Årsmelding og rekneskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap 2014"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap 2014

2 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242 m. 6,6 kv høgspenningslinje vart bygd til Stranda Ny kraftstasjon ved Fausasjøen med auka kapasitet Ny og mykje større kraftstasjon ved Fausasjøen (Fausa 2) Samankopling med regionalnettet med høgspenningslinje mellom Fausa kraftstasjon og Haugset i Sykkylven Rørgata vart forlenga til Nysætervatnet på kote 333,8 m. Dermed vart trykket større og stasjonen vart utbygd for større effekt. Gamle Fausa 1 vart stoppa og nedlagt Sunnylven kraftlag vart slege saman med Stranda kommunale elektrisitetsverk Liabygda kraftlag vart slege saman med Stranda kommunale elektrisitetsverk Geiranger kraftlag vart slege saman med Stranda kommunale elektrisitetsverk Ny rørgate vart lagt på deler av fallet til Fausa 1. Stasjonen vart sett i ny drift Nytt administrasjonsbygg på Ødegård vart teke i bruk kv-linje mellom Sykkylven og Stranda vart sett i drift. Vi var ikkje lenger avhengige av at Fausa kraftstasjon var i drift for å ha nok forsyning til Stranda Ny energilov som vart vedteke i 1990 vart gjort gjeldande. Marknadskreftene skulle frå no av danne prisane på straum Stranda kommunale elektrisitetsverk begynner og selje straum utanfor sitt eige nettområde Stranda kommunale elektrisitetsverk hadde 80-års-jubileum. I den samanheng vart det gitt ut bok om e-verket Selskapet vart omdanna til aksjeselskap med namneendring til Stranda Energi AS Stadheim kraftverk (eigar: Tafjord Kraft AS) vart kopla til vårt nett på Stadheim Juvfossen kraftverk (eigar: Tafjord Kraft AS) vart kopla til vårt nett på Helstad Furset kraftverk og Engeset kraftverk (privat) vart sett i drift og kopla på nett Ringdal Kraftverk (privat) og Tryggestad Kraftverk (privat) vart sett i drift og kopla på nett Embla Kraft (privat) vart satt i drift og kopla på nett. Rundegga i Geiranger. Foto: Ole Steinar Flydal 2 stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

3 Dagleg leiar sin kommentar Vi har igjen lagt bak oss eit år med stor aktivitet både på nett, fiber, produksjon og kraftomsetning. Vi har bygt Rødset Kraftverk, som vil gje ein årsproduksjon på om lag 6,7 GWh. Store delar av Stranda er utbygd med fiber, og vi har samtidig starta på ein omfattande investeringsplan med fornying og forsterking av HS-nettet vårt. Arbeidet med å byggje nytt HS-nett til Sunnylvsbygda og forsterking og ombygging av HSnettet til industriområdet på Sve er sett i gang. Bygginga av ny 22 kv-linje til Geiranger og Flydalen og planlegginga av ny sekundærstasjon på Ødegård har starta. I tillegg er fleire mindre område i konsesjonsområdet vårt bygde om og forsterka var eit unormalt tørt år i området vårt. At det på same tid var lite snø i fjella, førte til ein rekordlåg kraftproduksjon. Produksjonen på Fausa Kraftverk var ned mot det lågaste han har vore på 30 år, og på Furset Kraftverk har produksjonen aldri vore så låg sidan kraftverket starta opp i Samtidig som vi hadde rekordlåg kraftproduksjon, kan det sjå ut som om den nordiske kraftmarknaden er inne i ein periode med kraftoverskot og påfølgjande låge kraftprisar. Perioden med kraftoverskot er prognosert til å vare lenger enn år 2020, men då viser prognosane at vi igjen vil få stigande kraftprisar. I 2014 hadde vi svært låg kraftproduksjon. Vi hadde òg tilløp til brann i sekundærstasjonen på Ødegård, noko som førte til straumutkopling på Stranda. Dette gav store KILE-kostnader for Stranda Energi. Dette er nokre av årsakene til at vi ikkje oppnådde det budsjetterte resultatet for Den store snakkisen i bransjen i 2014 var rapporten Et bedre organisert strømnett, som òg vert kalla Reiten-rapporten. Dette er ein rapport som kan få mykje å seie for framtida til mange mindre og mellomstore kraftselskap, om innhaldet i han vert vedteken. Det som vil få størst konsekvens for Stranda Energi, er kravet om å skilje mellom nettverksemda og dei andre verksemdene i Stranda Energi. Dersom eit skilje vert vedteke, vil det få store konsekvensar for Stranda Energi som selskap. Dette skjer på same tid som kommunereforma er på trappene, ei reform for å slå saman kommunar til større og meir effektive einingar. Kva som vil skje med Stranda Energi dersom Stranda kommune, som er eigaren vår, vert slått saman med andre kommunar, er usikkert og skapar uro i organisasjonen vår. Stranda Energi har mange dyktige medarbeidarar med brei kompetanse. Alle er svært fleksible, har god lokalkunnskap og stå på-vilje. Dette er alle viktige eigenskapar i den daglege drifta, spesielt i periodar med ekstremvêr når ein må søkje etter feil og få straumnettet opp att etter feilsituasjonar. Vi har gjennom fleire år hatt eit godt og systematisk HMSarbeid. Det vart ikkje registrert skadar med sjukefråvær i Dei siste åra har vi òg hatt eit svært lågt sjukefråvær. I 2014 var sjukefråværet på 0,6 prosent. Stranda Energi brukar miljøvenlege materialar for å ha eit trygt og sikkert arbeidsmiljø. Alle tilsette er medlemmer i bedriftshelsetenesta og innmelde i KLP. Stranda Energi er ein god og aktiv medspelar i lokalsamfunnet. Vi handlar lokalt og brukar lokale entreprenørar og bedrifter der dette er råd. Vi synest det er viktig for kommunen vår å ha eit aktivt og engasjerande barne- og ungdomsmiljø. Difor støttar vi barne- og ungdomsaktivitetar, lag og organisasjonar i Stranda kommune med betydelege summar kvart år. Eg vil takke alle medarbeidarar og styret for god innsats i året som har gått. Ola Raknes Adm. Dir. I dag har vi felles datasystem med nett og kraftomsetnad. Vi kan dele dei tilsette mellom verksemdene og dermed ta ut synergieffekt med å vere eit vertikalintegrert kraftselskap med nett, kraftproduksjon og kraftsal organisert i eitt og same selskap. Dersom nettselskapet må skiljast ut i eit eige selskap, må nettselskapet ha eigne datasystem, eigne tilsette, eige styre og eigen dagleg leiar. Dei samla kostnadene for alle selskapa under Stranda Energi vil då sannsynlegvis bli så store at det kan bli vanskeleg å drive som sjølvstendig selskap. stranda energi årsmelding og rekneskap

4 Årsmelding for 2014 Stranda Energi AS sine forretningsområde Kraftomsetnad Kraftproduksjon Nettdrift Fiber Stranda Energi AS driv si verksemd frå eigne anlegg i Stranda. Visjon Stranda Energi skal vere ein stabil og velrenommert leverandør av energitenester og fornybar energiproduksjon på Indre Sunnmøre. Formål og forretningside Stranda Energi skal vere områdekonsesjonær og drive ein stabil, sikker og effektiv elektrisitetsdistribusjon til kundar i konsesjonsområdet. Selskapet skal utvikle og drive fornybar kraftproduksjon samt tilby strøm og relaterte produkt og tenester primært til kundar i eige nettområde. KILE KILE, kvalitetsjustert inntektsramme for ikkje levert energi, er ei ordning som NVE har innført for å sørgje for at nettselskapa skal vedlikehalde nettet sitt tilfredsstillande. Ved dårleg vedlikehald vil feilfrekvensen auke, og det betyr dårlegare kvalitet på energileveringa. Alle utkoplingar skal omregnast til kroner, som blir trekt frå inntektsramma NVE har gitt nettselskapet. Dvs. at dess meir utkopling som er i nettet, dess mindre blir inntektsramma (den totale summen som nettselskapet får lov å ta i nettleige frå kundane). I 2014 kom Stranda Energi nett sine KILE-kostnader på kr. Dette er ein god del over det som har vore normalt. Mesteparten av dette skuldast ei utkopling på grunn av feil i Stranda trafostasjon som ramma heile Stranda. Fordelingstransformatorane Vi har i alt 231 små og store fordelingstransformatorar med ei samla yting på kva. Året 2014 Fordelingsnettet Leveransane i nettet 2014 vart 124,3 GWh. Dette er ein nedgang i høve til året før på 5,3 %. Ved utgangen av 2014 hadde Stranda Energi dette fordelingsnettet (i parentes : 2013) 111,0 km høgspennings luftleidning (111,0 km ) 196 km lågspennings luftleidning (197,0 km ) 86,0 km høgspenningskabel (69,0) 172,0 km lågspenningskabel (169,0 km ) Forholdstalet ILE / levert energi (ILE = ikkje levert energi) År ILE/levert energi År ILE/levert energi (ILE= ikkje levert energi) (ILE= ikkje levert energi) ,080 % ,036 % ,036 % ,100 % ,030 % ,047 % ,034 % ,017 % ,033 % ,016 % ,015 % ,012 % ,005 % ,007 % ,063 % ,007 % ,003 % ,065 % Kraftproduksjonen Fausa kraftverk Fausa kraftverk har tre aggregat med ei samla yting på 7,7 MW. I Fausa kraftverk vart det i 2014 produsert 30,62 GWh. Dette er 10,0 GWh mindre enn middelproduksjonen som for åra var 40,70 GWh. Magasin per var 9,7 GWh eller 89,1 % fyllingsgrad Furset kraftverk Kraftverket vart satt i drift 1. mai 2007, og har ein installert effekt på 4,8 MW. Dei første driftsåra har vore tilfredstillande utan dei store driftsforstyrringane. Kraftproduksjonen for Furset kraftverk var i 2014 på 9,45 GWh. Dette er 5,35 GWh mindre enn middelproduksjonen som for åra var 14,80 GWh. Kraftomsetnaden Tilbyr kraftleveransar til private og bedrifter. Hovudtyngda av kundar er i Møre og Romsdal. I tillegg handterer vi omsetnad av produksjon og finansiell sikring av produksjons pris for 8 småkraftverk. 4 stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

5 FINANSIELL RISIKO Finansiell verksemd Nesten all handel av straum vert gjort på straumbørsen Nasdaq OMX. Dette er finansielle transaksjonar som kan innebere risiko for tap. Stranda Energi har utvikla ei risikohandbok som sett rammer for risikoen vi kan utsetje firmaet for. Valutarisiko Alle kontraktar på Nasdaq OMX blir oppgjort i euro. Vi vurderer derfor behov for valutasikring fortløpande. Valutaterminkontraktar blir nytta som sikringsinstrument. Renterisiko Stranda Energi har sikra store delar av gjelda med fast rente. Dette gjer at vi ikkje er så sårbare for renteendringar. Kredittrisiko Risiko for at kundar ikkje greier å gjere opp for seg. Historisk sett har vi hatt lite tap på fordringar, og ser ikkje på denne risikoen som stor. Vi har gode interne rutinar for oppfølging av kundar. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er i hovudsak knytt til sluttkundesal av straum og nettleie. Vi fakturerer etterskotsvis, noko som gjer at det spesielt i periodar med høge prisar kan tære på likviditeten. Innvilga kredittrammer minskar risikoen. ENØK Enova Staten oppretta i 2001 Enova som skal gjere følgjande, sitat: Enova skal styrke arbeidet med ein miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgiving. Vi samarbeider tett med marknadsaktørar i privat næringsliv og offentleg verksemd for å redusere bruken av energi og auke produksjonen frå fornybare energikjelder. Vi støtter også miljøvenleg energitiltak i hus holdningane. Enovas verksemd finansierast gjennom eit energifond. Enovas energifond finansierast med påslag på nett tariffen, i år 2014 var påslaget 1,0 øre/kwh. Nettselskapa i Noreg er dermed pålagt å krevje inn pengar for Enova. Sjå DLE, det lokale eltilsyn Elsikkerhet Møre AS vart stifta i Selskapet førar vidare det samarbeidet som vi tidligare tok initiativet til å danne. Samarbeidet mellom 6 nettselskap gjeldande tilsynsverksemda har synt seg å fungere godt. Med frå starten var Ørskog Energi AS, Sandøy Energi AS, Sykkylven Energi AS, Norddal Elverk AS og Stranda Energi AS. Frå kom Nordvestnett AS også med, frå 2009 også Tussa og Tafjord. Det enkelte nettselskap har framleis ansvaret for det lokale eltilsynet DLE, men arbeidet blir utført av det felles eigde selskapet. Kvart nettselskap skal framleis ha eigen tilsynsplan per år, godkjent av DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerheit og Beredskap. Det er også kvart einskild nettselskap som har mynde til å pålegge utbetringar av feil og manglar. Vår tilsynsplan for 2014 blei godkjent av DSB. Arbeid mellom barn og unge Vi ser det som viktig at barn og unge tidleg får eit godt forhold til Stranda Energi, for på denne måten lettare kunne fange opp positiv informasjon som har betydning for el-tryggleik og sikker bruk av straum.. Vi støttar lag og organisasjonar for å vere med å bygge kulturaktivitet i Stranda kommune. Vi investerer i kultur og kontakt med målgrupper, noko som vi ser nødvendig for å medverke til auka kunnskap om el-tryggleik, men og for å skape gode kunderelasjonar. I 2011 oppretta Stranda Energi i samarbeid med Stranda Kommune eit utøvarstipend på kr ,- som vert gitt til ungdom som utmerkar seg med eit spesielt talent eller viser spesiell dugleik. Styret, dagleg leiar og revisor Styreleiar er Terje Langlo. Med seg i styret har han Hallvar Fjørstad som nestleiar, Per Kristian Gjerde, Torill Ansnes, Jostein Hole, Fredmøy Wollen og Dag Ronald Sylte (repr. for tilsette). 1. vara medlem Jostein Myrvang 2. vara medlem Nils Einar Ringstad 3. vara medlem Oddveig Oksvik Vararepr. for tilsette er: 1. Tore Andre Remme 2. Hege Viddal Ola Raknes var administrerande direktør i Revisor har vore statsautorisert revisor Jens Arne Hagen. HMS Vi har eit HMS-system som tilfredsstiller HMS - forskrifta. Vi nyttar systemet vårt til internkontroll og kvalitetssikring av andre vesentlege gjeremål og oppgåver. Datasystemet ELA blir brukt som oppfølgingssystem. Stamina nyttast som samarbeidspartnar innan bedriftshelsetenesta. stranda energi årsmelding og rekneskap

6 Nøkkeltal - HMS-tilstanden Arbeidsulykker Fråvær som følgje av arbeidsulykker Sjukefråvær (%) 4,10 15,30 8,00 3,60 6,60 5,10 6,80 4,60 4,40 0,5 Selskapet legg vekt på å ikkje forureine det ytre miljøet. Vi har ei grunnhaldning som gjer at vi i alt vi gjer skal velje den løysinga som er mest tenleg med omsyn til økonomi og miljø. Der det er teknisk og økonomisk forsvarleg vel vi løysingar som eksempelvis jordkabel. Eitt av hovudmåla våre seier: Vi skal til ei kvar tid ha ei miljøvenleg utforming på nye anlegg Situasjonen for likestilling i verksemda Faktisk tilstand er: Eigarvalte representantar består av 4 menn og 2 kvinner. at Stranda Energi AS ikkje leverer resultat i tråd med budsjett. Utsiktene framover er vurdert som krevjande, men vesentleg betre enn i Ein må forvente lave kraftprisar i fleire år. Dette reduserer inntening på produksjonsavdeling. I nettområde er rammene auka frå 2014, men likevel vurdert som lave samanlikna med tidlegare år. Når det gjeld kraftomsetning og fiber forventar vi resultat i tråd med budsjett. Kraftprisen er forventa å ligge rundt 24 øre/kwh i dei komande åra, i 2014 var den vel 30 øre. Det er planlagt store investeringar på nett og i ny kraftproduksjon. Stranda Energi har saman med grunneigarar sendt inn 7 konsesjonssøknader på ny produksjon. Konsesjonshandsaming er forventa oppstarta i I 2014 var det 18 fast tilsette (17,3 årsverk) av desse er 5 kvinner. Stilling Kvinne Mann Dagleg leiar 1 Leiar økonomi/rekneskap 1 Økonomi medarbeidar 1 Leiar nettavdeling 1 Leiar avdeling for kraftomsetning 1 Tilsette i produksjonsavdeling 2 Avd. ing. Målar og tilsyn 1 Kart/oppmåling 1 Konsulentstillingar 1 1 Energimontørar o.l. 1 4 Planleggar 1 Lærling 1 Det er lik lønn og like arbeidsvilkår for likt arbeid. Ved tilsettingar blir den som totalt sett har beste kvalifikasjonar og føresetnader valt. Ved like kvalifikasjonar og føresetnader vil vi velje det kjønnet som er underrepresentert på avdelinga/ stillingskategori. Fortsatt drift Styret vurderer føresetnadane for fortsatt drift som positive, og har lagt dette til grunn for årsrekneskapen. Styret vurderer marknads- og driftsutsiktene framover som tilfredsstillande. Det økonomiske resultatet og disponering av overskot/ fri eigenkapital Årsoverskot før skatt er kr Skatt er kr Årsoverskot etter skatt er kr Styret tilrår følgjande disponering av årsoverskotet for 2014: Utbytte til eigaren, Stranda kommune: kr 0 Overført til anna eigenkapital: kr Sum anna eigenkapital: kr Styret meiner at den framlagte resultatrekneskapen og balanse med notar gjev rett informasjon om drifta i 2014 og selskapet si stilling ved årsskifte. Så langt styret kjenner til har det ikkje kome fram forhold etter avslutning av rekneskapen som har betyding for bedømminga av rekneskapen. Utvikling Stranda Energi har hatt eit utfordrande år i Lav produksjon, lave prisar, redusert nettramme og valutautfordringar gjer Styret takkar alle tilsette for god innsats i året. Stranda, den Terje Langlo Hallvar Fjørstad Fredmøy Wollen Torill Ansnes Styreleiar nestleiar styremedlem styremedlem Jostein Myrvang Jostein Hole Dag Ronald Sylte ola Raknes Vara styremedlem styremedlem repr. for tilsette adm. dir. 6 stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

7 Resultatrekneskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salsinntekt 1, Annan driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 3, Lønnskostnad Avskriving på varige driftsmidlar Annan driftskostnad Sum driftskostnader Sum driftsinntekter og driftskostnader FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annan renteinntekt Annan finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annan rentekostnad Annan finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTAR ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 1, ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGAR OG DISPONERINGAR Avsett til ordinært utbyte Overføringar annan eigenkapital SUM OVERFØRINGAR OG DISPONERINGAR stranda energi årsmelding og rekneskap

8 Balanse pr Note EIGEDELAR ANLEGGSMIDLAR Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar Tomtar, bygningar og annan fast eigedom Maskiner og anlegg Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investeringar i aksjar og andelar Andre fordringar Sum finansielle anleggsmidlar SUM ANLEGGSMIDLAR OMLØPSMIDLAR Varer Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot, kontantar o.l SUM OMLØPSMIDLAR SUM eigedelar stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

9 Balanse pr Note EIGENKAPITAL OG GJELD EIGENKAPITAL Innskoten eigenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital SUM EIGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annan langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar 12, Sum annan langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Utbyte Annan kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Pantstillingar m.v. (note 12) Stranda, 31.desember 2014 / 4. juni 2015 i styret for Stranda Energi AS Terje Langlo Hallvar Fjørstad Fredmøy Wollen Torill Ansnes Styreleiar nestleiar styremedlem styremedlem Jostein Myrvang Jostein Hole Dag Ronald Sylte ola Raknes Vara styremedlem styremedlem repr. for tilsette adm. dir. stranda energi årsmelding og rekneskap

10 Kontantstraumanalyse aksjeselskap Kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt ( ) ( ) + Tap/-vinning ved sal av anleggsmidlar Ordinære avskrivingar /- Endring i varelager ( ) ( ) +/- Endring i kundefordringar ( ) +/- Endring i leverandørgjeld ( ) +/- Endringar i pensjonsavsetningar ( ) /- Endring i andre tidsavgrensingspostar = Nto. kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Kontantstraumar frå investeringsaktivitetar - Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar/ innbet.ved sal Utbet. ved kjøp av aksjar og andelar Utbetalingar ved kjøp av andre investeringar ( ) = Nto. kontantstraum frå investeringsaktivitetar ( ) ( ) Kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar +Innbetaling ved opptak av ny gjeld Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld/opptak av ny gjeld /- Netto endring i kassekreditt ( ) - Utbetalingar av utbyte = Nto. kontantstraum frå finansieringsaktivitetar = Netto endring i kontantar mv ( ) Behaldning av kontantar Sum kontantstraumsanalyse aksjeselskap Kontantbehaldning mv kjem fram slik: Kontantar og bankinnskot pr Skattetrekkinnskot o.l. pr = Behaldning av kontantar mv stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

11 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Selskapet har vidare følgt relevante bestemmelsar i Norsk Regnskaps Standard utarbeida av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter/Driftskostnader Inntektsføring ved sal av varer og tenester skjer på leveringstidspunktet. Tenester vert inntektsført etter kvart som dei blir levert. Kostnader vert teke med i rekneskapen i den perioden dei påløper. Finansielle kjøps- og salskontrakter Selskapet inngår finansielle kjøps- og salskontrakter mellom anna for å prissikre kraftproduksjonen og prissikre kraftkjøp som skal seljast videre til sluttbrukarar. Tap og gevinst på sikringskontrakter vert resultatført ved realisering. I tillegg har vi eiga portefølje med finansielle sals- og kjøpskontrakter som er trading. Både realiserte og urealiserte tap og gevinster knytt til tradingporteføljen vert resultatført i inntektsåret. Det er utarbeidd eit eige dokument som set rammer for den finansielle handelen og risikoeksponeringa. Inntektsføring av Nettinntekter Nettverksemda vert regulert av styresmaktene, ved at Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for alle selskap. Inntektsramma skal gi dekning for netteigar sine faktiske kostnader, og gi grunnlag for ei rimelig avkastning på investert kapital. Kvart år vert avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt, utrekna i form av meir-/mindreinntekt. Akkumulert meir-mindreinntekt (saldo) vert rekneskapsført som anten gjeld eller fordring på nettkundane. Av akkumulert meir-/ mindreinntekt vert det rekna rente, basert på rentesats fastsett av NVE. Varer Varelageret består av vedlikehaldsmaterial og driftsrekvisita og er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). Pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordning som gjev dei ansatte rett til avtalte framtidige pensjonsytingar. Pensjonsforplikting vert berekna etter liniær opptening på basis av forutsetningar som antal oppteningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidlar, framtidig regulering av lønn, pensjonar og ytingar frå folketrygda og aktuarmessige forutsetningar om dødelegheit, frivilleg avgang osv. Pensjonsmidlane vurderast til verkeleg verdi. Netto pensjonsforplikting består av brutto pensjonsforplikting fråtrekt verkeleg verdi av pensjonsmidlar. Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar normalt postar som forfell til betaling innan eit år etter siste dag i rekneskapsåret, samt postar som knyter seg til varekretsløpet. Omløpsmidlar vert vurdert til lavaste verdi av anskaffelseskost og antatt verkeleg verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidlar og langsiktig gjeld Anleggsmidlar omfattar eigedelar bestemt til varig eige og bruk for verksemda. Finansielle anleggsmidlar er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidlar vert ført opp i balansen og avskrivast over driftsmidlet si forventa økonomiske levetid. Anleggsmidlar nedskrivast til verkeleg verdi ved verdifall som forventast ikkje å vere av forbigåande art. Nedskrivingar blir reversert når grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stades. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar førast opp i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til pårekneleg tap. Avsetning til pårekneleg tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei enkelte fordringane. Andre fordringar er vurdert tilsvarande. Renteinstrument Rentebytteavtalar er inngått for å tilpasse løpetid og rentesensivitet i låneportefølja. Avtalane blir inngått innanfor gjeldande rentesikringsstrategi. Rentebyteavtaler blir bokført som sikring, der gevinst og tap blir ført over leveringsperioden. stranda energi årsmelding og rekneskap

12 Valuta instrument Pengepostar i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen på balansedagen. Med bakgrunn i at den nordiske kraftbørsen, Nordpool nyttar Euro som oppgjersvaluta, er vi eksponert for valutarisiko. Vi har vedteke ein valutastrategi i tråd med prissikringsstrategien. Valutasikring blir difor gjennomført med den intensjon å prissikre kraftproduksjonen, og kjøpe inn kraft til sluttbrukar for fastprisproduktet. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar periodens betalbare skatt (27 %) som blir utlikna og forfell til betaling i neste rekneskapsår i tillegg til endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med skattesatsen pr (27%) og bereknast på grunnlag av skattereduserande og skatteaukande midlertidige forskjellar som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserer eller kan reversere i same periode er utlikna og nettoført. Det skal dessuten for kraftverket betalast ein særskilt naturressursskatt. Naturressursskatten vert rekna ut frå produksjonen for det enkelte kraftverk og utgjer 1,3 øre pr kwh rekna ut frå årleg gjennomsnittsproduksjon for dei siste 7 åra. Naturressursskatten vert motrekna mot fellesskatten av ordinær inntektsskatt. Grunnrenteskatten er ein kraftverksskatt som vert berekna for kvart kraftverk med merkeytelse på over 5500 kva. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følge av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Eigedomsskatt. Stranda kommune har innført eigedomsskatt. Denne er kostnadsført som annan driftskostnad med utgangspunkt i fastsett takst av Stranda kommune og vedteken sats av Stranda kommune. Kontantstraumanalyse Kontantstraumanalyse er utarbeidd etter den indirekte metoden. Notar 2014 Note 1 - Salsinntekt Kraftsal og nettleige Selskapet sine hovudverksemder er krafthandel, kraftproduksjon og distribusjon av kraft. (nettdrift) i den norske marknaden. Salsinntekter inneheld inntekt frå kraftsal, (både innkjøpt og eigenprodusert kraft) samt inntekter frå nettdrifta. Fordi marknaden har stort innslag av vasskraft, og der tilgang på vatn kan variere mykje frå år til år, vil priser og produksjonsevne variere mykje. Dette kan gje store utslag på resultatet. I tillegg til dette har selskapet ein risikostrategi i høve til marknadsitusjonen, der vi skal prøve og oppnå høgast mogeleg inntening for produksjonen sett i høve til selskapet sine risikorammer. Fordi det knyter seg store usikkerheiter til kraftsalinntektene nyttar ein finansielle sals- og kjøpskontrakter i terminmarknaden (NordPool) mellom anna for å prissikre produksjonsvolum og prissikre kraftkjøp som ein skal selje vidare til sluttbrukarar. Tap-gevinst ved sikring av sals-kontrakter er resultatført ved realisering og er medteke under salsinntekter. Tap-gevinst ved sikring av kjøpskontrakter er resultatført ved realisering og er ført under varekjøp. Pr var urealisert tap periodisert inn i balansen med kr ,-. Verksemdsområde Beløp i 1000 kr. Felles Energisal/ Nett Anna Interne Totalt verksemd Produksjon/Fiber verksemd postar Salsinntekter Nettintekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp/varekjøp Kjøp av overføringstenester Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivingar Felleskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

13 Segmentinformasjon Regionalnett Distrib.nett Sum Resultat Driftsinntekter Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader Driftsresultat Meir/mindreinntekt (frå note 5,1 i e-rapp) Årleg inntektsramme fordelt på nettnivå Ordinær KILE Faktisk inntekt Kostnader i overliggande nett Eigedomsskatt Sum avvik avskrivn.og avk på avvik avkastningsgrl. (NVE note 5) Meir/-mindreinntekt pr Årets avsetning renter på meirinntekt Årets avsetning rentesrente på meirinntekt 5 5 Påløpne renter pr Balanse - Avkastningsgrunnlag ( frå Oversikt selskapsdata i e-rapp) Sum drifsmidlar etter fordeling 1/ Sum drifsmidlar etter fordeling 31/ Gjennomsnittlege driftsmidlar % påslag for netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat i % av avkast.grunnlag) 7,08 % 5,39 % 5,46 % Note 2 - AnnAn driftsinntekt Andre driftsinntekter inneheld inntekter som kjem frå øvrig verksemd som veglys, installasjon, arbeid for andre og andre leigeinntekter. Vidare inneheld posten eit underskot stort kr frå den finansielle handelen med kraftkontrakter som ikkje er klassifisert som prissikring. Note 3 - Varekostnad Dette gjeld kjøp av kraft, nettleige til overliggande nett og varekjøp til annan verksemd. Note 4 - Lønnskostnad/godtgjeringar Gjennomsnittleg tal tilsette i rekneskapsåret er 20 personar (herav 18 faste), 17,8 årsverk (herav 17,3 faste årsverk). Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Endring pensjonsforplikting Andre lønnsrelaterte ytingar Aktiverte eigne arbeid Totalt Ytingar til leiande personar og revisor Dagleg leiar Lønn Andre ytingar Sum Styremedlemer Honorar for lovpliktig revisjon herav for attestasjonstenester Dagleg leiar er med i den tariffesta pensjonsordningaen som bedrifta har for alle tilsette. Det er ingen avtaler om ekstra ytingar til leiande personar i bedrifta. stranda energi årsmelding og rekneskap

14 Pensjonskostnader og -forplikting Foretaket er pliktig til å ha tenestepensjonsordning for selskapet sine tilsette jfr. lov om obligatorisk tenestepensjon. Foretaket har ei tenestepensjonsordning som tilfredstiller krava i lova. Stranda Energi AS si pensjonsordning omfattar 20 personar. Ordninga er tariffesta i hovudtariffavtalen mellom KS som arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane, og inneheld både tenestepensjon og avtalefesta pensjon. Pensjonsordningane gir rett til definerte framtidige ytingar. Desse er både avhengig av antal oppteningsår, lønnsnivået når den enkelte når pensjonsalderen, og storleiken på dei framtidige ytingane frå folketrygda. Forpliktelsane er forsikra gjennom eit forsikringsselskap. Forutsetningar av aktuarmessig art byggjer på vanleg benytta forutsetningar innaen denne type forsikring, og foreløpig Norsk Regnskaps Standard om pensjonskostnader. I år i fjor Tal tilsette som vert omfatta av pensjonsordninga Diskonteringsrente lagt til grunn i berekning av pensjonsforpliktingar 2,30 % 4,00 % Årleg lønnsvekst 2,75 % 3,75 % Årleg regulering av pensjonen (*) 1,73 % 2,75 % Forventa avkastning på pensjonsmidlar 3,20 % 4,40 % Noverdi av årets pensjonsopptening Rentekostnad av forpliktinga Brutto pensjonskostnad Avkastning av pensjonsmidlar (fråtr. adm kostn) Administrasjonskostnader / rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Resultatført aktuarielt tap Resultatført planendringseffekt/overgang til innskot etc Resultatført pensjonskostnad Herav resultatført aga av aktuarielt tap = Brutto påløpne pensjonsforpliktingar pr pensjonsmidlar pr = Netto forplikting før arb. gjevaravg arb. gjevaravg Netto forplikting inklusiv aga Ikkje resultatført aktuarielt tap ekskl. aga Ikkje resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga Ikkje resultaførte planendringar Balanseført nto forplikting / (midlar) etter aga Herav balanseført aga (*) inkl. lønnsregulering, pensjonsøkning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden Note 5 - Avskriving på varige driftsmidlar Tomter, bygningar og annan fast eigedom Tomter/ Kraftstasjonar Adm.bygg Fordelings- Veglys Sum adkomstanlegg (90% nett) nett Ansk.k 1/ Tilgang Avgang Ansk.k. 31/ Akk av-/nedsk 1/ Ordinære avskr Tilbakeført avskr Akk.av/nedskr. 31/ Bokf.verdi 31/ Prosent for ord.avsk 0,0 1,5-5 2, ,0 14 stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

15 Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormask og transportmidlar Fjernstyring/ Bilar/båt/ Inventar/ Fiber/ Sum måleutstyr transp.midl verktøy aggregat øvrig (nett) nett (felles) verk. Ansk.k. 1/ Tilgang Avgang Ansk.k. 31/ Akk av-/nedsk 1/ Ordinære avskr Tilbakeført avskr Akk.av/nedskr. 31/ Bokf.verdi 31/ Prosent for ord.avsk 1,5-5 12, Anleggsbidrag kr ,56 er ført til frådrag i årets investeringar. Eige arbeid på nyanlegg er aktivert med kr ,53. Anlegg under utføring er aktivert med kr ,00. Note 6 - AnnAn driftskostnad Posten Annen driftskostnad I posten er ført selskapet si leigekontrakt for kontorutstyr, leasing av bilar og selskapet si leigeavtale for fallrettar ved Fausa og Furset Kraftverk. Leigekontrakta for fallrett på Fausa er inngått i 1998, justert i 2004 og på nytt i Leigekontrakt for fallrett på Fausa er 20 år med rett til fornying. Leigekontrakt er inngått med eneaksjonær Stranda kommune. Leigekontrakt for fallrett Furset er på 40 år med start dato I år I fjor Leige EDB / kontorutstyr Leasing transportmidlar Leige fallrett Fausa Leige fallrettar/grunn Furset Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre skilnader Endring i midlertidige skilnader = Inntekt før anvendelse av framført underskot = Inntekt før frådrag for evt. konsernbidrag = Inntekt (RF1151, post 26) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Berekna skatt av alminneleg inntekt 0 - For mykje avsett tidligare 13 + Endring utsett skatt (bokført) Kraftverksskattar = Ordinær skattekostnad ifølgje resultatrekneskapen Skattesats Betalbar skatt 27 %, utsett skatt 27%, grunnrenteskatt 31%. Årets betalbare skatt Skatt av alminneleg inntekt 0 + Berekna Naturressursskatt Avrekna mot fellesskatten 0 + Berekna skatt av Grunnrenteinntekt = Sum betalbar skatt ifølgje balanserekneskapen stranda energi årsmelding og rekneskap

16 Utsett skatt/utsett skattefordel Driftsmidlar inkl. goodwill Uteståande fordringar Gevinst- og tapskonto Rekneskapsmessige avsetningar for forpliktingar Pensjonspremie/- forplikting Andre skilnader Årets korreksjonsinntekt + Neg. midl. forskj. som ikkje skal utliknast = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt Skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes 0 0 = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Midlertidige skilnader som påvirkar betalbar skatt Endring + Driftsmidlar inkl. Goodwill Uteståande fordringar Gevinst- og tapskonto Rekneskaopsmessige avsetningar for forpliktingar Pensjonspremie/- forplikting Overtekne forpl. ved kjøp av vi Andre skilnader Sum Oppskriving av anleggsmidlar i året 0 Diff. skattem.inng.verdi og verkeleg verdi (eigendel) 0 Midlertidige skilnader som påvirkar betalbar skatt Note 8 - InvesteringAr i aksjar og andelar Selskapet brukar anskaffelseskost ved vurderingar av finanisielle investeringar i andre selskap, som er anleggsmidlar. Andre aksjar med eigarandel under 10% I år I fjor Balanseført verdi pr Anskaffelseskost pr Note 9 - Kundefordringer/andre fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande med fradrag for forventa tap. Det er i år avsett til forventa tap på kundefordringer kr same avsetninga som i fjor. Konstanterte tap i år er kr som er kostnadsført under andre driftskostnader. Ingen fordringar forfell seinare enn 1 år. Andre fordringar/annan finansinntekt Under andre kortsiktige fordringar er ført krav vedrørande forundersøkelser mv. for nye kraftverk. Det er foretatt tapsavsetning med kr ,- for desse fordringane. Under andre langsiktige fordringar er ført overfinansiering av pensjon, forskuddsbetaling av leasing biler og finansieringsordning ved sal av varmepumper. 16 stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

17 Note 10 - Bankinnskot, kontantar o.l Bundne bankinnskot for skattetrekk utgjer i år kr og utgjorde ifjor kr Dette som garanti på trekkansvar pr Note 11 - Egenkapital Selskapet har 34 aksjar kvar pålydande kr samla aksjekapital utgjer kr Selskapet har ein overkurs på kr Selskapet har kun ein aksjeklasse og lik stemmerett for alle aksjar. Aksjonærens namn Tal aksjar Stranda kommune 34 Styret består av 7 representantar, 6 av desse er valt av aksjonær. Kommunestyret i Stranda er selskapet si generalforsamling. Aksjekapital Overkurs Annan EK/ Sum udekka tap Pr Tilført frå årets resultat Avsett utbyte 0 0 Pr Note 12 - Gjeld til kredittinstitusjonar Gjeldspost med forfall seinare enn 5 år frå balansedagen utgjer pr i år kr og pr i fjor kr Pantsettingar I år I fjor Gjeld sikra med pant Kassakreditt EUR og byggjelån trekt Sum Garantiansvar Garanti overfor Nasdaq OMX Stockhom AB og overfor Nord-Pool Spot AS er sikra ved pant Euro Euro Overfor Statnett SF stillt sikkerheit for handel på regulærmarknaden kr på eigen depotkonto. Overfor Nord-Pool Spot AS er stilt sikkerheit for krafthandel med kr på eigen depotkonto. Kausjonar 0 0 Sum 0 0 Bokført verdi av pantsette eigedelar: Tomter, bygningar og annan fast eigedom Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormask Kundefordringar Anlegg under utføring Sum pantsette eigedelar Selskapet har pr innvilga kassakreditt med kr. 10 mill. Selskapet har pr tilgode Kr på driftskreditt i NOK. stranda energi årsmelding og rekneskap

18 Note 13 - Finansiell og marknadsmessig risiko Renterisiko Selskapet er risikoutsett for svingningar i så vel rentemarknaden som i kraftmarknaden. Selskapet har ei lånegjeld til Nordea på 126,4 mill. Renter på lån er 3mnd. Nibor + tillegg (margin). Det er inngått følgjande rentebyteavtalar: Rentebyteavtalar Beløp Start Slutt Sev mottek SEV betaler flytande rente fastrente Swap 1 40 mill. des des x 4,35 % Swap 2 20 mill. juni 2010 juni 2015 x 3,47 % Swap 3 21,9 mill. sept sept x 3,32 % Swap 4 21,9 mill. sept sept x 3,72 % Prissvingingar i kraftmarknaden og variasjon i produksjonsevna basert på nedbørssituasjonen vil kunne gi betydeleg inntektssvikt. Selskapet har vedteke ramme som definerer risikoeksponeringa i kraftmarknaden. Valutarisiko Selskapet kjøper og sel straum i utanlandsk valuta, og er såleis eksponert for valutasvingingar. Selskapet benyttar terminkontrakter for å redusere risikoen. Foto: Aage Kjølås 18 stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

19 Organisasjonen Generalforsamling Kommunestyret Styret Adm. direktør DLE - Det Lokale Eltilsyn Medeigar i Elsikkerhet Møre AS Økonomiavdeling Nettavdeling Energiproduksjon Marknadsavdeling Fiber Styret Terje Langlo, leiar Vara medlemmer: Hallvar Fjørstad, nestleiar 1. Jostein Myrvang Jostein Hole, styremedlem 2. Nils Einar Ringstad Fredmøy Wollen, styremedlem 3. Oddveig Oksvik Per Kristian Gjerde, styremedlem Varamedlem frå tilsette: Torill Ansnes, styremedlem 1. Tore Andre Remme Dag Ronald Sylte, styremedlem, repr. for tilsette 2. Hege Viddal stranda energi årsmelding og rekneskap

20 20 stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

21 Foto: Jan Ove Nygård Foto: Jo Tommy Flo stranda energi årsmelding og rekneskap

22 Foto: Berit Lise Hansen Foto: Frank Holsve Foto: Karsten Helstad Habostadal 22 stranda energi årsmelding og rekneskap 2014

23 Foto: Karstein Ringstad Foto: Per Ødegård Foto: Ivar Flydal stranda energi årsmelding og rekneskap

24 Vasskraft som rein og fornybar energi skal vere førstevalet for alle! Post- og besøksadresse: Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda Sentralbord: Faks: E-post: Webside: Post- og besøksadresse: Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda Sentralbord Nett: Faks Nett: E-post Nett: Webside Nett: Grafisk produksjon: atema