Områdeplan Vestby sentrum Planforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan Vestby sentrum Planforslag"

Transkript

1 Områdeplan Vestby sentrum Planforslag

2 Formål Planen skal legge til rette for: Vekst og utvikling i Vestby sentrum Sentrumskvaliteter og gode løsninger for fremtiden Bymessig fortetting av høy kvalitet Funksjonsblanding næringsutvikling, servicetilbud, gode bomiljøer, attraktive fellesfunksjoner og møteplasser «Mennesket i sentrum» Økt bruk av kollektivtransport

3 Innhold Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse ROS-analyse 19 vedlegg med utredninger

4 Reguleringsformål Formål Områdeareal m 2 Feltnavn Sentrumsformål S1-S20 Boligformål B1-B14 Bolig/tjenesteyting B/T1 og B/T2 Forretning/kontor/tjenesteyting F/KT1, F/K/T2 og F/K/T3 Spredt næringsbebyggelse SN1 Undervisning U1 og U2 Offentlig tjenesteyting OT1 Park P1-P4 Grønnstruktur G1-G4 Torg T1-T6 Jernbaneformål J1-J5 Plattform/holdeplass PL1-PL4 Gang- og sykkelvei GS1-GS15 Kjørevei (offentlig) V1-V28 Kjørevei (privat) V29 og V30 Parkering PA1 og PA2 Annen veggrunn grøntareal Uten feltnavn Annen veggrunn tekniske Uten feltnavn anlegg Fortau, sykkelvei/felt og beplantnings-/møbleringssone Uten feltnavn SUM OMRÅDEAREAL

5 Krav om detaljregulering Det stilles i planen krav om detaljregulering for hvert enkelt feltnavn. Detaljplaner skal regulere løsninger for uteoppholdsarealer, lekeplasser, fasader mot byrom, funksjoner og detaljer i første etasje mot gater/plasser/parker, overvannsløsninger, frisikt, renovasjon, adkomst, parkering, energiløsninger og lignende. Vi mener at følgende områder bør sees i sammenheng: Områder med krav om felles planlegging S2, S3 og S4 B1 og B/T2 B3 og B4 Det settes ikke krav om detaljregulering for nye offentlige veier (V1-V28).

6 Etappeinndeling Prinsipp om utbygging av sentrumsområdet «innenfra og ut». Krav til rekkefølge fremgår av bestemmelsenes 1 Fellesbestemmelser Rekkefølge av utbyggingsområder. Det stilles krav om at minst 40% av 1. etappe skal være utbygget (tillatelse til utbygging) før 2. etappe påbegynnes. Samme for 2. etappe før det begynnes på 3. etappe. Etappeinndeling for utvikling av Vestby sentrum Felter i 1. etappe S1-S11, S13, B2, B5, B/T1, OT1, F/K/T1, P1-P4, T1-T3, T5, T6, J1, PL1 og PL2 Felter i 2. etappe S12, S14-S19, B1, B3, B4, B6, B/T2, G1, G2, J2-J5, PL3 og PL4 Felter i 3. etappe Alle øvrige felter

7 Etappeinndeling

8 Gatestruktur Sentrumsbroen V3 stenges for biltrafikk. Større trafikkstrømmer ledes utenom sentrumskjernen via Osloveien (V1 & V10), Sentrumsveien (V6), Senterveien (V6) og «Nye Støttumveien» (V5) disse gater reguleres med bredde på kjørebane på 6-6,5 meter.

9 Gatestruktur Sentrumsgater reguleres med gatesnitt som naturlig hindrer at disse benyttes som gjennomkjøringsveier med 4 5 meters bredde på kjørebane. Det reguleres sykkelfelt i sentrumskjernen og sykkelvei langs de største veierne (Kirkeveien, Sentrumsveien, Osloveien). Langs samtlige gater er det (på hver side av gaten) regulert fortau på 3 meter, møblerings-/beplantningssone på 2 eller 3 meter samt sykkelfelt/sykkelvei på 2 meter. «Vestbyloopen» reguleres med to nye jernbanebroer for gående og syklende «Stasjonsbroen» (GS1) og «Spiralbroen» (GS2).

10 Etasjehøyder Aktive fasader som kan benyttes til publikumsrettede funksjoner 1 etasje på minimum 4,6 meter Krav til aktive 1. etasjer på minimum 4,6 meter - Alle 1. etasjer i feltene S1-S9 samt S11. - S10 mot V8, V15 og V17 - S13 mot V3, V4 og PL2 - S14 mot V13 - S17 mot GS4 og V17 - S18 mot GS4 - F/K/T1 mot GS3, V3, V15, T2 og T3

11 Grad av utnytting Bestemmelser om maks. %-BRA Bestemmelser om maks. og min. byggehøyde i meter Feltnavn Områdeareal %-BRA maks Maks høyde Min høyde Etasjer maks Etasjer min Maks BRA m2 SUM , , ,1 Gjennomsnitt 260,2 17,9 10,5 5,7 3,2 Fratrukket eksisterende bebyggelse vurderes det at planen åpner opp for inntil m2 ny BRA Min BRA m2 Områdeareal %-BRA Maks Min Etasjer Etasjer Maks Min BRA Feltnavn maks høyde høyde maks min BRA m2 m2 S1 758,0 810,0 29,0 17,0 9,0 5, , ,0 S2 981,0 240,0 14,0 11,0 4,0 3, , ,8 S ,0 350,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,4 S ,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,8 S5 985,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,0 S ,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,8 S ,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,0 S ,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,4 S ,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,0 S ,0 300,0 20,0 14,0 6,0 4, , ,0 S ,0 350,0 20,0 14,0 6,0 4, , ,2 S ,0 325,0 18,0 12,0 6,0 4, , ,0 S ,0 420,0 29,0 17,0 9,0 5, , ,0 S ,0 240,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,2 S ,0 240,0 12,0 9,0 4,0 3, , ,8 S ,0 240,0 15,0 9,0 5,0 3, , ,8 S ,0 300,0 26,0 11,0 8,0 3, , ,1 S ,0 300,0 26,0 11,0 8,0 3, , ,4 S ,0 390,0 24,0 12,0 8,0 4, , ,6 S ,0 225,0 30,0 15,0 10,0 5, , ,5 B ,0 250,0 15,0 9,0 5,0 3, , ,0 B ,0 51,0 9,0 6,0 3,0 2, , ,2 B ,0 240,0 24,0 12,0 8,0 4, , ,2 B ,0 240,0 24,0 12,0 8,0 4, , ,8 B ,0 250,0 18,0 12,0 6,0 4, , ,0 B ,0 280,0 27,0 15,0 9,0 5, , ,0 B7 646,0 320,0 12,0 9,0 4,0 3, , ,4 B ,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3, , ,2 B ,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3, , ,2 B ,0 200,0 21,0 9,0 7,0 3, , ,2 B ,0 200,0 21,0 9,0 7,0 3, , ,0 B ,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3, , ,4 B ,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3, , ,4 B ,0 160,0 12,0 9,0 4,0 3, , ,2 B/T ,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3, , ,6 B/T ,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3, , ,0 F/K/T ,0 250,0 26,0 11,0 8,0 3, , ,0 F/K/T ,0 275,0 17,0 11,0 5,0 3, , ,5 F/K/T ,0 198,9 11,0 8,0 3,0 2, , ,0 SN ,0 15,0 6,0 3,0 2,0 1, , ,8 OT ,0 350,0 12,0 9,0 4,0 3, , ,5 U ,0 80,0 12,0 6,0 4,0 2, , ,2 U ,0 100,0 12,0 6,0 4,0 2, , ,8

12 Boligbebyggelse Med en boligandel på 80 % åpnes det opp for følgende: Potensiell boligutbygging i henhold til bestemmelser om utnyttelse og byggehøyder *BRA bolig i m 2 ved maksimal utnyttelse Antall bolig på 80 m 2 ved maksimal utnyttelse *BRA bolig i m 2 ved minimum utnyttelse Antall bolig på 80 m 2 ved maksimal utnyttelse Det er vurdert et utbyggingspotensial på cirka m2 innenfor de neste 10 år. Dette åpner opp for cirka nye boliger.

13 Fasadeutforming Krav om aktive 1. etasjer (som tidligere vist) Kvartalsstruktur i sentrum: Fasade mot fortau (bebyggelsen skal legge i formålsgrensen). Variasjon i byggehøyder: Maks. %-BRA åpner ikke opp for at feltene kan utbygges med maks. høyde innenfor hele utbyggingsområdet. Krav til byggehøyder sørger for gode solforhold i gater og på plasser. Krav om oppdeling av fasader etter cirka hver 30. meter.

14 Bevaringsverdige bygninger verneverdi 1 Bebyggelse med svært stor verdi verneverdi 1: Vestby stasjon med pakkhus og Thorvaldsengården Det er ikke tillatt med tiltak på noen av eiendommene før de inngår i en detaljreguleringsplan. Vanlig vedlikehold og skjøtsel tillates.

15 Bevaringsverdige bygninger verneverdi 2 Bebyggelse med stor verdi verneverdi 2: Grøstad gård, Vestby rådhus, deler av Vestby mølle & Øvre Randum Nybygg, tilbygg eller påbygg skal gis en plassering og utforming som samsvarer med de eksisterende bygningenes karakteristiske trekk m.h.t utforming, volum materialbruk, fargesetting og plassering på tomten. Tiltak skal utformes i tråd med Vestby kommunes byggeskikkveileder.

16 Bevaringsverdige bygninger verneverdi 3 Bebyggelse med middels verdi verneverdi 3 Vestby gamle skole Etter en helhetlig vurdering kan vekst gå foran vern på Vestby gamle skole. Mindre tiltak kan gjennomføres uten detaljregulering så lenge disse er i tråd med kommunens byggeskikkveileder.

17 Bilparkering Det stilles absolutte krav til bilparkering dette for å kunne tilrettelegge for bruk av frikjøpsordning Det er i parkeringsanalysen vurdert en sambrukseffekt på 20 %. Krav til individuell opparbeidelse av parkering er dermed 20 % høyere enn krav til frikjøp. Frikjøp gjøres i henhold til kommuneplanens 7 (innbetaling av kr. pr. parkeringsplass). Absolutte krav til bilparkering og frikjøp Arealformål Enhet Bilparkering Frikjøp Bolig Under 50 m2 BRA 0,6 0,5 Bolig Pr. 100 m2 BRA 1,2 1,0 Hotell Pr. 100 m2 BRA 0,6 0,5 Restaurant Pr. 10 seter 1,08 0,9 Gatekjøkken Pr. 10 årsverk 1,08 0,9 Mosjonslokale Pr. 100 m2 BRA 0,3 0,25 Barnehage Pr. 72 storbarnekvivalenter 2,16 1,8 Videregående skole Pr. 10 årsverk 1,08 0,9 Forretning/tjenesteyting Pr. 100 m2 2,1 1,75 ellers Kontor Pr. 100 m2 1,8 0,9 Det stilles krav om at parkering opparbeides under bakken. Det åpnes opp for gateparkering (korttidsparkering) langs Garderveien (V8), Sentrumsveien (V11), del av Kroerveien (V13), del av Mølleveien (V15), Noreveien (V24) og Haugveien (V25).

18 Sykkelparkering Det settes i planen følgende minimumskrav til sykkelparkering: Minimumskrav til sykkelparkering Arealformål Enhet Sykkelparkering Bolig Pr. bolig m. fellesparkering 2,5 Bolig Pr. bolig m. individuell parkering Hotell Pr. 100 m2 2 Restaurant Pr. 10 seter 2 Gatekjøkken Pr. 10 årsverk 2 Mosjonslokale Pr. 100 m2 BRA 0,4 Barnehage Pr. 72 storbarnekvivalenter 2 Videregående skole 10 årsverk 48 Forretning/tjenesteyting ellers Pr. 100 m2 2 Kontor Pr. 100 m2 3 4 Sykkelparkeringsplasser skal plasseres under tak og nær inngangspartier eller heis. Minst 50 % av plassene skal være innelåst og med tilgang til ladning og luft.

19 Gjennomføringsstrategi/finansieringsmodell Tiltak som er vurdert som fellestiltak for hele planområdet framgår av bestemmelsenes 1 Fellesbestemmelser Rekkefølgebestemmelser. Følgende tiltak skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det gis tillatelse til utbygging innenfor planområdet: V1-V6, V8, V9, V11, V13, GS1, P1-P4, G1 og T1. Vei med tilhørende anlegg, torg og park som grenser til eller ligger på andre siden av vei i forhold til formålsområdet. Overvannsløsninger etter reguleringsplanens krav ( 1 Fellesbestemmelser overvann). I tillegg må det opparbeides tiltak som utløses av hvert enkelt tiltak.

20

21 Gjennomføringsstrategi/finansieringsmodell Kommunen har fått kostnadsberegnet infrastrukturen som ligger inne i planforslaget. Utbygging i omegnen av m2 BRA vil bli lagt til grunn for finansieringsmodellen. Det vurderes at beløp som må innbetales til finansiering av fellestiltak vil bli på mellom kr. og kr. pr. m2 BRA. Beløpet vil være felles for alle som ønsker å bygge ut i henhold til områdeplanen og etterfølgende detaljreguleringer. Finansieringsmodellen vil bli endelig vedtatt etter sluttbehandling av sentrumsplanen (ventelig i januar 2017). Innbetaling av fellesbeløp vil bli styret gjennom utbyggingsavtaler i forbindelse med detaljregulering.

22 Vedtak plan- og miljøutvalget Forslag til områdereguleringsplan for Vestby sentrum, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert , legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens I forbindelse med offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Vestby sentrum bes det særlig om innspill til følgende: Rekkefølge for utbyggingsområder er foreslått i tre trinn. Alternativt kan andre områder inngå i byggetrinnene eller antall trinn kan reduseres til to. Det er foreslått krav om aktiv 1. etasje på minimum 4,6 meter i konkrete områder. Alternativt kan denne bestemmelsen omfatte flere eller færre områder. Kjørebanen i Garderveien (V8) og del av Vestbyveien (V4) er foreslått regulert med 4 meters bredde. Alternativt kan bredden økes til 5 meter. Adkomst til S20 er foreslått regulert fra Osloveien (V10). Alternativt kan adkomsten legges gjennom S19.

23 Videre framdrift Planen er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist den Skal behandles i plan- og miljøutvalget den Skal endelig vedtas i kommunestyret den Planforslag kan finnes på kommunens hjemmeside

Områdeplan Vestby sentrum

Områdeplan Vestby sentrum Områdeplan Vestby sentrum Plantreff, november 2016 Simon Friis Mortensen arealplanlegger, Vestby kommune Planprosessen Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Høst 2015 Vår 2016 Høst 2016

Detaljer

Vestby kommune Vestby sentrum Områderegulering - Bestemmelser

Vestby kommune Vestby sentrum Områderegulering - Bestemmelser Vestby kommune Vestby sentrum Områderegulering - Bestemmelser Rådmannens forslag 5.8.2016 1 Fellesbestemmelser Alle veier som er omtalt med feltnavn omfatter også tilhørende areal som sykkelvei, fortau

Detaljer

Vestby kommune Vestby sentrum Områderegulering - Bestemmelser

Vestby kommune Vestby sentrum Områderegulering - Bestemmelser Vestby kommune Vestby sentrum Områderegulering - Bestemmelser Egengodkjent av kommunestyret 9.12.2016 1 Fellesbestemmelser Alle veier som er omtalt med feltnavn omfatter også tilhørende areal som sykkelvei,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eldrerådet

MØTEINNKALLING. Eldrerådet 28.09.2016 kl. 18:0016/00030 Formannskapsalen 28.09.2016Eldrerådet MØTEINNKALLING Dato: 28.09.2016 kl. 17:00 Sted: Formannskapsalen Eldrerådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Vestby kommune Private reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum - Veileder

Vestby kommune Private reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum - Veileder Vestby kommune Private reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum - Veileder 6.1.2017 Innhold Områdereguleringens krav og føringer... 3 Etappeinndeling... 3 Krav til planavgrensning...

Detaljer

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 4: Prioriteringsliste og beskrivelse av teknisk og grønn infrastruktur, Vestby sentrum 10.5.2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Prioriteringsliste

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen 3 Vestby kommune Plan Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02059-8 Simon Friis Mortensen 29.08.2017 Vestby sentrum - Mindre endring av reguleringsplan - Delegert vedtak Vedtak: Med hjemmel i plan-

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser

Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser Vestby kommune Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser Revidert sist 02.08.2017 1 Fellesbestemmelser Rekkefølgebestemmelser Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i

Detaljer

Vestby sentrum Områderegulering Planbeskrivelse

Vestby sentrum Områderegulering Planbeskrivelse Vestby kommune Vestby sentrum Områderegulering Planbeskrivelse Egengodkjent av kommunestyret 9.12.2016. Formål Oslo og Akershus er Norges raskest voksende region. Vestby har en strategisk beliggenhet i

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-127 L12 Randaberg 13.11.2013 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: 2008005 Vedtatt i Kommunestyret 21.03.2013, sak 14/13 Mindre endring vedtatt

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG Arkivopplysninger: PlanID: 072200 Saksbehandler: Tone Wabakken Arkivsak: 12/1923 Plankart Datert: 27.09.2013 Sist revidert: 23.04.2014

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget / gangs behandling - Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget / gangs behandling - Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/02801-42 Arkivkode 0216 Saksbehandler Simon Friis Mortensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget 22.08.2016 39/16 1. gangs behandling - Områdereguleringsplan for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Styringsgruppe Vestby Sentrumsplan

MØTEINNKALLING. Styringsgruppe Vestby Sentrumsplan MØTEINNKALLING Dato: 07.03.2016 kl. 17:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene publiseres på www.vestby.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtetid: 22.08.2016 kl. 17:00 17:45. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer:

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 09.01.2010 Dato for siste revisjon av plankartet: 16.03.2010 Dato for siste revisjon av

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Plan nr. 0272.01

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Områdeplan for Sørumsand sentrum

Områdeplan for Sørumsand sentrum Områdeplan for Sørumsand sentrum Mulighetsstudie sentrumskjernen 24.11.2014 Vedlegg 8 Innhold Innhold... 2 1. MULIGHETSSTUDIE SENTRUMSKJERNEN... 3 1.1 Beregningsgrunnlag og sammenstilling... 3 1.2 Sammenstilling:...

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 2 3 FELLES BESTEMMELSER 3.1 Kulturvern 3.2 Støy Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER Dato 06.03.2017 Sist revidert 10.03.2017 Plan nr.0533-2017-001 Vedtatt av Lunner kommune i K-sak 86/17 i

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Bestemmelser for detaljreguleringsplan «Levanger sør Magneten»

Bestemmelser for detaljreguleringsplan «Levanger sør Magneten» Bestemmelser for detaljreguleringsplan «Levanger sør Magneten» Forslagsstiller: Berg Eiendom AS Utarbeidet av: Trønderplan AS Reguleringsplanbestemmelser datert: 29.05.17 Reguleringsplankart datert: 29.05.17

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 01.03.10 Dato for siste revisjon: 20.08.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 09.09.10 I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Planbestemmelser datert 11.12.28 Plankart er datert 11.12.28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det

Detaljer

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02.

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02. Byplankontoret Planident: k20110003 Arkivsak: 11/53460 og 07/44293 Tiller, kommunedelplan Planbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

I medhold av i plan- og bygningsloven av nr. 71 har kommunestyret i møte godkjent disse bestemmelser. Arthur Wøhni plansjef

I medhold av i plan- og bygningsloven av nr. 71 har kommunestyret i møte godkjent disse bestemmelser. Arthur Wøhni plansjef BÆRUM KOMMUNE ArkivsakID: 15/21521 JournalpostID: 2015052047 Dokument: 2657470 I medhold av 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har kommunestyret i møte 17.6.2105 godkjent disse bestemmelser.

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE REGULERING

BÆRUM KOMMUNE REGULERING BÆRUM KOMMUNE REGULERING ArkivsakID: 15/127663 JournalpostID: 2016011045 Dokument: 3028832 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ELIAS SMITHS VEI 20 m.fl., PLANID 2015012 1 HENSIKT 1.1 Planen skal legge

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Saksutskrift. 2. gangs behandling - Områderegulering - Vestby sentrum

Saksutskrift. 2. gangs behandling - Områderegulering - Vestby sentrum Saksutskrift 2. gangs behandling - Områderegulering - Vestby sentrum Arkivsak-dok. 15/02801-83 Saksbehandler Simon Friis Mortensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget 14.11.2016 52/16 2 Kommunestyret

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN»

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» ArkivsakID: 11/7431 JournalostID: 14/9539 Dok nr 2223762 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR SANDVIKA SENTRUM ØST- PLANID 2011005 GRUNNEIERNES ALTERNATIV 1 Hensikt 1.1 Planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID 2015001768 Forslag til reguleringsbestemmelser 29.04.2016, revidert 15.06.16 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Saksutskrift. Behandling av finansieringsmodell for fellestiltak i Vestby sentrum

Saksutskrift. Behandling av finansieringsmodell for fellestiltak i Vestby sentrum Saksutskrift Behandling av finansieringsmodell for fellestiltak i Vestby sentrum Arkivsak-dok. 16/02055-20 Saksbehandler Simon Friis Mortensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 03.04.2017 24/17 2

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESTEMMELSER INNHOLD 1 AVGRENSNING 3 2 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 3 3 FELLESBESTEMMELSER 4 4 PLANKRAV 5 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS.

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. Godkjent: Sist revidert: Asplan Viak 05.11.14. Sandnes kommune 17.11.2014 1 FORMÅL Benyttede formål i planen: FORMÅL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/287-27 Arkiv: PLNID 20160001 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Sol- skygge og utnyttelse

Sol- skygge og utnyttelse Sol- skygge og utnyttelse Utnyttelsesgrad Sentrumsformål For sentrumsområdene er det valgt å ikke sette noen prosent BYA, og åpne for å bygge ut områdene helt til formålsgrensen dersom det ikke er vist

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer Forslag, datert 03.08.2015 og retningslinjer Planens navn Områdereguleringsplan for Alta handelspark, PlanID 20100014 Arkivsak Arkivkode Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Multiconsult AS Sluttbehandling,

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - endring av detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35304/2015 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/64 Bystyret 18.06.2015 Sluttbehandling

Detaljer