Kvam herad. Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Årsmelding 2010. www.kvam.no"

Transkript

1 Kvam herad Årsmelding

2 1 Innleiing Hovudtrekk Medarbeidar Økonomi Oversyn over tenestene Politisk verksemd Administrasjon, styring og fellesutgifter Barnehagar Grunnskulen Kommunehelse Pleie- og omsorg Sosialteneste og NAV Barnevern Bustader Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Næringstøtte og kommunal forretningsdrift Brann og ulukkesvern Samferdsel Vatn, avløp og renovasjon/avfall Kultur Kyrkja Skatt og rammetilskot Finans Årsrekneskap Økonomiske oversiktar Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskapsskjema 2 A Rekneskapsskjema 2B Balanse Kvam herad Notar Aksjar og partar Obligasjonsportefølje Låneportefølje Avdrag på lånegjeld ihht krav til minsteavdrag Endring arbeidskapital Anskaffing og bruk av midlar Avsetningar og bruk av avsetningar Note til balanserekneskapet Anleggsnote Avslutta prosjekt Oppstarta prosjekt som fortsatt er aktive Pensjonsnote Lønn og anna godtgjersle til leiande personar Garantinote Felleskonto Note til VAR - området Kapitalkonto (25990) Organisering av den kommunale verksemda Framside: Elevar ved Ålvik skule Fotograf: Åsmund Soldal 2

3 1 Innleiing Av denne årsmeldinga går det fram at heradet driver med overskot, at lønskostnadane er lågare enn budsjettert, at innbyggjartalet aukar, at sjukefråveret går ned, at her korkje er barnehage- eller sjukeheimskø, at skuleelevane hevdar seg godt på nasjonale prøvar, at brukarane jamt over er nøgde med tenestene og at standarden på bygg- og anlegg er god og i stadig betring. Ein slik tirade av gode døme kan freiste rådmannen til å seie som statsminister Nygårdsvold då kronprins Harald vart fødd: Alt lukkast for denne regjering. Men slik er det sjølvsagt ikkje. Ja, det er strengt ikkje slik i nokon kommune. For der dei veks med to innbyggjarar for dagen slit rådmennene med å finne nok klasserom og barnehageplassar, og der stilstanden griner imot ein, slit rådmannen med motvillige investorar og manglande aksept for kutt i det kommunale tilbodet. For barnehage skal det vere, om det så er tomt for ungar i bygda. For korleis skal me elles få barnefamiliane hit?. Nei, lett er det ikkje. Om det er vekst eller stillstand kjem kommunen i skvis mellom ævne og higen som Ibsen uttrykte det. Så også i Kvam, der utviklinga ikkje har vore ekstrem korkje den eine eller andre vegen. Det har gått jamt og sakte framover dei siste åra. Handelsstanden har vekse, likeins talet på pendlarar, og gjort sitt til å kompensere for tapte arbeidsplassar i industri og landbruk. Anleggsnæringa har levd godt på store offentlege investeringar. Offentleg sektor har elles vore urovekkande stabil, tilsiget av statlege arbeidsplassar lar enno vente på seg. var første året med eigedomsskatt. Den betra heradet sin ævne vesentleg, men higen vert ikkje monaleg mindre av den grunn. Nye prosjekt står i kø. Skuleprosjektet skal ut på siste etappe, barnehageløftet skal om nokre år kome Tørvikbygd til gode, Hardinghus skal reisast ved fjordkanten i Norheimsund, strandveg og strandbru skal knytte Fartøyvernsenteret til sentrum i Norheimsund, Toloheimen skal påbyggjast og reformerast til eit tidsriktig lokalmedisinsk senter og barneskulen i Norheimsund skal utvidast og oppgraderast til skulestandarden som alt er etablert i nybygga i Øystese og Strandebarm. Dertil kjem 25-meters basseng i Norheimsund og fasjonabel sjøfront på kaien i Øystese. Slike løft kan ikkje finansierast av innsparingar i drifta. I det heile er tanken om innsparingar i drifta vanskeleg å realisere så lenge staten legg så strenge premissar for kommunane sitt virke. Derfor lyt heradet låne pengar og betale ned over år. Heradet vil såleis i mange år framover ha ein pressa økonomi. Og om innbyggjartalet aukar, vil det kunne gje ytterlegare utgiftsauke, mellom anna til nye barnehagar, kanskje også til nye bustadfelt. Oppsummert er det grunn til å gle seg over ein moderat vekst i heradet (og liten grunn til å misunne kommunar med svært stor vekst) og over oppgraderingar og nyskapingar som er vedteke (og samstundes åtvare mot draumar om heradet som ein risikovillig motor i lokal næringsutvikling). Så langt rådmannen kjenner premissane for heradet sitt virke i åra framover vil den sunne utviklinga kunne halde fram, i det minste om kvemmingane evner å vise tålmod og økonomisk storsinn. Så langt rådmannen kjenner premissane for heradet sitt virke i åra framover vil den sunne utviklinga kunne halde fram, i det minste om kvemmingane evner å vise tålmod ved å strekkje investeringane over 5-8 år og dertil viser auka økonomisk storsinn ved å akseptere nye omdreiingar av eigedomsskatten. For om investeringsprogrammet skal fylgjast, utan å bli eskortert av ein monaleg inntektsauke, vert det harde kutt i drifta. Då vert det den gamle brødskjeva på ny, med lokaliseringsordskifte og draumar om redusert driftsnivå som gjerne tyder at heradet skal gjera det same, eller helst meir, berre billegare (ofte heroisk omtalt som smartare ). Her skulle vera tema nok til både ein og to valkampar, her er ingen mangel på utfordrande vegval. Kvam, den 24. mars 2011 Harald Inge Anderssen - rådmann 3

4 2 Hovudtrekk 2.1 Medarbeidar Sjukefråvær Det samla sjukefråværet i heradet gjekk ned frå 7,3 prosent til 6,9. Dette medførte mindre bruk av vikarar og dermed noko lågare lønsutgiftar enn budsjettert. Sjukefråværsutviklinga frå 2003 : Sjukefråvær i Kvam herad ,5 8,4 8,3 8 7,8 7,8 7,6 7,68 7,5 7,3 Fråversprosent 7 6,5 6,86 Samla fråvær 6 5, År Regjeringa og partane i arbeidslivet har framleis tru på at forsterka og fornya innsats for å førebygge sjukefråvær og fremja eit inkluderande arbeidsliv, vil gje positive resultat. Det vart difor semje om ny IA-avtale frå som gjeld fram til Tidleg oppfølging, god tilrettelegging på arbeidsplassen og meir bruk av gradert sjukemelding, er sentrale verkemiddel. Rekruttering Etter fleire år med sjukepleiarmangel, betra situasjonen seg. 11 tilsette er i gong med 4-årig desentralisert sjukepleiarutdanning, 7 av desse vert ferdige våren Det er framleis vanskeleg å rekruttere førskulelærarar. Seniorpolitikk AFP er ein rett tilsette har når dei fyller 62 år. Ordninga er dyr for heradet. Så langt har relativt få tilsette nytta seg av denne ordninga. Dei komande åra vert det ei monaleg auke av tilsette over 62 år. Fordi AFP-ordninga er dyr for heradet, og fordi heradet på fleire felt vil slite med å rekruttere dugande erstattarar, er det viktig å sette inn seniorpolitiske tiltak som kan halde 60-åringane i løna arbeid lengst mogleg. 4

5 Kompetanse I tråd med avtalen mellom partane i arbeidslivet er det gjennomført kompetansekartlegging for alle tilsette, og tilhøyrande lønnsforhandlingar, for å sikra ein samanheng mellom kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Heradet gjev tilskot til tilsette som tek grunn- og vidareutdanning ut frå heradet sine behov for kompetanse. I tok rådmannen initiativet til eit nyskapande kurs i spesialpedagogikk for assistentar og fagarbeidarar i skule og barnehage. Dertil vart leiarprogrammet i Filosofi og leiing vidareført for 50 leiarar. Begge kursa vart fullt og heilt eksternt finansiert. Helse, miljø og tryggleik I vart bedriftshelseteneste sett ut på anbod. Hardanger og Voss bedriftshelseteneste vart vald som leverandør og tenestene vert utført etter fastlagd årsplan. 5

6 2.2 Økonomi Rekneskapet viser eit overskot på 10,9 millionar, og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 7,8 mill. Dette er monaleg betre enn status ved 3. kvartal. Betringa skuldast dels 2 millionar i ekstraløyving frå Regjeringa, og dels ei sterk vekst i skatteinntektene over heile landet dei siste månadane av året, for Kvams dels var skatteveksten på 2 millionar. Rådmannen finn det likevel urovekkjande at skatteinntektene veks mykje meir nasjonalt enn lokalt. Veksten i Kvam var 3,9 prosent, medan veksten nasjonalt var på heile 6,6. Skatteinngangen til Kvam har over mange år leie stabilt på 93 prosent av landssnittet. I falt dette til 91,6 prosent. Tabellen til høgre viser korleis inntektene til heradet var fordelt i. Med unntak av eigedomsskatten som auka med 17 mill kroner og dermed utgjer ein større del enn tidlegare, har denne fordelinga vore relativt stabil dei siste ti åra. Ein vil sjå større endringar i tabellen i 2011 då heile inntektssystemet til kommunane er lagt om. Skatteinntektene vil framleis bety mykje for heradet sin økonomi, men likevel mindre enn tidlegare. Dette dempar effekten ein får av at Kvam sine skatteinntekter veks mindre enn resten av landet. 29 % 5 % 1 % 7 % Kvar kjem inntektene frå? 6 % 11 % 26 % 15 % Sals, leigeinntekter og brukarbetaling Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Skatt Eigedomsskatt Anna Kraftrelaterte inntekter Eit anna hovudtrekk i er eit mindreforbruk på løn på 6,5 mill. Som eit resultat av dette har rådmannen gjennomført ei frå revisjonen lenge påkravd rekneskapsteknisk endring og ført variabel løn utbetalt i januar 2011 i rekneskapen for. Det er såleis rekneskapsført tretten månader med variabel løn i. Endringa har redusert mindreforbruket, og dermed også resultatet, med 3,3 mill. Om lag halvparten av underforbruket på løn har direkte samanheng med det låge sjukefråværet i og dermed redusert bruk av vikarar Lånegjeldsutvikling 2000 mill.kr Det vart ikkje tatt opp nye lån i og lånegjelda gjekk ned for andre år på rad. Rentene utvikla seg gunstig for heradet. Dertil inngjekk rådmannen fleire gunstige fastrenteavtalar. Renteutgiftene vart dermed omlag 3 millionar lågare budsjett. Med dei store investeringane som er planlagde innan skule- og barnehagesektorane må heradet ta opp nye lån dei neste åra Tabellen til høgre syner korleis driftsutgiftene prosentvis fordeler seg mellom dei ulike tenestene. Fordelinga skil seg lite frå kommunar flest. Pleie og omsorg brukar gjennomsnittleg 26 prosent av driftsutgiftene til alle kommunar i landet og 29 i Kvam. Grunnskule nyttar 20 prosent på landsbasis, 22 i Kvam. 6

7 2.3 Oversyn over tenestene Driftsutgifter fordelt på grupper av tenester Tabellen under viser korleis drifta fordeler seg på KOSTRA - grupper bygd opp etter dei tenestene a som er vedtekne brukt i Kvam herad. Rekneskap Budsjett Tema (i 1000 kr) Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Avvik Politisk verksemd Adm. og fellesutgifter Barnehagar Grunnskule Kommunehelse Pleie og omsorgstenesta Sosialteneste og NAV Barnevern Bustader Plan Næringstøtte og komm. forretningsdrift Brann og ulykkesvern Samferdsle og grøntanlegg Vatn avløp og renovasjon/avfall Kultur Kyrkje Skatt og rammetilskot Finans Løn til fordeling Motpost avskrivingar Sum Kvam herad nyttar netto utgift som vedteke budsjett for kvar teneste. Tabellen viser i tillegg til rekneskapstala, justert budsjett (inkluderar alle justeringar fram til og med tredje kvartal). Kolonne for avvik viser avvik mellom rekneskapet og justert budsjett. På dei neste sidene er rekneskapstala til kvar teneste kommentert. Vidare er det laga tabellar som viser meir detaljert informasjon om kva tenester som høyrer til dei ulike rammeområda. 7

8 2.4 Politisk verksemd Politisk verksemd Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 100 Politisk styring og kontrollorgan % Kontroll og revisjon % 175 Politisk verksemd % 300 Merknader til driftsrekneskapet: Rammeområdet for viser eit mindreforbruk på 300 tusen. Kostnadene til godtgjersle og tapt arbeidsforteneste til folkevalde vart 130 tusen lågare enn budsjettert, mykje fordi det planlagde innkjøpet av nye pc-ar til dei folkevalde ikkje vart gjennomført. Resultat Utval for næring, plan og bygg hadde fleire saker til handsaming enn året før. For dei andre politiske organa var tal saker som før, men talet på møter noko lågare. Heradsstyret har hatt 9 ordinære møter. Det vart meldt 8 spørsmål og 3 interpellasjonar, færre enn i I tillegg til ordinære møter hadde heradsstyret eit temamøte om pleie- og omsorg. Aktivitet i politiske organ Organ Møte Saker Møte Saker Møte Saker Møte saker Møte Saker Heradsstyre Formannskap NPB Teneste Eldreråd RFMNF* * Adm.utval AMU Klagen Tema-H * første året det vart registrert tal saker. 8

9 2.5 Administrasjon, styring og fellesutgifter Adm. og fellesutgifter Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 120 Administrasjon % Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen % Administrasjonslokale % Premieavvik % Diverse fellesutgifter % Interne serviceeiningar % 104 Adm. og fellesutgifter % Merknader til driftsrekneskapet: Nettoutgifta for rammeområdet vart 3,9 mill kr lågare enn budsjett. Funksjon 120 (administrasjon) hadde eit overforbruk på 2,5 millionar. Hovudforklåringane er 1 million i auka utlegg til pensjon, 500 tusen i redusert sjukelønsrefusjon, 400 tusen til tekniske anlegg i heile heradet og 200 tusen til å innkjøp av prosjektstyringsverktøy. Funksjon 170 (premieavviket) er forskjellen mellom årets pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie. For vart premieavviket 6,73 millionar høgare enn budsjettert etter tredje kvartal og representerar såleis ei innsparing. Det gjev utslag i at pensjonskostnaden for dei ulike tenestene vert høgare enn budsjettert. Samla sett er pensjonskostnaden i samsvar med budsjettet. Tenesteområdet Tenestene samla under administrasjon er rådmann og einingsleiarar, løns- og personalavdelinga, stab (informasjon, post/arkiv/resepsjon, politisk sekretariat), økonomiavdelinga (økonomisk styring, rekneskap, fakturering, eigedomsskatt, skatt og innkrevjing og IKT), kraft og innkjøp, overordna planarbeid, forvaltning bygg og eigedom, drift og reinhald av rådhuset, overformynderiet, verneombod og hovudtillitsvald. Resultat I gjennomsnitt vitjar 870 heradet sitt heimesider kvar dag. Størst besøk har hovudsida, lagsportalen og politikarnettet. I november opna rådmannen for å kunne søke på stilling via digitalt skjema. Liknande digitale søknadsskjema finst alt for å søkje plass i barnehage og kulturskule, søkje om kulturmidlar og om plass i kommunale husvære. Heradet har eit tenleg internt IKT-nett. Funksjonane mot innbyggjarane kan imidlertid bli betre. Fordi rådmannen har redusert drifta på dette feltet har det ikkje vore introdusert nye og meir brukarvenlege IKT-løysingar dei siste åra. Det vart vedteke innført eigedomsskatt i heile kommunen frå og med. Takseringsarbeidet vart ferdig våren. Nye inntekter for Kvam herad utgjer ca 17 mill. Om lag 400 personar og verksemder sende inn klage. Klagehandsaminga starta hausten, og var halvferdig ved årsskiftet. Det er venta at alle klager er handsama innan mai

10 2.6 Barnehagar Barnehagar Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 201 Førskule % Styrka tilbod til førskuleborn % Førskulelokale og skyss % 801 Barnehagar % 655 Merknader til driftsrekneskapen Samla nettoutgift for rammeområdet vart om lag 700 tusen lågare enn budsjettert. Årsaka er auka tildeling av øyremerka skjønnsmidlar frå staten på om lag 1 million. Funksjon 201 (Førskule) inneheld ordinære lønsutgiftar. Desse vart lågare enn budsjettert fordi mellombelse og kostbare avdelingar i Øystese og Tørvikbygd vart avvikla. Funksjon 211 (Styrka tilbod) har auka fordi hjelpebehova har auka. Funksjon 221 (Førskulelokale og skyss) er 800 tusen spart som følgje av redusert vedlikehald. Nettoutgifta til barnehagane auka med 2 millionar frå Det skuldast hovudsakleg heilårsverknad av kommunalt tilskot til privat barnehage (3,1 million), redusert statleg tilskot og redusert foreldrebetaling begge delar fordi færre barn gjekk i kommunal barnehage. Resultat Alle barn med lovfesta rett til barnehageplass i Kvam har plass i barnehage. Totalt 415 barn hadde barnehageplass pr , 2 fleire enn året før. Den private Sandven FUS barnehage var i drift i heile. Som følgje kunne mellombelse kommunale avdelingar stengast. Alle barnehagane har ope fem dagar i veka. Berre Sandven FUS barnehage har ope heile sommaren. Dei kommunale barnehagane har stengt tre veker i juli. Barn med funksjonshemmingar og utviklingsvanskar treng tilrettelagt hjelp for å få ønska og optimal utvikling. Barn med minoritetsspråkleg bakgrunn utan kjennskap til norsk språk treng ekstra ressursar i oppstarten. For å gje desse borna fagleg best mogeleg tilbod vart det frå oppretta eit spesialpedagogisk fagteam som gjev tilbod i alle barnehagane etter behov. 1,8 stillingar er delt på 3 tilsette førskulelærarar med spesialpedagogisk vidareutdanning. Utvikling og utfordringar Stadig fleire ynskjer plass i barnehage. Barna er yngre når dei startar, og stadig fleire utvidar frå deltids- til fulltidsplass. Ved utgangen på året var 15 barn under eitt år på venteliste (lista auka til 30 i løpet av vinteren 2011). Dei har behov for plass, men har ikkje lovfesta rett. Talet på framandspråklege barn aukar. Det er no 29, 5 fleire enn i Det er store behov for å oppgradere dei fleste barnehagebygga i Kvam. Dette skuldast dels at bygga er gamle og dårleg haldne vedlike, og dels at bygga er dårleg eigna til å huse dei aller yngste barna. Heradet manglar førskulelærarar. I fjor vart åtte avdelingar drivne på dispensasjon. Fleire av dei kommunale barnehagane er små og kostbare, noko som visar att i KOSTRA-tala. Heradet har høge utgiftar til drift av barnehagar. Gjennomsnittskostnaden pr plass i kommunal barnehage er grunnlaget som tilskotet til den private barnehagen på Sandven vert rekna ut i frå. Små og kostbare barnehagar gjev relativt store tilskot til den private barnehagen. 10

11 2.7 Grunnskulen Grunnskule Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 202 Grunnskule % Vaksenopplæring % Spesialskular % Skulefritidstilbod % Skulelokaler % Skuleskyss % Musikk og kulturskular % 210 Grunnskule % Merknader til driftsrekneskapet Tenesta brukte netto 3,8 millionar mindre enn vedteken ramme for. Samanlikna med 2009 auka nettoutgifta med 9,5 millionar. Sum driftsinntekter i utgjorde 16,8 millionar, 750 meir enn budsjett. Auken skuldast i hovudsak meirinntekter frå Skulefritidsordninga (brukarbetaling) og øyremerka tilskot frå staten. Inntektene var likevel 4,6 millionar lågare enn i Årsaka er at inntektene i 2009 var ekstraordinært høge pga store beløp i mva - kompensasjon. Lønnsutgiftene auka med 4,9 millionar frå 2009 til. I tillegg til vanleg lønnsauke skuldast dette vikarbruk for lærarar på etterutdanning og lønnsauke som fylgje av kompetanseforhandlingar (ref. avsnitt 2.2). Meirforbruket på skuleskyss skuldast ein reknefeil ved budsjetteringa. P Tiltakspakken Øystese barneskule (driftsprosjekt) hadde ein kostnad på 450 tusen utover. Auke på 600 tusen er knytt til drift og vedlikehald av skulelokale. Tilskotet til Kvam Kristne Skule Auka med 450 tusen. Avskrivingane er redusert med 7,1 millionar. Resultat Elevane sine prestasjonar i dei nasjonale prøvane i engelsk, lesing og rekning (5. og 8.trinnet) er om lag som landsgjennomsnittet. Det same er avgangselevane i 10. klassen sine karakterar. Den kulturelle skulesekken har ført til stor kulturell utfolding og kulturelle opplevingar for grunnskuleelevane. Dette er uttrykt som ei særs positiv innslag i skulekvardagen. Det har vore organisert skulefritidsordning ved alle barneskulane. 165 elevar deltok. Dei pedagogisk-psykologiske tenestene (PPT) for Jondal og Kvam fekk 70 nytilviste brukarar i. Totalt har tenesta 373 brukarar frå Kvam og 30 frå Jondal, samla 403. Av desse er 62 over 18 år. Kvam ligg prosentvis høgt på tilviste born/unge. Utvikling og utfordringar Elevtalet går framleis ned. 18 elevar siste året, 216 elevar siste 10 åra. Elevtalet i kulturskulen er no litt i underkant av 600. Kulturskulen har no organisert meir av si undervisning i grupper. Det er vanskeleg å skaffa kvalifiserte vikarar i skulen, og skuleleiinga brukar for mykje arbeidstid på å skaffa vikarar. Det har vore ei mykje større satsing knytt til IKT i skulen. Det er kjøpt ein del nye pc ar men framleis manglar både lærarar og elevar oppdaterte maskiner og ikkje minst programvare. Talet på elevar som får hjelp av PPT er høgt. Rådmannen vil vurdere alternative tilnærmingar og opplegg for dei elevane som trenger ekstra hjelp og støtte. 11

12 2.8 Kommunehelse Kommunehelse Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 232 Førebyggjing skule og helsestasjonsteneste % Anna førebyggande helsearbeid % Diagnose, behandling, rehabilitering % 644 Kommunehelse % Merknader til driftsrekneskapen Rammeområdet viser eit mindreforbruk på 1,3 millionar. Tenesta førebygging - skule og helsestasjonsteneste nytta om lag 200 tusen mindre til legetenesta. Vidare gav vaksinering meirinntekter. Diagnose, behandling og rehabilitering vart tildelt 200 tusen meir i fastlønstilskot fysioterapi. Trygderefusjonar legevakt og kurativ legeteneste auka med 350 tusen i tillegg til ei innsparing på kjøp av varer og tenester. Samanlikna med 2009 vart nettoutgifta 600 tusen høgare. Administrative oppgåver For fysioterapitenesta har den største utfordringa vore dei nasjonale endringane i oppgjersordninga for fysioterapeutar. Ein større del av kostnadane er overført til kommunane. Fysioterapeutane i Kvam fekk ikkje auka tilskot til drift slik dei søkte om i. Resultatet av reduserte driftstilskot kan verta lengre ventetider på institutta. Kommunepsykologtenesta vert utvida med ei prosjektstilling for vaksne i avdeling for psykisk helse i I tillegg til individretta arbeid, har tenesta eit medansvar for utvikling av tverrfaglege arbeidsmodellar med mål om å koma tidleg i gang med hjelpetiltak for barn og unge som slit med psykisk helse. Det vart tilsett to nye fastlegar. Ein stilling vart etablert ved at tre legar i Øystese reduserte listene sine med 300 pasientar kvar. Den andre legen erstattar sjukeheimslegen som er i 100 prosent stilling ved Toloheimen. Arbeidet med å utvikla eit distriktsmedisinsk senter i Kvam har halde fram. Helsedirektoratet løyvde 400 tusen til heradet til dette arbeidet i. Kvam har kome godt i gang med folkehelsearbeidet. I tillegg til mange tiltak lokalt, har folkehelsekoordinator i Kvam vore aktivt med i arbeidet på fylkesnivå og vore inspirator for andre kommunar i dette arbeidet. Kvam herad er godkjent som trygt lokalsamfunn (WHO konsept). Arbeidet vert styrt av ei tverrsektoriell gruppe som langt på veg har gjennomført årsplanen med om lag 40 tiltak. Tolv kommunar er med i interkommunal Sals - og skjenkekontroll som vert administrert av Kvam. I arbeidet inngår: 1) Kontroll av ordinære sals - og skjenkeløyve kontrollar utført i. 2) 35 kontrollar av ambulerande løyve/einskildløyve. 3) 216 salsstader 4) Kontrollar ved større tilskipingar/festivalar har høg prioritet. Verksemd og resultat Brukarundersøkinga viser at kvemmingane er særs nøgde med helsestasjonane. Det er registrert 4313 kontaktar med legevakta i Kvam det siste året kontaktar er handtert av lege. 12

13 2.9 Pleie- og omsorg Pleie og omsorgstenesta Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 234 Aktivisering eldre og funskjonshemma % Pleie, omsorg, hjelp i institusjon % Pleie, omsorg, hjelp i heimen % Institusjonslokaler % 41 Pleie og omsorgstenesta % 408 Merknader til driftsrekneskapen Det har skjedd ei aktivitetsbasert forskyving mellom hjelp i institusjon og hjelp i heimen utan at det har påverka resultatet til området. Samla sett hadde rammeområdet eit mindreforbruk, men justering av pensjonskostnaden fører til eit marginalt overforbruk. Resultat Alle med rett til pleie- og omsorgstenester i heradet har eit fagleg forsvarleg tilbod. Tal brukarar var som i 2009; 535 fordelt på 466 i heimetenesta og 69 i institusjon. Pleie og omsorg gjennomførde brukarundersøking i. Hovudtema i brukarundersøkinga var; Opplevd kvalitet, brukarmedverknad, tilgjenge og informasjon. Samla sett har Kvam gode resultat. Kommunen ligg på nivå med landsgjennomsnittet og målsetjinga etter brukarundersøkinga i 2007 er såleis nådd. Tenesta har nådd målet om ei fleksibel og styrka heimetenesta og lik ressursbruk til heimeteneste- og institusjonsomsorg. Institusjon vert primært nytta til korttid som avlastning, behandling, rehabilitering og tilrettelagt tilbod for demente. Sjukeheimlege i full stilling i pleie- og omsorg har styrka fagtilbodet for brukarane. Effektivitet Tenesta har i gjennomført 2 ulike kartleggingar: effektiviseringsnettverk saman med 9 andre kommunar i regi av KS med fokus på kvalitet, økonomi og resultat i tenesta. analyse av ressursinnsats og tenesteproduksjon på bakgrunn av individbaserte registreringar (iplos) i regi av Ressurssenter for omstilling i kommunane. Konklusjon: Kvam driv ei effektiv pleie og omsorgsteneste og har høg kvalitet på tenestene. Brukarane får hjelp på rett nivå i omsorgstrappa. Rapportane peikar på at kommunen si tenestetildeling kan variere mellom grupper og soner. Dette vert det arbeidd med i Utvikling og utfordringar Brukarane vert eldre og treng stadig meir pleie. Det er likevel ikkje snakk om ei eldrebølje i Kvam, den kjem fyrst frå Sjukehusa har endra praksis til stadig tidlegare utskriving. Dette gir heradet nye og meir utfordrande oppgåver. Det er tidspress i tenesta og det er vanskeleg å hente inn vikarar. Det er til tider venteliste for plass i institusjon og ynskje om å bruke dei seks nedlagde institusjonssengene på Øysteseheimen til langtidssenger/avlastningssenger. Det har vore problem å hente inn vikarar og tenesta har nytta sjukepleiarar frå vikarbyrå deler av året. 11 går på desentralisert sjukepleiarutdanning, 7 av dei er ferdige i 2011 og 4 i

14 2.10 Sosialteneste og NAV Sosialteneste og NAV Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 242 Rådgjeving, rettleiing og sosialt føreb. arbeid % Tilbod til personar med rusproblem % Kommunale syssesetjingstiltak % Introduksjonsordning % Kvalifiseringsordning % Økonomisk sosialhjelp % 1258 Sosialteneste og NAV % 365 Merknader til driftsrekneskapet Sosialteneste og NAV hadde eit meirforbruk på omlag 400 tusen i forhold til budsjett. Lønsutgiftene var samla sett 1,4 millionar lågare enn budsjettert, medan overføringane til private i form av bidrag til livsopphald og andre føremål auka tilsvarande. Varer og tenester auka med 400 tusen fordi den kommunale delen av husleige og felleskostnadar ved NAV kontoret har auka frå 56 prosent til 68. Dette skjer fordi NAV inndreg stillingsheimlar i kommunane. Samanlikna med 2009 har nettoutgifta auka med 0,8 mill kr. Resultat Det blei gjennomført brukarundersøking i september med gode resultat. Rådmannen merkar seg spesielt at brukarane opplever å bli møtt med respekt, interesse og evne til å finne gode løysingar. NAV Kvam treng likevel å fortsetje kompetansebygging slik at me kan yta endå betre hjelp og informasjon til innbyggjarane. Kvalifiseringsprogram m/tilhøyrande stønad, det nye politiske virkemiddelet i høve Fattigdomssatsinga, har medført redusert utbetaling av sosialhjelp til personar som har vore langtidsmottakarar. Det er knytt krav om arbeidsretta aktivitet til den nye stønaden. Det gir brukaren hjelp ut av passivt tilvære, men krev og meir tid/ oppfylging frå dei tilsette i NAV. Økonomisk sosialhjelp ligg på same nivå som 2009 både når det gjeld beløp og tal mottakarar (230). Det er ein auke i tal personar som mottek stønad berre 1 månad, medan det er ein nedgang i tal som mottek stønad i månader (frå 102 til 91). Kommunale sysselsetjingstiltak. Tiltaka er Storeholmen, Vaktmester n og nokre enkelståande arbeidsplassar. Det har vore stabil drift utan vesentlege endringar eller behov. Kvam har gode tenester for integrering av flyktningar. I tillegg til tenester som for alle innbyggjarane i Kvam, har me ei forsterka helseteneste. Høveleg bustad er fortsett ei utfordring. Auka stillingsressurs på området har ført til at me har kunna busett og følgt opp 20 i. Utvikling og utfordringar Hjelp til rusmiddelavhengige har vore eit satsingsområde siste åra, jfr den statlege opptrappingsplanen innan rusfeltet som no er forlenga ut Dette betyr også at tidsavgrensingane på 4 år for dei statlege tilskota er opphøyrt. Også i fekk Kvam statleg tilskot til miljøarbeid innan rus. Kvam har langt på veg gode helse- og sosialtenester på området, men har fortsett ei utfordring når det gjeld høvelege bustader, hjelp til å meistra butilhøva, utvikling av dagtilbod og ressursar til tett nok oppfylging. Nedbemanninga ved NAV-kontora er ein nasjonal trend. Ho har ført til meirutgiftar for kommunane og meirarbeid for dei kommunalt tilsette. Spørsmålet om staten gjennom nedbemanninga går i frå avtalen med kommunane om etableringa av eit sameint NAV-kontor vert denne våren reist av Kommunenes Sentralforbund. 14

15 2.11 Barnevern Barnevern Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 244 Barnevernteneste % Barneverntiltak i familien % Barneverntiltak utanfor familien % 241 Barnevern % 147 Merknader til driftsrekneskapet Rammeområdet brukte 150 tusen mindre enn budsjettert. Hovudårsaka for dette er mindre kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon. Ein del plasseringar og hjelpetiltak for born som det er jobba med i vert sett i gang først i Dette fordi det tek tid å behandla dei alvorlege sakene, det er forventa at 10 born vil verta omplasserte/få hjelpetiltak i heimen i byrjinga av Samanlikna med 2009 vart nettoutgifta 1 million høgare. Status: Barneverntenesta jobba med til saman 197 born i. Ved årsslutt vart 126 barn/ungdom i tiltak eller venta på hjelpetiltak eller der undersøkinga var påbegynt, 2 fleire enn i Barneverntenesta mottok 85 nye meldingar i, mot 51 i 2009 og 35 i 2008, altså ei markant auke av totalt 126 saker ved utgangen av er komplekse og innehar ein høg alvorsgrad, t.d.: - plasseringar der born må flytta ut av heimen fordi omsorgssituasjonen ikkje er god nok eller at ungdomen har ei åtferd som gjer at foreldra ikkje klarer å gje dei forsvarleg omsorg - heimesituasjonen er prega av rus og/eller vold, og/eller psykiske problem - born utsette for seksuelt misbruk - samlivsbrot med høgt konfliktnivå mellom foreldra der borna blir svært skadelidande. - ungdomssaker med åtferdsproblem, rus og/eller psykiske problem Tenesta mottok fleire saker med lågare alvorsgrad enn året før, og det er eit mål å nå utsette born tidlegast mogeleg. Det er likevel framleis slik at dei fleste sakene er svært alvorlege før dei kjem til barnevernet. Resultat: Ved årsslutt hadde barneverntenesta 14 born som var plasserte. Av disse var 12 under omsorg, 6 har vedtak frå fylkesnemda og 6 er akuttplasseringar der barnevernet har fått medhald i fylkesnemda for å akuttplassera borna. Dei resterande 2 er frivillig plasseringar i fosterheim. I 2009 var ingen saker handsama i fylkesnemnda, i har 7 saker vore oppe i nemnda. 2 saker vart handsama i fylkesnemda med forslag om å overta omsorga for born i 2009, men fleire saker er under vurdering for eventuell overtaking i. Kommunen fekk medhald i alle dei 7 sakene. Barneverntenesta har motteke 2 klager i som er retta til Fylkesmannen. Ein klage gjaldt unntak frå innsyn i dokument, den andre gjaldt klage frå foreldre på akuttvedtak. Dei som klaga fekk ikkje medhald. Utekontaktane har fast trefftid på alle ungdomskular og vidaregåande skular i kommunen, driv Ungdomsbasen, er i ungdomsmiljøa når det er spesielle arrangement på kveldstid, har hatt jentegrupper i 9. kl. og har medansvar for gjennomføring av det rusførebyggjande programmet To Do or Not To Do. Kvam familiesenter er eit viktig tiltak for å gje familiane hjelp til å takla vanskelege omsorgsfasar. Terapeutane har kompetanse på spesifikk metodikk. Dette ser ut til å vera eit rettare tiltak for mange born og familiar enn tiltak plasserte utanfor kommunen. Siste halvåret i var familiesenteret inne i 18 familiar med til saman 40 born. 15

16 2.12 Bustader Bustader Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 265 Kommunalt disponerte bustader % Bistand til etabl. av eigen bustad % Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak % 46 Bustader % Merknader til driftsrekneskapen På grunn av ledige stillingsheimlar ved FDV bygg har rådmannen måtta kjøpa tenester privat for å etterkomma vedlikehaldsbehovet. Dette utgjer 300 tusen i overforbruk. Netto husleigekostnadar på flyktningdelen enda også opp 200 tusen meir enn budsjettert. Løn fordelt etter faktisk forbruk utgjer resten av totalen. Status Bustad omfattar: Formidling av Husbanken sine verkemidlar lån og tilskot Kvam herad utleigebustader: 21 utleigebustader framleige av 48 husvære til flyktningar 167 trygde- og omsorgsbustader formidlar utleige av 30 privateigde omsorgs- og utleigebustader Kvam bustadstifting: Dette er eiga stifting med 16 utleigebustader. Bustadstiftinga utarbeider eigen årsmelding. Kvam tomte- og bustadselskap AS: I var utvikling og sal av tomter tillagt KBTS. Aksjeselskapet utarbeider eigen årsmelding. Resultat Startlån til unge og vanskelegstilte på bustadmarknaden: Saldo Startlån frå Husbanken som ikkje er lånt vidare er pr. januar 2011 kr. 3,48 mill., men det er gjeve førehandstilsegn om 1,45 mill. kr. i. I vart det utlånt i overkant av 2,3 mill. kroner. Utlånssummen i 2009 var 3,8 mill. Talet søknader om startlån i Kvam hadde ein topp i 2006 med 18 søknader, men har så gått nedover til 12 i 2007, 8 i 2008, 14 i 2009 og 14 i. Bustadtilskot: Husbanken tildeler årleg kommunane bustadtilskot til vidare tildeling for desse føremåla: Tilskot til etablering. Kvam herad fekk i kr. 0,- fordi saldo ved årsskiftet 2009/ var ca. 0,7 mill. kr. Husbanken gjev også kommunen, bustadstiftinga og private utbyggjarar som har avtale med kommunen 20% tilskot til bygging eller kjøp av utleigebustader til vidare utleige. Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar: Den statlege støtteordning vart oppretta i 2008 til å finansiera behov for å fornya og auka tilbodet av sjukeheimsplassar og omsorgsbustader for personar med heildøgns pleie- og omsorg. Tilskotet er 20 % av anleggskostnaden til omsorgsbustader og 30 % til sjukeheimsplassar. Dette er ordningar som varer i perioden Det statlege investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar blei i desember auka frå i 25 prosent til 35 prosent av investeringskostnadane. For omsorgsbustader auka utmålinga frå 20 til 30 prosent og for sjukeheimsplassar frå 30 til 40 prosent. Endringa fekk tilbakeverkande kraft og årleg auke utgjorde 0,7 mill for Kvam Dei mest omfattande nye registerte tiltaka er opprusting av Strandebarmheimen og Bjørketeigen/Firkøveren, med stipulert kostnad hhv. 25 og 10 mill. 16

17 2.13 Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Plan Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 301 Plansaksbehandling % Byggje, delings og seksjoneringssaker % Kart og oppmåling % 129 Plan % 936 Merknader til driftsrekneskapen Generelt har byggeaktiviteten vore noko lågare enn prognostisert (dermed også lågare gebyrinntekter), dertil ga ei feilbudsjettering på lønsbudsjettet i sum eit netto overforbruk på 900 tusen. Bustadbygging i Kvam Tal bustader Fullførte Igangsette År Status Offentlege planar Endeleg vedtak av reguleringsplanar i Reguleringsplan for Fv- 49 Norheimsund Vikøy. Planen er ein del av Kvammapakken og lett til rette for utbering av vegstrekkja mellom Norheimsund og Vikøy, samstundes som den regulerer ny gang og sykkelveg på same strekkja. Planen tek også for seg friområde, friluftsområde og areal for jordbruk i Vikøy. Planen er påklaga og ligg til handsaming hjå Fylkesmannen. Flytting av skiskytingsarena, gnr 38 bnr 1 m.fl., Sjusete Planen tek i hovudsak for seg flytting av standplass for skiskyting på Sjusete. Øysteseelva til Øystesekaien på nedsida av riksvegen. (privat plan - med offentlege interesser i sentrum av Øystese). Privat plan for å få på plass badeland og utviding av hotellet i Øystese. Offentlege interesser knytt til parkering, gravplass, kyrkjer, friområde, gangvegar og strandsone. Oppstart av reguleringsplanar i Øysteseelva til Øystesekaien på nedsida av riksvegen. Mindre reguleringsendring. Nytt pumpehus. Planar som var under arbeid i Straumbrua - Tolo småbåthamn. Oppstart av reguleringsplan for bustadbygging sentralt i Norheimsund sentrum. Gjennomført grunn- og miljøundersøkingar. Geoplan har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosessen, som har føregått i nært samarbeid med grunneigarar, kommunen og utbyggjarar. 17

18 Reguleringsplan for Fv-49 og Vikøyevjo. Gjeld den delen av opphavleg plan for Fv-49 i Vikøy til Norheimsund, som omhandlar Vikøyevjo. Tema for planen er veg til Framnes og oppfylling av evjo til par/friområde. Planen er til endeleg godkjenning i Miljøverndepartementet Ålvik sentrum: Planen tek i hovudsak for seg riksvegen, løysing for mjuke trafikkantar inn til sentrum og opprusting av torget midt i sentrum. Planen har vore ute på høyring. Lokal motstand mot framlagde løysingar, då dei tek for mykje av hagane rundt sentrum. Det vert arbeidd med å sjå på andre løysingar. Ny barnehage i Tørvikbygd. Gjeld ny barnehage i Fredsvik i Tørvikbygd. Planen var ute til høyring og offentleg ettersyn i Fylkesmannen hadde motsegner til planen. Motsegnene er trekt og planen vert lagt fram for endeleg vedtak i Reguleringsplan for RV 7 frå Nes til Skipadalen. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken og vart kunngjort i Planen tek primært for seg ny køyreveg, gang og sykkelveg frå Nes til Rema Planen var ute på høyring i. Motsegn i frå Fylkesmannen på ROS og støy. Det vert arbeidt med å løysa desse. Fylkeskommunen krev utgravingar våren Reguleringsplan for RV 7 Øystese - Laupsa/Skarpasvingen. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken. Planen tek for seg vegutbetring og gangog sykkelveg frå Øystese til Laupsa, samt utbygging av 84 husvære på Stronde. Motsegn i frå Fylkesmannen på ROS, støy, barn og unge sine interesser og krav til leikeareal. Det vert arbeidt med å løysa desse motsegnene. Reguleringsplan for RV 7 Steinstøberget. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken. Planen tek for seg vegutbering i mellom Fykse og Ålvik. Motsegn i frå Fylkesmannen, pga naturmangfaldslova sine krav til sakshandsaming ikkje oppfylt. Det vert arbeidt med å løysa dette. Reguleringsplan for RV 7 ved Bosstippen. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken. Planen tek for seg vegutbering i mellom Fykse og Ålvik. Fylkesmannen, pga naturmangfaldslova sine krav til sakshandsaming ikkje oppfylt. Det vert arbeidt med å løysa dette. Reguleringsplan for RV 49 Lingaparsellen. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken. Planen har vore til 1. gongs handsaming i planutvalet. Kommunen vetnar på plan i frå Statens vegvesen. Reguleringsplan for Laupsa (privat plan - med offentlege interesser). Kommunen har i 2009 konsentrert seg om dei offentlege interessene i planen, som stort sett omhandlar friområdet og tilgjenge til strandsona. Fylkesmannen har lagt ned motsegner til planen. Fylkeskommunen vurderer også motsegn pga konflikt med automatisk freda kulturminne. Skytebane i Vangdalsåsen. Planen tek for seg ny skytebane sentralt i Kvam. Planen har vore på høyring og offentleg ettersyn i. Fylkeskommunen krev flateavdekking våren 2011, før dei vil gje uttale. Rundkøyring ved Øystese mekaniske verkstad. Arbeidet omfattar mellom anna tilpassingar til større køyretøy inn til Øystese mekaniske verkstad og vurdering av gangveg ved rundkøyringa. Planen er på høyring. Reguleringsplan og konsekvensutgreiing for nytt industriområde på Kåskjer i Ålvik. I arbeidet med å leggja tilrette for nye arbeidsplassar i Ålvik, vart det i april gjort vedtak om å arbeida for nytt industriområde på Kåskjer. Arbeidet er vurdert til ha ei slikt omfang at det skal konsekvensutgreiast. Planen har tatt lengre tid enn forventa. Utfordringar kring nivå og omfang på planert område. Reguleringsplan for ny ballbinge med meir i Mundheim sentrum. Etter at skulen er overtatt av private, skal skuleplassen erstattast med nytt leikeareal i sentrum. Planarbeidet hat stått i ro. Kommunedelplan for Kvamskogen: Planen var ute til ny høyring og offentleg ettersyn hausten. Motsegn i frå Fylkesmannen, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Arbeidet med å løysa motsegnene er godt i gang. Trafikkanalyse vert gjennomført for å imøtekomma motsenga i frå vegvesenet. Kommunedelplan for næringsområde i Steinsdalen. Planprogram er under arbeid. Kommunedelplan for energi og klima. Planprogram er under arbeid 18

19 Private reguleringsplanar: 7 private (P) planar vart godkjent i derav tre er delvis kommunale (K); Reguleringsplan for gnr 95 bnr 36 og del av bnr 7, Hardingasete, Ljonestangen(P) Reguleringsplan for gnr 134 bnr 30, Klubben kafe, m.fl. Omastrand (P/K) Reguleringsplan for Øystesekaien-Øysteseelva på nedsida av riksvegen(p/k) Reguleringsplan for Skiskyttarbane på Sjusete(PK) Reguleringsplan for del av gnr 101 bnr 1, Linga, Strandebarm(P) Reguleringsplan for gnr 33 bnr 1 og 3, Valland, Norheimsund, Kvam herad(p) Reguleringsplan for del av gnr 70 bnr 4, Fykse(P). Saksbehandlingstid. Tidsbruken fordelt på dei enkelte ledd i planprosessen viser at planforslag og ferdigbehandling tar lengst tid. Motsegner frå fylkesmannen forlenger ferdigbehandlingstida. 4 private planar vart starta opp eller sendt på høyring. 3 planvedtak vart påklaga. 6 reguleringsendringar vart godkjent Innvilga Påklaga Falt Ikkje avgjort 4 2 Avslag Kommunedelplan Reguleringsplan Dispensasjonssaker Plan og bygningslova opnar for søknad om dispensasjon frå plan eller lov, og rådmannen har som målsetting å behandle sakene innanfor 5 månader. Heradet handsama dobbelt så mange dispensasjonar frå kommuneplan enn reguleringsplanar. 13 prosent av alle sakene vert påklaga. Delingssaker Rådmannen greidde målet om å handsame delingssøknader innanfor for tidsfristen på 12 veker. Det kom inn totalt 130 delingssøknader, og av 88 handsama saker galdt følgjande; sjå tabell. Byggjesaker Det kom inn 306 byggesaker derav om lag 266 er byggjesaker, andre er førehandskonferansar og nabofråsegner, melding/vedtak frå vegvesenet m.m. Det kom inn 1844 dokument og sendt ut 1070 dokument Delingssøknader Type sak Tilsyn Kommunen har utøvd tilsyn i 4 saker, pålegg i 1 sak og tilhøvet er retta opp. Førelegg er varsla og det er gitt pålegg om stans i 1 tilfelle. Kommunen har gitt 3 åtvaringar og trekt ansvarsrett i 1 tilfelle. 1 sak er rapportert til BE. Kommunen har skrive rapport om interkommunal tilsynssamarbeid i Hardanger. Geodata Det er gjennomført omlag 65 kart og oppmålingsforretningar og tinglyst 53 nye eigedomar/seksjoner i Saksbehandlingstid Kart&oppmåling (KOSTRA) Gjsnitt Landet Gjsnitt Hordaland Gjsnitt gruppe 11 Kvam År 2009 År Gjennomsnittleg sakshandsamingstid er 69 dagar for oppretting av grunneigedom og 12 saker fekk lengre handsaming enn 16 veker. Statistikkgrunnlag er noko usikkert. Kvam herad legg opp til ei kommunedekkande kartlegging med laserscanning. Resultatet vert ein heilt 19

20 ny terrengmodell 1 m koter, nye bygg og konstruksjonar og vegbase. Kostnadene er stipulert til vel kr, som kan fordelast på tre år. Geodataavdelinga forvaltar samla eit digitalt leidningsnettverk på 493 km / 9469 VA - punkt/ 2603 VA - vedlegg (skisser, bilete). Samanlikna med talet i fjor er det lagt til ca 27 km VA - leidning i databasen. Grunnerverv. Heradsstyret godkjent Frikjøpsordning for parkering og fatta prinsippvedtak om Utbyggingsavtale Det kom inn 33 nye saker. Skredprosjektet. 2-årig skredprosjekt starta opp i, og har fått tilslutning frå 9 kommunar. Prosjektet vart fullfinansiert i, og det ligg eigen delrapport for på 20

21 2.14 Næringstøtte og kommunal forretningsdrift Næringstøtte og komm. forretningsdrift Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Rek 10 (netto) Justert Bud Opphavleg bud Forbruk i % Avvik i kr 320 Kommunal næringsverksemd % Tilretteleggjing og stønad for næringslivet % Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv % Naturforvaltning og friluftsliv % 28 Næringstøtte og komm. forretningsdrift % 182 Merknader til driftsrekneskapen Heradet fekk inn 1,26 millionar meir enn budsjettert på konsesjonskraft. Inntektene til næringsprosjekt vart redusert med 630 tusen. Elles er det små avvik. Resultat o Det har i vore arbeidd med etablering av Hardanger landbruk som skal vera eit felles landbrukskontor for Hardanger. Kvam herad har rett på ein viss del av det årlege utbyttet frå Bjølvo kraftverk. Kvam herad inngjekk i ny avtale med Statkraft SF om disponering av kraft på grunnlag av heimfall. Avtalen trer i kraft frå og kraftmengda heradet får til disposisjon er årleg 106,7 GWh. Skattespørsmål knytt til avtalen er ikkje avgjort. Framtidige inntekter vil difor vera avhengige av både skattenivå og kraftpris. Kvam herad har årleg 60,9 GWh i konsesjonskraft. Det meste kjem frå Bjølvo kraftverk (37,9 GWh) og Samnanger (BKK, 21,7 GWh). Kvam Kraftverk AS sel krafta for Kvam herad. I 2009 var inntekta 12,0 mill kr. Næringsområdet Sandvenhagen Mo er no regulert og grunninnløysing er gjennomført. Planlegginga av kryssløysing mot Rv. 7 er starta opp i samband med bruk av kompensasjonsmidlar. Rundkøyringa i Norheimsund vart fullført med bruk av kompensasjonsmidlar. Folketalet i Kvam vaks med 82 innbyggjarar i. Det har no vore fleire år med positiv utvikling. Gjennom prosjektet Flytt til Hardanger har fleire flytta til kommunen. Det er framleis stor tilflytting frå utlandet. Kvam er omfatta av ordninga med kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift og Kvam sin del var om lag 6 millionar i. Så langt er ein komen i gang med prioritering og planlegging og gjennomføring av samferdselstiltak og regulering i Ålvik. Ein del av midlane, (3,15 mill) er vi pålagt å nytta til Jondalstunnelen. Produksjonstilskot landbruk: Det er løyvd 30,1 (28,4) mill. kr. til 191 (193) føretak som søkte om produksjonstilskot i landbruket. Statistikk over ein lengre tidsperiode viser nedgang i talet på føretak som søkjer om produksjonstilskot. Midlar til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap: Det er i løyvd 0,55 mill. kr. til ulike tiltak i tråd med Kommunedelplan for landbruk. Det vart søkt om 5,8 mill. kr fordelt på 37 søknader. Det vart tildelt 590(452) hjorteløyve i, (390) 356 vart felt, noko som gjev ein fellingsprosent på 67,24. Det vart i etablert turistinformasjon sentralt i Norheimsund. Dette fungerte svært godt og det vart sett nye besøksrekordar. I juli var det i tillegg open turistinformasjon i Øystese. Kvam herad leiger tenester av Reisemål Hardangerfjord til dette arbeidet. 21

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2009. www.kvam.no. www.kvam.no -

Kvam herad. Årsmelding 2009. www.kvam.no. www.kvam.no - Kvam herad Årsmelding www.kvam.no www.kvam.no - 1 Oversyn over tenestene... 4 1.1 Medarbeidar... 4 1.2 Rammeområde... 6 1.3 Politisk verksemd... 7 1.4 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 8 1.5

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Politisk verksemd Kostradokument nr. 1 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Politisk verksemd Side 1 av 7 Politisk verksemd økonomisk utvikling

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ 3 72-62 3 1 3 685-674 111 Kommune- og stortingsval 9 9 6 3 12 Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan 3 35 3 81-62 3 2 3 691-671

Detaljer

Kommunal eller privat drift av barnehagar. Økonomiavdelinga 16. februar 2010

Kommunal eller privat drift av barnehagar. Økonomiavdelinga 16. februar 2010 Kommunal eller privat drift av barnehagar Økonomiavdelinga 16. februar 2010 Bakgrunn Budsjettvedtak 2010, pkt. 14 b). Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram oversikt for eit alternativ med privat/offentleg

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2012. www.kvam.no. www.kvam.no - 1

Kvam herad. Årsmelding 2012. www.kvam.no. www.kvam.no - 1 Kvam herad Årsmelding 2012 www.kvam.no www.kvam.no - 1 Innhald 1 Vendepunktet?... 3 2 Hovudtrekk... 5 2.1 Medarbeidar... 5 2.2 Økonomi... 7 2.3 Oversyn over tenestene... 8 2.4 Politisk verksemd... 9 2.5

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Bustader. Kostradokument nr. 9. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Bustader

Bustader. Kostradokument nr. 9. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Bustader Bustader Kostradokument nr. 9 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Bustader Side 1 av 19 Oversikt over rammeområdet Bustader Dette rammeområdet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 002/10 LARVIK Kvam formannskap 26.01.2010 004/10 LARVIK Kvam heradsstyre 09.02.2010

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer