Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/15 Innovasjon ved UiS en statusrapport for 2014 Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Dokumenter i saken: Årsrapport 2014 Prekubator Det vises til styresak 42/14 hvor det ble gitt en statusrapport for 2013 samt en overordnet oversikt over innovasjonsaktiviteter tilknyttet UiS og vår randsone. Universitetet i Stavanger er gode på innovasjon og kommersialisering. Dette gjenspeiles også i nasjonale tilstandsrapporter og forskningsbarometre. Det er i løpet av 2014 satt i gang flere institusjonelle initiativ som skal bidra til å øke innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteten ved UiS enda mer. I denne saken vil styret få seg forelagt en statusrapport for innovasjonsaktiviteter i Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning og slutter seg til de vurderinger som ligger i saksframlegget. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 70/15 Innovasjon ved UiS en statusrapport for 2014 Bakgrunn Det understrekes innledningsvis at begrepet Innovasjon ved universitetene gjerne er knyttet til forskningsbasert næringsutvikling og verdiskaping mens begrepet entreprenørskap mer er knyttet opp til utdanningene. UiS har i sin strategi vedtatt at vi skal a) i større grad integrere innovasjon og entreprenørskap i studieporteføljen, b) ha tett samarbeid med samfunnet regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å bidra til å synliggjøre universitetet og styrke forskningsbasert innovasjon og verdiskaping, samt c) øke den eksterne finansieringen For randsone og kommersialisering er det vedtatt følgende tiltak: etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS aktivt eierskap i IRIS med klare forskningsstrategiske interesser i videreutviklingen av forskningsinstituttet styrking av PrekubatorTTO som universitetets TTO og skal sammen med IRIS Forskningsinvest og Ipark utvikle et helhetlig innovasjonssystem på Ullandhaug basert på samarbeid og arbeidsdeling og med målsetting om å bli nasjonalt ledende innen forskningsbasert nærings- og tjenesteutvikling. I det følgende omtales kort de viktigste redskaper og muligheter UiS kan jobbe med for å lykkes i sin strategi for innovasjon. PrekubatorTTO Selskapet er i god utvikling, og hadde i 2014 en omsetning på 13,6 mill kr og med et driftsresultat før skatt på 5,7 mill kr. Årets store overskudd skyldes i hovedsak en "exit" hvor et oppstartselskap som PrekubatorTTO hadde eierposter i, ble solgt. Overskuddet er lagt til selskapets egenkapital. Selskapet håndterte i 2014 i alt 63 ideer, hvorav 34 ved UiS. PrekubatorTTO gjorde 7 nye kommersialiseringer i 2014, dvs selskapsetablering eller lisenssalg, hvorav 5 fra UiS. Selskapet har 8 ansatte (6,5 årsverk), med tung og bred kompetanse. PrekubatorTTO har en portefølje på i alt 16 etablerte selskap/lisenser som følges opp. Årsrapport for selskapets tjenester overfor UiS er vedlagt. IRIS/IRIS Forskningsinvest (FI) IRIS driver oppdragsforskning og utviklingsprosjekter for privat og offentlig virksomhet og bidrar som sådan til innovasjon og verdiskaping i samfunns- og næringslivet. IRIS FI, som er 100 % eid av IRIS, tar ideer og forskningsresultater ut i ny næringsvirksomhet, og har i dag en portefølje på om lag 15 selskaper. Ideer har sitt utspring hovedsakelig fra IRIS, men også fra UiS og representerer hovedsakelig fagområdene energi og industriell bioteknologi. FI forvalter 3 selskaper hvor ideene har utspring fra UiS. Samlet balanseført verdi av tilknyttede selskaper økte fra 21 millioner kroner i 2013 til 59 millioner i Ipark Ipark AS er primært en del av det regionale apparatet for å skape ny gründervirksomhet, og har foruten noen investeringsmidler en inkubator for gründerbaserte oppstartbedrifter. Ipark er også inkubator for selskap som etableres med utgangspunkt i PrekubatorTTO og IRIS FI, når dette er ønskelig. Slik sett utgjør disse selskapene et komplett og sammenhengende system for innovasjon og nyskaping, basert på samarbeid og arbeidsdeling. UiS har ingen eierinteresser i Ipark. 2

3 Samordning av innovasjonsaktivitetene Innovasjonsaktivitetene på Ullandhaug har - primært av historiske grunner - vært delt mellom overnevnte samarbeidende aktører. Det har vært ønskelig å vurdere om nye organisatoriske løsninger kan bedre samarbeidet ytterligere. Målsettingen er å samordne totalmiljøet faglig og ressursmessig for å øke hastigheten fra ide til suksess, og for å fremstå som mer synlig, enhetlig og robust, og dermed også mer attraktiv for investormiljøene. Det er også stor konkurranse om nasjonale midler mellom universitetenes TTO-er, og et samlet og mer robust innovasjonsmiljø på Ullandhaug antas å være mer konkurransedyktig om slike midler. Det har derfor vært arbeidet med ulike modeller for sammenslåing av innovasjonsmiljøene på Ullandhaug, og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UiS, PrekubatorTTO, IRIS FI og Ipark fremla våren 2014 modeller for slik sammenslåing. Anbefalingen var at sammenslåingene skulle skje i 2 faser, hvor aktivitetene i PrekubatorTTO og IRIS FI først ble slått sammen ved etablering av et nytt felles selskap, og at en i en fase 2 innlemmet Iparks aktiviteter i dette felles selskapet. Modellen ble vedtatt i styrene for PrekubatorTTO og Ipark, men styret i Iris vedtok høsten 2014 foreløpig ikke å gå for en sammenslåing. Arbeidet med en sammenslåing har likevel fortsatt mellom PrekubatorTTO og Ipark, og med åpning for at Iris FI kan inngå i et nytt, felles selskap på et senere tidspunkt. Styrene i PrekubatorTTO og Ipark skal ta stilling til et felles grunnlagsdokument for en sammenslåing i sine styremøter, henholdsvis 22. og 26. juni Målsettingen er da å bruke høsten til detaljering og tilrettelegging, slik at operativ oppstart av et felles selskap kan skje fra årsskiftet. Finansiering FORNY2020 er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Prekubator TTO administrerer FORNY2020 i vår region, og mottok i mill. kroner i støtte til prosjektutvikling og verifisering av ideer i forskningsmiljøene. PrekubatorTTO er også deltaker i INNOMED-programmet, som tilsvarer FORNY innen helsesektoren. INNOMED er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, og er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. PrekubatorTTO/Stavangerregionen har i 2014 mottatt 1,7 mill. kroner i støtte fra dette programmet. VRI - Virkemiddel for regional innovasjon - er et program under Forskningsrådet, som i Rogaland administreres fra fylkeskommunen og et eget programstyre, der UiS er representert. Fagmiljø ved UiS har søkt om og fått innvilget flere prosjekt i dette programmet, PrekubatorTTO er såkalt kompetansemegler i programmets helse og velferdssatsing. Kompetansemegling er et tilbud til bedrifter som ønsker å øke sin innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskapning gjennom samarbeid med et forskingsmiljø. Kompetansemegling er igangsatt av Forskningsrådet i samarbeid med fylkeskommunene. Plogen Den helt innledende fasen fasen for så vel kulturutvikling som konkret tilrettelegging for å få fram innovative ideer har ved norske universiteter lav eller ingen finansiering, verken fra Forskningsrådet eller Kunnskapsdepartementet. UiS-styret har derfor vedtatt i US sak 68/13, en egen satsing på idèstimulering og utvikling av innovasjonskulturen ved UiS, både blant forskere og studenter. Også øvrige forskningsmiljø i regionen, nærings- og finansliv samt fylkeskommunen og Stavanger kommune, er invitert inn i en dugnad for et felles løft på dette området. Prosjektet går under navnet Plogen - en må pløye før en kan så, og så før en får vekst og kan høste. Målsettingen om å skaffe tilveie 20 mill kroner som over 5 år skal brukes i forsker- og studentmiljøene, er i ferd med å nås, og prosjektet startet i Prosjektet Plogen har fått positiv oppmerksomhet i Forskningsrådet. Innovasjon i næringsklynger I handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet, vedtatt av UiS-styret, heter det: «Fagmiljøene i UiS skal i samarbeid med IRIS inngå i (klynge)samarbeid med kultur-, samfunns- og næringsliv og andre relevante forskningsmiljøer for å bidra til forskningsbasert kunnskapsutvikling. Samarbeidet skal styrke fagmiljøene og bidra til forbedringer av eksisterende eller utvikling av nye næringer, produkter og tjenester. UiS og Ullandhaug-miljøet skal bli nasjonalt ledende innen forskningsbasert nærings- og tjenesteutvikling; forskningssentrene er sentrale virkemidler her». 3

4 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en hovedsatsing for Forskningsrådet innen forskningsdrevet innovasjon, og forutsetter samarbeid med næringslivet. SFI-er søkes med utgangspunkt i og med vertskap i en FoU-institusjon. UiS deltar i en SFI innen bore- og brønnaktiviteter (DRILLWELL) sammen med NTNU og SINTEF, der IRIS er vertskapsinstitusjon. UiS ble i 2013 nasjonalt senter (og vertskap) for økt oljeutvinning (IOR-senteret) sammen med IRIS og IFE. UiS arbeider nå sammen med IFE, Simula, Lyse m.fl om en søknad til Forskningsrådet om å bli et FME-senter innen fleksible, innovative energisystemer. Klyngeprogrammene ligger under Innovasjon Norge i et samarbeid med Forskningsrådet og SIVA. Klyngeprogrammene omfatter ARENA-programmet, Norwegian Centres of Expertise (NCE) og det nyetablerte programmet Global Centres of Expertise (GCE). Klyngeprogram søkes med utgangspunkt i næringslivet, men i samarbeid med forskningsinstitusjon(er). Innen klyngeprogrammene er UiS partner i NCE Culinology ( ), og fra høsten 2014 i et nytt ARENA-program innen velferdsteknologi; Norwegian Smart Care Cluster. Programmet ledes fra Ipark, og med omfattende bruker- og næringslivsstøtte. Smarter Cities og EU-prosjektet Triangulum er et såkalt fyrtårnprosjekt innen Horizon 2020, der UiS (CIPSI/CenSE) er deltaker, med Stavanger kommune som vertskap for Norges deltakelse. Andre fyrtårnbyer er Manchester og Eindhoven med 3 følgebyer i Europa. Prosjektet som er 5-årig og utløser totalt 200 mill kr i tilskudd fra EU, har fokus på smarte løsninger for fremtidens bærekraftige byer og samfunn. Fyrtårnbyene skal utvikle, gjennomføre og dele innovative løsninger på de 3 fagområdene mobilitet/transport, energieffektivisering og IKT. Tverrfaglig satsingsprosjekt: Samfunnskontakt og regional innovasjon ved UiS Det tverrfaglige satsingsprosjektet Samfunnskontakt og regional innovasjon ved UiS som styret vedtok i styresak US 36/13, er kommet godt i gang. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2014 bestående av vitenskapelig ansatte, studenter og sentraladministrasjon. Det er avholdt flere møter og en heldags workshop. Arbeidsmåten vil være at gode forslag og ideer vil bli implementert fortløpende, dersom de ikke er så omfattende at de vil kreve styrets tilslutning. Arbeidsgruppen har alt definert flere områder som det vil bli jobbet videre med, hvorav spesielt kan nevnes: DEMOLA, et prosjekt som involverer studenter i prosjekter i samarbeid med arbeidslivet, og å etablere en innovasjonskultur ved UiS. En statusrapport ble forelagt til styret i styresak US 13/15 i møtet US 13/15 gir en mer detaljert gjennomgang av planer for satsingen. Entreprenørskap og Studentinkubator Senter for entreprenørskap (SFE) har som formål å bidra til økt kunnskap og engasjement om entreprenørskap blant, og for, studenter ved UiS. Senteret samarbeider tett med Start UiS som er en studentorganisasjon som også arbeider for å øke interessen for entreprenørskap blant studenter ved UiS. SFE og Start UiS gjennomfører ulike studentdrevne arrangementer som f.eks. Jentemiddagen (arrangement med spesielt fokus på jenter og entreprenørskap) og Venture Cup (nasjonal forretningsplan - konkurranse for studenter). HHUiS jobber for tiden med en utredning av et nytt masterstudium/spesialisering i innovasjon og entreprenørskap knyttet til siviløkonomutdanningen. Det vurderes likevel som at studentaktiviteter har et langt større og uutløst potensiale for nyskaping og kreativitet ved UiS, jfr også det tverrfaglige satsingsområdet styret har vedtatt for 2014, se ovenfor. Forsknings- og innovasjonsavdelingen har sammen med PrekubatorTTO og Ipark tatt initiativ til å få etablert en egen studentinkubator i lokaler i Ipark. I en studentinkubator vil studenter kunne sitte sammen, alene eller i grupper for å konseptualisere ideer de har tro på kan videreføres til en bedriftsetablering eller til et konsept som eksisterende virksomheter kan dra nytte av. Nærheten til ipark sin inkubator vil være positivt for studentene og de virksomheter som er ved ipark. Det vil være viktig at en studentinkubator samarbeider med de andre initiativene som finnes i regionen (som Mess & Order og Innovation Dock). European Consortium of Innovative Universities (ECIU) UiS ble i 2012 det eneste norske medlem i ECIU, og utgjør sammen med de øvrige universitetsmedlemmene fra 10 land, et samarbeidsorgan for erfaringsutveksling og initiativ for å fremme innovativ og nyskapende aktivitet. 4

5 ECIU har revidert sin strategi og vil fremover ha en klarere organisering med to styringskomiteer og noen spesialinteresse-grupper. ECIU vil også mer mot EU og vise en klarere profil som både EU-kommisjonen og ECIU-medlemmene kan dra nytte av. UiS er involvert på flere områder i ECIU og forskningsdirektøren leder en styringsgruppe i ECIU som jobber med regional innovasjon og universitetets rolle i en regional kontekst. Dette arbeidet gir fruktbare erfaringer som kan anvendes i forhold til vår egen strategi som vektlegger innovasjonsarbeid i de kommende år. Forskningsbarometeret 2015 Årets barometer har en omfattende omtale av innovasjons- og kommersialiseringsvirksomheten i UHsektoren. UiS ligger bra an i ulike oversikter, blant annet når det gjelder antall kommersialiseringer og patenter. Lenke til Forskningsbarometeret 2015: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/forskningsbarometeret-2015/id / Se særlig side og side hvor UiS er nevnt. Universitetsdirektørens vurderinger: Universitetsdirektøren ser at det er god fremgang med innovasjonsarbeidet ved UiS. Hovedutfordringen for UiS er - som vurdert også av arbeidsgruppen for det tverrfaglige satsingsprosjektet å utvikle en innovasjonskultur i hele organisasjonen, og innarbeide og integrere vedtatte strategier og planer i det daglige arbeidet, både for forskere og studenter. UiS må også finne den rette balansen mellom å prioritere forskning og innovasjon i ressurstildeling til ulike innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Universitetsdirektøren mener at UiS har klart å få flere initiativer i gang, men vi kan hele tiden forbedre oss, og vi må holde trykket oppe. Særlig satsingen på studentenes rolle i innovasjonssystemet er viktig å få på plass. Det er også positivt at man ser på nye måter å forbedre organiseringen av innovasjonssystemet tilknyttet UiS. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning og slutter seg til de vurderinger som ligger i saksframlegget. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Troels Jacobsen forsknings- og innovasjonsdirektør Saksbehandler: Per Ramvi speisialrådgiver 5

6 Rapport Forskningsbasert Innovasjon ved Universitetet i Stavanger Rapporten er beregnet for bruk ved UiS og skal ikke formidles uten etter avtale med FIA Bilder: E. Tønnessen, Aftenbladet og Prekubator TTO 1

7 Innovasjon - Aktivitetsrapport: 2014 Innhold 1. Intro Arrangement Samarbeidsprosjekt - student Entreprenørskapsstudier Nye ideer Prosjekt Plogen FORNY prosjekt Kommersialiseringer Patenter Media/Kommunikasjon Rapport ihht departementskriterier Intro 2014 har vært et viktig år for regionens TTO med etablering av Prosjekt Plogen, økt idetilfang, og da spesielt fra UiS. Det er anvendt kapital til Forskningsbaserte Innovasjonsprosjekter i 2014 på 13.5 mnok, det er gjort aksjesalg/lisensinntekter på kr 7,1 mnok og det er hentet inn fremmedkapital til selskaper og prosjekter på 30 mnok (etableringsdato ). Direkte tilknyttet UiS er det anvendt 3,2 mnok samt at det er godkjent Verifisering/Optimaliseringsprosjekt for ca 9 mnok. God aktivitet mhp patentering og kommersialiseringer. Totalt 7 nye kommersialiseringer i 2014, hvorav 5 av kommersialiseringer har utspring fra UiS. Ny stor rapport som viser aktivitet, finansierieringsordninger mm er utarbeidet i 2014 og distribuert i Det arbeides videre med organisasjonsstruktur og sammenslåinger er diskutert mellom Prekubator TTO, IRIS Forskningsinvest og Ipark. Resultat av diskusjonene er usikre. 2

8 I 2014 har UiS hatt ett Verifiserings-/Optimaliseringsprosjekt, har vært part i ett og har fått godkjent ett nytt med oppstart Med pågående og nytt Verifiserings- /Optimaliseringsprosjekt, er budsjettrammen for disse ca 9 mnok over 2-3 år. Totalt har det ved UiS i 2014 vært innovasjonsprosjektaktivitet for 3,2 mnok (ca 1 mnok fra Plogen, 1,2 mnok Prekubator/Forny, og 1 mnok i Verifisering/Optimalisering). Godkjent patent i USA knyttet til nøkkelhåndtering, krypterte data og Cloud. Presentasjon av Chunming Rong, F5 IT og Prekubator TTO på UiS med inviterte gjester. Bilde fra artikkel i Stavanger Aftenblad. Universitetet i Stavanger er største eier i Prekubator TTO, har styreleder og en har lenge hatt samarbeid. Styret legger strategi og fører kontroll med selskapet, samtidig som det behandler søknad om midler til tidligfase innovasjonsprosjekt (lokale FORNY). Midlene som anvendes er basert på bevilgninger mottatt av Norges forskningsråds FORNY program. De fleste ideene og prosjektene har opprinnelse fra Tek.Nat, men vi begynner å få noe aktivitet i de andre fagmiljøene som viser igjen i resultatene. I 2013 ble første Innomed-prosjekt etablert i samarbeid med UiS (Hotelhøgskolen). Prosjektet har tittel Næringsriktig mat Maten er ikke gitt før den er spist. Kommuner, FoU miljø og bedrifter er partnere i prosjektet. I 2014 ble første kommersialisering gjennomført i samarbeid med Handelshøyskolen/SV-fakultetet - Huddlestock Capital. Studenter har vært involvert i Prosjekt Plogen (6 Phd og 6 studenter (hovedsakelig Master)). I tillegg har studenter vært aktive i innovasjonsprosjektet flytende vindmølle (Gwind), og SUS-prosjekt Lead Shielding. 2. Arrangement Påskestunt. Før påske inviterte vi oss til TekNat, Lesesenteret og Helsefag, samt var en tur innom FIA. Vi delte ut boller fra Charles og De, informasjon om Prosjekt Plogen samt hadde påskeegg-trekning. At vi (6 personer) tilbrakte tid i gangene på UiS ble veldig godt mottatt og flere ideer ble meldt inn og det kom søknader til Prosjekt Plogen. 3

9 Sommeravslutning med jordbær og is ble tradisjon tro avholdt med nøkkelpersoner som arbeider med forskning og innovasjon. Representanter fra UiS, SUS, IRIS og Nofima. Impact Week deltakelse med for-arrangement innen IPR og deltakelse i utvidet komite. Innovasjonsseminar med middag i desember ble avholdt med gode foredrag fra forskningsmiljø og forskere. God stemning og gode tilbakemeldinger. Innovasjonskulturprosjekt Prekubator TTO har deltatt i arbeidsgruppe for Innovasjonskultur og har gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte og studenter. Totalt ble 27 personer intervjuet, hvorav 5 studenter. Det er avlevert rapport med forslag til tiltak fra respondentene. Demola er vurdert av UiS som et nytt virkemiddel for å videreutvikle student og næringslivskontakt. Prekubator TTO har fått informasjon, stiller seg positiv til tiltaket og vil gjerne bidra i videre vurdering og eventuell implementering i Venture Cup ble avholdt med nasjonal finale i Stavanger. Arild Bøe bidrog fra Prekubator TTO med jury-arbeid. 3. Samarbeidsprosjekt - student Studenter fra UiS har vært involvert i verifiseringsprosjektet Lead Shielding (SUS/PrekubatorTTO-prosjekt). Prosjektet (og studentene) ble trukket frem I magasinet Tekna som eksempel på Innovasjon i Offentlig sektor. Artikkelen var på ca 20 sider, hvorav prosjektet var vist på 10 sider. 4. Entreprenørskapsstudier Prekubator TTO har vært diskusjonspartner knyttet til kurs/studier i innovasjon/entreprenørskap. Det arbeides med dette både ved Handelshøgskolen og Senter for Entreprenørskap samt TeknNat mhp Doktorgradsstipendiater. 4

10 5. Nye ideer 34 nye ideer er registrert fra UiS, en markant oppgang fra UiS står for 54 % av ideene av alle mottatte ideer i Ideer registrert 2014 fordelt på forskningsmiljø. Ideer 2014 registrert på bransje (tall alle institusjoner) 6. Prosjekt Plogen 2014 Prosjekt Plogen ble etablert i Prosjektet er ikke fullfinansiert, men en valgte å starte prosjektet ved UiS og videreføre med SUS, IRIS og HSH fra og med Målsetningen med Prosjektet er å få frem flere ideer, styrke ideene slik at prosjektene kan nå opp i konkurranse om nasjonale og internasjonale midler, øke næringsutvikling, samt koble studenter. Resultat for 2014 er at prosjektet er nesten fullfinansiert. UiS, Prekubator TTO, Universitetsfondet, Rogaland fylkeskommune har bidratt med finansiering. HSH, IRIS og SUS har bekreftet deltakelse i løpet av 2014 og det er god dialog med SR-Bank (som ga endelig bekreftelse januar 2015). Det er kommet frem 23 nye innovasjonsideer, det er etablert ett selskap og det er blitt inkludert minimum 6 Phd studenter og 6 studenter. Prosjekter som har fått Plogen midler i 2015: 1. Hybrid Secure Cloud Token technology scheme for big data - Information Technology / Security The project is about to design a Secure Scheme for shared big data in the Big Data Cloud with the cryptography technologies, which can meet some secure requirement for big data in the Big Data Cloud, such as confidentiality, integrality, authentication, authorization etc. 2. Ice management by ice crushing - Oil & Gas The project aims to develop a new method to crush ice from a distance, most efficiently from the vessel or the structure to reliably manage ice to avoid damages to vessels and structures. 5

11 3. Oil and gas production by resonant fracking - Oil & Gas The project is to develop a new technology to open up reservoir rock in a controlled manner, limiting damage to the environment and controlling better the fracking processes. 4. Identification of oil theft and oil spill - Oil & Gas A new technology that identifies when oil theft activities are ongoing, and technology for identifying leaks in pipelines so pipelines can be restored. 5. GPenSIM - Information Technology General Purpose Petri Net Simulator (GPenSIM) technology is a software tool based on discrete mathematics known as Petri nets. GPenSIM is useful for modelling, simulation, and analysis of any theoretical (hypothetical) or real-world discrete event dynamic systems. 6. Protecting network services from failures and attacks - Information technology The project aims to develop an improved fault tolerance and failure handling technology for replicated servers and to improve the performance of highly available services. 7. Next generation diet for fish - Biotechnology The aim of the project is to develop a highly effective diet for fish incorporating immunostimulants, to enhance the resistance of cultured fish to disease and stress. 8. System for growing of microalgae cultures - Biotechnology The project aims to carry out an in-depth literature study, feasibility study and documentation based on comprehensive bioinformatics analyses of different public databases and computational tools to identify key targets for genetic engineering approaches to increase the omega-3 fatty acid productivity of a specific microalga. 9. Algothronix advanced trading app - Information Technology / Software The Algothronix Advanced Trading App (AATA) project aims to develop and model a complex artificial (virtual) trading robot based on the multi-agent approach. This implies a development of an advanced trading platform that trades automatically when it detects windows or opportunities for financial gain. 10. Application of carbon nanotubes for enhanced oil recovery - Oil & Gas The technology will be applied for enhanced oil recovery, combining UiS s long competence in EOR with competence in controlled carbon nanotube synthesis, very promising nanotechnology development for EOR can be achieved. 11. Operation and maintenance simulation tool - Oil & Gas The technology is a decision support tool for offshore wind park developers to analyse and simulate the marine logistics system needed to operate and maintain the offshore wind park throughout its lifetime. 12. In vitro propagation of selected tree species - Biotechnology In vitro propagation is used commercially for propagation of some plant species, for example orchids, pot plants, fruit tree rootstocks, Rhododendron and some forest trees etc.the project is about to develop the method for ornamental trees and bushes that are of commercial interest in Rogaland and Norway. 13. Automated Dual Gradient Drilling - Oil & Gas This project aims to develop an advanced technical method for automated DGD system by regulating the mud level in the riser to maintain the stable bottom hole pressure during connection operations. 14. Biodegradable nano-polyfibers - Oil & Gas / Nanotechnology The project is to develop and synthesise nanopolymer fibres for waste treatment offshore. 15. Dewatering of oily sludge from drilling mud - Oil & Gas / Nanotechnology The project is to de-liquidize the solid phase of destabilized drilling mud by applying variations in shear and pressure. 6

12 16. Real-time Drilling Risk Prediction Platform - Oil & Gas The project is to evalaute possibility of a commerical application of information tehcnology that can provide an independent assessment, review, and monitoring of drilling risks using field data interpreted by an anonymous pool of internal and/or external subject-matter experts. 17. Molecular engineering of transglutaminase - Biotechnology The project is to create a novel product, biological glue, with molecular characteristics that allow it to be used in big-scale in vitro processes. 18. Locally produced organic wine - Agriculture The project aims to research and develop grape varieties that will contribute to job creation in Rogaland, but also contribute to viticulture in different locations in Norway. Addressing climate change in our world is great, but this will contribute to great opportunities for growing grapes and wine production in Norway. 19. Generation of triploid sterile woody trees for urban greening - Biotechnology The project is to develop methodologies and protocols to produce infertile triploid exotic (non-native) trees for urban greening use in Western Norway. 20. Development of a small-scale culturing system for microalgae - Biotechnology The project is to build a pilot system for growing of microalgal cultures in sterile laboratory conditions to optimize and standardize growth and to test the influence of different parameters (e.g. light intensity, carbon source supply, temperature). 21. In-depth literature and bioinformatics survey for development of climate resistant crops in repercussion of global climate change The project is to increase crop productivity with a special focus on rice, which is staple food for more that 60% of global population and the third most important crop after wheat & corn. 7. FORNY prosjekt 2014 I tillegg til Plogen prosjekt igangsettes det FORNY og andre Innovasjonsprosjekt. Noen prosjekter kan være registrert begge steder, som også er målsetningen. - Simulation Monitoring Maintsys - Sterile planter - Casing Cutter - Algotronics - Probability Mapping - PLCD - Gwind Kunst - Underwater Pipeline repair - Transglutaminase I tillegg ble Casing Cutter godkjent i 2014 med prosjektmidler fra Proof of concept på kr. 4,5 mnok. 7

13 I mange prosjekter gjennomfører vi kartlegginger knyttet til mulige patenterbare trekk og eller bransjeområder. F.eks har vi kartlagt anvendelsesområder for enzymer knyttet til UiS-prosjektet Transglutaminase. Rapport inneholder mye informasjon og kan summeres som vist under. 8. Kommersialiseringer 2014 Huddlestock Capital AS - Murshid Ali ShoreLine AS - Ole Erik Vestøl Endrerud Krypetering/nøkkelhåndtering F5 IT AS - Chunming Rong Injeksjonsventil TCO AS - Bernt Ådnøy Teknomar AS - Rune Melberg Bedriftsetablering Bedriftsetablering Lisensavtale Lisensavtaler Bedriftsetablering I tillegg er det en bedriftsetabling og en lisensavtale/salgsavtale knyttet til SUS. 9. Patenter 2014 Project Patent Title Status Underwater Pipeline Repair Probability Mapping Probability Mapping Underwater pipeline repair for automated composite lamination Probability Mapping for visualisation and analysis of biomedical images Probability Mapping for visualisation and analysis of biomedical images Priority filing - UK National Phase entry EPO National Phase entry US 14/364,811 8

14 Probability Mapping Probability Mapping / MRI Infarct Algotronics / HuddleStock Casing Cutter Cloud Security Probability Mapping for visualisation and analysis of biomedical images National Phase entry AU Method of analysis of cardiac images Grant US 8,784,328 Apparatus, dasta base system and computer program product for trading financial instruments Method and tool for removal of casings in wells System for protecting an encrypted information unit *Totalt: 3 nye prioritets søknader, 2 innvilget og 3 nye nasjonale fase søknader Priority filing - US 14/474,243 Priority filing - EPO EP Grant US 8,855, Media/Kommunikasjon Prekubator TTO, har en facebook gruppe med ca. 500 medlemmer, som Prekubator publiserte ca. 60 nyheter i gjennom året. Nyhetene som publiseres i gruppen har I 2014 vært alt fra intervju med Erna Solberg på Solakonferansen I fjor til stillingsutlysninger. Prekubator har videre blitt omtalt I 16 artikler på uis.no, I tillegg til 11 andre artikler i media gjennom året (som vi kjenner til). Det har vært flere sider med omtale av UiS prosjekter i Stavanger Aftenblad (Gwind og Gwind kunst, Lekasjedeteksjonsteknologi og samarbeid med Innova og Oceaneering, Space Tech Transfer og UiS patent godkjent i USA). Cubility, som Prekubator TTO bisto i oppstartsfasen, ble solgt av Energy Ventures i 2014, og ble omtalt i Dagens Næringsliv mm. I tillegg er ny stor rapport utarbeidet. I rapporten er UiS fremhevet med prosjektene Probability Mapping, Smart Secure, Modular Leak Identification, Gwind, FloWizard, Huddlestock, Arctic Glue, Casing Cutter og Maintsys. Logo, kort beskrivelse av UiS og beskrivelse av Prosjekt Plogen er også inkludert. Det er arrangert flere møter og seminar, enten som vi har stått for selv, eller som vi har vært bidragsyter til. - Styremøter og behandling av lokale FORNY søknader - Enkeltforelesninger ved UiS møter med forskere - Tilstedeværelse, og presentasjoner ved UiSarrangement - Erfaringsutvekslingsseminar med is og jordbær, presentasjoner og spørsmålsrunder 9

15 - Innovasjonsseminar med presentasjon av forskningsmiljøene og utvalgte prosjekter fra UiS, IRIS, SUS og Nofima, avsluttet med middag. - IP alliance for Universitets TTO Prekubator TTO har deltatt på møter og seminar som er viktige i forhold til forskningsbasert innovasjon og premissgivere for finansiering og kompetanseutvikling. - FORNY 2020 /NFR - Innovasjonsmøter i Innomed - Virkemiddel for Regional Innovasjon (VRI) - Styrelederforum Ullandhaug - Solakonferansen (NHO) - Greater Stavangers årskonferanse - Medlem av Forening for Innovasjonsselskap - FORNY2020 Prosjektledersamling - Internasjonale konferanser og nettverk som AUTM, BIO, EICU Søknad om FORNY finansiering til regionen er omsøkt i 2013 og godkjent for 2014 og I 2014 er det omsøkt kompetanse og nettverksmidler, Verifiseringsmidler, Optimaliseringsmidler, lokale Forny og Prosjekt Plogen, samt Regionalt Utviklingsprogram (fylket) og RFF. PROJECT PLOGEN SUPPORTING NEW INNOVATIVE IDEAS Funding Available for Innovation and Commercialisation First Call for Applications Currently Open to UiS Employees I tillegg til å være partner og bindeledd med ulike programmer som (FORNY, INNOMED og VRI) har vi i 2014 blitt prosjektleder for SpaceTech Transfer - Romfartsprogram med European Space Agency. We are looking for innovative ideas to tackle future challenges. Annet å nevne. Mer aktiv bruk av Facebook, media, bilder og videoer. Det er brukt eksterne ressurspersoner på felles materiell som brosjyre og Rapport. 11. Rapport ihht departementskriterier Antall mottatte forretningsideer (fra egen og samarbeidende institusjoner) 63 og antall kommersialiseringer (forretningsideer, patentsøknader, lisensieringer og nye foretak fra aktivitet ved egen institusjon) er

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 58/16 Innovasjon ved UiS en statusrapport for 2015 Saksnr: 16/03046-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 42/14 Innovasjon ved UiS - en statusrapport ephortesak: 2014/1663 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forskningsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Troels

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

Samhandling med næringslivet

Samhandling med næringslivet Samhandling med næringslivet Prorektor Dag Husebø og Leder for senter for entreprenørskap Minnah F. Haniffa Universitetet i Stavanger uis.no 17. oktober 2017 Mål for innlegg 1. UiS og regionen, i dag og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet

Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Hvorfor forskning? Det blir 2 milliarder flere mennesker på jorden frem til 2050. Vi trenger derfor mere mat, energi

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 52/17 Forskningsbasert innovasjon ved UiS en statusrapport for 2016 Saksnr: 17/03257-2 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller

Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller Compact and effective Primary Separation of Wastewater 25 years of experience 43 employees

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Frode Braadland EU rådgiver Innovasjon Norge Agder Eyde-nettverket, 23.03.2010 Finansieringsmuligheter i EU 3 virkemidler for næringslivet Eco-innovation Intelligent

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 35/16 Utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - utkast til avtale Saksnr: 16/00664-7 Saksansvarlig: Kristofer

Detaljer

Koblingen utdanning, forskning, og innovasjon hva skal til? Morten Dæhlen

Koblingen utdanning, forskning, og innovasjon hva skal til? Morten Dæhlen Koblingen utdanning, forskning, og innovasjon hva skal til? Morten Dæhlen Realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo UIO: Livsvitenskap Livsvitenskap Jord og rom Energi og materialer UIO: Energi Muliggjørende

Detaljer

NTNU Technology Transfer AS

NTNU Technology Transfer AS 1 Hva kan NTNU Technology Transfer gjøre for deg? Institutt for Elektronikk og Telekommunikasjon Faglærermøte, 02.06.08 Martin Stok. Prosjektleder Anders Aune, Sr. Prosjektleder 2 Teknologioverføring Benefits

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Fra idé til forretning

Fra idé til forretning Fra idé til forretning - Forskningens rolle Litteraturhuset 16/6-2010 Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, Forskningsrådet OECDs utfordring til Norge (rapport 2008 om norsk innovasjonspolitikk)) The key

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Felles arena for innovasjon

Felles arena for innovasjon Felles arena for innovasjon FME Innovasjonsforum CenSES Entreprenørskole UngEnergi Kommersialiseringsrammeverk Asgeir Tomasgard Innovasjonsforum Koble forskning, industri og forvalting på tvers av teknologier

Detaljer

Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler

Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler 29.03.2011 Konsekvensene av klimaforandringene Cordis.europa.eu Matsikkerhet og -trygghet Energiforsyning og sikkerhet Tu.no Helse og velferd Ideen

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Horizon 2020 NHO. NÆRINGSLEDERFROKOST Oslo

Horizon 2020 NHO. NÆRINGSLEDERFROKOST Oslo Horizon 2020 NHO NÆRINGSLEDERFROKOST Oslo 30.03.16 NCE Smart Energy Markets Historikk 1996: Kommersiell knoppskyting fra Institutt for energiteknikk (IFE) 2003: Oppstart av inkubatorvirksomhet 2006: Utvikling

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

VRI Rogaland. Mai 2015

VRI Rogaland. Mai 2015 VRI Rogaland Mai 2015 Partnere i VRI Rogaland Rogaland fylkeskommune Fylkesmannens landbruksavdeling Innovasjon Norge Rogaland LO NHO Greater Stavanger Ryfylke IKS Haugaland Vekst Regionråd Dalane IRIS

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing? Regional forankring Kompetanse inkubasjon Tilgang på faglig kompetanse - forskning Dedikert team

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov 2010 Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 68/13 Søknader til Universitetsfondet ephortesak: 2013/2823 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Forskning i klynger. Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet

Forskning i klynger. Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Forskning i klynger Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet OVERSIKT OVER NORWEGIAN INNOVATION CLUSTERS Arena NCE GCE Målgruppe Klynger i en tidlig fase Modne klynger med nasjonal posisjon Modne

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS

US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS Styret US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS ephortenummer: 2010/1459 Møtedag: 10.06.10 Saksansvarlig: Jorunn H. Barka Informasjonsansvarlig: Helge Ole Bergesen Hva saken gjelder I denne sak

Detaljer

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte Innovasjon Norges finansielle virkemidler 28. mai 2015 www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte 28.05.15 «Finansielle tjenester og erfaringer» www.innovasjonnorge.no Drømmeløftet 3 Fra særstilling

Detaljer

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Bjørn Erikstein Ekspedisjonssjef 27.09.2010 217 mrd kr Store utfordringer i sektoren Stort potensial for innovasjon 2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordring:

Detaljer

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon.

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon. Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon Erik Øverland Norges forskningsråd 24. mai 2011 Høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer Vedlegg 1 Forslag til Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU 2014-2018 første versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 14 pkt Visjon NMBU ønsker å synes på den internasjonale

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Incubator TTO Active municipalities

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger 17 Januar 2005 7000 studenter 1000 ansatte 3 fakultet Teknisk Naturvitenskapelige Fakultetet er pådriver Nyskapende Våge å gjøre ting på en ny måte Nye fagkombinasjoner og forskningssenter

Detaljer

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket Stig Ødegaard Ottesen 1 Innhold Kontekst: NCE Smart og forskning hvorfor og hvordan? FoU-søknader innsendt 17. oktober Andre søknader Status forslagene fra forrige

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Martin Byrkjeland, IRIS Stig Erik Jakobsen og Inger Beate Pettersen, SNF Ingjerd Skogseid, Vestlandsforsking Finn Ove Båtevik og

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Berit Laanke, styrerepr for SINTEF Forskningsjef 1 COIN - Concrete Innovation Centre Byggenæringen vant ett av 14 sentre for forskningsdrevet

Detaljer