ÅRSBERETNING år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2004. - 105 år!"

Transkript

1 ÅRSBERETNING år!

2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2004 STANGESKOVENE AS INNHOLD SIDE Beretning for driftsåret... 3 Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Egenkapital og gjeld Kontantstrømanalyse Noter til regnskap STYRET 2004 Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard DISPONENT Sverre H. Kværner REVISJON Noraudit DA v/statsaut. revisor Knut Nyerrød

3 BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2004 ÅRETS DRIFT Årets driftsresultatet ble på hele 22,5 mill. kroner, et resultat som er meget tilfredsstillende. Av driftsresultatet utgjorde gevinst ved salg av fast eiendom 16,9 mill. kroner. Det samlede resultat før skattekostnad ble 18,9 mill. kroner, som er 16,6 mill. kroner bedre enn fjoråret. Ut fra selskapets fremtidsplaner og budsjetter, samt dets finansielle stilling, er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn i årsregnskapet. SKOG OG EIENDOMSAVDELINGEN SKOGEN I løpet av året ble det solgt m 3 tømmer fra egne skoger mot m 3 i Resultat før avskrivninger ble 2,6 mill. kroner. Dette fordeler seg med 0,8 mill. kroner fra drift av egen skog, 0,8 mill. kroner fra salg av tjenester og 1,0 mill. kroner fra utmark og eiendom. Vinteren var stabil å gav gode driftsforhold fram til midten av mars. Deretter satte en stabil mildværsperiode inn og forårsaket en lang teleløsningsperiode. I løpet av sommeren var vekstforholdene gode og skogen framstår som sunn og veksterlig. Årlig foretas systematisk gjenvekstkontroll for å kontrollere at foryngelsen er vel etablert og tilfredsstillende tett etter et visst antall år etter avvirkning. Kontrollen viser at foryngelsene er vellykkede. Ventetid, plantetilslag og tetthet er tilfredsstillende. Siden foryngelsesarealet er redusert i de seinere år, faller etter hvert behovet for ungskogpleie, men det vil ta noen år med tilsvarende aktivitet for å ta igjen overhenget. Fokuset på tynning opprettholdes og tynningskvantumet ble m 3. Det legges stor vekt på kvalitetstynning. I gjennomsnitt ble driftskostnadene for tynning kr. 168,- pr. m 3, som ga tilfredsstillende lønnsomhet med ca. 75,- pr. m 3. Det pågår fortsatt noe oppgradering av skogsbilveier. Løpende vedlikehold opprettholder god standard på opprustede veier. Det ble ikke registrert skogbrann eller tilløp til skogbrann i løpet av fjoråret. Soppangrepene på furubar er på retur, men i enkelte områder i Halden plages furua fortsatt. Her har det også vært et betydelig angrep av furubarveps. Mange trær har så sterkt redusert barmasse at de sliter med å overleve. Etter vindfellingen i begynnelsen av desember 2003 ble det hogd ca m 3. Den årlige revideringen fra Norsk Skogsertifisering AS som påser at skogbruket utøves i tråd med Levende Skog standarden og miljøstyringssystemet ISO medførte ingen anmerkninger. Salg av tjenester økte fra 1.4 mill. kroner i 2003 til 1.6 mill. kroner i Skogavdelingen forestår innkjøp og transportledelse av sagtømmer for Eidskog- Stangeskovene AS. Dette omfattet ca m 3 sagtømmer og førte med seg at Stangeskovene kjøpte og videresolgte ca m 3 massevirke. Skogkulturtjenester utført for andre øker for hvert år. Vi er spesielt konkurransedyktige på planting. All avvirkning utføres av tre skogsentreprenører med spesialmaskiner for tynning, gjennomhogst og sluttavvirkning. Entreprenørene er tilknyttet oss gjennom faste flerårsavtaler basert på gjensidig utviklende samarbeid. Skogkulturarbeidet utføres av våre faste skogsarbeidere og korttidsengasjerte fra Sverige og Baltikum. De er tarifflønnet og har arbeidet under ledelse av våre faste skogsarbeidere. Dette gir oss fleksibilitet og stor kapasitet i sommerhalvåret slik at vi kan selge skogkulturtjenester til andre skogeiere. Fram til høsten var det stor etterspørsel etter virke til brensel. Den milde vinteren 04/05 har dempet etterspørselen noe. Skogtakst er nå gjennomført og ble overlevert 1. juni Det gjenstår noe arbeid vedrørende avvirkningsprognosene, men dette forventes avklart i løpet av året. Bærekraftig utvikling 3

4 Hovedtall fra takst i 1990 og Areal Totalt daa daa Produktivt daa daa Bonitetsfordeling 23 0% 1% 20 2% 7% 17 27% 23% 14 38% 34% 11 22% 24% 08 10% 11% Produksjonsevne Middelbonitet (pr. dekar) 0,46 m 3 0,46 m 3 Hogstklasse fordeling Hogstklasse 1 3% 2% Hogstklasse 2 42% 28% Hogstklasse 3 28% 44% Hogstklasse 4 15% 19% Hogstklasse 5 12% 8% Volum totalt m m 3 Volum pr daa 7,5 m 3 8,4 m 3 Tilvekst Tilvekst i h.kl 3, 4 og m m 3 Tilvekstprosent 4,3% 5% Merk at alle volumtall er bruttotall uten bark, og de er ikke redusert for topp, avfall eller miljøhensyn. Erfaringsmessig utgjør dette mellom 20% og 30%. Av volumveksten på m 3 kommer m 3 fra tilkjøpte skoger i perioden. Volumoppbyggingen utover økningen på grunn av tilkjøpt skog siden forrige takst har skjedd i hogstklasse III (yngre produksjonsskog) og hogstklasse IV (eldre produksjonsskog). En stor del av denne økningen i kubikkmasse kan ikke realiseres før produksjonsskogen har vokst seg hogstmoden. Hogstklasse V (hogstmoden skog) er redusert. En del av denne skogen er furu med mindre dimensjoner på lav bonitet. Utført skogkulturarbeid: Kvalitetsorientert Ungskogpleie da Planting da Suppleringsplanting da Grøfting lm Tynning da Forhåndsrydding før tynning da Stammekvisting da 70 0 EIENDOM Leiemarkedet for våre helårs- og fritidsboliger er stabilt og godt. Løpende vedlikehold utføres og omlegging av gamle tak prioriteres fortsatt. Store Bjørnstad gård ble på slutten av året solgt sammen med innmark, grustaket, skogstykket Gamlegården og Solbrekke skog (2.800 dekar) til en tilfredsstillende pris. Kjøperen har allerede omfattende planer om restaurering og utvikling av stedet. Overdragelsen er under konsesjonsbehandling. Kjøpesummen skal betales innen 30. juni

5 Nordea Banks kurs- og konferansesenter ved Bjørknessjøen i Nes er kjøpt på gunstige vilkår og utleid på åremål. Vi har forbeholdt oss rett til å benytte stedet under elgjakt. De tidligere forpaktningsbrukene Buvika i Eidskog og Vika i Aurskog-Høland er solgt til leietakerne. JAKT OG UTMARK Ny forvaltningsplan for elg i våre skoger i Eidskog, Nes og Aurskog har nå vært prøvd en sesong med bra resultat. Hovedmålene i planen er å oppnå økte slaktevekter og produktivitet i elgstammen og gi mulighet for flere større elgokser. Vi ønsker å videreføre planen i 2 år. Vi har noen få utskiftninger av leietagere på jaktterreng, men generelt er jegerstanden stabil. Viltforskningen ved NINA er fortsatt engasjert i prosjektet med radiomerking av elg. De overvåker produksjon, kalvingstidspunkt, vandring og effekten av ulvens predasjon. 41 elger er påsatt sender i prosjektperioden. Av disse er 2 okser og 5 kuer skutt under jakt mens 3 kyr er registrert drept av rovdyr. Kalvene er sterkt utsatt for høy dødlighet. Av 57 fødte kalver i 2003 var halvparten falt i fra i løpet av det første leveåret på grunn av rovdyr, jakt eller andre årsaker. Opptelling etter årets kalving viser samme lave produktivitet som i de to foregående år. Det ble i gjennomsnitt født 0,7 kalv pr. ku, og ingen av de merkede kuene hadde tvillingkalv. Det ble ikke solgt tilrettelagt elgjakt i 2004, men vi viderefører produktet i Det ble derimot arrangert en tilrettelagt småviltjakt på fugl og rådyr på Ljøner. Langsiktig RESULTATER FRA ELGJAKTEN - 10 siste år. Antall Herav Felling tillatelser Felt kalv % Fellingstillatelser Felt, voksne dyr Felt, kalv FELLINGSSTATISTIKK: Småvilt m/videre. Storfugl Orrfugl Hare Rev Kråke Annet Rådyr Bever

6 STANGESKOVENE FETSUND Omsetningen økte fra 16,2 mill. kroner i 2003 til 20,3 mill. kroner i Dette er 3,7 mill. svakere enn budsjettert for året. Resultat før avskrivninger ble 0,7 mill. kroner, som er 0,2 mill. kroner bedre enn Proffmarkedet for trelast og byggevarer på nedre Romerike presser prisene ned. Av dette følger hard konkurranse og små marginer. Vi har derfor valgt å markedsføreog fremheve oss i detaljmarkedet. Dette er mer ressurskrevende, men marginene er bedre og mer forutsigbare. For å øke tilgjengeligheten i markedet, har vi arbeidet med å skaffe egnet lokale for maling- og interiørprodukter i Fetsund sentrum. Denne satsingen har i ettertid vist seg ikke å være vellykket og vi avslutter leieforholdet på disse lokalene i løpet av våren Intern omorganisering av personalet er gjennomført i løpet av året, og Fetsundavdelingen er i dag ledet av Finn Thore Amundsen, som også er leder av Stangeskovene-Volden på Tobøl. VIKODDEN BRUK Fra er driften av bruket overdratt til Eidskog-Stangeskovene AS. Det er i 2004 betalt 3,3 mill. kroner i leie fra ESAS til Stangeskovene. Solid STANGESKOVENE TISTEDAL - BJØRNSTAD BRUK Bruttoomsetningen i 2004 utgjorde 95,3 mill. kroner - en økning på 7,3 mill. kroner mot Deltaljomsetningen i eget utsalg økte med 11 % fra året før til 54,6 mill. kroner, mens engrossalget økte med 4,9% fra 2003 til 40,6 mill. kroner i Resultat før avskrivninger ble 8,3 mill. kroner som er 0,6 mill. kroner lavere enn året før. Trelastbeholdningen engros/detalj var ved årsskiftet m3 (4.459) hvorav m 3 (2.483) var skurlast. Lagerverdien er justert ned med 0,9 mill. kroner som følge av endring av verdiberegningen av egenproduserte varer. Utlastet kvantum trelast ble m 3 i 2004 mot m 3 i Korrigert for direkteleveranser av trelast blir totalt solgt kvantum på linje med året før. Våren 2004 ble nytt folieringsanlegg igangsatt. Innvendige panelbunter blir nå pakket automatisk i krympeplast som gjør produktet mer presentabelt og skånsomt mot skader. Totalt produsert kvantum har vært det samme som året før. Etterspørselen etter overflatebehandling/grunning av kledninger fortsetter å øke kraftig. Omsetningen ble tredoblet fra året før, og ordningen med innleid arbeidskraft fungerer meget godt. Aktiviteten gir et meget positivt bidrag til driften. Det er utviklet et samarbeid med bedriften Måleritjänst i Koppom (Sverige) om overflatebehandling av innvendige paneler og listverk. Varemottaksfunksjonen i byggevareforetningen er bygd om og forenkler hverdagen. Etterutdanningen av ansatte har fortsatt. Totalt 11 faste ansatte har nå tatt fagbrev. Ytterligere tre er i læretid. Antall ansatte var ved årsskiftet 28 faste og 3 lørdagsvikarer. Bedriften tok i høst inn en kvinnelig lærling i trelastutsalget. Administrasjonsbygget (det gamle hovedkontoret) og tidligere butikk/kontor leies fort satt ut til virksomhet som stimulerer vår egen virksomhet. Det er avholdt fag- og sosiale samlinger for kunder og egne ansatte. Avdelingen sluttførte på våren et arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse. Flere tiltak er satt i verk for å styrke bedriften på HMS-området. Helseundersøkelse og arbeidsmiljøkartlegging viser at ansatte er svært godt fornøyd med arbeidsmiljøet og de resultater som er oppnådd. STANGESKOVENE ÅRNES Omsetningen steg til 49,2 mill. kroner mot 46,0 mill. kroner i Resultat før avskrivninger ble 2,5 mill. kroner, som er bedre enn året før, men svakere enn budsjettert. Det er avsatt 0,7 mill. kroner til tap på fordringer for året. Flyttingen til nye lokaler og mer satsing på detaljmarkedet har vært vellykket. 6

7 Det har i år blitt etablert en blomsterforretning og en møbel- og interiørforretning i vårt nærområde. Når Lidl etablerer seg på nabotomta, vil området fremstå som et betydelig handelssentrum på Årnes. Ombygging, tilpasninger og vedlikehold av bygningsmassen har pågått hele året. Det er også i løpet av året bygget fortau frem til vår eiendom. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med flere av aktørene i området. I Stangeskovene sin bygningsmasse er det inngått en langtids utleieavtale med Europris som for 2005 innbragte 0,8 mill. kroner i leie. STANGESKOVENE HANDEL Samlet sett er innkjøpsbetingelsene som er oppnådd i 2004 bedre enn tidligere. En slik utvikling er helt avgjørende for våre kalkyler og utpriser, - og derved vår konkurransekraft i markedene. Konseptet oppleves totalt sett å være lønnsomt og vil derfor bli utviklet videre. STANGESKOVENE - VOLDEN AS Selskapet har også i 2004 levert meget gode resultater. Omsetningen steg med 4,9 mill. kroner til 24,5 mill. kroner. Driftsresultatet ble 2,4 mill. kroner mot 1,4 mill. kroner i Resultat før skattekostnad ble 2,3 mill. kroner. Stangeskovene AS har 50,2% eierandel og fast styreplass. Samarbeidet mellom eierne, styret og administrasjonen er meget tilfredsstillende. A.S FJELDSKOGEN Det ble avvirket m 3 tømmer. Overskuddet ble 0,9 mill. kroner før skattekostnad. Stangeskovene AS har 49% eierandel og en styreplass. EIDSKOG-STANGESKOVENE AS (ESAS) Selskapet har i 2004 levert meget gode resultater. Omsetningen for året ble på 128,7 mill. kroner mot 119,3 mill. kroner året før. Resultatet er svært tilfredsstillende i det overskuddet ble 7,1 mill. kroner før skattekostnad. Selskapet har en sterk posisjon på det norske forhandlermarkedet med basis i høvlede kvalitetsprodukter i gran. Eksportandelen er på vel 30 % og dreier seg først og fremst om skurlastprodukter. Stangeskovene AS har 50% eierandel og to styrerepresentanter. Selskapet har i 2004 betalt en leie til Stangeskovene AS på 3,3 mill. kroner. Knut Skatvedt er engasjert som ny styreleder etter Sverre H. Kværner som fortsetter som styremedlem. Lønnsom AVVIRKNING- OG PRODUKSJONSKVANTA Tømmer (m 3 ) Sagtømmer for salg Massevirke for salg Virke til energiformål Sum solgt tømmer TØMMERPRISENE Til tross for stor avvirkning i første halvår på grunn av vindfallhogst oppsto det generell tømmermangel utover høsten. Dette skyldes at tømmerimporten fra Baltikum og Russland er sterkt redusert. Dette presset prisene både på sagtømmer og massevirke noe opp ved årsskiftet. 7

