Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus. Kurs i Urogenital radiologi. Jarl Å. Jakobsen 1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus. Kurs i Urogenital radiologi. Jarl Å. Jakobsen 1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER"

Transkript

1 Kurs i urogenital radiologi, 9. deseember 2013 KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN OG MR - uroradiologisk rettet - Jarl Åsbjörn Jakobsen, Dr.med., MHA. Professor, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Overlege, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for abdominal Radiologi - Rikshospitalet, Klinikk for diagnostikk og intervensjon,. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Farmakokinetikk Farmakodynamikk Akutte bivirkninger prevensjon, diagnostikk og behandling Senbivirkninger prevensjon, diagnostikk og behandling Renale bivirkninger og dialyse Ekstravasering Metformin og lactoacidose Graviditet og amming Effekt på thyroideafunksjonen og pheochromocytom Gadolinium som røntgenkontrastmiddel Interaksjoner Applikasjon relasjoner mellom injeksjon og skanneprotokoller Røntgen og kontrast i bildene, skann-parametre HELSEPERSONELLOVEN KONTRASTMIDLER ER LEGEMIDLER Forskrift om legemiddelhåndtering 4 Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. 5 Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Helsepersonelloven 5 Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring. 11 Bare leger og tannleger kan rekvirere reseptbelagte legemidler. Departementet kan i forskrift bestemme at annet helsepersonell med autorisasjon eller lisens kan få begrenset rekvireringsrett. 4. Virksomhetsleders ansvar Virksomhetsleder er ansvarlig for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Når virksomhetsleder ikke selv har legemiddelkompetanse, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik kompetanse. Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonells kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgavens art og den oppfølgning som gis. Virksomhetsleder skal sørge for at studenter bare gis oppgaver i tråd med helsepersonelloven 5 annet ledd. Til 7: Til 1. ledd: Virksomheten skal jf. 4 utarbeide rutiner for istandgjøring av legemidler: Når det gjelder legemidler til injeksjon og infusjon tilrådes det at det gjøres dobbelkontroll av legemiddel og utregning av dose. Ved infusjoner bør utregning og innstilling av infusjonshastighet inkluderes i kontrollen. Holdbarhet kan variere fra timer til år og må derfor merkes særskilt. KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN (R-KM) R-KM I NORGE 1 : Fysikokjemiske egenskaper Kontrastmiddel (Salgsnavn) Iod [C] mg I/mL Viskositet mpas 37 o Osmolalitet mosm/kg H 2 0 mmol/l *Ca ++ mmol/l Iodixanol (Visipaque) (iso) Iohexol (Omnipaque) (lav) 0 0 Iobitridol (Xenetix) (lav) 0 0 Iomeprol (Iomeron) (lav) 0 0 Iomeprol (Iomeron) (lav) 0 0 Iopromide (Ultravist) (lav) 0 0 Ioversol (Optiray) (lav) 0 0 Ioxaglate (Hexabrix) (lav) *Fri ionekonsentrasjon, Ca++ bundet til EDTA ikke inkludert. Modifisert etter Dunkel et al. Acta Radiol. 1995; og Jakobsen JA. EJR 7 1) per november 2013, nettutgaven av Felleskatalogen Jarl Å. Jakobsen 1

2 KONTRAST-ELIMINASJON Praktisk farmakokinetikk 1 VANLIG VEV Vaskulær fase Senfase kar vev utenfor kar Fortynning HJERNEVEV MED BLOD-HJERNE- BARRIERE Vaskulær fase i hjernen Senfase i hjernen kar i hjernen hjernevev utenfor kar J.Å. Jakobsen? BLODKAR I NYREPARENCHYMET NEFRONET OG SAMLERØRENE Kortikale nefroner 85 % Juxtamedullære nefroner 15 % (I rotte er 30 % juxtamedullære) CJ Lote. Principles of renal physiology, 2 nd ed, Croom Helm RENAL KONTRASTFYSIOLOGI Kontrast konsentreres mot papillen CM Na+ H 2 O H 2 O H 2O H 2O H 2O H 2 O Kontrasten konsentreres x på sin vei gjennom nefronet Jarl Å. Jakobsen 2

3 KONTRASTFORDELING I NORMAL NYRE Etter 90 ml 300mgI/ml ved injeksjonshastighet 3 ml/sek, 60 pasienter TRANSIT-TID HU 150 Aorta Cortex i nyren Medulla Sekunder post inj. Fritt etter LeMaitre et al, 2 Se også: Daghini et al., Comparison of Mathematic Models for Assessment of Glomerular Filtration Rate with Electron-Beam CT in Pigs. Radiology: Volume 242: Number 2 February 7 Urinvolum ml/time 0.3 g I/kg 0.6 g I/kg 1.2 g I/kg NaCl 0.9% Baseline 0-1 timer OSMOLAITET I URINEN ETTER I.V. INJEKSJON (friske frivillige) mosm/kg H 2 O Osmolalitet i urinen etter iodixanol 0,9 mgi/kg i.v. Before 4h 24h 48h 120h Farmakokinetikk - plasma clearance 37 Kinetikk normalt og ved nyresvikt logc (kons.) mg I/ml Serum- og urinkonsentrasjoner av jod hos nyrefriske og nyresviktpasienter (GFR ca 20 ml/t) Normal Nyresvikt GFR Urin, nyresvikt Urine, normal Serum, nyresvikt Serum, normal Timer etter inj Timer Jarl Å. Jakobsen 3

4 EKSTRARENAL KONTRASTUTSKILLELSE Eksempel: GFR ca 20 ml/min KONTRASTMIDLER FOR MR (MR-KM) Før 1 dag 2 dager 3 dager 5 dager 7 dager Anuri: * > 25 % i galle innen 24 timer * Ca 15 % fra tynntarmsmucosa KLASSIFISERING AV MR-KONTRASTMIDLER UTVIKLINGEN AV MR-KM Metall: Gadolinium, mangan, jern Kjemi: Ionisitet, struktur (lineære, makrocykliske), kompleksstabilitet, osmolalitet og viskositet Farmakokinetikk: Ekstracellulære, vevsspesifikke, intravaskulære, metabolisme, utskillelse Etter magnetiske egenskaper: Paramagnetiske, superparamagnetiske, relaksivitet (r 1 ) Etter effekt i bildet Positive (dominerende T1-effekt) Negative (dominerende T2-effekt) DTPA-BMEA; Gadoversetamide; Linear; Nonionic EU 7 Bloodpool Gd-chelat Vasovist Gadofosvesat Gd-DTPA; Linear, Ionic; EU 5 Ekstracellulært Gd-chelat Gadovist 1.0 Gadobutrol; Gd-BT-DO3A; Cyclic; Nonionic EU 1999, angio 3 Ekstracellulært Gd-chelat Omniscan Gadodiamide ; Gd-DTPA-BMA; Nonionic Linear UK 2 FDA 1993 Ekstracellulært Gd-chelat ProHance Gadoteridol Gb-HP-DO3A Nonionic; Cyclic, FDA 2 Ekstracellulært Gd-chelat Dotarem; Gd-DOTA; Gadoterat meglumine; Cyclic; Ionic; France 1989 osv Ekstracellulært Gd-chelat Magnevist, GD-DTPA; Linear; Ionic EU 1988 Leverspesifikke p.o. Mn-basert CMC-001 Hepatobiliært Gd-chelat Primovist Gadotexetate disodium; Gd-EOB-DTPA; Linear; Ionic ; EU 4 Hepatisk Gd-chelat Multihance Gadobenate dimeglumine Gd- BOPTA; Linear; Ionic. EU 0. Ekstracellulært Gd-chelat Optimark; Gd- Superparamagnetisk, jernpartikler Endorem, Sinerem Liver specific i.v. Mn-based MR-KONTRASTMIDLER OG NAVN I NORGE Dimeglumingadopentetat: Magnevist Dinatriumgadoksetinsyre: Primovist Gadobensyre: MultiHance Gadodiamid: Omniscan Gadofosvesettrinatrium: Vasovist Gadoteridol: ProHance Gadoversetamid: OptiMARK KJEMI OG STRUKTUR Gadolinium alene er skadelig for kroppen, bindes derfor til et organisk molekyl som kalles chelator eller ligand Chelat: Ligand og metall sammen Mangan (Mn) -chelat, gadolinium (Gd) chelat Lineære Makrocykliske Jarl Å. Jakobsen 4

5 KONTRASTMIDLER OG NAVN I NORGE Dimeglumingadopentetat: Magnevist Dinatriumgadoksetinsyre: Primovist Gadobensyre: MultiHance Gadodiamid: Omniscan Gadofosvesettrinatrium: Vasovist Gadoteridol: ProHance Gadoversetamid: OptiMARK FARMAKOKINETIKK Fordeling og utskillelse av medikamentet Extracellulære (EC): Fordeler seg fra blodet til alle rom mellom cellene der det ikke er kontrast. Ut gjennom nyrene. Lever/gallekontrast: Fordeler seg EC først, deretter går 50 % inn i levercellene, og resten som EC. 50 % skilles ut i galle, 50 % i nyrene. PARAMAGNETISK MR-KM: eksempel ARTERIELL EFFEKT AV MR-KM Vi ser ikke MR-kontrastmidlet, bare dets effekt på vevet! Fra: G. Myhr et al, 2 MR-KONTRASTS T1- OG T2-EFFEKT HÅNDTERING AV RENALT RELATERTE BIVIRKNINGER Jarl Å. Jakobsen 5

6 KLINISK FORLØP AV KONTRAST-INDUSERT NYRESKADE INSIDENS AV CIN ER AVHENGIG AV DEFINISJONEN CIN: redusert nyrefunskjon innen 3 dgr etter kontrast (S-Kr opp 25% eller 44 µmol/l S-kreatinin (S-Kr): Kan ta 24 timer etter kontrast før S-Kr stiger Urin: Oliguri i svære tilfelle Persisterende nefrogram ikke entydig tegn på patologi Kontrast-clearance redusert Normaliseres ofte innen 2 uker Kan ende i akutt nyresvikt S-kr, µmol/l Kontrast Dager Incidens % ,5 3,9 1,8 >25% >50% >100% >1.0 mg/dl >5.0 mg/dl postprosedyre SCr-endringer eller dialyse 2,4 1,3 McCullough PA et al. Am J Med. 1997;103: RISIKOFAKTORER FOR CIN egfr < 60 ml/min min -1 1,73m -2 før intraarteriell injeksjon egfr < 45 ml/min min -1 1,73m -2 før intravenøs injeksjon Spesielt sammen med: Diabetisk nefropati Dehydrering Kronisk hjertesvikt (NYHA grad 3-4) og lav LVEF Nylig hjerteinfarkt, < 24 timer Aortaballongpumpe Hypotensjon i forbindelse med inngrep Lav hematocrit Alder > 70 år Samtidig inntak av nefrotoksiske legemidler Akutt nyresvikt Store doser med korte mellomrom GJENTATTE KONTRASTMIDDELINJEKSJONER S-kreatinin (µmol/l) Koronar angio 65 årig kvinne CT m i.v. KM Arteriografi Mnd J F M A M J J A S O N D Tegnet etter: Favre H. Insuffisance rénale aigü medicamenteuse. Médicine et Hygiène 1990;48: KONTRASTRETENSJON ASSESSMENT OF RENAL FUNCTION IS IMPORTANT Normal Patologisk Patologisk Formulas to calculate egfr exists The most important is to find the patients with egfr < 45 ml/min for i.v. iodinebased contrast medium, and egfr < 30 ml/min for i.v. Gdbased contrast medium. Made after: Grunnleggende farmakokinetikk likevekt. Olav Spigset og Lars Slørdal. Tidsskr Nor Lægeforen 5; 125: Department of Radiology and Nuclear Medicine Jarl Å. Jakobsen 6

7 KRONISK NYRESVIKT GRADERING Gradering av nyresykdom (CKD) WHICH RG-CM FOR THE ELDERLY? Stadium Glomerulær filtrasjonshastighet (ml/min/1,73 m 2 ) 1 2 3A 3B 4 5 Nyreskade Terminal nyresvikt < 15 ± skade Lett redusert nyrefunksjon Moderat nedsatt nyrefunksjon Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon Alvorlig nedsatt nyrefunksjon > 90 + skade* skade ± skade ± skade ± skade Skaden som påvises kan være et urinfunn med proteinuri eller hematuri, eller det kan være røntgenologiske eller ultrasonografiske forandringer i nyrene. Det er imidlertid verdt å merke seg at GFR < 60 ml/min i seg selv definisjonsmessig er ensbetydende med kronisk nyresykdom. GFR synker med 1 ml/min per år etter 40 år. Fra Hartman A et al. Stadienndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisknyresykdom. Tidssk Nor Lægeforen 6; 126: A og 3B-kategoriene er hentet fra Kidney International Supplements (2013) 3, Chart from GE brochure. Reference: Poster C-1120, Scientific Exhibit. Contrast Media. S. Wang, X. Wang, F. Li, X. Zhao, Q. Jing, Y. Han; Shenyang/CN. DOI: /ecr2010/C-1120 Department of Radiology and Nuclear Medicine PROFYLAKSE MOT CIN FRA 2012 Identifiser pasienter med egfr < 45 ml min -1 1,73 m -2 og andre risikofaktorer Annen metode uten kontrast? Hydrering Fysiologisk saltvann eller IV isoton NaHCO 3 OBS hjertesvikt, levercirrhose eller andre årsaker til ødem Begrenset nytte ved ø.hj. Helst 72 timer mellom kontrastinjeksjoner Stoppe NSAIDs:?? Stacul et al Europ J Radiol 2011 Mueller et al, Arch Intern Med 2; 162: Solomon et al, N Engl J Med 1994; 331: Hörl WH. Kontrastmittel-induzierte Nephropathie. WKW, 9:121: HYDRERINGSRÅD IV 0,9 % saltvann eller drikkevann (100 ml/time, start 4-6 timer før, fortsett i minst 6 timer etter kontrast) Eller: Fysiologisk saltvann: i.v. 1,0 1, 5 ml/kg/time I 6 timer før og etter Natriumbikarbonat: 3 ml/kg/t 1 time før og så 1 ml/kg/t i 6 timer etter "In conclusion, it appears that sodium bicarbonate provides equal or superior protection to isotonic saline. Therefore, the Committee considers that there is enough evidence to recommend that either volume expansion regimen may be used. When normal saline is used, the Committee recommends an intravenous regime of ml/kg/h for at least 6 h before and after contrast medium administration. For sodium bicarbonate, the most widely used regimen (3 ml/kg/h for 1 h before contrast medium followed by 1 ml/kg/h for 6 h after) seems appropriate, although the dose of sodium bicarbonate should be increased until urine alkalinisation is achieved [81]. The sodium bicarbonate protocol is quicker than the optimal isotonic saline regimen and might be useful for outpatients. Additional studies are required to assess whether a single bolus of sodium bicarbonate administered just before contrast medium administration is effective as Tamura et al. [86] suggested, as this protocol would be extremely useful in daily practice." (Stacul et al 2011) METFORMIN OG RISIKOPASIENTER RØNTGENKONTRAST OG DIALYSE Risikoen for melkesyreforgiftning angis å være 0,03 tilfeller per 1000 pasientår i preparatomtalen for metformin. Melkesyreforgiftning kan forebygges ved å ta hensyn til disse risikofaktorene: Metformin skal ikke gis dersom S-Kreatinin er >135 µmol/l hos menn og >110 µmol/l hos kvinner Akuttpasient egfr > 60 ml min -1 1,73m -2 : kan fortsette egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : risikovurdering, stopp medisineringen om kontrast må gis Følg så opp nyrefunksjonen før ny start av metformin Elektiv egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : stoppes 48 timer før, start ev på nytt 48 timer etter undersøkelsen om nyrefunksjonen er tilbake på vanlig nivå NB: prosedyrene er forenklet Unngå overhydrering hos dialysepasienter som skal ha R-KM Dialyse etter kontrastinjeksjon beskytter ikke mot skadevirkning Tilpassing mellom tid for kontrastundersøkelse og dialyse er unødvendig Ekstra dialyse for å fjerne kontrast er unødvendig CAPD: Ta vare på residualfunksjonen ved å beskytte i henhold til ESUR guidelines Jarl Å. Jakobsen 7

8 HVA ER NSF? NSF KLINISK PRESENTASJON Tilstanden ble først erkjent i California i 1997 Cowper SE, Lancet 0: Tilstanden ikke assosiert med noe kjent agens. Relatert til MR-kontrast fra 6, senere flere publikasjoner Første publikasjon: Grobner T (6): Neph Dial Transpl: 9 pasienter med NSF hvorav 5 assosiert m gadolinium (og acidose) gadodiamide Senere flere andre (Marckmann et al, Broome et al, osv.) Typiske pasienter: Middelaldrende, avansert nyresvikt, i dialyse Hovedtrekk: Smerte, kløe, erythem og hudindurasjon som starter perifert på ekstremitetene og vandrer sentralt Fibrosen kan også affisere lever, hjerte, lunge, muskler Kan resultere i fleksjonskontrakturer, spesielt i albuer og ankler Et fåtall pasienter dør, de fleste lever med lidelsen Broome et al., AJR 7; 188: Cowper SE, JACR 8 Sadowski, E. A. et al. Radiology 7;243: Girardi M, JACR 8. PATOGENESE OG PROGNOSE NSF OG Gd-KM Utløsende årsaker som har vært diskutert i tillegg til Gd-kontrast dialyseveske (eller forurensning), erythropoetin, ACE-hemmere, antistoff mot fosfolipider (vanlig hos nyresviktpasienter), acidose Patogenese Celle: sirkulerende fibrocytter > forlater sirkulasjonen (endothelskade?) > differensierer til dermale fibroblaster Hudbiopsi viktig for diagnosen I 1 beskrev Cowper et al unike histopatologiske funn. Prognose Noen blir gradvis verre og kan dø (< 5%?) Noen blir invalide, rullestolsbrukere Noen blir bra, men ikke de som har kronisk nyresykdom NSF utvikles innen 3 mnd (2uker 3 mnd) etter Gd-KM FDA per Oct 26, 6 følgende assosiasjoner: 57 totalt ( Magnevist 6, Optimark 2, Omniscan + Optimark 3, ukjent 3, Omniscan 43) Av registrerte: Etter Omniscan: 85 %, etter Mangevist 10 %, men Magnevist mest solgte (Cowper) Men: NSF sett hos nyresviktpasienter uten at gadolinium er med NSF sett hos nyresviktpasienter svært lenge etter NSF Risikopasienter har fått gadolinium uten å få NSF Studier er biased De fleste populasjoner har fått utelukkende eller som oftest Omniscan FOREKOMST AV NSF ETTER GADOLINIUM PREVENSJON Thomsens risikoberegninger: 1000 har fått NSF etter gadolinium i verden, død 3 % til 7 % av pasienter med nyresvikt vil få NSF etter Omniscan (personlig kommunikasjon) Deo et al. riakoberegninger*: Hver us. med Gd hos pasient med end stage renal failure har en risiko på 2,4 % for NSF De siste årene er nesten ingen tilfeller registrert 6 kjente i Norge egfr før injeksjon er en fordel og nødvendig ved bruk av Gd-KM med høyest risiko Høy risiko: CKD 4 og 5 og pasienter med redusert funksjon som har eller har fått lever-tx Lavere risiko: CKD 3 og barn under ett år Ingen risiko: Pasienter med normal nyrefunksjon Tre RISIKO-klasser av Gd-KM høy, middels og lav egfr (s-ckr) ikke nødvendig når klassen med lavest risiko brukes Repeterte doser er en risikofaktor, obs unge personer med sannsynlighet for flere kontroller Se: for detaljer * Clinical Journal of the American Society of Nephrology, March 7 Jarl Å. Jakobsen 8

9 Livstidsdose og risiko* NSF: Mayoklinikkens erfaring * Matriale: 1826 transplanterte pasienter Fjorten hadde NSF, 13 etter gadodiamide, 1 uten kjent kontrastinjeksjon Risiko: Totalt: 0,77% Retrospektiv studie doser i pas Utbredt co-morbiditet Generell risk: % Riskogrupper: Hemodialyse: 1.0 % Nyretransplanterte: 0.9 % Levertransplanterte: 0 % Graph shows frequency of MR imaging and NSF incidence from January 0 to July 6 (x-axis). Line = number of gadolinium-enhanced MR examinations, = incidence of NSF. The increasing use of MR parallels the identification of patients with NSF. *Collidge, T. A. et al. Radiology 7;245: av 57 var med sikkerhet eksponert for Gd. Omniscan preferred kontrast medium. * Presentasjon på RSNA 27. nov 7 Tiltak for å redusere risiko for nefrogen systemisk fibrose ved behandling med MR-kontrastmidler SLM ESUR Guidelines side 52 Europeiske legemiddelmyndigheter har gjort en gjennomgang av gadoliniumbaserte røntgenkontrastmidler og risiko for nefrogen systemisk fibrose (NSF). Risikoen for NSF ved administrering av MR-kontrastmidler med gadolinium har blitt nøye overvåket siden 6. Som følge av dette er kontrastmidlene kategorisert i tre risikogrupper: Høy risiko: Omniscan (gadodiamid), Optimark (gadoversetamid), Magnevist (gadopentetsyre) Medium risiko: Multihance (gadobensyre), Primovist (gadoksetinsyre), Vasovist (gadofosveset) Lav risiko: Gadovist (gadobrutrol), ProHance (gadoteridol), Dotarem (gadotersyre) Råd til leger: Ved administrering av kontrastmidler med gadolinium, må tiltak iverksettes for å redusere risikoen for NSF. De konkrete tiltakene for hver risikogruppe er oppsummert her. Bivirkninger forbundet med bruk av gadoliniumbaserte kontrastmidler rapporteres til RELIS i din helseregion. Sist gjennomgått: Første gang publisert: HIERARCHY OF EVIDENCE AND MAKING GUIDELINES "the higher up a methodology is ranked, the more robust and closer to objective truth it is assumed to be" International guidelines are not international law Methodology? Your own institutional quality system should have guidelines, on level 1 and systematic reviews and meta-analyses 2. randomized controlled trials 3. cohort studies 4. case-control studies 5. cross sectional surveys 6. case reports 7. expert opinion 8. anecdotal Redrawn from: University of Sheffield School of Health and Related Research. Hierarchy of evidence. Available at units/systrev/hierarchy.htm. Accessed 15 October 6. Levels of Evidence Highest Level A Level B High-quality randomized controlled trial (RCT) High-quality meta-analysis Level C Well-designed, nonrandomized clinical trial Nonquantitative systematic review Lower quality RCTs Clinical cohort studies Case-controlled studies High-quality, historical, uncontrolled studies Well-designed epidemiological studies Consensus viewpoint Expert opinion American Academy of Family Physicians. Accessed 8/8/06. Lowest Jarl Å. Jakobsen 9

10 CLASSES OF RECOMMENDATION AND LEVELS OF EVIDENCE CMSC PAPER, F. Stacul 2011?? &!! Jarl Å. Jakobsen 10

BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer

BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer Anders Hartmann,, Rikshospitalet Nyrefunksjonen- glomerulusfiltrasjonen (GFR) Med nyrefunksjon mener vi vanligvis evnen til å produsere primærurin,

Detaljer

KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN

KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN 1 KONTASTMDLE FO ØNTGEN Jarl Å. Jakobsen, Oslo Universitetssykehus HF, ikshospitalet GENEELT OM ØNTGENKONTASTMDLE Vevskarakteristika. Kontrastmidler endrer vevskarakteristika, uansett modalitet. Ved røntgenundersøkelser

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som dimegluminsalt

1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som dimegluminsalt 1. LEGEMIDLETS NAVN MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som

Detaljer

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Nefrologisk Forum Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Innhold Redaktørens spalte....3 Formannsnytt 4 Regulering av arginin vasopressin reseptor ved genetisk hypertensjon v/bjarne Iversen...5 Effekt av hemodialyse

Detaljer

ESC - Retningslinjer i Lommeformat

ESC - Retningslinjer i Lommeformat ESC - Retningslinjer i Lommeformat 2007 Veiledning for håndtering av hypertensjon* ESH-ESC Ekspertkomité for praktisk veiledning om hypertensjon Leder: Giuseppe Mancia (ESH) Leder: Guy de Backer (ESC)

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2006. Nefrologisk Forum. Årgang 12, nr. 1 April 2006

Nefrologisk Forum Nr 1 2006. Nefrologisk Forum. Årgang 12, nr. 1 April 2006 Nefrologisk Forum Årgang 12, nr. 1 April 2006 1 Innhold Redaktørens spalte..........3 Formannsnytt... 4 Nyremedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus v/ Else Wiik Larsen og Ingrid Os.....5 Kjønnsaspekter

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217040 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 49/04 (06.01) A61K 49/06 (06.01) A61K 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.04 (80)

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2008. Nefrologisk Forum. Årgang 14, nr. 2 Oktober 2008. Haukeland Universitetssykehus Profilering av Bergensgruppen

Nefrologisk Forum Nr 2 2008. Nefrologisk Forum. Årgang 14, nr. 2 Oktober 2008. Haukeland Universitetssykehus Profilering av Bergensgruppen Nefrologisk Forum Årgang 14, nr. 2 Oktober 2008 Haukeland Universitetssykehus Profilering av Bergensgruppen 1 Partners. For life. T R A N S P L A N T A S J O N 1997, Novartis Norge AS, Postboks 237 Økern,

Detaljer

Henvisingsrutiner til Radiologiske us.

Henvisingsrutiner til Radiologiske us. Henvisingsrutiner til Radiologiske us. Indikasjoner for MR og CT Radiologisk avd. Helse FørdeF 22.09.09 Konrad Hvidsten avdelingsoverlege Hensiktsmessig bruk av en radiologisk avdeling Retningslinjer for

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Hjerneslag s. 20. Kardiorenalt syndrom viktige aspekter for indremedisinere s. 13

Indremedisineren. Tema: Hjerneslag s. 20. Kardiorenalt syndrom viktige aspekter for indremedisinere s. 13 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2014 Tema: Hjerneslag s. 20 Kardiorenalt syndrom viktige aspekter for indremedisinere s. 13 Indremedisineren i morgendagens slagbehandling

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010. Stavanger Universitetssykehus

Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010. Stavanger Universitetssykehus Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010 Stavanger Universitetssykehus NOVARTIS NORGE AS Postboks 237 Økern 0510 OSLO Tlf. 23 05 20 00 Faks. 23 05 20 01 www.novartis.no ID-kode: 5942/03.2010

Detaljer

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Jonar Storesund, Eirik Mørch Aaen Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. 2010 Veileder: Professor Agnar Halse, Klinikk for Odontologisk Røntgendiagnostikk

Detaljer

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2011 Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8 Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Husk Høstmøtet! s. 22 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Eucreas 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 850 mg

Detaljer

Bivirkningsrapport 2006

Bivirkningsrapport 2006 Bivirkningsrapport 2006 Seksjon for legemiddelovervåking Statens legemiddelverk Tlf.: 22 89 77 00 www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Besøksadr.: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Fax: 22 89 77 99

Detaljer

.Nefrologisk forum. Formannsnytt. Årgang 9, no 2. "Jeg minner igjen om foreningens hjemmeside: www. nephro.no. Her

.Nefrologisk forum. Formannsnytt. Årgang 9, no 2. Jeg minner igjen om foreningens hjemmeside: www. nephro.no. Her .Nefrologisk forum. Årgang 9, no 2 En gruppe norske nefrologer har de siste årene deltatt ved Nephrologisches Seminar i Heidelberg, årets møtereferat kan dere lese i denne utgaven av Forum. EDT A ERA ble

Detaljer

Jevnlig testing av alle diabetespasienter

Jevnlig testing av alle diabetespasienter Jevnlig testing av alle diabetespasienter for mikroalbuminuri Notat September 2009 Bakgrunn: Kunnskapssenteret ble etter forespørsel fra allmennlege Kjell Maartmann-Moe bedt om å vurdere effekten av å

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

RocheDialog. Test early. Treat right. Save lives.

RocheDialog. Test early. Treat right. Save lives. RocheDialog magasin fra Roche Diagnostics Norge AS // juni 2014 Test early. Treat right. Save lives. Når hvert minutt teller Ved akutt koronarsyndrom er pålitelige og raske testresultater helt avgjørende

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2007. Nefrologisk Forum. Årgang 13, nr. 1 Mars 2007

Nefrologisk Forum Nr 1 2007. Nefrologisk Forum. Årgang 13, nr. 1 Mars 2007 Nefrologisk Forum Årgang 13, nr. 1 Mars 2007 1 Innhold Redaktørens spalte.3 Formannsnytt..4 Nyremedisinsk avdeling UNN V/ Markus Rumpsfeld.....5 Kronisk nyresvikt og benhelse V/ Ragnar Joakimsen 6 Er vi

Detaljer

Strålevern i utdanningene for helsepersonell

Strålevern i utdanningene for helsepersonell StrålevernRapport 2014:5 Strålevern i utdanningene for helsepersonell Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk Referanse:

Detaljer

Dyspnoe; NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13 - 22. opplevelsen av ikke å få puste side 6-9. Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv!

Dyspnoe; NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13 - 22. opplevelsen av ikke å få puste side 6-9. Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv! Medlemsblad for NSF s landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Dyspnoe; opplevelsen av ikke å få puste side 6-9 Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv! side 15 NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13

Detaljer