Bedriftsetablering basert på serviceideer. Venture Cup 2009 Torsdag 5. februar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsetablering basert på serviceideer. Venture Cup 2009 Torsdag 5. februar 2009"

Transkript

1 Bedriftsetablering basert på serviceideer Venture Cup 2009 Torsdag 5. februar 2009

2 Agenda Om tjenester Et lite case Ufordringer i etablering av service tjenesteorienterte virksomheter

3 Kritiske områder Ide Tjenesteproduktet og tjenestekonseptet Leveranseutfordringen Kompetansen Det finansielle

4 Kilde: SSB, 2005 Hvorfor fokus på service / tjenester? Fakta om Norge: Tre av fire i tjenesteytende sektor: Vokst fra på begynnelsen av 1960-tallet til i dag, tilsvarer ca. 75 % av alle sysselsatte Bidrag til Brutto Nasjonal Produkt: Primærnæringene: 4 % Sekundærnæringene: 22 % Tertiærnæringene: 59 % I tillegg blir industrielle virksomheter også mer og mer service - tjenesteorienterte

5 Hvorfor tjenestefokus? Stadig flere næringer de reguleres og må nå ut å konkurrere om kundene Nye tjenesteytere får lov til å markedsføre sine tjenester (for eksempel konsulenter, advokater, leger, etc.), disse mangler kompetanse innen tjenesteområdet Tjenester er lønnsomt! Tjenestemarkedsføring er vesentlig forskjellig fra Produktmarkedsføring Global utvikling, men utviklingslandene ser ut til å hoppe over våre utviklingsfaser og går rett på sak.

6 Innovasjonsaspektet

7 Forretningsinnovasjon Nytt produkt Apple, microsoft Netcom Ny bransje Digital TV Netscape Eksist. bransje Håndtverk Lege Advokat Nytt forretningssystem Amazon.com Dell Eksisterende Forretningssystem Innovativ Sterke nyetableringer

8 Nye produkter Nye tjenester Innovasjon og utnyttelsen av Nye produksjonsteknikker Nye arbeidsmetoder muligheter Nye måter å levere produkter og tjenester til kunden Nye måter å informere kunden på om produkter Nye måter å utvikle relasjoner og kommunikasjon på internt i organisasjonen Nye måter å utvikle relasjoner på mellom organisasjoner Kombinasjon av innovasjoner Nytt produkt levert på en ny måte med ny innpakning

9 3 Dillemma i innovasjon Innovasjon reiser fundamentale strategiske dillemma for strategene: Hvor langt skal vi gå i forhold til de teknologiske mulighetene opp i mot markedets etterspørsel Hvor mye skal vi investere i produktinnovasjon opp i mot prosessinnovasjon Skal vi satse på teknologisk innovasjon fremfor en utvidet innovasjon knyttet til hele forretningsmodellen

10 Produkt eller prosess innovasjon Dominant design etablert Produkt innovasjon Innovasjonstakt Prosess innovasjon Tid Fig. 9.2.

11 Strategiske implikasjoner i modellen Nye utviklingsorienterte bransjer favoriserer produktinnovasjon selv om konkurransen relateres til egneskaper og service ved eksisterende produkter. Modne bransjer favoriserer prosessinnovasjon. Mindre nye inntrengere har fokus mot de tidlige faser i livssyklusen. Store etablerte aktører fokuserer på skalafordeler.

12 Innovasjon gjennom teknologi eller Forretningsmodell forretningsmodell Strukturen i forhold til produkt tjeneste og informasjonsflyt, og rollene til de deltagende aktører. Måten vi gjør forretning på Eksempel verdikjede verdiverksted - verdinettverk

13 Valg Produkt / teknologi eller tjeneste / service Ja takk, begge deler!

14 Særtrekk ved tjenester Immaterielle, kan ikke berøres (Intangibility) Heterogene, forskjellige fra gang til gang (Heterogeniety) Uatskillelige, produksjon og konsum foregår samtidig (Inseperability) Forgjengelige, de kan ikke lagres (Perishability)

15 Zeithaml, Bitner og Gremler, Characteristics of Services Compared to Goods Intangibility (immaterielle) Heterogeneity (heterogene) Simultaneous Production and Consumption (prosumpsjon) Perishability (forgjengelige)

16 I sentrum av en vellykket merkevare ligger et vellykket produkt Et produkt er alt som tilbys et marked med tilfredsstillelse av behov og ønsker som mål. Kan være Fysiske varer Tjenester Opplevelser Arrangementer Personer Steder Eiendeler Organisasjoner Informasjon Ideer Hva er et produkt?

17 MATERIELT - IMMATERIELT KONTINUM Medisiner Biler Gatekjøkken Gjøre opplevelsen konkret og virkelig immaterielt dominert materielt dominert Forbinde produktet med en behovsdekkende opplevelse (produktprofilen) Byggreparasjon Flyreise Undervisning Rådgiving

18 KONSEKVENSER AV TJENESTERS IMMATERIALITET FOR KONSUMENTEN - vanskelig å vurdere og sammenligne tilbud - høy subjektiv risikoopplevelse - vektlegger vareprat - pris blir ofte en viktig kvalitetsindikator FOR TILBYDER - tilbudsforenkling - konkretisering - stimulere og "styre" vareprat - fremheve kvalitetskjennetegn og bruke kvalitetsindikatorer

19 KONSEKVENSER AV AT KONSUM OG PRODUKSJON FOREGÅR SIMULTANT FOR KONSUMENTEN - deltager i tjenesteproduksjonen - foretar tjenestekonsumet sammen med andre konsumenter - må være tilstede når og hvor tjenesteproduksjonen skal finne sted er FOR TILBYDER - søker i den grad det er mulig/ønskelig å skille konsum og produksjon - samordning og styring av produksjonsprosessen - utvikle tilgjengelighets-system (tjenesteleveransesystem)

20 Case

21 Utfordringer i forhold til etablering av service tjenestebaserte virksomheter

22 4 store utfordringer Ideens utforming og kommuniserbarhet Tjenesteproduktet og konseptets beskrivelse og tydelighet Kompetansen i organisasjonen De finansielle utfordringene

23 Hva bør en ide inneholde Den strategiske komponenten kan inneholde Tjenesteomfanget Kundegruppene vi skal betjene De konkurransemessige elementene kan inneholde Fordeler og behov vil leverer og dekker Den innovasjon og nyskaping vi leverer Hva virksomheten vil oppnå Eks. markedsleder, nisjeleverandør etc.

24 Pearce and David (1987) beskriver 8 elementer 1. Spesifikasjon av mål kunder marked 2. Identifisering av kjernetjeneste 3. Identifisering av geografisk kjerneområde 4. Identifisering av kjerneteknologien 5. Forklare forpliktelsen til vekst suksess overlevelse 6. Tydeliggjøre kjerneelementene i firmaets filosofi 7. Identifisering av firmaets kjernekonsept inkludert kjernestyrken 8. Identifisere firmaets ønskede image

25 Tjenesteproduktet og konseptets beskrivelse og tydelighet Mye av utfordringen ligger i å matche de forhold som knytter seg til: Immaterialiteten (kan ikke berøres) Heterogeniteten (forskjellige fra gang til gang) Uatskilleligheten, (produksjon og konsum foregår samtidig) Forgjengeligheten, (kan ikke lagres)

26 Hva innebærer dette?

27 Implikasjoner av immaterialitet Tjenester kan ikke lagres Tjenester kan ikke patenteres Tjenester kan ikke enkelt stilles ut eller kommuniseres Prising er vanskelig (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006)

28 Implikasjoner av heterogenitet Tjenesteleveranse og kundetilfredshet avhenger av innsatsen til ansatte og kunde Tjenestekvalitet avhenger av mange ukontrollerbare faktorer Det er vanskelig å vite om tjenesten slik den ble levert matchet det som var planlagt og markedsført (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006)

29 Implikasjoner av uatskillelighet Kundene tar del i og påvirker transaksjonen Kundene påvirker hverandre Ansatte påvirker tjenesteresultatet Desentralisering er essensielt Masseproduksjon er vanskelig (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006)

30 Implikasjoner av forgjengelighet Vanskelig å synkronisere tilbud og etterspørsel av tjenester Tjenester kan ikke returneres eller selges på nytt (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006)

31 Kompetanse

32 Kundens ulike evalueringsprosesser for tjenester Søkekvalitet (Search Qualities) Attributt kunden kan vurdere før kjøp av et produkt eller en tjeneste. Erfaringskvalitet (Experience Qualities) Attributt kunden kan vurdere etter kjøp (eller under konsum) av et produkt eller en tjeneste. Tillitskvalitet (Credence Qualities) Karakteristika som kan være umulig for kunden å vurdere selv etter kjøp og konsum. (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006)

33 Utvidet markedsføringsmiks for tjenester: de 7 P er Product (produkt) Price (pris) Place (plass distribusjon og tilgjengelighet) Promotion (promosjon) (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006)

34 Utvidet markedsføringsmiks for tjenester: de 7 P er People (personell) Alle personer som tar del i tjenesteleveransen og som således påvirker kjøperens persepsjon, for eks. personalet, kunden, andre kunder, osv. Physical Evidence (fysiske omgivelser) Det fysiske omgivelsene/miljøet hvor tjenesteleveransen finner sted og hvor kunden og bedriften møtes og alle andre fysiske komponenter som bidrar til fremføring eller kommunikasjon av tjenesten. Process (prosess) Prosedyrer, mekanismer og flyt av aktiviteter som gjør at tjenesten blir levert tjenesteleveransen og de operative systemene.

35 Eksempler på utvidet markedsføringsmiks for tjenester (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006)

36 Finansielt

37 Et viktig forhold fra den Trønderske bankverden anno 2009 Hvordan vurderer banken din nye virksomhet?

38 Hva vektlegger til eksempel våre banker i dag ved vurderingen av din forretning 1. Personen (e) bak virksomheten 2. Eiere og ledelse svært viktig er styret 3. Forretningskonseptet 4. Budsjetter 5. Kapital Bankene innfører nå nye kredittmodeller i samsvar med dette Viktig moment er at i tillegg til kapital det forhold at banker i minst like stor grad nå må stille garantier overfor oppdragsgivere og leverandører som de stiller kreditter til rådighet. Garantier kredittvurderes fra banken på samme måte som enhver annen finansiering.

39 Risiko evalueringer sammen med kunde Intern risiko Ekstern risiko Forretningsidé og mål Jobber kunden planmessig Bedriftskultur og arbeidsforhold Styring og kontrollsystemer Eiere, styret og ledelse Konkurrenter Kunder og leverandører Forholdet til det offentlige (reguleringer, tillatelser, etc.) Lokalisering Konjunkturfølsom Finansiell risiko Risiko ved våre sikkerheter Regnskaper, rapporter, budsjetter Finansieringsstruktur Soliditet og immaterielle verdier i balansen Gjeldsbetjeningsevne Sensitivietsalanlyse Trender Realisasjonsverdi Forsikringsforhold Juridisk holdbarhet