8 Prisnivå pr. m 3 ved årsskiftet 04/05 er: Massevirke: Sagtømmer: Prima gran kr. 236 Prima gran kr. 462 Prima furu kr. 176 Sekunda gran kr. 355 Tørrgran kr. 143 Småtømmer gran kr 275 Bjørk kr. 260 Spesial furu kr. 725 Prima furu kr. 540 Sekunda furu kr. 325 Småtømmer furu kr. 230 SALGSTALL (beløp i kroner) Tømmer fratrukket skogavgift Jakt Skurlast Høvellast Impregnert Takstoler Byggevarer Industriflis, spon og bark Fraktinntekter Leieinntekter Diverse Sum Intern omsetning: Det er benyttet markedspriser på leveranser avdelingene imellom. Fagorientert Omsetning fordelt på: Skog/eiendom Summen av Stangeskovene Årnes, Stangeskovene Fetsund og byggvarehandelen i Tistedal Høvellastproduksjonen i Tistedal (skurlastprodusksjon ved Vikodden frem til 2001/2002) 100 Mkr Byggevarehandel 50 Mkr Trelastindustri Skog/eiendom TARIFF-FORHOLD Årets lønnsoppgjør førte til ca. 2,5 % kostnadsøkning. 8 DE ANSATTE OG ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljøutvalget består av 5 valgte representanter fra de ansatte og 5 fra arbeidsgiversiden. Lederen i Aurskog-Høland Bedriftshelsetjeneste møter som fast observatør. I samarbeide med bedriftshelsetjenesten er det etablert AKAN-utvalg og Attføringsutvalg. Sykefraværet var 6,39% som fordeler seg med 3,07% langtids- og 3,32% korttidssykmeldinger. Selskapet deltar aktivt som IA BEDRIFT. Inkluderende Arbeidsliv har som målsetting å redusere sykefraværet. Dette gir de ansatte og bedriften i samarbeid med Trygdeetaten et avtalefestet grunnlag for sammen å finne frem til konstruktive løsninger. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i løpet av året.

9 Antall ansatte pr Skogavdelingen 6 8 Bjørnstad Bruk Stangeskovene Årnes Stangeskovene Fetsund 8 9 Hovedkontoret 5 5 Totalt: LIKESTILLING Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak og forsøker å øke kvinneandelen gjennom nyrekrutering. Frem til nå har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak. Av totalt 67 ansatte er det 10 kvinner og 57 menn. Fire kvinner og to menn arbeider deltid. DET YTRE MILJØ Den virksomhet som drives i de ulike avdelinger i selskapet er svært lite miljøbelastende. Vårt skogbruk drives etter Levende Skog standarden og er tilsluttet Norsk Skogsertifisering AS Miljøstyringssystemet ISO benyttes som kvalitetssikring. Det norske Veritas gjennomfører regelmessige revisjoner av systemene. Dette sikrer at målsetningene etterleves. Gjennom dette detaljrike planleggings- og styringssystem, gis det utførlige beskrivelse av aktiviteter, fra hogstfelter blir planlagt, til bygging av skogsbilveier og reparering av spor i terrenget etter hogst- og utkjøringsmaskiner. Høvellastproduksjonen er basert på bartrevirke som hentes fra den fornybare ressurs barskog. På hovedkontoret og i trelast- og byggvareforretningene er det innført avfall- og gjenvinningsordninger for emballasje og papir m.v. Ukurans av malingsprodukter blir returnert for destruksjon. Utviklingsorientert VALG På valg i Styret var styreleder Niels S. Schweigaard, som ble enstemmig gjenvalgt på generalforsamlingen 12. juni AKSJESPREDNING Antall aksjonærer pr : 127 GODTGJØRELSER Styret fikk i 2004 utbetalt kr for Godtgjørelsen til disponenten var i 2004 kr , hertil fri bil og forsikringsordning. Godtgjørelsen til revisor er kostnadsført med kr ,-. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko: Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser da omsetningen i all hovedsak skjer i Norge. Noe varekjøp skjer i svenske kroner, men valutarisikoen er minimal da det ikke er inngått langsiktige kjøpekontrakter. Av selskapets langsiktige gjeld på 68,1 mill. kroner er 50,2 mill. bundet med 3-årig fastrente. Kreditrisiko: Risikoen for tap på fordringer anses lav. Våre rutiner for oppfølging av utestående fordringer er gjennomgått og innskjerpet i løpet av året. For inneværende år er avsetning til tap på fordringer øket fra 0,5 mill. kroner til 1,2 mill. kroner. Likviditetsrisiko: Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. 9

10 SITUASJONSVURDERING OG UTSIKTER De økonomiske rammebetingelsene har vært krevende. Spesielt innenfor skogbruket er det små marginer. Trelastindustrien har i mange år slitt med overkapasitet og prispress i det internasjonale markedet. Det norske markedet er ekspansivt og gir muligheter for inntjening. Det er høy aktivitet innenfor så vel boligbygging som vedlikeholdsmarkedet. Tømmerprisen har vært stigende, men omfattende stormskader i sydlige deler av Sverige kan skape avsetningsproblemer og prispress på lavere kvaliteter av tømmer. Norsk treindustri er i strukturell endring. Vårt mål er å få til regionale løsninger med basis i god bedriftskultur og god råstoffkvalitet. Vårt arbeide med merkevarebygging av egenprodusert trelast har gitt positiv respons i markedet. Prognosen for byggevarehandelen er god, men priskonkurransen er betydelig. Resultatmessig har de første månedene av året gitt en positiv utvikling med et samlet resultat i overkant av budsjett, og det er grunn til å tro at dette nivået vil kunne opprettholdes gjennom året. NY DAGLIG LEDER Sverre Hovind Kværner, tiltrådte stillingen som daglig leder for selskapet 4. januar Kværner er 49 år, utdannet sosiolog og har bakgrunn innenfor trelastindustri og byggevarehandel, blant annet fra Moelven Industrier. Han kom nå fra stillingen som mangeårig leder av familiebedriften K. Kværner AS som er tilknyttet Byggmakker-kjeden. Han etterfølger Knut Skatvedt, som har virket i selskapet siden 1963, de siste 18 årene som daglig leder. I disse årene har selskapet vært under kontinuerlig og langsiktig strukturendring. Etter hvert har fokus blitt flyttet mer og mer over mot trelast og byggevarehandel, som nå er selskapets hovedsatsingsområde. Styret vil rette en takk til Knut Skatvedt for hans store innsats for selskapet. Konkurransedyktig KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse som viser hvordan de finansielle midler er tilført og anvendt i regnskapsåret står på side 15. REGNSKAP Vi viser til årsregnskapet og notene som er utarbeidet i henhold til aksjeloven og regnskapsloven. Alle beløp vises i hele kroner. Revisjonsberetningen er avgitt av selskapets revisor, Noraudit DA ved statsaut. revisor Knut Nyerrød. Årets regnskap viser et overskudd på kr Beløpet foreslås disponert slik: 15% utbytte kr Overført til egenkapital kr Sum kr Oslo, 21. april 2005 I Styret for Stangeskovene AS Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber 10 Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Sverre H. Kværner disponent

11

12 RESULTATREGNSKAP for perioden KONSERN MORSELSKAPET NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn og lønnsavhengige kostnader 2, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skatt Sakttekostnad ÅRETS RESULTAT Minoritetens resultatandel Majoritetens resultatandel 0 0 OVERFØRINGER Til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponering

13 BALANSE KONSERN MORSELSKAPET NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Pensjonsmidler Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Skog- og jordeiendommer Bygninger Maskiner, inventar, transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 0 0 Investering i datterselskaper Investering i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 EGENKAPITAL OG GJELD KONSERN MORSELSKAPET NOTE Egenkapital innskutt egenkapital Aksjekapital (4050 aksjer pål. kr ) 10, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 54 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 21. april 2005 I Styret for Stangeskovene AS Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Sverre H. Kværner disponent 14

15 KONTANTSTRØMANALYSE KONSERN MORSELSKAPET KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oprasjonelle aktiviteter Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved investering i anleggsmidler Innbetalinger ved salg av anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Økning / reduksjon av langsiktig gjeld Økning / reduksjon av kortsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Likvide midler Likvide midler

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKAP FOR 2004 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Innkjøpte handelsvarer og råvarer vurderes til anskaffelseskost. Egenproduserte ferdigvarer vurderes til laveste verdi av full tilvirkningskost og påregnelig salgspris med fradrag for salgskostnader. Jordnær Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Konsernregnskapet omfatter foruten morselskapet, det 50,2% eide datterselskapet Stangeskovene Volden AS. Det er gitt tilleggsopplysninger for konsernet i de noter hvor dette er aktuelt. Tilknyttede selskaper er i konsernregnskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Det er benyttet ensartede regnskapsprinsipper innen konsernet. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalte i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. NOTE 1 - SALGSINNTEKTER Salgsinntektene er spesifisert i styrets årsberetning, se denne. Morselskapet Konsernet Geografsik fordeling Norge Europa, for øvrig Sum driftsinntekter NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Morselskapet Konsernet Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavg Pensjonskostn Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte

17 NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn/honorarer Pensjonspremie Andre ytelser Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til aksjonærer eller ansatte. REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar i morselskapet for 2004 utgjør kr ,- I tillegg kommer andre tjenester med kr ,- NOTE 3 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Selskapet følger NRS om Pensjoner. Forpliktelsen blir beregnet av aktuar og avsatt i balansen. Dette er et estimat på hva gjeldsforpliktelsen utgjør i nåverdi. Årlig gjøres det nye beregninger av forpliktelsen. I ordningen for alle ansatte blir estimatavviket og planendringer amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad det overstiger 10 % av det største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Alle andre avvik blir resultatført årlig. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene hvor dette er aktuelt. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 63 yrkesaktive og 25 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har selskapet en AFP ordning som omfatter 67 personer. Forpliktelsene knyttet til denne ordningen er udekket. Moderselsk. Forsikret Udekket Sum ordning ordning ordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Amortisering av planendring Amortisering av estimeringstap/(gevinst) Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Utsatt forpliktelse Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpl.) Endringsvillig Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,00% 7,00% Forventet lønnsregulering/g-regulering 3,30% 3,30% Regulering av løpende pensjon 3,30% 3,30% Forventet avkastning på fondsmidler 7,00% 8,00% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 17

18 NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER/IMMATRIELLE EIENDELER MODERSELSKAPET Transport- midler/ Bygg/ Skogmaskiner etc. anlegg jordeiend. Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang avskrivninger Tidligere oppskrevet Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Goodwill Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger 400 Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Tradisjonsbærer KONSERN Transportmidler/ Bygg/ Skogmaskiner etc. anlegg jordeiend. Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang avskrivninger Tidligere oppskrevet Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Goodwill Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger

19 NOTE 5 - VURDERING AV FORDRINGER Kortsiktige fordringers pålydende avsatt en-bloc mot tap på fordringer Bokført verdi Kostnadsført tap på fordringer i Endring en-bloc avsetning tap på fordringer 700 Inngang på tidligere års avskrevne fordringer 10 Nettotap i Nettotap i 2004 fordeler seg med 6 på Fetsund, 166 på Bjørnstad og 775 på Årnes. NOTE 6 - AKSJER I DATTERSELSKAPER OG ANDRE SELSKAPER. Investering i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i morselskapets regnskap og full konsolidering i konsernregnskapet. Stemme- Selskapets navn Eierandel andel Kostpris Stangeskovene Volden AS 50,2% 50,2% 251 Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i morselskapet, og er inntatt etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Forr. Stemme- Selskapets navn Kontor Eierandel andel Kostpris Eidskog - Stangeskovene AS Skotterud 50,0% 50,0% AS Fjeldskogen Tobøl 49,0% 49,0% SUM Krevende og kompetent samarbeidspartnere Egenkap. Resultat Foreslått Selskapets navn utbytte Eidskog - Stangeskovene AS AS Fjellskogen Bokf. verdi i Selskapets navn kons. regnsk. Eidskog - Stangeskovene AS AS Fjellskogen SUM

20 NOTE 7 - SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Brutto endring utsatt skatt i balansen 126 Årets totale skattekostnad Serviceinnstilt Avstemming skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats: Årets totale skattekostnad Skatt beregnet med nominell skattesats (28%) av resultat før skatt Avvik Avviket forklares med: Skatt på permanente forskjeller og endring vedr. 5-årsligning Skatt på endring vedr. 5-års ligning 139 Sum forklaring Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring vedr. 5-års ligning for skogbruket 497 Endring midlertidige forskjeller -452 Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt, 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Endring Forskjeller som utlignes: Pensjoner Varige driftsmidler Varelager Kundefordringer Gevinst og taps konto Oppskrivning Sum Utsatt skatt, 28%

21 NOTE 8 - BUNDNE MIDLER I posten bankinnskudd inngår bundne midler med 833 i morselskapet. NOTE 9 - PANTSTILLELSER Av selskapets gjeld er sikret ved pant. Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjelden er: Bygninger, bygningsmessige anlegg og driftstilbehør Skogeiendommer Sum NOTE 10 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Selskapets aksjekapital består av 4050 aksjer à kr og eies av i alt 127 aksjonærer, hovedsakelig privatpersoner. 17 aksjonærer eier mer enn 1% av selskapets aksjer. Navn Adresse Eierandel Christen Sveaas Oslo 26,54% Niels Thomas Burchardt Koppang 13,88% Per Burchardt USA 12,84% Ingeborg Astrup Oslo 5,75% Elisabeth Schweigaard Selmer Oslo 3,60% Niels Selmer Schweigaard Oslo 3,14% Margrethe Astrup Bull Haslum 2,79% Mary Hauge Bekkestua 2,47% Elisabeth Ruge Holte Larvik 2,47% Ingeborg Ruge Stavern 2,27% Ellen Marie Closs Oslo 2,20% Asbjørn Grundt Oslo 1,48% Øystein Grundt Oslo 1,43% Siri Greff Bekkestua 1,38% Thomas Stang Burchardt, uskiftet bo Koppang 1,11% Ludvig Grundt, uskiftet bo Koppang 1,06% John Dahl Oslo 1,04% Effektiv Følgende av selskapets ledelse og tillitsmenn eier aksjer. I tallene nedenfor er også inkludert aksjer eiet av nærstående til disse: Niels S. Schweigaard, styreleder Niels Th. Burchard, styremedlem Carl R. Heber, styremedlem 314 aksjer 649 aksjer 270 aksjer 21

22 NOTE 11 - EGENKAPITAL MODERSELSKAP Aksje- Annen Sum kapiatal EK Egenkapital 1. januar Årets endringer i egenkapital Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital 31. desember KONSERN Aksje- Annen Minoritets- Sum kapital EK interesse Egenkapital 1. januar Årets endringer i egenkapital Benyttet overkursfond i tilknyttet selskap Årets resultat Avsatt utbytte Korrigering - - Egenkapital 31. desember Miljøvennlig 22

23 LEDERSKIFTE I STANGESKOVENE Sverre Håvind Kværner, tiltrådte stillingen som daglig leder for selskapet 4. januar Han etterfølger Knut Skatvedt, som har virket i selskapet siden 1963, de siste 18 årene som daglig leder.

24 Kurér Grafisk AS Hovedkontor 1930 Aurskog Skog- og Eiendomsavdeling 1930 Aurskog Bjørnstad Bruk 1792 Tistedal Stangeskovene Årnes 2150 Årnes Stangeskovene Fetsund 1900 Fetsund

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 årsrapport 2014 STYRETS BERETNING Styrets beretning 2014 Stangeskovene AS ble stiftet som aksjeselskap i 1899. Virksomheten omfatter skog- og eiendomsforvaltning, sagbruks- og høvlerivirksomhet samt salg

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer