgt å ikke skille mellom den ordinære utlysningen og utlysningen for muntlig norsk i tabellene og figurene som beskriver søknadene, prosjektene og deltakerne i Midler til utvikling og utprøving av opplæringsmetoder i muntlig norsk I 2014 ble det utlyst 1 million kroner til utvikling og utprøving av metoder og materiell for opplæring i muntlige ferdigheter i BKA. Av 23 søknader fikk 8 prosjekter fordelt på 9 virksomheter innvilget midler til dette. Tidligere år har Vox gjennomført flere mindre særskilte satsinger rettet mot spesifikke bransjer, som blant annet byggenæringen og varehandelen. Vox har også gjennomført enkelte BKA-prosjekter i samarbeid med Nav. Søknader tilknyttet denne typen utlysninger og satsinger er ikke beskrevet i søknads- og tildelingsstatistikken. Deltakerne på kurs som har blitt arrangert gjennom disse utlysningene og satsingene, er imidlertid inkludert i deltakerstatistikken.

4 kap 9 4 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Ni av ti søknadskroner innvilget Figur 1 viser årlige søknadsbeløp og tildelte beløp tilbake til Det totale søknadsbeløpet i 2014 var 182 millioner kroner, 139 millioner i den ordinære utlysningen, og 42 millioner i utlysningen for muntlig norsk. Totalt sett er søknadsbeløpet omtrent det samme som i Søknadsbeløpet har vært relativt stabilt siden toppåret 2011, da søknadsbeløpet var på 197 millioner kroner. I årene før dette steg søknadsbeløpet gradvis. Totalt ble 140 millioner kroner innvilget i Det er en økning på 33 prosent siden 2013, og relativt sett den mest markante økningen siden Det er også den høyeste summen som har blitt innvilget for ett enkelt år. Økningen henger sammen med økte bevilgninger til BKA. Figur 1 Samlet søknadsbeløp og tildelt beløp, fordelt på år * Millioner kroner Søknadsbeløp Tildelt beløp * Søknadsbeløpene for ordinære søknader innvilget som særskilte satsinger, er ikke regnet med blant de ordinære søknadene (se også note til tabell 1): 2010: det opprinnelig søknadsbeløpet var 168 millioner kroner. 2009: Det opprinnelig søknadsbeløpet var 123 millioner kroner. Avstanden mellom det gjennomsnittlige søknadsbeløpet og det gjennomsnittlige tildelte beløpet er liten for 2014, spesielt sammenlignet med tidligere år (se figur 2). I gjennomsnitt ble nitti prosent av søknadsbeløpet tildelt (90 prosent i den ordinære utlysningen, og 94 prosent i muntlig norsk-utlysningen). Tilsvarende for 2013 er 76 prosent. At en såpass høy andel av hvert enkelt søknadsbeløp ble innvilget i 2014, er en kombinasjon av økte bevilgninger til BKA og økningen i søknader som ønsker standardiserte kurs, hvor satsene som nevnt er lavere enn beløpet bedriftene søker om, når de ønsker egendefinerte kurs. Det gjennomsnittlige søknadsbeløpet var kroner i Det er en nedgang på tjue prosent sammenlignet med 2013, da det gjennomsnittlige søknadsbeløpet var kroner. Foruten 2013 har det gjennomsnittlige søknadsbeløpet sunket hvert år siden toppåret 2010, da prosjektsøknadene i snitt søkte om kroner. Den store økningen i søknadsbeløp og innvilget beløp i løpet av ordningens første år hang sammen med at det fra 2008 ble mulig å søke om å få dekket deler av vikarutgifter. I tillegg ble det ble vanligere å gjennomføre kombinasjonskurs med opplæring i flere ferdigheter, noe som er mer tid- og kostnadskrevende enn kurs i bare én ferdighet. Nedgangen fra 2011 skyldes de standardiserte kursene, som ble introdusert i 2012-utlysningen.

5 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 5 kap 9 Figur 2 Gjennomsnittlig ønsket og tildelt beløp, fordelt på år *. Kroner Gjennomsnittlig søknadsbeløp Gjennomsnittlig tildelt beløp * Søknadsbeløpene for ordinære søknader innvilget som særskilte satsinger, er ikke telt med blant de ordinære søknadene (se også note til tabell 1): 2010: Det opprinnelige gjennomsnittlige søknadsbeløpet var kroner. 2009: Det opprinnelige gjennomsnittlige søknadsbeløpet var kroner Opplæring i lesing og skriving mest utbredt Lesing og skriving er de ferdighetene som var inkludert i flest søknader i 2014 (se figur 3). 84 prosent av søknadene inkluderte opplæring i disse ferdighetene, mens 67 prosent av søknadene inkluderte opplæring i digitale ferdigheter. Dette er ulikt fra tidligere år, da det er digitale ferdigheter som har gått igjen i flest søknader. Endringen forklares i stor grad av at statistikken for 2014 både inkluderer tall fra den ordinære utlysningen og utlysningen i muntlig norsk. Når vi bare ser på den ordinære utlysningen, var det 83 prosent av søknadene som inkluderte opplæring i digitale ferdigheter, og 73 prosent av søknadene som inkluderte opplæring i lesing og skriving. Dette er relativt likt som i For satsingen på muntlig norsk, hvor søknadene måtte inkludere opplæring i muntlig norsk i kombinasjon med en annen ferdighet, var det henholdsvis 33 og 99 prosent av søknadene som inkluderte opplæring i digitale ferdigheter og lesing og skriving. Regning har gått en del tilbake sammenlignet med Når vi ser på den ordinære utlysningen alene, ser vi imidlertid at andelen kurs som inkluderer opplæring i regning er den samme, 46 prosent i begge årene. Bare fire prosent av søknadene om muntlig norsk i kombinasjon med en annen ferdighet inkluderte regning. Regning er også den ferdigheten som har variert mest med hensyn til i hvilken grad virksomheter har søkt om midler til opplæring i dette. Relativt sett var det dobbelt så mange som søkte om midler til opplæring i regning i 2011 i forhold til i Disse to årene er henholdsvis topp- og bunnåret.

6 kap 9 6 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Figur 3 Formål med søknader, fordelt på år Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 6 0 % Totalt (N=3 206) (N=167) (N=208) (N=279) (N=267) (N=339) (N=410) (N=498) (N=461) (N=577) Digitale ferdigheter Lesing og skriving Regning Muntlig norsk* * 2014 var første år det var mulig å søke om opplæring i muntlige ferdigheter i BKA. Kurstypene i BKA Fra og med 2012 har det vært mulig å søke om standardiserte kurs i BKA. Disse baserer seg på faglige vurderinger av timetall og gruppestørrelse. De standardiserte kursene i 2014 var som følger: Type kurs Tilskudd per kurs A 50 timer lesing/skriving kr B 100 timer lesing/skriving kr C 50 timer regning kr D 30 timer digitale ferdigheter kr E 80 timer lesing/skriving (50t) og digitale ferdigheter (30t) kr F 80 timer regning (50t) og digitale ferdigheter (30t) kr G 130 timer lesing/skriving (100t) og digitale ferdigheter (30t) kr H 130 timer lesing/skriving (50t), regning (50t) og digitale ferdigheter (30t) kr Tilskuddet per standardkurs er regnet ut fra veiledende satser for opplæring. Tilskudd per kurs er beregnet for ti deltakere. I 2014 gjaldt 84 prosent av søknadene til den ordinære utlysningen standardiserte kurs, mens 16 prosent av søknadene gjaldt egendefinerte kurs.

7 VOX-SPEILET 2015 VBASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 7 kap Søknader fra Aust-Agder blir i størst grad innvilget Oslo er det fylket som hadde klart flest søknader i 2014, med 120 søknader. Oslo hadde nesten dobbelt så mange som Hordaland og Vestfold, som hadde nest flest søknader (se figur 4). Finnmark, Telemark, Vest-Agder og Sogn og Fjordane hadde færrest søknader, med mellom to og seks. De fylkene som skilte seg ut i 2014, skilte seg også ut i De fleste fylkene ligger på rundt nitti prosent i andel innvilgede søknader. Vest-Agder og Buskerud skiller seg ut som fylker med relativt lav andel innvilgede søknader. Det samme gjør Finnmark, men andelen er basert på bare to søknader. Alle søknadene fra Aust-Agder ble innvilget. Det samme gjelder Sogn og Fjordane og Telemark, men her var det relativt få søknader. Figur 4 Antall søknader og andel innvilgede søknader, fordelt på fylke Antall og prosent.* % % 80% % % 50% 40% % 20% 10% 2 0% Søknader Andel innvilgede søknader * Antallet søknader er på primæraksen, mens andelen innvilgede søknader er på sekundæraksen. Antall søknader, og andelen søknader som blir innvilget, fra de enkelte fylkene henger sammen med flere forhold. Antall innbyggere og virksomheter i fylket er de mest åpenbare. Videre er næringsstrukturen, tilgangen på tilbydere av opplæring og hvor godt kjent BKA-ordningen er i fylket, viktige forklaringer på variasjonen i både antallet søknader og andelen som blir innvilget fra hvert fylke. En del av BKA-prosjektene er samarbeidsprosjekter der flere virksomheter går sammen om å arrangere opplæring for sine ansatte. Det er derfor flere virksomheter tilknyttet hver utlysning enn det er søknader. I 2014 var det 850 virksomheter tilknyttet de 577 søknadene, mens det var 740 virksomheter tilknyttet de 495 søknadene som ble innvilget. 17 prosent av de innvilgede søknadene var samarbeidsprosjekter mellom to eller flere virksomheter. Tabell 2 gir en oversikt over hvilke bransjer virksomhetene tilhører.

8 kap 9 8 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Tabell 2 Virksomheter i alle søknader og innvilgede søknader, fordelt på bransje* Prosent. Bransje Virksomheter i alle søknader (N=850) Virksomheter i innvilgede søknader (N=740) Offentlig administrasjon med mer 18 % 19 % Industri 13 % 12 % Varehandel, reparasjon av motorvogn 12 % 13 % Annen tjenesteyting 11 % 11 % Bygge- og anleggsvirksomhet 9 % 8 % Forretningsmessig tjenesteyting 9 % 9 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 6 % 7 % Transport og lagring 6 % 7 % Helse- og sosialtjenester 5 % 5 % Omsetning og drift av fast eiendom 2 % 2 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2 % 1 % Undervisning 2 % 1 % Jordbruk, skogbruk og fiske 1 % 1 % Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 % 1 % Bergverksdrift og utvinning 1 % 1 % Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter <1 % 1 % Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning <1 % <1 % Informasjon og kommunikasjon <1 % - Finansierings- og forsikringsvirksomhet <1 % <1 % Uoppgitt <1 % <1 % * Bransjeinndelingen er basert på SSBs standard for næringsgruppering (SN2007) Bransjen med flest BKA-virksomheter i 2014 var offentlig administrasjon, hvor ulike typer kommunal oppgaveløsning, som for eksempel helsestell og barnehagedrift, er sentralt. Offentlig administrasjon var representert i 18 og 19 prosent av henholdsvis alle søknadene og de innvilgede søknadene. Varehandel, reparasjon av motorvogn, annen tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet er andre bransjer som var godt representert, med over ti prosent i både søknader og innvilgede søknader. Sammenlignet med tidligere år er det noen forskjeller i bransjefordelingen. Relativt sett har varehandel og reparasjon av motorvogn variert mest. Den mer enn doblet seg fra 2012 til 2013, da den gikk til 22 prosent, før den har gått tilbake i 2014 til 13 prosent. Videre har offentlig administrasjon gått fram med fire prosentpoeng i forhold til 2013, mens annen tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet har gått fram med tre prosentpoeng. Utover dette er bransjefordelingen omtrent den samme som i Stadig flere opplæringstilbydere søker på vegne av bedriftene I utlysningene for 2014 ble totalt 495 søknader innvilget. I 36 prosent av de innvilgede søknadene var det etterspørrerne, det vil si de virksomhetene som ønsker opplæring, som selv søkte om midler til opplæringen. I 59 prosent av tilfellene var søkeren en opplæringstilbyder som søkte på vegne av én eller flere virksomheter. Fire prosent av søkerne var organisasjoner eller næringsforeninger som søkte på vegne av tilbydere og etterspørrere. 1 I årene før dette, tilbake til 2011, har andelen tilbydere som søker, ligget på rundt femti prosent. I ordningens første år kom omtrent 75 prosent av søknadene fra etterspørrerne. 1 Til og med 2010 kunne virksomheter som både tilbød og etterspurte opplæring, søke med statusen «begge deler». Dette var gjerne internopplæring. Fra og med 2011 falt denne muligheten bort. I stedet ble det mulig for organisasjoner og næringsforeninger å søke om midler på vegne av tilbydere og etterspørrere.

9 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 9 kap 9 I 2014 ble det registrert 162 ulike opplæringstilbydere i BKA-prosjekter, og det er 19 flere enn i 2013, og 37 flere enn i prosent av disse var private virksomheter, mens 33 prosent var offentlige virksomheter. De private tilbyderne sto for opplæringen i 79 prosent av prosjektene, mens de offentlige tilbyderne sto for opplæringen i 21 prosent av prosjektene. I snitt hadde tilbyderne 3,1 prosjekter hver, men det er store variasjoner: Sju prosent av tilbyderne var inne på ti prosjekter eller flere, og den største tilbyderen var inne på 31 prosjekter. 38 prosent av tilbyderne deltok på fra to til ni prosjekter, mens de øvrige 55 prosentene hadde ett prosjekt hver. Det er ikke så vanlig at et prosjekt har mer enn én tilbyder: Fem prosent av prosjektene i 2014 hadde to tilbydere, og under én prosent hadde flere enn tre tilbydere. 95 prosent hadde én tilbyder. 9.3 Deltakere og kurs Nesten deltakere siden 2006 BKA har hatt rundt kursdeltakere 2 i perioden fra 2006 til Siden 2010 har det årlige deltakerantallet ligget på per år. Tabell 3 viser hvor mange deltakere som er registrert siden ordningen begynte personer har deltatt på kurs knyttet til tildelingene i Dette antallet vil imidlertid stige noe, ettersom deltakerantallet baserer seg på virksomhetenes sluttrapportering. Ikke alle virksomhetene som mottok BKA-midler i 2014, har levert sluttrapport innen datagrunnlaget for dette kapittelet ble laget. Andelen deltakere som fullfører kursene, er ganske høy. Totalt sett fullfører like i underkant av ni av ti deltakere. Andelen som har fullført kursene i tilknytning til tildelingen i 2014, er imidlertid en del lavere enn dette. Åtte av ti deltakere på disse kursene har fullført. Den lavere andelen skyldes i noen grad at andelen som har fullført kurs tilknyttet utlysningen for norsk muntlig, er relativt lav. 71 prosent har dette, sammenlignet med 83 prosent for kursene tilknyttet den ordinære utlysningen. Den lave fullførtandelen i ordningens første år skyldes nok delvis svakere rutiner for registrering i disse årene. 2 Kursdeltakere betyr deltakere registrert idet kurset er avsluttet og sluttrapportert. Dette skiller seg fra Vox-speilene fram til og med 2013, der registrerte kursdeltakere har betydd personer registrert enten ved kursoppstart, under kurset eller etter kurset, avhengig av når kursarrangøren har registrert deltakere. I etterkant av kurset rapporterer kursarrangøren også hvor mange deltakere som har fullført, og hvor mange som ikke har fullført. Kursdeltakere inkluderer også de som har deltatt på kurs gjennom særskilte utlysninger og satsinger.

