ØNTNU SINTEF. NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter. Acoustic Research Center - ARC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØNTNU SINTEF. NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter. Acoustic Research Center - ARC"

Transkript

1 SINTEF ØNTNU SINTEF IKT Akustikk NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Trondheim 20 oktober 2011 NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter Acoustic Research Center - ARC Re-nominering Acoustic Research Center ARC ble første gang etabiert og renominert for perioden Siden den andre perioden nâ er utløpt sâ søker Senteret med dette om re-nominering som GEM1NI-senter for perioden Senteret har hatt stor nytte av statusen som GEMINI-senter. Det har tydeiiggjort akustikkmiljøet ved NTNU og S1NTEF bade internt og eksternt. Senterdannelsen har styrket samarbeidet, bade faglig, strategisk og sosialt. Senteret bar jobbet hardt med a f til en samiokalisering mellom NTNU og SINTEF, men har av forskjellige arsaker dessverre misiyktes i dette. Partene i senteret er nã deit meilom Elektrobygget pa NTNU og Strindveien (fra sommeren 2012). Dette gjør samarbeidet i hverdagen mer krevende, samtidig som nytten av en formell organisering i form av et GEM1NI-senter vii vre enda mer viktig. Senterorganiseringen legger føringer pa og setter krav til samarbeidet som vii vre nyttig i denne adskilte situasjonen. Adskillelsen er godt innenfor gangavstand pa i underkant av 10 mm. Vi søker derfor om renominering av ARC. Vediagt er en oppdatert strategi- og vi1jes-erk1ring, oversikt over oppnâdde resultater i perioden og en handiingsplan for Med vennlig hilsen For NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon For S1NTEF IKT Avdeiing Akustilck Ragnar Institut rgum der frjdd Kr. 0. Pettersen jforskningssfef

2 for hver Gemini-senteret SINTEF ØNTNU AVTALE om Gemini-senter Viljeserk1ring NTNU, Institutt for elektronilck og telekommunikasjon, Faggruppe Alcustikk og SINTEF IKT, Avdeling Akustikk har etablert et strategisk og operativt samarbeid innenfor Kommunikasjonsakustikk, Miljøakustikk og Industriell Akustikic. FormAlet er A bygge et robust fagmiljø med høy intemasjonal kvalitet. Gjennom felles strategiprosesser og et tett arbeidsfellesskap, skal miljøet kunne gripe og realisere nye muligheter, og dermed øke verdiskapingen og bedre lønnsomheten for den felles virksomhet. De involverte miljøene vii bidra til hverandres kjernevirksomhet selv om de for øvrig har ulike roller og oppgaver i samfunnets verdikjede. Forutsetninger, generelle retningslinjer u Samarbeidet er genuint og gjensidig forpliktende. u Partene bar en grunnieggende forstaelse for hverandres roller og skal vise respekt for hverandres egenart. ci Samarbeidet skal preges av selvstendighet og likeverdighet. a Samarbeidet skal preges av inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. Ledelse, forankring Faglige ledere ved NTNU og SINTEF har ansvaret for a iede Gemini-senteret. Den operative ledelse gr pa rundgang mellom disse. Representantene har ansvar for A synliggjøre, kommunisere. og forankre senteret intemt og ekstemt, samt gjøre optimal bruk av ressurser i egen organisasjon i forhold til senterets definerte fag/markedsomrader. Forpliktelser For A f samarbeidet i Gemini-senteret til A fungere, forplikter partene seg til: a Felles strategiprosesser som omfatter senterets fag/markedsomrader og utviklingen av disse. Dette innebrer minst en.rlig felles samiing. a Faglig koordinering partene forplikter seg til A informere hverandre og sa langt praictisk mulig koordinere planlegging av søknader om større prosjekter og programmer til NFR og andre kilder. a Møteplasser operativ informasjonsutveksiing og kreativ ideutvikling. a Profilering - rapportering, profilering, søknader etc. som fremkommer i samarbeid innenfor senterets definerte faglmarkedsomrader, benytter felles maler for SINTEF og NTNU. Begrensninger omfatter juridiske forhold samt tilfeller initiert og ledet av tredjepart. a Laboratorier og utslyr av partene forpliktes til A informere om større investeringer og drifts utfordringer innenfor senterets faglmarkedsomrader og sa langt praktisk mulig koordinere disse. a Ressursforvaltning og avlønning følger eksisterende lokalç avtaleverk mellom SINTEFogNTNU. Varighet Avtaien er ikke tidsbegrenset. Gjensidig oppsigelsestid er 6 mneder. Avtalen kan reforhandles.r1ig elier nr som heist etter ønske fra begge parter. For NTNU, Inst 9tfronikk og Ragnar Sted, dato: For SINTEF IKT Av cling Odd Kr. 0. Pettersen Sted, dato: Trondheim,

3 SINTEF IKT Akustikk NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon STRATEGIDOKUMENT FOR NTNU-SINTEFs GEMINI-SENTER innenfor AKUSTIKK kalt Acoustic Research Center - ARC for perioden FORMÅL VISJON: Være internasjonalt fremragende sammen Formålet med samarbeidet om Gemini-senteret er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene vil klare hver for seg. Gjennom felles strategiprosesser og et tett arbeidsfellesskap, skal vi kunne gripe og realisere nye muligheter, og dermed øke verdiskapingen og bedre lønnsomheten for den felles virksomhet. NTNU-personell arbeider i SINTEF prosjekter SINTEF-personell underviser ved NTNU Felles bruk av laboratorier og instrumenter Figur 1. Modell for samarbeid mellom NTNU og SINTEF ROLLER OG VIRKSOMHETSOMRÅDER NTNU har sin kjernevirksomhet innen undervisning og grunnforskning, SINTEF innen strategisk forskning og oppdragsvirksomhet. NTNU-personell engasjeres i oppdragsvirksomheten og SINTEF personell engasjeres inn mot undervisning og veiledning av master og dr.grads-studenter. Gjennom denne samarbeidsmodellen vil næringslivets problemstillinger bringes inn i undervisningen og kunnskapsfronten, og resultater fra grunnleggende forskning bringes ut til næringslivet. Modellen for samvirket mellom NTNU og SINTEF er beskrevet i Figur 1.

4 OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGIER FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE Senterets virksomhetsområde vil være innenfor de tre fagområdene Kommunikasjonsakustikk, Miljøakustikk og Industriell Akustikk. Disse tre områdene har meget sterk faglig synergi gjennom grunnleggende fagaktiviteter som listet under og illustrert i figur 2. Modellering av lydutbredelse innendørs, utendørs, under vann eller inne i materialer der en bruker analytiske og numeriske modeller og inkluderer både kilde og mottakerenden, Kombinasjonen av signalbehandling og akustikk, inkludert målemetoder og omvandlere, Hørsel og oppfattelse av lyd, inkludert tale, musikk og støy. MILJØAKUSTIKK Lydforplantning INDUSTRIELL AKUSTIKK Hørsel og sansning Signalbehandling og omvandlere KOMMUNIKASJONSAKUSTIKK Figur 2. Illustrasjon av de tre hovedområdene for senteret og de underliggende fagdisipliner. Senteret bygger videre på og formaliserer det meget gode samarbeidet som har eksistert mellom partene i mange år. Partene har også felles tilgang til og bruk av store laboratorier (lydrom, klangrom, ekkofrie rom, studioer) inkludert en omfattende instrumentpark. 1 Undervisning Undervisningen skal oppfylle næringslivets og forvaltningens behov for ny kompetanse og kunnskap. Dette oppnås ved at undervisningen er forskningsbasert, ved internasjonalisering, ved anvendelse av moderne pedagogiske metoder og hjelpemidler, og ved å utnytte og utvikle studentenes kreative ferdigheter. Mål for utdanning på Master-nivå: Utdanne 10 til 20 sivilingeniører per år Være aktive innenfor utvikling av IME-fakultetets nye undervisningstilbud Motta ca.5 studenter fra utenlandske universiteter og høgskoler per år Videreutvikling av studentaktive undervisningsformer - Problem-/prosjektbasert læring, fjernundervisning, internett - Laboratorieundervisning

5 2 Strategisk forskning Den strategiske forskningen skal være åpen og kunnskapssøkende i sin natur og skal være av høy internasjonal kvalitet. Den strategiske forskningen skal generere ny kunnskap innenfor strategisk utvalgte områder, og bidra til å sikre næringslivets behov for kompetent arbeidskraft og forbedret konkurranseevne på sikt. Mål for forskning gjennom PhD-utdanning: Uteksaminere 2 PhD per år. Tilstrebe utenlandsopphold som en naturlig del av doktorgradsutdanningen Få doktorgradsstudenter integrert i et nasjonalt og internasjonalt nettverk mot andre fagmiljøer, industri og forvaltning Tiltrekke oss dyktige internasjonale Ph.D.-studenter Mål for forskning gjennom strategiske universitets- og instituttprogrammer: Gjennomsnitt 1 publikasjon i referee-tidsskrifter per år Søke finansiering for internasjonal utveksling av minst 2 post.doc. kandidater per år Mål for forskning gjennom strategiske prosjekter: Ha minst ett forskerstyrt forskningsprosjekt med minst 3 års varighet innenfor området til enhver tid Ha til enhver tid minst ett større EU-finansiert prosjekt Etablere gode relasjoner/prosjekter med fagmiljøer på det internasjonale plan Holde andelen vitenskapelige artikler til minst 10 per år Presentere faglig stoff i tidsskrifter og dagspresse minst 5 ganger årlig Prioritere strategiske midler fra SINTEF IKT innenfor området som stimulerer til grunnleggende og/eller tverrfaglige satsninger Arrangere minst ett faglig seminar eller en konferanse per år 3 Oppdragsvirksomhet innen forskning og utvikling Oppdragsvirksomheten skal være løsningsorientert i forhold til næringslivets utfordringer. Miljøet skal ha en ambisjon om lønnsom vekst med økt andel av internasjonale prosjekter. Mål for oppdragsvirksomheten: Ha minst ett brukerstyrt forskningsprosjekt med minst 3 års varighet innenfor området til enhver tid 10% av våre inntekter skal komme fra internasjonal aktivitet Etablere FoU-partnerskap med minst en bedrift/fagmiljø Oppnå et overskudd av virksomheten både på NTNU og SINTEF-siden som skaper økte midler til investeringer og reiser. 4 Entreprenørskap og nyskaping Nyskapingsvirksomhet skal være en naturlig del av virksomheten (patentering, lisensiering, bedriftsetablering). Mål for entreprenørskap og nyskaping: Gjennomføre minst én evaluering av produktideer for nyskaping (bedriftsetablering, lisensiering) per år 5 Premissleverandør

6 Det felles fagmiljø skal være pådriver og premissleverandør i nasjonale og internasjonal komiteer og utvalg som er viktige for fagområdet. Målet er at sentret skal være representert i sentrale nasjonale og internasjonale fagkomiteer, herunder standardiseringskomiteer, proaktiv og synlig i samfunnsdebatten og pådriver overfor politikere og beslutningstakere. 6 Rekruttering Partene skal bidra til å gjøre den samlede virksomhet synlig og attraktiv for rekruttering av gode talenter fra grunnutdanning til senior- og lederposisjoner 7 Samarbeid Gemini-senteret har strategisk og operativt samarbeid som overordnet mål. For å oppnå dette i praksis skal det arbeides for å opprettholde et godt og tett samarbeid i størst mulig grad, selv om fagmiljøene er delokaliserte. 8 Revisjoner og handlingsplaner Strategidokumentet oppdateres årlig. Det utarbeides handlingsplaner basert på strategidokumentet med definerte aksjoner, ansvar og tidsfrister.

7 HANDLINGSPLAN FOR NTNU-SINTEFs GEMINI-SENTER Acoustic Research Center ARC for Felles prosjekter Undervanns sensornettverk og undervanns kommunikasjon har blitt et stort og viktig område innenfor senteret med flere felles prosjekter (EU og NFR) og et betydelig antall Master og PhD studenter. I 2012 vil dette området styrkes ytterligere gjennom et nytt prosjekt mot Forskningsrådet samt etableringen av et Fyrtårnsprosjekt ved NTNU. Et nytt EU-prosjekt innenfor området er også under planlegging (søknadsfrist des 2011). 2 Nye lokaler SINTEF Akustikk flytter inn i nye og nyoppussede lokaler i Strindveien 4 fra sommeren Det vil bli etablert nye laboratoriefasiliteter som kompletterer laboratoriene i Elektrobygget. Dette åpner nye muligheter for samarbeid innenfor senteret og lokalisering av studenter og gjesteforskere i SINTEFs lokaler. Denne muligheten vil bli fokusert i Ny SFF ARC har søkt om en ny SFF innenfor akustiske beregningsmetoder og måleteknisk verifisering (CEPAC - Centre for Verifiable Prediction in Acoustics). Dersom denne søknaden skulle gå inn så vil organiseringen av senteret under ARC paraplyen bli en stor og viktig aktivitet i Dersom søknaden ikke går inn vil dette området likevel bli forsøkt fremmet i andre søknader. Området metodeutvikling og eksperimentell verifisering ansees som en av senterets viktigste styrkeområder. 4 ARC kollokvier og seminarer ARC vil fortsette å arrangere ukentlige kollokvier med interne og eksterne foredragsholdere i Det vil også bli arrangert 1 2 seminarer med internasjonale foredragsholdere i Forskning rundt hørselsbeskyttelse og hørselsskader Forskning rundt hørselsbeskyttelse og hørselsskader er et område der senteret har lykkes både med store prosjekter (SOHOT/SLASH/MENO) og bedriftsetablering (NACRE). I samarbeid med eksisterende (STATOIL og NACRE) og nye industripartnere i Europa vil vi utvikle området videre gjennom nye prosjekter. Ny teknologi og nye egenskaper vil bli utviklet i Dette er et meget spennende og lovende område for senterets felles aktivitet. 6 Forskning rundt avanserte mikrofonløsninger ARC har hatt en betydelig forskningsaktivitet rundt avanserte flermikrofonløsninger for bla bruk i konferansetelefonsystemer. KMB-prosjektet QUEVIRCO sammen med Cisco (Tandberg) og Statoil har vært sentarlt i dette arbeidet.

8 OPPNÅDDE RESULTATER FOR NTNU-SINTEFs GEMINI-SENTER Acoustic Research Center ARC for perioden Gemini-sentrets oppnådde resultater i perioden gis her som nøkkeltall under ni rubrikker. Antall personer på NTNU/SINTEF som er aktivt deltakende i GSet Antallet personer er 38 forsker og 4 teknisk/administrativ, fordelt som: 4 professorer (NTNU) 2 prof. II (NTNU) 3 prof. em. (NTNU) 3 post doc (NTNU) 10 stipendiater (NTNU) (6 er finansiert og 4 er i sluttfasen etter finansiering) 1 forskningssjef (SINTEF) 3 seniorforskere (SINTEF) 14 forskere (SINTEF) 2 teknisk/administrativ stillinger (SINTEF og NTNU) NB: 1 prof. em. har i perioden også vært ansatt på SINTEF (50%). 1 prof. II er forskningssjef på SINTEF. Antall doktorstudenter, med forankring i GSet, som har disputert 6 disputaser har skjedd innen ARC:s virksomhetsfelt. 4 stipendiater har vært finansiert i perioden. Antall fellespublikasjoner akseptert av tidsskrift eller konferanse innen GSets område Der har vært 6 publikasjoner (2 tidskriftsartikler og 4 konferanseartikler) med forfatter fra både NTNU og SINTEF. Totalproduksjonen har vært 45 artikler i tidskrifter med review-system 73 konferanseartikler 19 konferansepresentasjoner med publisert abstrakt. Antall tilfeller av populærvitenskapelig profilering innen GSets område Senteret brukes i en rekke sammenhenger av media for uttaleleser relatert til akustikk og støy, både som rent populærvitenskapelige innlegg og mer seriøse henvendelser. Vi har en jevn strøm av slike henvendelser fra riksdekkende media (aviser og TV), lokalaviser og privatpersoner og foreninger. Spesielle hendelser i perioden har vært: Kampflyprosjektet. Innslag i TV, radio og aviser.

9 Helseeffekter av støy. Innslag i aviser. Undervanns sensornettverk. Innslag i GEMINI. MENO Nytt hørselsvern på plattformer. Innslag i GEMINI, Dagens Næringsliv, Forskningsrådets publiseringssider pluss en rekke utenlandske nettsteder. Deltagelse på ONS. Antall og størrelse på innvilgede felles forskningsprosjekt med ekstern finansiering, unntatt EU NNN Totalbudsjett 21 Mkr (NFR BIP) SOHOT Totalbudsjett 15 Mkr (NFR BIP) QUEVIRCO Totalbudsjett 10.3 Mkr (NFR KMB) MENO Totalbudsjett 15 Mkr (NFR BIP + STATOIL) OMADA Totalbudsjett 1.7 Mkr. (TTO/Forny) Antall og størrelse på innsendt søknader om EU prosjekt hvor alle GSdeltagerne er med To under utarbeidelse for innsending i des Antall og størrelse på innvilgede søknader om EU prosjekt MIME Totalbudsjett (for ARC) 4,8 Mkr UAN Totalbudsjett (for ARC) 5 Mkr. CLAM Totalbudsjett (for ARC) 1 Mkr. SESAR Totalbudsjett (for ARC) 4 Mkr Antall innsendte felles patenter Ingen med felles oppfinnere, men flere innenfor senterets fagområde med oppfinnere fra hver av deltagerne. Antall SINTEF-ansatte som underviser på universitet - eller universitetsansatt som er involvert i SINTEF prosjekter 11 SINTEF-ansatte: 1 forskningssjef arbeider 20% som prof. II på NTNU 9 andre personer har vært engasjert som veileder i studentprosjekter eller masteroppgaver 17 NTNU-personer som har arbeidet i felles prosjekter (som listet over) 4 prof. 4 post doc 9 stipendiater Infrastruktur og samkjøring Senteret har dessverre ikke lykkes i sine anstrengelser for å styrke samlokaliseringen mellom NTNU og SINTEF. Etter en lang og hard kamp om nybygg er den endelige avgjørelsen tatt for å plassere SINTEF Akustikk sammen med hoveddelen av SINTEF IKT i Strindveien (SINTEFs administrasjonsbygg). Det betyr et permanent geografisk skille mellom de to aktørene, noe som gjør samarbeidet mer utfordrende i hverdagen. Vi har nå vært adskilt i over to år, men har fortsatt å gjennomføre ukentlige Mandagsmøter, delvis hos SINTEF og delvis hos NTNU. I tillegg kjører vi felles kollokvieserier og strategimøter i tråd med GEMINI-senterets intensjon. Adskillelsen gjør det enda mer nødvendig å opprettholde GEMINI-senteret som en organisatorisk overbygning for å ivareta samarbeidet.

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015.

Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015. 1 Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015. Visjon Norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse Overordnet

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 STYRETS BERETNING... 2 2 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 5 3 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 3.1 Rapportering på mål... 8 3.2 Annen rapportering... 32 4 STYRING

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1.1. Offentlig og privat høyere utdanning. Staten har et særlig

Detaljer

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. 1. Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør,

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Innspill fra instituttene US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Forslag fra INA om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Svar: 8. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012

Rapport og planer 2011-2012 Rapport og planer 2011-2012 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 2. Resultatrapportering 3 2.1 Rapportering på mål for 2011 3 2.1.1 Sektormål 1 Utdanning 3 2.1.2 Virksomhetsmål 1.1 7 2.1.3 Virksomhetsmål

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer