Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor."

Transkript

1 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Store enkelttransaksjoner i 2006 Kraftforsyningsanlegg beliggende i Stord kommune ble overdradd til Sunnhordland Kraftlag AS pr Vederlaget utgjorde kr ,-. Differanse mellom vederlaget og de overdradde anleggenes bokførte verdi, kr ,- er kostnadsført i regnskapet for Endring i regnskapsprinsipp. Det er gjort følgende endring i regnskapsprinsipp i 2006: Periodisk vedlikehold. Selskapet har endret regnskapsprinsipp vedrørende periodisk vedlikehold av anleggsmidler. Årsaken til endringen, er harmonisering av regnskapsprinsipper mot IFRS (International Financial Reporting Standard). BKK ønsker regnskapsføring så tett opp til IFRS som mulig. Gjennomført vedlikehold ble tidligere kostnadsført løpende. Etter IFRS er det krav om balanseføring av periodisk vedlikehold, med avskriving over perioden frem til neste tilsvarende vedlikehold er forventet gjennomført. Dette er også en tillatt løsning etter GRS (god regnskapsskikk i Norge). Periodisk vedlikehold som er kostnadsført de siste fem årene er tilbakeført til balansen og avskrives over vedlikeholdsintervallene. Vesentlighetsgrense for periodisk vedlikehold er satt til kr 1 mill i BKK Produksjon AS og kr 0,5 mill i BKK Varme AS. Virkningen av endret prinsipp på egenkapitalen for BKK -konsernet er vist nedenfor. Egenkapitalen Nettoeffekt av prinsippendring Egenkapital Metoder for konsolidering Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Datterselskaper som er konsolidert i konsernet, vises i note 8. Alle interne resultat- og balanseposter er utlignet. Ved konsolideringen er aksjenes pålydende eliminert mot datterselskapenes aksjekapital for selskaper stiftet av morselskapet. For øvrige selskaper er anskaffelseskost eliminert mot egenkapital på kjøpstidspunktet. Ved omregning til NOK for utenlandske tilknyttede selskaper benyttes gjennomsnittskurs for resultatposter og dagskurs (31.12.) for balanseposter. Omregningsdifferanse er i konsernbalanse ført mot egenkapitalen.

2 I tillegg til datterselskapene er også resultatandeler for tilknyttede selskaper innarbeidet. Tilknyttede selskap defineres som selskap hvor konsernet har en eierandel på %, og hvor andelen er av langsiktig strategisk karakter og hvor konsernet har en betydelig innflytelse. Oversikt over hvilke selskap som er definert som tilknyttet selskap, fremgår av note 8. Investeringer i tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Eierandel i tilknyttede selskaper er medtatt som anleggsmiddel i balansen til kostpris regulert for andel av akkumulert resultat etter skatt, mottatt utbytte og avskrivninger på merverdier. Andel av tilknyttede selskapers resultat etter skatt korrigert for avskrivninger av merverdier, vises separat i resultatregnskapet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn ref dog splitt i note 16. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på verdifall for eiendelen. Det foretas da en beregning av gjenvinnbart beløp som er det høyeste av diskonterte fremtidige kontantstrømmer og estimert salgspris fratrukket salgskostnader. Dersom beregningen viser en lavere verdi enn regnskapsført verdi, nedskrives eiendelen til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi og endres ikke ved renteendring. Utstedte ihendehaverobligasjoner balanseføres etter fradrag av beholdning av egne obligasjoner som er vurdert til pålydende. Renter for egne obligasjoner i løpet av året er på tilsvarende måte ført som reduksjon av finanskostnader. Kursforskjeller ved kjøp og salg resultatføres løpende. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi og endres ikke ved renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige lineære avskrivninger. Avskrivninger foretas fra og med det året anleggsmidlene tas i bruk. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes til tilvirkningskost. Renter i anleggsperioden aktiveres. Rentene beregnes som et gjennomsnitt av selskapets innlånskostnader. Immaterielle eiendeler Ved overtagelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger virksomhetens bokførte verdier av identifiserbare eiendeler og gjeld blir differansen oppført som ervervet goodwill. BKK har fallrettigheter i 8 ulike vassdrag med bokført verdi på til sammen 218

3 mill. kroner. Disse fallrettighetene betraktes som evigvarende og avskrives derfor ikke. Spesifikasjon over immaterielle eiendeler fremgår av note 6. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskap. Investeringer i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i morselskapets regnskap. Investeringer i tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene i tilknyttede selskaper og anleggsaksjer blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler i aksjefond som inngår i en handelsportefølje, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre rentebærende finansplasseringer vurderes samlet som en portefølje til markedspris. Finansielle instrumenter Selskapet har finansielle instrumenter knyttet til krafthandel, terminsalg av valuta og rentestyring. Med finansielle instrumenter innen krafthandelen menes finansielle bilaterale kontrakter, terminmarkedskontrakter (futures og forwards) og opsjoner. Terminsalget av valuta er knyttet til forventet euroinntekt fra salg av kraft. Når det gjelder regnskapsføringen, vises til avsnittet om inntektsføring av krafthandel og valutaterminer nedenfor. Selskapet har inngått rentebytteavtaler for å oppnå ønsket rentebindingstid på innlånssiden. Nettoeffekt av inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene, resultatføres løpende. Beholdning av driftsmateriell Beholdning av driftsmateriell er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. For nettleiefordringer estimeres en avsetning basert på erfaringstall for tap.

4 Pensjoner for ytelsesplaner Pensjonsforpliktelser er beregnet iht. retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader NRS 6 A. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av anbefalinger fra Norsk Regnskaps Stiftelse når det gjelder diskonteringsrente, forventet lønnsvekst og G regulering. Overfinansierte ordninger er i sin helhet vurdert å representere en overfinansiering som i ettertid kan nyttiggjøres. Spesifikasjon av pensjonskostnad og forpliktelser er vist i note 14. Alle estimatavvik (aktuarielle gevinster og tap) føres løpende mot egenkapitalen. Skatt Kraftnæringen er underlagt fire forskjellige skattetyper. Dette er alminnelig skatt på overskudd, grunnrenteskatt, naturressursskatt og eiendomsskatt basert på særskilte takseringsprinsipper for kraftverk. Eiendomsskatt er klassifisert som driftskostnad i resultatregnskapet. Overskuddsskatt: Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres direkte mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) og endring i utsatt skatt (28 % av endring i midlertidige forskjeller). Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Utsatt skattefordel vil bare bli balanseført i den grad det er sannsynliggjort at fordelen vil bli realisert i fremtiden. Naturressursskatt: Kraftproduksjon er pålagt naturressursskatt med 1,1 øre pr. kwh til kommunen og 0,2 øre til fylkesmannen, totalt 1,3 øre pr. kwh. Grunnlaget for naturressursskatten er gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten blir samordnet med overskuddsskatten slik at naturressursskatt som overstiger overskuddsskatten er en forskuddsbetalt skatt som fremføres med rentegodtgjørelse.

5 Grunnrenteskatt: Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk med en samlet merkeytelse på over kva. Denne skatten kommer i tillegg til alminnelig skatt på overskudd. Grunnrente er avkastning utover normalavkastning. For å skjerme normalavkastningen fra grunnrenteskatt, gis det et fradrag kalt friinntekt. Denne beregnes på basis av årets gjennomsnittlige skattemessige verdier multiplisert med en normrente. Inntektene i grunnrenten er normerte inntekter, hovedsakelig basert på spotpriser. Det kan derfor være vesentlige forskjeller på den inntekten og faktisk oppnådd inntekt. Skattekostnaden for grunnrente består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. I utsatt skatt tas hensyn til tre forhold Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier for kraftverk Akkumulerte negative grunnrenteinntekter Midlertidige forskjeller vedrørende netto pensjonsforpliktelser knyttet til kraftverkene BKK har alltid benyttet nominelle skattesats 27 % ved aktivering av utsatt skatt. Ved aktivering av negativ grunnrenteinntekt før 2006 ble det lagt til grunn en 15 års tidshorisont. Fra 2006 er vurdering av aktivering av negativ grunnrente endret. Den delen av den akkumulerte negative grunnrente som på basis av de mest sannsynlige forutsetningene kan nyttiggjøres i en 10 års periode, blir aktivert med nominell sats 27 %. De endringer dette medfører er behandlet som endring av regnskapsestimat og er resultatført. Utsatt grunnrenteskatt av pensjonsforpliktelser er tatt med i balansen første gang i 2006 og er resultatført. Friinntekten er behandlet som permanent forskjell. Anleggsbidrag Anleggsbidrag som skal hel- eller delfinansiere BKKs anlegg, er ført til fradrag på kostprisen. Andel i Sima kraftverk Sima Kraftverk opereres av Statkraft. Statkraft, BKK og SKL har henholdsvis 65 %, 26,25 % og 8,75 % eierandel i kraftverket. Andeler i Sima kraftverk vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger. Avskrivningene foretas lineært og inngår i posten ordinære avskrivninger. Salg av energi fra Sima inngår i posten energisalg, mens kostnadene iht. eierandel inngår i posten andre driftskostnader. BKK beskattes direkte for eierandelen i Sima kraftverk, slik at betalbare skatter inkluderer andelen i Sima.

6 Inntektsføring a) Kraftproduksjon Kraftproduksjonen i BKK blir inntektsført med produsert volum multiplisert med salgspris. Sikring BKK prissikrer kraftproduksjonen ved inngåelse av fysiske og finansielle kontrakter. All fysisk og finansiell handel som ligger innenfor egen produksjonsevne og gjøres med intensjon av sikring, regnskapsføres som sikring. Som sikring regnes netto av salgs- og kjøpsposisjoner. Tap/gevinst på finansielle sikringskontrakter, beregnet som marginen mellom kontraktspris og spotpris, bokføres i leveringsperioden for underliggende produkt og presenteres som en korreksjon til kraftsalgsinntekten. Det inngås valutaterminkontrakter for å sikre kraftsalg som prisfastsettes i euro. Effektiv sikring oppnås ved rullering av valutaterminkontraktene gjennom leveringsåret. Tap/gevinst på valutaterminkontrakter, beregnet som marginen mellom kontraktkurs og spotkurs for valutaen, bokføres i regnskapsåret kontrakten kommer til oppgjør og presenteres som en korreksjon til kraftsalgsinntektene. Trading BKK har egne porteføljer med finansielle salgs- og kjøpskontrakter. Disse kontraktene regnskapsføres som markedsbasert finansielt omløpsmiddel og verdsettes etter virkelig verdi. Opsjonspremier Det handles opsjoner i meget begrenset omfang. Betalt og mottatt opsjonspremie for fremtidige kraftleveranser til avtalte betingelser avsettes i balansen og blir resultatført i takt med når leveranse realiseres, eventuelt på det tidspunkt opsjonen bortfaller, eller på det tidspunktet det blir inngått en motforretning, eller når det blir klart at opsjonen har en lavere verdi enn betalt premie. Opsjoner i sikringsporteføljen vurderes til anskaffelseskost, mens opsjoner i tradingporteføljene markedsvurderes. b) Nettinntekter Nettvirksomheten blir regulert av myndighetene, ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlige inntektsrammer for hvert selskap. Inntektsrammen skal gi dekning for netteiers faktiske kostnader, samt gi grunnlag for en rimelig avkastning på investert kapital. NVE fastsatte i 2002 inngangsverdier for årlige inntektsrammer for reguleringsperioden De årlige inntektsrammer er i tillegg gitt ved kraftpris, rentenivå, generell prisstigning og effektiviseringskrav på 1,74 %. Hvert år beregnes avviket mellom faktiske

7 tariffinntekter og tillatt inntekt, i form av en mer-/mindreinntekt. Akkumulert mer-/mindreinntekt (saldo) regnskapsføres som henholdsvis gjeld til nettkundene eller fordring på nettkundene. Akkumulert mer-/ mindreinntekt renteberegnes iht. rente- sats og prinsipper fastsatt av NVE. Tilbakeføring av mer-/mindreinntekt skjer gjennom justering av nettariffene. Fra 2007 har NVE innført nytt nettreguleringsregime der inntektene er mer normregulert. c) Teleinntekter m. m BKK selger boligalarm, samt bredbånd, internett og datakommunikasjonsløsninger til privat, borettslag - og bedriftsmarkedet, herunder offentlige etater. I tillegg selges kabel-tv-produkter i borettslagsmarkedet. Produktene blir forskuddsfakturert per måned, - kvartal og halvår. Inntektene periodiseres lineært per måned i henhold til leveransen til kunden. BKK har også mottatt engangsforskudd for fremtidig leierett i deler av selskapets nett. Leieinntektene periodiseres over leierettens levetid. Magasinbeholdninger I samsvar med etablert praksis i bransjen, er magasinbeholdninger ikke tatt med i balansen. Informasjon om magasinbeholdningen er tatt inn i note 19. Erstatninger Løpende årlige erstatninger til grunneiere i samband med kraftutbygging kostnadsføres. Det er ikke foretatt avsetninger til å dekke slike fremtidige forpliktelser. Vedlikehold Vedlikehold omfatter periodisk vedlikehold og ordinært vedlikehold. Regnskapsføring av periodisk vedlikehold er beskrevet under endring regnskapsprinsipp ref innledning. Ordinært vedlikehold kostnadsføres når de påløper, da utgiftene anses å påløpe jevnt over anleggsmidlenes levetid. Påkostninger som øker anleggsmidlenes fremtidige inntjening, er aktivert. Produksjon og porteføljeforvaltning BKK har som målsetting å maksimere verdien av sin kraftproduksjon gjennom å vurdere verdien av tilgjengelig vann mot den faktiske og den forventede fremtidige spotpris. Dette blir gjort uavhengig av inngåtte kontrakter. BKK benytter i hovedsak finansielle kontrakter til å sikre den underliggende produksjonen i form av inngåelse av salgs- eller kjøpsposisjoner. Selskapets strategi er å innta salgsposisjoner for dermed å sikre prisen på en nærmere fastsatt andel av fremtidig planlagt produksjon. Dersom forutsetningene endrer seg og det viser seg at BKK har en for høy sikret posisjon, blir det inngått kjøpsposisjoner for å korrigere sikringsnivået.

8 BKK har fysiske kontraktsforpliktelser av varierende varighet til innenlandske kunder. BKK har ingen langsiktige fysiske kjøpsforpliktelser av vesentlig betydning. Ved utgangen av 2006 er i underkant av 50 % av forventet egenproduksjon for 2006 prissikret. For 2005 var tilsvarende tall i underkant av 40 %. Større salgskontrakter av lenger varighet er ikke inngått i Nye kontrakter har nesten utelukkende blitt inngått etter standardiserte leveringsbetingelser og clearet gjennom Nord Pool. Konsesjonsavgifter Det innbetales årlig konsesjonsavgifter til stat og kommuner. NVE fastsetter kraftgrunnlaget for hver enkelt konsesjon. Kraftgrunnlag er en rent teoretisk beregning av effekten som kraftverket kan gi, og beregnes uavhengig av kraftverkets faktiske produksjonskapasitet. Avgiftssats fastsettes av Olje og energi-departementet og reguleres hvert 5 år. Prinsipper for kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metoden. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.

9 Annen godtgjørelsebilordning m.m. Sum lønn og annen godtgjørelse Ytelser til ledende ansatte i 2006 Lønn Konsernledelsen: konsernsjef Atle Neteland konserndirektør Økonomi Birger C Schønberg konserndirektør Organisasjon Jostein Søfteland konserndirektør Kommunikasjon Mona Mekki konserndirektør Forretningsutvikling Lise Reinertsen konserndirektør Energi K.A. Eliassen til konserndirektør Energi Wenche Teigland fra konserndirektør Nett Øivind Torkildsen konserndirektør Kunde Bjarne Skaar Ytelser til ledende ansatte i 2006 Pensjonskostnader Konsernledelsen: konsernsjef Atle Neteland konserndirektør Økonomi Birger C Schønberg konserndirektør Organisasjon Jostein Søfteland konserndirektør Kommunikasjon Mona Mekki konserndirektør Forretningsutvikling Lise Reinertsen konserndirektør Energi K.A. Eliassen til konserndirektør Energi Wenche Teigland fra konserndirektør Nett Øivind Torkildsen konserndirektør Kunde Bjarne Skaar Konsernsjef: Pensjonsalder 65 år. Plikt til å fratre med førtidspensjon etter fylte 60 år om arbeidsgiver så ønsker. Rett til etter eget ønske å fratre med førtidspensjon etter fylte 60 år. Begrensninger vedrørende arbeidsoppdrag for andre arbeidsgivere frem til fylte 65 år. Ytelser ved fratredelse før 65 år: 100 % av pensjonsgrunnlaget (ikke begrenset av 12 G) det første året, og deretter avtrapping ned til 66 % ved fylte 65 år. Etter fylte 65 år gjelder vedtektene i den generelle pensjonsordningen vedrørende avkorting av pensjon for eventuell manglende full opptjeningstid (30 år), men pensjonsgrunnlaget er ikke begrenset av 12 G. Konsernsjef har ingen avtale om bonus eller opsjonsrettigheter. Pensjonsordning for øvrige i konsenledelsen (som har slik avtale): Plikt til å fratre etter fylte 60 år om arbeidsgiver så ønsker og overføring til rådgiverstilling. Kan etter eget ønske fratre etter fylte 62 år med 66 % av pensjonsgrunnlaget (ikke begrenset av 12 G). Begrensninger vedrørende arbeidsoppdrag for andre arbeidsgivere frem til fylte 65 år. Etter fylte 65 år gjelder vedtektene i den generelle pensjonsordningen vedrørende avkorting av pensjon for eventuell manglende full opptjeningstid (30 år), men pensjonsgrunnlaget er ikke begrenset av 12 G. Styret Honorar Martin Smith-Sivertsen, styreleder Torill Selsvold Nyborg Anne Gine Hestetun Hermann Saue Brit A. Bennett Tone Hernes Svein Davidsen Harald Matre Ingun Marie Leikvoll Erik Spildo Reidar Sekkingstad Styremedlemmer som er ansatt i Statkraftkonsernet, mottar ikke styrehonorar. Revisor Konsern BKK AS Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgiving * 66 9 Andre tjenester utenfor revisjonen * Sum *) Delvis utført av Deloitte Advokater DA som er et samarbeidende selskap med Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS.

10 Note 5 - Annen driftskostnad (Beløp i 1000 kr) Konsern BKK AS Avgifter og erstatninger Verktøy, utstyr, materiell Eksterne entreprenørtjenester Telekommunikasjon og porto Husleie og andre kostnader eiendom Kostnader transportmidler Reise og diett Kjøp av diverse tjenester Reparasjon, vedlikehold Arbeid ved konsulent Andel driftskostnader Sima Kraftverk Markedsføring, informasjon Diverse driftskostnader Sum Note 6 - Immaterielle eiendeler (Beløp i 1000 kr) BKK Konsern Vassdrags- Goodwill Goodwill Goodwill rettigheter Vestnorsk Enøk AS BKK Marked AS Total Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 20,00 % 20,00 % 20,00 % Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær

11 Note 7 - Varige driftsmidler (Beløp i 1000 kr) BKK AS Transportmidler Andre bygg Anlegg Total Invent., Maskiner og anlegg under utførelse IT utstyr/progr.v. utførelse Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler i året Tilgang egentilvirkede driftsmidler i året Overført til annen driftsmiddelgruppe Avgang til anskaffelseskost i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Av-, nedskrivninger og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Årets aktiverte renter Akkumulerte aktiverte renter Prosentsats for ordinære avskrivninger 3-33% 2-20% Økonomisk levetid 3-30 år 5-50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær BKK Konsern Transportmidler Produksjonsanl. Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett Fjernvarme Teleanlegg Anlegg Total Invent., Maskiner Driftssentral under utførelse IT utstyr/progr.v. Andre bygg/anl. utførelse Anskaffelseskost Anskaffelseskost 1.1 Periodisk vedlikehold Ny Anskaffelsesskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler i året Tilgang egentilvirkede driftsmidler i året Overført til annen driftsmiddelgruppe Avgang til anskaffelseskost i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Av-, nedskrivninger og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger 1) Årets aktiverte renter Akkumulerte aktiverte renter Prosentsats for ordinære avskrivninger 3,33-33,3% 1,5-4 % 2,86-4 % 2,86-4 % 2,86-4 % 2-4% 2-10% Økonomisk levetid 3-30 år år år år år år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 1) En del trådløse teleanlegg i konsesjonsområdet til BKK Marked AS er nedskrevet med kr Nedskriving er begrunnet dels med kundeavgang og dels med overførsel til forbedret ADSL teknologi i området. Nedskrivning av anlegg under utførelse med kr knytter seg til prosjektering av linje Samnanger - Arna. Nedskriving er begrunnet med usikkerhet knyttet til fremtidig inntjening og utbyggingsplaner.

12 Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap, felles kontrollert virksomhet (Beløp i 1000 kr) Datterselskaper Anskaffelsestids- Forretningskontor Eierandel % Endret Eierandel % punkt eierandel BKK Produksjon AS 1996 Bergen 100,00 0,00 100,00 BKK Nett AS 1996 Bergen 100,00 0,00 100,00 BKK Varme AS 1997 Bergen 51,00 0,00 51,00 BKK Rådgiving AS 2001 Bergen 100,00 0,00 100,00 BKK Marked AS 2000 Bergen 100,00 0,00 100,00 BKK Kundeservice AS 2004 Bergen 100,00 0,00 100,00 Vestnorsk Enøk AS 1994 Bergen 77,74 4,62 82,36 Datterselskap BKK Produksjon BKK Nett AS Vestnorsk BKK Varme BKK Marked BKK Rådgiving BKK Kunde- Sum AS Enøk AS AS AS AS service AS datterselskap Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi Utgående balanse Prinsippendring periodisk vedlikehold Inngående balanse Konsesjonskraft Årets løpende estimatavvik vedr. pensjoner (etter skatt) Eiendomskatt Grunnrenteskatt Tilgang i året Andel årets resultat Tilbakeført aktivert fortjeneste Overføringer til/fra selskapet ( utbytte, konsernbidrag) Utgående balanse Herav saldo merverdi pr Herav saldo goodwill pr Tilknyttet selskap Anskaffelsestids- Forretningskontor Eierandel % Endret Eierandel % Balanseført Nedskrevet Selskapets Selskapets Selskapene regnskapsføres etter kostmetoden punkt eierandel verdi på investeringen EK resultat 2005 i morselskapets regnskap Fjordkraft AS 1996 Bergen 48,85-48, Tafjord Kraft AS 1999 Ålesund 43,12-43, Sunnhordland Kraftlag AS 1996/2000 Leirvik 33,44-33, Gasnor AS 2004 Karmøy 20,00-20, Sognekraft AS 2000 Vik 44,44-44, Sunnfjord Energi AS 2000 Førde 37,45-37, Himal Power Ltd** 1999 Nepal 23,00-23, Sund Energi AS 2002 Skogsvåg 42,92-42, Småkraft AS * 2002 Bergen 20,00-20,00 0, Sogn og Fjordane Energi AS 2001 Sandane 38,51-38, Stemmeandel er lik eierandel * Eierandel i Småkraft ble i 2006 solgt til BKK Produksjon

13 BKK Konsern Tilknyttede selskaper Fjordkraft AS Sunnhordland Tafjord Sognekraft Sunnfjord Sogn og Fj. Himal Power Gasnor AS Delsum 1 Kraftlag AS Kraft AS AS Energi As Energi AS Ltd* Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi Inngående balanse Tilgang i året Skatt vedr. utbytte Andel årets resultat Korreksjon vedr. resultatandel forrige år Avskriving merverdi Overføringer til/fra selskapet ( utbytte) Avgang til bokført verdi Agio ført mot EK Andre endringer ført mot EK Utgående balanse Herav saldo merverdi pr Herav saldo goodwill pr Tilknyttede selskap frts. Delsum 1 Sund Småkraft AS Sum Feios Småkraft AS Tafjord Kjøsnesfjorden Sum Energi AS Tilknyt. Selskap Mimer AS Kraftverk Tilknyt. Selskap BKK AS konsern Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi Inngående balanse Tilgang i året Skatt vedr. utbytte Andel årets resultat Korreksjon vedr. resultatandel forrige år Avskriving merverdi Overføringer til/fra selskapet (utbytte) Avgang til bokført verdi Agio ført mot EK Andre endringer ført mot EK Utgående balanse Herav saldo merverdi pr Herav saldo goodwill pr **) Himal Power LTD (HPL) eier og driver vannkraftverket Khimti I i Nepal. Kraftverket ble satt i drift og skal etter 50 år vederlagsfritt tilfalle staten Nepal. Kraftverket vil da være fullt avskrevet. Som et ledd i finansieringen av prosjektet ble det avtalt at entreprenører og utstyrsleverandører har rett til etteroppgjør/bonus på til sammen 9,37 mill. USD utover de byggekostnadene som er belastet HPL. Når HPL kom i posisjon til å utbetale utbytte, skulle dette beløpet gjøres opp før eierne kunne ta ut utbytte til eget formål. BKK AS har mottatt utbytte fra HPL fom og har benyttet mottatt utbytte til etteroppgjør med entreprenører og leverandører. Utbetalt utbytte fom tilfaller i sin helhet aksjonærer og NDF. NDF har bidratt med kapital til prosjektet. Dette innebærer at NDF har rett til å motta andel av utbytte istedenfor renter på kapitalinnskuddet, men uten å ha noen andel av stemmene i selskapet. Som følge av dette er BKKs andel av utbyttet redusert fra 23, 0% til 20,4449%. Til gjengjeld blir HPLs regnskap ikke belastet med rentekostnader til NDF. I BKKs regnskap inntektsføres fom ,4449% resultatandel fra HPL.

14 Note 9 - Aksjer og andeler i andre foretak (Beløp i 1000 kr) Konsern BKK AS Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi EM-Systemer AS 16,6 % ,6 % Modalen Næringsbygg AS 7,3 % ,3 % Vestkraft AS 16,7 % ,7 % Bredbåndsalliansen AS 16,7 % ,7 % Vestavind Kraft AS 14,0 % Easy Connect AS 0,4 % Enivest AS 13,0 % Sarsia Seed AS 17,6 % ,6 % Aksjer i andre selskaper Sum aksjer og andeler Note 10 - Markedsbaserte aksjer og aksjefond (Beløp i 1000 kr) Anskaffelseskost Markedsverdi / Verdiendring fra Realisasjonsverdi anskaffelse Markedsbaserte aksjer og aksjefond Realisert verdiendring i Markedsbaserte aksjer og aksjefond Resultatførte verdiendringer for markedsbaserte aksjer og aksjefond i Note 11 - Øvrige finansielle anleggsmidler (Beløp i 1000 kr) Konsern BKK AS BKK Pensjonskasse - egenkapitalinnskudd * Utlån til andre Forskuddsbetalt rett til termisk energi ** Forskuddsbetalt leie Hodnaberg Kraftverk *** Andre finansielle anleggsmidler Sum *) BKK har forpliktet seg til å tilføre BKK Pensjonskasse tilstrekkelig kapital slik at kapitaldekningen til enhver tid er i tråd med Pensjonskasseforskriftens bestemmelser om minimum egenkapital, ref note 14. **) BKK Varme har betalt for retten til å motta all leveranse av termisk energi fra forbrenningsanlegget i Rådalen. Beløpet periodiseres over avtaleperioden som er 35 år, frem til Årlig periodiseringskostnad er kr ***) Beløpet periodiseres over levetid på kraftverkets aggregat som er 30 år, frem til

15 Note 12 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon (Beløp i 1000 kr) Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Aksjeklasser Antall Pålydende Bokført A-aksjer B-aksjer C-aksjer sum Aksjer i klasse A kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Aksjer i klasse B er fritt omsettelige. Aksjer i klasse C kan bare eies av slike juridiske personer som til enhver tid kan eie aksjer i selskapet uten at selskapet etter konsesjonslovgivningen mister rettigheter som en følge av at selskapet ikke lenger anses som "offentlig eiet" Stemmerett: 1 stemme pr. aksje i alle tre aksjeklasser. Ved overføring av aksjer har aksjeeiere i samme aksjeklasse forkjøpsrett. Aksjeeiere i andre aksjeklasser har forkjøpsrett dersom ikke aksjeeiere i samme aksjeklasse gjør forkjøpsrett gjeldende. Eierstruktur Aksjonærene i selskapet pr var : A - aksjer B - aksjer C-aksjer SUM Eierandel Bergen kommune ,75 % Askøy kommune ,48 % Lindås kommune ,95 % Fjell kommune ,89 % Sund kommune ,02 % Kvam herad ,90 % Meland kommune ,76 % Radøy kommune ,74 % Voss kommune ,62 % Øygarden kommune ,52 % Austrheim kommune ,43 % Vaksdal kommune ,37 % Gulen kommune ,27 % Fedje kommune ,12 % Høyanger kommune ,12 % Masfjorden kommune ,10 % Granvin herad ,05 % Statkraft Regional Holding AS ,90 % Sum ,00 %

16 Note 13 - Egenkapital (Beløp i 1000 kr) BKK AS Aksjekapital Overkursfond Fond Annen Sum EK Egenkapital Prinsippendring periodisk vedlikehold i DS Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Estimatavvik vedrørende pensjoner i BKK AS Overgang til LO/NHO ordning (etter skatt) i BKK AS Feil tidligere år ført mot egenkapitalen * Direkteføringer mot egenkapital i DS ( ført etter egenkapitalmetoden) ** Årets resultat Foreslått utbytte Egenkapital *) Feil tidligere år består av korreksjon konsesjonskraft 2005, ulike korreksjoner grunnrenteskatt og korreksjon av eiendomskatt fra **) Direkteføringer mot egenkapitalen i DS består av estimatavvik vedr. pensjoner, korreksjon konsesjonskatt 2005, ulike korreksjoner grunnrenteskatt , endring utsatt skattefordel grunnrente og korreksjon eiendomskatt 2005 Konsern Aksjekapital Overkursfond Konsernfond Sum Minoritets- Sum majoritet interesser egenkapital Egenkapital Prinsippendring periodisk vedlikehold Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: - - Estimatavvik vedrørende pensjoner Overgang til LO/NHO ordning (etter skatt) Minoritetens andel av kapitalutvidelse i DS Feil tidligere år ført mot egenkapital * Årets resultat Foreslått utbytte Korrigering kursdifferanse direkte mot EK Direkteføringer mot egenkapitalen i TS ( ført etter egenkapitalmetoden) Egenkapital pr *) Feil tidligere år ført mot egenkapital består av korreksjon konsesjonsskatt 2005, ulike korreksjoner grunnrenteskatt endring utsatt skattefordel grunnrente og korreksjon eiendomskatt 2005

17 Note 14 - Pensjonskostnader (Beløp i 1000 kr) BKK AS - BKK konsernet Pensjonskostnader - midler og forpliktelser. BKK er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. BKK - konsernet implementerte NRS 6 A fra Det benyttes ikke korridorløsning, alle estimatavvik amortiseres umiddelbart og føres rett mot egenkapitalen. BKK har fulgt de anbefalinger Norsk Regnskaps Stiftelse kom med høsten 2006 om mer realistiske aktuarmessige forutsetninger med hensyn på framtidig lønns- og pensjonsvekst. Samtidig er diskonteringsrenten som er brukt en markedsbasert risikofri langsiktig rente. De endrede forutsetninger har medført en betydelig økning i brutto forpliktelser som er ført rett mot egenkapitalen. Virkningen av de skjerpede forutsetninger på selve pensjonskostnaden, årets opptjening og rente på forpliktelsen, kommer først i regnskapet for Når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP) gikk BKK ultimo 2006 inn i fellesordningen LO / NHO. Dette har medført at forpliktelsene som var knyttet til AFP er redusert med 75%. 25% av forpliktelsene står igje til dekning av den egenandel arbeidsgiver skal betale i konkrete pensjoneringstilfeller. Reduksjonen i forpliktelse er ført rett mot egenkapitalen. BKK har etablert egen pensjonskasse som er administrert av Gabler & Partners AS. Aktuarberegninger er utført av aktuar i dette selskap. Pensjonskassen følger regelverket for offentlige pensjonskasser. Pensjonsytelsene er i den sikrede ordning ved full opptjening (30 år) 66% av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G (ca. kr ). De usikrede ordningene består av AFP og driftspensjoner. I noten er AFP og driftspensjoner vist samlet under betegnelsen usikrede ordninger. AFP i BKK følger regelverket for den offentlige AFP - ordning og BKK har gått inn i fellesordningen LO / NHO fra ultimo Driftspensjoner omfatter førtidspensjonister utenom den ordinære AFP - ordning og direktørpensjoner. Beregningene er basert på standard forutsetninger om døds- og uføreutvikling samt andre demografiske faktorer. Forvaltningskapitalen i kassen var ved årsskiftet 1500 mill. kr. Styret i pensjonskassen fastsetter kassens investeringsstrategi. Midlene forvaltes ut fra en strategi som innebærer høy aksjeandel når kassens bufferkapital tillater det og tilsvarende lav andel når risikoevnen til kassen er lav. Strategien skal forsøke å balansere at kassen med stor sannsynlighet når avkastningskravet på 3 % hvert år samtidig som en langsiktig oppnår en høy avkastning ved å ha en høy aksjeandel. Overordnet mål med forvaltningen er å bevare egenkapitalen, deretter å oppnå en høyest mulig avkastning. Ved årsskiftet var andelen aksjer i kassen ca 24,7 %. I tillegg hadde kassen ca 17,1 % i aksjeindeksobligasjoner med 2 % løpende avkastning og høy eksponering mot aksjemarkedet. Reell aksjeeksponering for kassen ved årsskiftet var ca 41 %. Kassen skal minimum ha 50% av midlene i renteinstrumenter. Durasjonen på renteporteføljen var ca 3,4 år. Ved utgangen av året hadde kassen en bufferkapital på ca 25,2 % av forvaltningskapitalen hvora kursreserver utgjorde ca 13,0 %. Markedsmessig avkastning for pensjonskassen var 9,1 % i Bufferkapitalen utgjør 1,4 ganger Kredittilsynets anbefalte stresstest. Risikovektet krav til egenkapital utgjør 49,7 mill. kr. mens egenkapitalen i kassen er 147 mill. kr. Pensjonsordningen i BKK-konsernet omfatter 974 aktive og 670 pensjonister hvorav 36 er førtidspensjonister. I BKK AS er det 128 aktive og 98 pensjonister hvorav 7 er førtidspensjonister. De aktuartekniske beregninger er utført i henhold til standard fra Den Norske Aktuarforening og bygger på følgende forutsetninger: Diskonteringsrente 4,5 % 5,0 % Frivillig avgang 2. Forventet avkastning 6,0 % 6,0 % før 40 år - 3% 3. Lønnsøkning 4,25 % 3,0 % år - 2% 4. G-regulering 4,25 % 3,0 % etter 50 år - 0% 5. Regulering av løpende pensjon 4,25 % 3,0 % 6.Uttakstilbøyelighet AFP 40% ved 62 år 40% ved 62 år

18 BKK AS Sikret Usikrede Sum Sum Sum A. PENSJONSKOSTNAD ordning ordninger Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amort. av forpl. ved planendring Amort. av estimeringstap/(gevinst) Netto pensjonskostnad a. Arbeidsgiveravgift, estimert endring b. Arbeidsgiveravgift, foretakets tilskudd c. Arbeidsgiveravgift, driftsutbetalinger Medlemsinnskudd Total pensjonskostnad B. FINANSIELL STATUS UB 1a. Minimumsforpliktelse b. Verdi av fremtidige lønnsøkninger c. Pensjonsforpliktelse (sum a og b) Verdi av pensjonsmidler Utsatt forpl. tap/gevinst Utsatt forpl. ved planendring/implementering Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arb.g.avg C. ENDRING I NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE 1. Netto pensjonsforpliktelse IB=UB forrige år a Korrigering IB netto/implementering b Arbeidsgiveravgift korr IB/Implementering c Korrigering UB netto d Arbeidsgiveravgift korr UB Pensjonskostnad Foretakets tilskudd inkludert arbeidsgiveravgift Utbetalinger over drift Netto pensjonsforpliktelse UB Sum korrigering/implementering

19 BKK Konsern Sikret Usikrede Sum Sum Sum A. PENSJONSKOSTNAD ordning ordninger Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amort. av forpl. ved planendring Amort. av estimeringstap/(gevinst) Netto pensjonskostnad a. Arbeidsgiveravgift, estimert endring b. Arbeidsgiveravgift, foretakets tilskudd c. Arbeidsgiveravgift, driftsutbetalinger Medlemsinnskudd Total pensjonskostnad B. FINANSIELL STATUS UB 1a. Minimumsforpliktelse b. Verdi av fremtidige lønnsøkninger c. Pensjonsforpliktelse (sum a og b) Verdi av pensjonsmidler Utsatt forpl. tap/gevinst Utsatt forpl. ved planendring/implementering Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arb.g.avg C. ENDRING I NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE 1. Netto pensjonsforpliktelse IB=UB forrige år a Korrigering IB netto/implementering b Arbeidsgiveravgift korr IB/Implementering c Korrigering UB netto d Arbeidsgiveravgift korr UB Pensjonskostnad Foretakets tilskudd inkludert arbeidsgiveravgift Utbetalinger over drift Netto pensjonsforpliktelse UB Sum korrigering/implementering Noteinformasjon Pensjonsopptjening for konsernsjef og konserndirektører

20 Note 15 - Mellomværende med selskap i samme konsern mv. (Beløp i 1000 kr) Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Foretak i samme konsern Konsernbidrag Tilknyttede selskap Sum Kortsiktige fordringer tilknyttede selskaper inngår delvis i postene kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttede selskap Sum Kortsiktig gjeld tilknyttede selskaper inngår i leverandørgjeld

21 Note 16 - Annen langsiktig gjeld (Beløp i hele mill. kr) Sertifikat- og obligasjonslån, Verdipapirnummer Børs-ticker Type Restlån Forfallsår Renteregulering Rente GB Banklån Flytende 3,69 % NO BKK17 Obligasjonslån Flytende 3,96 % NO Sertifikatlån Fast 3,03 % NO BKK66 Sertifikatlån Fast 2,93 % NO BKK67 Sertifikatlån Fast 3,72 % NO Sertifikatlån Fast 3,97 % NO BKK60 Obligasjonslån Flytende 4,05 % NO BKK61 Obligasjonslån Flytende 3,77 % NO BKK54 Obligasjonslån Fast 5,95 % NO BKK55 Obligasjonslån Fast 6,90 % NO Obligasjonslån Fast 5,65 % NO BKK63 Obligasjonslån Flytende 4,08 % SW Banklån Flytende 4,29 % NO BKK62 Obligasjonslån Fast 5,93 % Nordiska Investeringsbanken Banklån Flytende 4,46 % NO BKK64 Obligasjonslån Flytende m/cap 4,07 % NO BKK65 Obligasjonslån Flytende m/cap & floor 3,67 % Sum sertifikat- og obligasjonsgjeld beholdning av egne sertifikater og obligasjoner pr = Annen langsiktig gjeld, BKK-konsern herav forfaller i Konsernet har en kortsiktig trekkfasilitet på 500 mill. kr. på driftskontoen, og en ubenyttet langsiktig trekkfasilitet på 800 mill. kr. med løpetid til Rentebytteavtaler knyttet til obligasjonslånene BKK64 og BKK65. Obligasjonslånet BKK64 betaler flytende rente med CAP 5,40%. Det er inngått inngått en rentebytteavtale slik at BKK betaler flytende rente for obligasjonslånet BKK64 inklusive den tilhørende rentebytteavtalen. Obligasjonslånet BKK65 betaler flytende rente med CAP 5,20% og FLOOR 3,20%. Det er inngått inngått en rentebytteavtale slik at BKK betaler flytende rente for obligasjonslånet BKK65 inklusive den tilhørende rentebytteavtalen. Andre rentebytteavtaler pr BKK mottar BKK betaler Beløp Start Slutt fastrente fastrente mill. kr. SWAP ,95 % SWAP ,21 % SWAP ,25 % SWAP ,18 % SWAP ,09 % SWAP ,93 % SWAP ,69%* SWAP ,03 % SWAP ,05 % SWAP ,02 % SWAP ,98 % SWAP ,99 % FRA ,25 % FRA ,32 % * Endring av fastrente f.o.m. mars 2007 til 5,50% ** Innløst i januar 2006 BKK Produksjon AS har pr inngått valutaterminkontrakter: Oppgjørsår Sum Euro Pålydende Markedsverdi Urealisert mer-/mindreverdi (mill EUR) (EURNOK) (mill. NOK) (mill. NOK) 2007 Solgt Euro 563,79 8, ,36-8, Kjøpt Euro 377,19 8, ,97 4, Solgt Euro 181,33 8, ,28-12, Kjøpt Euro 14,89 7,89 123,05 5, Solgt Euro 94,42 8,24 792,10-13, Kjøpt Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Netto solgt Euro 447 8, ,84

Noter årsrapport 2003

Noter årsrapport 2003 Noter årsrapport 2003 Note 1 -Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet viser konsernets

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

BKK P REGNSKAPSPRINSIPP 2001.doc 14.06.02 2

BKK P REGNSKAPSPRINSIPP 2001.doc 14.06.02 2 NOTER BKK PRODUKSJON AS Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Regnskapsmessig behandling av

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer