Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor."

Transkript

1 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Store enkelttransaksjoner i 2006 Kraftforsyningsanlegg beliggende i Stord kommune ble overdradd til Sunnhordland Kraftlag AS pr Vederlaget utgjorde kr ,-. Differanse mellom vederlaget og de overdradde anleggenes bokførte verdi, kr ,- er kostnadsført i regnskapet for Endring i regnskapsprinsipp. Det er gjort følgende endring i regnskapsprinsipp i 2006: Periodisk vedlikehold. Selskapet har endret regnskapsprinsipp vedrørende periodisk vedlikehold av anleggsmidler. Årsaken til endringen, er harmonisering av regnskapsprinsipper mot IFRS (International Financial Reporting Standard). BKK ønsker regnskapsføring så tett opp til IFRS som mulig. Gjennomført vedlikehold ble tidligere kostnadsført løpende. Etter IFRS er det krav om balanseføring av periodisk vedlikehold, med avskriving over perioden frem til neste tilsvarende vedlikehold er forventet gjennomført. Dette er også en tillatt løsning etter GRS (god regnskapsskikk i Norge). Periodisk vedlikehold som er kostnadsført de siste fem årene er tilbakeført til balansen og avskrives over vedlikeholdsintervallene. Vesentlighetsgrense for periodisk vedlikehold er satt til kr 1 mill i BKK Produksjon AS og kr 0,5 mill i BKK Varme AS. Virkningen av endret prinsipp på egenkapitalen for BKK -konsernet er vist nedenfor. Egenkapitalen Nettoeffekt av prinsippendring Egenkapital Metoder for konsolidering Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Datterselskaper som er konsolidert i konsernet, vises i note 8. Alle interne resultat- og balanseposter er utlignet. Ved konsolideringen er aksjenes pålydende eliminert mot datterselskapenes aksjekapital for selskaper stiftet av morselskapet. For øvrige selskaper er anskaffelseskost eliminert mot egenkapital på kjøpstidspunktet. Ved omregning til NOK for utenlandske tilknyttede selskaper benyttes gjennomsnittskurs for resultatposter og dagskurs (31.12.) for balanseposter. Omregningsdifferanse er i konsernbalanse ført mot egenkapitalen.

2 I tillegg til datterselskapene er også resultatandeler for tilknyttede selskaper innarbeidet. Tilknyttede selskap defineres som selskap hvor konsernet har en eierandel på %, og hvor andelen er av langsiktig strategisk karakter og hvor konsernet har en betydelig innflytelse. Oversikt over hvilke selskap som er definert som tilknyttet selskap, fremgår av note 8. Investeringer i tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Eierandel i tilknyttede selskaper er medtatt som anleggsmiddel i balansen til kostpris regulert for andel av akkumulert resultat etter skatt, mottatt utbytte og avskrivninger på merverdier. Andel av tilknyttede selskapers resultat etter skatt korrigert for avskrivninger av merverdier, vises separat i resultatregnskapet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn ref dog splitt i note 16. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på verdifall for eiendelen. Det foretas da en beregning av gjenvinnbart beløp som er det høyeste av diskonterte fremtidige kontantstrømmer og estimert salgspris fratrukket salgskostnader. Dersom beregningen viser en lavere verdi enn regnskapsført verdi, nedskrives eiendelen til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi og endres ikke ved renteendring. Utstedte ihendehaverobligasjoner balanseføres etter fradrag av beholdning av egne obligasjoner som er vurdert til pålydende. Renter for egne obligasjoner i løpet av året er på tilsvarende måte ført som reduksjon av finanskostnader. Kursforskjeller ved kjøp og salg resultatføres løpende. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi og endres ikke ved renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige lineære avskrivninger. Avskrivninger foretas fra og med det året anleggsmidlene tas i bruk. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes til tilvirkningskost. Renter i anleggsperioden aktiveres. Rentene beregnes som et gjennomsnitt av selskapets innlånskostnader. Immaterielle eiendeler Ved overtagelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger virksomhetens bokførte verdier av identifiserbare eiendeler og gjeld blir differansen oppført som ervervet goodwill. BKK har fallrettigheter i 8 ulike vassdrag med bokført verdi på til sammen 218

3 mill. kroner. Disse fallrettighetene betraktes som evigvarende og avskrives derfor ikke. Spesifikasjon over immaterielle eiendeler fremgår av note 6. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskap. Investeringer i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i morselskapets regnskap. Investeringer i tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene i tilknyttede selskaper og anleggsaksjer blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler i aksjefond som inngår i en handelsportefølje, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre rentebærende finansplasseringer vurderes samlet som en portefølje til markedspris. Finansielle instrumenter Selskapet har finansielle instrumenter knyttet til krafthandel, terminsalg av valuta og rentestyring. Med finansielle instrumenter innen krafthandelen menes finansielle bilaterale kontrakter, terminmarkedskontrakter (futures og forwards) og opsjoner. Terminsalget av valuta er knyttet til forventet euroinntekt fra salg av kraft. Når det gjelder regnskapsføringen, vises til avsnittet om inntektsføring av krafthandel og valutaterminer nedenfor. Selskapet har inngått rentebytteavtaler for å oppnå ønsket rentebindingstid på innlånssiden. Nettoeffekt av inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene, resultatføres løpende. Beholdning av driftsmateriell Beholdning av driftsmateriell er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. For nettleiefordringer estimeres en avsetning basert på erfaringstall for tap.

4 Pensjoner for ytelsesplaner Pensjonsforpliktelser er beregnet iht. retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader NRS 6 A. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av anbefalinger fra Norsk Regnskaps Stiftelse når det gjelder diskonteringsrente, forventet lønnsvekst og G regulering. Overfinansierte ordninger er i sin helhet vurdert å representere en overfinansiering som i ettertid kan nyttiggjøres. Spesifikasjon av pensjonskostnad og forpliktelser er vist i note 14. Alle estimatavvik (aktuarielle gevinster og tap) føres løpende mot egenkapitalen. Skatt Kraftnæringen er underlagt fire forskjellige skattetyper. Dette er alminnelig skatt på overskudd, grunnrenteskatt, naturressursskatt og eiendomsskatt basert på særskilte takseringsprinsipper for kraftverk. Eiendomsskatt er klassifisert som driftskostnad i resultatregnskapet. Overskuddsskatt: Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres direkte mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) og endring i utsatt skatt (28 % av endring i midlertidige forskjeller). Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Utsatt skattefordel vil bare bli balanseført i den grad det er sannsynliggjort at fordelen vil bli realisert i fremtiden. Naturressursskatt: Kraftproduksjon er pålagt naturressursskatt med 1,1 øre pr. kwh til kommunen og 0,2 øre til fylkesmannen, totalt 1,3 øre pr. kwh. Grunnlaget for naturressursskatten er gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten blir samordnet med overskuddsskatten slik at naturressursskatt som overstiger overskuddsskatten er en forskuddsbetalt skatt som fremføres med rentegodtgjørelse.

5 Grunnrenteskatt: Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk med en samlet merkeytelse på over kva. Denne skatten kommer i tillegg til alminnelig skatt på overskudd. Grunnrente er avkastning utover normalavkastning. For å skjerme normalavkastningen fra grunnrenteskatt, gis det et fradrag kalt friinntekt. Denne beregnes på basis av årets gjennomsnittlige skattemessige verdier multiplisert med en normrente. Inntektene i grunnrenten er normerte inntekter, hovedsakelig basert på spotpriser. Det kan derfor være vesentlige forskjeller på den inntekten og faktisk oppnådd inntekt. Skattekostnaden for grunnrente består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. I utsatt skatt tas hensyn til tre forhold Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier for kraftverk Akkumulerte negative grunnrenteinntekter Midlertidige forskjeller vedrørende netto pensjonsforpliktelser knyttet til kraftverkene BKK har alltid benyttet nominelle skattesats 27 % ved aktivering av utsatt skatt. Ved aktivering av negativ grunnrenteinntekt før 2006 ble det lagt til grunn en 15 års tidshorisont. Fra 2006 er vurdering av aktivering av negativ grunnrente endret. Den delen av den akkumulerte negative grunnrente som på basis av de mest sannsynlige forutsetningene kan nyttiggjøres i en 10 års periode, blir aktivert med nominell sats 27 %. De endringer dette medfører er behandlet som endring av regnskapsestimat og er resultatført. Utsatt grunnrenteskatt av pensjonsforpliktelser er tatt med i balansen første gang i 2006 og er resultatført. Friinntekten er behandlet som permanent forskjell. Anleggsbidrag Anleggsbidrag som skal hel- eller delfinansiere BKKs anlegg, er ført til fradrag på kostprisen. Andel i Sima kraftverk Sima Kraftverk opereres av Statkraft. Statkraft, BKK og SKL har henholdsvis 65 %, 26,25 % og 8,75 % eierandel i kraftverket. Andeler i Sima kraftverk vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger. Avskrivningene foretas lineært og inngår i posten ordinære avskrivninger. Salg av energi fra Sima inngår i posten energisalg, mens kostnadene iht. eierandel inngår i posten andre driftskostnader. BKK beskattes direkte for eierandelen i Sima kraftverk, slik at betalbare skatter inkluderer andelen i Sima.

6 Inntektsføring a) Kraftproduksjon Kraftproduksjonen i BKK blir inntektsført med produsert volum multiplisert med salgspris. Sikring BKK prissikrer kraftproduksjonen ved inngåelse av fysiske og finansielle kontrakter. All fysisk og finansiell handel som ligger innenfor egen produksjonsevne og gjøres med intensjon av sikring, regnskapsføres som sikring. Som sikring regnes netto av salgs- og kjøpsposisjoner. Tap/gevinst på finansielle sikringskontrakter, beregnet som marginen mellom kontraktspris og spotpris, bokføres i leveringsperioden for underliggende produkt og presenteres som en korreksjon til kraftsalgsinntekten. Det inngås valutaterminkontrakter for å sikre kraftsalg som prisfastsettes i euro. Effektiv sikring oppnås ved rullering av valutaterminkontraktene gjennom leveringsåret. Tap/gevinst på valutaterminkontrakter, beregnet som marginen mellom kontraktkurs og spotkurs for valutaen, bokføres i regnskapsåret kontrakten kommer til oppgjør og presenteres som en korreksjon til kraftsalgsinntektene. Trading BKK har egne porteføljer med finansielle salgs- og kjøpskontrakter. Disse kontraktene regnskapsføres som markedsbasert finansielt omløpsmiddel og verdsettes etter virkelig verdi. Opsjonspremier Det handles opsjoner i meget begrenset omfang. Betalt og mottatt opsjonspremie for fremtidige kraftleveranser til avtalte betingelser avsettes i balansen og blir resultatført i takt med når leveranse realiseres, eventuelt på det tidspunkt opsjonen bortfaller, eller på det tidspunktet det blir inngått en motforretning, eller når det blir klart at opsjonen har en lavere verdi enn betalt premie. Opsjoner i sikringsporteføljen vurderes til anskaffelseskost, mens opsjoner i tradingporteføljene markedsvurderes. b) Nettinntekter Nettvirksomheten blir regulert av myndighetene, ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlige inntektsrammer for hvert selskap. Inntektsrammen skal gi dekning for netteiers faktiske kostnader, samt gi grunnlag for en rimelig avkastning på investert kapital. NVE fastsatte i 2002 inngangsverdier for årlige inntektsrammer for reguleringsperioden De årlige inntektsrammer er i tillegg gitt ved kraftpris, rentenivå, generell prisstigning og effektiviseringskrav på 1,74 %. Hvert år beregnes avviket mellom faktiske

7 tariffinntekter og tillatt inntekt, i form av en mer-/mindreinntekt. Akkumulert mer-/mindreinntekt (saldo) regnskapsføres som henholdsvis gjeld til nettkundene eller fordring på nettkundene. Akkumulert mer-/ mindreinntekt renteberegnes iht. rente- sats og prinsipper fastsatt av NVE. Tilbakeføring av mer-/mindreinntekt skjer gjennom justering av nettariffene. Fra 2007 har NVE innført nytt nettreguleringsregime der inntektene er mer normregulert. c) Teleinntekter m. m BKK selger boligalarm, samt bredbånd, internett og datakommunikasjonsløsninger til privat, borettslag - og bedriftsmarkedet, herunder offentlige etater. I tillegg selges kabel-tv-produkter i borettslagsmarkedet. Produktene blir forskuddsfakturert per måned, - kvartal og halvår. Inntektene periodiseres lineært per måned i henhold til leveransen til kunden. BKK har også mottatt engangsforskudd for fremtidig leierett i deler av selskapets nett. Leieinntektene periodiseres over leierettens levetid. Magasinbeholdninger I samsvar med etablert praksis i bransjen, er magasinbeholdninger ikke tatt med i balansen. Informasjon om magasinbeholdningen er tatt inn i note 19. Erstatninger Løpende årlige erstatninger til grunneiere i samband med kraftutbygging kostnadsføres. Det er ikke foretatt avsetninger til å dekke slike fremtidige forpliktelser. Vedlikehold Vedlikehold omfatter periodisk vedlikehold og ordinært vedlikehold. Regnskapsføring av periodisk vedlikehold er beskrevet under endring regnskapsprinsipp ref innledning. Ordinært vedlikehold kostnadsføres når de påløper, da utgiftene anses å påløpe jevnt over anleggsmidlenes levetid. Påkostninger som øker anleggsmidlenes fremtidige inntjening, er aktivert. Produksjon og porteføljeforvaltning BKK har som målsetting å maksimere verdien av sin kraftproduksjon gjennom å vurdere verdien av tilgjengelig vann mot den faktiske og den forventede fremtidige spotpris. Dette blir gjort uavhengig av inngåtte kontrakter. BKK benytter i hovedsak finansielle kontrakter til å sikre den underliggende produksjonen i form av inngåelse av salgs- eller kjøpsposisjoner. Selskapets strategi er å innta salgsposisjoner for dermed å sikre prisen på en nærmere fastsatt andel av fremtidig planlagt produksjon. Dersom forutsetningene endrer seg og det viser seg at BKK har en for høy sikret posisjon, blir det inngått kjøpsposisjoner for å korrigere sikringsnivået.

8 BKK har fysiske kontraktsforpliktelser av varierende varighet til innenlandske kunder. BKK har ingen langsiktige fysiske kjøpsforpliktelser av vesentlig betydning. Ved utgangen av 2006 er i underkant av 50 % av forventet egenproduksjon for 2006 prissikret. For 2005 var tilsvarende tall i underkant av 40 %. Større salgskontrakter av lenger varighet er ikke inngått i Nye kontrakter har nesten utelukkende blitt inngått etter standardiserte leveringsbetingelser og clearet gjennom Nord Pool. Konsesjonsavgifter Det innbetales årlig konsesjonsavgifter til stat og kommuner. NVE fastsetter kraftgrunnlaget for hver enkelt konsesjon. Kraftgrunnlag er en rent teoretisk beregning av effekten som kraftverket kan gi, og beregnes uavhengig av kraftverkets faktiske produksjonskapasitet. Avgiftssats fastsettes av Olje og energi-departementet og reguleres hvert 5 år. Prinsipper for kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metoden. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.

9 Annen godtgjørelsebilordning m.m. Sum lønn og annen godtgjørelse Ytelser til ledende ansatte i 2006 Lønn Konsernledelsen: konsernsjef Atle Neteland konserndirektør Økonomi Birger C Schønberg konserndirektør Organisasjon Jostein Søfteland konserndirektør Kommunikasjon Mona Mekki konserndirektør Forretningsutvikling Lise Reinertsen konserndirektør Energi K.A. Eliassen til konserndirektør Energi Wenche Teigland fra konserndirektør Nett Øivind Torkildsen konserndirektør Kunde Bjarne Skaar Ytelser til ledende ansatte i 2006 Pensjonskostnader Konsernledelsen: konsernsjef Atle Neteland konserndirektør Økonomi Birger C Schønberg konserndirektør Organisasjon Jostein Søfteland konserndirektør Kommunikasjon Mona Mekki konserndirektør Forretningsutvikling Lise Reinertsen konserndirektør Energi K.A. Eliassen til konserndirektør Energi Wenche Teigland fra konserndirektør Nett Øivind Torkildsen konserndirektør Kunde Bjarne Skaar Konsernsjef: Pensjonsalder 65 år. Plikt til å fratre med førtidspensjon etter fylte 60 år om arbeidsgiver så ønsker. Rett til etter eget ønske å fratre med førtidspensjon etter fylte 60 år. Begrensninger vedrørende arbeidsoppdrag for andre arbeidsgivere frem til fylte 65 år. Ytelser ved fratredelse før 65 år: 100 % av pensjonsgrunnlaget (ikke begrenset av 12 G) det første året, og deretter avtrapping ned til 66 % ved fylte 65 år. Etter fylte 65 år gjelder vedtektene i den generelle pensjonsordningen vedrørende avkorting av pensjon for eventuell manglende full opptjeningstid (30 år), men pensjonsgrunnlaget er ikke begrenset av 12 G. Konsernsjef har ingen avtale om bonus eller opsjonsrettigheter. Pensjonsordning for øvrige i konsenledelsen (som har slik avtale): Plikt til å fratre etter fylte 60 år om arbeidsgiver så ønsker og overføring til rådgiverstilling. Kan etter eget ønske fratre etter fylte 62 år med 66 % av pensjonsgrunnlaget (ikke begrenset av 12 G). Begrensninger vedrørende arbeidsoppdrag for andre arbeidsgivere frem til fylte 65 år. Etter fylte 65 år gjelder vedtektene i den generelle pensjonsordningen vedrørende avkorting av pensjon for eventuell manglende full opptjeningstid (30 år), men pensjonsgrunnlaget er ikke begrenset av 12 G. Styret Honorar Martin Smith-Sivertsen, styreleder Torill Selsvold Nyborg Anne Gine Hestetun Hermann Saue Brit A. Bennett Tone Hernes Svein Davidsen Harald Matre Ingun Marie Leikvoll Erik Spildo Reidar Sekkingstad Styremedlemmer som er ansatt i Statkraftkonsernet, mottar ikke styrehonorar. Revisor Konsern BKK AS Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgiving * 66 9 Andre tjenester utenfor revisjonen * Sum *) Delvis utført av Deloitte Advokater DA som er et samarbeidende selskap med Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS.

10 Note 5 - Annen driftskostnad (Beløp i 1000 kr) Konsern BKK AS Avgifter og erstatninger Verktøy, utstyr, materiell Eksterne entreprenørtjenester Telekommunikasjon og porto Husleie og andre kostnader eiendom Kostnader transportmidler Reise og diett Kjøp av diverse tjenester Reparasjon, vedlikehold Arbeid ved konsulent Andel driftskostnader Sima Kraftverk Markedsføring, informasjon Diverse driftskostnader Sum Note 6 - Immaterielle eiendeler (Beløp i 1000 kr) BKK Konsern Vassdrags- Goodwill Goodwill Goodwill rettigheter Vestnorsk Enøk AS BKK Marked AS Total Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 20,00 % 20,00 % 20,00 % Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær

11 Note 7 - Varige driftsmidler (Beløp i 1000 kr) BKK AS Transportmidler Andre bygg Anlegg Total Invent., Maskiner og anlegg under utførelse IT utstyr/progr.v. utførelse Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler i året Tilgang egentilvirkede driftsmidler i året Overført til annen driftsmiddelgruppe Avgang til anskaffelseskost i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Av-, nedskrivninger og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Årets aktiverte renter Akkumulerte aktiverte renter Prosentsats for ordinære avskrivninger 3-33% 2-20% Økonomisk levetid 3-30 år 5-50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær BKK Konsern Transportmidler Produksjonsanl. Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett Fjernvarme Teleanlegg Anlegg Total Invent., Maskiner Driftssentral under utførelse IT utstyr/progr.v. Andre bygg/anl. utførelse Anskaffelseskost Anskaffelseskost 1.1 Periodisk vedlikehold Ny Anskaffelsesskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler i året Tilgang egentilvirkede driftsmidler i året Overført til annen driftsmiddelgruppe Avgang til anskaffelseskost i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Av-, nedskrivninger og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger 1) Årets aktiverte renter Akkumulerte aktiverte renter Prosentsats for ordinære avskrivninger 3,33-33,3% 1,5-4 % 2,86-4 % 2,86-4 % 2,86-4 % 2-4% 2-10% Økonomisk levetid 3-30 år år år år år år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 1) En del trådløse teleanlegg i konsesjonsområdet til BKK Marked AS er nedskrevet med kr Nedskriving er begrunnet dels med kundeavgang og dels med overførsel til forbedret ADSL teknologi i området. Nedskrivning av anlegg under utførelse med kr knytter seg til prosjektering av linje Samnanger - Arna. Nedskriving er begrunnet med usikkerhet knyttet til fremtidig inntjening og utbyggingsplaner.

12 Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap, felles kontrollert virksomhet (Beløp i 1000 kr) Datterselskaper Anskaffelsestids- Forretningskontor Eierandel % Endret Eierandel % punkt eierandel BKK Produksjon AS 1996 Bergen 100,00 0,00 100,00 BKK Nett AS 1996 Bergen 100,00 0,00 100,00 BKK Varme AS 1997 Bergen 51,00 0,00 51,00 BKK Rådgiving AS 2001 Bergen 100,00 0,00 100,00 BKK Marked AS 2000 Bergen 100,00 0,00 100,00 BKK Kundeservice AS 2004 Bergen 100,00 0,00 100,00 Vestnorsk Enøk AS 1994 Bergen 77,74 4,62 82,36 Datterselskap BKK Produksjon BKK Nett AS Vestnorsk BKK Varme BKK Marked BKK Rådgiving BKK Kunde- Sum AS Enøk AS AS AS AS service AS datterselskap Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi Utgående balanse Prinsippendring periodisk vedlikehold Inngående balanse Konsesjonskraft Årets løpende estimatavvik vedr. pensjoner (etter skatt) Eiendomskatt Grunnrenteskatt Tilgang i året Andel årets resultat Tilbakeført aktivert fortjeneste Overføringer til/fra selskapet ( utbytte, konsernbidrag) Utgående balanse Herav saldo merverdi pr Herav saldo goodwill pr Tilknyttet selskap Anskaffelsestids- Forretningskontor Eierandel % Endret Eierandel % Balanseført Nedskrevet Selskapets Selskapets Selskapene regnskapsføres etter kostmetoden punkt eierandel verdi på investeringen EK resultat 2005 i morselskapets regnskap Fjordkraft AS 1996 Bergen 48,85-48, Tafjord Kraft AS 1999 Ålesund 43,12-43, Sunnhordland Kraftlag AS 1996/2000 Leirvik 33,44-33, Gasnor AS 2004 Karmøy 20,00-20, Sognekraft AS 2000 Vik 44,44-44, Sunnfjord Energi AS 2000 Førde 37,45-37, Himal Power Ltd** 1999 Nepal 23,00-23, Sund Energi AS 2002 Skogsvåg 42,92-42, Småkraft AS * 2002 Bergen 20,00-20,00 0, Sogn og Fjordane Energi AS 2001 Sandane 38,51-38, Stemmeandel er lik eierandel * Eierandel i Småkraft ble i 2006 solgt til BKK Produksjon

13 BKK Konsern Tilknyttede selskaper Fjordkraft AS Sunnhordland Tafjord Sognekraft Sunnfjord Sogn og Fj. Himal Power Gasnor AS Delsum 1 Kraftlag AS Kraft AS AS Energi As Energi AS Ltd* Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi Inngående balanse Tilgang i året Skatt vedr. utbytte Andel årets resultat Korreksjon vedr. resultatandel forrige år Avskriving merverdi Overføringer til/fra selskapet ( utbytte) Avgang til bokført verdi Agio ført mot EK Andre endringer ført mot EK Utgående balanse Herav saldo merverdi pr Herav saldo goodwill pr Tilknyttede selskap frts. Delsum 1 Sund Småkraft AS Sum Feios Småkraft AS Tafjord Kjøsnesfjorden Sum Energi AS Tilknyt. Selskap Mimer AS Kraftverk Tilknyt. Selskap BKK AS konsern Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi Inngående balanse Tilgang i året Skatt vedr. utbytte Andel årets resultat Korreksjon vedr. resultatandel forrige år Avskriving merverdi Overføringer til/fra selskapet (utbytte) Avgang til bokført verdi Agio ført mot EK Andre endringer ført mot EK Utgående balanse Herav saldo merverdi pr Herav saldo goodwill pr **) Himal Power LTD (HPL) eier og driver vannkraftverket Khimti I i Nepal. Kraftverket ble satt i drift og skal etter 50 år vederlagsfritt tilfalle staten Nepal. Kraftverket vil da være fullt avskrevet. Som et ledd i finansieringen av prosjektet ble det avtalt at entreprenører og utstyrsleverandører har rett til etteroppgjør/bonus på til sammen 9,37 mill. USD utover de byggekostnadene som er belastet HPL. Når HPL kom i posisjon til å utbetale utbytte, skulle dette beløpet gjøres opp før eierne kunne ta ut utbytte til eget formål. BKK AS har mottatt utbytte fra HPL fom og har benyttet mottatt utbytte til etteroppgjør med entreprenører og leverandører. Utbetalt utbytte fom tilfaller i sin helhet aksjonærer og NDF. NDF har bidratt med kapital til prosjektet. Dette innebærer at NDF har rett til å motta andel av utbytte istedenfor renter på kapitalinnskuddet, men uten å ha noen andel av stemmene i selskapet. Som følge av dette er BKKs andel av utbyttet redusert fra 23, 0% til 20,4449%. Til gjengjeld blir HPLs regnskap ikke belastet med rentekostnader til NDF. I BKKs regnskap inntektsføres fom ,4449% resultatandel fra HPL.

14 Note 9 - Aksjer og andeler i andre foretak (Beløp i 1000 kr) Konsern BKK AS Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi EM-Systemer AS 16,6 % ,6 % Modalen Næringsbygg AS 7,3 % ,3 % Vestkraft AS 16,7 % ,7 % Bredbåndsalliansen AS 16,7 % ,7 % Vestavind Kraft AS 14,0 % Easy Connect AS 0,4 % Enivest AS 13,0 % Sarsia Seed AS 17,6 % ,6 % Aksjer i andre selskaper Sum aksjer og andeler Note 10 - Markedsbaserte aksjer og aksjefond (Beløp i 1000 kr) Anskaffelseskost Markedsverdi / Verdiendring fra Realisasjonsverdi anskaffelse Markedsbaserte aksjer og aksjefond Realisert verdiendring i Markedsbaserte aksjer og aksjefond Resultatførte verdiendringer for markedsbaserte aksjer og aksjefond i Note 11 - Øvrige finansielle anleggsmidler (Beløp i 1000 kr) Konsern BKK AS BKK Pensjonskasse - egenkapitalinnskudd * Utlån til andre Forskuddsbetalt rett til termisk energi ** Forskuddsbetalt leie Hodnaberg Kraftverk *** Andre finansielle anleggsmidler Sum *) BKK har forpliktet seg til å tilføre BKK Pensjonskasse tilstrekkelig kapital slik at kapitaldekningen til enhver tid er i tråd med Pensjonskasseforskriftens bestemmelser om minimum egenkapital, ref note 14. **) BKK Varme har betalt for retten til å motta all leveranse av termisk energi fra forbrenningsanlegget i Rådalen. Beløpet periodiseres over avtaleperioden som er 35 år, frem til Årlig periodiseringskostnad er kr ***) Beløpet periodiseres over levetid på kraftverkets aggregat som er 30 år, frem til

15 Note 12 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon (Beløp i 1000 kr) Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Aksjeklasser Antall Pålydende Bokført A-aksjer B-aksjer C-aksjer sum Aksjer i klasse A kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Aksjer i klasse B er fritt omsettelige. Aksjer i klasse C kan bare eies av slike juridiske personer som til enhver tid kan eie aksjer i selskapet uten at selskapet etter konsesjonslovgivningen mister rettigheter som en følge av at selskapet ikke lenger anses som "offentlig eiet" Stemmerett: 1 stemme pr. aksje i alle tre aksjeklasser. Ved overføring av aksjer har aksjeeiere i samme aksjeklasse forkjøpsrett. Aksjeeiere i andre aksjeklasser har forkjøpsrett dersom ikke aksjeeiere i samme aksjeklasse gjør forkjøpsrett gjeldende. Eierstruktur Aksjonærene i selskapet pr var : A - aksjer B - aksjer C-aksjer SUM Eierandel Bergen kommune ,75 % Askøy kommune ,48 % Lindås kommune ,95 % Fjell kommune ,89 % Sund kommune ,02 % Kvam herad ,90 % Meland kommune ,76 % Radøy kommune ,74 % Voss kommune ,62 % Øygarden kommune ,52 % Austrheim kommune ,43 % Vaksdal kommune ,37 % Gulen kommune ,27 % Fedje kommune ,12 % Høyanger kommune ,12 % Masfjorden kommune ,10 % Granvin herad ,05 % Statkraft Regional Holding AS ,90 % Sum ,00 %

16 Note 13 - Egenkapital (Beløp i 1000 kr) BKK AS Aksjekapital Overkursfond Fond Annen Sum EK Egenkapital Prinsippendring periodisk vedlikehold i DS Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Estimatavvik vedrørende pensjoner i BKK AS Overgang til LO/NHO ordning (etter skatt) i BKK AS Feil tidligere år ført mot egenkapitalen * Direkteføringer mot egenkapital i DS ( ført etter egenkapitalmetoden) ** Årets resultat Foreslått utbytte Egenkapital *) Feil tidligere år består av korreksjon konsesjonskraft 2005, ulike korreksjoner grunnrenteskatt og korreksjon av eiendomskatt fra **) Direkteføringer mot egenkapitalen i DS består av estimatavvik vedr. pensjoner, korreksjon konsesjonskatt 2005, ulike korreksjoner grunnrenteskatt , endring utsatt skattefordel grunnrente og korreksjon eiendomskatt 2005 Konsern Aksjekapital Overkursfond Konsernfond Sum Minoritets- Sum majoritet interesser egenkapital Egenkapital Prinsippendring periodisk vedlikehold Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: - - Estimatavvik vedrørende pensjoner Overgang til LO/NHO ordning (etter skatt) Minoritetens andel av kapitalutvidelse i DS Feil tidligere år ført mot egenkapital * Årets resultat Foreslått utbytte Korrigering kursdifferanse direkte mot EK Direkteføringer mot egenkapitalen i TS ( ført etter egenkapitalmetoden) Egenkapital pr *) Feil tidligere år ført mot egenkapital består av korreksjon konsesjonsskatt 2005, ulike korreksjoner grunnrenteskatt endring utsatt skattefordel grunnrente og korreksjon eiendomskatt 2005

17 Note 14 - Pensjonskostnader (Beløp i 1000 kr) BKK AS - BKK konsernet Pensjonskostnader - midler og forpliktelser. BKK er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. BKK - konsernet implementerte NRS 6 A fra Det benyttes ikke korridorløsning, alle estimatavvik amortiseres umiddelbart og føres rett mot egenkapitalen. BKK har fulgt de anbefalinger Norsk Regnskaps Stiftelse kom med høsten 2006 om mer realistiske aktuarmessige forutsetninger med hensyn på framtidig lønns- og pensjonsvekst. Samtidig er diskonteringsrenten som er brukt en markedsbasert risikofri langsiktig rente. De endrede forutsetninger har medført en betydelig økning i brutto forpliktelser som er ført rett mot egenkapitalen. Virkningen av de skjerpede forutsetninger på selve pensjonskostnaden, årets opptjening og rente på forpliktelsen, kommer først i regnskapet for Når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP) gikk BKK ultimo 2006 inn i fellesordningen LO / NHO. Dette har medført at forpliktelsene som var knyttet til AFP er redusert med 75%. 25% av forpliktelsene står igje til dekning av den egenandel arbeidsgiver skal betale i konkrete pensjoneringstilfeller. Reduksjonen i forpliktelse er ført rett mot egenkapitalen. BKK har etablert egen pensjonskasse som er administrert av Gabler & Partners AS. Aktuarberegninger er utført av aktuar i dette selskap. Pensjonskassen følger regelverket for offentlige pensjonskasser. Pensjonsytelsene er i den sikrede ordning ved full opptjening (30 år) 66% av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G (ca. kr ). De usikrede ordningene består av AFP og driftspensjoner. I noten er AFP og driftspensjoner vist samlet under betegnelsen usikrede ordninger. AFP i BKK følger regelverket for den offentlige AFP - ordning og BKK har gått inn i fellesordningen LO / NHO fra ultimo Driftspensjoner omfatter førtidspensjonister utenom den ordinære AFP - ordning og direktørpensjoner. Beregningene er basert på standard forutsetninger om døds- og uføreutvikling samt andre demografiske faktorer. Forvaltningskapitalen i kassen var ved årsskiftet 1500 mill. kr. Styret i pensjonskassen fastsetter kassens investeringsstrategi. Midlene forvaltes ut fra en strategi som innebærer høy aksjeandel når kassens bufferkapital tillater det og tilsvarende lav andel når risikoevnen til kassen er lav. Strategien skal forsøke å balansere at kassen med stor sannsynlighet når avkastningskravet på 3 % hvert år samtidig som en langsiktig oppnår en høy avkastning ved å ha en høy aksjeandel. Overordnet mål med forvaltningen er å bevare egenkapitalen, deretter å oppnå en høyest mulig avkastning. Ved årsskiftet var andelen aksjer i kassen ca 24,7 %. I tillegg hadde kassen ca 17,1 % i aksjeindeksobligasjoner med 2 % løpende avkastning og høy eksponering mot aksjemarkedet. Reell aksjeeksponering for kassen ved årsskiftet var ca 41 %. Kassen skal minimum ha 50% av midlene i renteinstrumenter. Durasjonen på renteporteføljen var ca 3,4 år. Ved utgangen av året hadde kassen en bufferkapital på ca 25,2 % av forvaltningskapitalen hvora kursreserver utgjorde ca 13,0 %. Markedsmessig avkastning for pensjonskassen var 9,1 % i Bufferkapitalen utgjør 1,4 ganger Kredittilsynets anbefalte stresstest. Risikovektet krav til egenkapital utgjør 49,7 mill. kr. mens egenkapitalen i kassen er 147 mill. kr. Pensjonsordningen i BKK-konsernet omfatter 974 aktive og 670 pensjonister hvorav 36 er førtidspensjonister. I BKK AS er det 128 aktive og 98 pensjonister hvorav 7 er førtidspensjonister. De aktuartekniske beregninger er utført i henhold til standard fra Den Norske Aktuarforening og bygger på følgende forutsetninger: Diskonteringsrente 4,5 % 5,0 % Frivillig avgang 2. Forventet avkastning 6,0 % 6,0 % før 40 år - 3% 3. Lønnsøkning 4,25 % 3,0 % år - 2% 4. G-regulering 4,25 % 3,0 % etter 50 år - 0% 5. Regulering av løpende pensjon 4,25 % 3,0 % 6.Uttakstilbøyelighet AFP 40% ved 62 år 40% ved 62 år

18 BKK AS Sikret Usikrede Sum Sum Sum A. PENSJONSKOSTNAD ordning ordninger Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amort. av forpl. ved planendring Amort. av estimeringstap/(gevinst) Netto pensjonskostnad a. Arbeidsgiveravgift, estimert endring b. Arbeidsgiveravgift, foretakets tilskudd c. Arbeidsgiveravgift, driftsutbetalinger Medlemsinnskudd Total pensjonskostnad B. FINANSIELL STATUS UB 1a. Minimumsforpliktelse b. Verdi av fremtidige lønnsøkninger c. Pensjonsforpliktelse (sum a og b) Verdi av pensjonsmidler Utsatt forpl. tap/gevinst Utsatt forpl. ved planendring/implementering Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arb.g.avg C. ENDRING I NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE 1. Netto pensjonsforpliktelse IB=UB forrige år a Korrigering IB netto/implementering b Arbeidsgiveravgift korr IB/Implementering c Korrigering UB netto d Arbeidsgiveravgift korr UB Pensjonskostnad Foretakets tilskudd inkludert arbeidsgiveravgift Utbetalinger over drift Netto pensjonsforpliktelse UB Sum korrigering/implementering

19 BKK Konsern Sikret Usikrede Sum Sum Sum A. PENSJONSKOSTNAD ordning ordninger Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amort. av forpl. ved planendring Amort. av estimeringstap/(gevinst) Netto pensjonskostnad a. Arbeidsgiveravgift, estimert endring b. Arbeidsgiveravgift, foretakets tilskudd c. Arbeidsgiveravgift, driftsutbetalinger Medlemsinnskudd Total pensjonskostnad B. FINANSIELL STATUS UB 1a. Minimumsforpliktelse b. Verdi av fremtidige lønnsøkninger c. Pensjonsforpliktelse (sum a og b) Verdi av pensjonsmidler Utsatt forpl. tap/gevinst Utsatt forpl. ved planendring/implementering Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arb.g.avg C. ENDRING I NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE 1. Netto pensjonsforpliktelse IB=UB forrige år a Korrigering IB netto/implementering b Arbeidsgiveravgift korr IB/Implementering c Korrigering UB netto d Arbeidsgiveravgift korr UB Pensjonskostnad Foretakets tilskudd inkludert arbeidsgiveravgift Utbetalinger over drift Netto pensjonsforpliktelse UB Sum korrigering/implementering Noteinformasjon Pensjonsopptjening for konsernsjef og konserndirektører

20 Note 15 - Mellomværende med selskap i samme konsern mv. (Beløp i 1000 kr) Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Foretak i samme konsern Konsernbidrag Tilknyttede selskap Sum Kortsiktige fordringer tilknyttede selskaper inngår delvis i postene kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttede selskap Sum Kortsiktig gjeld tilknyttede selskaper inngår i leverandørgjeld

21 Note 16 - Annen langsiktig gjeld (Beløp i hele mill. kr) Sertifikat- og obligasjonslån, Verdipapirnummer Børs-ticker Type Restlån Forfallsår Renteregulering Rente GB Banklån Flytende 3,69 % NO BKK17 Obligasjonslån Flytende 3,96 % NO Sertifikatlån Fast 3,03 % NO BKK66 Sertifikatlån Fast 2,93 % NO BKK67 Sertifikatlån Fast 3,72 % NO Sertifikatlån Fast 3,97 % NO BKK60 Obligasjonslån Flytende 4,05 % NO BKK61 Obligasjonslån Flytende 3,77 % NO BKK54 Obligasjonslån Fast 5,95 % NO BKK55 Obligasjonslån Fast 6,90 % NO Obligasjonslån Fast 5,65 % NO BKK63 Obligasjonslån Flytende 4,08 % SW Banklån Flytende 4,29 % NO BKK62 Obligasjonslån Fast 5,93 % Nordiska Investeringsbanken Banklån Flytende 4,46 % NO BKK64 Obligasjonslån Flytende m/cap 4,07 % NO BKK65 Obligasjonslån Flytende m/cap & floor 3,67 % Sum sertifikat- og obligasjonsgjeld beholdning av egne sertifikater og obligasjoner pr = Annen langsiktig gjeld, BKK-konsern herav forfaller i Konsernet har en kortsiktig trekkfasilitet på 500 mill. kr. på driftskontoen, og en ubenyttet langsiktig trekkfasilitet på 800 mill. kr. med løpetid til Rentebytteavtaler knyttet til obligasjonslånene BKK64 og BKK65. Obligasjonslånet BKK64 betaler flytende rente med CAP 5,40%. Det er inngått inngått en rentebytteavtale slik at BKK betaler flytende rente for obligasjonslånet BKK64 inklusive den tilhørende rentebytteavtalen. Obligasjonslånet BKK65 betaler flytende rente med CAP 5,20% og FLOOR 3,20%. Det er inngått inngått en rentebytteavtale slik at BKK betaler flytende rente for obligasjonslånet BKK65 inklusive den tilhørende rentebytteavtalen. Andre rentebytteavtaler pr BKK mottar BKK betaler Beløp Start Slutt fastrente fastrente mill. kr. SWAP ,95 % SWAP ,21 % SWAP ,25 % SWAP ,18 % SWAP ,09 % SWAP ,93 % SWAP ,69%* SWAP ,03 % SWAP ,05 % SWAP ,02 % SWAP ,98 % SWAP ,99 % FRA ,25 % FRA ,32 % * Endring av fastrente f.o.m. mars 2007 til 5,50% ** Innløst i januar 2006 BKK Produksjon AS har pr inngått valutaterminkontrakter: Oppgjørsår Sum Euro Pålydende Markedsverdi Urealisert mer-/mindreverdi (mill EUR) (EURNOK) (mill. NOK) (mill. NOK) 2007 Solgt Euro 563,79 8, ,36-8, Kjøpt Euro 377,19 8, ,97 4, Solgt Euro 181,33 8, ,28-12, Kjøpt Euro 14,89 7,89 123,05 5, Solgt Euro 94,42 8,24 792,10-13, Kjøpt Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Netto solgt Euro 447 8, ,84