10 kap 9 10 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Tabell 3 Registrerte deltakere og fullførtandel på avsluttet kurs, fordelt på år Antall og prosent. År for tildeling Kursdeltakere per Fullførtandel % % % % % % % % % Totalt % Kombinasjonskurs med lesing, skriving og muntlige ferdigheter mest utbredt i 2014 Tabell 4 viser antallet registrerte kurs, fordelt på kurstype, for hvert år fra 2006 fram til Når antall kurs er høyere enn det antallet innvilgede søknader som er oppgitt tidligere i kapittelet, skyldes dette at én søknad kan romme flere kurs. Kombinasjonskurs i lesing og skriving og muntlige ferdigheter var mest utbredt i kurs av denne typen i overkant av tjue prosent av alle kursene ble arrangert. Denne kurstypen var bare tilgjengelig gjennom utlysningen for muntlig norsk. Når den likevel er den kurstypen som var mest utbredt, skyldes dette at nesten sytti prosent av alle kursene som ble arrangert i tilknytting denne utlysningen, var av denne typen. Kombinasjonskurs i lesing, skriving og digitale ferdigheter var nest mest utbredt. Dette er den kurstypen som var mest utbredt i årene før opplæring i muntlige ferdigheter ble introdusert i BKA. 27 prosent av alle kursene i BKA har vært denne type kurs. Sett bort i fra de kursene som inkluderer muntlige ferdigheter, er rene regnekurs den kurstypen som har blitt arrangert færrest ganger. Fire prosent av alle BKA-kursene har vært rene regnekurs. I 2014 var omtrent sytti prosent av kursene kombinasjonskurs i flere ferdigheter. Dette er litt mer enn gjennomsnittet for alle årene. Kombinasjonskursene har lengre varighet enn kurs i enkeltferdigheter målt i både gjennomsnittlig og median antall timer. De lengste kursene er de som kombinerer ferdighetene lesing, skriving, regning og data. Av de enkelte ferdighetene er det digitale ferdigheter som går igjen i flest kurs. Over sytti prosent av kursene inkluderer opplæring i digitale ferdigheter. Regning er med i færrest kurs. Omtrent ett av tre kurs inkluderer opplæring i regning.

11 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 11 kap 9 Tabell 4 Registrerte kurs, fordelt på kurstype Antall og prosent.* Kurstype Totalt Prosentandel av alle kurs Digitale ferdigheter % Lesing og skriving % Regning % Lesing, skriving og digitale ferdigheter % Lesing, skriving og regning % Lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter % Regning og digitale ferdigheter % Kombinasjon av lesing og skriving og muntlige ferdigheter** % Kombinasjon av lesing og skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter** % Kombinasjon av regning og muntlige ferdigheter** % Totalt * Dette inkluderer også kurs arrangert gjennom særskilte utlysninger og satsinger. ** 2014 var første år det var mulig å søke om opplæring i muntlige ferdigheter i BKA Den typiske BKA-deltakeren er i førtiårene og har yrkesfaglig utdanning I de følgende avsnittene beskriver vi hvem som har deltatt på BKA-kurs tilknyttet tildelingen i Kjønnsfordelingen er jevn, med like mange kvinnelige og mannlige deltakere. Dette skiller seg fra de fleste tidligere år, da det har vært litt flere kvinner som har deltatt. I de tre første årene av BKA lå kvinneandelen på rundt åtti prosent. Totalt sett, når vi ser på alle som har deltatt på BKA-kurs, er kjønnsfordelingen 54 prosent kvinner og 46 prosent menn. Førtiåringene er best representert i BKA. De utgjorde 29 prosent av deltakermassen i prosent var mellom 30 og 39 år, mens 21 prosent var mellom 50 og 59 år. Det er færrest deltakere i de yngste og eldste aldersgruppene (se figur 5). Aldersfordelingen for 2014 er ganske lik som i Andelen mellom 30 og 39 år er litt høyere, og andelen som er 60 år eller over, er litt lavere. 3 Når vi sammenligner med tidligere år, sammenligner vi med oppdaterte deltakertall. Dette gjør at deltakerantallet for de seneste årene er høyere her enn i tidligere Vox-speil.

12 kap 9 12 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Figur 5 Deltakere, fordelt på alder Prosent. N= % 29 % 6 % 0 % 17 % 26 % Under 18 år år år år år 60 år og over Uoppgitt alder Figur 6 Deltakere, fordelt på utdanningsnivåer Prosent. N= % 8 % 23 % 24 % 29 % Yrkesfaglig videregående er den utdanningen som var mest utbredt blant BKA-deltakerne i 2014 (se figur 6). 29 prosent hadde dette. 24 prosent hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanning, mens 15 prosent hadde allmennfaglig videregående. Åtte prosent hadde utdanning på universitet- eller høyskolenivå. Vi kjenner ikke utdanningsnivået til 23 prosent av deltakerne. Utdanningssammensetningen er ganske lik som i Andelen med universitets- eller høyskoleutdanning er litt lavere i 2014, mens andelen med grunnskole og uoppgitt utdanning er litt høyere. Andelen minoritetsspråklige deltakere var 38 prosent i Dette er 14 prosentpoeng høyere enn i 2013, og den høyeste andelen siden BKA-ordningen tiltok. Den store økningen henger imidlertid sammen med introduksjonen av opplæring i muntlig norsk og den høye minoritetsandelen på disse kursene Opplæringskurs i digitale ferdigheter 15 % er dominert av eldre deltakere Det er noen forskjeller i hvilke kurs deltakerne deltar på, basert på om de er menn eller kvinner, hvor gamle de er, hvilken utdanning de har, og om de er minoritetsspråklige. Grunnskole Yrkesfaglig videregående Allmennfaglig videregående Universitet/ høyskole Ingen fullført utdanning Uoppgitt Figur 7 viser kjønnsfordelingen for de ulike kurstypene i Andelen kvinner er høyest på kurs i rene digitale ferdigheter. 62 prosent av deltakerne her var kvinner. Andelen menn er høyest for kombinasjonskurs i regning og digitale ferdigheter. 66 prosent av deltakerne her var menn. Videre ser vi at de kurstypene som er dominert av kvinnene, alle inkluderer opplæring i digitale ferdigheter, mens kursene hvor mennene dominerer i størst grad, inkluderer opplæring i regning. Sammenlignet med 2013 er kjønnsforskjellene totalt sett noe større i Den største endringen er andelen kvinner på lese- og skrivekurs, som har gått tilbake med tjue prosentpoeng.

13 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 13 kap 9 Figur 7 Deltakere, fordelt på kjønn og kurstype Prosent. Alle kurstyper (N=7 467) Kombinasjon av lesing, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter (N=547) Kombinasjon av lesing, skriving og muntlige ferdigheter (N=979) Kombinasjon av lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter (N=841) Kombinasjon av lesing, skriving og digitale ferdigheter (N=1 533) Kombinasjon av lesing, skriving og regning (N=375) Kombinasjon av regning og digitale ferdigheter (N=729) Regning (N=229) Digitale ferdigheter (N=918) Lesing og skriving (N=1 316) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kvinner Menn Alder synes å ha hatt mest å si for deltakelse på kurs som inkluderer opplæring i digitale ferdigheter. Mens de som er femti år eller eldre, utgjorde i underkant av én tredel av alle BKA-deltakerne i 2014, utgjorde de godt over førti prosent av deltakerne på kurs i utelukkende digitale ferdigheter. Videre var de mellom 18 og 29 år underrepresentert på de samme kursene, siden de representerte 17 prosent av alle BKA-deltakerne, men bare 9 prosent av de som deltok på kurs i utelukkende digitale ferdigheter. De som er femti år eller eldre, var underrepresentert i de kursene som inkluderer muntlige ferdigheter, mens de mellom 30 og 39 år var overrepresentert. Videre var de yngste overrepresentert på rene kurs i henholdsvis regning og lesing og skriving. De med universitets- og høyskoleutdanning var overrepresentert på rene kurs i digitale ferdigheter. De med bare grunnskoleutdanning var overrepresentert på rene regnekurs. De med uoppgitt utdanning var best representert i kurs som inkluderer opplæring i lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Ellers er det relativt sett ganske mange med høyere utdanning som har deltatt på kurs som inkluderer muntlige ferdigheter. Dette er imidlertid i veldig stor grad minoritetsspråklige. Deltakerne med minoritetsspråklig bakgrunn deltok i størst grad på de kursene som inkluderer opplæring i muntlige ferdigheter. Andelen minoritetsspråklige på disse to kurstypene var henholdsvis 96 og 80 prosent (se figur 8). Minoritetsandelen var ellers høy på rene lese- og skrivekurs og på kombinasjonskurs i lesing, skriving og digitale ferdigheter.

14 kap 9 14 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Figur 8 Deltakere, fordelt på minoritetsspråklige og kurstype Prosent. Alle kurstyper (N=7 467) Kombinasjon av lesing, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter (N=547) Kombinasjon av lesing, skriving og muntlige ferdigheter (N=979) 96 4 Kombinasjon av lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter (N=841) Kombinasjon av lesing, skriving og digitale ferdigheter (N=1 533) Kombinasjon av lesing, skriving og regning (N=375) Kombinasjon av regning og digitale ferdigheter (N=729) Regning (N=229) Digitale ferdigheter (N=918) 8 92 Lesing og skriving (N=1 316) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Minoritetsspråklige deltakere Øvrige deltakere

15 VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 15 kap 9 Figurliste Figur 1 Samlet søknadsbeløp og tildelt beløp, fordelt på år * Millioner kroner. 4 Figur 2 Gjennomsnittlig ønsket og tildelt beløp, fordelt på år *. Kroner. 5 Figur 3 Formål med søknader, fordelt på år Prosent. 6 Figur 4 Antall søknader og andel innvilgede søknader, fordelt på fylke Antall og prosent.* 7 Figur 5 Deltakere, fordelt på alder Prosent. N= Figur 6 Deltakere, fordelt på utdanningsnivåer Prosent. N= Figur 7 Deltakere, fordelt på kjønn og kurstype Prosent. 13 Figur 8 Deltakere, fordelt på minoritetsspråklige og kurstype Prosent. 14 Tabelliste Tabell 1 Søknader, totalt og innvilgede, fordelt på år *. Antall og prosent. 3 Tabell 2 Virksomheter i alle søknader og innvilgede søknader, fordelt på bransje* Prosent. 8 Tabell 3 Registrerte deltakere og fullførtandel på avsluttet kurs, fordelt på år Antall og prosent. 10 Tabell 4 Registrerte kurs, fordelt på kurstype Antall og prosent.* 11

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring 9Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet ble opprettet i 2006. Ordningen skal stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring i grunnleggende lese-,

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring Kap 6 2 PROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring BKA-programmet har økt i omfang hvert år siden programmet ble opprettet. I 2011 kom det inn totalt

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEGELEN 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fekk 348 prosjekt tildelt 104 millionar kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: 978-82-7724-242-2 Design/produksjon: Vox Innhold

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

De fleste virksomhetene i Norge gir uttrykk for

De fleste virksomhetene i Norge gir uttrykk for Rapport Norske virksomheters vurdering av tilgang til opplæringstilbud De fleste virksomhetene i Norge gir uttrykk for at de har tilgang til opplæring som er relevant for deres behov. De opplever i noe

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

De fleste virksomheter i Norge har ansatte som

De fleste virksomheter i Norge har ansatte som Rapport Norske virksomheters deltakelse i opplæring De fleste virksomheter i Norge har ansatte som har deltatt i et opplæringstiltak i løpet av de siste tolv månedene. De ansatte deltar mer i ikkeformelle

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen

Norsk på arbeidsplassen Norsk på arbeidsplassen - En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien INNHOLD 2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 1. Innledning... 2. Data... 3. Oppsummering...

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Espen Solberg, Pål Børing, Kristoffer Rørstad Tysk språkkompetanse rangeres høyt En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017

Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017 Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017 Bakgrunn og metode Norstat har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kvantitativ undersøkelse blant næringslivsledere om integrering av flyktninger

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, 30.6.2009 // NOTAT 3,9 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell 23.3.2010 // NOTAT 12,7 prosent økning i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.12.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2009 // NOTAT 6,0 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Studieforbundet Aof Midt-Norge Att. Monika Danielsen Vestre Rosten 81 7075 TILLER Vår ref: 2014/1012 Vår dato: 22.01.2015 Deres ref: FZQNHD Deres dato: 11.11.2014 Prosjektnummer B2533, Referansenummer

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud. 20.12.2011 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Stig Winge og Bodil Mostue, Direktoratet for arbeidstilsynet Hans Magne Gravseth, NOA/Statens arbeidsmiljøinstitutt Datagrunnlag Arbeidstilsynets register

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer