Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen"

Transkript

1 Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Truls Eggen, Anders H Haraldsen. Sakliste: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Møte Inderøy Rådhus Sak 15/01 Informasjon om Fjordsenter på Kjerknesvågen (O) 20 minutter. (Bjørn Holder) Sak 15/02 Referat fra møte i PSG (V) Sak 15/03 Referat fra ASG (O) Sak 15/04 Referat fra Møte i Regionalt Fond / (O) Sak 15/05 Søknad til Regionalt Nærigsfond - Regionalt Innovasjonssenter (V) Sak 15/06 Utredning av 1.linjetjenester og tekniske tjenester høringsvedtak (V) Sak 15/07 ByRegionsprogrammet (V) Sak 15/08 Status kommuereformen (V) Sak 15/09 Møteplan PSG 2015 (V) Sak 15/10 Regionalt Næringsfond (O) Sak 15/10 Eventuelt Vel møtt! Vigdis Hjulstad Belbo (Sign)

2 Sak 15/01 Informasjon om Fjordsenter på Kjerknesvågen (O) 20 minutter. (Bjørn Holder)

3 Sak 15/02 Referat fra møte i PSG (V) Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Inderøy Anders H Haraldsen Deltagere Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Liv Inger Masdal Næss, Anders H Haraldsen Forfall Bjørn Skjelstad fra sak 14/47 Sak Frist Ansvar Vedtatt 14/40 Referat fra møte i PSG /41 Referat fra møte i PSG /42 Referat fra møte i ASG /43 Referat fra møte i ASG /44 Mandat for utredning - kommunereformen 14/45 Medlemskap i Trøndelags Europakontor 14/46 Søknad til støtte til Verrankonferansen 14/47 Lederkommune for ASG/PSG /48 ByRegionsprogrammet Vedtatt Tatt til orientering Tatt til orientering Hovedtrekkene i mandatet godkjennes. Enkelte pkt. redigeres. Nytt forslag sendes ordførere som grunnlag for gjennom med respektive formannskap. (vedlagt) Innspill fra formannskapene vil danne grunnlag for et revidert utkast som behandles som sak i ASG/PSG før ny behandling i formannskap/kommunestyre. Endelig vedtak forventes i kommunestyrene feb/mars Inn-Trøndelagsregionen søker medlemskap i Trøndelags Europakontor. Medlemsavgiften belastes Regionalt Næringsfond. Saken behandles i de enkelte kommunestyrene før endelig vedtak. Verrankonferansen tildeles fra Inn-Trøndelag næringsfond. Vedtak: Snåsa kommune tar ledervervet for ASG/PSG 2015 Programmet går inn slutten av Fase 1 hvor hovedformålet, med grunnlag i en helhetlig samfunnsanalyse, er å peke på hovedstrategier for regional vekst. Rapporten fra SINTEF har forventet levering Samtidig foregår det innsamling av kvalitative data gjennom intervjuer med rådmenn/ordfører og "betydningsfulle andre". Til sammen 24 personer. Planen er å sammenstille disse data med utkastet til Regional Næringsplan som grunnlag for "veivalg".

4 14/49 Status prosess vedrørende vekstbedriftene 14/50 Status nye prosjekter i tråd med styringsdokumentet Fase 2 utlyses med søknadsfrist Tatt til orientering. Konklusjon: Prosessen restartes med nytt mandat. Orientert om: 1. linjetjenesten prosessen går videre med mål om økt samahandlingsnivå 2. Tekniske tjenester mnadat foreligger. Utredning forventes framlagt primo februar 3. Vekst/attføring se vedtak i sak 14/49 Helsesamarbeidet se vedlegg 1. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 2. Interkommunal kreftkoordinator 3. Interkommunal konsulent innen miljørettet helsevern 4. Samhandlingsmodeller for psykisk helsefeltet 5. Samhandling innen rusfeltet, - brukerplankartlegging og videreføring av gjengangerprosjektet 6. Kurs for treningskompiser, - "støttekontakt" for inaktive barn og unge med overvekt og deres familier 7. Kvalitet og pasientsikkerhet Sakes anses som orientert om gjennom vedleggene til saken. 14/51 Oppdatert status lensmyra 14/52 - Eventuelt Ønske om orientering omkring Fjordsenter på Kjerknesvågen i neste møte.

5 Sak 15/03 Referat fra ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, HTV Verran Jørn Ove Heggland - HTV Snåsa Nanna Dyrendal HTV Inderøy Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag Forfall Rolf Bosnes HTV Steinkjer. Jon Arve Hollekim til sak 15/04 Sak Frist Ansvar 15/01 Godkjenning av sakliste/innkalling/referent og referat fra ASG (V) TE Innkalling og sakliste godkjent. Et ønske om at sakliste/innkalling kommer tidligere med tydeligere forslag på vedtak Anders Haraldsen oppnevnes som referent 15/02 ByRegionsprogrammet utfordringsnotat (D) AHH 15/03 Utredninger i Inn-Trøndelagssamarbeidet Den helhetlige samfunnsanalysen og utfordringsnotatet oppleves, sammen med utkastet til Strategisk Næringsplan, som et godt grunnlag for et tydeligere retningsvalg i næringsutvikling/regional vekst. Det må arrangeres et bredt anlagt seminar med relevante aktører hvor konklusjonenes betydning drøftes. Nytt utkast til strategisk næringsplan forventes framlagt i ASG Vedtak: Utredningen sendes på høring til arbeidstakerorganisasjonene med følgende uttalelse: Med grunnlag i de utredninger som nå foreligger for førstelinjetjenestene, felles plankontor, oppmåling, byggesak og landbruk er det ønskelig å fastslå at Inn Trøndelagssamarbeidet skal fordele funksjonene på alle deltakerkommuner, for derigjennom å legge til rette for gode og effektive samarbeidsløsninger, men også at disse bidrar til at fagmiljø etableres i alle kommunene. Derfor bør det videre arbeidet legge til grunn at landbruk legges til Snåsa kommune og felles postmottak (scanning, fordeling, journalføring, arkiv) 27.04

6 til Verran kommune. Felles plankontor, byggesak og kart/oppmåling er det naturlig å lokalisere til Steinkjer. Fagforbundet ba om følende protokolltilførsel: Fagforbundet mener at innstillingen til arbeidsgruppen mht. 1.linjetjenesten følges. Dvs. en fortsatt strukturert utvikling mot fellesløsninger: "Det ønskes ingen organisatorisk endring på nåværende tidspunkt da en mener omkostningene, ressursmessig og personalmessig, er større enn gevinstene. Men ser hva som kan komme og planlegger ut fra det". Den geografiske fordelingen av oppgavene må derfor betraktes som forslag fra ASG. Telefoni det jobbes med tilrettelegging for at kommunene kan være hverandres sentralbord Hjemmeside Jobbes mot en harmonisering/sentralisering av denne tjenesten Felles rutiner det jobbes med å lage felles rutinebeskrivelser. Særlig rundt journalføring og avslutting av saker Elektronisk postmottak Legge til rette for at en kan journalføre for hverandre i den kommunale arkivbasen hver kommune har i dag Vekst/attføring Nytt mandat for utredning utformes til neste møte. Felles næringsselskap Utredes ikke før Felles Strategisk Næringsplan er ferdig Felles ledersamlinger Steinkjer kommune tar et planleggingsansvar. Mål om en samling før sommeren. Morten Aakvik presiserte at tillitsvalgtes deltakelse i ASG ikke er til erstatning for drøftingsplikten i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. Tillitsvalgte krever at høringsdokumentet blir sendt til de respektive organisasjoner for drøfting. Stedsvalg må være tema under disse drøftingene.

7 15/04 Høringer/- innspill rutiner for behandling (V) TE 15/05 Kommunereform ASG ønsker at det i forkant av møter blir etterspurt hvilke høringer som er på gang. Fast sak på agendaen " orientering om høringer på gang" slik at kommunene eventuelt kan samkjøre høringssvar. Hilde Sveås orienterte om " Skatteoppkreverfunksjonen" hvor hovedkonklusjonen i høringssvaret er at en endring ikke er ønskelig. Det utarbeides et forslag til høringsuttalelse som sendes til deltakerkommunene. Leder av ASG/Sekretær orienterer PSG om uttalelsen, og ber politisk ledelse ha fokus på saken. Mandat for fellesutredning. Fremdeles et mål om at mandatet for fellesutredningen kan behandles i kommunestyrene i mars, men møtet for kommunenes prosjektlederne med Fylkesmannen viste et stort behov for 1) avklaring av hva som er beslutningsrelevant informasjon og 2) koordinering av prossene. Et justert mandat vil derfor bli utarbeidet. Verran orienterte om: 1.Verran anser det både påkrevd, ønskelig og hensiktsmessig at Verran gjennomfører en intern (internt i Verran) prosess knyttet til kommunestruktur. 2.Det avklares grensesnittet mellom kommunevis og regional utredning 3.Det som er felles - utredes i fellesskap i regi av IT 4.Verran har under utarbeidelse en lokal prosessplan, hvor man konkretiserer det man ønsker å utrede lokalt i egen kommune 5.Rådmannen har utpekt Anita Ulstad som prosjektleder 6.Det gjennomføres et temamøte den om kommunestruktur, med deltagelse fra FMNT, KS, Inn Trøndelagssamarbeidet, ordfører Inderøy og egen administrasjon 7.Det legges opp til en sak i kommunestyret i mars, hvor lokal prosessplan og avklaring på grensesnitt mot Inn Trøndelag avklares 8.Det er behov for en kontinuerlig koordinering mellom lokal og regional utredning 9.Verran ønsker at det etableres et prosjektlederforum for de operative kommuenvise lederne for kommunestrukturprosjektet 10.Verran vil oversende lokal prosessplan til de øvrige kommunene når denne er ytterligere utviklet Rapport til Fylkesmannen Hver kommune er ansvarlig for sin egen rapport til

8 15/06 RUP møte med Inn-Trøndelag i februar/marsmøtet (V) 15/07 Møteplan for 2015 (V) 15/08 Rapporteringsrutiner på prosjekter/- årsrapport 15/09 Barnevern-vakt (O 15/10 Samarbeidavtal e m/sintef (O) 15/11 Medlemskap i Europa-kontoret (O) 15/12 Retningslinjer for bruk av Regionalt Næringsfond (D 15/13 Saker fra Regionalt Næringsfond fylkesmannen innen fristen Bruk av tildelte skjønnsmidler 2014/ny søknad om skjønnsmidler 2015 Vedtak ASG sak 14/68 : " Tildelte midler fra fylkesmannen for 2014, kroner per kommune, går i sin helhet i arbeidet med utredningen". Vedtak i ASG : "Det utarbeides et forslag til budsjett for den felles utredningen. Deretter foretas en fordeling av skjønnsmidler som hver enkelt kommune er tildelt for 2014". Midler for 2015 søkes kommunevis med frist RUP inviteres i marsmøtet Tradisjonell møteplan opprettholdes. Mao. siste mandag hver måned minus juli og desember. Det avsettes normalt tid fra kl til Møtetid kan utvides når nødvendig i forhold til saksmengde. Det utarbeides et årshjul for rapportering fra prosjekter og interkommunale samarbeid (styremøter). For eksempel. IKT har styremøter i februar og oktober. Torunn orienterte om status. Sendes videre til politisk behandling i kommunene Kommunene ser svært positivt på mulighetene som ligger i samarbeidsavtalen. Avtalen sendes kommunene for signering Anders orienterte om vedtak i PSG. Sak kommer til den enkelte kommune. Steinkjer Næringsselskap bes utarbeide "Reviderte retningslinjer for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag Næringsfond". Forslag til fordeling av årets tildeling ønskes som sak til møtet i ASG Rådmannen i Verran bad om at Verran ønsker at mest mulig av årets påfyll til det regionale næringsfondet tilbakeføres til den enkelte kommune. Dette pga. etterspørselen etter midler lokalt og at det er en udisponert saldo på ca 3 mkr pr. årsskiftet på det regionale næringsfondet. Regionalt innovasjonssenter Tiltaksprosjekt (A) ASG anbefaler tildeling i tråd med innstilling. " Det påpekes viktigheten av at prosjektet må ivareta hele Inntrøndelagsregionen og innstiller positivt til at prosjektet tildeles kr ,- i 2015 og tilvarende i 2016" Forprosjekt Residens Mosvang ved Regionalt kompetansesenter for dans i Nord-Trøndelag (V)

9 15/14 Rusprosjektet fra Fylkesmannen "Ansvarlig alkoholhåndtering" (O) 15/15 Eventuelt Ingen saker ASG vedtar i tråd med innstilling. " Kompetansesenter for dans i Nord-Trøndelag, Dans i NT, får kr ,- i støtte fra Inntrøndelag regionalt fond til: * Avklare om det er et markedsgrunnlag for residens i Dans i NT * Utvikle større kontaktflate med kunstnere av høy kvalitet hvor Dans i NT kan utvikle et produsentforhold til et større nasjonalt og internasjonalt marked * Gjennomføre en pilot på danseresidens i Mosvik som tester ut om det er gjennomførbart. Det bør klargjøres om Steinkjer Næringsselskap kan selge tjenester til et prosjekt som finansieres av Det Regionale Næringsfondet. Frysehotell i Stod (V) RNF ASG vedtar i tråd med innstilling: Inntrøndelag Regionalt tildeler kr ,- som tiltaksprosjekt under forutsetning av at minimum tre av næringsaktørene i referansegruppen er prosjekteiere. Det gis støtte til: * Utforme en forretningsplan for et fryselager - hotell lokalisert i Binde i Stod. * Avklare med markedet (målgruppen) om det er økonomisk realiserbart og drivverdig, herunder skrive intensjonsavtaler med målgruppen. Saken utsettes Neste møte kl OBS at det også vil være styremøter denne dagen. Sted Verran

10 Sak 15/04 Referat fra Møte i Regionalt Fond / (O) REFERAT FRA MØTE MELLOM INNTRØNDELAGS SAMARBEIDET OG INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID Steinkjer - Næringstorget 30. september 2014 Tilstede: Lars Daling (Inderøy), Trygve Wannebo (Verran), Hallvard Sandnes (Snåsa), Gunn Tangstad (Steinkjer) og Astrid Skogseth Fuglesang (Steinkjer) Meldt forfall: Bodil Vekseth (Steinkjer) Referat fra møte i Inn-Trøndelag Regionalt Fond 20. januar 2015 Agenda: Sak 1/2015 Sekretariatet Inn-Trøndelag regionalt fond 2015 De siste årene er det gjennomført en vesentlig utviklingsjobb innen saksbehandlingssystemet (oppsett av program, rutiner, skjemaoppsett, sjekkliste m. v.) og med oppfølging av fondet (utbetaling, delutbetaling, rapportering, oversikt over fondet, oppfølging av vedtak i ASG/PSG m. v.). Inderøy, Verran og Snåsa opplever at SNS (Gunn) har levert en solid og god jobb i sekretariatet for fondet det siste året og ønsker at SNS skal ha ansvaret for sekretariatet i Det er et mål om at saksbehandling og innstilling til vedtak legges til den enkelte næringsmedarbeider som har ansvaret for å veilede saken/bedriften/gründeren, dette vil effektivisere arbeidet ytterligere. Det ble diskutert om det er nok økonomisk godtgjørelse til sekretariatsfunksjonen. Arbeidet med å være sekretariat for Inntrøndelag Regionalt fond ble i 2014 godtgjort i henhold til 5% av tildelte ramme til fondet, noe som er satt som en veiledende godtgjøring fra NTFK. Vedtak: Steinkjer Næringsselskap får ansvaret for sekretariatet i 2015 og godtgjøres med totalt kr ,- for å ivareta arbeidsmengden i sekretariatet. Sak 2/2015 Kan aktører fra Snåsa søke regionalt fond om midler, før tildelingene i 2015 er klar? Tildelingsbrevet har ikke kommet, men fondsfordelingen synes å være vedtatt i RUP og det kan være retningsgivende (Verran Kommune , Mosvik Kommune , Snåsa Kommune , Inderøy Kommune , Steinkjer Kommune Til sammen 2015: ). Det ligger ca. kr. 3 mill. i fondet som er oppsparte midler. Hallvard Sandnes har diskutert saken med rådmann i egen kommune.

11 Vi forutsetter at Snåsa tar med seg event. oppsparte midler fra fondssamarbeidet inn i Inntrøndelag regionalt fond. Videre er prinsippet nå at Snåsa er fullverdig medlem. Vedtak: 1) Snåsa kan begynne å sende inn søknader til regionalt fond nå. 2) Forslag til innstilling for vedtak i ASG/PSG: Med utgangspunkt i felles strategisk næringsplan, der det foreslås å etablere Inn-Trøndelag næringsselskap, mener vi at det er viktig å sette fokus på å styrke veiledningstjenestene slik at alle søknader til fondene er kvalitetssikret og veiledet før de sendes inn til behandling. Dette vil igjen gjøre at større andel av fondsmidlene bør beholdes i det regionale fondet og en mindre andel behøves til de lokale fondene, og da er det uproblematisk at Snåsa begynner å sende inn søknader til det regionale fondet nå. Sak 3/2015 Sak 4/2015 Sak 5/2015 Sak 6/2015 Bedrifter inn i Sintef prosjekt Sverre Konrad Nilsen, Sintef og Tone Merete Åsen, Sintef orienterte om eget arbeidet og suksesser i arbeidet opp mot bedrifter i forhold til å løse teknologiske og andre utfordringer. De skisserte rammene for mulige utviklingsprosjekt som skal bidra til verdiskaping i Steinkjerregonen som en del av partnerskapsavtalen mellom Sintef og Steinkjer kommune. Arbeidspakke 1: Utviklingsprosjekt for Næringslivet: Hjemmebesøk, Matchmaking, Strategiske Fou konsortier. Inngangen er et møte/en samtale mellom Sintef, kommunen (næringssjef) og bedriften, det er ikke nødvendig at bedriftene har forhåndskunnskap om Fou/virkemidler. For å sette dette i aksjon nå, trenger Sintef innspill på aktuelle bedrifter. Sintef setter opp møter, eller næringssjefen setter opp møter der det er hensiktsmessig. Ca. to timer som ramme for kartleggingsmøtene der Sintef og næringssjef deltar. Innspill på aktuelle bedrifter i møtet. 4-5 bedrifter i hver kommune. Unngå mandager som møtedager. Vedtak: Næringssjefene i Inderøy, Snåsa, Steinkjer og Verran gjør en vurdering i forhold til aktuelle bedrifter og koordinerer møter direkte opp mot Sintef/Sverre Konrad. Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag Kort runde i kommunene om hvem som har deltagere inn i Etablereropplæringen. Vedtak: Tatt til orientering. Søknad Forskning og utvikling av grusforekomst Verrabotn Trygve Wannebo presenterte prosjektet som handler om grusforekomst i Verrabotn som har iboende mekaniske egenskaper for bygge og anleggsmarked, men må foredles spesielt for fjerning og tilpasning forurensede partikler. Trygve følger opp søkeren og får oppdatert informasjon om status for prosjektet til neste møte. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Søknad Trygve Vist Lars Daling presenterte prosjektet. Lars følger opp søker og veileder videre på revidering av søknad og innsending til lokalt fond i Inderøy. Gunn åpner opp søknaden for videre behandling av søkeren. Vedtak: Ber om at søknaden sendes over til Inderøy sin lokale andel av regionalt fond.

12 Sak 7/2015 Søknad Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Gunn Tangstad er styreleder i Kunnskapsparken og anses som inhabil i saken, hun fratrådte derfor møtet under denne saken. Søknaden knytter seg til et tiltaksprosjektet er et samarbeid mellom Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Drivhuset-miljøet og Steinkjer Næringsselskap, og dekker derfor kriteriene som tiltaksprosjekt (må være minimum tre bedrifter) og kan således få inntil 100% av et totalbudsjett. Vi merker oss at det likevel er lagt inn egeninnsats i budsjettet og dette er positivt og viser at det aktørene er seriøse i forhold til satsingen. Vi anser det også som sannsynlig og nødvending at det er egeninnsats fra de andre aktørene som vil bli lagt inn i den endelige prosjektrapporten, da det synes å være en forutsetning for å komme i mål med arbeidet at alle aktører legger inn vesentlig bruk av tid, da prosjektet skal avklare en hel del knyttet til samspill. Målet med prosjektet er å konkretisere innhold og senterledelsesfunksjoner i et fremtidig regionalt innovasjonssenter, som planlegges i tilknytning til HiNT sin campus på Steinkjer. Grunnlaget er lagt for å etablere et slikt senter, men suksess avhenger av aktivt lederskap, som stimulerer til samspill mellom aktørene. Dette samspillet må utvikles parallelt med byggeprosjektet. Prosjektet skal resultere i konkret samspill mellom aktørene, en felles visjon og merkevareplattform for senteret, og en plan for fellesaktiviteter og felles fasiliteter, klyngesatsninger, ønsker fra nye aktører om å få bli en del av senteret og avklarte videre utviklingsaktiviteter og senterledelsesfunksjoner. Vedtak: Næringsmedarbeiderne påpeker viktigheten av at prosjektet må ivareta hele Inntrøndelagsregionen og innstiller positivt til at prosjektet tildeles kr ,- i 2015 og tilvarende i Sak 8/2015 Sak 9/2015 Møteplan videre Vedtak: Neste møte (3. februar kl ) legges til Inderøy Rådhus. Eventuelt; to mulige søknader/saker fra Snåsa ble luftet. Vedtak: tas til orientering REFERAT FRA MØTE MELLOM INNTRØNDELAGS SAMARBEIDET OG INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID Tilstede: Lars Daling (Inderøy), Trygve Wannebo (Verran), Hallvard Sandnes (Snåsa), Gunn Tangstad (Steinkjer), Bodil Vekseth (Steinkjer) og Astrid Skogseth Fuglesang (Steinkjer). Steinkjer - 3. februar 2015 Agenda:

13 Sak 11/2015 Hvordan håndterer vi «investeringer» i søknader til regionalt fond. Hallvard la fram et case som han har jobbet med. Her er det støtte til investeringer som omsøkes, i trå med hvordan kriteriene er blitt håndtert tidligere i Snåsa/Indre Namdal. I Inntrøndelag Regional fond har vi vært strenge på at det ikke gis støtte til investeringer, jamfør dagens retningslinjene for tildeling over fondet som sier at «Fondet skal unntaksvis støtte fysiske investeringer og støtter ikke investeringer som tilhører den ordinære driften». Bruker dette som et case nå for å diskutere prinsippene i saken. Innspill i møtet: Få mer over på utvikling. Trolig mer aktuelt å bruke lokal andel av regionalt fond, der investeringer er aktuelt å støtte. Skal det gis støtte gjennom Inntrøndelag Regional fond, så er følgende mulig å støtte: utvikling av forretningskonseptet, kommunikasjonskanal, markedsundersøkelse, kompetanseheving osv. er aktuelt. Hvis ideen er god nok, og det er gjort gode kalkyler, så er det lurt å gå til en bank. Kan være en ide å dele opp prosjektet i to faser, der det omsøkes lokalt fond til en markedsundersøkelse, og så ta saken til regionalt fond i neste fase. Vedtak: Diskusjonen tas til orientering. Sak 12/2015 Referat fra ASG Vedtak: Tas til orientering Sak 13/2015 Endringer av kriterier fondet Vedtak: ASG Sak 15/11 retningslinjer for bruk av Regional Næringsfond. Inntrøndelag regionalt fond, næringssamarbeidet, gjør de endringer det er mulig å gjøre med de forutsetninger som vi har per dato og innen fristen Det forutsettes at næringssamarbeidet må gjøre en større gjennomgang og revidering av retningslinjene når Strategisk Næringsplan for Inntrøndelag er vedtatt. Sak 14/2015 Sak 15/2015 Ny presentasjon av strategisk næringsplan Vedtak: ASG Sak 15/01 Byregionprogrammet utfordringsnotatet Vi noterer oss at den helhetlige samfunnsanalysen, utfordringsnotatet og utkast til strategisk Næringsplan gir et godt grunnlag et tydeligere retningsvalg for næringsutvikling/regional vekst. Vi ser fram til å motta disse dokumentene og det nye utkastet til strategisk næringsplan, da dette vil bli førende for vårt arbeid og for utarbeidelse av nye retningslinjer for Inntrøndelag Regionalt fond. Rutiner omkring saksbehandling av saker til Regionalt fond,

14 Vedtak: Rutiner og sjekkliste som framlagt i «Inn-Trøndelag regionens håndbok for bruk av regionale fond, og rutiner for saksbehandling» side vedtas og settes i verk. Sak 16/2015 Eventuelt Ingen saker meldt Referat: ASF 3. februar 2015

15 Sak 15/05 Søknad til Regionalt Nærigsfond - Regionalt Innovasjonssenter (V) Innstilling fra ASG: " ASG anbefaler tildeling i tråd med innstilling. " Det påpekes viktigheten av at prosjektet må ivareta hele Inntrøndelagsregionen og innstiller positivt til at prosjektet tildeles kr ,- i 2015 og tilvarende i 2016" Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Regionalt innovasjonssenter - tiltaksprosjekt Søker Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Gyldig til dato - Arkivsak Status Tilsagnsnr Under behandling Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Ved presentasjon og eventuell profilering av det støttede prosjektet i media, ønskes det at eventuell veiledning fra ditt næringsapparat og den økonomiske støttens medvirkning i prosjektet blir nevnt. Vurdering Gunn Tangstad er styreleder i Kunnskapsparken og anses som inhabil i saken, hun fratrådte derfor møtet under denne saken. Søknaden knytter seg til et tiltaksprosjektet er et samarbeid mellom Kunnskapsparken Nord- Trøndelag, Drivhuset-miljøet og Steinkjer Næringsselskap, og dekker derfor kriteriene som tiltaksprosjekt (må være minimum tre bedrifter) og kan således få inntil 100% av et totalbudsjett. Vi merker oss at det likevel er lagt inn egeninnsats i budsjettet og dette er positivt og viser at det aktørene er seriøse i forhold til satsingen. Vi anser det også som sannsynlig og nødvending at det er egeninnsats fra de andre aktørene som vil bli lagt inn i den endelige prosjektrapporten, da det synes å være en forutsetning for å komme i mål med arbeidet at alle aktører legger inn vesentlig bruk av tid, da prosjektet skal avklare en hel del knyttet til samspill. Målet med prosjektet er å konkretisere innhold og senterledelsesfunksjoner i et fremtidig regionalt innovasjonssenter, som planlegges i tilknytning til HiNT sin campus på Steinkjer. Grunnlaget er lagt for å etablere et slikt senter, men suksess avhenger av aktivt lederskap, som stimulerer til samspill mellom aktørene. Dette samspillet må utvikles parallelt med byggeprosjektet. Prosjektet skal resultere i konkret samspill mellom aktørene, en felles visjon og merkevareplattform for senteret, og en plan for fellesaktiviteter og felles fasiliteter, klyngesatsninger, ønsker fra nye

16 aktører om å få bli en del av senteret og avklarte videre utviklingsaktiviteter og senterledelsesfunksjoner. Forslag til vedtak Næringsmedarbeiderne påpeker viktigheten av at prosjektet må ivareta hele Inntrøndelagsregionen og innstiller positivt til at prosjektet tildeles kr ,- i 2015 og tilvarende i Finansieringskilder Innvilgetbeløp Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført 2015 Intr Reg Intr Reg Sum finansieringskilder Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Tiltaksprosjektet er et samarbeid mellom Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Drivhuset-miljøet og Steinkjer Næringsselskap. Målet med prosjektet er å konkretisere innhold og senterledelsesfunksjoner i et fremtidig regionalt innovasjonssenter, som planlegges i tilknytning til HiNTs campus på Steinkjer. Grunnlaget er lagt for å etablere et slikt senter, men suksess avhenger av aktivt lederskap, som stimulerer til samspill mellom aktørene. Dette samspillet må utvikles parallelt med byggeprosjektet. Prosjektbeskrivelse Prosjektet søkes etablert som et tiltaksprosjekt, der samarbeidspartnerne er Kunnskapsparken Nord- Trøndelag AS, Drivhuset-miljøet representert ved Svein Roar Lindseth i Lindseth Reklame AS og Steinkjer Næringsselskap AS. Målet med prosjektet er å konkretisere innhold og senterledelsesfunksjoner i et fremtidig regionalt innovasjonssenter, basert på det arbeidet som er gjort i et forprosjekt for eiendomsselskapene DH Eiendom AS og Siva SF høsten Forprosjektet har lyktes med å samle et 30-talls virksomheter, som ønsker å samlokalisere seg i et senter. Profil og mulig innhold er beskrevet og intensjonsavtaler er etablert med aktuelle aktører. Nå er det avgjørende viktig å bringe disse virksomhetene sammen, etablere en felles visjon og merkevareplattform for senteret og utvikle samspillet mellom aktørene. Når bygget så står ferdig vil de nye lokalene styrke allerede etablert samarbeid, og gjennom nær dialog med eiendomsutviklerne vil bygget ha større sannsynlighet for å matche aktørenes behov. Prosjektet kan forventes å gi stor effekt på regionens innovasjonskraft, og kan relateres direkte til nasjonale føringer og internasjonal beste praksis på området. Her vil forskning- og utdanningsinstitusjoner, utviklingsaktører og næringsaktører samles og skape et innovasjonsmiljø,

17 som gir økt regional vekst og utvikling i næringslivet. Et eksempel er landbruksnæringa, som er en viktig næring i hele Inntrøndelags-regionen. Prosjektet vil samle og styrke mange sentrale aktører i denne klyngen. Det søkes om prosjektmidler til å finansiere den aktiviteten som må gjennomføres for å nå de overnevnte resultatmålene og gi de ønskede effektene. I tillegg vil Steinkjer Næringsselskap bidra med egen tid, som allerede er finansiert gjennom deres driftstilskudd fra Steinkjer Kommune. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Kunnskapsparken Nord- Trøndelag Jakob Weidemannsg ate 9 Kontaktperson Håvard Belbo Øvre Heggesåsen 7a Prosjektleder Håvard Belbo Øvre Heggesåsen 7a 7713 STEINKJER STEINKJER STEINKJER Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er et forprosjekt, som HiNT, Steinkjer kommune, DH Eiendom, Siva og Kunnskapsparken Nord-Trøndelag har gjennomført ila høsten 2014 basert på en samarbeidsavtale inngått En prosjektgruppe ledet av Håvard Belbo i Kunnskapsparken har utarbeidet en rapport, som oppsummerer arbeidet. Konklusjonen er at det er stor interesse for deltakelse i et innovasjonssenter lokalisert i tilknytning til HiNTs campus på Steinkjer. Intensjonsavtaler er inngått med 12 aktører som representerer ca 30 virksomheter. Rapporten gir en grundig faglig forankring, der det legges både teori og empiri til grunn for at et senter vil kunne styrke innovasjonskraften til aktørene i senteret og til det samlede innovasjonsmiljøet i regionen. Ettersom innovasjon i stor grad er en sosial prosess, er det i møtet mellom mennesker at ny kunnskap og nye løsninger utvikles. Et innovasjonssenter fyller derfor en viktig funksjon dersom det bidrar til slikt samspill mellom mennesker. Eiendomsaktørene tar ansvaret for det videre eiendomsutviklingsløpet, men Kunnskapsparken og Næringsselskapet er utfordret på å jobbe videre med konkretisering av senterlederfunksjonene, og det er ønskelig å bygge videre på det gode arbeidet som Drivhuset har gjort på dette området. Gjennom velutviklede senterlederfunksjoner er forventningen at senteret skal bli en arena for samspill mellom aktørene og ikke bare en samlokalisering av autonome virksomheter. Prosjektmål Målet med prosjektet er å konkretisere innhold og vertskapsfunksjoner i et fremtidig regionalt

18 innovasjonssenter, basert på det arbeidet som er gjort i forprosjektet for eiendomsselskapene høsten Dette skal danne grunnlaget for videre senterledelse. Prosjektet skal bringe de aktuelle aktørene sammen, etablere en felles visjon og merkevareplattform for senteret, utvikle samspillsaktiviteter mellom aktørene, holde tett dialog med eiendomsutviklerne og følge opp relevante nye aktører, som ønskes inn i senteret. Prosjektet skal avsluttes ila 2016, og permanent videre senterledelse skal avklares ift organisering og finansiering som en del av prosjektet. Prosjektet vil være viktig for næringsutviklingen i regionen. Det styrker eksisterende aktører, legger et godt grunnlag for at nye kan utvikles og kan også øke muligheten for å tiltrekke seg nye aktører og næringsliv til regionen. Forankring Prosjektet er godt forankret blant aktørene som har deltatt i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for å etablere et innovasjonssenter på Steinkjer. I tillegg er det i forprosjektet etablert intensjonsavtaler med 12 aktører som representerer ca 30 virksomheter, og disse er også positive til å bli involvert i den videre utviklingen av senteret. Drivhuset-miljøet er det største næringsmiljøet, og således en sentral aktør. Prosjektet legger også til rette for at bedrifter i Verran, Snåsa og Inderøy også kan benytte senteret. Det er videre en faglig forankring for prosjektet i den teori og empiri som er bragt frem i overnevnte prosjekt. Det er mange eksempler på mislykkede senter-satsninger, der årsaken ofte har vært for mye fokus på bygget og for lite fokus på samspillet mellom aktørene i bygget og eierskapet til sentertenkningen blant disse aktørene. Erfaringene fra Næringstorget i Jakob Weidemannsgate og på Drivhuset blir derfor meget viktig å bygge videre på. Prosjektorganisering Prosjekteiere: Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Steinkjer Næringsselskap og Drivhuset v/lindseth Reklame. Prosjektleder: Håvard Belbo, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Delprosjektleder på visjonsprosess og merkevareplattform: Svein Roar Lindseth Øvrige prosjektdeltakere: Bodil Vekseth, Gunn Tangstad m.fl fra Steinkjer Næringsselskap, Severin Helset og Kjetil Engan i Kunnskapsparken. Samarbeidspartnere Det vil være mange samarbeidspartnere til prosjektet. De viktigste vil være: 1. Eiendomsselskapene DH Eiendom og Siva 2. Aktørene som det er inngått intensjonsavtaler med i forprosjektet: HiNT, TFoU, Distriktssenteret, Comparative, Tine, Norsk Landbruksrådgivning, Bondelaget, Innherred Landbrukstjeneste og Jon Rannem. 3. Mulige nye aktører: NRK, forskningsmiljø innen landbruk, m.fl

19 4. Eksterne rådgivere med kjennskap til internasjonal beste praksis på området: Ken Morse, Henry Chesbrough, m.fl Aktiviteter 1. Oppstartsmøter og detaljering av prosjektplan 2. Dialog og møter med eksterne rådgivere 3. Visjonsprosess og etablering av merkevareplattform for senteret 4. Oppfølging av etablerte samspillsaktiviteter og kartlegging av ønskede nye aktiviteter 5. Etablering av samarbeid med eiere av eksisterende fellesfasiliteter og konkretisering av ønskede nye fasiliteter 6. Identifisering av fagmiljø hvor det er grunnlag for klyngeutvikling, og avklaringer med Innovasjon Norge om mulighetene for bedriftsnettverksprosjekt eller lignende organisering 7. Dialog med eiendomsutviklingsselskapene 8. Oppfølging av relevante nye aktører som ønskes inn i senteret. 9. Etablering av permanent driftsmodell og organisering av senterledelsesfunksjonene fra Prosjektrapportering Målgrupper Primærmålgruppe er aktørene som har inngått intensjonsavtaler om å bli en del av innovasjonssenteret. Sekundærmålgruppe er relevante nye aktører som ønskes inn i senteret og aktører fra Inn-Trøndelag, som kan benytte senteret. Resultat Aktivitetene skal resultere i konkret samspill mellom aktørene, en felles visjon og merkevareplattform for senteret, fellesaktiviteter og felles fasiliteter, klyngesatsninger, ønsker fra nye aktører om å få bli en del av senteret og avklarte videre utviklingsaktiviteter og senterledelsesfunksjoner. Effekter Et vellykket prosjekt vil ha stor betydning for satsningen på et regionalt innovasjonssenter på Steinkjer. Det vil videreutvikle næringsaktørene i regionen, både gjennom involvering i utviklingsarbeidet og ved at det i senteret legges til rette for at de kan vokse og utvikle sine virksomheter. Det vil også øke regionens innovasjonskraft gjennom at flere ideer kan komme raskere videre og flere kan lykkes med å etablere kommersielle virksomheter. Spesielt vil prosjektet bidra til et bedre samspill mellom høyere utdanning, forskning- og utviklingsaktører og næringslivet i regionen. Dette vil styrke regionen som et attraktivt og praksisnært studiemiljø.

20 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Oppstartsmøter gjennomført og detaljert prosjektplan etablert innen Visjonsprosess gjennomført og merkevareplattform etablert innen Kartlegging av eksisterende og ønskede samspillsaktiviteter innen Samarbeid med eiere av eksisterende fellesfasiliteter etablert innen Klynge/nettverksprosjekt etablert innen Senterledelse fra 2016 organisert, finansiert og bemannet innen Prosjektrapport ferdig innen Løpende: Oppfølging av etablerte samspillsaktiviteter, tett dialog med eiendomsutviklerne og oppfølging av relevante nye aktører som ønskes inn i senteret. Godkjent kostnadsplan Tittel SUM Egeninnsats prosjekteiere Merkevareplattform Møte- og reisekostnader Prosjektledelse Workshops og løpende dialog Sum kostnad Godkjent finansieringsplan Tittel SUM Egeninnsats Inn-Trøndelag Regionalt fond Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Presentasjon av Innovasjonssenter Steinkjer desember 2014.pptx

21 Sak 15/06 Utredning av 1.linjetjenester og Tekniske tjenester høringsvedtak (V) Vedtak i ASG: Vedtak: Utredningen sendes på høring til arbeidstakerorganisasjonene med følgende uttalelse: Med grunnlag i de utredninger som nå foreligger for førstelinjetjenestene, felles plankontor, oppmåling, byggesak og landbruk er det ønskelig å fastslå at Inn Trøndelagssamarbeidet skal fordele funksjonene på alle deltakerkommuner, for derigjennom å legge til rette for gode og effektive samarbeidsløsninger, men også at disse bidrar til at fagmiljø etableres i alle kommunene. Derfor bør det videre arbeidet legge til grunn at landbruk legges til Snåsa kommune og felles postmottak (scanning, fordeling, journalføring, arkiv) til Verran kommune. Felles plankontor, byggesak og kart/oppmåling er det naturlig å lokalisere til Steinkjer. 1.linjetjenester innstilling fra arbeidsgruppen "Det ønskes ingen organisatorisk endring på nåværende tidspunkt da en mener omkostningene, ressursmessig og personalmessig, er større enn gevinstene. Men ser hva som kan komme og planlegger ut fra det". Telefoni det jobbes med tilrettelegging for at kommunene kan være hverandres sentralbord Hjemmeside Jobbes mot en harmonisering/sentralisering av denne tjenesten Felles rutiner det jobbes med å lage felles rutinebeskrivelser. Særlig rundt journalføring og avslutting av saker Elektronisk postmottak Legge til rette for at en kan journalføre for hverandre i den kommunale arkivbasen hver kommune har i dag Vekst/attføring Nytt mandat for utredning utformes til neste møte. Felles næringsselskap Utredes ikke før Felles Strategisk Næringsplan er ferdig Felles ledersamlinger Steinkjer kommune tar et planleggingsansvar. Mål om en samling før sommeren. Fagforbundet ba om følende protokolltilførsler: Fagforbundet mener at innstillingen til arbeidsgruppen mht. 1.linjetjenesten følges. Dvs. en fortsatt strukturert utvikling mot fellesløsninger: "Det ønskes ingen organisatorisk endring på nåværende tidspunkt da en mener omkostningene, ressursmessig og personalmessig, er større enn gevinstene. Men ser hva som kan komme og planlegger ut fra det". Den geografiske fordelingen av oppgavene må derfor betraktes som forslag fra ASG.

22 Det presiseres også at tillitsvalgtes deltakelse i ASG ikke er til erstatning for drøftingsplikten i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. Tillitsvalgte krever at høringsdokumentet blir sendt til de respektive organisasjoner for drøfting. Stedsvalg må være tema under disse drøftingene. Sak 15/07 ByRegionsprogrammet (V) Med utgangspunkt i den helhetlige samfunnsanalysen (vedlagt) er det utformet et "Utfordringsdokumen" (vedlagt). Forslag til vedtak: Fase 1 har gitt Inn-Trøndelagskommunene et godt grunnlag for å videreutvikle strategier og planer for regional vekst. Det søkes om deltagelse i fase 2, med søknadsfrist Vedlagt til saken: 1) Den helhetlige samfunnsanalysen 2) Utfordringsdokumenet 3) Utlysningstekst Fase 2 Sak 15/08 Status kommuereformen (V) Fra ASG sak 15/05 Mandat for fellesutredning. Fremdeles et mål om at mandatet for fellesutredningen kan behandles i kommunestyrene i mars, men møtet for kommunenes prosjektlederne med Fylkesmannen viste et stort behov for 1) avklaring av hva som er beslutningsrelevant informasjon og 2) koordinering av prossene. Et justert mandat vil derfor bli utarbeidet. Jobber for å ha et forslag til mandat klart til møtet. Verran orienterte om: 1.Verran anser det både påkrevd, ønskelig og hensiktsmessig at Verran gjennomfører en intern (internt i Verran) prosess knyttet til kommunestruktur. 2.Det avklares grensesnittet mellom kommunevis og regional utredning 3.Det som er felles - utredes i fellesskap i regi av IT 4.Verran har under utarbeidelse en lokal prosessplan, hvor man konkretiserer det man ønsker å utrede lokalt i egen kommune 5.Rådmannen har utpekt Anita Ulstad som prosjektleder 6.Det gjennomføres et temamøte den om kommunestruktur, med deltagelse fra FMNT, KS, Inn Trøndelagssamarbeidet, ordfører Inderøy og egen administrasjon 7.Det legges opp til en sak i kommunestyret i mars, hvor lokal prosessplan og avklaring på grensesnitt mot Inn Trøndelag avklares 8.Det er behov for en kontinuerlig koordinering mellom lokal og regional utredning 9.Verran ønsker at det etableres et prosjektlederforum for de operative kommuenvise lederne for kommunestrukturprosjektet 10.Verran vil oversende lokal prosessplan til de øvrige kommunene når denne er ytterligere utviklet Rapport til Fylkesmannen

23 Hver kommune er ansvarlig for sin egen rapport til fylkesmannen innen fristen Bruk av tildelte skjønnsmidler 2014/ny søknad om skjønnsmidler 2015 Vedtak ASG sak 14/68 : " Tildelte midler fra fylkesmannen for 2014, kroner per kommune, går i sin helhet i arbeidet med utredningen". Vedtak i ASG : "Det utarbeides et forslag til budsjett for den felles utredningen. Deretter foretas en fordeling av skjønnsmidler som hver enkelt kommune er tildelt for 2014". Midler for 2015 søkes kommunevis med frist

24 Vedtak i møtet! Sak 15/09 Møteplan PSG 2015 (V) Sak 15/10 Regionalt Næringsfond (O) Forslag til vedtak: Steinkjer Næringsselskap bes utarbeide "Reviderte retningslinjer for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag Næringsfond". Det må være sammenheng mellom kriterier og de vedtak som blir fattet. Dagens retningslinjer Retningslinjer INVEST for tildeling av støtte fra Regionalt fond Dette er retningslinjene for tildeling av støtte fra Regionalt fond, utarbeidet av Bjørn Holder ved oppstart av fondet. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av støttemidler fra INVEST-næringsfond: 1. Fondet benyttes i mindre prosjekter som har et lokalt marked og i utviklingsprosjekter som har en kostnadsramme under kr Ved beregning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg. Unntaksvis kan egen arbeidsinnsats beregnes inn i kapitalbehovet. For beregning av egeninnsatsen kan inntil kr pr. time benyttes. 3. Støtteandel pr. bedriftsutviklingsprosjekt begrenses til maks. 50 % av totalbudsjettet. 4. Søknader for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med nasjonal- /internasjonalt marked sendes til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor IN-virkemidler. 5. For tiltaksprosjekter som er til nytte for flere bedrifter/etablere kan det ytes tilskudd på inntil 100 % av et godkjent kostnadsoverslag. 6. Fondet anvendes i tråd med satsingsområdene i det regionale utviklingsprogrammet og de kommunale næringsplanene. 7. Fondet skal fortrinnsvis gi tilskudd til bedriftsetableringer eller utviklingsprosjekter i etablerte bedrifter i en tidlig fase. 8. Fondet skal fortrinnsvis støtte prosjekter som har til hensikt å gi initiativtaker et best mulig beslutningsunderlag og å styrke forberedelsene i forbindelse med en etablering, eller i forbindelse med investering i en utviklingsoppgave i bedriften. 9. Fondet skal unntaksvis støtte fysiske investeringer og støtter ikke investeringer som tilhører den ordinære driften. 10. Tilskudd fra fondet kan ikke benyttes i prosjekter hvor også Innovasjon Norge har gitt tilskudd. Det ytes kun tilskudd. Lån og eventuelt garantier er utelukket.

25 Sak 15/10 Eventuelt

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 23.02.2015 Møtested: Verran kommune Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 02.96.2015 Møtested: Snåsa Samstadgården (Snåsaprodukter) Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 02.05.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.09.2015 Møtested: Verran Møterom Fosdalen Tidspunkt: 12.00 15.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Randi Tessem, Truls Eggen,

Detaljer

Tilsagnsnr. Vurdering

Tilsagnsnr. Vurdering Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Delfinansiering ByRegionprogrammet Søker Steinkjer kommune Gyldig til dato - Arkivsak Status Sendt Tilsagnsnr Saksbehandler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Inderøy, Skarnsundet Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid Torunn Austheim

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEINNKALLING Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 14.11.2016 Møtested: e-post, Tidspunkt: Saken sendes ut på e-post og det bes om tilbakemelding senest i løpet av 14.11.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6507 Klassering: 144 Saksbehandler: Anders Haraldsen/Svein Åge Trøbakk STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INN-TRØNDELAGSSAMARBEIDET

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 12.05.2010 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 14 00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen, Carl Ivar Cøppen Torunn Austheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune.

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune. MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.11.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

ByR programmet Inn-Trøndelag

ByR programmet Inn-Trøndelag ByR programmet Inn-Trøndelag Prosjektbeskrivelse Fase 1 12.06 2014 Målsettingene Utarbeide felles utviklingsstrategier for Inn-Trøndelag Utnytte potensialet som ligger i samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.14 Møtested: Steinkjer Rådhus møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 08.00 10.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes. Arkivsak. Nr.: 2014/1411-13 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.02.2015 Arbeidet med kommunereformen Inderøy kommune. Melding til fylkesmannen Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Komite næring, nærmiljø og bosetting Verran Servicekontor, kantina. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.02.13 Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl. 09.00 13.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Møtedato Sted Referent 28.06.2010 Verran Servicekontor Møterom Fosdalen Hovd Deltagere Forfall SAKSLISTE: Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.03.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Øivind Stenvik (for Dagfinn

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.10.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen INN-TRØNDELAGSREGIONEN - SØKNAD OM DELTAGELSE I BYREGIONPROGRAMMET

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.04.2010 Møtested: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 12.30 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Torunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III

Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III Arkivsak. Nr.: 2013/1065-29 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III Rådmannens

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesutvalget Verran-Steinkjer

MØTEPROTOKOLL. Fellesutvalget Verran-Steinkjer MØTEPROTOKOLL Fellesutvalget - Møtedato: 09.09.2016 Tidspunkt: 13:00-14:30 Møtested: rådhus, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Bjørn Arild Gram Stein Erik Aalberg Torunn Austheim Ann-Karin

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 15.04.2009 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Saksframlegg INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Forslag til innstilling: Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen tas til etterretning, og bystyret

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.11.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 16.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Vedrørende intensjonsavtalen mellom Steinkjer, Verran og Snåsa Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene med politisk og administrativ

Detaljer

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune.

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune. Prosjektplan - Innherredsprogrammet III 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Innherredsprogrammet, som et regionalt næringsutviklingssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa (fra 2014)

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen

Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/780-47 Saksbehandler: Anita Ulstad,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Styringsgruppa for utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV) MØTEINNKALLING

Styringsgruppa for utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV) MØTEINNKALLING Styringsgruppa for utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV) MØTEINNKALLING Utvalg: Styringsgruppe FLV prosjektet Møtested: Rådhuset Levanger Dato: 31.10.2002

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 06.03.2012 Tidspunkt: 09:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold

Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold Fellesmøte med referansegruppene Tirsdag 1. september 2015 Marker Rådhus Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold Agenda 1. Historikk v/knut Espeland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 37/ Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 130 Arkivsaksnr: 2012/1106-11 Saksbehandler: Inger Helene Sira Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2013 13.08.2013

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/2990 Klassering: 130 Saksbehandler: Anders Haraldsen INNHERREDSSAMARBEIDET - VIDEREFØRING. INNHERREDSPROGRAMMET

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 20.04.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik, (Helse

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer