SKOLEHELSETJENESTEN I MÅSØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEHELSETJENESTEN I MÅSØY KOMMUNE"

Transkript

1 SKOLEHELSETJENESTEN I MÅSØY KOMMUNE

2 1.0 INNLEDNING... s LOVGRUNNLAG. s SKOLEHELSETJENESTENS FORMÅL... s ANSVARSFORHOLD I SKOLEHELSETJENESTEN... s Helsesøster. s Lege s Ansvarsgrupper. s Tverrfaglig forum. s AKTUELLE OPPLYSNINGER s Skoler i Måsøy kommune s Elevers helseproblemer s Fast kontortid s Tilbudet til distriktskolene. s HELSEUNDERSØKELSER OG PROGRAM FOR HELSEOPPLYSNING. s Småskolen.. s Mellomtrinnet s Ungdomsskolen.. s Videregående opplæring s HELSEOPPLYSNING I SAMARBEID MED SKOLENE.. s MILJØRETTET HELSEVERN. s Formål og oppgaver... s Ansvar. s TVERRFAGLIG SAMARBEID. s Formål s Taushetsplikt. s SLUTTORD s. 13 Vedlegg: 1. Informasjon til foreldre/foresatte om skolehelsetjenesten 2. Handlingsplan ved stort fravær 3. Retningslinjer for Tverrfaglig forum i Måsøy kommune 4. Skriftlig tillatelse til oppmelding i Tverrfaglig forum

3 1.0 INNLEDNING I stortingsmelding nr står barn og unges helse sentralt. De nasjonale innsatsområdene er psykososiale problemer, forebygging av ulykker, belastningslidelser og astma, allergi og inneklimasykdommer. Det forebyggende arbeidet innen ernæring, tobakk og rus skal fortsette som før Denne prioriteringen bekreftes i et rundskriv utgitt av sosial- og helsedepartementet (I-47/99), som er en samlet oversikt over nasjonale satsinger og strategier for utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsestasjons- og skolehelsetjenesten for barn og unge skal være et kraftsenter for helse og oppvekst. Dette samsvarer med Måsøy kommunes langtidsplan ( ) som sier at det forebyggende arbeidet blant barn og unge skal styrkes og at Barn og unge i Måsøy kommune skal vokse opp i trygge omgivelser som stimulerer dem til å bli selvstendige individer, samt styrker deres identitet og tilhørighet. På bakgrunn av dette har helsesøstertjenesten tatt initiativ til å lage en lokal plan for skolehelsetjenesten i Måsøy kommune. Vi hadde et ønske om at skolen skulle være med under hele planprossessen, slik at de hadde mulighet til å komme med sine innspill underveis. Skolen er en selvfølgelig og viktig samarbeidspartner for skolehelsetjenesten, og vi har under arbeidet med planen sett at våre ansvarsområder i mange tilfeller er sammenfallende. Eksempelvis i forhold til barn med særskilte behov og innen helseopplysning. Skolen har også den daglige kontakten med barna og dermed bedre mulighet til å fange opp de med eventuelle problemer. Skolen valgte selv ut sine representanter til plangruppen. De var undervisningsinspektør ved Havøysund skole, pedagogisk konsulent og PPT Måsøy. Fra skolehelsetjenestens side deltok kommunelege I og ledende helsesøster. Denne planen inneholder ikke konkrete prosedyrer og rutiner i skolehelsetjenesten. Den er ment som en overordnet plan som sikrer at tjenesten utøves i samsvar med allment aksepterte faglige normer, lover og forskrifter samt lokale satsninger. Videre er målet at planen skal være et bindeledd mellom skolehelsetjenesten og skolene i vår kommune, og på den måten medvirke til at vi i felleskap jobber for at barn og unge kan vokse opp i trygge og helsebringende forhold. Dersom de sentrale helsemyndigheter skulle endre på lover, forskrifter eller veiledere som berører skolehelsetjenesten vil planen måtte endres i henhold til dette. Rullering av planen vil være hvert fjerde år. Ansvarlig er ledende helsesøster -3-

4 2.0 LOVGRUNNLAG Skolehelsetjenesten er en pålagt deltjeneste for kommunene i henhold til Lov om helsetjeneste i kommunene av nr Disse deltjenestene inngår som en del av kommunenes lovpålagte plikt til å drive forebyggende og helsefremmende arbeid ( 1-2). Forskrift om helsetjenester i skoler av skal gjelde for barn og ungdom i skolealder som følger undervisning i skoler som omfattes av lov om grunnskolen og lov om videregående opplæring ( 1). Den omtaler videre skolehelsetjenestens formål ( 2) som omtales nærmere i neste kapittel, og skolehelsetjenestens oppgaver. De skal omfatte følgende: Systematiske medisinske undersøkelser, individuell helseveiledning og andre medisinske tiltak herunder helseopplysning. Strukturert tverrfaglig samarbeid spesielt med skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, sosialtjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. Rådgiving til skolens personale vedrørende hygieniske forhold og arbeidsmiljø for øvrig, og vedrørende tilrettelegging for integrering av funksjonshemmede barn. Bistand med undervisning i den utstrekning skolen ønsker det Andre aktuelle lover og forskrifter - Lov om vern mot smittsomme sykdommer av nr Forskrift om meldinger for system for vaksinasjonskontroll ( ) - Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. ( ) - Forskrift om tuberkulosekontroll ( ) Aktuelle rundskriv og veiledere - Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IK- 2617) - Veiledning i journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IK-2700) - Veileder i habilitering av barn og unge (IK- 2614) - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. ( ) - Rundskriv om internkontroll og hovedarbeidsområder for skolehelsetjenesten (IK-33/95) - Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år (IK-2621) Utover helselovgivningen er følgende regelverk av betydning for skolehelsetjenesten: Kommuneloven, barneloven, barnevernloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, lov om grunnskole- og videregående opplæring -4-

5 3.0 SKOLEHELSETJENESTENS FORMÅL I henhold til lov om helsetjenesten i kommunene skal kommunens helsetjeneste blant annet omfatte skolehelsetjeneste. Forskrifter om helsetjenester i skoler av 23. november 1983 sier i 2 følgende om skolehelsetjenestens formål: Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole, og det øvrige hjelpeapparatet i samfunnet arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse blant barn og unge. Helsetilsynet mener dette kan oppnås ved målrettet planlegging av tjenesten, gjennomføring av programmer for helseopplysning, foreldre- og elevveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, samt å gi tilbud om utvidet støtte og hjelp ved behov. Målet i skolehelsetjenesten er å hjelpe det enkelte barn i skolen i å oppnå best mulig fysisk og mental helse, slik at de kan få optimal utbytte av undervisningen og samværet med andre. Skolehelsetjenesten skal også bidra til at den enkelte elev senere i livet på egen hånd skal velge det som tjener helsen best, og som gir den enkelte muligheter til å utnytte og utvikle sine ressurser. Metoder og prosedyrer for å kunne oppnå forskriftene vil blant annet være: Forhåndsopplysninger innhentet ved samtale med: eleven, foreldre/foresatte, klasselærer, sosiallærer, andre samarbeidspartnere. Vurdere tidligere funn Individuell konsultasjon Tverrfaglig samarbeid Henvisning Helseopplysning Gruppesamtaler I utgangspunktet er det hjemmets ansvar å gi informasjon til skolen om sykdommer og andre forhold som har betydning, men hvis det foreligger samtykke kan skolehelsetjenesten bidra med råd og veiledning til skolens personale. -5-

6 4.0 ANSVARSFORHOLD I SKOLEHELSETJENESTEN Kommunelege I er medisinsk faglig rådgiver. Hun/han har det overordnede ansvar for kommunenes skolehelsetjeneste. De enkelte personellgrupper som arbeider i skolehelsetjenesten er tillagt det faglige ansvaret for sine respektive tjenester. I Måsøy kommune er ledende helsesøster delegert det faglige- og administrative ansvaret for skolehelsetjenesten, og kommunelege I er medisinsk ansvarlig. 4.1 Helsesøster er administrativt ansvarlig og oppgavene er å: Planlegge og koordinere skolehelsetjenestearbeidet Forestå den daglige praktiske virksomheten Påse at elever med spesielle behov blir fulgt opp (f. eks. elever med fysiske, psykiske og sosial funksjonshemming, elever med somatiske lidelser, utviklingsforstyrrelser) Ved behov gi helseopplæring og veiledning til elever og skolens personale om spesielle helseproblemer. Ha oversikt over barns og unges helsetilstand og over faktorer som kan virke inn på deres helse. Ansvar for å gi skolen og kommunens administrative og politiske ledelse informasjon om forhold som har betydning for skoleelevers helse og trivsel. Delta i tverrfaglig samarbeid, enten vedrørende enkelt elever eller ved helseproblemer som berører flere skolelevers situasjon. Deltagelse i Tverrfaglig forum 4.2 Kommunelege I er medisinsk-faglig ansvarlig og oppgavene er å: Foreta nødvendige individuelle medisinske undersøkelser og vurderinger Sørge for eventuell videre henvisning til undersøkelse og behandling. Delta i vurdering og oppfølging av elever med særskilte behov. Bidra med råd og veiledning til skolen og det øvrige helsepersonellet. Delta i tverrfaglig samarbeid, enten for enkeltelever eller ved helseproblemer som berører flere skoleelevers situasjon. 4.3 Ansvarsgrupper: Skolehelsetjenesten skal gi råd og veiledning vedrørende helsespørsmål, og ved behov være deltaker i ansvarsgrupper for skoleelever. Kommunelegen har ansvar for å henvise til medisinske undersøkelser og behandling i spesialisthelsetjenesten. 4.4 Tverrfaglig forum Teamet består av PPT, barnevern og helsesøster. Andre kan innkalles ved behov. Leder: PPT -6-

7 5.0 AKTUELLE OPPLYSNINGER 5.1 Skoler i Måsøy kommune Ant. elever pr. 1/8-00 Havøysund skole 142 Fulldelt Ingøy skole 7 Fådelt Måsøy skole 3 Fådelt Gunnarnes skole 5 Fådelt Snefjord skole 4 Fådelt 5.2 Elevers helseproblemer Utenom de vanlige helseundersøkelsene kommer skolehelsetjenesten i kontakt med elever ved at de selv tar kontakt eller at andre er bekymret. Det kan være foreldre, lærere, venner/klassekamerater, andre i hjelpeapparatet eller privatpersoner som er bekymret for en eller flere elever. Elevene tar oftest kontakt for en konkret problemstilling. Eksempelvis spørsmål om nedsatt syn/hørsel, utslett, hodepine, magesmerter m.m. Det kan noen ganger være inngangsporten til en mer sammensatt problematikk, som kan kreve henvisning eller en tverrfaglig tilnærming. Det være seg omsorgssvikt, rusproblematikk, psykiske lidelser, selvmordsproblematikk. Det er flest jenter som tar kontakt. En stor del tar kontakt for å få prevensjon, og noen vil ta en graviditetstest. De tar kontakt ved konflikter til foreldre, andre elever, lærere osv. Noen tar kontakt for at de er bekymret for en medelev/venn, eller for å ta opp en problemstilling for en venn/venninne. Mobbing kommer skolehelsetjenesten mindre i kontakt med enn tilfellet var for bare fem til ti år tilbake. Grunnen kan være at skolene selv tar seg av det, eller det kan være at det faktisk er blitt mindre mobbing blant skoleelever. Foreldrene tar også kontakt ved en konkret problemstilling som de ønsker at skolehelsetjenesten skal vurdere, ønske om råd eller veiledning, eller bekymring for barnet sitt. Lærere tar kontakt ved spørsmål om syn/hørsel, bekymring for en enkeltelev eller en problemstilling som gjelder flere. Oppfølging av enkeltelever er en forholdsvis stor del av skolehelsetjenesten, og kan være tid- og ressurskrevende. I tillegg til eleven må skolehelsetjenesten forholde seg til hjem, skole og andre faggrupper. Oppfølgingstiden kan variere fra kortere tid til flere år, avhengig av hva det gjelder. Oftest er det snakk om elever med sammensatte problemer og elever med særskilte behov. I tilegg er det to områder som peker seg ut hos oss. Det er de med selvmordsproblematikk(begge kjønn) og jenter som trenger oppfølging i forhold til seksualitet/egne grenser. I forhold til begge disse gruppene er det en del likhetstrekk, og ikke sjelden er det alkohol med bildet. -7-

8 5.3 Fast kontortid Helsesøster har fast kontortid på Havøysund skole. Tilbudet har eksistert siden 1992, og i de første årene ble det mye brukt. I gjennomsnitt var det 5-10 besøk hver gang. Kontoret hadde da en annen beliggenhet som var mindre synlig for lærere og andre elever. I dag har vi mindre besøk på skolen, men vi ser er at vi får flere besøk på helsestasjonen av ungdomskoleelevene. De kommer som regel etter skoletid, og særlig blir korte skoledager benyttet til å oppsøke helsesøster. Det har vi tatt hensyn til, og vi forsøker å ikke ha andre brukerrettede aktiviteter på helsestasjonen i denne tiden. 5.4 Tilbudet til distriktskolene Vi er ikke på distriktsskolene til faste tider slik som på skolen i Havøysund. Det har å gjøre med antall elever på skolene, og at man bruker forholdsvis lang tid (1 arbeidsdag) hver gang man reiser dit ut. Hvor mye tid vi bruker utenom rutineoppgavene på hver enkelt distriktskole er veldig forskjellig fra skole til skole, og fra år til år (avhengig av problematikk). De tar kontakt med skolehelsetjenesten ved behov. -8-

9 6.0 HELSEUNDERSØKELSER OG PROGRAM FOR HELSEOPPLYSNING Dette kapitlet tar utgangspunkt i Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste og de områdene vi ønsker å satse på i helseopplysningsprogrammet. Det på bakgrunn av den problematikk vi møter i vårt daglige arbeid i skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten har ansvaret for å samarbeide med skole og hver enkelt klassestyrer ved gjennomføringen av programmet, slik at det passer best mulig inn i det øvrige undervisningsopplegget. Skolehelsetjenesten har ansvaret for å gi foreldre/foresatte informasjon om programmet, og innhente samtykke til vaksinering 6.1 Småskolen TILTAK: Før skolestart: Barn med foreldre innkalles til helsestasjonen i mars/april det året de begynner på skolen. Samtale om skolestart, og hva som skal formidles til skolen. Hørselstest og høydemåling. Synstest ved behov. Legeundersøkelse. 1. klasse: Helsesøster deltar på foreldremøte. Tema: Informasjon om skolehelsetjenesten. Kosthold og søvn 3. klasse: Individuell og tilpasset veiledning basert på behov, observasjon og framkomne opplysninger. Tilbud om poliovaksine. Høydemåling. 4. klasse: Gruppesamtaler Tema: Vennskap, mestring, trygghet, kroppskontakt, konflikter/mobbing -9-

10 6.2 Mellomtrinnet TILTAK: 5. klasse: Helsesøster deltar på foreldremøte Tema: Kosthold, pubertet Helseopplysning om pubertet. Video: Nesten voksen 6. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe. 7. klasse Tilbud om vaksine mot meslinger/rødehunder/kusma (MMR) og tuberkulose (BCG) 6.3 Ungdomsskolen TILTAK: 8. klasse: Individuelle samtaler med helsesøster/ målrettet helseundersøkelse Helsopplysning om samliv/seksualitet Video: Jenter og sex og Gutter og sex Helsesøster deltar på foreldremøte Tema: Rusmidler 9. klasse: Gruppesamtaler. Metode: Du bestemmer Tema: Forelskelse/samliv, rus, egne grenser, ansvar for egen helse m.m. 10. klasse: Helseopplysning om samliv, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer Tilbud om poliovaksine 6.4 Videregående skole TILTAK: 1 AF : Helseopplysning om seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon -10-

11 7.0 HELSEOPPLYSNING I SAMARBEID MED SKOLEN Dette kapitlet er laget i samarbeid med representant fra skoleverket, hvor L-97 og veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste er tatt som utgangspunkt. Dette er aktuelle tema som skole og skolehelsetjenesten kan samarbeide om. Det er ment å være veiledende og ikke noe som skal gjennomføres til gitte tidspunkt. Noe er sammenfallende med skolehelsetjenesten faste program for helseopplysning (kap. 6.0). De andre tema er det opp til hver enkelt klassestyrer å ta initiativ til etter behov og etter som det passer inn i det øvrige undervisningsopplegget. Skolehelsetjenesten blir å oppfatte som en ressurs for den enkelte lærer. TILBUD: klasse: Kosthold/matpakke Egenomsorg, personlig hygiene klasse: Kosthold/livsstil- og dets betydning for helse Pubertet, personlig hygiene Kropp og selvbilde Tobakk og andre rusmidler Enkel førstehjelp. Munn-til-munn metoden klasse: Ungdom i utvikling, egenomsorg Samliv, seksualitet, egne grenser m.m. Tobakk og rusmidler skadevirkninger Prevensjon Abort Seksuelt overførbare sykdommer Kosthold, livsstil og helse Spiseforstyrrelser 1 AF: Prevensjon Seksuelt overførbare sykdommer Kosthold Tobakk og rus Egenomsorg -11-

12 8.0 MILJØRETTET HELSEVERN 8.1 Formål og oppgaver I forskrift for Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. ( ) er formålet å fremme helse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge skade og lyte blant barn og elever. Skolehelsetjenesten skal ha kunnskap om skolemiljøet, dvs. elevens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Den skal kunne identifisere helseproblemer blant elevene som kan ha sammenheng med miljøet på skolen. Dette ved å samarbeide med skolens personale, elever og foresatte om å ivareta og utvikle trivsel i skolemiljøet generelt og om å sette i gang nødvendige tiltak. I forhold til elever med vanskelig hjemmesituasjon, må skolehelsetjenesten samarbeide aktivt og målrettet med andre tjenester for barn og unge. Skolehelsetjenesten bør ha kjennskap til lokalmiljøet, slik at den er stand til å identifisere forekomst av spesielle forhold som kan føre til helseproblemer i lokalbefolkningen, særlig blant barn og unge i skolealder. 8.2 Ansvar I forhold til forskriften er det leder av virksomheten som har ansvaret for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne overholdes, og denne skal også rette seg etter pålegg som kommunestyret til en hver tid gir ( 4). Kommunestyret har tilsynsansvaret ( 25) og det endelige godkjenningsansvaret av virksomheten ( 6). Virksomheten er i dette tilfellet skolen. Skolehelsetjenesten har ingen direkte ansvar i forhold til omtalte forskrift, men kommunens helsetjeneste, herunder skolehelsetjenesten, skal bistå med råd og veiledning etter forespørsel og ellers når sakens art gir grunn til det (merknad til 25). Avslutningsvis må det poengteres at denne forskriftens formål er sammenfallende med skolehelsetjenestens formål (kap.3.0), så på den måten har skolehelsetjenesten et selvstendig ansvar innen miljørettet helsevern i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet i samfunnet. -12-

13 9.0 TVERRFAGLIG SAMARBEID 9.1 Formål Lovgrunnlaget for skolehelsetjenesten understreker både betydning av og forpliktelse til samarbeid. Særlig i helsefremmende arbeid er tverrfaglig samarbeid et nøkkelord. Målene med tverrfaglig samarbeid er å sikre kvalitet i arbeidet ved at den samlede faglige kompetanse utnyttes. Et annet viktig mål er å stimulere til faglig utvikling (Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste). I andre omgang vil et godt tverrfaglig samarbeid komme barn og foreldre til gode. For å få til et godt samarbeid er det viktig å bli enige om felles mål, plassere ansvar og vise respekt for hverandres kompetanse, og samarbeidet bør settes i system. Skriftlighet og dokumentasjon er et viktig prinsipp (Veileder i helsestasjons- og skolehelsetjeneste). 9.2 Taushetsplikt Tverrfaglig samarbeid setter strenge krav til taushetsplikten, både med hensyn til etiske og juridiske perspektiv. Likevel må den ikke bli til hinder for å gi hjelp. Hvem som har tilgang til ulike pasientopplysninger reguleres av bestemmelsene om taushetsplikt. Dersom det ikke foreligger lovbestemte unntak fra taushetsplikten, skal det som hovedregel foreligge et informert samtykke for at pasientopplysninger kan forelegges andre. For at samtykke skal kunne anses for å være informert, kreves det at den som gir dette har forstått hva samtykket gjelder og konsekvensene av dette. Et samtykke kan sette begrensninger/vilkår, og kan trekkes tilbake på hvilket som helst tidspunkt. Helsepersonell og deres medhjelpere er underlagt bestemmelsene om taushetsplikt i helselovgivningen. Øvrig personell er underlagt forvaltningslovens taushetspliktbestemmelser SLUTTORD Skolehelsetjenesten vil takke skoleverkets representanter for at de tok seg tid til og så viktigheten av å være med i plangruppen. Det er viktig at vi har kjennskap til skolens ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og at skolen kjenner til våre. I tillegg har arbeidet med planen gjort at vi ser med litt nye øyne på samarbeidet mellom skolen og skolehelsetjenesten, og kanskje er prosessen mange ganger like viktig som selve målet. Målet med planen er at skolehelsetjenesten og skolen skal ha et godt samarbeid, og dra lasset samme vei i det forebyggende arbeidet for våre barn og unge. Sammen er vi bedre rustet til å oppfylle kommunes mål om at: Barn og unge i Måsøy kommune skal vokse opp i trygge omgivelser som stimulerer dem til å bli selvstendige individer, samt styrker deres identitet og tilhørighet. -13-

14 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEN NÅR ELEVER HAR STORT FRAVÆR OG / ELLER MISTANKE OM SKULK Vedtatt av Oppvekstkomiteen i sak 96/0023 i møte den 18. april Klassestyrer har samtale med eleven for eventuelt å avdekke/løse problemet. 2. Skolen tar skriftlig og muntlig kontakt med hjemmet klassestyrer ansvarlig 3. Ved fortsatt stort fravær og/eller mistanke om skulk; skolehelsetjenesten ved helsesøster konsulteres og denne tar direkte kontakt med hjemmet. Skolen får tilbakemelding. 4. Skolen ved rektor og klassestyrer har konferansetime med elev og foreldre/foresatte. 5. Dersom forholdet ikke bedres skal øvrig hjelpeapparat trekkes inn (Tverrfaglig forum). Tiltak overfor skolen og hjemmet drøftes. 6. Skolen ved rektor sender saken til barnevernet. Handlingsplanen er å forstå slik: Dersom ikke pkt. 1 fører fram, går vi over til pkt. 2 osv. RETNINGSLINJER FOR TVERRFAGLIG FORUM I MÅSØY KOMMUNE MÅLSETTING 1. HOVEDMÅL Tverrfaglig forum skal være et organ som arbeider for å samordne hjelp og forebyggende arbeid for barn og unge slik at disse kan få et best mulig tilbud. 2. DELMÅL - Tverrfaglig forum skal arbeide for at barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid. - Tverrfaglig forum skal dekke de enkelte etatenes behov for å drøfte saker og andre forhold som best kan løses i samarbeid mellom tjenestene.

15 DELTAKERE Faste medlemmer skal være: - en repr. fra PPT - en repr. fra barnevernseksjonen - helsesøster De faste medlemmene har anledning til å trekke inn andre instanser/deltakere etter behov FUNKSJONSOMRÅDE - Tverrfaglig forum skal være et rådgivende og veiledende organ - Partene er ansvarlig for/forpliktet til å utføre de oppgaver som forumet bestemmer, men forumet har ikke myndighet til å binde opp deltjenestene i forhold til vedtak som har økonomiske konsekvenser. - Utenom enkeltsaker kan det i Tverrfaglig forum tas opp problemstillinger og tema som gjelder grupper eller alle barn/unge. Forumet kan også ta opp saker av prinsipiell karakter. TAUSHETSPLIKT/FORELDRESAMARBEID - Saker skal drøftes anonymt dersom tillatelse fra foreldre/foresatte ikke er innhentet. - Tillatelse skal innhentes på fastsatt skjema. Skjemaet skal være godkjent av Tverrfaglig forum. - Den som tar opp saker som drøftes ved navn i forumet, skal gi tilbakemelding til foreldre/foresatte. - Før hjelpetiltak settes i gang skal det i de tilfeller hvor dette er påkrevet, innhentes særskilt samtykke fra foreldre/foresatte. REGLER FOR MØTENE - Møtene skal holdes i henhold til møteplan for Tverrfaglig forum. Ved behov er det anledning å avholde møter utenom møteplan.

16 - Saker skal meldes til PPT som sørger for å sette opp og sende ut dagsorden. - Det føres vedtaksprotokoll fra møtene. Kopi av vedtaksprotokollen sendes de faste medlemmene i forumet. Det enkelte medlem har ansvar for arkivering. - Frammøte på møtene i Tverrfaglig forum er obligatorisk. MØTELEDELSE Møteledelse og vedtaksprotokollføring skal rullere. Møteleders oppgaver er å sørge for at: - dagsorden blir gjennomført - konklusjoner blir trukket - arbeidsoppgavene fordelt - vedtaksprotokoll blir ført

PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE

PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE PLAN / TILTAK OVER SKOLEHELSETJENESTEN I RENNEBU KOMMUNE JULI. 08 ENDRET SEPTEMBER. 09 PERSONELL OG TILGJENGELIGHET. Pr. 01.05.10: Medisinsk/fag.ansvarlig: Daglig leder: Skole/helsestasjonslege: Fysioterapitjenesten:

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Forebygge mer for å reparere mindre

Forebygge mer for å reparere mindre RANDABERG KOMMUNE PLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN VEDTATT HOL, 2. JUNI 2010 SKOLEHELSETJENESTE Forebygge mer for å reparere mindre Randaberg kommune SIDE 3 Innholdet i planen 1) Innledning 2) Grunnlag for

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 1 OVERORDNEDE MÅL Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeide bidra til å Fremme psykisk og fysisk helse Fremme gode sosiale og miljømessige

Detaljer

Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i grunnskolen

Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i grunnskolen Dato: 27. januar 2009 Byrådssak 74/09 Byrådet Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i grunnskolen MATO HVE-4114-200802270-26 Hva saken gjelder: I Melding om skolehelsetjenesten (Bystyresak

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM

HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM Hva er helse og helsefremmende tiltak? WHO; HELSE ER EN TILSTAND AV FULLSTENDIG

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1650 Lnr.: 15352/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner Rådmannens innstilling: Det er etablert faste ressursteam ved

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Forord Side 2 av 8 Skoleåret 02/03 ble det arbeidet med å sette innholdet på foreldremøtene mer i system. Foreldrene ved FAU ved skolen, personalet,

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Samarbeid med helsestasjonen

Samarbeid med helsestasjonen Samarbeid med helsestasjonen Kommunelege Fastlege Fysioterapeut andre Kommuneoverlege Rolf Bergseth, Klepp Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjon og skolehelsetjenesten, 0-20 år Helsefremmende

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 Overføring av journal ved skolestart og flytting Barnets helsestasjonsjournal overføres til skolehelsetjenesten

Detaljer

HELSETJENESTER I UNGDOMSSKOLEN

HELSETJENESTER I UNGDOMSSKOLEN ROAN KOMMUNE HELSETJENESTER I UNGDOMSSKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge FEBRUAR 2015 HELSETJENESTER I UNGDOMSSKOLEN ROAN KOMMUNE 2 Innledning Skolehelsetjenesten

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/00559-032 DRAMMEN 04.01.2005 FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL 1.0

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen. Mat og medisiner i barnehager Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.no Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager Rundskriv

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN I NESSET SKOLEÅRET 2012/2013

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN I NESSET SKOLEÅRET 2012/2013 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN I NESSET SKOLEÅRET 2012/2013 PROGRAM HVEM NÅR BARNESKOLE 1.KLASSE; sammen med PPT,(Faste dager) Helseundersøkelse bestående av; observasjon av eleven i fin og grovmotorisk

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene - Regelverket, rundskriv og faglige normer - Anders Smith, seniorrådgiver/lege. Helsedirektoratet Regelverk for skole- (og barnehagemiljø) Folkehelseloven

Detaljer

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen. Helsesøster: Silje Johannessen.

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen. Helsesøster: Silje Johannessen. Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen Helsesøster: Silje Johannessen. Skolehelsetjenesten Formål: Fremme psykisk og fysisk helse Fremme gode sosiale og miljømessige forhold Forebygge sykdom og skade Skolehelsetjenesten

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj.

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. Utskriftsdato: 21.12.2017 07:01:06 Status: Gjeldende Dato: 4.3.2003 Nummer: FOR-2003-04-03-450 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype: Forskrift

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10 STEINKJER KOMMUNE H/S : Avd. Helse og rehabilitering, Avd, for skole og barnehage Fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Godkjent av: Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand Godkjent Dato: 11.03.10 Sist Revidert:

Detaljer

Helsefremmende skoler

Helsefremmende skoler Helsefremmende skoler Bjørn-Are Melvik 14.08.2015 Evenes Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik Takk til dere alle! Foto: Kongsvik barnehage Bakgrunn 2004-2007 prosjekt St.mld, forskrifter og lover med

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE VEILEDER Gjeldende fra 01.02.12 Oppdatert juni 2014 Versjon 2.0 Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Veilederen og skjemaene... 3 Ansvar...

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten Helse Prosjekt finansiert av Folkehelseprogrammet i Telemark

Den gode skolehelsetjenesten Helse Prosjekt finansiert av Folkehelseprogrammet i Telemark Brukermanual: Skolehelsetjenesten i videregående skole Skjema 1 1. Helseundersøkelse, med henvisning og oppfølging ved behov Program for helseundersøkelse 1.1 1. trinn vgs Antall elever x konsultasjonstid

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Våler kommune Gjeldende fra 01.08.17 Innhold 1. Formål:... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Generelt om fravær... 3 4. Dokumentasjon av fravær... 3

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra. Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen

Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra. Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Forstå familien i et sosialøkologisk perspektiv 2 Folkehelseloven

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) Handlingsveiledere Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Siljan kommune

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) Handlingsveiledere Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Siljan kommune BTI (Bedre tverrfaglig innsats) Handlingsveiledere Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Siljan kommune BTI Siljan Avslutter 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne 3) Fortsette nivå 2 1) Avslutte/fortsette

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Forhandlet 30.05.2012 Side 1 Delavtale 10 fremforhandlet 30.05.2012 Søgne kommune

Detaljer

Ungdomstid og helse. Knut-Inge Klepp

Ungdomstid og helse. Knut-Inge Klepp Ungdomstid og helse Knut-Inge Klepp Blindern vgs 23. oktober, 2017 www.fhi.no/folkehelserapporten Sykdomsbyrdeanalyse Hva er det vi dør av i de ulike aldersgruppene? Hvilke helseproblemer er det vi lever

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet Disposisjon Bakgrunn Prioriteringer Hvordan vi jobber

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Hvordan ivaretar vi et godt fungerende flyktninghelseteam?

Hvordan ivaretar vi et godt fungerende flyktninghelseteam? Hvordan ivaretar vi et godt fungerende flyktninghelseteam? Hilde Kjærstad Jensen Psykisk helsearbeider Grimstad flyktninghelsetjeneste Hilde Kjærstad Jensen 1 07.06.2016 Flyktninghelsetjenesten Grimstad

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Målet med å utarbeide en håndbok for spesialpedagogisk arbeid i barnehagene er å sikre best mulig kvalitet på arbeidet, samt en lik utførelse av slikt arbeid uavhengig av hvilken barnehage barnet har plass

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012

FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012 RINGERIKE KOMMUNE Serviceboks 24 3504 HØNEFOSS SLT - koordinator karianne.berg@ringerike.kommune.no Mob. 970 82 960 FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012 Hønefoss politistasjon

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer