ØNTNU SINTEF. NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter. Acoustic Research Center - ARC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØNTNU SINTEF. NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter. Acoustic Research Center - ARC"

Transkript

1 SINTEF ØNTNU SINTEF IKT Akustikk NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Trondheim 20 oktober 2011 NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter Acoustic Research Center - ARC Re-nominering Acoustic Research Center ARC ble første gang etabiert og renominert for perioden Siden den andre perioden nâ er utløpt sâ søker Senteret med dette om re-nominering som GEM1NI-senter for perioden Senteret har hatt stor nytte av statusen som GEMINI-senter. Det har tydeiiggjort akustikkmiljøet ved NTNU og S1NTEF bade internt og eksternt. Senterdannelsen har styrket samarbeidet, bade faglig, strategisk og sosialt. Senteret bar jobbet hardt med a f til en samiokalisering mellom NTNU og SINTEF, men har av forskjellige arsaker dessverre misiyktes i dette. Partene i senteret er nã deit meilom Elektrobygget pa NTNU og Strindveien (fra sommeren 2012). Dette gjør samarbeidet i hverdagen mer krevende, samtidig som nytten av en formell organisering i form av et GEM1NI-senter vii vre enda mer viktig. Senterorganiseringen legger føringer pa og setter krav til samarbeidet som vii vre nyttig i denne adskilte situasjonen. Adskillelsen er godt innenfor gangavstand pa i underkant av 10 mm. Vi søker derfor om renominering av ARC. Vediagt er en oppdatert strategi- og vi1jes-erk1ring, oversikt over oppnâdde resultater i perioden og en handiingsplan for Med vennlig hilsen For NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon For S1NTEF IKT Avdeiing Akustilck Ragnar Institut rgum der frjdd Kr. 0. Pettersen jforskningssfef

2 for hver Gemini-senteret SINTEF ØNTNU AVTALE om Gemini-senter Viljeserk1ring NTNU, Institutt for elektronilck og telekommunikasjon, Faggruppe Alcustikk og SINTEF IKT, Avdeling Akustikk har etablert et strategisk og operativt samarbeid innenfor Kommunikasjonsakustikk, Miljøakustikk og Industriell Akustikic. FormAlet er A bygge et robust fagmiljø med høy intemasjonal kvalitet. Gjennom felles strategiprosesser og et tett arbeidsfellesskap, skal miljøet kunne gripe og realisere nye muligheter, og dermed øke verdiskapingen og bedre lønnsomheten for den felles virksomhet. De involverte miljøene vii bidra til hverandres kjernevirksomhet selv om de for øvrig har ulike roller og oppgaver i samfunnets verdikjede. Forutsetninger, generelle retningslinjer u Samarbeidet er genuint og gjensidig forpliktende. u Partene bar en grunnieggende forstaelse for hverandres roller og skal vise respekt for hverandres egenart. ci Samarbeidet skal preges av selvstendighet og likeverdighet. a Samarbeidet skal preges av inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. Ledelse, forankring Faglige ledere ved NTNU og SINTEF har ansvaret for a iede Gemini-senteret. Den operative ledelse gr pa rundgang mellom disse. Representantene har ansvar for A synliggjøre, kommunisere. og forankre senteret intemt og ekstemt, samt gjøre optimal bruk av ressurser i egen organisasjon i forhold til senterets definerte fag/markedsomrader. Forpliktelser For A f samarbeidet i Gemini-senteret til A fungere, forplikter partene seg til: a Felles strategiprosesser som omfatter senterets fag/markedsomrader og utviklingen av disse. Dette innebrer minst en.rlig felles samiing. a Faglig koordinering partene forplikter seg til A informere hverandre og sa langt praictisk mulig koordinere planlegging av søknader om større prosjekter og programmer til NFR og andre kilder. a Møteplasser operativ informasjonsutveksiing og kreativ ideutvikling. a Profilering - rapportering, profilering, søknader etc. som fremkommer i samarbeid innenfor senterets definerte faglmarkedsomrader, benytter felles maler for SINTEF og NTNU. Begrensninger omfatter juridiske forhold samt tilfeller initiert og ledet av tredjepart. a Laboratorier og utslyr av partene forpliktes til A informere om større investeringer og drifts utfordringer innenfor senterets faglmarkedsomrader og sa langt praktisk mulig koordinere disse. a Ressursforvaltning og avlønning følger eksisterende lokalç avtaleverk mellom SINTEFogNTNU. Varighet Avtaien er ikke tidsbegrenset. Gjensidig oppsigelsestid er 6 mneder. Avtalen kan reforhandles.r1ig elier nr som heist etter ønske fra begge parter. For NTNU, Inst 9tfronikk og Ragnar Sted, dato: For SINTEF IKT Av cling Odd Kr. 0. Pettersen Sted, dato: Trondheim,

3 SINTEF IKT Akustikk NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon STRATEGIDOKUMENT FOR NTNU-SINTEFs GEMINI-SENTER innenfor AKUSTIKK kalt Acoustic Research Center - ARC for perioden FORMÅL VISJON: Være internasjonalt fremragende sammen Formålet med samarbeidet om Gemini-senteret er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene vil klare hver for seg. Gjennom felles strategiprosesser og et tett arbeidsfellesskap, skal vi kunne gripe og realisere nye muligheter, og dermed øke verdiskapingen og bedre lønnsomheten for den felles virksomhet. NTNU-personell arbeider i SINTEF prosjekter SINTEF-personell underviser ved NTNU Felles bruk av laboratorier og instrumenter Figur 1. Modell for samarbeid mellom NTNU og SINTEF ROLLER OG VIRKSOMHETSOMRÅDER NTNU har sin kjernevirksomhet innen undervisning og grunnforskning, SINTEF innen strategisk forskning og oppdragsvirksomhet. NTNU-personell engasjeres i oppdragsvirksomheten og SINTEF personell engasjeres inn mot undervisning og veiledning av master og dr.grads-studenter. Gjennom denne samarbeidsmodellen vil næringslivets problemstillinger bringes inn i undervisningen og kunnskapsfronten, og resultater fra grunnleggende forskning bringes ut til næringslivet. Modellen for samvirket mellom NTNU og SINTEF er beskrevet i Figur 1.

4 OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGIER FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE Senterets virksomhetsområde vil være innenfor de tre fagområdene Kommunikasjonsakustikk, Miljøakustikk og Industriell Akustikk. Disse tre områdene har meget sterk faglig synergi gjennom grunnleggende fagaktiviteter som listet under og illustrert i figur 2. Modellering av lydutbredelse innendørs, utendørs, under vann eller inne i materialer der en bruker analytiske og numeriske modeller og inkluderer både kilde og mottakerenden, Kombinasjonen av signalbehandling og akustikk, inkludert målemetoder og omvandlere, Hørsel og oppfattelse av lyd, inkludert tale, musikk og støy. MILJØAKUSTIKK Lydforplantning INDUSTRIELL AKUSTIKK Hørsel og sansning Signalbehandling og omvandlere KOMMUNIKASJONSAKUSTIKK Figur 2. Illustrasjon av de tre hovedområdene for senteret og de underliggende fagdisipliner. Senteret bygger videre på og formaliserer det meget gode samarbeidet som har eksistert mellom partene i mange år. Partene har også felles tilgang til og bruk av store laboratorier (lydrom, klangrom, ekkofrie rom, studioer) inkludert en omfattende instrumentpark. 1 Undervisning Undervisningen skal oppfylle næringslivets og forvaltningens behov for ny kompetanse og kunnskap. Dette oppnås ved at undervisningen er forskningsbasert, ved internasjonalisering, ved anvendelse av moderne pedagogiske metoder og hjelpemidler, og ved å utnytte og utvikle studentenes kreative ferdigheter. Mål for utdanning på Master-nivå: Utdanne 10 til 20 sivilingeniører per år Være aktive innenfor utvikling av IME-fakultetets nye undervisningstilbud Motta ca.5 studenter fra utenlandske universiteter og høgskoler per år Videreutvikling av studentaktive undervisningsformer - Problem-/prosjektbasert læring, fjernundervisning, internett - Laboratorieundervisning

5 2 Strategisk forskning Den strategiske forskningen skal være åpen og kunnskapssøkende i sin natur og skal være av høy internasjonal kvalitet. Den strategiske forskningen skal generere ny kunnskap innenfor strategisk utvalgte områder, og bidra til å sikre næringslivets behov for kompetent arbeidskraft og forbedret konkurranseevne på sikt. Mål for forskning gjennom PhD-utdanning: Uteksaminere 2 PhD per år. Tilstrebe utenlandsopphold som en naturlig del av doktorgradsutdanningen Få doktorgradsstudenter integrert i et nasjonalt og internasjonalt nettverk mot andre fagmiljøer, industri og forvaltning Tiltrekke oss dyktige internasjonale Ph.D.-studenter Mål for forskning gjennom strategiske universitets- og instituttprogrammer: Gjennomsnitt 1 publikasjon i referee-tidsskrifter per år Søke finansiering for internasjonal utveksling av minst 2 post.doc. kandidater per år Mål for forskning gjennom strategiske prosjekter: Ha minst ett forskerstyrt forskningsprosjekt med minst 3 års varighet innenfor området til enhver tid Ha til enhver tid minst ett større EU-finansiert prosjekt Etablere gode relasjoner/prosjekter med fagmiljøer på det internasjonale plan Holde andelen vitenskapelige artikler til minst 10 per år Presentere faglig stoff i tidsskrifter og dagspresse minst 5 ganger årlig Prioritere strategiske midler fra SINTEF IKT innenfor området som stimulerer til grunnleggende og/eller tverrfaglige satsninger Arrangere minst ett faglig seminar eller en konferanse per år 3 Oppdragsvirksomhet innen forskning og utvikling Oppdragsvirksomheten skal være løsningsorientert i forhold til næringslivets utfordringer. Miljøet skal ha en ambisjon om lønnsom vekst med økt andel av internasjonale prosjekter. Mål for oppdragsvirksomheten: Ha minst ett brukerstyrt forskningsprosjekt med minst 3 års varighet innenfor området til enhver tid 10% av våre inntekter skal komme fra internasjonal aktivitet Etablere FoU-partnerskap med minst en bedrift/fagmiljø Oppnå et overskudd av virksomheten både på NTNU og SINTEF-siden som skaper økte midler til investeringer og reiser. 4 Entreprenørskap og nyskaping Nyskapingsvirksomhet skal være en naturlig del av virksomheten (patentering, lisensiering, bedriftsetablering). Mål for entreprenørskap og nyskaping: Gjennomføre minst én evaluering av produktideer for nyskaping (bedriftsetablering, lisensiering) per år 5 Premissleverandør

6 Det felles fagmiljø skal være pådriver og premissleverandør i nasjonale og internasjonal komiteer og utvalg som er viktige for fagområdet. Målet er at sentret skal være representert i sentrale nasjonale og internasjonale fagkomiteer, herunder standardiseringskomiteer, proaktiv og synlig i samfunnsdebatten og pådriver overfor politikere og beslutningstakere. 6 Rekruttering Partene skal bidra til å gjøre den samlede virksomhet synlig og attraktiv for rekruttering av gode talenter fra grunnutdanning til senior- og lederposisjoner 7 Samarbeid Gemini-senteret har strategisk og operativt samarbeid som overordnet mål. For å oppnå dette i praksis skal det arbeides for å opprettholde et godt og tett samarbeid i størst mulig grad, selv om fagmiljøene er delokaliserte. 8 Revisjoner og handlingsplaner Strategidokumentet oppdateres årlig. Det utarbeides handlingsplaner basert på strategidokumentet med definerte aksjoner, ansvar og tidsfrister.

7 HANDLINGSPLAN FOR NTNU-SINTEFs GEMINI-SENTER Acoustic Research Center ARC for Felles prosjekter Undervanns sensornettverk og undervanns kommunikasjon har blitt et stort og viktig område innenfor senteret med flere felles prosjekter (EU og NFR) og et betydelig antall Master og PhD studenter. I 2012 vil dette området styrkes ytterligere gjennom et nytt prosjekt mot Forskningsrådet samt etableringen av et Fyrtårnsprosjekt ved NTNU. Et nytt EU-prosjekt innenfor området er også under planlegging (søknadsfrist des 2011). 2 Nye lokaler SINTEF Akustikk flytter inn i nye og nyoppussede lokaler i Strindveien 4 fra sommeren Det vil bli etablert nye laboratoriefasiliteter som kompletterer laboratoriene i Elektrobygget. Dette åpner nye muligheter for samarbeid innenfor senteret og lokalisering av studenter og gjesteforskere i SINTEFs lokaler. Denne muligheten vil bli fokusert i Ny SFF ARC har søkt om en ny SFF innenfor akustiske beregningsmetoder og måleteknisk verifisering (CEPAC - Centre for Verifiable Prediction in Acoustics). Dersom denne søknaden skulle gå inn så vil organiseringen av senteret under ARC paraplyen bli en stor og viktig aktivitet i Dersom søknaden ikke går inn vil dette området likevel bli forsøkt fremmet i andre søknader. Området metodeutvikling og eksperimentell verifisering ansees som en av senterets viktigste styrkeområder. 4 ARC kollokvier og seminarer ARC vil fortsette å arrangere ukentlige kollokvier med interne og eksterne foredragsholdere i Det vil også bli arrangert 1 2 seminarer med internasjonale foredragsholdere i Forskning rundt hørselsbeskyttelse og hørselsskader Forskning rundt hørselsbeskyttelse og hørselsskader er et område der senteret har lykkes både med store prosjekter (SOHOT/SLASH/MENO) og bedriftsetablering (NACRE). I samarbeid med eksisterende (STATOIL og NACRE) og nye industripartnere i Europa vil vi utvikle området videre gjennom nye prosjekter. Ny teknologi og nye egenskaper vil bli utviklet i Dette er et meget spennende og lovende område for senterets felles aktivitet. 6 Forskning rundt avanserte mikrofonløsninger ARC har hatt en betydelig forskningsaktivitet rundt avanserte flermikrofonløsninger for bla bruk i konferansetelefonsystemer. KMB-prosjektet QUEVIRCO sammen med Cisco (Tandberg) og Statoil har vært sentarlt i dette arbeidet.

8 OPPNÅDDE RESULTATER FOR NTNU-SINTEFs GEMINI-SENTER Acoustic Research Center ARC for perioden Gemini-sentrets oppnådde resultater i perioden gis her som nøkkeltall under ni rubrikker. Antall personer på NTNU/SINTEF som er aktivt deltakende i GSet Antallet personer er 38 forsker og 4 teknisk/administrativ, fordelt som: 4 professorer (NTNU) 2 prof. II (NTNU) 3 prof. em. (NTNU) 3 post doc (NTNU) 10 stipendiater (NTNU) (6 er finansiert og 4 er i sluttfasen etter finansiering) 1 forskningssjef (SINTEF) 3 seniorforskere (SINTEF) 14 forskere (SINTEF) 2 teknisk/administrativ stillinger (SINTEF og NTNU) NB: 1 prof. em. har i perioden også vært ansatt på SINTEF (50%). 1 prof. II er forskningssjef på SINTEF. Antall doktorstudenter, med forankring i GSet, som har disputert 6 disputaser har skjedd innen ARC:s virksomhetsfelt. 4 stipendiater har vært finansiert i perioden. Antall fellespublikasjoner akseptert av tidsskrift eller konferanse innen GSets område Der har vært 6 publikasjoner (2 tidskriftsartikler og 4 konferanseartikler) med forfatter fra både NTNU og SINTEF. Totalproduksjonen har vært 45 artikler i tidskrifter med review-system 73 konferanseartikler 19 konferansepresentasjoner med publisert abstrakt. Antall tilfeller av populærvitenskapelig profilering innen GSets område Senteret brukes i en rekke sammenhenger av media for uttaleleser relatert til akustikk og støy, både som rent populærvitenskapelige innlegg og mer seriøse henvendelser. Vi har en jevn strøm av slike henvendelser fra riksdekkende media (aviser og TV), lokalaviser og privatpersoner og foreninger. Spesielle hendelser i perioden har vært: Kampflyprosjektet. Innslag i TV, radio og aviser.

9 Helseeffekter av støy. Innslag i aviser. Undervanns sensornettverk. Innslag i GEMINI. MENO Nytt hørselsvern på plattformer. Innslag i GEMINI, Dagens Næringsliv, Forskningsrådets publiseringssider pluss en rekke utenlandske nettsteder. Deltagelse på ONS. Antall og størrelse på innvilgede felles forskningsprosjekt med ekstern finansiering, unntatt EU NNN Totalbudsjett 21 Mkr (NFR BIP) SOHOT Totalbudsjett 15 Mkr (NFR BIP) QUEVIRCO Totalbudsjett 10.3 Mkr (NFR KMB) MENO Totalbudsjett 15 Mkr (NFR BIP + STATOIL) OMADA Totalbudsjett 1.7 Mkr. (TTO/Forny) Antall og størrelse på innsendt søknader om EU prosjekt hvor alle GSdeltagerne er med To under utarbeidelse for innsending i des Antall og størrelse på innvilgede søknader om EU prosjekt MIME Totalbudsjett (for ARC) 4,8 Mkr UAN Totalbudsjett (for ARC) 5 Mkr. CLAM Totalbudsjett (for ARC) 1 Mkr. SESAR Totalbudsjett (for ARC) 4 Mkr Antall innsendte felles patenter Ingen med felles oppfinnere, men flere innenfor senterets fagområde med oppfinnere fra hver av deltagerne. Antall SINTEF-ansatte som underviser på universitet - eller universitetsansatt som er involvert i SINTEF prosjekter 11 SINTEF-ansatte: 1 forskningssjef arbeider 20% som prof. II på NTNU 9 andre personer har vært engasjert som veileder i studentprosjekter eller masteroppgaver 17 NTNU-personer som har arbeidet i felles prosjekter (som listet over) 4 prof. 4 post doc 9 stipendiater Infrastruktur og samkjøring Senteret har dessverre ikke lykkes i sine anstrengelser for å styrke samlokaliseringen mellom NTNU og SINTEF. Etter en lang og hard kamp om nybygg er den endelige avgjørelsen tatt for å plassere SINTEF Akustikk sammen med hoveddelen av SINTEF IKT i Strindveien (SINTEFs administrasjonsbygg). Det betyr et permanent geografisk skille mellom de to aktørene, noe som gjør samarbeidet mer utfordrende i hverdagen. Vi har nå vært adskilt i over to år, men har fortsatt å gjennomføre ukentlige Mandagsmøter, delvis hos SINTEF og delvis hos NTNU. I tillegg kjører vi felles kollokvieserier og strategimøter i tråd med GEMINI-senterets intensjon. Adskillelsen gjør det enda mer nødvendig å opprettholde GEMINI-senteret som en organisatorisk overbygning for å ivareta samarbeidet.

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

GEMINISENTER. Bærekraftig Fiskeri STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2010-2013. VISJON: Være internasjonalt fremragende sammen

GEMINISENTER. Bærekraftig Fiskeri STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2010-2013. VISJON: Være internasjonalt fremragende sammen SINTEF Fiskeri og havbruk Institutt for Marin Teknikk Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Institutt for Biologi GEMINISENTER Bærekraftig Fiskeri STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 VISJON: Være

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Pr. 31.10. 2007 HANDLINGSPLAN 1 20 %. Antall publikasjonspoeng 2008 Tilhører mål: Endring publikasjonspoeng (utg.pkt. 2005): 20% Deltakelse i forskningssentra i Legge

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport GEMINIsentrene

Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport GEMINIsentrene Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport 2013 GEMINIsentrene Ledelse Styringsgruppen for GEMINIsentrene har i 2013 bestått av: Torstein Haarberg; SINTEF Materialer og Kjemi, Konserndirektør, Ernst

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

NTNU har vedtatt 14 indikatorer som fakultetet blir målt på fremover NTNU jobber videre med 8 indikatorer som ikke tas i bruk ennå

NTNU har vedtatt 14 indikatorer som fakultetet blir målt på fremover NTNU jobber videre med 8 indikatorer som ikke tas i bruk ennå 1 Status indikatorer NTNU har vedtatt 14 indikatorer som fakultetet blir målt på fremover NTNU jobber videre med 8 indikatorer som ikke tas i bruk ennå DMF har 20 indikatorer som er valg på bakgrunn av

Detaljer

Strategiplan for CREE i perioden

Strategiplan for CREE i perioden S.K. 17.02.12 Strategiplan for CREE i perioden 2011-2014 Denne strategiplanen er ment som et langsiktig styringsdokument for CREE i de tre første årene av senterets virksom het, dvs. fram til sommeren

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport GEMINIsentrene

Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport GEMINIsentrene Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport 2011 GEMINIsentrene Ledelse Styringsgruppen for GEMINIsentrene har i 2011 bestått av: Torstein Haarberg; SINTEF Materialer og Kjemi, Konserndirektør, Ernst

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Strategidokument for NSEP

Strategidokument for NSEP Strategidokument for NSEP 2010-2015 Bakgrunn Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) er en tverrfaglig forskningsarena ved NTNU som ble etablert på bakgrunn av en femårig prosjektbevilgning

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

Kryptografi ved NTNU. Kristian Gjøsteen. 1. mars 2005

Kryptografi ved NTNU. Kristian Gjøsteen. 1. mars 2005 Kryptografi ved NTNU Kristian Gjøsteen 1. mars 2005 Oversikt Forskningsprogrammer Personer og forskningsaktivitet Utdanningstilbud Forskningsprogrammer Informasjonssikkerhet ved NTNU NTNU har et interfakultært

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN 2005-2015 Revidert november 2006 STRATEGISK PLAN FOR AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI, HiST, 2005-2015 Revidert

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo NOKUTs seminar om kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Geminisenter undergrunnsteknologi

Geminisenter undergrunnsteknologi SINTEF Byggforsk AS, Avdeling Infrastruktur Faggruppe Berg- og geoteknikk Institutt for Bygg, Anlegg og Transport, faggrupper Prosjektledelse og Geoteknikk Institutt for Geologi og Bergteknikk faggruppe

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Årsplan 2010 for Innledning Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2010, samt å konkretisere planene. Fakultetets årsplan

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi Professor Bjørn Tore Hjertaker Institutt for fysikk og teknologi i et nøtteskall Subatomær fysikk Romfysikk Teori, energi og prosessteknologi Akustikk Optikk

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy. Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager

Centre for environmental design of renewable energy. Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager Centre for environmental design of renewable energy Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager Industrial partners Associated research partners The main objective of CEDREN is to develop and communicate design

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Strategisk plan

UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Visjon Kjemisk institutt har et skapende miljø med motiverte medarbeidere som sammen leverer landets beste kjemiundervisning

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet - Det juridiske fakultet http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskergrupper/retningslinjer.html Page 1 of 3 10.03.2010 Retningslinjer

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Strategisk plan. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)

Strategisk plan. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 1 Strategisk plan Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 2012-2015 Forord Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap AHKR ble opprettet 1.august 2007

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? Fakultetet mot 2020! Morten Dæhlen Fakultetsseminar 11.

Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? Fakultetet mot 2020! Morten Dæhlen Fakultetsseminar 11. Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? et mot 2020! Morten Dæhlen sseminar 11. februar 2008 2 Mål et skal rekruttere de beste på alle nivåer Rekruttering i et 20

Detaljer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer Vedlegg 1 Forslag til Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU 2014-2018 første versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 14 pkt Visjon NMBU ønsker å synes på den internasjonale

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon Vurderingskriterier Kapasitetsløft FORREGION Ekspertpanelet vurderer: - Strategisk forankring - Næringsmessig relevans - Nasjonal kompetansebygging - Gjennomføringsevne - ddisjonalitet - Relevans i forhold

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA)

Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA) Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA) Tore Børvik SIMLab / Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU SFI-Forum, Norges forskningsråd, torsdag 18. juni 2015 1 Structural IMpact Laboratory SFI

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer