45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde virksomheter får tilskudd fra INTRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde. - 12 virksomheter får tilskudd fra INTRO"

Transkript

1 Pressemelding, INTRO Fond for kulturnæringen i Tromsø Tromsø : 45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde virksomheter får tilskudd fra INTRO ANDRE SØKERUNDE Andre søkerunde som ble utlyst 15. mars med søknadsfrist 15. april, hadde en ramme på ,- millioner. I forkant av søknadsfristen ble det holdt to åpne informasjonsmøter og det ble gjennomført fem workshops hvor søkere fikk særlig hjelp til utvikling av virksomhetsbeskrivelser og planer. Det ble også gjennomført en rekke personlige veiledningsmøter med søkere som kontaktet INTROs administrasjon. Søknadsbehandling Det kom inn 45 søknader på totalt 20 millioner til hovedfondet. Hovedkriteriet for fondet er kunst og kultur, deretter har søknadene blitt vurdert etter hvilken effekt de vil gi i form av varig næringsinntekt for egen virksomhet, om de bidrar til omsetningsøkning hos samarbeidende virksomheter i kulturnæringen, og om de styrker infrastruktur og verdikjeder. Med i vurderingen er også om de bidrar til varig omsetningsøkning i kulturbasert næringsliv og det øvrige næringsliv i Tromsø-regionen, men det er sekundært. Fagpanel Prosjektene må holde et visst faglig og kunstnerisk nivå for å muliggjøre kommersialisering og profesjonalisering. For å vurdere dette har administrasjonen hatt hjelp av en rekke fagpersoner innen film, musikk, litteratur, billedkunst og kulturarrangement. I tillegg har administrasjonen også hjelp av fagkunnskap til vurdering av det kommersielle potensialet i prosjektene. I alt ble 20 prosjekter kalt inn til samtale med fagpanel. Vi hentet inn lokal og nasjonal kompetanse til panelene, med bred bakgrunn og erfaring. Vi er svært fornøyde med gjennomføringen og vurderingene fagpanelene har gitt på prosjektene. Det er avgjørende for oss å få hjelp til å vurdere det kunstneriske innholdet i forhold til markedspotensialet, sier Arne-Wilhelm Theodorsen, leder for INTRO. Den faglige vurderingen fra panelene danner grunnlag for administrasjonens vurdering og innstilling til styret. Om andre søknadsrunde En del av aktørene har søkt om tilskudd over en 3-års periode. I og med at det ikke er avklart hvor mye midler fondet disponerer for kommende år, har vi valgt å ikke binde opp midler og tildeler derfor for maksimal for et år. Vi inngår heller ikke intensjonsavtaler, slik at de som søker midler til prosjekter som går utover denne rammen, må søke fondet igjen når det er aktuelt. Det kom inn en del prosjekter hvor en overveiende andel av investeringene var spesifisert til prosjektering, oppføring, tilpasning og ferdigstillelse av bygg. Fondet kan gi tilskudd til investeringer, men har valgt å avslå prosjekter hvor midlene i hovedsak skal gå til bygg. Vi disponerer begrensede midler og dersom vi skulle gitt tilsagn byggerelaterte prosjekter ville en stor del delen av fondets midler gå til dette og ikke til næringsutviklingsprosjekter i kulturnæringen i Tromsø, sier Theodorsen. Vi har fått inn en del søknader med gode prosjektideer som vi mener har kommersielt potensial, men som mangler tilstrekkelige forretningsmessig planer. Vi har valgt å tildele 7 av disse bedriftsrettet

2 bistand i form av et 20-timers program som har som mål å utvikle de forretningsmessige planene for virksomhetenes videre satsning. Vi håper da at disse virksomhetene vil komme tilbake med ny søknad i neste søkerunde, sier Theodorsen videre. Man kan altså søke midler fra INTRO til bedriftsrettet hjelp for utvikling av forretningsplaner. Han påpeker samtidig at det samme gjelder her som for øvrig prosjektfinansiering, at man må investere egen tid eller egne midler i prosjektet, tilsvarende det beløp man søker fra INTRO. Videre er det noen søkere som viser godt innholdsmessig potensial, men som må utvikle prosjektene og undersøke det markedsmessige behovet, før de kan bli vurdert i forhold til et hovedprosjekt. Vi vil gå i dialog med det gjelder og vil oppfordre de til å søke midler til gjennomføring av mindre forprosjekt, sier Theodorsen. TILDELNINGER Nr. 15, Nostalgia ved Nina Erdahl, utøver, Castingagent, film, ,- Nr. 19, Arctic Action ved Kristoffer Jørgensen, Utøver og fasilitør, filmstunt, ,- Nr. 25, Frostworld Records ved Aggie E. Peterson, Utøver, musikk, ,- Nr. 26, Skog Management ved Kari Helene Skog, fasilitør, management, musikk, ,- Nr. 30, Forprosjekt: RadArt, ved Kristin Eriksen Bjørn, tilrettelegger, kunst og kultur, ,- Nr. 35, Manifesto Film ved Anniken Hoel, produsent, film, ,- Nr. 42, Forprosjekt: Insomnia, ved Anette Tunheim Jakobsen, tildelt: ,-, tilrettelegger, musikk FORPROSJEKTER Nr. 4, Litteraturhus Nord, infrastruktur, litteratur, ,- Nr. 10, Badlands Entertainment, fasilitor, x-over, ,- Nr. 17, Bukta Event, arrangør, x-over/musikk?, ,- Nr. 18, Arctic Ligt Photo, Ole Christian Salomonsen, utøver, foto/film, ,- Nr. 45, Finito Bacalao Records ved Ola Rokkones, fasilitør, musikk, ,- Tildelninger totalt: ,- Ramme for andre søkerunde: ,- - tildelninger: ,- = rest midler: ,-. Den totale rammen for fondets to neste søkerunder vil, under forutsetning av positivt vedtak av Fylkesrådet, være: (til Talentfondet) = ,-. ERFARINGER OG UTFORDRINGER Produksjons og etableringsstøtte Særlig i første, men også i andre søkerunde, har det vært flere søknader som søker midler til prosjekter som i hovedsak dreier seg om kunst og kulturproduksjon. INTRO er en ordning som skal komplettere eksisterende støtte- og tilskuddsordninger, og skal ikke erstatte disse. INTRO gir som hovedregel ikke tilskudd til kunst-, kultur- og innholdsproduksjon eller bedriftsetablering. Dersom man søker støtte til produksjon kan man gjøre det hos blant annet Norsk Kulturåd, Norsk Filminstitutt, Fond for lyd og bilde, Frifond, Tromsø kommune via kunst og kulturstøtte, Fylkeskommunen (arbeidsstipend med mer), Barentssekretariatet, UD og EU. Dersom det søkes støtte til bedriftsetablering kan dette gjøres via blant andre Innovasjon Norge, Næringsfondet i Tromsø kommune og Fylkeskommunalt Næringsfond.

3 Vil styrke søknadsarbeidet om kunst og kulturproduksjon Når vi leser om hvem som får støtte fra Kulturrådet og andre nasjonale støtteorganer, ser vi at det en påfallende liten andel som tilfaller Tromsø-regionen. Selv om vi ikke skal gi tilskudd til kunst og kulturproduksjon så ønsker vi å se på muligheten for å bidra til å styrke søknadsarbeidet opp mot de nasjonale støtteordningene, sier Theodorsen. Vi har fått tips om at enkelte områder i landet har fått betydelig bedre uttelling etter at det ble igangsatt et initiativ på det området. Vi er nå i dialog med Kulturrådet og vil også kontakte andre for å se om vi kan få til noe tilsvarende i Tromsø. Proaktivitet Noe av det som skiller INTRO fra andre nasjonale satsninger innen kulturnæringen er den proaktive enheten. Målet er at INTRO skal stimulere til initativ og særlig når det gjelder verdikjeder og infrastruktur, ser vi at det er behov for en fokusering. Populært sagt kan vi si at vi ikke bare skal plante og utvikle trær, men også å bygge en skog, sier Theodorsen. Ettersom vi nå har gode erfaringer fra de første søknadsrundene vil vi fortsette vårt strategiske arbeid for å utmeisle områder hvor INTRO spesielt skal satse, fortsetter Theodorsen. Musikk er et område hvor det er mange aktører, men forholdsmessig relativt liten omsetning i Tromsøregionen. Vi ønsker å gå i dialog meg de ulike aktørene for å diskutere utfordringer og muligheter for videre satsning, sier Theodorsen og inviterer til åpent dialogmøte om satsninger innen musikkbransjen: INTRO inviterer derfor til åpent dialogmøte for å diskutere utfordringer og muligheter for videre satsning innen musikkbransjen i Tromsø-regionen i kommunestyresalen 16. august kl 15:00. Vi vil komme tilbake med nærmere info, men oppfordrer alle interesserte til å delta i en slik aktiv dialog. Vi håper mange vil stille og være med å gi innspill til den videre satsningen innen musikk i Tromsøregionen. Vi har gjennomført en rundebordsamtale om disse utfordringene med sentrale aktører - både lokale og nasjonale - innenfor management, promotion, musikkeksport, produsenter og utøvere. Neste uke vil vi også ha innledende samtaler med nøkkelpersoner som en videre forberedelse til dette møte. Han minner om neste søknadsfrist som er 15. oktober og at det vil bli avholdt informasjonsmøter og workshops og de som ønsker det, kan får personlig veiledning og tilbakemelding på sine søknader. Mer informasjon på Tildelninger for Hovedfondet: Tildelninger for Talentfondet: Kontakt Arne-Wilhelm Theodorsen, leder, tlf Charlotte Engelmark, prosjektrådgiver, tlf

4 BAKGRUNN INTRO er et nasjonalt pilotptosjekt som skal stimulere forretningsmessig utvikling i kulturnæringslivet i Tromsø-regionen ved å gi tilskudd til prosjekter som styrker varig næringsinntekt for egen virksomhet og som bidrar til omsetningsøkning hos samarbeidende virksomheter i kulturnæringen. Med i vurderingen av effekten av aktuelle prosjekter er også hvorvidt de bidrar til varig omsetningsøkning i kulturbasert næringsliv og det øvrige næringsliv i Tromsø-regionen, men det er sekundært. Målsetninger Ved å stimulere kulturnæringen med egne fondsmidler, har man som mål å utløse tilsvarende midler i finansiering fra andre instanser. Dette skal gi grunnlag for en betydelig verdiskapning i Tromsøregionen i form av nyetableringer, utvikling og styrking av eksisterende virksomheter, som igjen skal resulterer i et betydelig antall varige arbeidsplasser. Målsetningen er også å styrke infrastruktur og verdikjeder for å hindre talent og kompetanseflukt og inntektsstrømmer ut av regionen. Målet er at Tromsø-regionen skal være i stand til å fasilitere lokale talenter og tilrekke seg nye talenter og initiativ. Finansiering En treårig drift av fondet er samfinansiert av Kulturdepartementet og RDA. For første driftsår berammet fylkesrådet 15 millioner i fondsmidler fra RDA. Det er søkt om 30 millioner per år for den neste tre årene. 26. mai 2011 vedtok RDA-styret en avsetning på 15 millioner til INTRO for andre driftsår. Saken venter på behandling i Fylkesrådet. Hovedfondet INTROs hovedfond har to søknadsfrister per år, som er satt til 15. mars og 15. oktober. Forprosjektsøknader behandles løpende, med unntak av søknader som er innkommet fra og med en måned før søknadsfrist. Disse søknadene behandles i gjeldende søkerunde. Per juni 2011 har det kommet inn 138 søknader om totalt Totalt har 47 virksomheter blitt tildelt millioner og ,- er avsatt. INTRO Talent Av rammen på 15 millioner har INTRO satt av ,- på årlig basis til et Talentfond for de mellom 18 og 30 som har ambisjon om en profesjonell karriere innen kunst og kultur. I løpet av 4 søkerunder, inklusiv Årets Talentprosjekt, er det kommet inn 115 søknader på totalt ,- og 29 talenter har fått tildelt totalt ,-. Talentfondet har fire søknadsfrister per år; 15. februar, 15. april, 15. september og 15. november.

5 Tildelinger Kort om prosjektene som ble tildelt midler i andre søkerunde for INTROs hovedfond, juni 2011 Begrepsavklaring: Verdiskapning i første ledd = varig næringsinntekt for virksomheten Verdiskapning i andre ledd = bidra til varig økt omsetning i øvrig kulturnæring Verdiskapning i tredje ledd = bidra til varig økt omsetning i øvrig næringsliv Varig = effekt over tid, etter at prosjektet er gjennomført. Nr. 15, Nostalgia ved Nina Erdahl, utøver/tilrettelegger, castingagent, film, ,- Besitter et unikt register og kompetanse fra tidligere castingoppdrag og har et opparbeidet nettverk blant skuespillere og statister i filmbransjen. Tilskudd gis til utvikling av en database, gjennomføring av markedsundersøkelse, og etablering av nettside for castingbyrået. Det skal også gjøres mindre investeringer i utstyr. Databasen skal i første omgang omfatte skuespillere og statister til filmbransjen. I desember 2010 ble virksomheten tildelt ,- i forprosjektmidler. Forprosjektet har undersøkt og dokumentert et godt markedspotensial og næringsgrunnlag, og har utviklet en forretningsplan for videre utvikling av virksomheten. Prosjektet ansees å ha betydelig verdiskapningspotensial i første og andre ledd. Prosjekt- og målbeskrivelse: En profesjonalisering og videre utvikling av castingbyrået vil ikke bare styrke virksomheten og sikre en heltidsarbeidsplass, men vil også kunne bidra til en økning i oppdrag for lokale skuespillere, statister og modeller og til infrastrukturutvikling for en profesjonell filmbransje i Nord-Norge. Nr. 19, Arctic Action ved Kristoffer Jørgensen, Utøver og fasilitør, filmstunt, ,- Et nyskapende initiativ på et område der det per i dag ikke finnes noen tilbud i landsdelen. Søker besitter en unik kunnskap og erfaring fra oppdrag i film- og teaterbransjen og gjennomføring av stuntkurs. I januar 2011 ble virksomheten tildelt ,- i forprosjektmidler hvor det ble gjennomført et pilotprosjekt som omfattet kurs, promoteringsarbeid og utvikling av forretningsplan. Forprosjektet har kartlagt et betydelig markedspotensial og næringsgrunnlag og har utviklet en forretningsplan for videre utvikling av virksomheten. Tilskudd gis til et opplæringsprogram som består av undervisning i Tromsø, kursing i utlandet, og hospitering for stuntlærlinger i tv- og filmproduksjon. Det skal også gjøres mindre investeringer i utstyr. Søker har ambisjoner om lokale, nasjonale og internasjonale oppdrag innen film og teater. Prosjekt- og målbeskrivelse: En profesjonalisering og videre utvikling av stuntvirksomheten vil ikke bare styrke virksomheten, sikre en heltidsarbeidsplass og gi oppdrag for flere stuntmenn og kvinner, men vil også kunne bidra til infrastrukturutvikling for en profesjonell filmbransje i Nord-Norge. Nr. 25, Frostworld Records ved Aggie E. Peterson, Utøver, musikk, ,- Har solid erfaring fra tidligere nasjonale og internasjonale lanseringer. I desember 2010 ble virksomheten tildelt ,- til ferdigstilling av album og første del av lansering som har vist at albumet har et betydelig kommersielt potensial, både nasjonalt og internasjonalt. I perioden er det også utviklet en god plan for den videre utvikling av virksomheten, hvor internasjonal lansering og markedsarbeid står sentralt. Tilskudd gis til markedsføring av album og artist i England og USA, promo og deltakelse på bransjetreff. Prosjekt- og målbeskrivelse: Ved internasjonal lansering og markedsføring av Radiomagnetic vil plateselskapet sikre inntekter til virksomheten som igjen gir varig verdiskapning og danner grunnlag for en heltidsarbeidsplass. Virksomheten vil også gi oppdrag i større omfang til lokale ressurser som vil benyttes til booking og gjennomføring av konsertvirksomhet.

6 Nr. 26, Skog Management ved Kari Helene Skog, fasilitør, management, musikk, ,- Har opparbeidet seg god erfaring og nettverk fra managementarbeid innen folkemusikk. Skog Management vil fortsette å utvikle sine tjenester der, samtidig som virksomhetens fokusområder utvides både i form av tjenester som booking og musikkgenre, samt samarbeid med event-arrangører. I desember 2010 ble virksomheten tildelt ,- til et forprosjekt der managementarbeidet med en artist ble brukt som en pilot og ga grunnlag for utvikling av forretningsplan for virksomhetens videre utvikling. Tilskudd gis til markedsarbeid i forbindelse med deltakelse på musikkmesser for en artist og en gruppe, utvikling av markedsføringspakker for innsalg til artister og booking, samt hospitering hos et etablert management selskap. Prosjekt- og målbeskrivelse: Prosjektet vil sikre inntekter til virksomheten som igjen gir varig verdiskapning, i tillegg til å styrke et ledd i en mangelfull verdikjede som kan få betydning for kommersialisering og profesjonalisering av lokale artister og ansees å ha betydelig verdiskapnings potensial i første og andre ledd. Nr. 30, Forprosjekt: RadArt, ved Kristin Eriksen Bjørn, tilrettelegger, kunst og kultur, ,- RadArt er et bransjeorgan som samler frie scenekunstnere og som via tilretteleggende tiltak styrker det kreative miljøet i Tromsø. I desember 2010 ble foreningen tildelt midler til utvikling av innovativ markedsføring og styrking av økonomikompetanse for RadArts medlemmer. Tilskudd gis nå til kartlegging av ulike kunstfelts behov for en residensstruktur med produksjonsfasiliteter og for å utvikle realiserbare planer for etablering av en varig struktur. Det langsiktige målet er en selvfinansiert driftsmodell. Prosjektet vil søke både offentlige og private finansiører til en eventuell etablering og vil forsøke å samordne andre initiativ på dette området. Prosjekt- og målbeskrivelse: Forprosjektet kan resultere i etablering av en residensstruktur som kan få stor betydning for hele landsdelen og kan bidra til at Tromsø utvikles som kultursentrum i Nord. Dette kan representere et betydelig verdiskapningspotensial i andre og tredje ledd. Nr. 35, Manifesto Film ved Anniken Hoel, produsent, film, ,- Et meget innovativt og nyskapende prosjekt innen interaktiv dokumentarfilm. Tilskudd gis til utvikling av konseptuel og teknologisk plattform, via et dokumentarfilmprosjekt, samt markedsføring av produksjonen. I dette prosjektet vil man ved å produsere filmen interaktivt, det vil si i samspill med bidragsytere over hele verden, utforske mulighetene for crowd funding (dvs. finansiere deler av filmen via publikum og bidragsytere) og samtidig skape interesse for filmen før den er produsert, og således rekruttere et større publikum. Prosjekt og målbeskrivelse: Ved gjennomføring av dette prosjektet har virksomheten ambisjon om å bli et produksjonsselskap i tet for interaktiv filmproduksjon. Prosjektet kan også gi virksomheten erfaring og kompetanse som kan sikre varige inntekter for fremtidige produksjoner ved bruk av nye finansierings og markedsføringsmodeller. All filmfaglig, produksjonsmessig og teknisk arbeid skal gjennomføres i Tromsøregionen og vil kunne være et positivt bidrag til den lokale film og IT-bransjen. Videre vil man sikre lokal kompetanseoverføring etter at prosjektet er sluttført. Nr. 42, Forprosjekt: Insomnia, ved Anette Tunheim Jakobsen, tildelt: ,-, tilrettelegger, musikk Insomnia er en unik festival med internasjonalt perspektiv. I desember 2010 ble Insomnia tildelt midler til utvikling av sponsorarbeid i et internasjonalt perspektiv og kuratering av et program som fokuserer på musikk fra Tromsø. I dette forprosjektet vil Insomnia i samarbeid med Music Export Norway, utvikle og gjennomføre et målrettet program for å skape en møteplass for norsk og internasjonal bransje med fokus på elektronika og relaterte elektroniske utrykk. Tilskudd gis til utvikling og gjennomføring av bransjetreffet. Prosjekt- og målbeskrivelse: Forprosjektet fungerer som en pilot hvor målet er å etablere en årlig møtearena/bransjetreff med finansiering fra Music Export Norway. Etablering av et slikt initiativ vil styrke festivalen, gi økt publikum, økte inntekter og det vil gi lokale utøvere bedre muligheter for eksponering, dialog og samarbeid med både den nasjonale og internasjonale bransjen. Dette kan representere et betydelig verdiskapningspotensial i første og andre ledd.

7 FORPROSJEKTER Nr. 4, Litteraturhus Nord, infrastruktur, litteratur, ,- I desember 2010 ble det gitt tilskudd til forprosjekt Trinn 1, som skulle utrede behov og fasiliteter, i tillegg til finansieringsplan og inntektsmodell for hovedprosjektet. Tilskudd gis til sluttføring av dette arbeidet og kan ansees som en forlengelse av forprosjektfasen. Prosjekt- og målbeskrivelse: Ambisjonen ved etableringen av et Litteraturhus Nord er å skape et litterært samlingssenter for hele nordområdet. I huset vil det bli arbeidsplasser til etablerte organisasjoner som Norsk Forfattersentrum, Universitetets forfatterstudie, forlag osv. I tillegg vil nye arbeidsplasser etableres som en kafé, bokhandel, og en driftsenhet som har ansvar for arrangementer i regi av Litteraturhus Nord. Videre vises det til at litterære organisasjoner som ikke har hatt representasjon i landsdelen vurderer å opprette kontor i huset. Ved ferdigstillelse regner man med at det er etablert et betydelig antall nye arbeidsplasser innenfor kulturnæringen. Etablering av et slik initiativ kan få stor betydning for utviklingen av det litterære miljøet og derigjennom andre miljøer som musikk og film, som for eksempel låtskrivere og manusforfattere, i regionen. Nr. 10, Badlands Entertainment, fasilitor, x-over, ,- Søker har et originalt konsept i nasjonal sammenheng, et etablert nettverk og fyller en nisje som kan ha et godt markedspotensial. Det søkes midler til utvikling av en et flertall av virksomhetens områder: plateselskap, TVproduksjon, magasin, foto og artikkelproduksjon og konsert/eventarrangør virksomhet. Tilskudd gis til gjennomføring av et fokusert forprosjekt i samarbeid med en mentor med bransjeerfaring, hvor målet er å kartlegge markedet, tjenester, inntektsmodell og organisering - som skal danne grunnlag for en forretningsplan for virksomhetens videre utvikling. Etablering av et slikt initiativ kan ha betydelig verdiskapningspotensial i første og andre ledd. Nr. 17, Bukta Event, arrangør, x-over, ,- Søker har solid kompetanse og erfaring fra mangeårig utvikling og drift av musikkfestival. Med dette prosjektet vil søker sikre nye inntektskilder til festivalen og ved å tilby eventtjenester samt rådgivnings- og konsulenttjenester. Det er et markedsmessig behov for slike typer tjenester i Tromsø-regionen og det ansees som positivt at man vil ha fokus på lokale artister og leverandører. Tilskudd gis til gjennomføring av et forprosjekt hvor målet er å kartlegge behov, produkter og tjenester, inntektsmodell og organisering som grunnlag for en forretningsplan for etablering av en virksomhet. Etablering av et slikt initiativ kan ha betydelig verdiskapningspotensial i første og andre ledd. Nr. 18, Arctic Ligt Photo, Ole Christian Salomonsen, utøver, foto/film, ,- En nordlysfilm som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet ligger til grunn i dette prosjektet. Søker vil via videre markedsmessig arbeid etablere og utvikle en virksomhet som skal levere bilder og film i tillegg til turistoppdrag og andre generelle fotooppdrag. Tilskudd gis til gjennomføring av et forprosjekt hvor målet er å kartlegge markedspotensial, salgs- og distribusjonskanaler og samarbeidspartnere innen filmbransjen som grunnlag for en forretningsplan for virksomhetens videre utvikling. Etablering av en slik virksomhet kan betydelig verdiskapningspotensial i første ledd. Nr. 45, Finito Bacalao Records ved Ola Rokkones, fasilitør, musikk, ,- Søker har opparbeidet seg god erfaring, nettverk og forankring i det lokale musikkmiljøet. Via plateutgivelser, vil søker kartlegge plateselskapets forretningsmessige potensial og bygge en plattform for videre satsning. Tilskudd gis til et forprosjekt som kartlegger markedet, behov, tjenester, distribusjon og inntektsmodell som grunnlag for en forretningsplan for virksomhetens videre utvikling. Etablering av en slik virksomhet kan betydelig verdiskapningspotensial i første ledd og andre ledd.

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 INNHOLD Cultivas verdier Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører Engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten og fremstår

Detaljer

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368 Byrådssak /12 Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen ESAN SARK-332-201000099-368 Hva saken gjelder: Bakgrunn for saken er bystyrets flertallsmerknad i forbindelse med Bergen

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud Årsrapport Prosjekt RadArt Hege Pålsrud Innholdsfortegnelse RAPPORT FOR PILOTPROSJEKT RADART 2010 3 1 PROSJEKT RADART 3 1.2 STYRINGSGRUPPE, PROSJEKTLEDER, GJESTESPILLGRUPPE, PROFILERING 3 1.3 VISJON 4

Detaljer

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger NOTAT Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger Bedriftskompetanse VINN AS er blitt bedt av prosjektledelsen for Tromsø Kulturnæringsfond (TKNF) om å vurdere de mulige økonomiske

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Januar 2010 Forfatter: hbo Sist lagret: 13.01.2010 11:32:00 Sist utskrevet: 13.01.2010 11:34:00 O:\Aktive

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE

HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE Pr 1.7.2015 INNHOLD Halvårsrapport Talent Norge AS pr 1.07.2015... 3 Bedre kunstnerisk utvikling... 4 Økonomisk oversikt... 4 Kort om de enkelte satsingene pr

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE

VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE Foto: Arne Terje Sæther, KASAVI. Med tro på kulturnæringen Vi møter et stort engasjement, og i løpet av vel ett års drift har

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway OLE MARIUS HYLLAND OG OLA K. BERGE TF-rapport nr. 296 2012 Tittel: Katedral, paviljong og

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Byrådens sak Byrådens sak nr.: 41/2013 Vår ref. (saksnr.): 201204981-26 sdato: 20.12.2013 Arkivkode: 899 TILSKUDD TIL INNOVASJON INNEN KULTUR OG KULTURNÆRINGER

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer