ÅRSBERETNING år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2004. - 105 år!"

Transkript

1 ÅRSBERETNING år!

2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2004 STANGESKOVENE AS INNHOLD SIDE Beretning for driftsåret... 3 Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Egenkapital og gjeld Kontantstrømanalyse Noter til regnskap STYRET 2004 Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard DISPONENT Sverre H. Kværner REVISJON Noraudit DA v/statsaut. revisor Knut Nyerrød

3 BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2004 ÅRETS DRIFT Årets driftsresultatet ble på hele 22,5 mill. kroner, et resultat som er meget tilfredsstillende. Av driftsresultatet utgjorde gevinst ved salg av fast eiendom 16,9 mill. kroner. Det samlede resultat før skattekostnad ble 18,9 mill. kroner, som er 16,6 mill. kroner bedre enn fjoråret. Ut fra selskapets fremtidsplaner og budsjetter, samt dets finansielle stilling, er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn i årsregnskapet. SKOG OG EIENDOMSAVDELINGEN SKOGEN I løpet av året ble det solgt m 3 tømmer fra egne skoger mot m 3 i Resultat før avskrivninger ble 2,6 mill. kroner. Dette fordeler seg med 0,8 mill. kroner fra drift av egen skog, 0,8 mill. kroner fra salg av tjenester og 1,0 mill. kroner fra utmark og eiendom. Vinteren var stabil å gav gode driftsforhold fram til midten av mars. Deretter satte en stabil mildværsperiode inn og forårsaket en lang teleløsningsperiode. I løpet av sommeren var vekstforholdene gode og skogen framstår som sunn og veksterlig. Årlig foretas systematisk gjenvekstkontroll for å kontrollere at foryngelsen er vel etablert og tilfredsstillende tett etter et visst antall år etter avvirkning. Kontrollen viser at foryngelsene er vellykkede. Ventetid, plantetilslag og tetthet er tilfredsstillende. Siden foryngelsesarealet er redusert i de seinere år, faller etter hvert behovet for ungskogpleie, men det vil ta noen år med tilsvarende aktivitet for å ta igjen overhenget. Fokuset på tynning opprettholdes og tynningskvantumet ble m 3. Det legges stor vekt på kvalitetstynning. I gjennomsnitt ble driftskostnadene for tynning kr. 168,- pr. m 3, som ga tilfredsstillende lønnsomhet med ca. 75,- pr. m 3. Det pågår fortsatt noe oppgradering av skogsbilveier. Løpende vedlikehold opprettholder god standard på opprustede veier. Det ble ikke registrert skogbrann eller tilløp til skogbrann i løpet av fjoråret. Soppangrepene på furubar er på retur, men i enkelte områder i Halden plages furua fortsatt. Her har det også vært et betydelig angrep av furubarveps. Mange trær har så sterkt redusert barmasse at de sliter med å overleve. Etter vindfellingen i begynnelsen av desember 2003 ble det hogd ca m 3. Den årlige revideringen fra Norsk Skogsertifisering AS som påser at skogbruket utøves i tråd med Levende Skog standarden og miljøstyringssystemet ISO medførte ingen anmerkninger. Salg av tjenester økte fra 1.4 mill. kroner i 2003 til 1.6 mill. kroner i Skogavdelingen forestår innkjøp og transportledelse av sagtømmer for Eidskog- Stangeskovene AS. Dette omfattet ca m 3 sagtømmer og førte med seg at Stangeskovene kjøpte og videresolgte ca m 3 massevirke. Skogkulturtjenester utført for andre øker for hvert år. Vi er spesielt konkurransedyktige på planting. All avvirkning utføres av tre skogsentreprenører med spesialmaskiner for tynning, gjennomhogst og sluttavvirkning. Entreprenørene er tilknyttet oss gjennom faste flerårsavtaler basert på gjensidig utviklende samarbeid. Skogkulturarbeidet utføres av våre faste skogsarbeidere og korttidsengasjerte fra Sverige og Baltikum. De er tarifflønnet og har arbeidet under ledelse av våre faste skogsarbeidere. Dette gir oss fleksibilitet og stor kapasitet i sommerhalvåret slik at vi kan selge skogkulturtjenester til andre skogeiere. Fram til høsten var det stor etterspørsel etter virke til brensel. Den milde vinteren 04/05 har dempet etterspørselen noe. Skogtakst er nå gjennomført og ble overlevert 1. juni Det gjenstår noe arbeid vedrørende avvirkningsprognosene, men dette forventes avklart i løpet av året. Bærekraftig utvikling 3

4 Hovedtall fra takst i 1990 og Areal Totalt daa daa Produktivt daa daa Bonitetsfordeling 23 0% 1% 20 2% 7% 17 27% 23% 14 38% 34% 11 22% 24% 08 10% 11% Produksjonsevne Middelbonitet (pr. dekar) 0,46 m 3 0,46 m 3 Hogstklasse fordeling Hogstklasse 1 3% 2% Hogstklasse 2 42% 28% Hogstklasse 3 28% 44% Hogstklasse 4 15% 19% Hogstklasse 5 12% 8% Volum totalt m m 3 Volum pr daa 7,5 m 3 8,4 m 3 Tilvekst Tilvekst i h.kl 3, 4 og m m 3 Tilvekstprosent 4,3% 5% Merk at alle volumtall er bruttotall uten bark, og de er ikke redusert for topp, avfall eller miljøhensyn. Erfaringsmessig utgjør dette mellom 20% og 30%. Av volumveksten på m 3 kommer m 3 fra tilkjøpte skoger i perioden. Volumoppbyggingen utover økningen på grunn av tilkjøpt skog siden forrige takst har skjedd i hogstklasse III (yngre produksjonsskog) og hogstklasse IV (eldre produksjonsskog). En stor del av denne økningen i kubikkmasse kan ikke realiseres før produksjonsskogen har vokst seg hogstmoden. Hogstklasse V (hogstmoden skog) er redusert. En del av denne skogen er furu med mindre dimensjoner på lav bonitet. Utført skogkulturarbeid: Kvalitetsorientert Ungskogpleie da Planting da Suppleringsplanting da Grøfting lm Tynning da Forhåndsrydding før tynning da Stammekvisting da 70 0 EIENDOM Leiemarkedet for våre helårs- og fritidsboliger er stabilt og godt. Løpende vedlikehold utføres og omlegging av gamle tak prioriteres fortsatt. Store Bjørnstad gård ble på slutten av året solgt sammen med innmark, grustaket, skogstykket Gamlegården og Solbrekke skog (2.800 dekar) til en tilfredsstillende pris. Kjøperen har allerede omfattende planer om restaurering og utvikling av stedet. Overdragelsen er under konsesjonsbehandling. Kjøpesummen skal betales innen 30. juni

5 Nordea Banks kurs- og konferansesenter ved Bjørknessjøen i Nes er kjøpt på gunstige vilkår og utleid på åremål. Vi har forbeholdt oss rett til å benytte stedet under elgjakt. De tidligere forpaktningsbrukene Buvika i Eidskog og Vika i Aurskog-Høland er solgt til leietakerne. JAKT OG UTMARK Ny forvaltningsplan for elg i våre skoger i Eidskog, Nes og Aurskog har nå vært prøvd en sesong med bra resultat. Hovedmålene i planen er å oppnå økte slaktevekter og produktivitet i elgstammen og gi mulighet for flere større elgokser. Vi ønsker å videreføre planen i 2 år. Vi har noen få utskiftninger av leietagere på jaktterreng, men generelt er jegerstanden stabil. Viltforskningen ved NINA er fortsatt engasjert i prosjektet med radiomerking av elg. De overvåker produksjon, kalvingstidspunkt, vandring og effekten av ulvens predasjon. 41 elger er påsatt sender i prosjektperioden. Av disse er 2 okser og 5 kuer skutt under jakt mens 3 kyr er registrert drept av rovdyr. Kalvene er sterkt utsatt for høy dødlighet. Av 57 fødte kalver i 2003 var halvparten falt i fra i løpet av det første leveåret på grunn av rovdyr, jakt eller andre årsaker. Opptelling etter årets kalving viser samme lave produktivitet som i de to foregående år. Det ble i gjennomsnitt født 0,7 kalv pr. ku, og ingen av de merkede kuene hadde tvillingkalv. Det ble ikke solgt tilrettelagt elgjakt i 2004, men vi viderefører produktet i Det ble derimot arrangert en tilrettelagt småviltjakt på fugl og rådyr på Ljøner. Langsiktig RESULTATER FRA ELGJAKTEN - 10 siste år. Antall Herav Felling tillatelser Felt kalv % Fellingstillatelser Felt, voksne dyr Felt, kalv FELLINGSSTATISTIKK: Småvilt m/videre. Storfugl Orrfugl Hare Rev Kråke Annet Rådyr Bever

6 STANGESKOVENE FETSUND Omsetningen økte fra 16,2 mill. kroner i 2003 til 20,3 mill. kroner i Dette er 3,7 mill. svakere enn budsjettert for året. Resultat før avskrivninger ble 0,7 mill. kroner, som er 0,2 mill. kroner bedre enn Proffmarkedet for trelast og byggevarer på nedre Romerike presser prisene ned. Av dette følger hard konkurranse og små marginer. Vi har derfor valgt å markedsføreog fremheve oss i detaljmarkedet. Dette er mer ressurskrevende, men marginene er bedre og mer forutsigbare. For å øke tilgjengeligheten i markedet, har vi arbeidet med å skaffe egnet lokale for maling- og interiørprodukter i Fetsund sentrum. Denne satsingen har i ettertid vist seg ikke å være vellykket og vi avslutter leieforholdet på disse lokalene i løpet av våren Intern omorganisering av personalet er gjennomført i løpet av året, og Fetsundavdelingen er i dag ledet av Finn Thore Amundsen, som også er leder av Stangeskovene-Volden på Tobøl. VIKODDEN BRUK Fra er driften av bruket overdratt til Eidskog-Stangeskovene AS. Det er i 2004 betalt 3,3 mill. kroner i leie fra ESAS til Stangeskovene. Solid STANGESKOVENE TISTEDAL - BJØRNSTAD BRUK Bruttoomsetningen i 2004 utgjorde 95,3 mill. kroner - en økning på 7,3 mill. kroner mot Deltaljomsetningen i eget utsalg økte med 11 % fra året før til 54,6 mill. kroner, mens engrossalget økte med 4,9% fra 2003 til 40,6 mill. kroner i Resultat før avskrivninger ble 8,3 mill. kroner som er 0,6 mill. kroner lavere enn året før. Trelastbeholdningen engros/detalj var ved årsskiftet m3 (4.459) hvorav m 3 (2.483) var skurlast. Lagerverdien er justert ned med 0,9 mill. kroner som følge av endring av verdiberegningen av egenproduserte varer. Utlastet kvantum trelast ble m 3 i 2004 mot m 3 i Korrigert for direkteleveranser av trelast blir totalt solgt kvantum på linje med året før. Våren 2004 ble nytt folieringsanlegg igangsatt. Innvendige panelbunter blir nå pakket automatisk i krympeplast som gjør produktet mer presentabelt og skånsomt mot skader. Totalt produsert kvantum har vært det samme som året før. Etterspørselen etter overflatebehandling/grunning av kledninger fortsetter å øke kraftig. Omsetningen ble tredoblet fra året før, og ordningen med innleid arbeidskraft fungerer meget godt. Aktiviteten gir et meget positivt bidrag til driften. Det er utviklet et samarbeid med bedriften Måleritjänst i Koppom (Sverige) om overflatebehandling av innvendige paneler og listverk. Varemottaksfunksjonen i byggevareforetningen er bygd om og forenkler hverdagen. Etterutdanningen av ansatte har fortsatt. Totalt 11 faste ansatte har nå tatt fagbrev. Ytterligere tre er i læretid. Antall ansatte var ved årsskiftet 28 faste og 3 lørdagsvikarer. Bedriften tok i høst inn en kvinnelig lærling i trelastutsalget. Administrasjonsbygget (det gamle hovedkontoret) og tidligere butikk/kontor leies fort satt ut til virksomhet som stimulerer vår egen virksomhet. Det er avholdt fag- og sosiale samlinger for kunder og egne ansatte. Avdelingen sluttførte på våren et arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse. Flere tiltak er satt i verk for å styrke bedriften på HMS-området. Helseundersøkelse og arbeidsmiljøkartlegging viser at ansatte er svært godt fornøyd med arbeidsmiljøet og de resultater som er oppnådd. STANGESKOVENE ÅRNES Omsetningen steg til 49,2 mill. kroner mot 46,0 mill. kroner i Resultat før avskrivninger ble 2,5 mill. kroner, som er bedre enn året før, men svakere enn budsjettert. Det er avsatt 0,7 mill. kroner til tap på fordringer for året. Flyttingen til nye lokaler og mer satsing på detaljmarkedet har vært vellykket. 6

7 Det har i år blitt etablert en blomsterforretning og en møbel- og interiørforretning i vårt nærområde. Når Lidl etablerer seg på nabotomta, vil området fremstå som et betydelig handelssentrum på Årnes. Ombygging, tilpasninger og vedlikehold av bygningsmassen har pågått hele året. Det er også i løpet av året bygget fortau frem til vår eiendom. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med flere av aktørene i området. I Stangeskovene sin bygningsmasse er det inngått en langtids utleieavtale med Europris som for 2005 innbragte 0,8 mill. kroner i leie. STANGESKOVENE HANDEL Samlet sett er innkjøpsbetingelsene som er oppnådd i 2004 bedre enn tidligere. En slik utvikling er helt avgjørende for våre kalkyler og utpriser, - og derved vår konkurransekraft i markedene. Konseptet oppleves totalt sett å være lønnsomt og vil derfor bli utviklet videre. STANGESKOVENE - VOLDEN AS Selskapet har også i 2004 levert meget gode resultater. Omsetningen steg med 4,9 mill. kroner til 24,5 mill. kroner. Driftsresultatet ble 2,4 mill. kroner mot 1,4 mill. kroner i Resultat før skattekostnad ble 2,3 mill. kroner. Stangeskovene AS har 50,2% eierandel og fast styreplass. Samarbeidet mellom eierne, styret og administrasjonen er meget tilfredsstillende. A.S FJELDSKOGEN Det ble avvirket m 3 tømmer. Overskuddet ble 0,9 mill. kroner før skattekostnad. Stangeskovene AS har 49% eierandel og en styreplass. EIDSKOG-STANGESKOVENE AS (ESAS) Selskapet har i 2004 levert meget gode resultater. Omsetningen for året ble på 128,7 mill. kroner mot 119,3 mill. kroner året før. Resultatet er svært tilfredsstillende i det overskuddet ble 7,1 mill. kroner før skattekostnad. Selskapet har en sterk posisjon på det norske forhandlermarkedet med basis i høvlede kvalitetsprodukter i gran. Eksportandelen er på vel 30 % og dreier seg først og fremst om skurlastprodukter. Stangeskovene AS har 50% eierandel og to styrerepresentanter. Selskapet har i 2004 betalt en leie til Stangeskovene AS på 3,3 mill. kroner. Knut Skatvedt er engasjert som ny styreleder etter Sverre H. Kværner som fortsetter som styremedlem. Lønnsom AVVIRKNING- OG PRODUKSJONSKVANTA Tømmer (m 3 ) Sagtømmer for salg Massevirke for salg Virke til energiformål Sum solgt tømmer TØMMERPRISENE Til tross for stor avvirkning i første halvår på grunn av vindfallhogst oppsto det generell tømmermangel utover høsten. Dette skyldes at tømmerimporten fra Baltikum og Russland er sterkt redusert. Dette presset prisene både på sagtømmer og massevirke noe opp ved årsskiftet. 7

8 Prisnivå pr. m 3 ved årsskiftet 04/05 er: Massevirke: Sagtømmer: Prima gran kr. 236 Prima gran kr. 462 Prima furu kr. 176 Sekunda gran kr. 355 Tørrgran kr. 143 Småtømmer gran kr 275 Bjørk kr. 260 Spesial furu kr. 725 Prima furu kr. 540 Sekunda furu kr. 325 Småtømmer furu kr. 230 SALGSTALL (beløp i kroner) Tømmer fratrukket skogavgift Jakt Skurlast Høvellast Impregnert Takstoler Byggevarer Industriflis, spon og bark Fraktinntekter Leieinntekter Diverse Sum Intern omsetning: Det er benyttet markedspriser på leveranser avdelingene imellom. Fagorientert Omsetning fordelt på: Skog/eiendom Summen av Stangeskovene Årnes, Stangeskovene Fetsund og byggvarehandelen i Tistedal Høvellastproduksjonen i Tistedal (skurlastprodusksjon ved Vikodden frem til 2001/2002) 100 Mkr Byggevarehandel 50 Mkr Trelastindustri Skog/eiendom TARIFF-FORHOLD Årets lønnsoppgjør førte til ca. 2,5 % kostnadsøkning. 8 DE ANSATTE OG ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljøutvalget består av 5 valgte representanter fra de ansatte og 5 fra arbeidsgiversiden. Lederen i Aurskog-Høland Bedriftshelsetjeneste møter som fast observatør. I samarbeide med bedriftshelsetjenesten er det etablert AKAN-utvalg og Attføringsutvalg. Sykefraværet var 6,39% som fordeler seg med 3,07% langtids- og 3,32% korttidssykmeldinger. Selskapet deltar aktivt som IA BEDRIFT. Inkluderende Arbeidsliv har som målsetting å redusere sykefraværet. Dette gir de ansatte og bedriften i samarbeid med Trygdeetaten et avtalefestet grunnlag for sammen å finne frem til konstruktive løsninger. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i løpet av året.

9 Antall ansatte pr Skogavdelingen 6 8 Bjørnstad Bruk Stangeskovene Årnes Stangeskovene Fetsund 8 9 Hovedkontoret 5 5 Totalt: LIKESTILLING Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak og forsøker å øke kvinneandelen gjennom nyrekrutering. Frem til nå har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak. Av totalt 67 ansatte er det 10 kvinner og 57 menn. Fire kvinner og to menn arbeider deltid. DET YTRE MILJØ Den virksomhet som drives i de ulike avdelinger i selskapet er svært lite miljøbelastende. Vårt skogbruk drives etter Levende Skog standarden og er tilsluttet Norsk Skogsertifisering AS Miljøstyringssystemet ISO benyttes som kvalitetssikring. Det norske Veritas gjennomfører regelmessige revisjoner av systemene. Dette sikrer at målsetningene etterleves. Gjennom dette detaljrike planleggings- og styringssystem, gis det utførlige beskrivelse av aktiviteter, fra hogstfelter blir planlagt, til bygging av skogsbilveier og reparering av spor i terrenget etter hogst- og utkjøringsmaskiner. Høvellastproduksjonen er basert på bartrevirke som hentes fra den fornybare ressurs barskog. På hovedkontoret og i trelast- og byggvareforretningene er det innført avfall- og gjenvinningsordninger for emballasje og papir m.v. Ukurans av malingsprodukter blir returnert for destruksjon. Utviklingsorientert VALG På valg i Styret var styreleder Niels S. Schweigaard, som ble enstemmig gjenvalgt på generalforsamlingen 12. juni AKSJESPREDNING Antall aksjonærer pr : 127 GODTGJØRELSER Styret fikk i 2004 utbetalt kr for Godtgjørelsen til disponenten var i 2004 kr , hertil fri bil og forsikringsordning. Godtgjørelsen til revisor er kostnadsført med kr ,-. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko: Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser da omsetningen i all hovedsak skjer i Norge. Noe varekjøp skjer i svenske kroner, men valutarisikoen er minimal da det ikke er inngått langsiktige kjøpekontrakter. Av selskapets langsiktige gjeld på 68,1 mill. kroner er 50,2 mill. bundet med 3-årig fastrente. Kreditrisiko: Risikoen for tap på fordringer anses lav. Våre rutiner for oppfølging av utestående fordringer er gjennomgått og innskjerpet i løpet av året. For inneværende år er avsetning til tap på fordringer øket fra 0,5 mill. kroner til 1,2 mill. kroner. Likviditetsrisiko: Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. 9

10 SITUASJONSVURDERING OG UTSIKTER De økonomiske rammebetingelsene har vært krevende. Spesielt innenfor skogbruket er det små marginer. Trelastindustrien har i mange år slitt med overkapasitet og prispress i det internasjonale markedet. Det norske markedet er ekspansivt og gir muligheter for inntjening. Det er høy aktivitet innenfor så vel boligbygging som vedlikeholdsmarkedet. Tømmerprisen har vært stigende, men omfattende stormskader i sydlige deler av Sverige kan skape avsetningsproblemer og prispress på lavere kvaliteter av tømmer. Norsk treindustri er i strukturell endring. Vårt mål er å få til regionale løsninger med basis i god bedriftskultur og god råstoffkvalitet. Vårt arbeide med merkevarebygging av egenprodusert trelast har gitt positiv respons i markedet. Prognosen for byggevarehandelen er god, men priskonkurransen er betydelig. Resultatmessig har de første månedene av året gitt en positiv utvikling med et samlet resultat i overkant av budsjett, og det er grunn til å tro at dette nivået vil kunne opprettholdes gjennom året. NY DAGLIG LEDER Sverre Hovind Kværner, tiltrådte stillingen som daglig leder for selskapet 4. januar Kværner er 49 år, utdannet sosiolog og har bakgrunn innenfor trelastindustri og byggevarehandel, blant annet fra Moelven Industrier. Han kom nå fra stillingen som mangeårig leder av familiebedriften K. Kværner AS som er tilknyttet Byggmakker-kjeden. Han etterfølger Knut Skatvedt, som har virket i selskapet siden 1963, de siste 18 årene som daglig leder. I disse årene har selskapet vært under kontinuerlig og langsiktig strukturendring. Etter hvert har fokus blitt flyttet mer og mer over mot trelast og byggevarehandel, som nå er selskapets hovedsatsingsområde. Styret vil rette en takk til Knut Skatvedt for hans store innsats for selskapet. Konkurransedyktig KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse som viser hvordan de finansielle midler er tilført og anvendt i regnskapsåret står på side 15. REGNSKAP Vi viser til årsregnskapet og notene som er utarbeidet i henhold til aksjeloven og regnskapsloven. Alle beløp vises i hele kroner. Revisjonsberetningen er avgitt av selskapets revisor, Noraudit DA ved statsaut. revisor Knut Nyerrød. Årets regnskap viser et overskudd på kr Beløpet foreslås disponert slik: 15% utbytte kr Overført til egenkapital kr Sum kr Oslo, 21. april 2005 I Styret for Stangeskovene AS Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber 10 Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Sverre H. Kværner disponent

11

12 RESULTATREGNSKAP for perioden KONSERN MORSELSKAPET NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn og lønnsavhengige kostnader 2, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skatt Sakttekostnad ÅRETS RESULTAT Minoritetens resultatandel Majoritetens resultatandel 0 0 OVERFØRINGER Til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponering

13 BALANSE KONSERN MORSELSKAPET NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Pensjonsmidler Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Skog- og jordeiendommer Bygninger Maskiner, inventar, transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 0 0 Investering i datterselskaper Investering i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 EGENKAPITAL OG GJELD KONSERN MORSELSKAPET NOTE Egenkapital innskutt egenkapital Aksjekapital (4050 aksjer pål. kr ) 10, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 54 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 21. april 2005 I Styret for Stangeskovene AS Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Sverre H. Kværner disponent 14

15 KONTANTSTRØMANALYSE KONSERN MORSELSKAPET KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oprasjonelle aktiviteter Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved investering i anleggsmidler Innbetalinger ved salg av anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Økning / reduksjon av langsiktig gjeld Økning / reduksjon av kortsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Likvide midler Likvide midler

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKAP FOR 2004 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Innkjøpte handelsvarer og råvarer vurderes til anskaffelseskost. Egenproduserte ferdigvarer vurderes til laveste verdi av full tilvirkningskost og påregnelig salgspris med fradrag for salgskostnader. Jordnær Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Konsernregnskapet omfatter foruten morselskapet, det 50,2% eide datterselskapet Stangeskovene Volden AS. Det er gitt tilleggsopplysninger for konsernet i de noter hvor dette er aktuelt. Tilknyttede selskaper er i konsernregnskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Det er benyttet ensartede regnskapsprinsipper innen konsernet. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalte i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. NOTE 1 - SALGSINNTEKTER Salgsinntektene er spesifisert i styrets årsberetning, se denne. Morselskapet Konsernet Geografsik fordeling Norge Europa, for øvrig Sum driftsinntekter NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Morselskapet Konsernet Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavg Pensjonskostn Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte

17 NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn/honorarer Pensjonspremie Andre ytelser Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til aksjonærer eller ansatte. REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar i morselskapet for 2004 utgjør kr ,- I tillegg kommer andre tjenester med kr ,- NOTE 3 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Selskapet følger NRS om Pensjoner. Forpliktelsen blir beregnet av aktuar og avsatt i balansen. Dette er et estimat på hva gjeldsforpliktelsen utgjør i nåverdi. Årlig gjøres det nye beregninger av forpliktelsen. I ordningen for alle ansatte blir estimatavviket og planendringer amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad det overstiger 10 % av det største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Alle andre avvik blir resultatført årlig. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene hvor dette er aktuelt. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 63 yrkesaktive og 25 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har selskapet en AFP ordning som omfatter 67 personer. Forpliktelsene knyttet til denne ordningen er udekket. Moderselsk. Forsikret Udekket Sum ordning ordning ordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Amortisering av planendring Amortisering av estimeringstap/(gevinst) Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Utsatt forpliktelse Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpl.) Endringsvillig Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,00% 7,00% Forventet lønnsregulering/g-regulering 3,30% 3,30% Regulering av løpende pensjon 3,30% 3,30% Forventet avkastning på fondsmidler 7,00% 8,00% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 17

18 NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER/IMMATRIELLE EIENDELER MODERSELSKAPET Transport- midler/ Bygg/ Skogmaskiner etc. anlegg jordeiend. Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang avskrivninger Tidligere oppskrevet Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Goodwill Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger 400 Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Tradisjonsbærer KONSERN Transportmidler/ Bygg/ Skogmaskiner etc. anlegg jordeiend. Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang avskrivninger Tidligere oppskrevet Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Goodwill Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger

19 NOTE 5 - VURDERING AV FORDRINGER Kortsiktige fordringers pålydende avsatt en-bloc mot tap på fordringer Bokført verdi Kostnadsført tap på fordringer i Endring en-bloc avsetning tap på fordringer 700 Inngang på tidligere års avskrevne fordringer 10 Nettotap i Nettotap i 2004 fordeler seg med 6 på Fetsund, 166 på Bjørnstad og 775 på Årnes. NOTE 6 - AKSJER I DATTERSELSKAPER OG ANDRE SELSKAPER. Investering i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i morselskapets regnskap og full konsolidering i konsernregnskapet. Stemme- Selskapets navn Eierandel andel Kostpris Stangeskovene Volden AS 50,2% 50,2% 251 Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i morselskapet, og er inntatt etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Forr. Stemme- Selskapets navn Kontor Eierandel andel Kostpris Eidskog - Stangeskovene AS Skotterud 50,0% 50,0% AS Fjeldskogen Tobøl 49,0% 49,0% SUM Krevende og kompetent samarbeidspartnere Egenkap. Resultat Foreslått Selskapets navn utbytte Eidskog - Stangeskovene AS AS Fjellskogen Bokf. verdi i Selskapets navn kons. regnsk. Eidskog - Stangeskovene AS AS Fjellskogen SUM

20 NOTE 7 - SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Brutto endring utsatt skatt i balansen 126 Årets totale skattekostnad Serviceinnstilt Avstemming skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats: Årets totale skattekostnad Skatt beregnet med nominell skattesats (28%) av resultat før skatt Avvik Avviket forklares med: Skatt på permanente forskjeller og endring vedr. 5-årsligning Skatt på endring vedr. 5-års ligning 139 Sum forklaring Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring vedr. 5-års ligning for skogbruket 497 Endring midlertidige forskjeller -452 Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt, 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Endring Forskjeller som utlignes: Pensjoner Varige driftsmidler Varelager Kundefordringer Gevinst og taps konto Oppskrivning Sum Utsatt skatt, 28%

21 NOTE 8 - BUNDNE MIDLER I posten bankinnskudd inngår bundne midler med 833 i morselskapet. NOTE 9 - PANTSTILLELSER Av selskapets gjeld er sikret ved pant. Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjelden er: Bygninger, bygningsmessige anlegg og driftstilbehør Skogeiendommer Sum NOTE 10 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Selskapets aksjekapital består av 4050 aksjer à kr og eies av i alt 127 aksjonærer, hovedsakelig privatpersoner. 17 aksjonærer eier mer enn 1% av selskapets aksjer. Navn Adresse Eierandel Christen Sveaas Oslo 26,54% Niels Thomas Burchardt Koppang 13,88% Per Burchardt USA 12,84% Ingeborg Astrup Oslo 5,75% Elisabeth Schweigaard Selmer Oslo 3,60% Niels Selmer Schweigaard Oslo 3,14% Margrethe Astrup Bull Haslum 2,79% Mary Hauge Bekkestua 2,47% Elisabeth Ruge Holte Larvik 2,47% Ingeborg Ruge Stavern 2,27% Ellen Marie Closs Oslo 2,20% Asbjørn Grundt Oslo 1,48% Øystein Grundt Oslo 1,43% Siri Greff Bekkestua 1,38% Thomas Stang Burchardt, uskiftet bo Koppang 1,11% Ludvig Grundt, uskiftet bo Koppang 1,06% John Dahl Oslo 1,04% Effektiv Følgende av selskapets ledelse og tillitsmenn eier aksjer. I tallene nedenfor er også inkludert aksjer eiet av nærstående til disse: Niels S. Schweigaard, styreleder Niels Th. Burchard, styremedlem Carl R. Heber, styremedlem 314 aksjer 649 aksjer 270 aksjer 21

22 NOTE 11 - EGENKAPITAL MODERSELSKAP Aksje- Annen Sum kapiatal EK Egenkapital 1. januar Årets endringer i egenkapital Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital 31. desember KONSERN Aksje- Annen Minoritets- Sum kapital EK interesse Egenkapital 1. januar Årets endringer i egenkapital Benyttet overkursfond i tilknyttet selskap Årets resultat Avsatt utbytte Korrigering - - Egenkapital 31. desember Miljøvennlig 22

23 LEDERSKIFTE I STANGESKOVENE Sverre Håvind Kværner, tiltrådte stillingen som daglig leder for selskapet 4. januar Han etterfølger Knut Skatvedt, som har virket i selskapet siden 1963, de siste 18 årene som daglig leder.

24 Kurér Grafisk AS Hovedkontor 1930 Aurskog Skog- og Eiendomsavdeling 1930 Aurskog Bjørnstad Bruk 1792 Tistedal Stangeskovene Årnes 2150 Årnes Stangeskovene Fetsund 1900 Fetsund