Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/15 Innovasjon ved UiS en statusrapport for 2014 Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Dokumenter i saken: Årsrapport 2014 Prekubator Det vises til styresak 42/14 hvor det ble gitt en statusrapport for 2013 samt en overordnet oversikt over innovasjonsaktiviteter tilknyttet UiS og vår randsone. Universitetet i Stavanger er gode på innovasjon og kommersialisering. Dette gjenspeiles også i nasjonale tilstandsrapporter og forskningsbarometre. Det er i løpet av 2014 satt i gang flere institusjonelle initiativ som skal bidra til å øke innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteten ved UiS enda mer. I denne saken vil styret få seg forelagt en statusrapport for innovasjonsaktiviteter i Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning og slutter seg til de vurderinger som ligger i saksframlegget. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 70/15 Innovasjon ved UiS en statusrapport for 2014 Bakgrunn Det understrekes innledningsvis at begrepet Innovasjon ved universitetene gjerne er knyttet til forskningsbasert næringsutvikling og verdiskaping mens begrepet entreprenørskap mer er knyttet opp til utdanningene. UiS har i sin strategi vedtatt at vi skal a) i større grad integrere innovasjon og entreprenørskap i studieporteføljen, b) ha tett samarbeid med samfunnet regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å bidra til å synliggjøre universitetet og styrke forskningsbasert innovasjon og verdiskaping, samt c) øke den eksterne finansieringen For randsone og kommersialisering er det vedtatt følgende tiltak: etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS aktivt eierskap i IRIS med klare forskningsstrategiske interesser i videreutviklingen av forskningsinstituttet styrking av PrekubatorTTO som universitetets TTO og skal sammen med IRIS Forskningsinvest og Ipark utvikle et helhetlig innovasjonssystem på Ullandhaug basert på samarbeid og arbeidsdeling og med målsetting om å bli nasjonalt ledende innen forskningsbasert nærings- og tjenesteutvikling. I det følgende omtales kort de viktigste redskaper og muligheter UiS kan jobbe med for å lykkes i sin strategi for innovasjon. PrekubatorTTO Selskapet er i god utvikling, og hadde i 2014 en omsetning på 13,6 mill kr og med et driftsresultat før skatt på 5,7 mill kr. Årets store overskudd skyldes i hovedsak en "exit" hvor et oppstartselskap som PrekubatorTTO hadde eierposter i, ble solgt. Overskuddet er lagt til selskapets egenkapital. Selskapet håndterte i 2014 i alt 63 ideer, hvorav 34 ved UiS. PrekubatorTTO gjorde 7 nye kommersialiseringer i 2014, dvs selskapsetablering eller lisenssalg, hvorav 5 fra UiS. Selskapet har 8 ansatte (6,5 årsverk), med tung og bred kompetanse. PrekubatorTTO har en portefølje på i alt 16 etablerte selskap/lisenser som følges opp. Årsrapport for selskapets tjenester overfor UiS er vedlagt. IRIS/IRIS Forskningsinvest (FI) IRIS driver oppdragsforskning og utviklingsprosjekter for privat og offentlig virksomhet og bidrar som sådan til innovasjon og verdiskaping i samfunns- og næringslivet. IRIS FI, som er 100 % eid av IRIS, tar ideer og forskningsresultater ut i ny næringsvirksomhet, og har i dag en portefølje på om lag 15 selskaper. Ideer har sitt utspring hovedsakelig fra IRIS, men også fra UiS og representerer hovedsakelig fagområdene energi og industriell bioteknologi. FI forvalter 3 selskaper hvor ideene har utspring fra UiS. Samlet balanseført verdi av tilknyttede selskaper økte fra 21 millioner kroner i 2013 til 59 millioner i Ipark Ipark AS er primært en del av det regionale apparatet for å skape ny gründervirksomhet, og har foruten noen investeringsmidler en inkubator for gründerbaserte oppstartbedrifter. Ipark er også inkubator for selskap som etableres med utgangspunkt i PrekubatorTTO og IRIS FI, når dette er ønskelig. Slik sett utgjør disse selskapene et komplett og sammenhengende system for innovasjon og nyskaping, basert på samarbeid og arbeidsdeling. UiS har ingen eierinteresser i Ipark. 2

3 Samordning av innovasjonsaktivitetene Innovasjonsaktivitetene på Ullandhaug har - primært av historiske grunner - vært delt mellom overnevnte samarbeidende aktører. Det har vært ønskelig å vurdere om nye organisatoriske løsninger kan bedre samarbeidet ytterligere. Målsettingen er å samordne totalmiljøet faglig og ressursmessig for å øke hastigheten fra ide til suksess, og for å fremstå som mer synlig, enhetlig og robust, og dermed også mer attraktiv for investormiljøene. Det er også stor konkurranse om nasjonale midler mellom universitetenes TTO-er, og et samlet og mer robust innovasjonsmiljø på Ullandhaug antas å være mer konkurransedyktig om slike midler. Det har derfor vært arbeidet med ulike modeller for sammenslåing av innovasjonsmiljøene på Ullandhaug, og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UiS, PrekubatorTTO, IRIS FI og Ipark fremla våren 2014 modeller for slik sammenslåing. Anbefalingen var at sammenslåingene skulle skje i 2 faser, hvor aktivitetene i PrekubatorTTO og IRIS FI først ble slått sammen ved etablering av et nytt felles selskap, og at en i en fase 2 innlemmet Iparks aktiviteter i dette felles selskapet. Modellen ble vedtatt i styrene for PrekubatorTTO og Ipark, men styret i Iris vedtok høsten 2014 foreløpig ikke å gå for en sammenslåing. Arbeidet med en sammenslåing har likevel fortsatt mellom PrekubatorTTO og Ipark, og med åpning for at Iris FI kan inngå i et nytt, felles selskap på et senere tidspunkt. Styrene i PrekubatorTTO og Ipark skal ta stilling til et felles grunnlagsdokument for en sammenslåing i sine styremøter, henholdsvis 22. og 26. juni Målsettingen er da å bruke høsten til detaljering og tilrettelegging, slik at operativ oppstart av et felles selskap kan skje fra årsskiftet. Finansiering FORNY2020 er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Prekubator TTO administrerer FORNY2020 i vår region, og mottok i mill. kroner i støtte til prosjektutvikling og verifisering av ideer i forskningsmiljøene. PrekubatorTTO er også deltaker i INNOMED-programmet, som tilsvarer FORNY innen helsesektoren. INNOMED er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, og er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. PrekubatorTTO/Stavangerregionen har i 2014 mottatt 1,7 mill. kroner i støtte fra dette programmet. VRI - Virkemiddel for regional innovasjon - er et program under Forskningsrådet, som i Rogaland administreres fra fylkeskommunen og et eget programstyre, der UiS er representert. Fagmiljø ved UiS har søkt om og fått innvilget flere prosjekt i dette programmet, PrekubatorTTO er såkalt kompetansemegler i programmets helse og velferdssatsing. Kompetansemegling er et tilbud til bedrifter som ønsker å øke sin innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskapning gjennom samarbeid med et forskingsmiljø. Kompetansemegling er igangsatt av Forskningsrådet i samarbeid med fylkeskommunene. Plogen Den helt innledende fasen fasen for så vel kulturutvikling som konkret tilrettelegging for å få fram innovative ideer har ved norske universiteter lav eller ingen finansiering, verken fra Forskningsrådet eller Kunnskapsdepartementet. UiS-styret har derfor vedtatt i US sak 68/13, en egen satsing på idèstimulering og utvikling av innovasjonskulturen ved UiS, både blant forskere og studenter. Også øvrige forskningsmiljø i regionen, nærings- og finansliv samt fylkeskommunen og Stavanger kommune, er invitert inn i en dugnad for et felles løft på dette området. Prosjektet går under navnet Plogen - en må pløye før en kan så, og så før en får vekst og kan høste. Målsettingen om å skaffe tilveie 20 mill kroner som over 5 år skal brukes i forsker- og studentmiljøene, er i ferd med å nås, og prosjektet startet i Prosjektet Plogen har fått positiv oppmerksomhet i Forskningsrådet. Innovasjon i næringsklynger I handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet, vedtatt av UiS-styret, heter det: «Fagmiljøene i UiS skal i samarbeid med IRIS inngå i (klynge)samarbeid med kultur-, samfunns- og næringsliv og andre relevante forskningsmiljøer for å bidra til forskningsbasert kunnskapsutvikling. Samarbeidet skal styrke fagmiljøene og bidra til forbedringer av eksisterende eller utvikling av nye næringer, produkter og tjenester. UiS og Ullandhaug-miljøet skal bli nasjonalt ledende innen forskningsbasert nærings- og tjenesteutvikling; forskningssentrene er sentrale virkemidler her». 3

4 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en hovedsatsing for Forskningsrådet innen forskningsdrevet innovasjon, og forutsetter samarbeid med næringslivet. SFI-er søkes med utgangspunkt i og med vertskap i en FoU-institusjon. UiS deltar i en SFI innen bore- og brønnaktiviteter (DRILLWELL) sammen med NTNU og SINTEF, der IRIS er vertskapsinstitusjon. UiS ble i 2013 nasjonalt senter (og vertskap) for økt oljeutvinning (IOR-senteret) sammen med IRIS og IFE. UiS arbeider nå sammen med IFE, Simula, Lyse m.fl om en søknad til Forskningsrådet om å bli et FME-senter innen fleksible, innovative energisystemer. Klyngeprogrammene ligger under Innovasjon Norge i et samarbeid med Forskningsrådet og SIVA. Klyngeprogrammene omfatter ARENA-programmet, Norwegian Centres of Expertise (NCE) og det nyetablerte programmet Global Centres of Expertise (GCE). Klyngeprogram søkes med utgangspunkt i næringslivet, men i samarbeid med forskningsinstitusjon(er). Innen klyngeprogrammene er UiS partner i NCE Culinology ( ), og fra høsten 2014 i et nytt ARENA-program innen velferdsteknologi; Norwegian Smart Care Cluster. Programmet ledes fra Ipark, og med omfattende bruker- og næringslivsstøtte. Smarter Cities og EU-prosjektet Triangulum er et såkalt fyrtårnprosjekt innen Horizon 2020, der UiS (CIPSI/CenSE) er deltaker, med Stavanger kommune som vertskap for Norges deltakelse. Andre fyrtårnbyer er Manchester og Eindhoven med 3 følgebyer i Europa. Prosjektet som er 5-årig og utløser totalt 200 mill kr i tilskudd fra EU, har fokus på smarte løsninger for fremtidens bærekraftige byer og samfunn. Fyrtårnbyene skal utvikle, gjennomføre og dele innovative løsninger på de 3 fagområdene mobilitet/transport, energieffektivisering og IKT. Tverrfaglig satsingsprosjekt: Samfunnskontakt og regional innovasjon ved UiS Det tverrfaglige satsingsprosjektet Samfunnskontakt og regional innovasjon ved UiS som styret vedtok i styresak US 36/13, er kommet godt i gang. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2014 bestående av vitenskapelig ansatte, studenter og sentraladministrasjon. Det er avholdt flere møter og en heldags workshop. Arbeidsmåten vil være at gode forslag og ideer vil bli implementert fortløpende, dersom de ikke er så omfattende at de vil kreve styrets tilslutning. Arbeidsgruppen har alt definert flere områder som det vil bli jobbet videre med, hvorav spesielt kan nevnes: DEMOLA, et prosjekt som involverer studenter i prosjekter i samarbeid med arbeidslivet, og å etablere en innovasjonskultur ved UiS. En statusrapport ble forelagt til styret i styresak US 13/15 i møtet US 13/15 gir en mer detaljert gjennomgang av planer for satsingen. Entreprenørskap og Studentinkubator Senter for entreprenørskap (SFE) har som formål å bidra til økt kunnskap og engasjement om entreprenørskap blant, og for, studenter ved UiS. Senteret samarbeider tett med Start UiS som er en studentorganisasjon som også arbeider for å øke interessen for entreprenørskap blant studenter ved UiS. SFE og Start UiS gjennomfører ulike studentdrevne arrangementer som f.eks. Jentemiddagen (arrangement med spesielt fokus på jenter og entreprenørskap) og Venture Cup (nasjonal forretningsplan - konkurranse for studenter). HHUiS jobber for tiden med en utredning av et nytt masterstudium/spesialisering i innovasjon og entreprenørskap knyttet til siviløkonomutdanningen. Det vurderes likevel som at studentaktiviteter har et langt større og uutløst potensiale for nyskaping og kreativitet ved UiS, jfr også det tverrfaglige satsingsområdet styret har vedtatt for 2014, se ovenfor. Forsknings- og innovasjonsavdelingen har sammen med PrekubatorTTO og Ipark tatt initiativ til å få etablert en egen studentinkubator i lokaler i Ipark. I en studentinkubator vil studenter kunne sitte sammen, alene eller i grupper for å konseptualisere ideer de har tro på kan videreføres til en bedriftsetablering eller til et konsept som eksisterende virksomheter kan dra nytte av. Nærheten til ipark sin inkubator vil være positivt for studentene og de virksomheter som er ved ipark. Det vil være viktig at en studentinkubator samarbeider med de andre initiativene som finnes i regionen (som Mess & Order og Innovation Dock). European Consortium of Innovative Universities (ECIU) UiS ble i 2012 det eneste norske medlem i ECIU, og utgjør sammen med de øvrige universitetsmedlemmene fra 10 land, et samarbeidsorgan for erfaringsutveksling og initiativ for å fremme innovativ og nyskapende aktivitet. 4

5 ECIU har revidert sin strategi og vil fremover ha en klarere organisering med to styringskomiteer og noen spesialinteresse-grupper. ECIU vil også mer mot EU og vise en klarere profil som både EU-kommisjonen og ECIU-medlemmene kan dra nytte av. UiS er involvert på flere områder i ECIU og forskningsdirektøren leder en styringsgruppe i ECIU som jobber med regional innovasjon og universitetets rolle i en regional kontekst. Dette arbeidet gir fruktbare erfaringer som kan anvendes i forhold til vår egen strategi som vektlegger innovasjonsarbeid i de kommende år. Forskningsbarometeret 2015 Årets barometer har en omfattende omtale av innovasjons- og kommersialiseringsvirksomheten i UHsektoren. UiS ligger bra an i ulike oversikter, blant annet når det gjelder antall kommersialiseringer og patenter. Lenke til Forskningsbarometeret 2015: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/forskningsbarometeret-2015/id / Se særlig side og side hvor UiS er nevnt. Universitetsdirektørens vurderinger: Universitetsdirektøren ser at det er god fremgang med innovasjonsarbeidet ved UiS. Hovedutfordringen for UiS er - som vurdert også av arbeidsgruppen for det tverrfaglige satsingsprosjektet å utvikle en innovasjonskultur i hele organisasjonen, og innarbeide og integrere vedtatte strategier og planer i det daglige arbeidet, både for forskere og studenter. UiS må også finne den rette balansen mellom å prioritere forskning og innovasjon i ressurstildeling til ulike innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Universitetsdirektøren mener at UiS har klart å få flere initiativer i gang, men vi kan hele tiden forbedre oss, og vi må holde trykket oppe. Særlig satsingen på studentenes rolle i innovasjonssystemet er viktig å få på plass. Det er også positivt at man ser på nye måter å forbedre organiseringen av innovasjonssystemet tilknyttet UiS. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning og slutter seg til de vurderinger som ligger i saksframlegget. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Troels Jacobsen forsknings- og innovasjonsdirektør Saksbehandler: Per Ramvi speisialrådgiver 5

6 Rapport Forskningsbasert Innovasjon ved Universitetet i Stavanger Rapporten er beregnet for bruk ved UiS og skal ikke formidles uten etter avtale med FIA Bilder: E. Tønnessen, Aftenbladet og Prekubator TTO 1

7 Innovasjon - Aktivitetsrapport: 2014 Innhold 1. Intro Arrangement Samarbeidsprosjekt - student Entreprenørskapsstudier Nye ideer Prosjekt Plogen FORNY prosjekt Kommersialiseringer Patenter Media/Kommunikasjon Rapport ihht departementskriterier Intro 2014 har vært et viktig år for regionens TTO med etablering av Prosjekt Plogen, økt idetilfang, og da spesielt fra UiS. Det er anvendt kapital til Forskningsbaserte Innovasjonsprosjekter i 2014 på 13.5 mnok, det er gjort aksjesalg/lisensinntekter på kr 7,1 mnok og det er hentet inn fremmedkapital til selskaper og prosjekter på 30 mnok (etableringsdato ). Direkte tilknyttet UiS er det anvendt 3,2 mnok samt at det er godkjent Verifisering/Optimaliseringsprosjekt for ca 9 mnok. God aktivitet mhp patentering og kommersialiseringer. Totalt 7 nye kommersialiseringer i 2014, hvorav 5 av kommersialiseringer har utspring fra UiS. Ny stor rapport som viser aktivitet, finansierieringsordninger mm er utarbeidet i 2014 og distribuert i Det arbeides videre med organisasjonsstruktur og sammenslåinger er diskutert mellom Prekubator TTO, IRIS Forskningsinvest og Ipark. Resultat av diskusjonene er usikre. 2

8 I 2014 har UiS hatt ett Verifiserings-/Optimaliseringsprosjekt, har vært part i ett og har fått godkjent ett nytt med oppstart Med pågående og nytt Verifiserings- /Optimaliseringsprosjekt, er budsjettrammen for disse ca 9 mnok over 2-3 år. Totalt har det ved UiS i 2014 vært innovasjonsprosjektaktivitet for 3,2 mnok (ca 1 mnok fra Plogen, 1,2 mnok Prekubator/Forny, og 1 mnok i Verifisering/Optimalisering). Godkjent patent i USA knyttet til nøkkelhåndtering, krypterte data og Cloud. Presentasjon av Chunming Rong, F5 IT og Prekubator TTO på UiS med inviterte gjester. Bilde fra artikkel i Stavanger Aftenblad. Universitetet i Stavanger er største eier i Prekubator TTO, har styreleder og en har lenge hatt samarbeid. Styret legger strategi og fører kontroll med selskapet, samtidig som det behandler søknad om midler til tidligfase innovasjonsprosjekt (lokale FORNY). Midlene som anvendes er basert på bevilgninger mottatt av Norges forskningsråds FORNY program. De fleste ideene og prosjektene har opprinnelse fra Tek.Nat, men vi begynner å få noe aktivitet i de andre fagmiljøene som viser igjen i resultatene. I 2013 ble første Innomed-prosjekt etablert i samarbeid med UiS (Hotelhøgskolen). Prosjektet har tittel Næringsriktig mat Maten er ikke gitt før den er spist. Kommuner, FoU miljø og bedrifter er partnere i prosjektet. I 2014 ble første kommersialisering gjennomført i samarbeid med Handelshøyskolen/SV-fakultetet - Huddlestock Capital. Studenter har vært involvert i Prosjekt Plogen (6 Phd og 6 studenter (hovedsakelig Master)). I tillegg har studenter vært aktive i innovasjonsprosjektet flytende vindmølle (Gwind), og SUS-prosjekt Lead Shielding. 2. Arrangement Påskestunt. Før påske inviterte vi oss til TekNat, Lesesenteret og Helsefag, samt var en tur innom FIA. Vi delte ut boller fra Charles og De, informasjon om Prosjekt Plogen samt hadde påskeegg-trekning. At vi (6 personer) tilbrakte tid i gangene på UiS ble veldig godt mottatt og flere ideer ble meldt inn og det kom søknader til Prosjekt Plogen. 3

9 Sommeravslutning med jordbær og is ble tradisjon tro avholdt med nøkkelpersoner som arbeider med forskning og innovasjon. Representanter fra UiS, SUS, IRIS og Nofima. Impact Week deltakelse med for-arrangement innen IPR og deltakelse i utvidet komite. Innovasjonsseminar med middag i desember ble avholdt med gode foredrag fra forskningsmiljø og forskere. God stemning og gode tilbakemeldinger. Innovasjonskulturprosjekt Prekubator TTO har deltatt i arbeidsgruppe for Innovasjonskultur og har gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte og studenter. Totalt ble 27 personer intervjuet, hvorav 5 studenter. Det er avlevert rapport med forslag til tiltak fra respondentene. Demola er vurdert av UiS som et nytt virkemiddel for å videreutvikle student og næringslivskontakt. Prekubator TTO har fått informasjon, stiller seg positiv til tiltaket og vil gjerne bidra i videre vurdering og eventuell implementering i Venture Cup ble avholdt med nasjonal finale i Stavanger. Arild Bøe bidrog fra Prekubator TTO med jury-arbeid. 3. Samarbeidsprosjekt - student Studenter fra UiS har vært involvert i verifiseringsprosjektet Lead Shielding (SUS/PrekubatorTTO-prosjekt). Prosjektet (og studentene) ble trukket frem I magasinet Tekna som eksempel på Innovasjon i Offentlig sektor. Artikkelen var på ca 20 sider, hvorav prosjektet var vist på 10 sider. 4. Entreprenørskapsstudier Prekubator TTO har vært diskusjonspartner knyttet til kurs/studier i innovasjon/entreprenørskap. Det arbeides med dette både ved Handelshøgskolen og Senter for Entreprenørskap samt TeknNat mhp Doktorgradsstipendiater. 4

10 5. Nye ideer 34 nye ideer er registrert fra UiS, en markant oppgang fra UiS står for 54 % av ideene av alle mottatte ideer i Ideer registrert 2014 fordelt på forskningsmiljø. Ideer 2014 registrert på bransje (tall alle institusjoner) 6. Prosjekt Plogen 2014 Prosjekt Plogen ble etablert i Prosjektet er ikke fullfinansiert, men en valgte å starte prosjektet ved UiS og videreføre med SUS, IRIS og HSH fra og med Målsetningen med Prosjektet er å få frem flere ideer, styrke ideene slik at prosjektene kan nå opp i konkurranse om nasjonale og internasjonale midler, øke næringsutvikling, samt koble studenter. Resultat for 2014 er at prosjektet er nesten fullfinansiert. UiS, Prekubator TTO, Universitetsfondet, Rogaland fylkeskommune har bidratt med finansiering. HSH, IRIS og SUS har bekreftet deltakelse i løpet av 2014 og det er god dialog med SR-Bank (som ga endelig bekreftelse januar 2015). Det er kommet frem 23 nye innovasjonsideer, det er etablert ett selskap og det er blitt inkludert minimum 6 Phd studenter og 6 studenter. Prosjekter som har fått Plogen midler i 2015: 1. Hybrid Secure Cloud Token technology scheme for big data - Information Technology / Security The project is about to design a Secure Scheme for shared big data in the Big Data Cloud with the cryptography technologies, which can meet some secure requirement for big data in the Big Data Cloud, such as confidentiality, integrality, authentication, authorization etc. 2. Ice management by ice crushing - Oil & Gas The project aims to develop a new method to crush ice from a distance, most efficiently from the vessel or the structure to reliably manage ice to avoid damages to vessels and structures. 5

11 3. Oil and gas production by resonant fracking - Oil & Gas The project is to develop a new technology to open up reservoir rock in a controlled manner, limiting damage to the environment and controlling better the fracking processes. 4. Identification of oil theft and oil spill - Oil & Gas A new technology that identifies when oil theft activities are ongoing, and technology for identifying leaks in pipelines so pipelines can be restored. 5. GPenSIM - Information Technology General Purpose Petri Net Simulator (GPenSIM) technology is a software tool based on discrete mathematics known as Petri nets. GPenSIM is useful for modelling, simulation, and analysis of any theoretical (hypothetical) or real-world discrete event dynamic systems. 6. Protecting network services from failures and attacks - Information technology The project aims to develop an improved fault tolerance and failure handling technology for replicated servers and to improve the performance of highly available services. 7. Next generation diet for fish - Biotechnology The aim of the project is to develop a highly effective diet for fish incorporating immunostimulants, to enhance the resistance of cultured fish to disease and stress. 8. System for growing of microalgae cultures - Biotechnology The project aims to carry out an in-depth literature study, feasibility study and documentation based on comprehensive bioinformatics analyses of different public databases and computational tools to identify key targets for genetic engineering approaches to increase the omega-3 fatty acid productivity of a specific microalga. 9. Algothronix advanced trading app - Information Technology / Software The Algothronix Advanced Trading App (AATA) project aims to develop and model a complex artificial (virtual) trading robot based on the multi-agent approach. This implies a development of an advanced trading platform that trades automatically when it detects windows or opportunities for financial gain. 10. Application of carbon nanotubes for enhanced oil recovery - Oil & Gas The technology will be applied for enhanced oil recovery, combining UiS s long competence in EOR with competence in controlled carbon nanotube synthesis, very promising nanotechnology development for EOR can be achieved. 11. Operation and maintenance simulation tool - Oil & Gas The technology is a decision support tool for offshore wind park developers to analyse and simulate the marine logistics system needed to operate and maintain the offshore wind park throughout its lifetime. 12. In vitro propagation of selected tree species - Biotechnology In vitro propagation is used commercially for propagation of some plant species, for example orchids, pot plants, fruit tree rootstocks, Rhododendron and some forest trees etc.the project is about to develop the method for ornamental trees and bushes that are of commercial interest in Rogaland and Norway. 13. Automated Dual Gradient Drilling - Oil & Gas This project aims to develop an advanced technical method for automated DGD system by regulating the mud level in the riser to maintain the stable bottom hole pressure during connection operations. 14. Biodegradable nano-polyfibers - Oil & Gas / Nanotechnology The project is to develop and synthesise nanopolymer fibres for waste treatment offshore. 15. Dewatering of oily sludge from drilling mud - Oil & Gas / Nanotechnology The project is to de-liquidize the solid phase of destabilized drilling mud by applying variations in shear and pressure. 6

12 16. Real-time Drilling Risk Prediction Platform - Oil & Gas The project is to evalaute possibility of a commerical application of information tehcnology that can provide an independent assessment, review, and monitoring of drilling risks using field data interpreted by an anonymous pool of internal and/or external subject-matter experts. 17. Molecular engineering of transglutaminase - Biotechnology The project is to create a novel product, biological glue, with molecular characteristics that allow it to be used in big-scale in vitro processes. 18. Locally produced organic wine - Agriculture The project aims to research and develop grape varieties that will contribute to job creation in Rogaland, but also contribute to viticulture in different locations in Norway. Addressing climate change in our world is great, but this will contribute to great opportunities for growing grapes and wine production in Norway. 19. Generation of triploid sterile woody trees for urban greening - Biotechnology The project is to develop methodologies and protocols to produce infertile triploid exotic (non-native) trees for urban greening use in Western Norway. 20. Development of a small-scale culturing system for microalgae - Biotechnology The project is to build a pilot system for growing of microalgal cultures in sterile laboratory conditions to optimize and standardize growth and to test the influence of different parameters (e.g. light intensity, carbon source supply, temperature). 21. In-depth literature and bioinformatics survey for development of climate resistant crops in repercussion of global climate change The project is to increase crop productivity with a special focus on rice, which is staple food for more that 60% of global population and the third most important crop after wheat & corn. 7. FORNY prosjekt 2014 I tillegg til Plogen prosjekt igangsettes det FORNY og andre Innovasjonsprosjekt. Noen prosjekter kan være registrert begge steder, som også er målsetningen. - Simulation Monitoring Maintsys - Sterile planter - Casing Cutter - Algotronics - Probability Mapping - PLCD - Gwind Kunst - Underwater Pipeline repair - Transglutaminase I tillegg ble Casing Cutter godkjent i 2014 med prosjektmidler fra Proof of concept på kr. 4,5 mnok. 7

13 I mange prosjekter gjennomfører vi kartlegginger knyttet til mulige patenterbare trekk og eller bransjeområder. F.eks har vi kartlagt anvendelsesområder for enzymer knyttet til UiS-prosjektet Transglutaminase. Rapport inneholder mye informasjon og kan summeres som vist under. 8. Kommersialiseringer 2014 Huddlestock Capital AS - Murshid Ali ShoreLine AS - Ole Erik Vestøl Endrerud Krypetering/nøkkelhåndtering F5 IT AS - Chunming Rong Injeksjonsventil TCO AS - Bernt Ådnøy Teknomar AS - Rune Melberg Bedriftsetablering Bedriftsetablering Lisensavtale Lisensavtaler Bedriftsetablering I tillegg er det en bedriftsetabling og en lisensavtale/salgsavtale knyttet til SUS. 9. Patenter 2014 Project Patent Title Status Underwater Pipeline Repair Probability Mapping Probability Mapping Underwater pipeline repair for automated composite lamination Probability Mapping for visualisation and analysis of biomedical images Probability Mapping for visualisation and analysis of biomedical images Priority filing - UK National Phase entry EPO National Phase entry US 14/364,811 8

14 Probability Mapping Probability Mapping / MRI Infarct Algotronics / HuddleStock Casing Cutter Cloud Security Probability Mapping for visualisation and analysis of biomedical images National Phase entry AU Method of analysis of cardiac images Grant US 8,784,328 Apparatus, dasta base system and computer program product for trading financial instruments Method and tool for removal of casings in wells System for protecting an encrypted information unit *Totalt: 3 nye prioritets søknader, 2 innvilget og 3 nye nasjonale fase søknader Priority filing - US 14/474,243 Priority filing - EPO EP Grant US 8,855, Media/Kommunikasjon Prekubator TTO, har en facebook gruppe med ca. 500 medlemmer, som Prekubator publiserte ca. 60 nyheter i gjennom året. Nyhetene som publiseres i gruppen har I 2014 vært alt fra intervju med Erna Solberg på Solakonferansen I fjor til stillingsutlysninger. Prekubator har videre blitt omtalt I 16 artikler på uis.no, I tillegg til 11 andre artikler i media gjennom året (som vi kjenner til). Det har vært flere sider med omtale av UiS prosjekter i Stavanger Aftenblad (Gwind og Gwind kunst, Lekasjedeteksjonsteknologi og samarbeid med Innova og Oceaneering, Space Tech Transfer og UiS patent godkjent i USA). Cubility, som Prekubator TTO bisto i oppstartsfasen, ble solgt av Energy Ventures i 2014, og ble omtalt i Dagens Næringsliv mm. I tillegg er ny stor rapport utarbeidet. I rapporten er UiS fremhevet med prosjektene Probability Mapping, Smart Secure, Modular Leak Identification, Gwind, FloWizard, Huddlestock, Arctic Glue, Casing Cutter og Maintsys. Logo, kort beskrivelse av UiS og beskrivelse av Prosjekt Plogen er også inkludert. Det er arrangert flere møter og seminar, enten som vi har stått for selv, eller som vi har vært bidragsyter til. - Styremøter og behandling av lokale FORNY søknader - Enkeltforelesninger ved UiS møter med forskere - Tilstedeværelse, og presentasjoner ved UiSarrangement - Erfaringsutvekslingsseminar med is og jordbær, presentasjoner og spørsmålsrunder 9

15 - Innovasjonsseminar med presentasjon av forskningsmiljøene og utvalgte prosjekter fra UiS, IRIS, SUS og Nofima, avsluttet med middag. - IP alliance for Universitets TTO Prekubator TTO har deltatt på møter og seminar som er viktige i forhold til forskningsbasert innovasjon og premissgivere for finansiering og kompetanseutvikling. - FORNY 2020 /NFR - Innovasjonsmøter i Innomed - Virkemiddel for Regional Innovasjon (VRI) - Styrelederforum Ullandhaug - Solakonferansen (NHO) - Greater Stavangers årskonferanse - Medlem av Forening for Innovasjonsselskap - FORNY2020 Prosjektledersamling - Internasjonale konferanser og nettverk som AUTM, BIO, EICU Søknad om FORNY finansiering til regionen er omsøkt i 2013 og godkjent for 2014 og I 2014 er det omsøkt kompetanse og nettverksmidler, Verifiseringsmidler, Optimaliseringsmidler, lokale Forny og Prosjekt Plogen, samt Regionalt Utviklingsprogram (fylket) og RFF. PROJECT PLOGEN SUPPORTING NEW INNOVATIVE IDEAS Funding Available for Innovation and Commercialisation First Call for Applications Currently Open to UiS Employees I tillegg til å være partner og bindeledd med ulike programmer som (FORNY, INNOMED og VRI) har vi i 2014 blitt prosjektleder for SpaceTech Transfer - Romfartsprogram med European Space Agency. We are looking for innovative ideas to tackle future challenges. Annet å nevne. Mer aktiv bruk av Facebook, media, bilder og videoer. Det er brukt eksterne ressurspersoner på felles materiell som brosjyre og Rapport. 11. Rapport ihht departementskriterier Antall mottatte forretningsideer (fra egen og samarbeidende institusjoner) 63 og antall kommersialiseringer (forretningsideer, patentsøknader, lisensieringer og nye foretak fra aktivitet ved egen institusjon) er

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker

Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker Forfattere Mary G. Billington, Jens Kristian Fosse, Øyvind Heimset Larsen, Terje Lie, Gunn Vedøy Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013 Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap NF-rapport nr. 9/2011 Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap 20 15 Sissel Ovesen Arild Gjertsen Wenche Rønning 10 5 Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap av

Detaljer

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon KS Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon Dokumentasjonsrapport for utvikling av SLIK Verktøy for ledelse av systematisk innovasjon i kommunene RAPPORT 6.6.2014

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap

Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap RAPPORT 5/2008 Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap Tor Borgar Hansen og Siri Brorstad Borlaug NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Evaluering av Arena Eyde. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Eyde. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Eyde Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: 03.05.2012, kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013 Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00 Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Innkalt av

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer