Mormons bok visningshjelp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mormons bok visningshjelp"

Transkript

1 Mormons bok visningshjelp

2 Mormons bok visningshjelp Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

3 Send kommentarer og rettelser, også typografiske feil, til CES Editing, 50 E. North Temple Street, Floor 8, Salt Lake City, UT USA. E-post: Copyright 1994, 1997, 2006 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed in Germany Engelsk original godkjent: 7/05 Godkjent for oversettelse: 7/05 Oversettelse av Book of Mormon Video Guide Norwegian

4 Innhold VIDEO LEKSJON SKRIFTSTEDBOLK TITTEL SIDE Forord v 1 Mormons bok For vår tid Nephi 9: «I en vis hensikt» Nephi 17: «Jeg vil berede veien» Nephi 2: «Handle på egenhånd» Nephi 28: Åndelige krokodiller Jakobs bok 2 Stolthet Jakobs bok 5-6 Allegorien om oliventreet Enos «Og min sjel hungret» Omni En oversikt over Mormons boks historie Mosiah 2-5 Bli Kristi barn Mosiah 18:1-16 «Stå som vitner» Alma 5 «Kan dere forestille dere?» Alma 36 «Gud har befridd meg» Alma 39 «Disse ting er en avskyelighet» Alma Mellommannen Alma «Fast i troen på Kristus» Helaman 1-12 Stolthetssyklusen Nephi 17 «Min glede er fullkommen» Nephi-Mormon 6 «Dere skjønne» iii

5

6 Forord Videomaterialet til Mormons bok består av en DVD eller to videokassetter og denne visningshjelpen. De er utarbeidet av Kirkens skoleverk til bruk i Seminarkurset i Mormons bok. DVD en eller de to videokassettene inneholder presentasjoner beregnet på å hjelpe deg å undervise i Mormons bok. Visningshjelpen inneholder forslag til hvordan du kan bruke presentasjonene effektivt. SPØRSMÅL DU KANSKJE STILLER HVA ER FORHOLDET MELLOM VISNINGSHJELPEN OG LÆRERHEFTET? Fordi videopresentasjonene oppdateres oftere enn trykt undervisningsmateriell, pakkes visningshjelpen adskilt fra lærerheftet. Undervisningsforslagene i visningshjelpen kan brukes istedenfor eller i tillegg til det som står i lærerheftet. Les nøye både visningshjelpen og lærerheftet for å være sikker på at du dekker hele skriftstedbolken. Lærerheftet gir beskjed når det finnes en videopresentasjon til en gitt skriftstedbolk. Under forberedelsen kan du oppdage flere måter å bruke videoene på. Du står fritt med hensyn til å ta med dine egne undervisningsidéer, men bevar kontinuiteten og flyten i de prinsipper det undervises i. HVORDAN FORBEREDER JEG BRUKEN AV DETTE MATERIELLET? Det er viktig at du søker Herrens ånd gjennom bønn, skriftstudium og fordypning. God undervisning i Skriftene begynner med at du gjør deg kjent med skriftstedbolken og med det tilgjengelige trykte materialet og videoinnslagene. Deretter velger og tilrettelegger du med Åndens veiledning passende undervisningsaktiviteter som vil dekke dine elevers behov. Videopresentasjonene inneholder stoff og teknikker som krever forberedelse. Les igjennom alle forslagene i visningshjelpen, og gjør de nødvendige forberedelser før du viser videoen. Se gjennom videopresentasjonen mer enn én gang, hvis det er mulig. Visningshjelpen har forslag om hva man kan gjøre før, under og etter videoen. Husk at hver videopresentasjon kun utgjør en del av undervisningsaktivitetene for en skriftstedbolk. Vær nøye med hvordan og når du bruker videoen i dagens leksjon. Videoens effekt avhenger til syvende og sist av hvordan du bruker den. En videopresentasjon vil kanskje ikke gi noen mening for elevene, eller dens påvirkningskraft vil bli redusert hvis du ikke bruker den som tiltenkt. v

7

8 1 Mormons bok FOR VÅR TID Å hjelpe elevene å forstå at fordi Mormons bok ble skrevet for vår tid, er den relevant for våre behov og kan være en mektig innflytelse i vårt liv. SKAP INTERESSE Be elevene skrive en melding eller et kort brev til en person fra fortiden som kunne ha nytte av vår kunnskap om hans/hennes historie. For eksempel: En slektning som har bestilt en reise med Titanic En hebraisk trell i Egypt som ikke har smurt blod fra et lam over døren En jøde som lever i år 32 e.kr. og som blir oppfordret til å høre på en predikant fra Galilea DISKUSJON Drøft muligheten for at en person fra fortiden kan ha forslag til hvordan vi bør leve i dag. Hva ville det hatt å si hvis profeter hadde sett vår tid og visste hva vi gjorde? INNSIKT I SKRIFTEN Les Mormon 8:34-41 sammen. Vurder følgende sammen med elevene: Hvem er det som taler? Hvordan kunne det Moroni skrev, ha blitt påvirket hvis han talte til oss som om vi var tilstede? Hvilket utslag ville det hatt på det de betydeligste forfatterne av Mormons bok skrev, hvis de hadde sett vår tid? VISNINGSFORSLAG For vår tid 12:12 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter noe som viser Mormons boks innflytelse i vår tid. VIS VIDEOEN Videofilmen viser elever rundt om i verden som beskriver hvilken innflytelse Mormons bok har i deres liv. SITATER Du kan gjerne gi klassen del i følgende sitater: «Mormons bok ble skrevet for oss i dag. Gud er bokens opphavsmann. Den er en opptegnelse om et fallent folk, samlet av inspirerte menn til velsignelse for oss. Disse folkegruppene hadde aldri boken den var beregnet på oss.» (Se Ezra Taft Benson: «Mormons bok er Guds ord», Lys over Norge, mai 1988, s. 2-3.) «Jeg tror at grunnen til at vår himmelske Fader har fått sin profet til å lede oss inn i et mer intensivt studium av Mormons bok, er at denne generasjon trenger dens budskap mer enn noen av de foregående.» (Dallin H. Oaks, Lys over Norge, jan. 1989, s. 57.) «Fra nesten hver eneste side i boken vil de få et inspirerende vitnesbyrd om at Jesus virkelig er Kristus, den levende Guds Sønn, vår Forløser og Frelser. Dette vitnesbyrdet alene vil være et fast anker i enhver storm.» (Marion G. Romney, Lys over Norge, okt. 1980, s. 121.) DISKUSJON Drøft hvilket utslag Mormons bok har på de personer som fremstilles i videoen. Hvorfor har den så stor innflytelse? Foreslå at elevene spør seg selv mens de leser: «Hvorfor er denne historien (eller læresetningen) tatt med i Mormons bok?» Drøft den tanke at Gud er bokens opphavsmann. KONKLUSJON Du kan gjerne avslutte med dette løftet fra president Ezra Taft Benson: «Jeg velsigner dere med økt forståelse av Mormons bok. Jeg lover dere at fra denne stund av vil Gud, hvis vi hver dag vil nippe til det som finnes på dens sider, og følge dens forskrifter, utøse over alle Sions barn og Kirken en velsignelse som hittil har vært ukjent.» (Lys over Norge, nr. 6, 1986, s. 80.) 2 1. Nephi 9 «I EN VIS HENSIKT» Å hjelpe elevene å forstå oppbygningen av Mormons bok. DISKUSJON Hold frem en Mormons bok og spør: «Hvem skrev Mormons bok?» Svarene kan komme til å variere sterkt, men vil trolig innbefatte Mormon, Nephi, Moroni og Joseph Smith. Skriv disse fire navnene på tavlen som forberedelse til neste aktivitet. SKRIFTEN Be elevene slå opp på tittelsiden i Mormons bok og sette følgende uttrykk sammen med ett av navnene på tavlen: «skrevet ved» (Mormon), «tatt fra» (Nephi), «forseglet ved» (Moroni) og «oversatt av» (Joseph Smith jr.). Tre av de fire profetene på tavlen var også involvert i en prosess som kalles forkortelse. Å «forkorte» vil si å korte ned på, omskrive, sitere, gjenfortelle og kommentere et originalarbeid. Spør: «Hvem av profetene forkortet ikke deler av Mormons bok?» (Joseph Smith jr.). Gi elevene fem minutter til å gjøre et forsøk på å forkorte 1

9 2 1. Nephi 9 I EN VIS HENSIKT beskrivelsen på tittelsiden i Mormons bok ved å omskrive den. Drøft hvilke utfordringer som er forbundet med å forkorte. VISNINGSFORSLAG «I en vis hensikt» 11:30 «SE ETTER»-AKTIVITET Be elevene merke seks papirstrimler som skal brukes til bokmerker, med følgende uttrykk: Fra Nephis små plater Mormons forklaring Fra Mormons forkortelse av Nephis store plater Mormons skrivelser Fra Moronis forkortelse av Ethers plater Moronis avskjed Foreslå at elevene mens de ser videoen, forsøker å finne ut hvor de vil inndele Mormons bok med de seks bokmerkene. Du kan også få elevene til å slå opp på følgende sider i sine egne bøker mens de ser på videoen: tittelsiden, «En kort forklaring om Mormons bok» og «Bøkenes navn og rekkefølge i Mormons bok». VIS VIDEOEN Videoen viser en Seminar-lærer og hans klasse med forstørrede modeller av Mormons bok, gullplatene og andre originalplater. Bruk diagrammet nedenfor som oppsummering av videoen: Originalplater Gullplatene Mormons bok Små plater Store plater Innskutt Forkortet Oversatt MORMONS BOK Merk: Selv om videoen viser en forseglet del av gullplatene, er ikke dette ment å representere noen offisiell uttalelse angående forholdet mellom forseglede og ikke forseglede plater. Det er ikke funnet noen opptegnelse hvor Joseph Smith har uttalt seg om hvordan den forseglede del av gullplatene var forseglet, eller hvor stor andel den forseglede del utgjorde av totalvolumet. Orson Pratt sa at to tredjedeler av platene var forseglet (se Journal of Discourses, 3:347), mens George Q. Cannon skrev at bare en tredjedel av dem var forseglet (se A History of the Prophet Joseph Smith for Young People [1957], s. 27; se også Life of Joseph Smith the Prophet [1986], s. 45). Som kildehenvisning til at Lehis bok befant seg på de tapte 116 sidene av manuskriptet, henvises det til forordet til førsteutgaven av Mormons bok, skrevet av Joseph Smith i AKTIVITET Be elevene slå opp på «Bøkenes navn og rekkefølge i Mormons bok». Inndel listen over bøker etter den opprinnelige grupperingen og merk dem. GRANSK SKRIFTEN Les 1. Nephi 9 sammen med klassen. Hjelp elevene å oppdage hvilket sett plater Nephi omtalte. Be dem slå opp følgende henvisninger og finne ut hvilke plater som omtales: 1. Nephi 19:1-5, 2. Nephi 5:28-33, Omni 1:30 (Nephis store og små plater) 3. Nephi 5:14-17, Mormon 6:6, 8:1-4, Moroni 1:1-4, 10:2 (Mormons plater) Ether 1:1-5 (Ethers plater) Alma 37:3-5 (Labans messingplater) Ether 3:21-28, 4:1, 4-7, 5:1 (den forseglede delen) KONKLUSJON Understrek at Mormons bok er et mirakel, innbefattet dens oppbygning og profetier angående de forskjellige platene. Du kan gjerne bære vitnesbyrd om Mormons boks sannhet, om at Gud sammenføyet den «i en vis hensikt», og at bokens fremkomst ikke var tilfeldig. Du kan også påpeke at en så omfattende bok ikke kunne ha vært skrevet av en uskolert ung mann som Joseph Smith. Ethers plater 2

10 3 1. Nephi 17 «JEG VIL BEREDE VEIEN» Å hjelpe elevene å forstå at hvis de er trofaste i å holde hans bud, vil Herren lede dem slik han ledet Nephi. INNLEDNING Et utmerket eksempel på hvordan Herrens trofaste og lydige barn kan bli ledet av ham, finnes i 1. Nephi 17. Av og til kan det være vanskelig for de unge å forstå hvordan de blir ledet av Herren. Ofte forventer de at han skal fjerne hindringer eller motgang. Men, som Nephi forklarte, er det mer sannsynlig at Herren vil lede dem ved å nære og styrke dem og sørge for midler til at de kan overvinne hindringer og takle motgang mens de strever for å holde hans bud (se 1. Nephi 17:3). SKRIFTEN Hvis Herrens barn holder hans bud, «nærer og styrker han dem og tilveiebringer midler så de kan utføre det han har befalt dem» (1. Nephi 17:3). Hjelp klassen å huske eksempler på hvordan Herren ledet Lehi og hans gruppe. Mulige illustrasjoner kan være Nephi og hans brødre som dro tilbake for å hente messingplatene, det at de fikk med seg Ishmael og hans hus, Nephi som ble reddet fra sine brødre, Lehis syn om livets tre, Nephis syn og erfaringene de hadde i villmarken, innbefattet situasjonen med den brukne buen. Du kan gjerne tegne et diagram som dette på tavlen: Vi ledes av Herren Fysisk Åndelig Nærer Styrker Sørger for midler DISKUSJON Laman og Lemuel hadde en annen oppfatning av erfaringene i villmarken enn Nephi. De kunne ikke se hvordan de var blitt ledet ved Herrens hånd. Drøft kontrasten mellom Laman og Lemuels oppfatning, som er beskrevet i 1. Nephi 17:20-21, med Nephis oppfatning, som er beskrevet i 1. Nephi 17:3, 6. Repeter sammen med elevene at Laman og Lemuel «ikke forsto Guds handlemåte han som hadde skapt dem» (1. Nephi 2:12), og de var ikke villige til å adspørre Herren fordi de mente at «Herren gjør ikke slike ting kjent for oss» (1. Nephi 15:9). På den annen side ropte Nephi til Herren, og Herren bløtgjorde Nephis hjerte (se 1. Nephi 2:16-20). VISNINGSFORSLAG «Jeg vil berede veien» 13:27 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter paralleller mellom Susans erfaringer og Nephis erfaringer og hvordan de begge setter sin lit til Herren, mens de ser videoen. VIS VIDEOEN Videoen viser en Nephi fra vår egen tid, Susan Jensen, som av sin lærer i Laurbærpikeklassen og biskopen har blitt bedt om å finne en å drive fellesskapsfremmende arbeid med. Hun føler seg overveldet over oppdraget, men blir oppmuntret av sin bror, Andy, som har kommet hjem fra misjon. Selv om Susans situasjon er langt mindre dramatisk enn situasjonen var for Nephi da han bygget et skip, virker prinsippet om å bli ledet av Herren på samme måte. SKRIFTEN Sammenlign likheter og ulikheter mellom Nephis skipsbygging og Susans fellesskapsfremmende arbeid med Linda. Påpek for klassen at Nephi ble befalt av Herren å bygge skipet, mens Susan ble bedt om å finne en å drive fellesskapsfremmende arbeid med. Men i åndelig betydning er de begge i Herrens tjeneste. Nedenstående oversikt kan være nyttig: Nephi Ble befalt å bygge et skip (se 1. Nephi 17:7-8). Spurte hvor han kunne finne malm (se 1. Nephi 17:9). Fikk vite av Herren hvor han kunne finne malm (se 1. Nephi 17:10). Laget redskaper av malmen (se 1. Nephi 17:16). Ble hånet av sine brødre, som beklaget seg og ikke ville arbeide (se 1. Nephi 17:18). Vitnet om at Herren hadde makt til å undervise ham så han kunne bygge et skip (se 1. Nephi 17:51). Ble fylt med Herrens kraft og rystet sine brødre (se 1. Nephi 17:54). Bygget skipet med brødrenes hjelp (se 1. Nephi 18:1). Hans brødre så at skipet var meget fint (se 1. Nephi 18:4). Susan Ble bedt om å drive fellesskapsfremmende arbeid med noen. Ba for å få vite hvem hun skulle arbeide med. Ånden opplyste henne om at hun skulle drive fellesskapsfremmende arbeid med Linda. Tok mot til seg og snakket med Linda. Ble latterliggjort av sine venner fordi hun forsøkte å øve innflytelse på Linda. Lærte at Herren hadde makt til å vise henne hvordan hun skulle hjelpe Linda. Utøvet tro, og Lindas hjerte ble bløtgjort ved Herrens kraft. Ble ledet av Herren til en anledning hvor hun kunne hjelpe Linda på biblioteket. Forundret seg over at Linda til slutt ble med på en aktivitet for Laurbærpikene. KONKLUSJON Drøft hvordan Herren næret og styrket Nephi og Susan og sørget for det de trengte. På hvilken måte ble Susans tro satt på prøve? Drøft hva klassen tror Herren mente da han sa: «Jeg vil berede veien» (1. Nephi 17:13). 3

11 4 2. Nephi 2 «HANDLE PÅ EGENHÅND» Å hjelpe elevene å forstå at vår himmelske Fader har sørget for alt som er nødvendig for at vi skal kunne velge frihet og evig liv eller fangenskap og død. INNLEDNING Lehi lærte sine sønner at «veien er beredt fra menneskets fall» (2. Nephi 2:4) for at de skulle kunne bruke sin handlefrihet til å velge evig liv. Lehi forklarte at forløsningen kun kommer på grunn av Jesu Kristi offer, at Adams fall gjorde det mulig for oss å komme til jorden, og at alt er lagt til rette for at vi skal bruke vår handlefrihet og velge frihet og evig liv eller fangenskap og død. Leksjonen viser hvordan fallet og forløsningen fra fallet er forutsetninger for at vi skulle komme til jorden og bruke vår handlefrihet. Videoen viser hvordan lov, motgang, fristelse, evne til å velge og kunnskap om godt og ondt er nødvendig for at vi skal kunne bruke vår handlefrihet. INNSIKT I SKRIFTEN Hjelp elevene å forstå hvordan fallet var positivt for oss. Du kan gjerne drøfte følgende med i klassen: 2. Nephi 2:19-25 Adam og Evas fall førte til at de kunne få barn på jorden, og til at det ble innført motsetninger så vi kan gjøre godt. 2. Nephi 2:3-10 Forløsningen innbefatter: Veien til frelse ble beredt før fallet. Frelsen er fri på grunn av Frelserens fortjeneste, barmhjertighet og nåde. Frelseren vil gå i forbønn for alle som tror på ham og holder hans bud. Forsoningen overvinner alle negative virkninger av fallet. VISNINGSFORSLAG «Handle på egenhånd» 18:42 «SE ETTER»-AKTIVITET Lehi lærte sine sønner at følgende prinsipper er nødvendige for at vi skal kunne bruke vår handlefrihet: lov, motsetning i alt innbefattet tilskyndelse til å gjøre godt og ondt, kunnskap om godt og ondt og evnen til å velge. Foreslå at elevene ser etter disse fire prinsippene og hvorfor de er nødvendige for vår handlefrihet. Foreslå også at de ser etter eksempler på hvordan vår bruk av handlefriheten berører vår frihet. VIS VIDEOEN Videoen skildrer en ung mann som mener at foreldrene tar fra ham handlefriheten. Gjennom en diskusjon med sitt annet jeg forstår han hva handlefrihet er, hvordan den virker og hvordan den berører vår frihet. DISKUSJON Du kan gjerne tegne oversikten som står til slutt i leksjonen, på tavlen. Følgende spørsmål kan være nyttige mens du leser og drøfter Lehis læresetninger i 2. Nephi 2 med klassen: Hvorfor må det være en motsetning i alle ting? (se 2. Nephi 2:10-11, 15). (President Ezra Taft Benson sa: «Motsetning gir valgmuligheter, og valgmuligheter gir konsekvenser gode eller dårlige» [Lys over Norge, juli 1988, s. 4].) Hvordan hjelper lover oss å oppnå evig liv? (se 2. Nephi 2:13). (Uten lov kunne vi ikke ha fremgang fordi vi hverken kunne holde loven og være rettferdige, eller bryte loven og være ugudelige.) Hvilken rolle har Satan i vår handlefrihet? (se 2. Nephi 2:16-18). (Vi kan ikke handle selvstendig med mindre vi påvirkes av både godt og ondt. Satan ble tillatt å komme hit for å lokke oss til å gjøre ondt.) Hvorfor er det viktig at vi kjenner godt fra ondt? (se 2. Nephi 2:5, 18, 26). (For at vi skal holdes ansvarlig for hvordan vi bruker vår handlefrihet, må vi være i stand til å skjelne mellom riktig og galt.) Hvordan fikk vi evnen til å velge vår egen fremtid? (se 2. Nephi 2:16, 26). (Gud har gitt oss evnen til å velge.) Hvordan kan riktige valg føre til frihet og gale valg til fangenskap? (se 2. Nephi 2:26-30). (Ved å treffe riktige valg bevarer vi vår frihet og begrenses ikke av konsekvensene av synd. Når vi treffer gale valg, må vi underkaste oss lovens straff, som er fangenskap.) HANDLEFRIHET Motsetning Lov Kunnskap om godt og ondt Evne til å velge Galt Riktig Valg FRIHET FANGENSKAP KONKLUSJON Hjelp elevene å forstå at etter hvert som de vokser i evangeliet, vil lydighet være den viktigste faktoren med hensyn til hvor stor frihet de vil oppleve i livet. 4

12 5 2. Nephi 28 ÅNDELIGE KROKODILLER Å hjelpe elevene å lære å gjenkjenne de falske læresetningene og den dødelige taktikken til Kristi fiender. INNLEDNING Mange unge kan lett avsløre Satans vulgære påvirkning blant dem. Åpenbare onder, som pornografiske filmer, grov umoral og narkotika er fristelser som det ikke er vanskelig å gjenkjenne. Men mange elever er sårbare for Satans mer raffinerte og dyktig kamuflerte bedragerier. Denne leksjonen er utarbeidet for å hjelpe elevene å gjenkjenne Satans falske lærdommer og raffinerte metoder, slik at de kan unngå dem. SKAP INTERESSE Hvis du skulle ut i krig, hva ville du da ønske å vite om fienden? Hvor ville du finne denne informasjonen? Hvilken krig utkjemper du for øyeblikket? SITAT President Ezra Taft Benson ga uttrykk for at han var oppmerksom på det slag vi utkjemper, og hvordan vi best kan avsløre fienden: «Mormons bok fører menneskene til Kristus på to vesentlige måter. For det første forteller boken på en enkel måte om Kristus og hans evangelium. Den vitner om at han er guddommelig og at det er nødvendig med en Forløser For det annet avslører Mormons bok Kristi fiender. Den tilintetgjør falsk lære og avskaffer strid Den styrker Kristi ydmyke disipler i kampen mot djevelens onde planer, metoder og dogmer i vår tid.» (Lys over Norge, des. 1989, s. 8, uthevelse tilføyd.) SKRIFTEN Be elevene granske 2. Nephi 28:4-9 for å finne Kristi fienders falske læresetninger. (Listen kan innbefatte: «det er ingen Gud i dag», «Forløseren har utført sitt verk», Gud «har gitt sin makt til menneskene», det forekommer ikke mirakler, «spis, drikk og vær glad», Gud «vil rettferdiggjøre deg om du begår en liten synd», «lyv litt», «grav en grav for din neste, det er ikke noe galt i det», Gud vil ikke straffe oss.) Drøft eksempler på disse læresetningene i dagens verden. Hvem er Kristi fiender? Be elevene granske 2. Nephi 28:12-16 for å se hvorfor mennesker blir Kristi fiender. (Ordet stolthet forekommer fem ganger i disse versene og kan utledes ytterligere seks ganger.) Drøft hvorfor stolthet kan være et kjennetegn på en fiende av Kristus. Merk: To av videopresentasjonene til Mormons bok omhandler spesielt stolthet: «Stolthet» (Jakob 2) og «Stolthetssyklusen» (Helaman 7-12). VISNINGSFORSLAG Åndelige krokodiller 8:22 «SE ETTER»-AKTIVITET Krokodiller er fryktelig skremmende, farlige og dødbringende. Foreslå at elevene, mens de ser videoen, prøver å finne ut hva som gjør ofrene for disse enorme krypdyrene sårbare for deres dødelige angrep. VIS VIDEOEN Videoen skildrer eldste Boyd K. Packers analogi «Åndelige krokodiller» (se Lys over Norge, okt. 1976, s ). Eldste Packer sammenlignet dødbringende krokodiller som ligger og venter på intetanende dyr, med vår tids åndelige og moralske synder, som kan være dødelige for våre unge. DISKUSJON Drøft på hvilken måte krokodilleofrene er utsatt for angrep. Følgende punkter kan være nyttige i diskusjonen: Krokodiller er ofte svært godt kamuflert. Noen ofre ignorerer advarsler, slik som den engelske gutten. Krokodiller finner ofte sine ofre blant de unge, som er uskyldige og mindre på vakt. Ofrene undervurderer hvor hurtig og kraftig fienden er. Ofrene ser andre gå ned for å drikke uten at de blir angrepet. Krokodillene ligger og venter der ofrene går for å tilfredsstille sine behov, dvs. ved vannhullet. Krokodiller er tålmodige, de lar dyrene føle seg trygge i deres nærvær for så å angripe når dyrene ikke er på vakt. SKRIFTEN Les 2. Nephi 28:20-22 sammen, og hjelp elevene å oppdage følgende taktikker som Satan benytter for å gjøre oss sårbare for hans angrep på sjelen: Noen oppegger han til vrede mot det som er godt. Andre beroliger han og luller dem inn i en verdslig trygghet. Andre lokker han bort. Drøft hvordan disse metodene ligner det som skildres i videoen. (I begge tilfeller fører taktikkene til at ofrene overser faren.) Drøft forholdet mellom Satans metoder og de falske læresetningene og handlingene som beskrives i 2. Nephi 28:4-16. (Satan bruker disse metodene for å overtale oss til å si og gjøre gale ting. Se eksemplene i 2. Nephi 28:24-29.) Hva er spissfindig og kløktig ved det Satan gjør? (Hans metoder er så effektive at de får folk til å tro på dødbringende ting, som at det ikke finnes noen Gud, eller at det ikke skader å begå synd.) 5

13 6 Jakobs bok 2 STOLTHET DISKUSJON Foreslå at klassen gir eksempler på hver av metodene og drøfter hvordan de gjør oss sårbare for Satans angrep. Følgende punkter kan være nyttige: I tillegg til å oppegge oss til vrede mot det som er godt, har Satan forvirret mange med hensyn til hva som er godt og hva som er ondt (se 2. Nephi 15:20, Moroni 7:14). Mange er tilhengere av abort, prevensjon for ugifte unge personer, homofiles rettigheter og erotiske fjernsynsprogrammer, musikk og filmer, selv om dette gjør at de rett og slett godtar synd. Enkelte avslører ofte i hvilken grad Satan har beroliget dem ved at de forsvarer sin beroligede sinnstilstand. Utsagn som «Jeg takler dette» eller «Jeg kan ta vare på meg selv» eller «Jeg tror jeg er gammel nok til å takle det» viser mennesker som er blinde for faren. De stolte er spesielt mottagelige for smiger. Mange later til å hungre etter arrogansen som følger av ros. SKRIFTEN Les 2. Nephi 28:14, 30 sammen med klassen, og drøft hvordan enkeltpersoner kan unngå Satans taktikk og farlige angrep. (Vers 14 sier at alle har faret vill, unntatt Kristi ydmyke etterfølgere. Vers 30 sier at Herren gir linje på linje og bud på bud til sine barn, og de som lytter og følger hans rettledning, får enda mer.) Drøft hvordan lydighet mot rettledning fra Den hellige ånd, Skriftene (spesielt Mormons bok), foreldre, Kirkens ledere og rettferdige venner kan hjelpe oss å unngå farer vi kanskje ikke ser. KONKLUSJON Vis igjen til den tidligere siterte uttalelsen av president Ezra Taft Benson: «Mormons bok avslører Kristi fiender. Den tilintetgjør falsk lære og avskaffer strid Den styrker Kristi ydmyke disipler i kampen mot djevelens onde planer, metoder og dogmer i vår tid.» 6 Jakobs bok 2 STOLTHET Merk: Dette er den første av to presentasjoner om stolthet i videopakken til Mormons bok. Den andre presentasjonen er «Stolthetssyklusen» (Helaman 7-12). President Ezra Taft Benson definerte stolthet som «fiendskap mot Gud og fiendskap mot vår neste» (i Lys over Norge, juli 1989, s. 3). Denne presentasjonen omhandler erkjennelse av stolthet. Den andre omhandler resultatene av stolthet og den virkning den har på samfunnet. Å hjelpe elevene å forstå at stolthetens synd er fiendskap mot andre. INNLEDNING En hovedkilde til denne presentasjonen er president Ezra Taft Bensons tale under aprilkonferansen i 1989, som ble lest av president Gordon B. Hinckley (se Lys over Norge, juli 1989, s. 3-5). Les gjerne president Bensons tale grundig under forberedelsen til denne leksjonen, og trekk ut hans hovedpoeng. SKRIFTEN Det følgende kan være til hjelp mens dere leser og snakker om Jakob 2:1-16: Vers 6-11: Hva følte Jakob for det ansvar han hadde? Vers 12-13: Hvordan hadde Gud velsignet nephittene? Vers 13: Hvilken synd advarte Jakob nephittene mot? (Stolthet.) Hvilke to ting gjorde de som viste deres stolthet? (De dømte hverandre på bakgrunn av materielle eiendeler og skapte klasseforskjeller.) Vers 14-16: Hvordan ser Gud på synden stolthet ifølge disse versene? (Han fordømmer den. Stolthet er avskyelig, og den vil ødelegge vår sjel.) DISKUSJON Drøft hvordan stolthet berører oss i dag. Du kan gjerne stille følgende spørsmål: I hvilken grad lider vi under synden stolthet? Er vi fremdeles utsatt for de samme tegn på stolthet som på Jakobs tid? (for eksempel ved at vi dømmer hverandre på grunnlag av materielle eiendeler og klasseforskjeller). Hvordan er stolthet ødeleggende for sjelen? VISNINGSFORSLAG Stolthet 9:51 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter president Bensons definisjon av stolthet. VIS DEL 1 Del 1 (4:48) viser en siste-dagers-hellig familie som tilbringer en kveld i et futuristisk datasimulator-senter hvor de møter forskjellige situasjoner som illustrerer stolthet. TAVLEILLUSTRASJON Drøft del 1 av videoen med klassen. Drøft følgende spørsmål og sitater, og tegn en illustrasjon på tavlen i likhet med den som følger her. Hva er det sentrale trekk ved stolthet? (Fiendskap.) Hva er fiendskap? («Fiendskap betyr hat eller motstand. Det er den kraft som Satan vil benytte for å herske over oss.» [Ezra Taft Benson, Lys over Norge, juli 1989, s. 3].) 6

14 6 Jakobs bok 2 STOLTHET Hvordan kan vi vite om vi gjør oss skyldige i stolthet? (Hvis vi føler hat, fiendtlighet eller motvilje mot andre, er vi stolte.) STOLTHET Fiendskap Hat Uvennlighet Motvilje DISKUSJON Hvilken relasjon kan følgende sitater fra president Benson ha til Lisa i del 1? «Vi fristes daglig til å heve oss over andre og redusere deres betydning.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 3.) (Lisa mente at hun var bedre enn Jennifer.) «C. S. Lewis sa det slik: Det er sammenligningen som gjør deg stolt, gleden over å kunne heve deg over andre.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 3.) (Lisa ville være sikker på at alle andre, også Jan, visste at hun var bedre enn Jennifer.) «De stolte gjør alle til sine fiender ved å utfordre deres intellekt, meninger, arbeid, rikdom, talenter, eller anvende en hvilken som helst annen verdslig målesnor på andre.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 3.) (Lisa brukte klær og penger for å bevise for seg selv at hun var Jennifer overlegen.) Hvordan ga Lisa uttrykk for fiendskap? (Lisa ga uttrykk for hat til sin neste ved å tenke at hun var bedre enn andre.) TAVLEILLUSTRASJON Lisas stolthet gikk ut på å se ned på andre fordi hun mente hun var hevet over dem. Hjelp elevene å anvende sin forståelse av denne formen for stolthet ved å tegne et diagram som det nedenfor. Sett i felleskap opp en liste over uttrykk for stolthet som gir seg utslag i at man betrakter andre ovenfra og ned (innbilskhet, arroganse, hovmod, skryt, selvopptatthet, nedverdigelse av andre osv.). STOLTHET Se ned på andre Uttrykksformer Innbilskhet Arroganse Hovmod Skryt Selvopptatthet Sammenligning DISKUSJON Drøft følgende spørsmål med klassen: Hvordan ga Jan uttrykk for fiendskap? (Hun innrømmet at hun ikke likte Lisa.) Hvorfor ble Jan overrasket over at hun hadde gjort seg skyldig i stolthet? (Hun trodde at bare arrogante og innbilske personer som Lisa var stolte.) Hvorfor var det vanskeligere for Jan å oppdage sin egen stolthet enn Lisas? («Stolthet er en synd som lett kan sees i andre, men sjelden i oss selv.» [Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 4].) Hvordan kan følgende sitat anvendes på Jan? «De fleste av oss ser på stolthet som en synd som fester ved dem som står på toppen, de rike og lærde som sies å se ned på oss andre Men det finnes en langt mer utbredt sykdom blant oss og det er den stolthet som skuer opp fra bunnen.» (Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) (Jan syntes det var berettiget å finne feil ved Lisas arroganse og være kritisk til henne.) Hvorfor er denne stoltheten nedenfra «langt mer utbredt» enn stolthet ovenfra og ned? Hvordan kommer denne mer utbredte stoltheten til uttrykk? TAVLEILLUSTRASJON Jans stolthet var rettet nedenfra og opp. Hjelp elevene å anvende sin forståelse av denne formen for stolthet ved å tegne et tredje diagram i likhet med det nedenfor. Drøft uttrykksformene for denne type stolthet med klassen. («Den kommer til uttrykk på så mange måter, som i kritikk av andre, sladder, baktalelse, knurring, å leve over evne, misunnelse, begjær, tilbakeholdenhet med takk og ros som kan oppløfte andre, og å være sjalu og sene til å tilgi.» [Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) Hvorfor er det så mange som ikke betrakter slike handlinger og holdninger som uttrykk for stolthet? («Stolthet er en meget misforstått synd, og mange synder i uvitenhet I Skriftene er det ingenting som kalles rettferdig stolthet den blir alltid ansett som en synd» [Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 3].) STOLTHET Se nedenfra og opp Uttrykksformer Misunnelse Sjalusi Begjær Sladder Baktalelser Finne feil Sen til å tilg «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter hvilken innflytelse Steves venner har på hans stolthet. 7

15 7 Jakobs bok 5-6 ALLEGORIEN OM OLIVENTREET VIS DEL 2 Del 2 (1:45) viser Steve som går inn i en simuleringsmodell av sitt hjem, hvor han og noen av hans venner ser en upassende videofilm. DISKUSJON Drøft del 2 og overvei hvordan følgende sitater fra president Bensons generalkonferansetale angår Steve: «Ulydighet er i det store og hele motstand mot noen som står over oss i myndighet.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) (Steve var ikke villig til å være lydig og gjøre det hans mor hadde bedt ham om.) «De stolte tar ikke lett imot råd eller veiledning.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) (Steve var ikke villig til å lytte til morens råd. Han hevet seg over husreglene.) «Strid i vår familie støter Herrens ånd bort.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) (Istedenfor å være lydig kranglet Steve med moren.) Hvordan ga Steve uttrykk for fiendskap? (Han var uvennlig mot sin mor. Han var i opposisjon til sin mor, hennes myndighet og familiereglene.) Føy de uttrykksformene som ble vist i del 2, til det første stolthetsdiagrammet. «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å oppdage motgiften mot stolthet. VIS DEL 3 Del 3 (3:18) viser slutten på Steves diskusjon med moren. DISKUSJON Drøft del 3 og overvei hvordan følgende sitater fra president Bensons generalkonferansetale angår Steve: «En forsvarsholdning brukes til å rettferdiggjøre og forklare skrøpeligheter og svikt.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) (Steve unnskyldte seg overfor moren med at siden en kamerat hadde hatt med seg videofilmen, var det i orden å se den.) «De stolte frykter menneskenes dom mer enn Guds dom.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) (Steve var redd for å gå imot sine venner. Han innrømmet at i dette tilfellet var han mer opptatt av hva vennene ville synes, enn av hva Herren ville synes.) «Motgiften mot stolthet er ydmykhet og underkastelse Det er et sønderknust hjerte og en angrende ånd.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) (Steve lærte at man kan kvitte seg med stolthet ved å være ydmyk.) «Synden kommer til uttrykk i motivene for de gjerninger vi gjør. Jesus sa at han alltid gjør det som er [Gud] til behag.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 4.) (Steve var mer opptatt av å behage sine venner enn å behage Gud.) KONKLUSJON Hvis du ønsker det, kan du dele følgende sitat fra president Bensons generalkonferansetale med elevene: «Gud vil ha et ydmykt folk. Vi kan velge å være ydmyke, eller vi kan tvinges til å være ydmyke. Alma sa: Velsignet er de som ydmyker seg uten å være tvunget til å være ydmyke (Alma 32:16). La oss velge å være ydmyke Vi kan gjøre det. Jeg vet vi kan.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 5.) Foreslå at elevene ser etter elementet stolthet når de fortsetter å lese Mormons bok. 7 Jakobs bok 5-6 ALLEGORIEN OM OLIVENTREET Merk: Det vil kanskje gå med mer enn én klasseperiode til Jakob 5-6. Innholdet i Jakob 5 vil også kreve mer tid til forberedelse. Å hjelpe elevene å forstå at Israels barn har blitt adspredt over hele verden, og at alle nasjoner blir velsignet når Herren samler sine barn for siste gang. SKAP INTERESSE Spør hvordan Skriftene kan sammenlignes med et par briller. Hva kalles slike sammenligninger? (Lignelser og metaforer.) Når en sammenligning er lang og har mer enn ett betydningsnivå, kaller vi den ofte en lignelse eller allegori. Jakob 5 inneholder en av de fineste allegorier i hele Skriften. Hva blir sammenlignet? (Se Jakob 5:3). (Israels hus sammenlignes med et dyrket oliventre.) FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Spør hva uttrykket «Israels hus» betyr i Jakob 5:3 (etterkommere av Israels tolv stammer, se fotnote 3a). Israel var navnet Herren ga Abrahams sønnesønn Jakob. I Det gamle testamente var Israels tolv sønner og deres etterkommere kjent som Israels tolv stammer. VISNINGSFORSLAG Allegorien om oliventreet 14:33 OVERSIKT OVER VIDEOEN Jakob 5 forteller om fire besøk av olivenhagens Herre: det første i vers 4-14, det 8

16 7 Jakobs bok 5-6 ALLEGORIEN OM OLIVENTREET andre i vers 15-28, det tredje i vers og det fjerde i vers (se Mormons bok elevhefte [Religion 121 og 122], s ). Første videodel gjør elevene kjent med hvordan en olivenhage skal skjøttes. Del 2-4 oppsummerer resultatene av de tre første besøkene i olivenhagen. Del 5 illustrerer arbeidet i vingården i vår tid som forberedelse til mesterens fjerde og siste besøk. Mellom delene bruker elevene Skriftene til besøk i olivenhagen. «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å oppdage hvordan det å beskjære, grave rundt, gjødsle og pode oliventrærne kan overføres på Israel. AKTIVITET Illustrasjonen nedenfor kan hjelpe elevene å forstå allegorien. Gi hver elev et blankt ark, og foreslå at de tegner det dyrkede oliventreet i nedre høyre hjørne og en olivengren i hvert av de tre øvrige hjørnene. Grenene representerer de adspredte grenene nederst i olivenhagen. Merk dem «Dårligst jord», «Dårlig jord» og «God jord». Merk treet «Dyrket oliventre». Ved siden av hver gren og det dyrkede treet skrives «Besøk» og «1.», «2.», «3.» og «4.». Du kan gjerne lage en lignende illustrasjon på tavlen. Merk første besøk som vist på tegningen nedenfor: VIS DEL 1 Del 1 (6:54) viser en Seminar-klasse på besøk i en olivenhage i gammeltestamentlig tid. Etter at de har lært om arbeidet i olivenhagen, blir de vist et oliventre som begynner å råtne, lik treet i Zenos allegori. Merk: Arbeideren Joseph representerer ikke Frelseren eller noen annen bestemt person. Han fungerer kun som guide. FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Etter at dere har sett del 1, kan du henvise til Jakob 5 og stille spørsmål i likhet med disse: Vers 3: Hvem er olivenhagens Herre i allegorien? (Jesus Kristus.) Hva er olivenhagen? (se fotnote 3b; Veiledning til Skriftene, «Herrens vingård», s. 77). (Verden.) DÅRLIGST JORD BESØK 1,: Plantet 2.: + 3.: 4.: + GOD JORD BESØK 1,: Plantet 2.: + 3.: 4.: + DYRKET OLIVENTRE BESØK 1,; Podet 2.; + 3.; 4.; + DÅRLIG JORD BESØK 1,: Plantet 2.: + 3.: 4.: + Hvis oliventreet begynte å råtne, hva skjedde da med Israel? (se fotnote 3d). (Israel var i frafall.) Vers 4: Hva kan olivenhagens Herre gjøre når et tre begynner å råtne? (Beskjære det, grave rundt det og pleie eller gjødsle det.) Hva kan beskjæring, graving og gjødsling bety når det anvendes på Israel? (se fotnote 4a). (Herren sender sine profeter til å arbeide med Israel. Han overtaler sine barn til å være lydige og bære frem god frukt.) Vers 7: Hvordan kan det hjelpe å pode et tre som holder på å råtne? (Visne grener kan erstattes med gode grener fra et annet tre.) Vers 8: Hva kan meningen være med å ta bort unge og sarte grener? (Adspredelsen av Israels hus.) Vers 10: Hva representerer grenene fra det viltvoksende treet? (se fotnote 10a; Veiledning til Skriftene, «Hedningefolkene», s. 71). (Hedningefolkene, eller de som ikke tilhører Israels hus.) Hva menes med at en «hedning» blir innpodet i Israels hus? (se 1. Nephi 10:14). (Å komme til kunnskap om den sanne Messias og ta imot evangeliet.) Vers 14: Hva menes med å skjule grener nederst i olivenhagen? (Israels adspredelse blant andre nasjoner og Israels fangenskap i andre land.) «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene forsøker å oppdage meningen med klesskiftet i del 2. (Klærne representerer overgangen fra gammeltestamentlig tid til Kristi tid.) VIS DEL 2 Del 2 (2:13) finner sted etter at de podede grenene har båret frukt. Seminar-klassen smaker på frukten til det dyrkede oliventreet og går for å se hvordan det har gått med grenene nederst i olivenhagen. AKTIVITET Når frukten er god (foredlet), settes et plusstegn (+) ved besøket. Når frukten er dårlig (vill), settes et minustegn ( ). Spør om det dyrkede oliventreet bar god eller dårlig frukt (god frukt, se Jakob 5:17). Sett et plusstegn ved det andre besøket. Be elevene granske Jakob 5:19-25 for å finne ut hva slags frukt hver adspredt gren bar. Be dem skrive svarene ved siden av det andre besøket. Merk: Grenen som står i god jord og bærer god og dårlig frukt, viser til nephittene og lamanittene (se kapittelsammendraget for Jakob 5). «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene følger med i del 3 for å finne riktige svar på foregående aktivitet. VIS DEL 3 Del 3 (1:22) viser Seminar-elevene mens de avlegger rapport om resultatet av besøket nederst i olivenhagen (andre besøk). De blir sendt ut igjen for å se hvordan trærne i olivenhagen klarer seg. 9

17 7 Jakobs bok 5-6 ALLEGORIEN OM OLIVENTREET AKTIVITET Spør hva slags frukt elevene ville ventet ved det tredje besøket. Følgende vers fra Jakob 5 kan være til hjelp: Vers 29-32: Hva har skjedd med frukten på det dyrkede (naturlige) treet? Vers 38-40: Hva har skjedd med grenene? «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene følger med i del 4 for å finne riktige svar på foregående aktivitet. VIS DEL 4 Del 4 (1:25) viser elevene som rapporterer at all frukten var bedervet eller dårlig. De får se trær hvor grenene har overvokst røttene, og blir spurt hva de tror bør gjøres hvis alle trærne bærer dårlig frukt. FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Hva bør gjøres hvis alle trærne er bedervet? Følgende vers fra Jakob 5 kan være til nytte for å finne svar: Vers 41, 47: Hva føler olivenhagens Herre for olivenhagen sin? Vers 42: Hva innebærer det hvis all frukten i hele olivenhagen er bedervet? (Fullstendig frafall.) Vers 48: Hva var en av hovedårsakene til dette fullstendige frafallet? (Hovmodighet, eller stolthet.) Vers 50-51: Hvorfor besluttet Herren å spare olivenhagen enda en stund? Vers 52: Hva illustrerer podingen i dette verset? (se fotnote 52a). (Israels innsamling.) «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å finne ut hva det vil si å arbeide i Herrens vingård. VIS DEL 5 Del 5 (2:39) er en musikk- og bildemontasje som illustrerer arbeidet som foregår i vingården i dag. FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Når du drøfter del 5 med elevene, kan du hjelpe dem å forstå hva Kirken gjør i dag for å forberede verden til tusenårsriket, og hvordan hvert medlem av Kirken passer inn i Herrens plan. Følgende vers fra Jakob 5 kan være til hjelp: Vers 61: Hvem kalles til arbeidet? (Tjenere. Dette kan representere alle medlemmer av Kirken som er villige til å utføre arbeid for Herren, ikke bare misjonærer.) Hva kan uttrykket «berede veien» bety? (Å forberede et folk til Herrens annet komme og tusenårsriket. Minn elevene om at Kirkens tresidige misjon består i å utbre evangeliet, fullkommengjøre de hellige og forløse de døde.) Vers 65-66: Hva skjer med den dårlige frukten, eller de ugudelige? (De blir tilintetgjort etter hvert som rettferdigheten tiltar.) Vers 74: Er frukten god eller dårlig ved det fjerde besøket? (All frukten er til slutt god.) Vers 75: Hva sier olivenhagens Herre til sine tjenere som arbeider i olivenhagen denne siste gangen? («Velsignet er dere, dere skal glede dere med meg.») DISKUSJON Du kan gjerne undersøke hvor godt elevene forstår allegorien, ved å be dem oppsummere den fra illustrasjonene sine. Du kan også stille følgende spørsmål: Hvorfor adspredte Herren Israel? Hvordan blir jordens nasjoner velsignet når Herren samler Israel? Hvorfor tror dere bare noen få tjenere er villige til å arbeide i olivenhagen? (Se Jakob 5:70.) Hvilken tone har Mesteren i Jakob 5:47 sammenlignet med vers 75? FORSTÅELSE AV SKRIFTEN Les kapittelsammendraget for Jakob 6. Hva handler dette kapitlet om? Hva forteller Jakobs vitnesbyrd? (Se Jakob 6:1-4). Hvem sier Jakob vil bli velsignet og hvem sier han vil bli forbannet når Zenos allegori oppfylles? KONKLUSJON Hjelp elevene å forstå at allegorien om oliventreet er en måte å vise Herrens omtanke for Israel på. På grunn av alle detaljene i allegorien trenger elevene å få en klar forståelse av at Herren ikke vil gi slipp på Israel at hans hånd fremdeles er utrakt, og at han innstendig ber Israel omvende seg. Herren vil arbeide og streve med og vise uendelig tålmodighet overfor Israel. Når Herren i sin store visdom samler sine barn for siste gang, vil alle jordens nasjoner bli velsignet (se Jakob 6:4-8). 10

18 8 Enos «OG MIN SJEL HUNGRET» Å lære elevene en prosess for selv å gjøre erfaringer av åndelig art. INNLEDNING Mange unge i Kirken opplever betydningsfulle åndelige erfaringer. Ånden vitner om sannheter i evangeliet, gir svar på bønn og lærer dem hvordan de skal innrette sitt liv. Men noen unge befinner seg åndelig sett på stedet hvil og er ikke motivert til å søke åndelig vekst før det skjer en tragedie eller krise i deres liv. Andre er tilfreds med å vente til de forlater hjemmet for å ta en utdannelse eller reise på misjon, før de streber etter åndelig erfaring. Men elevene behøver ikke vente. Hvis de er tilstrekkelig verdige, kan prosessen med overveielse og mektig bønn som Enos forteller om, gjøre dem i stand til å motta større åndelige velsignelser nesten umiddelbart. VISNINGSFORSLAG «Og min sjel hungret» 10:20 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter Jareds motivasjon og hvordan han søkte åndelig vekst. VIS VIDEOEN Videoen viser en parallell fra vår tid til historien om Enos. Jared motiveres til å søke svar i forbindelse med sin egen åndelighet da han får vite at kameraten hans, Mike, opplever bemerkelsesverdige åndelige erfaringer. SKRIFTEN Enos skrifter forteller om bemerkelsesverdige åndelige erfaringer. Be klassen granske Enos 1:1-5 for å finne ut hvilken prosess han gjennomgikk for å få tilgivelse for sine synder. Drøft Jareds erfaring med hver del av denne prosessen. Følgende vers fra Enos kan være til hjelp: Vers 2: Enos hadde en «kamp for Guds åsyn». Hvordan kjempet Jared? (Han stilte spørsmål, gransket Skriftene og lyttet til sine foreldre, venner og lærere.) Vers 3: Enos lot det han hadde lært, synke dypt i sitt hjerte. Hvordan lot Jared læresetninger synke dypt i sitt hjerte? (Han husket og grunnet på det han hadde lært og lest i Skriftene. Se også fotnote 3b, som gir en viktig krysshenvisning til 1. Nephi 10:17-19.) Vers 4: Enos skrev: «Min sjel hungret.» Hvilke indikasjoner finner vi på at Jareds sjel hungret? (Han brukte tid på å lese, overveie og be. Han spurte Mike ut om hva han hadde erfart.) Enos «påkalte [Herren] i kraftig bønn». Hva tror du Jared gjorde for å gjøre sin bønn til en kraftig bønn? (Elevenes valg.) Hvis du ville gjøre dine bønner «kraftige», hva ville du da gjøre? INNSIKT I SKRIFTEN For at de skal være virkningsfulle, involverer mange av aktivitetene som er nevnt ovenfor, at man overveier og grunner. Overveielse kan ha en betydningsfull rolle for vår forståelse av det som er av åndelig art (se 1. Nephi 11:1, 3. Nephi 17:3). SITAT Eldste Marvin J. Ashton sa: «Ved å tenke over og overveie gir vi Ånden anledning til å påvirke og lede. Evnen til å tenke over en sak er et kraftig bindeledd mellom hjerte og sinn Hvis vi benytter evnen til å overveie, kan vi ta disse evige sannheter og forstå hvordan vi skal innlemme dem i hverdagen.» (Lys over Norge, jan. 1988, s. 17.) INNSIKT I SKRIFTEN Be elevene lese resten av Enos og finne andre ideer som vil hjelpe dem å få erfaring med mer av det de har blitt undervist i (for eksempel tro på Kristus, omtanke for andre og å arbeide med all flid). KONKLUSJON Hjelp elevene å forstå at de som fortsetter å strebe etter åndelig vekst, har fine opplevelser i vente. FORSLAG TIL KILDEMATERIALE Packer, Boyd K.: «Herrens lys», Lys over Norge, des. 1988, s Omni EN OVERSIKT OVER MORMONS BOKS HISTORIE Å hjelpe elevene å forstå forholdet mellom folk, steder og hendelser i Mormons bok. Merk: Dette videoinnslaget kan benyttes i begynnelsen av året eller i forbindelse med Omni, når forholdet mellom folk, steder og hendelser blir vanskeligere å forstå. SKAP INTERESSE Før opp følgende sider i Mormons bok på tavlen: 158, 176, 178, 206 og 207. Be elevene finne datoen i kapittelsammendragene på disse sidene og så skrive datoen under sidetallet på tavlen. Hjelp elevene å oppdage hvorfor Mormons bok dekker samme tidsperiode tre ganger. (Vi har tre opptegnelser om tre forskjellige grupper for denne tidsperioden.) Forklar at 11

19 10 Mosiah 2-5 BLI KRISTI BARN historien i Mormons bok forflytter seg fra sted til sted fordi to eller flere historiske hendelser foregår samtidig. Hvis elevene har bokmerket for Mormons bok, ber du dem se på den kronologiske oversikten. Videoen skal hjelpe elevene å forstå Mormons boks historie, med bokmerket som et hjelpemiddel. VISNINGSFORSLAG En oversikt over Mormons boks historie 9:25 «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene prøver å kartlegge forholdet mellom folk, steder og hendelser i del 1. VIS DEL 1 Del 1 (2:30) er en gjennomgang av Mormons bok ved hjelp av data-animasjon og en forteller. Presentasjonen er basert på elev-bokmerket, som er et utmerket hjelpemiddel hvis man forstår det. Ved å vise én del om gangen kan forståelsen bli bedre fordi elevene da må gjenkalle innholdet i hver del. DISKUSJONSFORSLAG Du kan gjerne tegne et stort eksemplar av elevenes bokmerke på tavlen uten å ta med navnene. (Eller lag et lignende bokmerke av papp, bruk maskeringstape på gulvet eller lag et utdelingsark.) Når du gjennomgår del 1 med elevene, hjelp dem da å forstå adskillelsen av nephittene og lamanittene, hvordan mulekittene og nephittene slo seg sammen, tidsforløpet og hvor lenge den jaredittiske nasjon eksisterte. Du kan gjerne få elevene til å gjennomgå historien fra hukommelsen. På dette tidspunkt kan du be elevene se på bokmerket for Mormons bok. Forklar at det ble laget som et hjelpemiddel for å gjøre det lettere for dem å forstå Mormons bok. «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene ser etter de nephittene som dro ut for å slå seg ned sammen med lamanittene. VIS DEL 2 Del 2 (2:07) begynner med kong Mosiah i Zarahemlas land og ender med hans sønners misjon blant lamanittene. DISKUSJON Hjelp elevene å forstå de to samtidige rikene til Mosiah og Zeniff (se Omni 1:12-30, Mosiah 1, 9). Repeter beretningen om flukten til Alma den eldre og hans folk (se Mosiah 18). Gjennomgå beretningen om misjonen blant lamanittene og Alma den yngres forkynnelse (se Alma 1-16 og 17-27). «SE ETTER»-AKTIVITET Foreslå at elevene er på utkikk etter årsaker til det nephittiske samfunns fall. VIS DEL 3 Del 3 (2:18) begynner med kaptein Moroni og ender med at profeten Moroni begraver platene i år 421 e.kr. DISKUSJON Gjennomgå kort Samuels profeti, Frelserens besøk i landet Bountiful, nephittenes ødeleggelse og at Moroni begraver platene. VIS DEL 4 Del 4 (2:30) er et kort sammendrag av Mormons boks historie. Det er valgfritt om du vil bruke den eller ikke. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Du kan gjerne la elevene øve seg på å identifisere elementer på bokmerket så raskt de kan. 10 Mosiah 2-5 BLI KRISTI BARN Å hjelpe elevene å forstå hvordan forsoningen gjør oss alle i stand til å overvinne det naturlige menneske og bli Kristi sønner og døtre. Merk: Kong Benjamin forkynte begrepet menneskets ubetydelighet. Hvis man underviser om dette begrepet uten at det foreligger en forståelse av Guds godhet og forsoningen, vil noen elever kunne få problemer. Undervis derfor om begge begrepene samme dag, selv om det kan ta flere dager å komme gjennom denne skriftstedbolken. SKAP INTERESSE For å få et perspektiv i studiet av kong Benjamins tale kan dere sammen slå opp i Mosiah 4:7-8 og se på den første setningen i hvert vers. Drøft elevenes oppfatning av hvordan det «menneske som mottar frelse» er, og hva «på denne måten kommer frelsen» betyr. Les Mosiah 4:5-8 for å finne ut hva man må vite for å bli frelst. Du kan gjerne skrive følgende overskrifter på tavlen. 1. Guds godhet 2. Menneskets ubetydelighet 3. Frelse er i Kristus gjennom forsoningen 4. Sett din lit til Herren Foreslå at klassen ser etter hvordan disse prinsippene forholder seg til hverandre, mens de leser kong Benjamins tale. Før opp aspekter ved disse prinsippene under hver overskrift mens du leser kong Benjamins tale sammen med klassen. SKRIFTEN Drøft betydningen av å lese kong Benjamins tale med den samme forberedelse som han 12

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8

Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8 J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E F E B R U A R 2 0 0 4 Liahona Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8 J E S U K R I S

Detaljer

Kirkens presidenter. Religion 345

Kirkens presidenter. Religion 345 Kirkens presidenter LÆRERENS Religion 345 B O K Kirkens presidenter Lærerens bok Religion 345 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Send kommentarer og rettelser,

Detaljer

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag Vi vil sette

Detaljer

lære og pakter Lærertillegg

lære og pakter Lærertillegg Lære og pakter lære og pakter Lærertillegg Religion 324-325 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Si te Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Instructor's Guide

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. KIMBALL Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Vi vil sette pris på å få kommentarer

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA Jerusalem sett fra Oljeberget, av Max Gestal Oldtidens Jerusalem, på den andre siden av Kedron-dalen fra Oljeberget, venter fredfullt på trette

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Kirkens presidenter E LEVHEFTE. Religion 345

Kirkens presidenter E LEVHEFTE. Religion 345 Kirkens presidenter E LEVHEFTE Religion 345 Kirkens presidenter Elevhefte Religion 345 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige TAKK Vi vil uttrykke vår takknemlighet

Detaljer

Lære og PaKter ELEVHEFTE

Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og pakter (Religion 324-325) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven:

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Læresetninger fra Kirkens presidenter. George Albert Smith

Læresetninger fra Kirkens presidenter. George Albert Smith Læresetninger fra Kirkens presidenter George Albert Smith LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER GEORGE ALBERT SMITH Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Bøker i serien

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed

Detaljer

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD INNHOLD Innledning...................... 1 Du kan fylle ditt liv med lys......... 2 Du kan unngå og motstå mørke...... 3 Du kan finne styrke til å unngå å synde..............

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer