Mormons bok visningshjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mormons bok visningshjelp"

Transkript

1 Mormons bok visningshjelp

2 Mormons bok visningshjelp Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

3 Send kommentarer og rettelser, også typografiske feil, til CES Editing, 50 E. North Temple Street, Floor 8, Salt Lake City, UT USA. E-post: Copyright 1994, 1997, 2006 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed in Germany Engelsk original godkjent: 7/05 Godkjent for oversettelse: 7/05 Oversettelse av Book of Mormon Video Guide Norwegian

4 Innhold VIDEO LEKSJON SKRIFTSTEDBOLK TITTEL SIDE Forord v 1 Mormons bok For vår tid Nephi 9: «I en vis hensikt» Nephi 17: «Jeg vil berede veien» Nephi 2: «Handle på egenhånd» Nephi 28: Åndelige krokodiller Jakobs bok 2 Stolthet Jakobs bok 5-6 Allegorien om oliventreet Enos «Og min sjel hungret» Omni En oversikt over Mormons boks historie Mosiah 2-5 Bli Kristi barn Mosiah 18:1-16 «Stå som vitner» Alma 5 «Kan dere forestille dere?» Alma 36 «Gud har befridd meg» Alma 39 «Disse ting er en avskyelighet» Alma Mellommannen Alma «Fast i troen på Kristus» Helaman 1-12 Stolthetssyklusen Nephi 17 «Min glede er fullkommen» Nephi-Mormon 6 «Dere skjønne» iii

5

6 Forord Videomaterialet til Mormons bok består av en DVD eller to videokassetter og denne visningshjelpen. De er utarbeidet av Kirkens skoleverk til bruk i Seminarkurset i Mormons bok. DVD en eller de to videokassettene inneholder presentasjoner beregnet på å hjelpe deg å undervise i Mormons bok. Visningshjelpen inneholder forslag til hvordan du kan bruke presentasjonene effektivt. SPØRSMÅL DU KANSKJE STILLER HVA ER FORHOLDET MELLOM VISNINGSHJELPEN OG LÆRERHEFTET? Fordi videopresentasjonene oppdateres oftere enn trykt undervisningsmateriell, pakkes visningshjelpen adskilt fra lærerheftet. Undervisningsforslagene i visningshjelpen kan brukes istedenfor eller i tillegg til det som står i lærerheftet. Les nøye både visningshjelpen og lærerheftet for å være sikker på at du dekker hele skriftstedbolken. Lærerheftet gir beskjed når det finnes en videopresentasjon til en gitt skriftstedbolk. Under forberedelsen kan du oppdage flere måter å bruke videoene på. Du står fritt med hensyn til å ta med dine egne undervisningsidéer, men bevar kontinuiteten og flyten i de prinsipper det undervises i. HVORDAN FORBEREDER JEG BRUKEN AV DETTE MATERIELLET? Det er viktig at du søker Herrens ånd gjennom bønn, skriftstudium og fordypning. God undervisning i Skriftene begynner med at du gjør deg kjent med skriftstedbolken og med det tilgjengelige trykte materialet og videoinnslagene. Deretter velger og tilrettelegger du med Åndens veiledning passende undervisningsaktiviteter som vil dekke dine elevers behov. Videopresentasjonene inneholder stoff og teknikker som krever forberedelse. Les igjennom alle forslagene i visningshjelpen, og gjør de nødvendige forberedelser før du viser videoen. Se gjennom videopresentasjonen mer enn én gang, hvis det er mulig. Visningshjelpen har forslag om hva man kan gjøre før, under og etter videoen. Husk at hver videopresentasjon kun utgjør en del av undervisningsaktivitetene for en skriftstedbolk. Vær nøye med hvordan og når du bruker videoen i dagens leksjon. Videoens effekt avhenger til syvende og sist av hvordan du bruker den. En videopresentasjon vil kanskje ikke gi noen mening for elevene, eller dens påvirkningskraft vil bli redusert hvis du ikke bruker den som tiltenkt. v

7

8 1 Mormons bok FOR VÅR TID Å hjelpe elevene å forstå at fordi Mormons bok ble skrevet for vår tid, er den relevant for våre behov og kan være en mektig innflytelse i vårt liv. SKAP INTERESSE Be elevene skrive en melding eller et kort brev til en person fra fortiden som kunne ha nytte av vår kunnskap om hans/hennes historie. For eksempel: En slektning som har bestilt en reise med Titanic En hebraisk trell i Egypt som ikke har smurt blod fra et lam over døren En jøde som lever i år 32 e.kr. og som blir oppfordret til å høre på en predikant fra Galilea DISKUSJON Drøft muligheten for at en person fra fortiden kan ha forslag til hvordan vi bør leve i dag. Hva ville det hatt å si hvis profeter hadde sett vår tid og visste hva vi gjorde? INNSIKT I SKRIFTEN Les Mormon 8:34-41 sammen. Vurder følgende sammen med elevene: Hvem er det som taler? Hvordan kunne det Moroni skrev, ha blitt påvirket hvis han talte til oss som om vi var tilstede? Hvilket utslag ville det hatt på det de betydeligste forfatterne av Mormons bok skrev, hvis de hadde sett vår tid? VISNINGSFORSLAG For vår tid 12:12 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter noe som viser Mormons boks innflytelse i vår tid. VIS VIDEOEN Videofilmen viser elever rundt om i verden som beskriver hvilken innflytelse Mormons bok har i deres liv. SITATER Du kan gjerne gi klassen del i følgende sitater: «Mormons bok ble skrevet for oss i dag. Gud er bokens opphavsmann. Den er en opptegnelse om et fallent folk, samlet av inspirerte menn til velsignelse for oss. Disse folkegruppene hadde aldri boken den var beregnet på oss.» (Se Ezra Taft Benson: «Mormons bok er Guds ord», Lys over Norge, mai 1988, s. 2-3.) «Jeg tror at grunnen til at vår himmelske Fader har fått sin profet til å lede oss inn i et mer intensivt studium av Mormons bok, er at denne generasjon trenger dens budskap mer enn noen av de foregående.» (Dallin H. Oaks, Lys over Norge, jan. 1989, s. 57.) «Fra nesten hver eneste side i boken vil de få et inspirerende vitnesbyrd om at Jesus virkelig er Kristus, den levende Guds Sønn, vår Forløser og Frelser. Dette vitnesbyrdet alene vil være et fast anker i enhver storm.» (Marion G. Romney, Lys over Norge, okt. 1980, s. 121.) DISKUSJON Drøft hvilket utslag Mormons bok har på de personer som fremstilles i videoen. Hvorfor har den så stor innflytelse? Foreslå at elevene spør seg selv mens de leser: «Hvorfor er denne historien (eller læresetningen) tatt med i Mormons bok?» Drøft den tanke at Gud er bokens opphavsmann. KONKLUSJON Du kan gjerne avslutte med dette løftet fra president Ezra Taft Benson: «Jeg velsigner dere med økt forståelse av Mormons bok. Jeg lover dere at fra denne stund av vil Gud, hvis vi hver dag vil nippe til det som finnes på dens sider, og følge dens forskrifter, utøse over alle Sions barn og Kirken en velsignelse som hittil har vært ukjent.» (Lys over Norge, nr. 6, 1986, s. 80.) 2 1. Nephi 9 «I EN VIS HENSIKT» Å hjelpe elevene å forstå oppbygningen av Mormons bok. DISKUSJON Hold frem en Mormons bok og spør: «Hvem skrev Mormons bok?» Svarene kan komme til å variere sterkt, men vil trolig innbefatte Mormon, Nephi, Moroni og Joseph Smith. Skriv disse fire navnene på tavlen som forberedelse til neste aktivitet. SKRIFTEN Be elevene slå opp på tittelsiden i Mormons bok og sette følgende uttrykk sammen med ett av navnene på tavlen: «skrevet ved» (Mormon), «tatt fra» (Nephi), «forseglet ved» (Moroni) og «oversatt av» (Joseph Smith jr.). Tre av de fire profetene på tavlen var også involvert i en prosess som kalles forkortelse. Å «forkorte» vil si å korte ned på, omskrive, sitere, gjenfortelle og kommentere et originalarbeid. Spør: «Hvem av profetene forkortet ikke deler av Mormons bok?» (Joseph Smith jr.). Gi elevene fem minutter til å gjøre et forsøk på å forkorte 1

9 2 1. Nephi 9 I EN VIS HENSIKT beskrivelsen på tittelsiden i Mormons bok ved å omskrive den. Drøft hvilke utfordringer som er forbundet med å forkorte. VISNINGSFORSLAG «I en vis hensikt» 11:30 «SE ETTER»-AKTIVITET Be elevene merke seks papirstrimler som skal brukes til bokmerker, med følgende uttrykk: Fra Nephis små plater Mormons forklaring Fra Mormons forkortelse av Nephis store plater Mormons skrivelser Fra Moronis forkortelse av Ethers plater Moronis avskjed Foreslå at elevene mens de ser videoen, forsøker å finne ut hvor de vil inndele Mormons bok med de seks bokmerkene. Du kan også få elevene til å slå opp på følgende sider i sine egne bøker mens de ser på videoen: tittelsiden, «En kort forklaring om Mormons bok» og «Bøkenes navn og rekkefølge i Mormons bok». VIS VIDEOEN Videoen viser en Seminar-lærer og hans klasse med forstørrede modeller av Mormons bok, gullplatene og andre originalplater. Bruk diagrammet nedenfor som oppsummering av videoen: Originalplater Gullplatene Mormons bok Små plater Store plater Innskutt Forkortet Oversatt MORMONS BOK Merk: Selv om videoen viser en forseglet del av gullplatene, er ikke dette ment å representere noen offisiell uttalelse angående forholdet mellom forseglede og ikke forseglede plater. Det er ikke funnet noen opptegnelse hvor Joseph Smith har uttalt seg om hvordan den forseglede del av gullplatene var forseglet, eller hvor stor andel den forseglede del utgjorde av totalvolumet. Orson Pratt sa at to tredjedeler av platene var forseglet (se Journal of Discourses, 3:347), mens George Q. Cannon skrev at bare en tredjedel av dem var forseglet (se A History of the Prophet Joseph Smith for Young People [1957], s. 27; se også Life of Joseph Smith the Prophet [1986], s. 45). Som kildehenvisning til at Lehis bok befant seg på de tapte 116 sidene av manuskriptet, henvises det til forordet til førsteutgaven av Mormons bok, skrevet av Joseph Smith i AKTIVITET Be elevene slå opp på «Bøkenes navn og rekkefølge i Mormons bok». Inndel listen over bøker etter den opprinnelige grupperingen og merk dem. GRANSK SKRIFTEN Les 1. Nephi 9 sammen med klassen. Hjelp elevene å oppdage hvilket sett plater Nephi omtalte. Be dem slå opp følgende henvisninger og finne ut hvilke plater som omtales: 1. Nephi 19:1-5, 2. Nephi 5:28-33, Omni 1:30 (Nephis store og små plater) 3. Nephi 5:14-17, Mormon 6:6, 8:1-4, Moroni 1:1-4, 10:2 (Mormons plater) Ether 1:1-5 (Ethers plater) Alma 37:3-5 (Labans messingplater) Ether 3:21-28, 4:1, 4-7, 5:1 (den forseglede delen) KONKLUSJON Understrek at Mormons bok er et mirakel, innbefattet dens oppbygning og profetier angående de forskjellige platene. Du kan gjerne bære vitnesbyrd om Mormons boks sannhet, om at Gud sammenføyet den «i en vis hensikt», og at bokens fremkomst ikke var tilfeldig. Du kan også påpeke at en så omfattende bok ikke kunne ha vært skrevet av en uskolert ung mann som Joseph Smith. Ethers plater 2

10 3 1. Nephi 17 «JEG VIL BEREDE VEIEN» Å hjelpe elevene å forstå at hvis de er trofaste i å holde hans bud, vil Herren lede dem slik han ledet Nephi. INNLEDNING Et utmerket eksempel på hvordan Herrens trofaste og lydige barn kan bli ledet av ham, finnes i 1. Nephi 17. Av og til kan det være vanskelig for de unge å forstå hvordan de blir ledet av Herren. Ofte forventer de at han skal fjerne hindringer eller motgang. Men, som Nephi forklarte, er det mer sannsynlig at Herren vil lede dem ved å nære og styrke dem og sørge for midler til at de kan overvinne hindringer og takle motgang mens de strever for å holde hans bud (se 1. Nephi 17:3). SKRIFTEN Hvis Herrens barn holder hans bud, «nærer og styrker han dem og tilveiebringer midler så de kan utføre det han har befalt dem» (1. Nephi 17:3). Hjelp klassen å huske eksempler på hvordan Herren ledet Lehi og hans gruppe. Mulige illustrasjoner kan være Nephi og hans brødre som dro tilbake for å hente messingplatene, det at de fikk med seg Ishmael og hans hus, Nephi som ble reddet fra sine brødre, Lehis syn om livets tre, Nephis syn og erfaringene de hadde i villmarken, innbefattet situasjonen med den brukne buen. Du kan gjerne tegne et diagram som dette på tavlen: Vi ledes av Herren Fysisk Åndelig Nærer Styrker Sørger for midler DISKUSJON Laman og Lemuel hadde en annen oppfatning av erfaringene i villmarken enn Nephi. De kunne ikke se hvordan de var blitt ledet ved Herrens hånd. Drøft kontrasten mellom Laman og Lemuels oppfatning, som er beskrevet i 1. Nephi 17:20-21, med Nephis oppfatning, som er beskrevet i 1. Nephi 17:3, 6. Repeter sammen med elevene at Laman og Lemuel «ikke forsto Guds handlemåte han som hadde skapt dem» (1. Nephi 2:12), og de var ikke villige til å adspørre Herren fordi de mente at «Herren gjør ikke slike ting kjent for oss» (1. Nephi 15:9). På den annen side ropte Nephi til Herren, og Herren bløtgjorde Nephis hjerte (se 1. Nephi 2:16-20). VISNINGSFORSLAG «Jeg vil berede veien» 13:27 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter paralleller mellom Susans erfaringer og Nephis erfaringer og hvordan de begge setter sin lit til Herren, mens de ser videoen. VIS VIDEOEN Videoen viser en Nephi fra vår egen tid, Susan Jensen, som av sin lærer i Laurbærpikeklassen og biskopen har blitt bedt om å finne en å drive fellesskapsfremmende arbeid med. Hun føler seg overveldet over oppdraget, men blir oppmuntret av sin bror, Andy, som har kommet hjem fra misjon. Selv om Susans situasjon er langt mindre dramatisk enn situasjonen var for Nephi da han bygget et skip, virker prinsippet om å bli ledet av Herren på samme måte. SKRIFTEN Sammenlign likheter og ulikheter mellom Nephis skipsbygging og Susans fellesskapsfremmende arbeid med Linda. Påpek for klassen at Nephi ble befalt av Herren å bygge skipet, mens Susan ble bedt om å finne en å drive fellesskapsfremmende arbeid med. Men i åndelig betydning er de begge i Herrens tjeneste. Nedenstående oversikt kan være nyttig: Nephi Ble befalt å bygge et skip (se 1. Nephi 17:7-8). Spurte hvor han kunne finne malm (se 1. Nephi 17:9). Fikk vite av Herren hvor han kunne finne malm (se 1. Nephi 17:10). Laget redskaper av malmen (se 1. Nephi 17:16). Ble hånet av sine brødre, som beklaget seg og ikke ville arbeide (se 1. Nephi 17:18). Vitnet om at Herren hadde makt til å undervise ham så han kunne bygge et skip (se 1. Nephi 17:51). Ble fylt med Herrens kraft og rystet sine brødre (se 1. Nephi 17:54). Bygget skipet med brødrenes hjelp (se 1. Nephi 18:1). Hans brødre så at skipet var meget fint (se 1. Nephi 18:4). Susan Ble bedt om å drive fellesskapsfremmende arbeid med noen. Ba for å få vite hvem hun skulle arbeide med. Ånden opplyste henne om at hun skulle drive fellesskapsfremmende arbeid med Linda. Tok mot til seg og snakket med Linda. Ble latterliggjort av sine venner fordi hun forsøkte å øve innflytelse på Linda. Lærte at Herren hadde makt til å vise henne hvordan hun skulle hjelpe Linda. Utøvet tro, og Lindas hjerte ble bløtgjort ved Herrens kraft. Ble ledet av Herren til en anledning hvor hun kunne hjelpe Linda på biblioteket. Forundret seg over at Linda til slutt ble med på en aktivitet for Laurbærpikene. KONKLUSJON Drøft hvordan Herren næret og styrket Nephi og Susan og sørget for det de trengte. På hvilken måte ble Susans tro satt på prøve? Drøft hva klassen tror Herren mente da han sa: «Jeg vil berede veien» (1. Nephi 17:13). 3

11 4 2. Nephi 2 «HANDLE PÅ EGENHÅND» Å hjelpe elevene å forstå at vår himmelske Fader har sørget for alt som er nødvendig for at vi skal kunne velge frihet og evig liv eller fangenskap og død. INNLEDNING Lehi lærte sine sønner at «veien er beredt fra menneskets fall» (2. Nephi 2:4) for at de skulle kunne bruke sin handlefrihet til å velge evig liv. Lehi forklarte at forløsningen kun kommer på grunn av Jesu Kristi offer, at Adams fall gjorde det mulig for oss å komme til jorden, og at alt er lagt til rette for at vi skal bruke vår handlefrihet og velge frihet og evig liv eller fangenskap og død. Leksjonen viser hvordan fallet og forløsningen fra fallet er forutsetninger for at vi skulle komme til jorden og bruke vår handlefrihet. Videoen viser hvordan lov, motgang, fristelse, evne til å velge og kunnskap om godt og ondt er nødvendig for at vi skal kunne bruke vår handlefrihet. INNSIKT I SKRIFTEN Hjelp elevene å forstå hvordan fallet var positivt for oss. Du kan gjerne drøfte følgende med i klassen: 2. Nephi 2:19-25 Adam og Evas fall førte til at de kunne få barn på jorden, og til at det ble innført motsetninger så vi kan gjøre godt. 2. Nephi 2:3-10 Forløsningen innbefatter: Veien til frelse ble beredt før fallet. Frelsen er fri på grunn av Frelserens fortjeneste, barmhjertighet og nåde. Frelseren vil gå i forbønn for alle som tror på ham og holder hans bud. Forsoningen overvinner alle negative virkninger av fallet. VISNINGSFORSLAG «Handle på egenhånd» 18:42 «SE ETTER»-AKTIVITET Lehi lærte sine sønner at følgende prinsipper er nødvendige for at vi skal kunne bruke vår handlefrihet: lov, motsetning i alt innbefattet tilskyndelse til å gjøre godt og ondt, kunnskap om godt og ondt og evnen til å velge. Foreslå at elevene ser etter disse fire prinsippene og hvorfor de er nødvendige for vår handlefrihet. Foreslå også at de ser etter eksempler på hvordan vår bruk av handlefriheten berører vår frihet. VIS VIDEOEN Videoen skildrer en ung mann som mener at foreldrene tar fra ham handlefriheten. Gjennom en diskusjon med sitt annet jeg forstår han hva handlefrihet er, hvordan den virker og hvordan den berører vår frihet. DISKUSJON Du kan gjerne tegne oversikten som står til slutt i leksjonen, på tavlen. Følgende spørsmål kan være nyttige mens du leser og drøfter Lehis læresetninger i 2. Nephi 2 med klassen: Hvorfor må det være en motsetning i alle ting? (se 2. Nephi 2:10-11, 15). (President Ezra Taft Benson sa: «Motsetning gir valgmuligheter, og valgmuligheter gir konsekvenser gode eller dårlige» [Lys over Norge, juli 1988, s. 4].) Hvordan hjelper lover oss å oppnå evig liv? (se 2. Nephi 2:13). (Uten lov kunne vi ikke ha fremgang fordi vi hverken kunne holde loven og være rettferdige, eller bryte loven og være ugudelige.) Hvilken rolle har Satan i vår handlefrihet? (se 2. Nephi 2:16-18). (Vi kan ikke handle selvstendig med mindre vi påvirkes av både godt og ondt. Satan ble tillatt å komme hit for å lokke oss til å gjøre ondt.) Hvorfor er det viktig at vi kjenner godt fra ondt? (se 2. Nephi 2:5, 18, 26). (For at vi skal holdes ansvarlig for hvordan vi bruker vår handlefrihet, må vi være i stand til å skjelne mellom riktig og galt.) Hvordan fikk vi evnen til å velge vår egen fremtid? (se 2. Nephi 2:16, 26). (Gud har gitt oss evnen til å velge.) Hvordan kan riktige valg føre til frihet og gale valg til fangenskap? (se 2. Nephi 2:26-30). (Ved å treffe riktige valg bevarer vi vår frihet og begrenses ikke av konsekvensene av synd. Når vi treffer gale valg, må vi underkaste oss lovens straff, som er fangenskap.) HANDLEFRIHET Motsetning Lov Kunnskap om godt og ondt Evne til å velge Galt Riktig Valg FRIHET FANGENSKAP KONKLUSJON Hjelp elevene å forstå at etter hvert som de vokser i evangeliet, vil lydighet være den viktigste faktoren med hensyn til hvor stor frihet de vil oppleve i livet. 4

12 5 2. Nephi 28 ÅNDELIGE KROKODILLER Å hjelpe elevene å lære å gjenkjenne de falske læresetningene og den dødelige taktikken til Kristi fiender. INNLEDNING Mange unge kan lett avsløre Satans vulgære påvirkning blant dem. Åpenbare onder, som pornografiske filmer, grov umoral og narkotika er fristelser som det ikke er vanskelig å gjenkjenne. Men mange elever er sårbare for Satans mer raffinerte og dyktig kamuflerte bedragerier. Denne leksjonen er utarbeidet for å hjelpe elevene å gjenkjenne Satans falske lærdommer og raffinerte metoder, slik at de kan unngå dem. SKAP INTERESSE Hvis du skulle ut i krig, hva ville du da ønske å vite om fienden? Hvor ville du finne denne informasjonen? Hvilken krig utkjemper du for øyeblikket? SITAT President Ezra Taft Benson ga uttrykk for at han var oppmerksom på det slag vi utkjemper, og hvordan vi best kan avsløre fienden: «Mormons bok fører menneskene til Kristus på to vesentlige måter. For det første forteller boken på en enkel måte om Kristus og hans evangelium. Den vitner om at han er guddommelig og at det er nødvendig med en Forløser For det annet avslører Mormons bok Kristi fiender. Den tilintetgjør falsk lære og avskaffer strid Den styrker Kristi ydmyke disipler i kampen mot djevelens onde planer, metoder og dogmer i vår tid.» (Lys over Norge, des. 1989, s. 8, uthevelse tilføyd.) SKRIFTEN Be elevene granske 2. Nephi 28:4-9 for å finne Kristi fienders falske læresetninger. (Listen kan innbefatte: «det er ingen Gud i dag», «Forløseren har utført sitt verk», Gud «har gitt sin makt til menneskene», det forekommer ikke mirakler, «spis, drikk og vær glad», Gud «vil rettferdiggjøre deg om du begår en liten synd», «lyv litt», «grav en grav for din neste, det er ikke noe galt i det», Gud vil ikke straffe oss.) Drøft eksempler på disse læresetningene i dagens verden. Hvem er Kristi fiender? Be elevene granske 2. Nephi 28:12-16 for å se hvorfor mennesker blir Kristi fiender. (Ordet stolthet forekommer fem ganger i disse versene og kan utledes ytterligere seks ganger.) Drøft hvorfor stolthet kan være et kjennetegn på en fiende av Kristus. Merk: To av videopresentasjonene til Mormons bok omhandler spesielt stolthet: «Stolthet» (Jakob 2) og «Stolthetssyklusen» (Helaman 7-12). VISNINGSFORSLAG Åndelige krokodiller 8:22 «SE ETTER»-AKTIVITET Krokodiller er fryktelig skremmende, farlige og dødbringende. Foreslå at elevene, mens de ser videoen, prøver å finne ut hva som gjør ofrene for disse enorme krypdyrene sårbare for deres dødelige angrep. VIS VIDEOEN Videoen skildrer eldste Boyd K. Packers analogi «Åndelige krokodiller» (se Lys over Norge, okt. 1976, s ). Eldste Packer sammenlignet dødbringende krokodiller som ligger og venter på intetanende dyr, med vår tids åndelige og moralske synder, som kan være dødelige for våre unge. DISKUSJON Drøft på hvilken måte krokodilleofrene er utsatt for angrep. Følgende punkter kan være nyttige i diskusjonen: Krokodiller er ofte svært godt kamuflert. Noen ofre ignorerer advarsler, slik som den engelske gutten. Krokodiller finner ofte sine ofre blant de unge, som er uskyldige og mindre på vakt. Ofrene undervurderer hvor hurtig og kraftig fienden er. Ofrene ser andre gå ned for å drikke uten at de blir angrepet. Krokodillene ligger og venter der ofrene går for å tilfredsstille sine behov, dvs. ved vannhullet. Krokodiller er tålmodige, de lar dyrene føle seg trygge i deres nærvær for så å angripe når dyrene ikke er på vakt. SKRIFTEN Les 2. Nephi 28:20-22 sammen, og hjelp elevene å oppdage følgende taktikker som Satan benytter for å gjøre oss sårbare for hans angrep på sjelen: Noen oppegger han til vrede mot det som er godt. Andre beroliger han og luller dem inn i en verdslig trygghet. Andre lokker han bort. Drøft hvordan disse metodene ligner det som skildres i videoen. (I begge tilfeller fører taktikkene til at ofrene overser faren.) Drøft forholdet mellom Satans metoder og de falske læresetningene og handlingene som beskrives i 2. Nephi 28:4-16. (Satan bruker disse metodene for å overtale oss til å si og gjøre gale ting. Se eksemplene i 2. Nephi 28:24-29.) Hva er spissfindig og kløktig ved det Satan gjør? (Hans metoder er så effektive at de får folk til å tro på dødbringende ting, som at det ikke finnes noen Gud, eller at det ikke skader å begå synd.) 5

13 6 Jakobs bok 2 STOLTHET DISKUSJON Foreslå at klassen gir eksempler på hver av metodene og drøfter hvordan de gjør oss sårbare for Satans angrep. Følgende punkter kan være nyttige: I tillegg til å oppegge oss til vrede mot det som er godt, har Satan forvirret mange med hensyn til hva som er godt og hva som er ondt (se 2. Nephi 15:20, Moroni 7:14). Mange er tilhengere av abort, prevensjon for ugifte unge personer, homofiles rettigheter og erotiske fjernsynsprogrammer, musikk og filmer, selv om dette gjør at de rett og slett godtar synd. Enkelte avslører ofte i hvilken grad Satan har beroliget dem ved at de forsvarer sin beroligede sinnstilstand. Utsagn som «Jeg takler dette» eller «Jeg kan ta vare på meg selv» eller «Jeg tror jeg er gammel nok til å takle det» viser mennesker som er blinde for faren. De stolte er spesielt mottagelige for smiger. Mange later til å hungre etter arrogansen som følger av ros. SKRIFTEN Les 2. Nephi 28:14, 30 sammen med klassen, og drøft hvordan enkeltpersoner kan unngå Satans taktikk og farlige angrep. (Vers 14 sier at alle har faret vill, unntatt Kristi ydmyke etterfølgere. Vers 30 sier at Herren gir linje på linje og bud på bud til sine barn, og de som lytter og følger hans rettledning, får enda mer.) Drøft hvordan lydighet mot rettledning fra Den hellige ånd, Skriftene (spesielt Mormons bok), foreldre, Kirkens ledere og rettferdige venner kan hjelpe oss å unngå farer vi kanskje ikke ser. KONKLUSJON Vis igjen til den tidligere siterte uttalelsen av president Ezra Taft Benson: «Mormons bok avslører Kristi fiender. Den tilintetgjør falsk lære og avskaffer strid Den styrker Kristi ydmyke disipler i kampen mot djevelens onde planer, metoder og dogmer i vår tid.» 6 Jakobs bok 2 STOLTHET Merk: Dette er den første av to presentasjoner om stolthet i videopakken til Mormons bok. Den andre presentasjonen er «Stolthetssyklusen» (Helaman 7-12). President Ezra Taft Benson definerte stolthet som «fiendskap mot Gud og fiendskap mot vår neste» (i Lys over Norge, juli 1989, s. 3). Denne presentasjonen omhandler erkjennelse av stolthet. Den andre omhandler resultatene av stolthet og den virkning den har på samfunnet. Å hjelpe elevene å forstå at stolthetens synd er fiendskap mot andre. INNLEDNING En hovedkilde til denne presentasjonen er president Ezra Taft Bensons tale under aprilkonferansen i 1989, som ble lest av president Gordon B. Hinckley (se Lys over Norge, juli 1989, s. 3-5). Les gjerne president Bensons tale grundig under forberedelsen til denne leksjonen, og trekk ut hans hovedpoeng. SKRIFTEN Det følgende kan være til hjelp mens dere leser og snakker om Jakob 2:1-16: Vers 6-11: Hva følte Jakob for det ansvar han hadde? Vers 12-13: Hvordan hadde Gud velsignet nephittene? Vers 13: Hvilken synd advarte Jakob nephittene mot? (Stolthet.) Hvilke to ting gjorde de som viste deres stolthet? (De dømte hverandre på bakgrunn av materielle eiendeler og skapte klasseforskjeller.) Vers 14-16: Hvordan ser Gud på synden stolthet ifølge disse versene? (Han fordømmer den. Stolthet er avskyelig, og den vil ødelegge vår sjel.) DISKUSJON Drøft hvordan stolthet berører oss i dag. Du kan gjerne stille følgende spørsmål: I hvilken grad lider vi under synden stolthet? Er vi fremdeles utsatt for de samme tegn på stolthet som på Jakobs tid? (for eksempel ved at vi dømmer hverandre på grunnlag av materielle eiendeler og klasseforskjeller). Hvordan er stolthet ødeleggende for sjelen? VISNINGSFORSLAG Stolthet 9:51 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter president Bensons definisjon av stolthet. VIS DEL 1 Del 1 (4:48) viser en siste-dagers-hellig familie som tilbringer en kveld i et futuristisk datasimulator-senter hvor de møter forskjellige situasjoner som illustrerer stolthet. TAVLEILLUSTRASJON Drøft del 1 av videoen med klassen. Drøft følgende spørsmål og sitater, og tegn en illustrasjon på tavlen i likhet med den som følger her. Hva er det sentrale trekk ved stolthet? (Fiendskap.) Hva er fiendskap? («Fiendskap betyr hat eller motstand. Det er den kraft som Satan vil benytte for å herske over oss.» [Ezra Taft Benson, Lys over Norge, juli 1989, s. 3].) 6

14 6 Jakobs bok 2 STOLTHET Hvordan kan vi vite om vi gjør oss skyldige i stolthet? (Hvis vi føler hat, fiendtlighet eller motvilje mot andre, er vi stolte.) STOLTHET Fiendskap Hat Uvennlighet Motvilje DISKUSJON Hvilken relasjon kan følgende sitater fra president Benson ha til Lisa i del 1? «Vi fristes daglig til å heve oss over andre og redusere deres betydning.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 3.) (Lisa mente at hun var bedre enn Jennifer.) «C. S. Lewis sa det slik: Det er sammenligningen som gjør deg stolt, gleden over å kunne heve deg over andre.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 3.) (Lisa ville være sikker på at alle andre, også Jan, visste at hun var bedre enn Jennifer.) «De stolte gjør alle til sine fiender ved å utfordre deres intellekt, meninger, arbeid, rikdom, talenter, eller anvende en hvilken som helst annen verdslig målesnor på andre.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 3.) (Lisa brukte klær og penger for å bevise for seg selv at hun var Jennifer overlegen.) Hvordan ga Lisa uttrykk for fiendskap? (Lisa ga uttrykk for hat til sin neste ved å tenke at hun var bedre enn andre.) TAVLEILLUSTRASJON Lisas stolthet gikk ut på å se ned på andre fordi hun mente hun var hevet over dem. Hjelp elevene å anvende sin forståelse av denne formen for stolthet ved å tegne et diagram som det nedenfor. Sett i felleskap opp en liste over uttrykk for stolthet som gir seg utslag i at man betrakter andre ovenfra og ned (innbilskhet, arroganse, hovmod, skryt, selvopptatthet, nedverdigelse av andre osv.). STOLTHET Se ned på andre Uttrykksformer Innbilskhet Arroganse Hovmod Skryt Selvopptatthet Sammenligning DISKUSJON Drøft følgende spørsmål med klassen: Hvordan ga Jan uttrykk for fiendskap? (Hun innrømmet at hun ikke likte Lisa.) Hvorfor ble Jan overrasket over at hun hadde gjort seg skyldig i stolthet? (Hun trodde at bare arrogante og innbilske personer som Lisa var stolte.) Hvorfor var det vanskeligere for Jan å oppdage sin egen stolthet enn Lisas? («Stolthet er en synd som lett kan sees i andre, men sjelden i oss selv.» [Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 4].) Hvordan kan følgende sitat anvendes på Jan? «De fleste av oss ser på stolthet som en synd som fester ved dem som står på toppen, de rike og lærde som sies å se ned på oss andre Men det finnes en langt mer utbredt sykdom blant oss og det er den stolthet som skuer opp fra bunnen.» (Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) (Jan syntes det var berettiget å finne feil ved Lisas arroganse og være kritisk til henne.) Hvorfor er denne stoltheten nedenfra «langt mer utbredt» enn stolthet ovenfra og ned? Hvordan kommer denne mer utbredte stoltheten til uttrykk? TAVLEILLUSTRASJON Jans stolthet var rettet nedenfra og opp. Hjelp elevene å anvende sin forståelse av denne formen for stolthet ved å tegne et tredje diagram i likhet med det nedenfor. Drøft uttrykksformene for denne type stolthet med klassen. («Den kommer til uttrykk på så mange måter, som i kritikk av andre, sladder, baktalelse, knurring, å leve over evne, misunnelse, begjær, tilbakeholdenhet med takk og ros som kan oppløfte andre, og å være sjalu og sene til å tilgi.» [Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) Hvorfor er det så mange som ikke betrakter slike handlinger og holdninger som uttrykk for stolthet? («Stolthet er en meget misforstått synd, og mange synder i uvitenhet I Skriftene er det ingenting som kalles rettferdig stolthet den blir alltid ansett som en synd» [Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 3].) STOLTHET Se nedenfra og opp Uttrykksformer Misunnelse Sjalusi Begjær Sladder Baktalelser Finne feil Sen til å tilg «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter hvilken innflytelse Steves venner har på hans stolthet. 7

15 7 Jakobs bok 5-6 ALLEGORIEN OM OLIVENTREET VIS DEL 2 Del 2 (1:45) viser Steve som går inn i en simuleringsmodell av sitt hjem, hvor han og noen av hans venner ser en upassende videofilm. DISKUSJON Drøft del 2 og overvei hvordan følgende sitater fra president Bensons generalkonferansetale angår Steve: «Ulydighet er i det store og hele motstand mot noen som står over oss i myndighet.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) (Steve var ikke villig til å være lydig og gjøre det hans mor hadde bedt ham om.) «De stolte tar ikke lett imot råd eller veiledning.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) (Steve var ikke villig til å lytte til morens råd. Han hevet seg over husreglene.) «Strid i vår familie støter Herrens ånd bort.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) (Istedenfor å være lydig kranglet Steve med moren.) Hvordan ga Steve uttrykk for fiendskap? (Han var uvennlig mot sin mor. Han var i opposisjon til sin mor, hennes myndighet og familiereglene.) Føy de uttrykksformene som ble vist i del 2, til det første stolthetsdiagrammet. «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å oppdage motgiften mot stolthet. VIS DEL 3 Del 3 (3:18) viser slutten på Steves diskusjon med moren. DISKUSJON Drøft del 3 og overvei hvordan følgende sitater fra president Bensons generalkonferansetale angår Steve: «En forsvarsholdning brukes til å rettferdiggjøre og forklare skrøpeligheter og svikt.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) (Steve unnskyldte seg overfor moren med at siden en kamerat hadde hatt med seg videofilmen, var det i orden å se den.) «De stolte frykter menneskenes dom mer enn Guds dom.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) (Steve var redd for å gå imot sine venner. Han innrømmet at i dette tilfellet var han mer opptatt av hva vennene ville synes, enn av hva Herren ville synes.) «Motgiften mot stolthet er ydmykhet og underkastelse Det er et sønderknust hjerte og en angrende ånd.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) (Steve lærte at man kan kvitte seg med stolthet ved å være ydmyk.) «Synden kommer til uttrykk i motivene for de gjerninger vi gjør. Jesus sa at han alltid gjør det som er [Gud] til behag.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) (Steve var mer opptatt av å behage sine venner enn å behage Gud.) KONKLUSJON Hvis du ønsker det, kan du dele følgende sitat fra president Bensons generalkonferansetale med elevene: «Gud vil ha et ydmykt folk. Vi kan velge å være ydmyke, eller vi kan tvinges til å være ydmyke. Alma sa: Velsignet er de som ydmyker seg uten å være tvunget til å være ydmyke (Alma 32:16). La oss velge å være ydmyke Vi kan gjøre det. Jeg vet vi kan.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) Foreslå at elevene ser etter elementet stolthet når de fortsetter å lese Mormons bok. 7 Jakobs bok 5-6 ALLEGORIEN OM OLIVENTREET Merk: Det vil kanskje gå med mer enn én klasseperiode til Jakob 5-6. Innholdet i Jakob 5 vil også kreve mer tid til forberedelse. Å hjelpe elevene å forstå at Israels barn har blitt adspredt over hele verden, og at alle nasjoner blir velsignet når Herren samler sine barn for siste gang. SKAP INTERESSE Spør hvordan Skriftene kan sammenlignes med et par briller. Hva kalles slike sammenligninger? (Lignelser og metaforer.) Når en sammenligning er lang og har mer enn ett betydningsnivå, kaller vi den ofte en lignelse eller allegori. Jakob 5 inneholder en av de fineste allegorier i hele Skriften. Hva blir sammenlignet? (Se Jakob 5:3). (Israels hus sammenlignes med et dyrket oliventre.) FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Spør hva uttrykket «Israels hus» betyr i Jakob 5:3 (etterkommere av Israels tolv stammer, se fotnote 3a). Israel var navnet Herren ga Abrahams sønnesønn Jakob. I Det gamle testamente var Israels tolv sønner og deres etterkommere kjent som Israels tolv stammer. VISNINGSFORSLAG Allegorien om oliventreet 14:33 OVERSIKT OVER VIDEOEN Jakob 5 forteller om fire besøk av olivenhagens Herre: det første i vers 4-14, det 8

16 7 Jakobs bok 5-6 ALLEGORIEN OM OLIVENTREET andre i vers 15-28, det tredje i vers og det fjerde i vers (se Mormons bok elevhefte [Religion 121 og 122], s ). Første videodel gjør elevene kjent med hvordan en olivenhage skal skjøttes. Del 2-4 oppsummerer resultatene av de tre første besøkene i olivenhagen. Del 5 illustrerer arbeidet i vingården i vår tid som forberedelse til mesterens fjerde og siste besøk. Mellom delene bruker elevene Skriftene til besøk i olivenhagen. «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å oppdage hvordan det å beskjære, grave rundt, gjødsle og pode oliventrærne kan overføres på Israel. AKTIVITET Illustrasjonen nedenfor kan hjelpe elevene å forstå allegorien. Gi hver elev et blankt ark, og foreslå at de tegner det dyrkede oliventreet i nedre høyre hjørne og en olivengren i hvert av de tre øvrige hjørnene. Grenene representerer de adspredte grenene nederst i olivenhagen. Merk dem «Dårligst jord», «Dårlig jord» og «God jord». Merk treet «Dyrket oliventre». Ved siden av hver gren og det dyrkede treet skrives «Besøk» og «1.», «2.», «3.» og «4.». Du kan gjerne lage en lignende illustrasjon på tavlen. Merk første besøk som vist på tegningen nedenfor: VIS DEL 1 Del 1 (6:54) viser en Seminar-klasse på besøk i en olivenhage i gammeltestamentlig tid. Etter at de har lært om arbeidet i olivenhagen, blir de vist et oliventre som begynner å råtne, lik treet i Zenos allegori. Merk: Arbeideren Joseph representerer ikke Frelseren eller noen annen bestemt person. Han fungerer kun som guide. FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Etter at dere har sett del 1, kan du henvise til Jakob 5 og stille spørsmål i likhet med disse: Vers 3: Hvem er olivenhagens Herre i allegorien? (Jesus Kristus.) Hva er olivenhagen? (se fotnote 3b; Veiledning til Skriftene, «Herrens vingård», s. 77). (Verden.) DÅRLIGST JORD BESØK 1,: Plantet 2.: + 3.: 4.: + GOD JORD BESØK 1,: Plantet 2.: + 3.: 4.: + DYRKET OLIVENTRE BESØK 1,; Podet 2.; + 3.; 4.; + DÅRLIG JORD BESØK 1,: Plantet 2.: + 3.: 4.: + Hvis oliventreet begynte å råtne, hva skjedde da med Israel? (se fotnote 3d). (Israel var i frafall.) Vers 4: Hva kan olivenhagens Herre gjøre når et tre begynner å råtne? (Beskjære det, grave rundt det og pleie eller gjødsle det.) Hva kan beskjæring, graving og gjødsling bety når det anvendes på Israel? (se fotnote 4a). (Herren sender sine profeter til å arbeide med Israel. Han overtaler sine barn til å være lydige og bære frem god frukt.) Vers 7: Hvordan kan det hjelpe å pode et tre som holder på å råtne? (Visne grener kan erstattes med gode grener fra et annet tre.) Vers 8: Hva kan meningen være med å ta bort unge og sarte grener? (Adspredelsen av Israels hus.) Vers 10: Hva representerer grenene fra det viltvoksende treet? (se fotnote 10a; Veiledning til Skriftene, «Hedningefolkene», s. 71). (Hedningefolkene, eller de som ikke tilhører Israels hus.) Hva menes med at en «hedning» blir innpodet i Israels hus? (se 1. Nephi 10:14). (Å komme til kunnskap om den sanne Messias og ta imot evangeliet.) Vers 14: Hva menes med å skjule grener nederst i olivenhagen? (Israels adspredelse blant andre nasjoner og Israels fangenskap i andre land.) «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene forsøker å oppdage meningen med klesskiftet i del 2. (Klærne representerer overgangen fra gammeltestamentlig tid til Kristi tid.) VIS DEL 2 Del 2 (2:13) finner sted etter at de podede grenene har båret frukt. Seminar-klassen smaker på frukten til det dyrkede oliventreet og går for å se hvordan det har gått med grenene nederst i olivenhagen. AKTIVITET Når frukten er god (foredlet), settes et plusstegn (+) ved besøket. Når frukten er dårlig (vill), settes et minustegn ( ). Spør om det dyrkede oliventreet bar god eller dårlig frukt (god frukt, se Jakob 5:17). Sett et plusstegn ved det andre besøket. Be elevene granske Jakob 5:19-25 for å finne ut hva slags frukt hver adspredt gren bar. Be dem skrive svarene ved siden av det andre besøket. Merk: Grenen som står i god jord og bærer god og dårlig frukt, viser til nephittene og lamanittene (se kapittelsammendraget for Jakob 5). «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene følger med i del 3 for å finne riktige svar på foregående aktivitet. VIS DEL 3 Del 3 (1:22) viser Seminar-elevene mens de avlegger rapport om resultatet av besøket nederst i olivenhagen (andre besøk). De blir sendt ut igjen for å se hvordan trærne i olivenhagen klarer seg. 9

17 7 Jakobs bok 5-6 ALLEGORIEN OM OLIVENTREET AKTIVITET Spør hva slags frukt elevene ville ventet ved det tredje besøket. Følgende vers fra Jakob 5 kan være til hjelp: Vers 29-32: Hva har skjedd med frukten på det dyrkede (naturlige) treet? Vers 38-40: Hva har skjedd med grenene? «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene følger med i del 4 for å finne riktige svar på foregående aktivitet. VIS DEL 4 Del 4 (1:25) viser elevene som rapporterer at all frukten var bedervet eller dårlig. De får se trær hvor grenene har overvokst røttene, og blir spurt hva de tror bør gjøres hvis alle trærne bærer dårlig frukt. FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Hva bør gjøres hvis alle trærne er bedervet? Følgende vers fra Jakob 5 kan være til nytte for å finne svar: Vers 41, 47: Hva føler olivenhagens Herre for olivenhagen sin? Vers 42: Hva innebærer det hvis all frukten i hele olivenhagen er bedervet? (Fullstendig frafall.) Vers 48: Hva var en av hovedårsakene til dette fullstendige frafallet? (Hovmodighet, eller stolthet.) Vers 50-51: Hvorfor besluttet Herren å spare olivenhagen enda en stund? Vers 52: Hva illustrerer podingen i dette verset? (se fotnote 52a). (Israels innsamling.) «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å finne ut hva det vil si å arbeide i Herrens vingård. VIS DEL 5 Del 5 (2:39) er en musikk- og bildemontasje som illustrerer arbeidet som foregår i vingården i dag. FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Når du drøfter del 5 med elevene, kan du hjelpe dem å forstå hva Kirken gjør i dag for å forberede verden til tusenårsriket, og hvordan hvert medlem av Kirken passer inn i Herrens plan. Følgende vers fra Jakob 5 kan være til hjelp: Vers 61: Hvem kalles til arbeidet? (Tjenere. Dette kan representere alle medlemmer av Kirken som er villige til å utføre arbeid for Herren, ikke bare misjonærer.) Hva kan uttrykket «berede veien» bety? (Å forberede et folk til Herrens annet komme og tusenårsriket. Minn elevene om at Kirkens tresidige misjon består i å utbre evangeliet, fullkommengjøre de hellige og forløse de døde.) Vers 65-66: Hva skjer med den dårlige frukten, eller de ugudelige? (De blir tilintetgjort etter hvert som rettferdigheten tiltar.) Vers 74: Er frukten god eller dårlig ved det fjerde besøket? (All frukten er til slutt god.) Vers 75: Hva sier olivenhagens Herre til sine tjenere som arbeider i olivenhagen denne siste gangen? («Velsignet er dere, dere skal glede dere med meg.») DISKUSJON Du kan gjerne undersøke hvor godt elevene forstår allegorien, ved å be dem oppsummere den fra illustrasjonene sine. Du kan også stille følgende spørsmål: Hvorfor adspredte Herren Israel? Hvordan blir jordens nasjoner velsignet når Herren samler Israel? Hvorfor tror dere bare noen få tjenere er villige til å arbeide i olivenhagen? (Se Jakob 5:70.) Hvilken tone har Mesteren i Jakob 5:47 sammenlignet med vers 75? FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Les kapittelsammendraget for Jakob 6. Hva handler dette kapitlet om? Hva forteller Jakobs vitnesbyrd? (Se Jakob 6:1-4). Hvem sier Jakob vil bli velsignet og hvem sier han vil bli forbannet når Zenos allegori oppfylles? KONKLUSJON Hjelp elevene å forstå at allegorien om oliventreet er en måte å vise Herrens omtanke for Israel på. På grunn av alle detaljene i allegorien trenger elevene å få en klar forståelse av at Herren ikke vil gi slipp på Israel at hans hånd fremdeles er utrakt, og at han innstendig ber Israel omvende seg. Herren vil arbeide og streve med og vise uendelig tålmodighet overfor Israel. Når Herren i sin store visdom samler sine barn for siste gang, vil alle jordens nasjoner bli velsignet (se Jakob 6:4-8). 10

18 8 Enos «OG MIN SJEL HUNGRET» Å lære elevene en prosess for selv å gjøre erfaringer av åndelig art. INNLEDNING Mange unge i Kirken opplever betydningsfulle åndelige erfaringer. Ånden vitner om sannheter i evangeliet, gir svar på bønn og lærer dem hvordan de skal innrette sitt liv. Men noen unge befinner seg åndelig sett på stedet hvil og er ikke motivert til å søke åndelig vekst før det skjer en tragedie eller krise i deres liv. Andre er tilfreds med å vente til de forlater hjemmet for å ta en utdannelse eller reise på misjon, før de streber etter åndelig erfaring. Men elevene behøver ikke vente. Hvis de er tilstrekkelig verdige, kan prosessen med overveielse og mektig bønn som Enos forteller om, gjøre dem i stand til å motta større åndelige velsignelser nesten umiddelbart. VISNINGSFORSLAG «Og min sjel hungret» 10:20 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter Jareds motivasjon og hvordan han søkte åndelig vekst. VIS VIDEOEN Videoen viser en parallell fra vår tid til historien om Enos. Jared motiveres til å søke svar i forbindelse med sin egen åndelighet da han får vite at kameraten hans, Mike, opplever bemerkelsesverdige åndelige erfaringer. SKRIFTEN Enos skrifter forteller om bemerkelsesverdige åndelige erfaringer. Be klassen granske Enos 1:1-5 for å finne ut hvilken prosess han gjennomgikk for å få tilgivelse for sine synder. Drøft Jareds erfaring med hver del av denne prosessen. Følgende vers fra Enos kan være til hjelp: Vers 2: Enos hadde en «kamp for Guds åsyn». Hvordan kjempet Jared? (Han stilte spørsmål, gransket Skriftene og lyttet til sine foreldre, venner og lærere.) Vers 3: Enos lot det han hadde lært, synke dypt i sitt hjerte. Hvordan lot Jared læresetninger synke dypt i sitt hjerte? (Han husket og grunnet på det han hadde lært og lest i Skriftene. Se også fotnote 3b, som gir en viktig krysshenvisning til 1. Nephi 10:17-19.) Vers 4: Enos skrev: «Min sjel hungret.» Hvilke indikasjoner finner vi på at Jareds sjel hungret? (Han brukte tid på å lese, overveie og be. Han spurte Mike ut om hva han hadde erfart.) Enos «påkalte [Herren] i kraftig bønn». Hva tror du Jared gjorde for å gjøre sin bønn til en kraftig bønn? (Elevenes valg.) Hvis du ville gjøre dine bønner «kraftige», hva ville du da gjøre? INNSIKT I SKRIFTEN For at de skal være virkningsfulle, involverer mange av aktivitetene som er nevnt ovenfor, at man overveier og grunner. Overveielse kan ha en betydningsfull rolle for vår forståelse av det som er av åndelig art (se 1. Nephi 11:1, 3. Nephi 17:3). SITAT Eldste Marvin J. Ashton sa: «Ved å tenke over og overveie gir vi Ånden anledning til å påvirke og lede. Evnen til å tenke over en sak er et kraftig bindeledd mellom hjerte og sinn Hvis vi benytter evnen til å overveie, kan vi ta disse evige sannheter og forstå hvordan vi skal innlemme dem i hverdagen.» (Lys over Norge, jan. 1988, s. 17.) INNSIKT I SKRIFTEN Be elevene lese resten av Enos og finne andre ideer som vil hjelpe dem å få erfaring med mer av det de har blitt undervist i (for eksempel tro på Kristus, omtanke for andre og å arbeide med all flid). KONKLUSJON Hjelp elevene å forstå at de som fortsetter å strebe etter åndelig vekst, har fine opplevelser i vente. FORSLAG TIL KILDEMATERIALE Packer, Boyd K.: «Herrens lys», Lys over Norge, des. 1988, s Omni EN OVERSIKT OVER MORMONS BOKS HISTORIE Å hjelpe elevene å forstå forholdet mellom folk, steder og hendelser i Mormons bok. Merk: Dette videoinnslaget kan benyttes i begynnelsen av året eller i forbindelse med Omni, når forholdet mellom folk, steder og hendelser blir vanskeligere å forstå. SKAP INTERESSE Før opp følgende sider i Mormons bok på tavlen: 158, 176, 178, 206 og 207. Be elevene finne datoen i kapittelsammendragene på disse sidene og så skrive datoen under sidetallet på tavlen. Hjelp elevene å oppdage hvorfor Mormons bok dekker samme tidsperiode tre ganger. (Vi har tre opptegnelser om tre forskjellige grupper for denne tidsperioden.) Forklar at 11

19 10 Mosiah 2-5 BLI KRISTI BARN historien i Mormons bok forflytter seg fra sted til sted fordi to eller flere historiske hendelser foregår samtidig. Hvis elevene har bokmerket for Mormons bok, ber du dem se på den kronologiske oversikten. Videoen skal hjelpe elevene å forstå Mormons boks historie, med bokmerket som et hjelpemiddel. VISNINGSFORSLAG En oversikt over Mormons boks historie 9:25 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å kartlegge forholdet mellom folk, steder og hendelser i del 1. VIS DEL 1 Del 1 (2:30) er en gjennomgang av Mormons bok ved hjelp av data-animasjon og en forteller. Presentasjonen er basert på elev-bokmerket, som er et utmerket hjelpemiddel hvis man forstår det. Ved å vise én del om gangen kan forståelsen bli bedre fordi elevene da må gjenkalle innholdet i hver del. DISKUSJONSFORSLAG Du kan gjerne tegne et stort eksemplar av elevenes bokmerke på tavlen uten å ta med navnene. (Eller lag et lignende bokmerke av papp, bruk maskeringstape på gulvet eller lag et utdelingsark.) Når du gjennomgår del 1 med elevene, hjelp dem da å forstå adskillelsen av nephittene og lamanittene, hvordan mulekittene og nephittene slo seg sammen, tidsforløpet og hvor lenge den jaredittiske nasjon eksisterte. Du kan gjerne få elevene til å gjennomgå historien fra hukommelsen. På dette tidspunkt kan du be elevene se på bokmerket for Mormons bok. Forklar at det ble laget som et hjelpemiddel for å gjøre det lettere for dem å forstå Mormons bok. «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter de nephittene som dro ut for å slå seg ned sammen med lamanittene. VIS DEL 2 Del 2 (2:07) begynner med kong Mosiah i Zarahemlas land og ender med hans sønners misjon blant lamanittene. DISKUSJON Hjelp elevene å forstå de to samtidige rikene til Mosiah og Zeniff (se Omni 1:12-30, Mosiah 1, 9). Repeter beretningen om flukten til Alma den eldre og hans folk (se Mosiah 18). Gjennomgå beretningen om misjonen blant lamanittene og Alma den yngres forkynnelse (se Alma 1-16 og 17-27). «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene er på utkikk etter årsaker til det nephittiske samfunns fall. VIS DEL 3 Del 3 (2:18) begynner med kaptein Moroni og ender med at profeten Moroni begraver platene i år 421 e.kr. DISKUSJON Gjennomgå kort Samuels profeti, Frelserens besøk i landet Bountiful, nephittenes ødeleggelse og at Moroni begraver platene. VIS DEL 4 Del 4 (2:30) er et kort sammendrag av Mormons boks historie. Det er valgfritt om du vil bruke den eller ikke. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Du kan gjerne la elevene øve seg på å identifisere elementer på bokmerket så raskt de kan. 10 Mosiah 2-5 BLI KRISTI BARN Å hjelpe elevene å forstå hvordan forsoningen gjør oss alle i stand til å overvinne det naturlige menneske og bli Kristi sønner og døtre. Merk: Kong Benjamin forkynte begrepet menneskets ubetydelighet. Hvis man underviser om dette begrepet uten at det foreligger en forståelse av Guds godhet og forsoningen, vil noen elever kunne få problemer. Undervis derfor om begge begrepene samme dag, selv om det kan ta flere dager å komme gjennom denne skriftstedbolken. SKAP INTERESSE For å få et perspektiv i studiet av kong Benjamins tale kan dere sammen slå opp i Mosiah 4:7-8 og se på den første setningen i hvert vers. Drøft elevenes oppfatning av hvordan det «menneske som mottar frelse» er, og hva «på denne måten kommer frelsen» betyr. Les Mosiah 4:5-8 for å finne ut hva man må vite for å bli frelst. Du kan gjerne skrive følgende overskrifter på tavlen. 1. Guds godhet 2. Menneskets ubetydelighet 3. Frelse er i Kristus gjennom forsoningen 4. Sett din lit til Herren Foreslå at klassen ser etter hvordan disse prinsippene forholder seg til hverandre, mens de leser kong Benjamins tale. Før opp aspekter ved disse prinsippene under hver overskrift mens du leser kong Benjamins tale sammen med klassen. SKRIFTEN Drøft betydningen av å lese kong Benjamins tale med den samme forberedelse som han 12

20 10 Mosiah 2-5 BLI KRISTI BARN fordret av sitt eget folk: Ringeakt ikke hans ord. «Åpne deres ører så dere kan høre, og deres hjerter så dere kan forstå, og deres sinn så Guds mysterier kan utfoldes for deres blikk» (Mosiah 2:9). Hjelp elevene å oppdage hvilket eksempel kong Benjamin var når det gjaldt tjeneste og lederskap, ved å lese følgende vers fra Mosiah 2: Vers 10-19: Hvorfor var kong Benjamin så villig til å tjene sine medmennesker? (Han forsto at han også tjente Gud [se v ].) Be elevene fortelle om en gang de hjalp noen fordi de ønsket å tjene Gud. Vers 20-25: Hvorfor viet kong Benjamin sin tid til tjeneste for Gud og sitt folk? (Han elsket Frelseren og forsto Guds godhet og menneskets ubetydelighet.) Hvorfor vil vi alltid stå i gjeld til vår himmelske Fader og Frelseren? (Vi skylder dem alt vi er og alt vi har.) Vers 34: Hvordan viser vi vår takknemlighet for Guds godhet? (Vi skulle gi ham alt vi har og er.) Hva kan det innebære for en elev å gi alt han eller hun har og er? (Elevene svarer selv.) Skulle vi tjene Gud av plikt eller av takknemlighet når vi begynner å forstå hans godhet og hvilken gjeld vi står i til ham? INNSIKT I SKRIFTEN Budskapet i Mosiah 3 ble gitt kong Benjamin av en engel (se v. 2). I vers 5-11 profeterte engelen om Kristus. Les vers Hva lærer vi om Guds godhet? VISNINGSFORSLAG Bli Kristi barn 11:29 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å oppdage meningen med uttrykket «det naturlige menneske». VIS DEL 1 Del 1 (3:29) viser Linda og Susan, to unge kvinner fra videopresentasjon 3; «Jeg vil berede veien». (Det er ikke nødvendig å ha sett presentasjon 3 for å forstå denne videoen.) Linda oppdager at det naturlige menneske er en fiende av Gud. SKRIFTEN Det er helt nødvendig å forstå begrepet «det naturlige menneske» for å forstå Frelserens misjon og vår gjeld til ham. Les Mosiah 3:19 sammen med klassen. Hva er det naturlige menneske? (Den delen av oss som synder og ønsker å følge verden.) Hvorfor er det naturlige menneske en fiende av Gud? (Fordi synd og verdslighet hindrer oss i å være verdige til å oppholde oss i hans nærhet.) Hvilken tilstand befinner det naturlige menneske seg i? (se Mosiah 16:3-5). Hjelp klassen å finne følgende doktrinære punkter: Adams fall forårsaket jordelivets generelle tilstand. Vårt personlige fall finner sted når vi begår synd (se Mosiah 16:3). Alle mennesker, med unntak av Frelseren, begår synd. Derfor er alle, i en eller annen grad, falne eller naturlige (se Mosiah 16:3). Fordi alle synder, er alle fortapt. Frelserens forsoning er den eneste måte hvorpå vi kan bli forløst fra denne falne eller naturlige tilstand (se Mosiah 16:4). Hvis det naturlige menneske forblir i sin falne tilstand og ikke gjennomgår en åndelig gjenfødelse gjennom forsoningen, vil han for alltid forbli en fiende av Gud (se Mosiah 16:5). Hvis det blir undervist på riktig måte om begrepet «det naturlige menneske», skulle elevene forstå menneskets «ubetydelighet», eller manglende evne til selv å forløse seg fra sin falne tilstand, og behovet for å ha tilgang til Guds godhet gjennom forsoningen. Dette får vi ved ydmykt å stole så mye på Gud at vi overlater oss i hans hender. «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene, mens de ser del 2, er på utkikk etter måter å overvinne det naturlige menneske på og bli Kristi barn. VIS DEL 2 I del 2 (8:00) hjelper Susans bror Andy og Lindas biskop dem å forstå hvordan de kan avlegge det naturlige menneske og bli Kristi barn. INNSIKT I SKRIFTEN Henvis igjen til Mosiah 3:19. Hjelp klassen å forstå den doktrinære betydningen av hvert av følgende uttrykk: «Føyer seg etter Den Hellige Ånds tilskyndelser.» Å føye seg etter Ånden kan lede oss til å gjøre det som er riktig eller godt (se L&p 11:12). Ånden kan også forandre vår natur slik at ønsket om å synde erstattes med ønsket om å følge Kristus. «Avlegger det naturlige menneske» Det ligger til «det naturlige menneske» å være fylt av stolthet, egoisme og opprør mot Gud (se Mosiah 16:5). For å avlegge en slik natur må vi omvende oss fra våre synder (se Mosiah 26:29) og underkaste oss Guds vilje (se Mosiah 24:15). «Blir en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning.» Når vi ydmykt aksepterer Frelserens forsoning, kan han fjerne syndens virkning fra oss (se Alma 34:8-16), og vi kan erfare en «stor forandring i våre hjerter» (Mosiah 5:2) når vi forandrer oss fra vår falne tilstand til en rettferdig tilstand (se Mosiah 27:25). «Blir som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig, full av kjærlighet.» Vi blir ikke bedt om å bli barnslige, men om å bli som et barn villig til å underkaste oss en rettferdig Fader og gjøre hans vilje istedenfor vår egen (se 3. Nephi 11:37-38). Foreslå at klassen gjenkaller i erindringen og drøfter hvordan videoen illustrerer Mosiah 3:19. GRANSK SKRIFTEN Foreslå at elevene gransker følgende vers i Mosiah 4 for å finne ut hva som skjedde med kong Benjamins folk. 13

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Religion 275 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Religion 225 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Illustrasjon på omslaget: Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme,

Detaljer

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

MORMONS BOK. Lærerhåndbok Religion 121 122

MORMONS BOK. Lærerhåndbok Religion 121 122 MORMONS BOK Lærerhåndbok Religion 121 122 MORMONS BOK LÆRERHÅNDBOK RELIGION 121 122 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Mormons bok ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Mormons bok ELEVENS STUDIEVEILEDNING Mormons bok ELEVENS STUDIEVEILEDNING Mormons bok Elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Side 84 85, 87, 99, 102, 104, 106, 110, 113,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Den evige familie elevenes leseoppdrag

Den evige familie elevenes leseoppdrag Den evige familie elevenes leseoppdrag Religion 200 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Mormons bok. studieveiledning for elever i Hjemmestudie-Seminar

Mormons bok. studieveiledning for elever i Hjemmestudie-Seminar Mormons bok studieveiledning for elever i Hjemmestudie-Seminar Mormons bok studieveiledning for elever i Hjemmestudie-Seminar Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER Eldste Henry B. Eyring i De tolv apostlers quorum Kirkens skoleverks temakveld for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er takknemlig for den vakre

Detaljer

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være lykkelig

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Primær 4. Mormons bok 8 11 år

Primær 4. Mormons bok 8 11 år Primær 4 Mormons bok 8 11 år Primær 4 Mormons bok Til undervisning av barn i alderen 8 11 år Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 1994, 1999, 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Printed in

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 1. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 1. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 1 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen Januar - mars 2013 Om denne håndboken Leksjonene i denne håndboken er organisert

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere En presentasjon av Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom For opplæring av lærere og ledere Den viktigste delen av dette møtet er ditt eksempel. Alt du gjør skulle vise hvordan man inviterer og

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer