Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid"

Transkript

1 Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE122_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Nina Egeland (Emneansvarlig) - Christina Risa (Faglærer) - Marit Alstveit (Faglærer) Introduksjon Emnet er ett av til sammen fire emner som inngår i studiet til helsesøster ved UIS. Studiet til helsesøster bygger på rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Denne rammeplanen angir fire hovedemner for studiets innhold; Hovedemne I) Individ, samfunn og helse, Hovedemne II) Rammebetingelser, Hovedemne III) Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske emner, Hovedemne IV) Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse. Hvordan rammeplanens hovedemner dekkes i henhold til foranliggende emnet, angis under emnets innhold. Arbeidsformene i studiet er basert på studentaktive metoder. Gjennomgående i hele studiet blir basisgrupper benyttet. Disse består av inntil 8 studenter og veiledes av faglærer. Hensikten er at den enkelte student i samarbeid med medstudenter og veileder skal utvikle seg som fagperson.. Læringsutbytte Kunnskap Studenten skal ha kunnskaper slik at de er i stand til å oppdage barn og unge som har behov for spesiell oppfølging pga omsorgssvikt, sykdom og funksjonshemming. Det primærforebyggende aspektet prioriteres. Studenten skal ha kunnskaper om metoder for formidling og veiledning relatert til helse hos foreldre, barn og ungdom. Ferdigheter side 1

2 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Studenten skal kunne vurdere behov og sammenhengen mellom behovstilfredsstillelse og helse i tidlig leveår. Studentene skal beherske smittevernarbeid og utvikle sin evne til å vurdere risiko for sykdom og skade. Generell kompetanse Studenten skal de ha innsikt i hva det vil si å bli foreldre og ha omsorg for barn Innhold Hovedemner i rammeplanen dekkes på følgende måte: Hovedemne I,. Individ, samfunn og helse (4 studiepoeng) Hovedemne II, Rammebetingelser (2 studiepoeng) Hovedemne III, Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske emner (2 studiepoeng) Hovedemne IV, Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse: - Delemne 4A Individrettede tiltak (7 studiepoeng) - Delemne 4B Befolkningsrettede tiltak (4 studiepoeng) - Delemne 4C Administrering og kvalitetsutvikling (1 studiepoeng) Hovedemnene er inndelt i to hovedområder: 1. Barn og unges utvikling, helse/helseproblem og smittevernarbeid - Ernæring - Vekst - Sensomotorisk utvikling - Psykososial utvikling - Helseproblem, sykdomsspekter og kriser (kronisk syke, funksjonshemmede, forebygging av uønskede svangerskap, seksuelt overførbare sykdommer) - Smittevernarbeid/vaksinasjon - Farmakologi (prevensjonsmidler) 2. Yrkesutøvelse og metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid - Helsestasjon og skolehelsetjeneste (fra svangerskapsomsorg, barn - unge 0-20 år) side 2

3 - Oppsøkende virksomhet, hjemmebesøk - Oppfølging og tverrfaglig samarbeid (henvisning spesialist helsetjenesten, tolk, taushetsplikt) Foreldreveiledning og samtale med barn og unge - Nettverkskapende arbeid - Omsorg - Saksbehandling og dokumentasjon - Konsultasjon (helseundersøkelse, helsesamtale) - Ulike former for gruppevirksomhet - Brukermedvirkning. Arbeidsformer Institutt for helsefag har ansvar for at studentene får veiledning (inntil 4 timer) under arbeidet med fordypningsoppgaven. Studenten har ansvar for framdriften og avtaler tidspunkt for veiledningen med veileder. Veiledningen gis ut fra studentens initiativ, det vil si at studenten må formulere og formidle behov. I god tid forut for veiledningen skal studenten levere skriftlig veiledningsgrunnlag. Praksis Nei. Forkunnskapskrav VHE120 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid, VHE121 Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Individuell hjemmeoppgave 1/1 A - F Eksamen avvikles vårsemesteret. Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis), VHEP20, må være bestått før avsluttende eksamen i VHE122. Eksamen er en litteraturstudie som skal utdype et aktuelt spørsmål eller område innenfor helsesøsters yrkesutøvelse. Problemstilling skal godkjennes av veileder. side 3

4 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid KRITERIER FOR VURDERING AV LITTERATURSTUDIEN må ha en klar helsesøsterfaglig profil må være i samsvar med og avgrenset til problemstillingen må vise en grundig og selvstendig anvendelse av stoffet sentrale utsagn og påstander må være basert på relevante vurderinger og dokumentasjoner må følge generelle retningslinjer for oppgaveskriving og etiske retningslinjer Besvarelsen skal inneholde: bakgrunn og hensikt for oppgaven vurdering av tidligere forskning på området redegjørelse for teori/teoretiske perspektiv problemstilling/forskningsspørsmål redegjørelse for søkeprosess og søkehistorie vurder implikasjoner for praksis Oppgaven skal være på maks 5000 ord. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Fag-/refleksjonsnotat /tester, Selvvalgt pensum, Nærværsplikt, Muntlig fremlegg TILLEGGSINFORMASJON: Obligatoriske undervisningsaktiviteter: - 3 fag-/refleksjonsnotat /tester sider selvvalgt pensum - muntlig fremlegg i klassen relatert til oppgaven/ eksamen. Ved ikke godkjent muntlig fremlegg av oppgaven i klassen avtaler studenten nytt fremlegg for faglærer % nærværsplikt i basisgruppene Ved fravær utover 10 % i basisgruppen, avtales ekstra undervisningsaktivitet med hovedansvarlig lærer. For å gå opp til eksamen må studenten ha godkjent alle obligatoriske undervisningsaktiviteter i side 4

5 emnet. Studenten har ansvar for avtaler og overholdelse av tidsfrister. Konsekvenser ved ikke godkjent obligatoriske undervisningsaktiviteter/ikke bestått eksamen: For studenter ved videreutdanning hvor det ikke er årlig opptak, er det mulig å søke om individuelt opplegg når det gjelder tidspunkt for nye arbeidskrav eller nye eksamener/prøver dersom kravet ikke er innfridd innen de oppsatte tidspunkt. Søknad om dette stiles til og behandles av instituttleder. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Fordypning forebyggende sykepleie (VHE110_1) 20 Åpen for Helsesøsterutdanning. Emneevaluering Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette. Litteratur Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på It`s learning senest innen semesterstart.informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet. Emne VHE 122 Individrettet forebyggende helsearbeid (850 s. obligatorisk pensum og 900 s. selvvalgt pensum) Obligatorisk litteratur 850 sider er mrk. * Aasland, M W. ( 2004). "...si det til noen..." en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Kristiansand: Høyskoleforlaget Ahlborg, T., Dahlöf, L-G.and Hallberg, L. R-M. (2005). Quality of intimate and sexual relationships in first-time parents six months after delivery. Journal of Sex Research, 42 (2) Allodi, M. W. (2010) Pojkars ock flikors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt, Rapport IX. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar 2010:79 Alstveit, M. Severinsson, E. Karlsen, B. Living on the Edge of Being Overstretched A Norwegian Qualitative Study of Employed Pregnant Woman. (2010) Health Care for Woman International, 31: 6, side 5

6 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Alstveit, M., Severinsson, E. and Karlsen, B. (2011). Maternity care professionals' perceptions of supporting employed women in Norway. Nursing and Health Sciences, 13, Alstveit, M. Severinsson, E. Karlsen, B. Obtaining confirmation trough social relationships: Norwegian first-time mothers` experiences while on maternity leave. (2010) Nursing and Health Sciences, 12, Alstveit, M., Severinsson, E. and Karlsen, B. (2011). Readjusting one's life in the tension inherent in work and motherhood. Journal of Advanced Nursing, 67 (10), Andersen, L.F., Øverby, N. og Lillegaard,I.T.L (2004). Hvor mye frukt og grønt spiser norske barn og ungdommer? Tidskrift Norsk Lægeforening, 124: Bakketeig, L. S. og Magnus,P. (2013). Epidemiologi. Oslo: Gyldendal Akademiske, kap 19 og 20. *Bergsjø P.Maltau J.M. Molne K. og Nesheim BI (red.) (2010) Obstetrikk og gynekologi. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 25 Genitale infeksjoner, Kap. 30 Prevensjon. (23 s). *Bremberg, S. (2004). Elevhälsan- teori och praktikk. Lund: Studentlitteratur, 2.utgave. Kap. 7, 8, 9 og 10 (60 s). Britten, J. Hoddinott, P. and McInnes, R. Breastfeeding peer support: Health service programmes in Scotland. British Journal of Midwifery, January 2006, Vol 14, No 1 *Brudal, L. F. (2000). Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3, 4, 6, 7, 9 og 10. (96 s.) Brunvand, L. og Brunvatne, R. (2001). Helseproblemer blant innvandrerbarn i Norge. Tidsskrift Norsk Lægeforening nr. 6. s.715 Byrd, M. E. (2006) Social exchange as a framework for client- nurse interaction during publich health nursing maternal-child home visits. Publich Health Nursing. 23.(3). ( ). Clausson, E. K. (2008). School health nursing: perceiving, recording and improving schoolchildren s health (Avhandling). Göteborg: Nordic School of Public Health. Dahm, K.T, Landmark, B. Kirkehei, I. og Reinar, L. M. (2010). Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår. Rapport nr. 15, Systematisk oversikt, Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Danielsen, K., Engebrigtsen, A.I. og Finnvold, J.E. (2011). For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her, Helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel. Rapport 22, Oslo: Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Denison, E., Vist G. og Gundersen, M. (2011) Kriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltak. Rapport nr 24, Systematisk oversikt, Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Dennis, C-L., Ross.L.(2006). Womens s perceptions of partner support and conflict in the development of post partum depressive symptoms. Journal of Advanced Nursing 56 (6) *Drevon, C. A., Blomhoff, R. og Bjørneboe, G-E. Aa.(red).(2012) 6.utg. Mat og medisin, kap 24 og 34. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 31 sider side 6

7 Drevon, C. A., Blomhoff, R. og Bjørneboe, G-E. Aa.(red).(2012) 6.utg. Mat og medisin, kap 35 og 36. Kristiansand: Høyskoleforlaget Dyregrov, A. (2010) 2 utg. Barn og traumer en håndbok for foreldre og hjelpere. Bergen: Fagbokforlaget. Dyregrov, A. (2006). Sorg hos barn. En håndbok for voksne. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Edvardsson, K. Edvardsson, D. and Hörsten, Å. (2009) Raising issues about children`s overweight maternal and child health nurses` experiences. Journal of Advanced Nursing 65 (12), Fägerskiöld, A. (2007). A change in life as experienced by first-time fathers. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, Fägerskiöld, A.M., Wahlberg, V. and Ek, A.K. What child health nurses belive that mothers with infants expect of them. Nursing and Health Sciences (2000), Galatzer-Levy, I.R., Mazursky, H., Mancini, A. D. and Bananno, G. A. (2011). What we don t expect when expecting: evidence for heterogeneity in subjective well-being in response of parenthood. Journal of Family Psychology, 25 (3); Gamst, Kari Trøften (2011). Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor. Oslo. Universitetsforlaget. Kap og 6+9. *Gjærum, B., Grøholt, B. og Sommerchild, H. (red.) (1998). Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. Oslo: Tano Aschehoug. Kap (26 s). Glavin, K., Ellefsen, B. and Erdal, B. (2010). Norwegian public health nurses experience using a screening protocol for postpartum depression. Public Health Nursing, 27 (3), *Grøholt, B., Sommerschild, H. og Garløv, I. (2008). Lærebok i barnepsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg. Kap. 6, 9, 10, 12, 18, 23, 26, 27,32 og 35. (113 s.) Gulbrandsen, L. M.(red). (2006) Oppvekst og psykologisk utvikling. Kap 3, 4, 5 ( s ). Oslo: Universitetsforlaget. Haga, O.S. og Bjørkhaug, A. (2009). Hverdagspediatri. Oslo: Universitetsforlaget. 5.utg. Hall, D. M.D. and Elliman, D. (2003). Health for All Children. Oxford University Press. 4. utg. Haukø, B., Stamnes, J (2009) Barnas time. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag. Heaman, M.,Chalmers, K.,Woodgate,R.og Brown, J.(2005).Early childhood home visiting programme: factores contributing to success. Journal og Advanced Nursing 55 (5) Helseth, S. (2001). Kolikk: En modell for sykepleiefaglig tilnærming. Oslo: Akribe. Haavet, O. R(red.) (2005). Ungdomsmedisin. Oslo: Universitetsforlaget. Del V Hjälmhult, E. and Lomborg, K. (2012). Managing the first period at home with a newborn: a grounded theory study of mothers experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences side 7

8 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid DOI: /j x *Holk,K. et al. (2013). Håndbok i VELLYKKET AMMING - anbefalinger til sundhetspersonale. København:Sundhetsstyrelsen, 3 utg. s (102s). *Holm,L. (red) (2003). Mad, mennesker og måltider -samfundsvidenskabelelige perspektover. København: Munksgaard, kap 1, 3,4 og 9 (43s). Høigård, A. (2006). Barns språkutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. *Killen, K. (2009). Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar. Oslo: Kommuneforlaget. 4. utg. Kap. 2 (33s) Killen, K. og Olofsson, M. (2003). Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget. Kinge, E. (2006) Barnesamtaler: det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kjønstad, A. (2009). Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet. Oslo: Kommuneforlaget.3.utg. Klette, T. (2007) Tid for trøst: en undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Kolbotn, K. (2009) Eg er mamma, eg skal vere god. Oslo. Cappelen Damm. Krantz, K., Eriksson, B, Lundquist-Persson, C, Ahlberg, B. M & Nilstun, T. (2008) Screening for postpartum depression with Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS): an ethical analysis. Scandinavian Journal of Public Health, 36; Langaard, K. and Toverud, R. (2009). "Caring involvment": a core concept in counselling in school health services. Qualitative Studies on Health and Well-being, 4 (4), Langaard, K and Toverud, R. (2010). Youth counselling in school health services: the practice of 'intentional attentiveness'. Vård I Norden, 30 (4), Measor,L. (2000). Young people`s views on sex education: education, attitudes and behaviour. London: Routledge/Falmer. Moi,H. og Maltau, JM.(2013). Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. Oslo: Gyldendal Akademisk. 3utg. Myrin, B. and Lagerström, M.( 2006). Health behavior and sense of coherence among pupils aged Scandinavian Journal of Caring Sciences (20) Nilsson, K. (2010). The feeling of tiredness among Swedish parents: a longitudinal cohort comparison. International Journal of Social Welfare, 19, Nyström, K. and Öhling, K (2004). Parenthood experiences during the child s first year: literature review. Journal of Advanced Nursing, 46 (3), side 8

9 Olsen, B. C. R (2008) Følelser i bevegelse. Hverdagens utfordringer når en blir foreldre til et barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse, i Bø, B. P. og Olsen, B. C. R (red) Utfordrende Foreldreskap. kap 10, Oslo: Gyldendal. Olsson, A, Robertson, E, Björklund, A.and Nissen, E. (2010). Fatherhood in focus, sexual activity can wait: new fathers experience about sexual life after childbirth. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, Pedersen, J.I., Hjartåker, A. og Andersen, S.A (2012) Grunnleggende ernæringslære. Oslo: Gyldendal Akademiske. 2.utg. Philibin, C.A.N., Griffiths, C., Byrne, G., Horan, P., Brady, A-M., and Begley, C. (2010) The role of the public nurse in a changing society. Journal of Advanced Nursing 66(4), Paulson, J. F.and Bazemore, S.D (2010) Prenatal and postpartum depression in fathers and its association with maternal depression. Journal of American Medical Association, 303 (19), Premberg, Å. Hellström, A-L. and Berg, M. (2008) Experiences of the first year as father. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 22; Prescott,P og Børtveit,T. (2004). Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademiske. *Rye, H. (2002). Tidlig hjelp til bedre samspill. Nye metoder og nye muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2.utg. s (46s). Rykkje, L. (2003) Utenlandsadopsjon. Hovedfagsoppgave. Seksjon for sykepleievitenskap. Universitetet i Bergen. Rørtveit, K., Åström, S. and Severinssom, E. (2009) Experiences of Guilt as a Mother in the Context of Eating Difficulties. Mental Health Nursing, 30; *Seip, M. og Finne, P. H. (2001). Propedeutisk pediatri. Vekst. Utvikling. Ernæring.Oslo: Universitetsforlaget. 12.utg. s (101 s) Smith, L. og Ulvund, S. E. (1999). Spedbarnsalderen. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utg. Smith, L. (2002). Tilknytning og barns utvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget *Tetzchner, S. (2001). Utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsalderen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 7, 8, 15, 16, 18 og 19. (175 s). Tøssebro, J. og Lundeby, H. (2002). Å vokse opp med funksjonshemming - de første årene. Oslo: Gyldendal Akademisk Vik, K. (2002). Et bedre liv for barn med psykisk syke foreldre. Sykepleien nr 7. Ystgaard,M. (2003). Villet egenskade blant ungdom: nye forskningsresultater og konsekvenser for forebyggende arbeid. Suicidologi, årg.8, nr 2 s (4s). Øverland,S. (2006). Selvskading - en praktisk tilnærming. Bergen. Fagboklaget. Del 1 og 2 side 9

10 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 3. utg. Kap. 4 og 6 Støtte Andrews, Therese (2002) Tvetydige ideologier og motstridende krav. En studie av endringer i den norske helsestasjonsvirksomheten. Avhandling (dr.polit.). Universitetet i Bergen: Hemil - senteret, DetSosiologiske, Psykologiske og Samfunnsvitenskapelige institutt. Barne- og familiedep. (2001). Handlingsplan mot tvangsekteskap. Cleve,E. (2005). En stor og en liten er borte. Oslo:Gyldendal (roman). Folkehelseinstituttet (2007). Sosial ulikhet i helse. En fakta rapport. Rapport 2007:1. Gamnes, S.(red.)(2012). Metodebok. Sex og samfunn. Senter for ung seksualitet. Haugland, S. og Misvær, N. (2009). Håndbok for skolehelsetjenesten klasse. Oslo: Kommuneforlaget. 2.utg. Häggkvist,A.P.(1998). Amming av barn med spesielle behov -en veileder for helsepersonell. Oslo:Statens helsetilsyn. Helsedepartementet (2004). Strategiplan Habilitering av barn. Helsedepartementet (2004). Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort Hovig, B. og Lystad, A. (2002). Infeksjonssykdommer - epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Oslo: Gyldendal Akademiske. 4.utg. Landsgruppe av helsesøstre. (2005). Veiviser for skolehelsetjenesten i videregående skole. Oslo: Norsk sykepleierforbund. Misvær, N. og Lagerløv, P. (red.) (2013). Håndbok for helsestasjoner 0-5 år. Oslo:Kommuneforlaget. 3.utg. Nordbotten, G. L. N. (2006). Barns fysiske utvikling. Hvordan stimulere barns fysiske utvikling? Kristiansand: Høyskoleforlaget, Del II. Nordic Nutrition Recommendations th edition Nylander, G. og Siegert, H.M (2012). Mamma for første gang. Gyldendal. 3.rev.utg. Rogne, K.T. og Hareide,B.J. (2004). Hverdagsliv med utviklingshemmede barn. Oslo: Kommuneforlaget. Sosial- og helsedepartementet (2001). Veileder for individuell plan. I side 10

11 Sosial- og helsedepartementet (2001).Strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer. I-1033B. (http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/rapporter/ /) Sosial- og helsedirektoratet (2005) Faglige retningslinjer for syn- hørsels- og språkundersøkelser av barn. Sosial- og helsedirektoratet (2003). Seksuelle overgrep mor barn. En veileder for hjelpeapparatet. Sosial- og helsedirektoratet. Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg Sosial- og helsedirektoratet. Faglige retningslinjer for syn-, hørsels- og språkundersøkelser av barn. Statens helsetilsyn (1998) Somatiske undersøkelser av barn og unge fra 0-20 år.utredningsserie IK-2611 Statens helsetilsyn (1999) Veiledning i journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veiledningsserie IK Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (2001) Anbefalinger for spedbarnsernæring. Ulvund, S.E. (2004). Fra baby til smårolling, forstå barnet ditt 0-2 år. Oslo: Cappelen. 2.utg. Ulvund, S.E. (2003). Forstå barnet ditt 2-5 år. Oslo: Cappelen. Økland, T. og Glavin, K. (2005). På ungdomspremisser. Helsestasjon for ungdom. Oslo: Akribe Aakervik, G. (2000) Innvandring, helse og mat. Kunnskapsutvikling om endringer i helse ved migrasjon. Oslo: Almater Forlag. side 11

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

Studieplan for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og unge 15 studiepoeng

Studieplan for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og unge 15 studiepoeng Studieplan for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og unge 15 studiepoeng Godkjent av dekan 21.01.2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Emnekode: MHVR202_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA. Kl: 22.00

FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA. Kl: 22.00 FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA Fylles ut av kandidaten: Del 1 Videreutdanningens navn: Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2014-2016 0 1. Innledning... 1 Legevakt... 1 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 1 Videreutdanningen i legevaktsykepleie...

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Modulansvarlige: Kari Gulla Elin Sivertsen MODUL 8: HELSEFREMMENDE OG

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang 2012-2013 Godkjent av: Rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 18.4.2012 1 4.1 Navn på studieprogrammet

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Arbeidshefte Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Denne utgaven er publisert 15. august 2011. Vi tar forbehold

Detaljer

HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre

HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Bakgrunn for Helt sjef! 6 Sentrale begreper

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Erobring av handlingsrom

Erobring av handlingsrom Esther Hjälmhult Erobring av handlingsrom Helsesøsterstudenters læring i praksis Avhandling for graden doctor rerum politicarum Trondheim, april 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer