Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus. Kurs i Urogenital radiologi. Jarl Å. Jakobsen 1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus. Kurs i Urogenital radiologi. Jarl Å. Jakobsen 1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER"

Transkript

1 Kurs i urogenital radiologi, 9. deseember 2013 KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN OG MR - uroradiologisk rettet - Jarl Åsbjörn Jakobsen, Dr.med., MHA. Professor, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Overlege, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for abdominal Radiologi - Rikshospitalet, Klinikk for diagnostikk og intervensjon,. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Farmakokinetikk Farmakodynamikk Akutte bivirkninger prevensjon, diagnostikk og behandling Senbivirkninger prevensjon, diagnostikk og behandling Renale bivirkninger og dialyse Ekstravasering Metformin og lactoacidose Graviditet og amming Effekt på thyroideafunksjonen og pheochromocytom Gadolinium som røntgenkontrastmiddel Interaksjoner Applikasjon relasjoner mellom injeksjon og skanneprotokoller Røntgen og kontrast i bildene, skann-parametre HELSEPERSONELLOVEN KONTRASTMIDLER ER LEGEMIDLER Forskrift om legemiddelhåndtering 4 Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. 5 Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Helsepersonelloven 5 Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring. 11 Bare leger og tannleger kan rekvirere reseptbelagte legemidler. Departementet kan i forskrift bestemme at annet helsepersonell med autorisasjon eller lisens kan få begrenset rekvireringsrett. 4. Virksomhetsleders ansvar Virksomhetsleder er ansvarlig for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Når virksomhetsleder ikke selv har legemiddelkompetanse, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik kompetanse. Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonells kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgavens art og den oppfølgning som gis. Virksomhetsleder skal sørge for at studenter bare gis oppgaver i tråd med helsepersonelloven 5 annet ledd. Til 7: Til 1. ledd: Virksomheten skal jf. 4 utarbeide rutiner for istandgjøring av legemidler: Når det gjelder legemidler til injeksjon og infusjon tilrådes det at det gjøres dobbelkontroll av legemiddel og utregning av dose. Ved infusjoner bør utregning og innstilling av infusjonshastighet inkluderes i kontrollen. Holdbarhet kan variere fra timer til år og må derfor merkes særskilt. KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN (R-KM) R-KM I NORGE 1 : Fysikokjemiske egenskaper Kontrastmiddel (Salgsnavn) Iod [C] mg I/mL Viskositet mpas 37 o Osmolalitet mosm/kg H 2 0 mmol/l *Ca ++ mmol/l Iodixanol (Visipaque) (iso) Iohexol (Omnipaque) (lav) 0 0 Iobitridol (Xenetix) (lav) 0 0 Iomeprol (Iomeron) (lav) 0 0 Iomeprol (Iomeron) (lav) 0 0 Iopromide (Ultravist) (lav) 0 0 Ioversol (Optiray) (lav) 0 0 Ioxaglate (Hexabrix) (lav) *Fri ionekonsentrasjon, Ca++ bundet til EDTA ikke inkludert. Modifisert etter Dunkel et al. Acta Radiol. 1995; og Jakobsen JA. EJR 7 1) per november 2013, nettutgaven av Felleskatalogen Jarl Å. Jakobsen 1

2 KONTRAST-ELIMINASJON Praktisk farmakokinetikk 1 VANLIG VEV Vaskulær fase Senfase kar vev utenfor kar Fortynning HJERNEVEV MED BLOD-HJERNE- BARRIERE Vaskulær fase i hjernen Senfase i hjernen kar i hjernen hjernevev utenfor kar J.Å. Jakobsen? BLODKAR I NYREPARENCHYMET NEFRONET OG SAMLERØRENE Kortikale nefroner 85 % Juxtamedullære nefroner 15 % (I rotte er 30 % juxtamedullære) CJ Lote. Principles of renal physiology, 2 nd ed, Croom Helm RENAL KONTRASTFYSIOLOGI Kontrast konsentreres mot papillen CM Na+ H 2 O H 2 O H 2O H 2O H 2O H 2 O Kontrasten konsentreres x på sin vei gjennom nefronet Jarl Å. Jakobsen 2

3 KONTRASTFORDELING I NORMAL NYRE Etter 90 ml 300mgI/ml ved injeksjonshastighet 3 ml/sek, 60 pasienter TRANSIT-TID HU 150 Aorta Cortex i nyren Medulla Sekunder post inj. Fritt etter LeMaitre et al, 2 Se også: Daghini et al., Comparison of Mathematic Models for Assessment of Glomerular Filtration Rate with Electron-Beam CT in Pigs. Radiology: Volume 242: Number 2 February 7 Urinvolum ml/time 0.3 g I/kg 0.6 g I/kg 1.2 g I/kg NaCl 0.9% Baseline 0-1 timer OSMOLAITET I URINEN ETTER I.V. INJEKSJON (friske frivillige) mosm/kg H 2 O Osmolalitet i urinen etter iodixanol 0,9 mgi/kg i.v. Before 4h 24h 48h 120h Farmakokinetikk - plasma clearance 37 Kinetikk normalt og ved nyresvikt logc (kons.) mg I/ml Serum- og urinkonsentrasjoner av jod hos nyrefriske og nyresviktpasienter (GFR ca 20 ml/t) Normal Nyresvikt GFR Urin, nyresvikt Urine, normal Serum, nyresvikt Serum, normal Timer etter inj Timer Jarl Å. Jakobsen 3

4 EKSTRARENAL KONTRASTUTSKILLELSE Eksempel: GFR ca 20 ml/min KONTRASTMIDLER FOR MR (MR-KM) Før 1 dag 2 dager 3 dager 5 dager 7 dager Anuri: * > 25 % i galle innen 24 timer * Ca 15 % fra tynntarmsmucosa KLASSIFISERING AV MR-KONTRASTMIDLER UTVIKLINGEN AV MR-KM Metall: Gadolinium, mangan, jern Kjemi: Ionisitet, struktur (lineære, makrocykliske), kompleksstabilitet, osmolalitet og viskositet Farmakokinetikk: Ekstracellulære, vevsspesifikke, intravaskulære, metabolisme, utskillelse Etter magnetiske egenskaper: Paramagnetiske, superparamagnetiske, relaksivitet (r 1 ) Etter effekt i bildet Positive (dominerende T1-effekt) Negative (dominerende T2-effekt) DTPA-BMEA; Gadoversetamide; Linear; Nonionic EU 7 Bloodpool Gd-chelat Vasovist Gadofosvesat Gd-DTPA; Linear, Ionic; EU 5 Ekstracellulært Gd-chelat Gadovist 1.0 Gadobutrol; Gd-BT-DO3A; Cyclic; Nonionic EU 1999, angio 3 Ekstracellulært Gd-chelat Omniscan Gadodiamide ; Gd-DTPA-BMA; Nonionic Linear UK 2 FDA 1993 Ekstracellulært Gd-chelat ProHance Gadoteridol Gb-HP-DO3A Nonionic; Cyclic, FDA 2 Ekstracellulært Gd-chelat Dotarem; Gd-DOTA; Gadoterat meglumine; Cyclic; Ionic; France 1989 osv Ekstracellulært Gd-chelat Magnevist, GD-DTPA; Linear; Ionic EU 1988 Leverspesifikke p.o. Mn-basert CMC-001 Hepatobiliært Gd-chelat Primovist Gadotexetate disodium; Gd-EOB-DTPA; Linear; Ionic ; EU 4 Hepatisk Gd-chelat Multihance Gadobenate dimeglumine Gd- BOPTA; Linear; Ionic. EU 0. Ekstracellulært Gd-chelat Optimark; Gd- Superparamagnetisk, jernpartikler Endorem, Sinerem Liver specific i.v. Mn-based MR-KONTRASTMIDLER OG NAVN I NORGE Dimeglumingadopentetat: Magnevist Dinatriumgadoksetinsyre: Primovist Gadobensyre: MultiHance Gadodiamid: Omniscan Gadofosvesettrinatrium: Vasovist Gadoteridol: ProHance Gadoversetamid: OptiMARK KJEMI OG STRUKTUR Gadolinium alene er skadelig for kroppen, bindes derfor til et organisk molekyl som kalles chelator eller ligand Chelat: Ligand og metall sammen Mangan (Mn) -chelat, gadolinium (Gd) chelat Lineære Makrocykliske Jarl Å. Jakobsen 4

5 KONTRASTMIDLER OG NAVN I NORGE Dimeglumingadopentetat: Magnevist Dinatriumgadoksetinsyre: Primovist Gadobensyre: MultiHance Gadodiamid: Omniscan Gadofosvesettrinatrium: Vasovist Gadoteridol: ProHance Gadoversetamid: OptiMARK FARMAKOKINETIKK Fordeling og utskillelse av medikamentet Extracellulære (EC): Fordeler seg fra blodet til alle rom mellom cellene der det ikke er kontrast. Ut gjennom nyrene. Lever/gallekontrast: Fordeler seg EC først, deretter går 50 % inn i levercellene, og resten som EC. 50 % skilles ut i galle, 50 % i nyrene. PARAMAGNETISK MR-KM: eksempel ARTERIELL EFFEKT AV MR-KM Vi ser ikke MR-kontrastmidlet, bare dets effekt på vevet! Fra: G. Myhr et al, 2 MR-KONTRASTS T1- OG T2-EFFEKT HÅNDTERING AV RENALT RELATERTE BIVIRKNINGER Jarl Å. Jakobsen 5

6 KLINISK FORLØP AV KONTRAST-INDUSERT NYRESKADE INSIDENS AV CIN ER AVHENGIG AV DEFINISJONEN CIN: redusert nyrefunskjon innen 3 dgr etter kontrast (S-Kr opp 25% eller 44 µmol/l S-kreatinin (S-Kr): Kan ta 24 timer etter kontrast før S-Kr stiger Urin: Oliguri i svære tilfelle Persisterende nefrogram ikke entydig tegn på patologi Kontrast-clearance redusert Normaliseres ofte innen 2 uker Kan ende i akutt nyresvikt S-kr, µmol/l Kontrast Dager Incidens % ,5 3,9 1,8 >25% >50% >100% >1.0 mg/dl >5.0 mg/dl postprosedyre SCr-endringer eller dialyse 2,4 1,3 McCullough PA et al. Am J Med. 1997;103: RISIKOFAKTORER FOR CIN egfr < 60 ml/min min -1 1,73m -2 før intraarteriell injeksjon egfr < 45 ml/min min -1 1,73m -2 før intravenøs injeksjon Spesielt sammen med: Diabetisk nefropati Dehydrering Kronisk hjertesvikt (NYHA grad 3-4) og lav LVEF Nylig hjerteinfarkt, < 24 timer Aortaballongpumpe Hypotensjon i forbindelse med inngrep Lav hematocrit Alder > 70 år Samtidig inntak av nefrotoksiske legemidler Akutt nyresvikt Store doser med korte mellomrom GJENTATTE KONTRASTMIDDELINJEKSJONER S-kreatinin (µmol/l) Koronar angio 65 årig kvinne CT m i.v. KM Arteriografi Mnd J F M A M J J A S O N D Tegnet etter: Favre H. Insuffisance rénale aigü medicamenteuse. Médicine et Hygiène 1990;48: KONTRASTRETENSJON ASSESSMENT OF RENAL FUNCTION IS IMPORTANT Normal Patologisk Patologisk Formulas to calculate egfr exists The most important is to find the patients with egfr < 45 ml/min for i.v. iodinebased contrast medium, and egfr < 30 ml/min for i.v. Gdbased contrast medium. Made after: Grunnleggende farmakokinetikk likevekt. Olav Spigset og Lars Slørdal. Tidsskr Nor Lægeforen 5; 125: Department of Radiology and Nuclear Medicine Jarl Å. Jakobsen 6

7 KRONISK NYRESVIKT GRADERING Gradering av nyresykdom (CKD) WHICH RG-CM FOR THE ELDERLY? Stadium Glomerulær filtrasjonshastighet (ml/min/1,73 m 2 ) 1 2 3A 3B 4 5 Nyreskade Terminal nyresvikt < 15 ± skade Lett redusert nyrefunksjon Moderat nedsatt nyrefunksjon Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon Alvorlig nedsatt nyrefunksjon > 90 + skade* skade ± skade ± skade ± skade Skaden som påvises kan være et urinfunn med proteinuri eller hematuri, eller det kan være røntgenologiske eller ultrasonografiske forandringer i nyrene. Det er imidlertid verdt å merke seg at GFR < 60 ml/min i seg selv definisjonsmessig er ensbetydende med kronisk nyresykdom. GFR synker med 1 ml/min per år etter 40 år. Fra Hartman A et al. Stadienndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisknyresykdom. Tidssk Nor Lægeforen 6; 126: A og 3B-kategoriene er hentet fra Kidney International Supplements (2013) 3, Chart from GE brochure. Reference: Poster C-1120, Scientific Exhibit. Contrast Media. S. Wang, X. Wang, F. Li, X. Zhao, Q. Jing, Y. Han; Shenyang/CN. DOI: /ecr2010/C-1120 Department of Radiology and Nuclear Medicine PROFYLAKSE MOT CIN FRA 2012 Identifiser pasienter med egfr < 45 ml min -1 1,73 m -2 og andre risikofaktorer Annen metode uten kontrast? Hydrering Fysiologisk saltvann eller IV isoton NaHCO 3 OBS hjertesvikt, levercirrhose eller andre årsaker til ødem Begrenset nytte ved ø.hj. Helst 72 timer mellom kontrastinjeksjoner Stoppe NSAIDs:?? Stacul et al Europ J Radiol 2011 Mueller et al, Arch Intern Med 2; 162: Solomon et al, N Engl J Med 1994; 331: Hörl WH. Kontrastmittel-induzierte Nephropathie. WKW, 9:121: HYDRERINGSRÅD IV 0,9 % saltvann eller drikkevann (100 ml/time, start 4-6 timer før, fortsett i minst 6 timer etter kontrast) Eller: Fysiologisk saltvann: i.v. 1,0 1, 5 ml/kg/time I 6 timer før og etter Natriumbikarbonat: 3 ml/kg/t 1 time før og så 1 ml/kg/t i 6 timer etter "In conclusion, it appears that sodium bicarbonate provides equal or superior protection to isotonic saline. Therefore, the Committee considers that there is enough evidence to recommend that either volume expansion regimen may be used. When normal saline is used, the Committee recommends an intravenous regime of ml/kg/h for at least 6 h before and after contrast medium administration. For sodium bicarbonate, the most widely used regimen (3 ml/kg/h for 1 h before contrast medium followed by 1 ml/kg/h for 6 h after) seems appropriate, although the dose of sodium bicarbonate should be increased until urine alkalinisation is achieved [81]. The sodium bicarbonate protocol is quicker than the optimal isotonic saline regimen and might be useful for outpatients. Additional studies are required to assess whether a single bolus of sodium bicarbonate administered just before contrast medium administration is effective as Tamura et al. [86] suggested, as this protocol would be extremely useful in daily practice." (Stacul et al 2011) METFORMIN OG RISIKOPASIENTER RØNTGENKONTRAST OG DIALYSE Risikoen for melkesyreforgiftning angis å være 0,03 tilfeller per 1000 pasientår i preparatomtalen for metformin. Melkesyreforgiftning kan forebygges ved å ta hensyn til disse risikofaktorene: Metformin skal ikke gis dersom S-Kreatinin er >135 µmol/l hos menn og >110 µmol/l hos kvinner Akuttpasient egfr > 60 ml min -1 1,73m -2 : kan fortsette egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : risikovurdering, stopp medisineringen om kontrast må gis Følg så opp nyrefunksjonen før ny start av metformin Elektiv egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : stoppes 48 timer før, start ev på nytt 48 timer etter undersøkelsen om nyrefunksjonen er tilbake på vanlig nivå NB: prosedyrene er forenklet Unngå overhydrering hos dialysepasienter som skal ha R-KM Dialyse etter kontrastinjeksjon beskytter ikke mot skadevirkning Tilpassing mellom tid for kontrastundersøkelse og dialyse er unødvendig Ekstra dialyse for å fjerne kontrast er unødvendig CAPD: Ta vare på residualfunksjonen ved å beskytte i henhold til ESUR guidelines Jarl Å. Jakobsen 7

8 HVA ER NSF? NSF KLINISK PRESENTASJON Tilstanden ble først erkjent i California i 1997 Cowper SE, Lancet 0: Tilstanden ikke assosiert med noe kjent agens. Relatert til MR-kontrast fra 6, senere flere publikasjoner Første publikasjon: Grobner T (6): Neph Dial Transpl: 9 pasienter med NSF hvorav 5 assosiert m gadolinium (og acidose) gadodiamide Senere flere andre (Marckmann et al, Broome et al, osv.) Typiske pasienter: Middelaldrende, avansert nyresvikt, i dialyse Hovedtrekk: Smerte, kløe, erythem og hudindurasjon som starter perifert på ekstremitetene og vandrer sentralt Fibrosen kan også affisere lever, hjerte, lunge, muskler Kan resultere i fleksjonskontrakturer, spesielt i albuer og ankler Et fåtall pasienter dør, de fleste lever med lidelsen Broome et al., AJR 7; 188: Cowper SE, JACR 8 Sadowski, E. A. et al. Radiology 7;243: Girardi M, JACR 8. PATOGENESE OG PROGNOSE NSF OG Gd-KM Utløsende årsaker som har vært diskutert i tillegg til Gd-kontrast dialyseveske (eller forurensning), erythropoetin, ACE-hemmere, antistoff mot fosfolipider (vanlig hos nyresviktpasienter), acidose Patogenese Celle: sirkulerende fibrocytter > forlater sirkulasjonen (endothelskade?) > differensierer til dermale fibroblaster Hudbiopsi viktig for diagnosen I 1 beskrev Cowper et al unike histopatologiske funn. Prognose Noen blir gradvis verre og kan dø (< 5%?) Noen blir invalide, rullestolsbrukere Noen blir bra, men ikke de som har kronisk nyresykdom NSF utvikles innen 3 mnd (2uker 3 mnd) etter Gd-KM FDA per Oct 26, 6 følgende assosiasjoner: 57 totalt ( Magnevist 6, Optimark 2, Omniscan + Optimark 3, ukjent 3, Omniscan 43) Av registrerte: Etter Omniscan: 85 %, etter Mangevist 10 %, men Magnevist mest solgte (Cowper) Men: NSF sett hos nyresviktpasienter uten at gadolinium er med NSF sett hos nyresviktpasienter svært lenge etter NSF Risikopasienter har fått gadolinium uten å få NSF Studier er biased De fleste populasjoner har fått utelukkende eller som oftest Omniscan FOREKOMST AV NSF ETTER GADOLINIUM PREVENSJON Thomsens risikoberegninger: 1000 har fått NSF etter gadolinium i verden, død 3 % til 7 % av pasienter med nyresvikt vil få NSF etter Omniscan (personlig kommunikasjon) Deo et al. riakoberegninger*: Hver us. med Gd hos pasient med end stage renal failure har en risiko på 2,4 % for NSF De siste årene er nesten ingen tilfeller registrert 6 kjente i Norge egfr før injeksjon er en fordel og nødvendig ved bruk av Gd-KM med høyest risiko Høy risiko: CKD 4 og 5 og pasienter med redusert funksjon som har eller har fått lever-tx Lavere risiko: CKD 3 og barn under ett år Ingen risiko: Pasienter med normal nyrefunksjon Tre RISIKO-klasser av Gd-KM høy, middels og lav egfr (s-ckr) ikke nødvendig når klassen med lavest risiko brukes Repeterte doser er en risikofaktor, obs unge personer med sannsynlighet for flere kontroller Se: for detaljer * Clinical Journal of the American Society of Nephrology, March 7 Jarl Å. Jakobsen 8

9 Livstidsdose og risiko* NSF: Mayoklinikkens erfaring * Matriale: 1826 transplanterte pasienter Fjorten hadde NSF, 13 etter gadodiamide, 1 uten kjent kontrastinjeksjon Risiko: Totalt: 0,77% Retrospektiv studie doser i pas Utbredt co-morbiditet Generell risk: % Riskogrupper: Hemodialyse: 1.0 % Nyretransplanterte: 0.9 % Levertransplanterte: 0 % Graph shows frequency of MR imaging and NSF incidence from January 0 to July 6 (x-axis). Line = number of gadolinium-enhanced MR examinations, = incidence of NSF. The increasing use of MR parallels the identification of patients with NSF. *Collidge, T. A. et al. Radiology 7;245: av 57 var med sikkerhet eksponert for Gd. Omniscan preferred kontrast medium. * Presentasjon på RSNA 27. nov 7 Tiltak for å redusere risiko for nefrogen systemisk fibrose ved behandling med MR-kontrastmidler SLM ESUR Guidelines side 52 Europeiske legemiddelmyndigheter har gjort en gjennomgang av gadoliniumbaserte røntgenkontrastmidler og risiko for nefrogen systemisk fibrose (NSF). Risikoen for NSF ved administrering av MR-kontrastmidler med gadolinium har blitt nøye overvåket siden 6. Som følge av dette er kontrastmidlene kategorisert i tre risikogrupper: Høy risiko: Omniscan (gadodiamid), Optimark (gadoversetamid), Magnevist (gadopentetsyre) Medium risiko: Multihance (gadobensyre), Primovist (gadoksetinsyre), Vasovist (gadofosveset) Lav risiko: Gadovist (gadobrutrol), ProHance (gadoteridol), Dotarem (gadotersyre) Råd til leger: Ved administrering av kontrastmidler med gadolinium, må tiltak iverksettes for å redusere risikoen for NSF. De konkrete tiltakene for hver risikogruppe er oppsummert her. Bivirkninger forbundet med bruk av gadoliniumbaserte kontrastmidler rapporteres til RELIS i din helseregion. Sist gjennomgått: Første gang publisert: HIERARCHY OF EVIDENCE AND MAKING GUIDELINES "the higher up a methodology is ranked, the more robust and closer to objective truth it is assumed to be" International guidelines are not international law Methodology? Your own institutional quality system should have guidelines, on level 1 and systematic reviews and meta-analyses 2. randomized controlled trials 3. cohort studies 4. case-control studies 5. cross sectional surveys 6. case reports 7. expert opinion 8. anecdotal Redrawn from: University of Sheffield School of Health and Related Research. Hierarchy of evidence. Available at units/systrev/hierarchy.htm. Accessed 15 October 6. Levels of Evidence Highest Level A Level B High-quality randomized controlled trial (RCT) High-quality meta-analysis Level C Well-designed, nonrandomized clinical trial Nonquantitative systematic review Lower quality RCTs Clinical cohort studies Case-controlled studies High-quality, historical, uncontrolled studies Well-designed epidemiological studies Consensus viewpoint Expert opinion American Academy of Family Physicians. Accessed 8/8/06. Lowest Jarl Å. Jakobsen 9

10 CLASSES OF RECOMMENDATION AND LEVELS OF EVIDENCE CMSC PAPER, F. Stacul 2011?? &!! Jarl Å. Jakobsen 10

MR KONTRAST OG NYRESYKDOM

MR KONTRAST OG NYRESYKDOM MR KONTRAST OG NYRESYKDOM Høstmøtet, Norsk Indremedisinsk Forening Oslo, den 27/10 2011 v. overlege Jakob Anker Jørgensen Disposisjon MR kontrast midler Nefrogen systemisk fibrose klinikk og et historisk

Detaljer

BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer

BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer Anders Hartmann,, Rikshospitalet Nyrefunksjonen- glomerulusfiltrasjonen (GFR) Med nyrefunksjon mener vi vanligvis evnen til å produsere primærurin,

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN

KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN 1 KONTASTMDLE FO ØNTGEN Jarl Å. Jakobsen, Oslo Universitetssykehus HF, ikshospitalet GENEELT OM ØNTGENKONTASTMDLE Vevskarakteristika. Kontrastmidler endrer vevskarakteristika, uansett modalitet. Ved røntgenundersøkelser

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb LAB- nytt nr 1-2008 INNHALD: Endring av metode for analyse av s-folat Gentest ved utredning av laktoseintoleranse Vurdering av glomerulær

Detaljer

RØNTGEN- KONTRASTMIDLER

RØNTGEN- KONTRASTMIDLER RØNTGEN- KONTRASTMIDLER Jarl Å. Jakobsen, dr.med., MHA, Klinikksjef i og professor, Bilde- Jarl Å. og Jakobsen, intervensjonsklinikken dr.med., MHA, Professor og klinikksjef, Bilde- og intervensjonsklinikken,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER

NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER April 2015 Solbjørg Sagedal, overlege Nyremedisinsk avdeling Agenda Nyrefunksjon Etter pause: Nyresykdommer Lengdesnitt av en nyre Glomerulær filtrasjonstrykk avhengig av

Detaljer

Organunderstøttende behandling: Nyresvikt

Organunderstøttende behandling: Nyresvikt Organunderstøttende behandling: Nyresvikt Elin Helset Overlege Dr med, Avd for Anestesiologi Generell Intensiv / Nevrointensiv Oslo Universitetssykehus Ullevål Agenda Avgrensning: organunderstøttendebehandling

Detaljer

Akutt nyresvikt i intensivavdelingen. Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2011

Akutt nyresvikt i intensivavdelingen. Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2011 Akutt nyresvikt i intensivavdelingen Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2011 Definisjon Akutt nyresvikt er et raskt fall i glomerulær filtrasjonsrate

Detaljer

Diabetes nefropati, del 2

Diabetes nefropati, del 2 Diabetes nefropati, del 2 Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet The Liver and the Kidne y Both Contribute to Glucos e Production Gluconeogenes is 20 25%* Glucos e production ~70 g/day

Detaljer

Utvikling av nyresvikt

Utvikling av nyresvikt Utvikling av nyresvikt Stein Hallan, MD PhD St. Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Nyresvikt = Chronic renal failure = Chronic kidney failure = Chronic kidney disease stage 5 S-Creatinine >200 umol/l?

Detaljer

Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II

Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II Cumulative insidence of diabetic nephropathy Hovind P, et al. Diabetes Care 2003;26:1258-64 Forekomst diabetisk nefropati 1:3 1:5 90-100

Detaljer

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg?

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Høstmøtet 2014, NFAR-sesjonen Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Jarl Åsbjörn Jakobsen, dr.med., MHA. Overlege, Enhet for abdominal radiologi - Rikshospitalet, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,

Detaljer

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Hvordan teste nedsatt leverfunksjon? Leverenzymer (ALAT, ASAT, -GT, ALP)?

Detaljer

Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C. Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016

Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C. Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016 Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016 Gro Elisabeth Jensen Master i biomedisin Avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi Diakonhjemmet sykehus 1

Detaljer

Presentasjon av kronisk nyresykdom

Presentasjon av kronisk nyresykdom Presentasjon av kronisk nyresykdom Protein og eller blod i urinen (tilfeldig funn) Forhøyet kreatinin, nedsatt egfr (tilfeldig funn) Forhøyet blodtrykk (renal hypertensjon) Uremi- urinforgiftning NYREFUNKSJONER

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel.

Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel. Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel. En kartlegging av rutiner ved CT og konvensjonelle røntgen- undersøkelser i elleve enheter i OUS. Anne Pandrup Andersen Masteroppgave ved Avdeling

Detaljer

Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Farmakokinetikk Konsentrasjon Distribusjon Absorpsjon Metabolisme Ekskresjon Tid Renal

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

Hvordan og hvorfor teste for urin albumin?

Hvordan og hvorfor teste for urin albumin? Hvordan og hvorfor teste for urin albumin? Kristin M. Aakre Seksjonsoverlege, medisinsk biokjemi, Haukeland universitetssykehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Nyrens oppgave

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Gadoteridol 279,3 mg (0,5 mmol)/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

Cyster i nyrene. Innhold. Autosomal polycystisk nyresykdom. Autosomal dominant polycystisk nyresykdom. Nyrecyster som del av syndrom 28.12.

Cyster i nyrene. Innhold. Autosomal polycystisk nyresykdom. Autosomal dominant polycystisk nyresykdom. Nyrecyster som del av syndrom 28.12. 28.12.13 Innhold l Cyster ved generell nyresykdom l Ervervet cystisk nyresykdom Cyster i nyrene l Cystiske cancere/ kompliserte cyster Line Ytterland Tveter Curato avd Lillestrøm Autosomal polycystisk

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom

Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom Erlend Aune Overlege PhD Hjerteseksjonen, Sykehuset i Ves?old Hjertesviktpasienten jama.jamanetwork.com 1 Bakgrunn 30-60% av hjertesviktpasienter har

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Omniscan gir bedre visualisering av unormale strukturer eller lesjoner og kan bidra til differensiering mellom friskt og patologisk vev.

Omniscan gir bedre visualisering av unormale strukturer eller lesjoner og kan bidra til differensiering mellom friskt og patologisk vev. 1 LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE Omniscan 0,5 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning Omniscan 0,5 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt sprøyte 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder:

Detaljer

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Harald Bergrem Nyreseksjonen, Med Divisjon New patients in RRT in Norway by initial treatment mode 600 550 500 450 400 350 300 250

Detaljer

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette

Detaljer

Akutt nyresvikt i intensivavdelingen. Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2012

Akutt nyresvikt i intensivavdelingen. Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2012 Akutt nyresvikt i intensivavdelingen Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2012 Definisjon Akutt nyresvikt er et raskt fall i glomerulær filtrasjonsrate

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

HEMOSTASE Reversere heparin med protamin?

HEMOSTASE Reversere heparin med protamin? INDIKASJONER for angiografi ANGIOGRAFI PTRA EMBOLISERING Kurs i urogenital radiologi 12. desember 2013 De fleste utredninger kan gjøres med CTA, MRA eller Doppler Nyrearteriestenose Samtidig med PTRA ved

Detaljer

Anne-Mona Øberg Produktsjef

Anne-Mona Øberg Produktsjef Anne-Mona Øberg Produktsjef Afinion TM Multiparameter analysesystem Enkelt, raskt og brukervennlig Pålitelig og sikkert Helautomatisk Lite prøvevolum Mulighet for journaltilkobling / LIS SKUP pågår (HbA1c)

Detaljer

Nyresvikt Emnekurs i Geriatri

Nyresvikt Emnekurs i Geriatri Nyresvikt Emnekurs i Geriatri Harald Bergrem Seksjonsoverlege dr. med. Nyreseksjonen SUS Tema Hva er nyresvikt? Akutt Kronisk Akutt på kronisk Vanligste årsaker Pre renal Renal Post renal Dialyse hos

Detaljer

Ulike typer screening

Ulike typer screening Ulike typer screening Hvordan virker dette på overdiagnostikk? Moderne bildediagnostikk og medisinske tester, for mye av det gode? Mette Kalager Lege, PhD Min bakgrunn Kirurg Sykehuset Telemark, OUS Radiumhospitalet

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN Magnevist 1,88 mg/ml (2 mmol Gd/l) injeksjonsvæske, oppløsning til intraartikulær bruk.

1. LEGEMIDLETS NAVN Magnevist 1,88 mg/ml (2 mmol Gd/l) injeksjonsvæske, oppløsning til intraartikulær bruk. 1. LEGEMIDLETS NAVN Magnevist 1,88 mg/ml (2 mmol Gd/l) injeksjonsvæske, oppløsning til intraartikulær bruk. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning til intraartikulær bruk inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Diabetes nefropati En mikroangiopatisk komplikasjon Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Kronisk nyresykdom definisjon Forekomst CKD > 10 % av befolkningen De fleste

Detaljer

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14 Håndtering av stumpe bukskader Disposisjon Epidemiologi Strategi og ini>al vurdering Diagnos>kk Behandling Skademekanismer - verden Andel stumpe skader: Europa / Canada: 89-99 % Sør- Afrika / Asia / USA:

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: 1 ml inneholder 0,00056 mmol (tilsvarer 0,013 mg) natrium (se pkt. 4.4).

Hjelpestoffer med kjent effekt: 1 ml inneholder 0,00056 mmol (tilsvarer 0,013 mg) natrium (se pkt. 4.4). 1. LEGEMIDLETS NAVN Gadovist 1,0 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/sylinderampulle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 604,72 mg

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Optimark 500 mikromol/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte gadoversetamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Optimark 500 mikromol/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte gadoversetamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Optimark 500 mikromol/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte gadoversetamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet.

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Den kliniske farmasøytens rolle

Den kliniske farmasøytens rolle Den kliniske farmasøytens rolle IMM-modellen Pasientsikkerhetskonferansen 20.02.2014 Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre IMM ledermøte HSØ, Astrid Johnsen Redusert

Detaljer

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises?

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Akutt nefrologi i allmennpraksis - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Maria Radtke, Nidaroskongressen 2015 Alfred 73 år Hypertensjonsbehandlet siden -03, Prostatabesvær, BPH påvist

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS

INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS Revidert 24.januar 2012 Anny Aasprang Agnes Fotland 1. INNLEIING Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Fortekor vet. 5 mg, tabletter til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Fortekor vet. 5 mg, tabletter til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Fortekor vet. 5 mg, tabletter til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Benazeprilhydroklorid 5 mg Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10.

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10. EKSAMENSOPPGAVE Emnekode: BIO016 Emnenavn: Medisinsk Biokjemi Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO Dato: 10.mars 2014 Eksamensform: Skriftlig Eksamenstid: 5 timer Antall eksamensoppgaver:

Detaljer

Evidens-basert medisin applisert på... sementer til gullinnlegg. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo

Evidens-basert medisin applisert på... sementer til gullinnlegg. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Evidens-basert medisin applisert på... sementer til gullinnlegg. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Hvordan praktisere EBM? 1. Generere konkrete kliniske problemstillinger.

Detaljer

Treningsindusert rabdomyolyse. Lene Heramb Nidaroskongressen 19/10-15

Treningsindusert rabdomyolyse. Lene Heramb Nidaroskongressen 19/10-15 Treningsindusert rabdomyolyse Lene Heramb Nidaroskongressen 19/10-15 1.30 og 4.05 Rabdomyolyse Syndrom der skade på skjelettmuskulatur fører til frigjøring av toksisk intracellulært materiale til systemisk

Detaljer

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for

Detaljer

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ❹ Vurdér søkeresultatet og endre evt.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Anbefalinger fra PRAC etter signalutredning - oppdatering av produktinformasjon

Anbefalinger fra PRAC etter signalutredning - oppdatering av produktinformasjon 5. februar 2015 EMA/PRAC/95586/2015 PRAC- Det europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåkning Anbefalinger fra PRAC etter signalutredning - oppdatering av produktinformasjon Vedtatt 6.-9.

Detaljer

Virkestoff: Benazepril 2,3 mg (tilsvarende 2,5 mg benazeprilhydroklorid)

Virkestoff: Benazepril 2,3 mg (tilsvarende 2,5 mg benazeprilhydroklorid) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Benakor vet. 2,5 mg, filmdrasjerte tabletter til katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én tablett inneholder: Virkestoff: Benazepril 2,3 mg (tilsvarende 2,5 mg benazeprilhydroklorid)

Detaljer

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom!

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom Mage-tarmsykdommer Mage-tarmsykdommer Nedsatt nyrefunksjon Andre Funksjon/parameter Absorpsjon Førstepassasjeeffekten Distribusjonsvolum

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Hva vi tror og hva vi vet; når er det nok kunnskap for implementering til praksis?

Hva vi tror og hva vi vet; når er det nok kunnskap for implementering til praksis? Hva vi tror og hva vi vet; når er det nok kunnskap for implementering til praksis? Grete Dyb Dr.med., Spesialist i barne og ungdomspsykiatri Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Detaljer

Mindre smertefulle bandasjeskift. Wound Care Division

Mindre smertefulle bandasjeskift. Wound Care Division Mindre smertefulle bandasjeskift SMERTE VED BANDASJESKIFT FOR PASIENTER MED KRONISKE SÅR: EN INTERNASJONAL UNDERSØKELSE Price PE et al. Dressing-related pain in patients with chronic wounds: an international

Detaljer

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter]

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter] PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder:

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Preventivt perspektiv for oppstart av kronisk hemodialyse ved bruk av High Cut-off teknologi for pasienter med myelomnyre.

Preventivt perspektiv for oppstart av kronisk hemodialyse ved bruk av High Cut-off teknologi for pasienter med myelomnyre. Preventivt perspektiv for oppstart av kronisk hemodialyse ved bruk av High Cut-off teknologi for pasienter med myelomnyre. Marit Elisabeth Moe Fagutviklingssykepleier Dialyse dagpost Sykehuset Østfold,

Detaljer

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Sykeligheten og dødeligheten blant barn og unge er svært

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

SVELGKARTLEGGING ETTER AKUTT HJERNESLAG

SVELGKARTLEGGING ETTER AKUTT HJERNESLAG SVELGKARTLEGGING ETTER AKUTT HJERNESLAG EIT KVALITETSFORBEDRINGS -PROSJEKT MED BRUK AV KRITERIEBASERT KLINISK AUDIT N E V R O KO N G R E S S, 1 1. - 1 2. J U N I 2 0 1 5 Jorun Sivertsen, Master i Kunnskapsbasert

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen mellom Sprycel (dasatinib) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)

Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen mellom Sprycel (dasatinib) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) P.O. Box 15200, Gustavslundsvägen 12 SE-167 15 Bromma, Sweden Phone (46) 8 704 71 00, Fax (46) 8 704 89 60 Org. No. 556092-9886 www.bms.se 11 August, 2011 Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Compassionate use ---og kliniske studier. Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving

Compassionate use ---og kliniske studier. Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Compassionate use ---og kliniske studier Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Compassionate use - grenseområder Compassionate use: Til en gruppe pasienter Til pasienter som har

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Omsorg i livets siste fase.

Omsorg i livets siste fase. Omsorg i livets siste fase. Lindring. Hippocrates: (ca 460-360 BC) Av og til kurere, ofte lindre, alltid trøste. Dame Cicely Saunders, Sykepleier, lege, forfatter av medisinsk litteratur (palliasjon),

Detaljer

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Dette skal jeg snakke om: Kort om slag Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Detaljer

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN Fortekor vet. 20 mg, tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Benazeprilhydroklorid 20 mg Se punkt 6.1 for komplett liste over

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

NT-proBNP/BNP highlights

NT-proBNP/BNP highlights NT-proBNP/BNP highlights B-type natriuretisk peptid (BNP) og det N-terminale (NT) fragmentet av prohormonet til BNP er viktige hjertesviktmarkører. Peptidhormoner. Brukes for å bekrefte eller avkrefte

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør og avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer Den gamle (hjerte)pasienten Man skiller ikke mellom

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Mange går pådiett -lavkarboer populært 17 % har gått (siste år) eller går pådiett 640 000 nordmenn 280 000 går eller har gått pålavkarbo, 100 000 følger myndighetenes

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

NFTR Protokoll CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll CT Thorax rutine Om indikasjoner for protokollen Protokollen er generell og kan brukes som rutine-ct på mange indikasjoner hvor det ønskes optimal fremstilling av mediastinum, lunger og

Detaljer

DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER

DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER Beslutninger og erfaringer fra revmatologisk seksjon Drammen Sykehus VVHF Åse S. Lexberg, avdelings overlege, revmatologisk seksjon,

Detaljer

1964- TOTAL PAIN. «Well doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong»

1964- TOTAL PAIN. «Well doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong» SMERTELINDRING Anne Watne Størkson Kreftsykepleier/ fagsykepleier Palliativt team. Seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS og Kompetansesenter i lindrande behandling helseregion Vest Okt.2013 DEFINISJON

Detaljer

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?.

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Martin Bystad Psykolog v/ alderspsykiatrisk, UNN og stipendiat, Institutt for Psykologi, UiT. Hensikten med foredraget: Gi en kort presentasjon

Detaljer

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog?

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Vinjar Fønnebø Professor, forebyggende medisin Direktør, NAFKAM UiT Norges arktiske universitet Seniorrådgiver, SKDE Klinisk forskning i det

Detaljer

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 -

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Innhold: 1. Valg av undersøkelsesmetoder

Detaljer

Nye orale antikoagulantia(noak) - hva viser farmakologibarometeret? -

Nye orale antikoagulantia(noak) - hva viser farmakologibarometeret? - Nye orale antikoagulantia(noak) - hva viser farmakologibarometeret? - Tormod K Bjånes Lege, Seksjon for klinisk farmakologi og RELIS Vest, Haukeland universitetssykehus www.helse-bergen.no/lkb www.relis.no

Detaljer

Kronisk nyresvikt. Fagdag for leger 26/5-2011. John Munkhaugen Lege i spesialisering, PhD

Kronisk nyresvikt. Fagdag for leger 26/5-2011. John Munkhaugen Lege i spesialisering, PhD Kronisk nyresvikt Fagdag for leger 26/5-2011 2011 John Munkhaugen Lege i spesialisering, PhD GFR egfr MDRD GFR = andelen (ml) filtrert blod gjennom Bowmans kapsel per minutt Tidligere beregnet ved hj.a.

Detaljer

Feilmedisinering: Når, hvor og hvordan? Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St.

Feilmedisinering: Når, hvor og hvordan? Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Feilmedisinering: Når, hvor og hvordan? Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Legemiddelrelaterte problemer Bivirkninger Etterlevelse Interaksjoner

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer