TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE

2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet... 3 Fellestjenesten... 9 Helse Pleie og omsorg NAV Numedal - Sosial og barnevern Veggli skole Rollag kommunale barnehage Plan og utvikling Idrettsskolen Investeringsprosjekter: Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Finansforvaltning Fravær Side 2

3 Gjennom året utarbeides det to tertialrapporter, pr 1. mai og 1. september, som bl.a. rapporterer på økonomi, målindikatorer og arbeidsprogram samt status på gjennomføring av investeringsprosjekter som er vedtatt gjennom budsjettvedtak i kommunestyret. Ved årets slutt utarbeides egen årsmelding. Herved fremlegges 2. tertialrapport for Sammendrag driftsregnskapet Tabellen under viser kolonnene: Revidert budsjett viser sum bevilgning for hele året. Periodisert budsjett = Viser hva som er beregnet bevilgning de 8 første månedene i 2011 ved normal drift. Regnskap Viser hva som faktisk er brukt (regnskapsført) pr Avvik - avvik mellom periodisert budsjett og regnskap. Prognose viser hva fagavdelingen beregner som avvik mellom bevilgning og regnskap ved årets slutt. Etat (T) Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Plan og utvikling Rollag kommunale barnehage Veggli skole Helse Pleie og omsorg NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Skal ikke påvirke resultatet: Forvaltningsstyret trillemarka Rollag kirkelig fellesråd Idrettsskolen Oversikten ovenfor viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd, forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell og Idrettsskolen. Oversikten viser positivt avvik samlet på enhetsnivå med 0,6 millioner kroner. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten. Side 3

4 Tabellen under viser kommunens inntekter og utgifter som ikke er en del av etatenes område. Viser til egen kolonne med kommentarer og tall for henvisning til mer utdypende kommentarer under tabellen. Budsjett 2011 Periodisert bud Regnskap Avvik Prognose avvik Kommentarer: Netto drift enhetene: Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt verker og bruk ok Eiendomsskatt annen fast eiendom ok Andre generelle statstilskudd Endelig tilskudd kjent i desember Finansutgifter/inntekter ok Netto bruk/avsetning av fond Bokføres i desember Andre overføringer (interne) Bokføres i desember Momskompensasjon av investeringer ok Overføring til investeringsregnskapet Bokføres i desember Midler til fordeling Lokalt lønnsoppgjør høst 2011 Premieavvik / amortisering Endelig beløp kjent i desember Konsesjonskraft ok Skatteinntekter/rammetilskudd Reduksjon i skatteinngang fra 2010 til anslag 2011 har sammenheng med kommuneopplegget for Her vedtok regjeringen å senke skattenes andel av samlede inntekter fra omlag 45 pst til 40 pst. Samtidig ble rammetilskuddet til kommunene økt slik at endringen i makro er nøytral. Skattprosenten (skattøre) til kommunene ble derfor senket med 1,5 prosentpoeng. Side 4

5 Tendensen viser at Rollag har en lavere reduksjon enn hva det er lagt opp til budsjettet: SEP Differanse Differanse Kommentarer: / /2011 Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. Sept ,24 % Andel av skatt totalt i året 66 % 66 % 67 % 70 % Totalt i året Budsjett Sum forskuddstrekk/skatt ,28 % Skatteinngangen pr 1. September er på samme nivå som på samme tidspunkt i fjor. Anslag i budsjett er - 4,28 % Kommunens anslag jfr budsjett er reduksjon på 4,28 % i forhold til skatteinngang Tabellen ovenfor viser hvor mye skatteinngangen pr 1. september utgjør av total skatteinngang pr år for perioden Som tabellen viser har vi til nå fått inn 70 % av budsjettert skatteinngang, mens på samme tidspunkt i 2010 var det kommet inn 67 % av total skatteinngang for året. Erfaringsvis endrer skatteinngangen seg mest i månedene september til november da avregning og nye fordelingstall for 2010 kommer. Tabellen over viser altså at Rollag kommune ikke har reduksjon i skatteinngang pr 1. september mot forventet reduksjon på 4,28 %. Gjennomsnitt for landets kommuner på samme tidspunkt er en reduksjon på 2,3 %. På årsbasis tilsier den siste prognosen fra staten i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2011 at kommunenes (landets) skatteinntekter skal reduseres med nær 5,4 pst i forhold til skatteinngangen i Rollag kommune med 4,28 pst. Kommunens skatteinntekter pr 1. september ligger altså godt over anslått budsjett og vi har tro på positivt avvik ved årets slutt. 2. Eiendomsskatt Rollag kommune har innført eiendomsskatt på alle eiendommer samt på verker og bruk. Eiendomsskatten er i sin helhet en kommunal skatt og utgjør i ,7 millioner kroner for Rollag kommune. Eiendomsskatten fra næring, verker og bruk utgjør ca 6,3 millioner kroner. 5,4 millioner kroner og av dette beløpet utgjør eiendomsskatt fra kraftproduksjonsanlegg. Eiendomsskatten fra kraftproduksjon vil over tid variere i takt med utviklingen i spotmarkedsprisen på elektrisk kraft, fordi takseringen bygger på et gjennomsnitt av de siste 5 års spotmarkedspris. Stortinget innførte i 2003 en såkalt minimumsverdi i takseringssammenheng på 0,95 kr/kwh og en maksimumsverdi på 2,35 kr/kwh. Pr i dag har så å si alle våre produksjonsanlegg nådd maksimumsverdien. Fra kommunenes side jobbes det gjennom LVK (Landssammenslutningen for vassdragskommuner) med å få fjernet minimums- og maksimumsverdi. Eiendomsskatt fra næring, verker og bruk skrives ut med 7 promille. Side 5

6 Eiendomsskatt fra andre eiendommer (hus og hytter) utgjør 3,3 millioner kroner. Ved utskrevet eiendomsskatt i 2011 er satsen 2,5 promille lagt til grunn. 3. Kompensasjonstilskudd fra staten Kommunen mottar kompensasjonstilskudd fra staten med bakgrunn i utbygging av omsorgsboliger og ombygging på skoler. Kompensasjonstilskuddet dekker renter og avdrag på deler av låneopptak til omsorgsboliger og renter til låneopptak ved ombygging av skole. 4. Finansutgifter/inntekter Netto rente og avdrag på 3,9 millioner kroner utgjør på årsbasis; 1,7 millioner i renteutgifter på innlån, 2,7 millioner kroner i avdragsutgifter og 0,5 millioner kroner i renteinntekter av bankinnskudd. 5. Netto bruk og avsetning til fond Beløpet består av; avsetning til disposisjonsfond 6,9 millioner kroner, disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 på 5,3 millioner kroner og bruk av næringsfond til næringsformål med 4 millioner kroner. 6. Andre interne overføringer Overføring fra idrettsskolen til kommunen (internt mellomoppgjør) bl.a. for å dekke renter og avdrag på låneopptak som er brukt til rehabilitering på Idrettsskolen. 7. Momskompensasjon fra investeringer Kommunen mottar kompensasjon av betalt merverdiavgift på investeringer som ikke er næringsrelaterte eller innen vanlige momspliktige områder som vann, avløp etc. Momskompensasjonen på investeringer regnskapsføres i driftsregnskapet jfr. regnskapsforskriftene som ligger til grunn for kommunens regnskapsføring. I 2011 sier de samme forskriftene at minimum 40 % av momskompensasjon skal tilbakeføres som finansiering av investeringene. Rollag kommune har i budsjettet for 2011 tatt hensyn til momskompensasjon ved bygging av den nye brannstasjonen og lagt opp til at hele denne momskompensasjonen tilbakeføres til investeringsregnskapet som finansiering. 8. Midler til fordeling Dette er rest bevilgning til å dekke resten av årets lønnsoppgjør. Lokalt lønnsoppgjør er ikke gjennomført i skrivende stund. Sentralt lønnsoppgjør var ferdig i mai og midler fordelt til de berørte enheter. Side 6

7 9. Premieavvik/amortisering Kommunen betaler pensjonspremie til pensjonsselskapet hvert år for å sette av penger til framtidige utbetalinger av pensjon. Differansen mellom innbetalt premie og pensjonskostnaden i året er premieavvik. Dersom premieavviket er positivt, altså at det er betalt mer i premie enn kostnaden, skal differansen inntektsføres dette året. Dette er en fiktiv føring som påvirker driftsresultatet. Inntektsføringen skal så utgiftsføres med like store andeler de påfølgende 10 år og kalles amortisering. Våren 2011 ble det varslet at premieavviket ville bli negativt på ca kroner. Det ble tatt hensyn til denne økningen med tilleggsbevilgning ved framleggelse og disponering av regnskapsresultat Pr 15. september foreligger det ny prognose som viser at det blir et positivt premieavvik på ca 0,8 million kroner. Det vil si at vi forhåpentligvis vil ha 1,3 million kroner i positivt avvik pr i forhold til budsjett. Dersom dette skulle bli resultatet kommer rådmannen til å foreslå at midlene avsettes til samme formål for å ha en buffer til dekning av premieavvikets utgiftsføring de neste 10 år. 10. Konsesjonskraft Rollag kommune selger sin konsesjonskraft på 1-årig avtale. I 2011 utgjør dette en netto inntekt på 2 millioner kroner. Side 7

8 Tjenesteområdenes andel av totale driftsutgifter som er ca 90 millioner kroner i 2011: Rollag Kirkelige Fellesråd; 2,0 % Plan og utvikling; 8,7 % Fellestjenesten; 16,2 % Pleie og Omsorg; 37,1 % Skole; 19,5 % Sosial og barnevern; 4,6 % Helse; 5,9 % Rollag barnehage; 2,7 % Veggli barnehage; 3,3 % Side 8

9 Fellestjenesten Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Fellestjenesten Tertialrapporten for Fellestjenesten vider et merforbruk pr på ca kr ,-, i dette merforbruket ligger det bl.a. utgifter til mottak av flyktninger. Denne utgiften vil bli dekt opp av statstilskudd som vi ikke har mottatt ennå. Vi har et overforbruk på IKT- ansvaret, noe av dette vil bli rettet opp, men prognosen ut året tyder på et overforbruk her. Dette skyldes i hovedsak økt bruk av eksterne konsulenttjenester og økte utgifter til drift. Kommunen benytter seg av eksterne konsulenttjenester for å sikre stabil drift av systemer og utstyr. Fellestjenesten har også hatt noen ekstra utgifter til etablering av kontor i forbindelse med samarbeid om skoleledelse med Flesberg kommune, samt utgifter til nødvendig utskifting av utstyr til kantina på kommunehuset på ca kr ,-. Dette er midler som ikke var tatt høyde for i budsjettet. Enheten vil forsøke å holde stramt budsjett resten av året for å forsøke å dekke disse merkostnadene innenfor rammen. Arbeidsprogram 2011: Opplæring av politikere Høst 2011 Hovedtyngden av opplæring vil komme til høsten etter kommunestyrevalget. Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen. Hele året Det har vært gjennomført opplæring av enhetsledere og saksbehandlere i offentlighetslova og forvaltningsloven. I tillegg er det vært gjennomført kurs i generell saksbehandling. Oppstart lederutvikling Høst 2011 Det er ikke satt i gang et eget lederutviklingsopplegg, men opplæring i aktuelt lovverk er en del av lederopplæringen. Det arbeides med å få på plass et lederopplærings opplegg. Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning og etablering av intranett for kommuneorganisasjonen Hele året Nytt intranett for kommunen er nå på plass, dette er et interkommunalt prosjekt sammen med fire Side 9

10 andre kommuner i Kongsbergregionen. Det arbeides med å fylle intranettet med innhold. Kommunen har etablert egne kommuneside på Facebook. Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter Hele året Det arbeides med felles telefoniløsning og iktsikkerhetsystem for egenkontroll samt bruk av sosiale medier. Dette som eksempel på fellesprosjekter. Det arbeides også med felles drift av IKT i Kongsbergregionen. Etablering av elektronisk arkiv sammen med Numedalskommunene 2011/2012 Arbeidet er startet opp og det er utarbeidet plan for et forprosjekt, denne kommer til politisk behandling i høst. I tillegg til Numedalskommunene deltar også IKA-Kongsberg i prosjektet. Sluttføre datasikkerhetsstrategi og oppstart av arbeid med Informasjonssikkerhet 2011 Arbeidet er startet og vil bli gjennomført i samarbeid (felles prosjekt) med kommunene i Kongsbergregionen. HMS revidering av eget system Hele året Arbeidet er i gang og skal etter planen sluttføres i løpet av høsten. Utgi Under Varden felles sommernummer for Numedal Tre nr. i 2010 Ett nr. er produsert og et felles sommernummer for Numedal er gitt ut. Kommunevalg Hele året Arbeidet med valget er startet og gjennomført Revidering av personalpolitiske retningslinjer Første halvår Nye retningslinjer for Økonomisk mislighold er utarbeidet. Mottak av flyktninger Hele året Vi har bosatt to familier i mai og det arbeides med ny bosetting nå i høst. Vi har organisert flyktningtjenesten sammen med Flesberg kommune. Ny flyktningmedarbeider er ansatt. Målindikatorer: Side 10

11 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 1,43 1,01 0-1,9 % Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt 0,8 0,8 0,8 0.8 Sykefravær 2,0 0,3 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 0 % Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 85 % 90 % 95 % 95 % Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % 100 % Interne meldingsblanketter 100 % 95 % Samfunn : Brukerundersøkelser Idrettsskolen 2018 Forprosjektet Idrettsskolen 2018 er gjennomført og sluttrapporten ble behandlet i kommunestyret i mai. Sluttrapporten inneholder bl.a. en handlingsplan for anbefalte tiltak framover. I vedtaket ba kommunestyret rådmann om å utarbeide forslag til prosjektplan for de tidlige og høyest prioriterte tiltakene senes til første kommunestyre etter sommerferien. Til kommunestyremøte i september ble utvidet forprosjekt til etablering av idrettshall samt etableringsprosjekt av IAKS (Idrettsskolens aktivitets- og kompetansesenter) vedtatt igangsatt. Omstilling Det er gjort nødvendige avklaringer knyttet til at Rollag kommune har fått status som omstillingskommune av Buskerud fylkeskommune og Kommunal- og regionaldepartementet. Omstillingsstatusen er gitt for tre år med mulighet for forlengelse. Det er bevilget 2 millioner kroner til formålet i Det er opprettet et omstillingsstyre (interimsstyre) og arbeidet med å utarbeide strategisk omstillingsplan er i oppstart. Side 11

12 Helse Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Helse Det er pr. 1 tertial noe merforbruk på lønn. Merforbruk skyldes bruker med spesielt behov: nødvendig tiltak i helgene og kveldene i tillegg til utvidning av arbeidstid for støttekontakt. Det forventes ekstrautgifter barn / ungdom med spesielle behov: Sommerleir, utvidet støttekontakt. Fra høsten må Helse gjenopprette svømmetilbud for barn med spesielle behov, leie av svømmehall fører til ekstrakostnad. Samhandlingsreformen Enhetsleder for Helse har sammen med enhetsleder for Pleie og omsorg et utvidet ansvar i forhold til kommunens oppfølging av samhandlingsreformen. Kommunestyret har fortløpende blitt orientert samt forelagt saker i denne forbindelse. I denne fasen har det hovedsakelig vært lagt vekt på å få på plass overordnede samarbeidsavtaler, herunder mellom kommunene i kommunehelsesamarbeidet og mellom kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken helseforetak. I tillegg er det nå etablert et prosjekt tilknyttet vår region Helseløft i Kongsbergområdet hvor kommunene tilknyttet Kongsberg sykehus sammen med sykehuset ser på lokale føringer og nødvendige tiltak innenfor rammen av samhandlingsreformen. Rollag kommune har her med representanter i ulike arbeidsgrupper. IKPT: interkommunales psykiatriteam i Numedalskommune Enhetsleder i Helse jobber sammen med helsesjef fra Nore / Uvdal og kommunepsykolog for en videre utbygning av interkommunalt samarbeid i psykiatri. Kommunene er preget av et lite fagmiljø og et lite antall stillinger viser seg som svært sårbart ved sykdom / fravær Derimot er antall av pasienter som er rammet av psykisk sykdom stigende og spesiell andel pasienter med kroniske lidelser. Side 12

13 I sammenheng med samhandlingsreformen faller ansvar for behandling tilbake til kommunene, spesialisthelsetjeneste har bare en veiledende funksjon. Det er derfor viktig at kommunene forbereder førstelinjetjenester, herunder bl.a. tilbud om gruppeterapi som krever økt kompetanse, aktivitetssenter (Snekkerbua) og vurdering av bofellesskap. Det jobbes med felles vedtaksteam som skal etableres fra Man ser også på en felles psykiatriplan, som innholder arbeid mot rusmisbruk og vold i nærmiljø. Det vurderes ansettelse av en interkommunal ressursperson som skal har overordnet ansvar for administrasjon. Folkehelse: Man vurderer fortløpende tilbud både for barn og voksne, spesiell kronisk syke. Kommunefysioterapeut vurderer gruppeterapi i basseng, som kunne være et utmerket tilbud både for eldre og barn. En ønsker derfor å se på økt bruk av svømmehallen ved Idrettsskolen. Side 13

14 Pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Hjemmetjenester Åpen omsorg Bygdeheimen Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Avvik Pleie og omsorg Pleie og omsorg har et samlet merforbruk per 2.tertial på kr Årsakene er i stor grad økte lønnsutgifter i forbindelse med sommerferieavvikling og økning i bistandsbehov. Det ser ut som at bistandsbehov kan øke ytterligere i løpet av høsten, blant annet vurderes kjøp av spesialtilpasset plass i annen kommune dersom enheten ikke finner faglig god nok løsning selv. Refusjon ressurskrevende tjenester ser fortsatt ut til å bli betydelig høyere enn budsjettert. I tillegg vil det bli foretatt etteroppgjør for vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon for 2010, denne inntekten blir ført i regnskapet for På bakgrunn av dette er prognosene gode i henhold til enhetens regnskapsresultat ved årets slutt. Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Demensomsorg Fortsettelse av interkommunalt samarbeid Kommentarer Utrede muligheten til å opprette skjermet avdeling for personer Tilbudsinnbydelse forstudie helhetlig boligmasse er med demens. sendt ut. Frist Videreutvikle det interkommunale samarbeidet. Fristen for tilbudsinnbydelse på prosjekt for forstudie Det er utarbeidet en prosjektplan som er vedtatt i Samarbeid om pleie og omsorgstjenester i Numedal kommunestyrene i Numedalskommunene. Det lyktes ikke å har nylig gått ut. Det har kommet inn 4 tilbud som skal skaffe ekstern finansiering av dette prosjektet i Prosjektet vurderes. Side 14

15 Samhandlingsreformen Elektroniske tjenester Brukerundersøkelse tjenestemottakere Profil (administrativt IKTverktøy) Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) Målindikatorer: er innarbeidet i budsjettet for Konsekvenser for pleie og omsorgstjenesten? Hva kan Rollag kommune klare alene og i samarbeid med Numedalskommunene og Kongsbergregionen? Oppdaterte nettsider og mulighet til å søke om tjenester elektronisk. Gjennomføre brukerundersøkelsen andre halvår. Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av fagsystemet. Daglig bruk av ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. Rollag kommune deltar i prosjekt Helseløft i Kongsbergområdet. Det er opprettet 4 grupper; lokalmedisinske tjenester, kurative (kortvarige) tjenester, forebyggende tjenester og legetjenester. Arbeidet pågår. Andre halvår. Profil-prosjektgruppe i Kongsbergregionen har fått mandat til å planlegge/etablere elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene og eksterne helseaktører. Arbeidet er i gang. En kontinuerlig prosess Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett (- = negativt) -3,65 2,18 0-1,6 % Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 55 55, ,3 Sykefravær i % 6,43 6,5 6 7,91 % Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Antall personalmøter/tjenestested/år Tjenester: Belegg institusjon i % * 95, ,7 Antall aktive brukere med hjemmehjelp fordelt på antall timer/uke 63 54/84 55/80 51 brukere, 75 timer/uke Antall aktive brukere med hjemmesykepl fordelt på antall timer/uke 41 41/198,5 45/ brukere, 211 timer/uke Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand Side 15

16 Ambulerende vaktmestertjeneste: Antall utførte oppdrag Planlegging Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Nei Delvis Ja Delvis Samfunn: Brukerundersøkelse brukere/pårørende Nei Nei Ja Nei Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja Nei * Forklaring til belegg i institusjon: Det totale belegget i institusjon, herunder langtidsplasser og plasser for korttid og rehabilitering. Målet er å ha 2 rom til korttid, rehabilitering og avlastning. Side 16

17 NAV Numedal - Sosial og barnevern Fellesrapport Flesberg og Rollag kommuner Økonomi (overføring til Flesberg) Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik NAV-Numedal sosial og barnevern Tjenesten vurderes til å være à jour ved årets slutt. De største avvikene handler om vanskeligheter med periodisering av tilskudd og refusjoner fra andre. Prognosen ut året tilsier et positivt avvik på sosialstønad og negativt avvik på området barnevern. Arbeidsprogram 2011: Arbeidsprogram/tiltak Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av NAV Det jobbes kontinuerlig med forbedringer og målrettet med å stadig Numedal har fått enhetlig ledelse i 2010, og ny organisasjon begynner å sette lever bedre tjenester. NAV Numedal har ved flere anledninger siste seg. Det er en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid halvår vært høyest måloppnående NAV-kontor i fylket. før en slik organisasjon har gått seg til. Gjennom partnerskapet skal både Det har vært jobbet en del med rutiner, planer, struktur og arbeidsmiljø. kommunale og statlige mål nåes. Vår visjon er; vi gir mennesker muligheter. Dette Noe som også vil fortsette. Her kan nevnes at det skal avholdes gjennom å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig. brukerundersøkelse, medarbeider-undersøkelse, videre prosess med Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale arbeidsmiljø. tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for Arbeidet med lik tjenestemeny for kommunene fortsetter. Tjenesten har innholdet i tjenestemenyene. fått ny NAV-leder fra Partnerskapsmøtene vil være arena for videre drøftinger og rapporteringer på framdrift. Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en Gjennomført Side 17

18 enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er: - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett Vaktordning barnevern. Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Rullering av fosterhjemsplan ferdigstillelse i 2011 Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Mulighetsstudie rapporten fra Telemarksforskning vil få stor oppmerksomhet i Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Det sendes søknad til Fylkesmannen om midler til barnevern jfr. Plan og kommunestyrevedtak. Her vil komme nye tiltak jfr. tildeling fra Fylkesmannen i Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, Innføring av elektronisk dokumenthandtering (statlig) kompetanseplan, markedsplan, m.m. Legges ved som en del av månedsrapporteringen til kommunene. Det vil bli foreslått å endre en kommunal indikator til å omfatte kvalifiseringsprogrammet. Ikke gjennomført. Kommunene har pr. i dag ikke vaktordning. Det forventes å komme på plass siste tertial sammen med de andre samarbeidende kommunene Iverksatt prosess for felles barnevern i Numedal. Forprosjekt igangsatt og skisse framdriftsplan utarbeidet Ikke gjennomført: Rullering av fosterhjemsplan Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner Gjennomført: Det er søkt om og innvilget midler fra Fylkesmannen til felles barnevernstilling i Numedal. For Flesberg/Rollag en økning på 60 % stilling. Kvalifiseringsprogrammet - under utvikling Innført elektronisk dokumentbehandling (statlig) Kompetanseplan Markedsplan Målindikatorer: 2010 Mål 2011 Status pr Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 % 0 % + 12 % Side 18

19 Medarbeidere: Vernerunder 1 1 Ikke gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs, omfattende Div.kurs/videreføring av Kontinuerlig/gjennomført NAV-opplæring. kompetansetiltak Arbeidsmiljø arbeidstilsynet Følge NAV Buskerud sin Følge plan/prosess for NAV Numedal Del 1 avsluttet/del 2 videreføres høst plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Høst 2011 (dato ) gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler ja ja ja Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Gjennomført: Indikatorer fra målekort; Gjennomsnittlig stønadslengde øk. Gjennomsnittlig stønadslengde 3 sosialhjelp, inntil 6 mnd. mnd. Andel mottakere økonomisk Andel mottakere under 24 år sosialhjelp som er under 24 år 30%, under 20% Andel mottakere øk. sosialhjelp Alle mottakere av sosialhjelp som er i aktive tiltak 75%, vilkår for ytelse, ofte Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. aktivitetskrav. budsjett Utbetalinger, se økonomivurdering. NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Kommunene under måltall F=2 /R=1 Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført Men stort press på tjenesten Bostøtte Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Gjennomført NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger Økt fokus på Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Gjennomført/kontinuerlig implementert selvbetjeningsløsninger Samfunn: Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Skal gj.føres i Jfr. plan NAV Buskerud Oktober 2011 (uke 41og 42) Side 19

20 Veggli skole Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Veggli skole Regnskapet viser en positiv balanse pr. 2. tertial. Lønn: Skolen har hatt flere langtidssykemeldte ansatte i både første og andre tertial. Vikarutgiftene har vært høye, men balanseres positivt av refusjon sykelønn. Ufaglærte vikarer er billig arbeidskraft, men også en stor utfordring for skolen. Spesielt ledelsen har måttet bruke mye av sin tid på veiledning. Fast lønn ligger omtrent der den skal være ut fra de forventede utgifter da budsjettet ble vedtatt. I første tertial ble det varslet et forventet økt behov for timer til spesialundervisning. Det ser nå ut som skolen løser dette innenfor vedtatt ramme. Varer og tjenester: De største budsjettpostene har positiv balanse. Skolen foretar alltid sine største innkjøp i august/september. Det blei satt av kr ,- til et kompetanseløft innen fagene Mat og helse og Naturfag på budsjettet. Det viste seg av private årsaker å være vanskelig for aktuelle lærere å ta videreutdanning nå. Skolen ønsker derfor å signalisere at pengene ønskes overført til neste års budsjett dersom årsregnskapet viser et tilsvarende overskudd. Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Pedagogisk utviklingsarbeid Bruke fellestid på vårt satsningsområde i Numedal: Vurdering for læring. Det jobbes kontinuerlig med satsningsområdet, både lokalt og interkommunalt, og på alle nivåer: I klasserommet, lærergruppa og skoleledergruppa. Vi har inngått et samarbeid med kompetansebedriften Bro/Aschehoug som skolerer lærere og ledere. Ny visjon er utarbeidet: Trivsel-mestring-læring; i et Side 20

21 Utvikle skolens pedagogiske plattform/visjon inkluderende miljø. Utdyping av visjon gjenstår. Planarbeid Interkommunalt samarbeid Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: Kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Samarbeidet mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere fortsetter. I skoleåret 2010/11 har de tre kommunene felles satsning på Vurdering for læring. Skolelederne i Numedal hadde i august et arbeidsseminar der kvalitetsutvikling i skolen var tema. Skolefaglig ansvarlig i Rollag er i ferd med å utarbeide en langsiktig kvalitetsutviklingsplan for skolen. Pedagogisk konsulent i Rollag og Nore og Uvdal utarbeider kompetanseutviklingsplan felles for hele dalen. Veggli skoles behov for kompetanse, er klarlagt. Internkontroll iflg. Opplæringslovas 13.1 og HMSsystem er fortsatt under arbeid. Det er gjort en stor jobb med å samle og systematiser aktuelle dokumenter. Alt er lagt inn i Fronter hvor alle ansatte har tilgang. Dette er et stort og omfattende utviklingsarbeid som avsluttes skoleåret 2013/14. Skoleåret 2011/12 startet med felles kursdag med fokus på målformuleringer og utarbeidelse av kriterier for måloppnåelse (for elevene) Arbeidet for å konstituere og videreutvikle en felles skoleledelse i Rollag og Flesberg fortsetter. Skolelederne i Flesberg og Rollag har nå et tett faglig samarbeid. Prosjektet skal evalueres i en egen sak. Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKTskole (felles Fronter, Oppad) Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for elevene det gjelder. Skolens hjemmeside Målet er å utvikle skolens hjemmeside til å bli en levende hjemmeside. Veggli 2012 Starte opp arbeidet med å planlegge hvordan Veggli skole blir uten modulene som inneholder 2 klasserom. Våre IKT-veiledere representerer Rollag. Inneværende skoleår har Rollag ingen elever her. Med terningkast 5 for hjemmesida vår i Laagendalsposten ved skolestart, viser vi at vi er på vei. Elevenes og lærernes bruk av sida er ikke god nok enda. Planlegging er godt i gang. Vi ser at det byr på utfordringer å kunne beholde den ønskede inndeling i småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn uten modulen så lenge elevtallet Side 21

22 Uteområdet-skolegård, skogen Psykosoialt arbeidsmiljø elever Planlegge tilrettelegging for hørselshemmede elever. Skolens uteområde trenger opprustning. Planlegging starter opp i god tid før budsjett Planlegge og bygge opp nytt uteskoleområde. Samarbeide med FAU. Sette større fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Kartlegges via elevundersøkelsen og egne undersøkelser. Sette inn nødvendige tiltak. Samarbeide med elevenes foresatte. Kompetanseutvikling Tilby og motivere lærere til å ta videreutdanning i fag skolen har behov for. Motivere assistenter til å ta fagbrev. er så høyt. Våre hørselshemmede elever går snart over i mellomtrinnet. Da er det ønskelig å bytte rom. Det er foretatt lydmålinger som viser at modulen har skolens beste lydmiljø. Det blir lagt fram en analyse av romsituasjonen i forbindelse med neste års budsjett/økonomiplan. Fortsatt under arbeid. Skolen trenger antagelig konsulenthjelp til å utarbeide en plan for opprusting av uteområdet. Mobbekontrakt underskrevet av ordfører første skoledag. Hver klasse har utarbeidet egne mål og planer mot mobbing. Hver elev og foresatt skriver i disse dager under på klassens mobbekontrakt. Det skal utarbeides en egen mobbeplan for skolen. Alle parter skal involveres: Foresatte, elever og ansatte Skolen bør bli en MOT skole i lærere tok videreutdanning (30 sp) våren Ingen lærere søkte på tilbudet om å ta videreutdanning med delvis permisjon med lønn fra Vi tilbød 2 fag: Naturfag og mat og helse. Kompetanseløftet er et samarbeid mellom stat og kommune et tilbud vi ønsker videreført i budsjett/økonomiplan assistenter er i ferd med å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Alle har bestått eksamen, og skolen vil motivere dem til å ta fagprøva. Side 22

23 Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 6,71 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 100 % 96 % deltagelse høst 2010 oppfølging av resultater pågår kontinuerlig Registreringer i kompetanseportalen 100 % Ikke oppdatert med nyansatte pr % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 83 % 81,5 % Sykefravær i % 6 % 5,09 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 95 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 0 5 % (2 stk: begge er pedagoger, men har ikke godkjenning.) Antall fagarbeidere 50 % 28 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % 72 % Antall ansatte under videreutdanning 4 0 Antall ansatte med seniortiltak 3 0 Tjeneste: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 25 % Gjennomført elevundersøkelse - elevinspektørene 100 % 100 % Utstyr: Antall PC er pr. elev 1 1 Antall smartboard Elektroniske tjenester/selvbetjening: Bruk av søknadskjema for SFO-påmelding 100 % 100 % Foresattepålogging Fronter 75 % IKT-veilederne skal på alle foreldremøtene høsten 2011 for å vise og motivere foresatte til å bruke Fronter. For liten bruk av foresatte nå. Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja, men bør utvikles. Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Samfunn: Brukerundersøkelse - elevinspektørene foresatte 70 % Her må vi endre rutine. Foresatte må svare på foreldremøte, ikke hjemme. 7,5 %. Side 23

24 Rollag kommunale barnehage Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Rollag kommunale barnehage Fra 1.august 2011 ble barnehagene slått sammen til en enhet med 2 avdelinger. Rollag kommunale barnehage, avdeling Rollag og avdeling Veggli. I 2.tertial sees derfor budsjettene under ett. Totalt sett ligger barnehagen innenfor budsjettrammene på lønn og sosiale utgifter. Fra 1.september er bemanningen økt noe i avdeling Rollag pga. flere barn. Det er også i avdeling Rollag barna til kommunens nylig bosatte flyktninger får sitt barnehagetilbud. Ved bosetting av flere flyktninger med barn under opplæringspliktig alder, vil det være behov for å øke bemanningen ytterligere fra oktober/november. Det er fortsatt overforbruk på kost i begge avdelingene, denne satsen foreslås økt fra 1.januar Pr. 2.tertial er det kommet inn noe mindre foreldrebetaling enn budsjettert. Totalt sett pr. 2.tertial ligger Rollag kommunale barnehage innenfor budsjettrammene. Arbeidsprogram 2011: Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt Barnehageplan Skrive ny barnehageplan med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Ferdig innen sommeren Planen er påbegynt. Er i en prosess med personalet, målet er å ha planen klar i løpet av Kompetanseplan Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for Våren 2011 Rollag kommune er tildelt kr. for Midlene skal brukes til kurs på planleggingsdag 25.oktober. Side 24

25 Brukerundersøkelse OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Samarbeid mellom kommunens barnehager Gjennomføre en elektronisk brukerundersøkelse for barn og foreldre. Bruke verktøyet fra Bedre kommune. Videreutvikling og ajourhold av administrasjonssystemet Oppad. Enhetsleder deltar i regional faggruppe Oppad barnehage. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Hvilke konsekvenser vil rammefinansieringen ha for barnehagene når det gjelder fleksibilitet og tilbud? Enhetsleder deltar i et samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn. RK skal samarbeide med Nore og Uvdal og Flesberg om å føre tilsyn med barnehagene. Vi starter med 2 tilsyn i Flesberg og 2 tilsyn i Nore og Uvdal i Kommunen skal lage en felles tilsynsplan og føre tilsyn med hverandres barnehager. Det skal være felles førskole minst en gang hver 14 dag for kommunens barnehager. Det skal også være et utvidet samarbeid med felles Februar/Mars møter i året ellers ved behov. Ca. 4 møter pr. år. Fortløpende 2 møter i faggruppe tilsyn i regionen. Det er planlagt gjennomføring av et planlagt tilsyn i hver av kommunens barnehager i løpet av våren Tilsynsplanen skal være ferdig i januar/februar. Fortløpende Brukerundersøkelsen er gjennomført med frist for å svare 15.mai. Svarprosenten var fortsatt for liten i begge barnehagene til at svarene er representative, også med utsatt svarfrist. Enhetsleder deltar på disse samlingene. Har ikke hatt nettverksmøter ennå i Enhetsleder samarbeider mye med barnehageansvarlige i nabokommunene i forhold til tilsyn. Nettverksmøter har derfor ikke vært prioritert i denne perioden. Fra 1.august 2011 er det en barnehage med 2 avdelinger, dette vil bidra til at vi kan bruke de midlene vi er tildelt på en mer effektiv måte. Tilsynsplan er utarbeidet og godkjent i FOLK i april. Tilsynsteamet har gjennomført 1 tilsyn i Nore og Uvdal og 1 tilsyn i Flesberg. Det er planlagt tilsyn i Rollag i oktober. Tema for tilsyn er 3 Barns rett til medvirkning, i Lov om barnehager Samarbeid mellom barnehagene skjer fortløpende. Side 25

26 FRONTER arrangement for kommunens barnehager. Felles personalmøter og planleggingsdager for personalet. Innføre bruk av Fronter i barnehagene, i første omgang ta i bruk Webfronter. Skape levende og gode nettsider for barnehagene 10 personalmøter 5 planleggingsdager Våren 2011 Fortløpende Arbeidet med innføringen er fortsatt på planleggingsstadiet, regner med at vi tar i bruk Webfronter i løpet av høsten Målindikatorer: Budsjett Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 68,48 37,77 43,4 0 3 % Medarbeidere: Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 69, Sykefravær i % 20,21 21,86 24,24 6 * Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Oppdaterte arbeidsbeskrivelser Ja Ja Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 89,4 93,7 82,5 82,5 96,1 Venteliste Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Elektroniske tjenester: Antall elektroniske skjema Bruk av elektroniske skjema i % (fra 2010) 23 stk 48stk Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Årsplan og langtidsplan over pedagogisk innhold Ja Ja Ja Ja Ja Sykefravær i % for Rollag kommunale barnehage er fordelt slik på avdelingene: Avdeling Rollag 8,34 % og avdeling Veggli 5,57 %. Dette er sykefravær med ulikt omfang, men det er ikke jobb relatert fravær. Side 26

27 Plan og utvikling Økonomi Enhet Avvik hia Eiendom Teknisk Utvikling Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Plan og utvikling Totalt er det et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr på Eiendom. Det er grunn til å tro at dette vil korrigeres i løpet av siste tertial og at budsjettrammen holdes. Enkeltposter i regnskapet viser et betydelig merforbruk innenfor Teknisk, men dette kompenseres også med økte inntekter. Når det gjelder kommunale veier er budsjettet for i år på det nærmeste oppbrukt. Nødvendige utbedringer som følge av flommen i sommer/høst samt mulige merutgifter før nyttår som følge av nytt brøyteanbud (dyrere enn tidligere), vil medføre overskridelser sannsynligvis på mellom Dette er utgifter som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Enheten vil forsøke å dekke noe av dette innenfor egen ramme, men det er usikkerhet om hvor stort et eventuelt merforbruk vil være ved slutten av året. Side 27

28 Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider Forprosjekt renseanlegg i Veggli Oppstart planlegging elektronisk byggesaksbehandling. Videreføre utbygging på vannverkene Gjennomføre utbygging av brannstasjonen. Adresse tildelinger i kommunen Gjennomføre utbygging av biovarme. Planarbeider Sluttføring av Kommuneplanens samfunnsdel for Rollag. Planlegging av store boligtomter på eiendommen Viken Energi- og klimaplan (felles med de andre Numedalskommunene) Prosjektet er igangsatt og det utredes nå hva en ombygging til konvensjonelt anlegg vil koste. Kostnader ved å bygge et alternativt infiltrasjonsanlegg er delvis utredet. Dette prosjektet er ikke igangsatt. Forutsatt som fellesprosjekt i Numedalskommunene. Pga. mangelfull kjølevannsleveranse til KA Rollag er det prioritert å sette ny brønn. Disse arbeidene er ferdig og anlegget i drift. Det er også i gang arbeider vedrørende PHøkning som skal avsluttes i løpet av året. Arbeidene vedrørende utbygging av ny ambulanse/brannstasjon/teknisk er nå på det nærmeste ferdig og kommunen har overtatt bygget. Ambulanse personell har tatt i bruk bygningen og leie kontrakt løper fra 1.oktober. Teknisk/brannvesen flytter innen 5 oktober. Eksisterende brannstasjon er utleid fra 15.oktober Prosjektet er igangsatt og er behandlet politisk. Selve prosjektet vil pågå i et par års tid Pga. problemer med gjennomføring av prosjektet av valgt entreprenør, ble det besluttet å lyse ut anbudet på nytt. Dette er utført og innen anbudsfristen den 19 september var det kommet tre tilbud. Pellets anlegget i kommunehuset igangsettes 1.oktober Kommuneplanens samfunnsdel er nå vedtatt. Forprosjektet er ferdig og reguleringsplan godkjent. Utbygging avhenger av om det er nødvendig markedsinteresse for tomtene. Iht. kommunestyremøte i mai skal en i første omgang forsøke å selge konseptet til private utbyggere. Vi har satt i gang å utrede hvordan dette best kan løses, men har ennå ikke gjort konkrete forespørsel Planen er under arbeid men ennå ikke avsluttet. Interkommunalt Utrede nye samarbeidsområder/samarbeidsmodeller i Det har vært gjennomført samling i Kongsberg regionen for og Side 28

29 samarbeid Numedalskommunene. utrede mulige samarbeidsformer. Nye reformer, Matrikkelloven av Medfører blant annet 16 Stort sett greier vi å holde de nye fristene. lovendringer av ukers frist for tomtemåling. betydning Ny Plan og bygningslov. Uavhengig kontroll verksettes Uavhengig kontroll er utsatt av departementet. våren Videre utvikling og oppfølging av prosjekter, tiltak og planer med samfunnsutviklingsmål vil ventelig kreve en del ressurser fra enheten her nevnes blant annet; oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel tettstedsutvikling Rollag sentrum vern/bruk av Numedalsbanen biobrensel utnytting av Veggli Næringspark næringsutvikling som følge av vern av Trillemarka/Rollagsfjell Kommunen deltar i Verdi-prosjektet oppfølging av fylkesdelsplaner bredbåndsutbygging, fokus på næringsutvikling flerkommunale prosjekter i regi av Kongsbergregionen, herunder prosjekt innen renovasjon. Punktene ovenfor er stort sett kommentert i arbeidsprogrammet. Når det gjelder utnytting av Veggli Næringspark,vil mesteparten av arealene nå bli utleid ved ferdigstillelse av brann/ambulanse/ teknisk sine lokaler. Det er allikevel ledig ca 200 m2 kontorlokale i 2. etasje. Det er forsøkt utleid med annonsering, og deler av leiligheten i 2. etasje er nå fra 1 okt. utleid til et vaktselskap og frisørsalong. Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik -3,5 + 0,13-1,9 0 Et negativt avvik på 1,21% Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatte % Uforandret Side 29

30 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Ca 20 % er utført så langt Sykefravær i % 7,2 4 2,15 4 0,69 %. Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander Rapporteres kun ved årsskifte Branntilsyn i % av antall prioriterte husstander Rapporteres kun ved årsskifte Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk Så langt er alle prøver tilfredsstillende Elektroniske tjenester (selvbetjening): Antall skjema uforandret Side 30

31 Idrettsskolen Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Idrettsskolen Positivt avvik pr 31 august med 1,2 millioner kroner. Prognosen ut året er at driften holdes innenfor rammene. Arbeidsprogram 2011: Større Sluttføring Prosjekt Idrettsskolen utredninger/arbeider områder: Eierskap, Styring og samhandling, Vedlikeholdsbehov, Skolens videre utvikling, Samspill med lokalsamfunnet. Jobbe med kartlegging, Vurdering og Konklusjon kommunestyret 2010/2011. Vil utkrystallisere noen satsingsområder som skolen må ta med videre i Tilknytning og ny tilpasning til ny eierform. Plan for vedlikeholdsbehov/nybygg. Pr : 1. Vedlikeholdsplan prioritert opp mot energisparingstiltak er utarbeidet. Budsjett 2011 har avsatt totalt 1.1 mill til vedlikehold. Det er en stor økning fra budsjett Skolen har startet effektueringen av vedlikeholdsplanen, men mye går fortsatt opp i brannslukking, da behovene krever større løft enn det vi klarer å avsette over budsjett. Buskerud fylkeskommune er forelagt problemet, og utfordret på en ekstrabevilgning. Løfta opp på politisk plan i Buskerud fylke, av Rollag kommune. 2. Utredningsmøter med Plan 1, og opplæringsmøte i forhold til utviklet regnemodell.dette er et godt utviklingstiltak, som skolen og foretaket kan ha god nytte av i fortsettelsen. 3. Fylkestinget møte på Idrettsskolen 10.02, og Hovedutvalg for utdanning og kultur møte på skolen Begge plasser ble IS 2018 lagt fram møte med fylkesrådmann, fylkesordfører, fylkesskolesjefen. Agenda; Is 2018, Vedlikehold, IAKS, Idrettshall, Drop outs. Vedtak å følge opp ; Drop outs og tilbud om sommerskole adm., forfølge bevilgning vedlikehold politisk. Et nytt Styringsgruppemøte Der budsjett for Detaljert forporsjekt idrettshall og IAKS ble lagt fram. Idrettsskolen går inn med på idrettshall, og på IAKS. Skolen har omprioritert arbeidsoppgaver til to lærere i uke 40 til IAKS. 4. Informasjon innad på skolen via personalseminar 17.02, Oppe som sak på styremøte i februar, april og juni. Ved behov også på ukens data i personalgruppa. 5. Sluttrapport forprosjektet lagt fram for kommunestyremøte Forslag til endringer: a.. Skolen blir et KF fra Dette har det pr ikke vært jobbet Side 31

32 mye med fra skolens side. b. Svømmehallen trekkes ut av KF et og drift overtas av Rollag kommune. Møter 31.08, er i prosess. c. Det opprettes et IAKS med prosjektleder mot aktivitets og utleiemarked. Idrettsskolen ble bedt om til dette. Styret behandlet saken med vedtak: Skolen har ikke mulighet til å bidra inn med kr Begrunnet i at det ikke var budsjettert, og at konsekvenser lønnsmessig av 5 nye lærere. Ikke var avklart på møte I ettertid har skolen etter stort påtrykk bidratt inn med Så langt har idrettsskolen gått inn med kr i prosjektmidler til IS I tillegg har vi 248 timer i egeninnsats. Av disse er utbetalt som ekstra lønn. Øvrig lønnsutgifter tatt som egeninnsats er kr Juni vedtatt å bevilge kr til forprosjekt idrettshall Samt kr til prosjektledelse IAKS Planarbeider Reiseprogram alle linjerinkludert i helheten om allmenndanning. Videreutvikle 3-d veiledning pedagogisk og organisatorisk mot elevsamtaler og helhet. Markedsføring; turne til videregående skoler. Ny vurdering av samarbeidsprosjektet med NIF og Idrettens Fredskorps. Utvikle ny linje Friluftsliv- Villmark mot naturguide. Idrettsskolens Visjon. Våre elever sier klart i evaluering: Vi driver en god skole, men til å være en idrettsskole trenger skolen en idrettshall og mer oppdatert idrettsutstyr. I tillegg er boforholdene svært dårlige. 1.Reiseprogram. Skolen har tre reiseuker. To av disse er linjeturer. En er felles for hele skolen. Alle reiseuker skal ha et faglig opplegg inn mot idrett generelt, eller spesifikt mot linja for å spisse fagtilbudet. Alle reiseuker skal ha et sosialiseringsmål, samt et danningsmål. Første linjeuke planlegges i hovedsak av lærere. Det samme med felles skoletur da dette krever bestillinger lang tid i forveien. Linjeuke nr. 2 på vårparten er elevene med å bestemme og planlegge. En linjeuke skal være relativt kortreist. Linjetur høst har Danmark blitt reisemål for alle linjer. Fire linjer samarbeider med Østfold reisebyrå, som har idrettsturer i Danmark som spesialområde. To linjer har utviklet en ny destinasjon i Videsande i Sør Danmark med kabelpark og Kiteskole som aktivitetsattraksjon. Utviklingsmål: Kulturinnslag. Gjennomføres på alle linjer i form av byvandringer, idrettsarrangement, forestillinger osv. Året 2011 har skolen hatt følgende reisemål: Danmark, (Løkken, Videsande,) Sveits, (Sas Fee),Portugal, (Lisboa)England,( London) Spania,(Barcelona), Kypros, og Lan Zarote. Reiseuker er viktig for å heve fagtilbudet på linjer. De bygger et godt samarbeid og sosialt klima Side 32