Del 4 Bakgrunnsdokumenter for Strategidokumentet Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 4 Bakgrunnsdokumenter for Strategidokumentet 2011-2014. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse ØKONOMIPLAN BETALINGSSATSER...13 OMTALE AV RAPPORTERINGSOMRÅDER...21 Organisasjonsstrukturen...23 Sentraladministrasjonen...24 Fellesutgifter...27 Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger...30 Folkevalgte styringsorganer...32 Revisjon og kontrollutvalg...33 Skatteoppkreveren i Larvik...34 Fellesområde oppvekst...36 Oppvekst nordøst...41 Oppvekst sentrum...43 Oppvekst sydvest...45 Larvik læringssenter...47 Barne- og ungdomstjenester...49 Barneverntjenester...51 Samfunnskontakt og bibliotek...53 Kultur, Idrett og Fritid...55 Fellesområde pleie og omsorg...57 Omsorg nordøst...60 Omsorg sentrum...62 Omsorg sørvest...64 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede...66 Helse- og rehabiliteringstjenesten...68 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse...70 NAV...73 Aktivisering og Kvalifisering...75 Kommunalteknikk Vei, Park og Friområder...77 Kommunalteknikk Vann, Avløp og Renovasjon...79 Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata...81 Larvik brannvesen...83 Private barnehager...85 Det nasjonale aldershjem for Sjømenn i Stavern...87 Forretningsdrift og utviklingsprosjekter...88 Kirke...89 Eiendomsforvaltning...91 Hovedinntekter...92 Finansielle transaksjoner...96 RAMMER FOR STRATEGIDOKUMENT Strategidokument Del 4 Side 1

3 Strategidokument Del 4 Side 2

4 Økonomiplan Strategidokument Del 4 Side 3

5 Økonomiplan Hovedoversikt drift med kommentarer Det kan gis følgende forenklede hovedoversikt over rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan for perioden : Økonomisk størrelse Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan Økonomiplan Økonomi plan 2014 Brutto driftsinntekter , , , , , ,7 Brutto driftsutgifter * 2 252, , , , , ,6 Brutto driftsresultat 13,7-22,1-36,2-48,0-67,2-89,1 Netto renter og avdrag -60,5 26,4 33,0 42,9 50,1 51,8 Netto driftsresultat -46,8 4,3-3,2-5,2-17,1-37,2 Bruk av fond -42,4-18,2-19,2-12,0-6,7-0,7 Avsetningsgrunnlag -89,2-13,9-22,4-17,2-23,8-37,9 Avsetning til disposisjonsfond 40,2 6,3 11,6 13,9 20,2 34,2 Dekning tidl års merforbruk 1,8 0,1 Overført investeringsregnskap 13,2 0,3 2,5 0,9 1,2 1,3 Avsetning bundne fond o a 33,6 7,2 8,3 2,4 2,4 2,4 Udisponert 0,4 Sum disposisjoner 88,8 13,9 22,4 17,2 23,8 37,9 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,1-0,2 0,1 0,2 0,7 1,6 * Ekskl avskrivinger I rådmannens forslag er netto driftsresultat på ca 3,2 mill kr i 2011, 5,2 mill kr i 2012 og økende til 37,2 mill kr i Størrelsen på resultatet er høyere enn forutsatt i rammesaken, med unntak for Størrelsen på netto driftsresultat samt bruken av bundne fond på vann- og avløps- og renovasjonsområdet, gir et grunnlag for avsetninger til disposisjonsfond. Dette uttrykker enn ubenyttet handlefrihet, men er samtidig en beskjeden størrelse som en reserve sett i lys av størrelsen på kommunens totaløkonomi. Fra 2009 er brutto driftsresultat påvirket av at husleie i kommunen er en driftsutgift og belaster dette resultatet, mens det tidligere var rente- og avdragsutgifter. Husleien belaster resultatenhetenes driftsbudsjetter med ca 76,9 mill kr i 2011 økende til ca 85,7 mill kr i På den annen side er kommunens utgifter til renter og avdrag avlastet tilsvarende. Netto driftsresultat er ikke påvirket av dette i seg selv. Netto driftsresultat er imidlertid påvirket av at samlet gjeldsnivå for kommunen og eiendomsforetaket øker betydelig. Selv om det er en inntektsvekst i kommunen, er dette ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftsveksten. For å få et netto driftsresultat som treffer kommunestyrets mål i rammesaken fra juni, fremmer rådmannen forslag om kostnadsreduserende tiltak med i alt ca 10 mill kr. Overgangen fra øremerket finansiering av barnehager til innlemming i rammetilskuddet, har gitt et ekstra handlingsrom for Larvik kommune, uten at dette vil få betydning for omfang eller kvalitet i barnehagetilbudet. I tillegg har et lavere rentenivå også gitt muligheter for å øke utgiftsrammen for noen få utvalgte tjenester, slik at rammene blir mer reelle sett opp mot forbruksnivået i I rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan er de fleste driftsmessige forutsetninger og bindinger som lå i økonomiplan videreført. Inntektsrammen har gjort det mulig å konsolidere en del av kommunens drift, særlig det som gjelder Barneverntjenesten og Omsorgstjenesten for funksjonshemmede. Når det gjelder enhetenes driftsrammer vil disse også i 2011 og for årene framover fortsatt være svært stramme. Det er små marginer og reserver. Lønnsreserven gir rom for å kompensere et lønnsoppgjør i 2011 med inntil 3,25 % tilsvarende statens forutsetninger for kompensasjon i de frie inntekter. Kommunestyrets vedtak i tilknytning til enkeltsaker om nye tiltak er innarbeidet, og legger press på økonomien. Strategidokument Del 4 Side 4

6 Pensjonskostnadene på fellesutgifter øker med netto ca 6 mill kr. Dette tilsvarer ca 4 % og er noe mer enn lønnsveksten. Dette skyldes i hovedsak forhold knyttet til beregning av netto pensjonskostnad og redusert premieavvik. Det er da hensyntatt at kommunen får en innsparing i premien for ansatte som er tilknyttet Statens pensjonskasse med 4,6 mill kr. Premein går ned fra 12,41 % i 2010 til 10,46 % i Rådmannen foreslår at enhetenes økonomiske rammer justeres i tråd med den økonomiske virkningen av premieendringene. For KLP er premieendringene små. I sist vedtatte Strategidokument ble det hentet ut netto rentegevinst av lavere rentenivå i kommunen og gjennom redusert husleie til Larvik kommunale eiendom KF. Også ved denne anledning blir det en rentegevinst ved at renten som er innarbeidet i rådmannens forslag ligger lavere i hele perioden sammenliknet med siste vedtatte økonomiplan. Renteforskjellen i 2011 er på 1,25 %, det vil si en reduskjon fra 4,5 % i økonomiplan for 2011 og 3,25 % som nå er innarbeidet i rådmannens forslag. Dette gir et utslag på ca 4,5 mill kr i 2011, opp mot 11,5 mill kr i 2012 og noe mindre i etterfølgende år. Rådmannen har i opplegget tatt hensyn til at det må avsettes midler til VAR-fond i dette opplegget som en følge av synkende rentenivå, samtidig som gebyrsatsene holdes uendret. Bevilgningsrammene til bygningsvedlikehold øker med 1 mill kr pr år fortsatt. Dette er en langsom hevingstakt, men vil på sikt kunne bidra til at bygningsforfallet ikke vil øke. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for å hente igjen mange års etterslep. Investeringer med finansiering Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2011 og økonomiplan med finansiering vises under. Når det gjelder bygningsinvesteringer, gjøres dette i regi av Eiendomsforetaket (LKE) og behandles i særskilt sak knyttet til LKEs strategidokument. Det henvises til dette dokumentet. Enhet / område Prosjekt SentralAdm IKT, oppgradering data og telenettet SentralAdm IKT, bredbåndsutbygging egne enheter Fellesutgifter Diverse bygg, inventar og utstyr uteområder Fellesomr oppvekst IKT-standard i skolen Fellesomr oppvekst Ahlefeldtsgate, inventar, utstyr, uteområde Aktivisering og kvalifisering Etablere intern billeie Kommunalteknikk Trafikksikkerhetstiltak Kommunalteknikk Veiformål Kommunalteknikk Infrastruktur Kommunalteknikk Gang-/sykkelvei Grevle-Skaarabakken Kommunalteknikk - VAR Rehabilitering vann Kommunalteknikk - VAR Rehabilitering avløp Kommunalteknikk - VAR Infrastruktur avløp Kommunalteknikk - VAR Infrastruktur vann Kommunalteknikk - VAR Sanering av asbestledninger Kommunalteknikk - VAR Gjenvinningsstastjon for husholdningsavfall Kirke Investeringsramme Kirke Utvidelse av Tanum kirkegård Sum investeringer i enhetene Enhet / område Prosjekt Strategidokument Del 4 Side 5

7 Finansielle transaksjoner Avdrag til Husbanken Finansielle transaksjoner Husbankmidler til utlån Sum finansielle transaksjonner Sum investeringer totalt Rådmannens forslag innebærer investeringer i perioden med i a lt ca 380 mill kr, nå r unntas Husbanklån til videre utlån og avdrag på Husbanklån. Av disse investeringene er ca 117 mill kr utenom vann, avløps- og renovasjonsområdet (VAR) og 263 mill kr i VAR-investeringer. Innenfor Husbankområdet foreslås at låneopptaksrammen for Startlån settes til 40 mill kr i tråd med opplegget i sist vedtatte økonomiplan Eventuelle tap på utlån blir dekket av et eget tapsfond som nå er på ca 2,8 mill kr. Fondet tilføres midler fra kommunens ramme for boligtilskudd fra Husbanken. For 2011 foreslås ingen slik tilførsel, da tapsfondet er mer enn 1 prosent av utestående midler. Rådmannens forslag til investeringer med låneopptak innebærer en netto lånegjeldsøkning med ca 254 mill kr i 2014 i forhold til Hovedtyngden av gjeldsøkningen knytter seg til VAR-området. Dette gir en økt rente- og avdragskostnad på ca 30 mill kr pr år når alle investeringene er gjennomført i 2014 sett i forhold til Av dette blir ca 20 mill kr dekket av økte VAR-gebyrer. Følgende endringer på investeringssiden er gjort i forhold til sist vedtatte Strategidokument: Bevilgning til bredbåndsutbygging for å knytte kommunens resultatenheter sammen i et kommunalt nettverk er økt med 2,75 mill kr i 2011 for å gjenbevilge midler som midlertidig ble brukt i 2010 for å fullfinansiere konsekvenser av flyttingen av IT-seksjonen fra Romberggt 3 til Gjærdal 12. Midler er tatt ut etter 2011, da en anser at alle enheter skal være koblet opp. Bevilgningen til investeringer i utskiftning av elev-pc er på skolene foreslås redusert fra 1 mill kr til 0,5 mill kr pr år. Dette ut fra at videre utskifting nå anses for å være en driftsutgift og ikke en investeringsutgift. Rådmannen har i stedet innarbeidet en årlig økning i driftsbudsjettet med 0,5 mill kr. Dette er lagt til grunnskolens fellesposter. Det foreslås avsatt i alt ca 6 mill kr på kommunens budsjett til inventar/utstyr og kommunale følgeinvesteringer til å følge opp bygningsinvesteringer og rehabiliteringer som gjøres på LKEs budsjett. Til å følge opp investering i ny sentrum skole på Torstrand (Ahlefeldtsgate), er det av samlet ramme på 200 mill kr satt av 10 mill kr til inventar/utstyr og trafikk/parkeringsløsninger på kommunens budsjett. Investeringene er faseforskjøvet ett år i forhold til sist vedtatt økonomiplan slik at ny skole planlegges tatt i bruk fra høsten Til kirkegårdsutvidelse ved Tanum kirke foreslås en bevilgning på 4 mill kr. Til etablering av en kommunal egenordning for utleie av biler, foreslås 5,5 mill kr. Det skal dekke tilbakekjøp av 45 biler som nå leies av eksterne firma, og 5 nye biler. Rente- og avdragsutgiftene vil bli belastet resultatenheten Aktivisering og kvalifisering (AoK) som skal overta bilene og leie dem ut til omsorgstjenestene. Det er kalkulert med at kommunen vil spare ca 0,6 mill kr ved å gå over til en intern leieordning i stedet for ekstern leie. Dersom ordningen blir vellykket, vil rådmannen i kommende strategidokumenter foreslå en utvidelse av ordningen med ytterligere tilbakekjøp. Bevilgningen til trafikksikkerhetstiltak er økt fra 1,5 mill kr årlig til 2,5 mill kr i 2011 med en videre opptrapping til 3,5 mill kr i Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak i Strategidokument Fra 2014 er bevilgningen nede på 1,5 mill kr igjen. Til gang- og sykkelvei på strekningen Stavern til Helgeroa foreslås 30 mill kr i forskuttering slik kommunestyret har fattet vedtak om i 1. tertialrapport 2010, ksak sak 077/10. For en videre spesifisering og forklaring av de enkelte forslagene til investeringsprosjekter og finansiering, vises det til oversiktene under det enkelte resultatenhet/rapporteringsområde. Strategidokument Del 4 Side 6

8 Investeringer i eiendomsforetaket Kommunestyret vil i særskilt sak om Strategidokument til Larvik kommunale eiendom (LKE) ta stilling til hvilke investeringer med tilhørende finansiering som skal innarbeides i foretakets investeringsbudsjett. Det som presenteres under er hvilke investeringer/låneopptak rådmannen har hensyntatt og som virker inn på foretakets rente- og avdragsutgifter og dermed husleienivået i kommunen. Det er derfor en direkte sammenheng mellom investeringsnivået i foretaket og kommunens utgifter til husleie. Det betyr at Strategidokumentet til kommunen og LKE må ses og behandles i sammenheng med hverandre. Rådmannens forslag innebærer investeringer i perioden med i alt ca 379 mill kr. Av dette finansieres 284 mill kr med låneopptak, 75 mill kr med mva-kompensasjon og 20 mill kr i salgsinntekt for gamle skolebygg på Torstrand. Det er på inntektssiden til foretaket regnet med at staten vil kunne godkjenne ny sentrum skole på Torstrand innenfor den statlige rentekompensasjonsordningen for skolebygg og at 6 mill kr i kompensasjonsinntekter vil kunne komme fra Rådmannens forslag til investeringer med låneopptak innebærer en netto lånegjeldsøkning med ca 140 mill kr i 2014 i forhold til Dette gir en økt rente- og avdragskostnad på ca 10 mill kr pr år når alle investeringene er gjennomført i Prosjekt Kommunale bygg, rehabiliteringsprogram Biobrenselsanlegg, dekning av etterslep Ny skole i Ahlefeldtsgate Ny skole på Torstvedt og utbygging av Sky skole Sum investeringer Følgende endringer på investeringssiden er gjort ifht sist vedtatte Strategidokument for LKE: Rådmannen foreslår at rammen til rehabilitering av bygninger øker med 5 mill kr i 2011 fra 15 til 20 mill kr. Økningen knyttes til behov for ombygging av del av Valby grendehus til å kunne brukes til skoleformål. I årene fra 2012 fremmer rådmannen et forslag som er identisk med sist vedtatte økonomiplan, det vil si med bevilgninger på 5 mill kr årlig. Dette er langt mindre enn rehabiliteringsbehovet, men er så langt rådmannen finner rom for av økonomiske årsaker. Rådmannen har i opplegget til investeringsbudsjett for ny sentrum skole i Ahlefeldtsgate tatt hensyn til senere framdrift og mindre bevilgningsbehov i 2011 enn forutsatt tidligere. Dette skyldes i hovedsak at av bevilgningen på 28 mill kr i 2010 vil bare 2 mill kr bli benyttet. Differansen legges til 2011 slik at forventet investering inkl ubrukte midler i 2010 på 26 mill kr, vil bli på 60 mill kr i Bevilgningen i 2009 var på 2 mill kr. Rådmannen foreslår at det bevilges 1,7 mill kr for å dekke opp den siste rest av overskridelser på allerede gjennomførte investeringer i biobrenselsanlegg. Til ny grunnskole på Torstvedt og utbygging Sky skole foreslås i perioden en bevilgning på 182 mill kr av en totalt anslått ramme på 250 mill kr. Siste del av beløpet er forutsatt å komme i I tillegg kommer tomteutgifter på Torstvedt. Det er ikke lagt inn forutsetninger om salgsverdi på noe av det som blir ledige arealer, verken av bygg eller tomter. Prosjektet kan enkelt bygges om til å ivareta en OPS løsning dersom det velges. I stedet for låneopptak med egeninvestering, må kommunen innarbeide årlige leiebeløp. Strategidokument Del 4 Side 7

9 Endrete statlige krav for budsjettering og regnskapsføring av investeringer Staten har gjort en endring i kravene til hvordan kommunene og fylkeskommunene skal budsjettere og regnskapsføre investeringer. Forenklet sagt skal ubrukte midler på investeringer ved årsskiftet inndras og må gjenbevilges året etter, i den grad kommunestyret vil gjenbevilge. Investeringsbudsjettet gjøres dermed til et ett-årig løp og kommunestyret må ta stilling til det faktiske investeringsvolum i budsjettåret. Foruten dette skal overskridelser eller ikke finansierte deler av en investering som er gjennomført i regnskapsåret måtte dekkes opp. Finansieringen av alle investeringer skal ses under ett. Med unntak av midler som er reserver særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale, regnes alle finansieringsmidler som frie. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet vil således måtte anses som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig samlet finansiell dekning i årets investeringsregnskap. Ut fra dette vil rådmannen på nyåret måtte fremme en sak med forslag til gjenbevilgning på investeringer. Tiltak/forslag fra resultatenheter som ikke er innarbeidet Hvert år fremmer resultatenhetsledere forslag til nye drifts-/investringstiltak i prosessen tilknyttet Strategidokumentet. Disse forslagene er lagt ut på kommunens internettsider uten særskilte kommentarer. I sum er dette forslag til nye tiltak som ikke er innarbeidet av rådmannen med ca 44 mill kr i 2011 og ca 63 mill kr fra Rådmannen har ut fra de totaløkonomiske rammene og manglende muligheter for innarbeiding, derfor heller ikke valgt å gjøre noen prioriteringer blant disse tiltakene. Søknader fra frivillige organisasjoner Parallelt med behandlingen av Strategidokumentet behandler kommunestyret i særskilt sak tilskudd til frivillige lag og foreninger som går ut over de ordinære tilskuddsordningene. Samlet søknadsbeløp for hvert år Under vises en oversikt over hvilke tilskudd som framlegges til behandling. Søknadene er oversendt de respektive fagmiljøer for behandling/uttalelse og skal behandles i særskilt sak til kommunestyret. Oversikt over mottatte søknader: Tiltak kultur Hedrum historielag Brunlanes historielag Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum Tidemands Teater Galeiscenen Herregårdsspillet/Larvik Barne- og ungdomsteater Jørn Bue Olsen Foreningen Tordenskiolds Soldater Strategidokument Del 4 Side 8

10 Idrett Farris sportsskyttere (tidligere Hedrum Sportsskyttere og Larvik sportsskyttere), luftskytebane Bommestadhallen Nanset IF, bygging av garasje/lager Nanset idrettsplass Halsen IF, utbygging av Bergslihallen Larvik Ski, skistadion og lysløype til helårsbruk Larvik Ski, kunstsnøproduksjon for stadionanlegget Larvik Ski, skiløype/turløype med lys til helårsbruk. Videref. løypenettet ut i marka Larvik Ski, planfri kryssing m/broer over gang/sykkelvei Nesjar IF, nærmiljøanlegg/nærmiljøbane kunstgress Larvik Skytterlag, Åre skytebane, DFS 100m bane Larvik Skytterlag, Åre skytebane, DFS 200m bane Hedrum jeger og fiskelag, Allum sportsskytebane nye elektroniske skiver og overbygget tak over skivene Larvik Turn IF, Lovisenlund idrettsplass - lys på løpebane Larvik Ski, utvidelse av løypenettet, deler av vinterløypa mot Eikedalen Larvik Ski, utvidelse av anlegg for snøproduksjon IF Fram, Framhallen rehabilitering og tilbygg IF Fram, Framparken garderobebygg og lager Kvelde IL, Kvelde idrettsplass ballbinge Folkehelse Aktiv hverdag Andre søknader Kvelde Vel Norges Håndballforbund Region Sør Euro 2010 kvinner Lånegjeldsutvikling I rammesaken som ble behandlet i juni 2010 er det gitt en framstilling av kommunens lånegjeldsutvikling i kommende år, der det er tat hensyn til de forutsetninger som ligger til grunn i vedtatt økonomiplan Rådmannen har der gitt en særskilt redegjørelse for utviklingen av lånegjelden knyttet opp mot investeringer i vann-, avløps- og renovasjonsområdet (VAR) og andre investeringsutgifter finansiert ved låneopptak. Fra 2009 og etterfølgende år er kommunens lånegjeld fordelt mellom Larvik kommune og Larvik kommunale eiendomsforetak. Det vil i fortsettelsen derfor være nødvendig å se på den samlede gjeldsutviklingen for å se kommunens totale gjeldsbelastning. Framstillingen under er en samlet oversikt over denne lånegjeldsutviklingen, basert på de investerings- og finansieringsforutsetninger som ligger i kommunen og i foretaket. I denne økonomiplanen er det innarbeidet en rente på 3,25 % ved fornyelse av låneopptak med rentebindingsavtaler og tilsvarende for lån som har flytende rente i For 2012 er det innarbeidet en rente på 3,75 %, i ,20 % og for ,5 %. Rådmannens forslag innebærer investeringer i perioden med i alt ca 759 mill kr, når unntas Husbanklån til videre utlån og avdrag på Husbanklån. Dette er summen av investeringer for Larvik kommune og Eiendomsforetaket. Av investeringene er ca 379 mill kr bygningsinvesteringer i Eiendomsforetaket, ca 263 mill kr i VAR-investeringer og ca 117 mill kr i andre investeringer. Innenfor Husbankområdet foreslås at låneopptaksrammen for Startlån settes til 40 mill kr i tråd med opplegget i sist vedtatte økonomiplan Strategidokument Del 4 Side 9

11 Rådmannens forslag til investeringer med låneopptak og de investeringer som foreslås via Eiendomsforetaket innebærer en netto lånegjeldsøkning med ca 687 mill kr i 2014 i forhold til Dette er da regnet etter fradrag for budsjetterte avdrag. Dette gir en økt rente- og avdragskostnad i samme periode samt husleiekonsekvenser på ca 46 mill kr pr år når alle investeringene er gjennomført i I figuren under er utviklingen av lånegjeld, inkl lånegjeld i Larvik kommunale eiendom, holdt opp mot utviklingen i beholdningen av POF-fond: Lånegjeld og POF-fond Mill kr Lånegjeld POF-fond Samlet lånegjeld vil ved utgangen av 2014 bli på ca mill kr, tilsvarende kr pr innbygger. Når det gjelder fordelingen mellom kommunens lånegjeld og lånegjelden i foretaket kan det gis følgende oversikt: Kommunens lånegjeld og lånegjelden i foretaket: 000 Lånegjeld Larvik kommune 693,5 900, , , , ,9 Eiendomsforetaket 959, , , , , ,9 Sum lånegjeld 1 653, , , , , ,8 Netto økt lånegjeld fra Larvik kommune 206,9 337,1 389,8 431,8 460,4 Eiendomsforetaket 86,8 96,8 139,6 139,7 227,1 Sum 293,7 433,9 529,4 571,5 687,5 Strategidokument Del 4 Side 10

12 Forvaltning av gjeldsporteføljen Larvik kommunes gjeld består i hovedsak av lån i Kommunalbanken og lån direkte plassert i obligasjonsmarkedet. I tillegg er det tatt opp noen lån i Kommunalkreditt og kommunens bankforbindelse DnBNOR. Spesifikasjon av låneporteføljen framgår av vedleggene til strategidokumentet, del 3. Lånenes løpetid varierer fra 3 til 20 år med både flytende og fast rente. En stor del av låneporteføljen er imidlertid avdragsfrie lån. For å forvalte gjeldsporteføljen vedtok kommunestyret i møte den , sak 155/01 Reglement for finansforvatning i Larvik kommune. Reglementet ble tatt opp til ny behandling i kommunestyresak 072/10 i junimøtet. Reglementet ble da fastholdt. I henhold til reglementet skal bindingstiden for lånerenten holdes innenfor følgende rammer: Bindingstid Minimum Normal Maksimum Mindre enn 1 år 30 % 40 % 50 % Større enn 1 år/mindre enn 3 år 10 % 20 % 30 % Større enn 3 år/mindre enn 5 år 15 % 25 % 35 % Større enn 5 år/mindre enn 10 år 5 % 15 % 25 % Porteføljens normale posisjon betegnes som referanseportefølje. Referanseporteføljen skal ha en gjennomsnittlig bindingstid på 2,5 år. De tillatte avviksrammene medfører at låneporteføljens gjennomsnittlige bindingstid kan svinge mellom 1,5 år og 3,5 år. Kommunens lånegjeld ekskl formidlingslån (Startlån i Husbanken) er pr 2. tertial 2010 ca kr 717 mill kr med en gjennomsnittlig rente på 3,91 %. Låneporteføljen hadde en durasjon på 2,2 år og ligger dermed innenfor de rammer for bindingstid som er vedtatt i finans-strategien. Det går fram av oversikten at kommunens rentebinding er innenfor de intervaller som er vedtatt. Administrasjonen arbeider aktivt i forhold til låneporteføljen slik at bindingstid og andre betingelser i størst mulig grad kan tilpasses rentenivået på en optimal måte. Låneporteføljens rentebindingstid pr 2. tertial 2010 er: Bindingstid Andel av porteføljen Mindre enn 1 år 39,3 % Større enn 1 år / Mindre enn 3 år 19,1 % Større enn 3 år / Mindre enn 5 år 27,8 % Større enn 5 år / Mindre enn 10 år 13,8 % Det rapporteres i tertialrapportene hvordan faktisk gjeldsportefølje er i forhold til de krav som er nedfelt i strategien for forvaltningen av denne. Kommunens lånegjeld er fra 2009 fordelt mellom kommunen og eiendomsforetaket. Kommunens og foretakets lånegjeld skal følge finansreglementet, slik at begge porteføljene skal tilfredsstille dette reglementet.. Strategidokument Del 4 Side 11

13 Strategidokument Del 4 Side 12

14 Betalingssatser Strategidokument Del 4 Side 13

15 Strategidokument Del 4 Side 14

16 Betalingssatser og gebyrer mv G = grunnbeløp i folketrygden, kr pr Sats 2010 Forslag sats 2011 Økning i prosent BARNEHAGER, kommunale og private Sats pr måned Forslag ny sats gjelder fra Høyeste sats (inntekt 4 G og høyere) Inntekt fra 3 G til 4G (70 % av full sats) % Inntekt fra 2 G til 3 G (60 % av full sats) % Inntekt under 2G (50 % av full sats) Gratis Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn, 50 % for 3. barn SKOLEFRITIDSORDNINGEN Sats pr måned Over 5 G: Heldagsplass ,0 % Inntil 3 dager pr uke ,0 % Under 5 G: Heldagsplass ,0 % Inntil 3 dager pr uke ,0 % Fast pris uavhengig av inntekt: Enkeltdager, takst pr dag ,7 % Sommer - SFO, takst pr uke ,6 % Ved for sen henting gjentatte ganger OMSORGSTJENESTENE OG PRESTELØKKA REHABILITERINGSSENTER SYKEHJEM - oppholdsbetaling Egenbetaling ved lengre tids opphold: 75 % av 1 G, - fribeløp, + 85 % av inntekter utover 1 G Kortidsopphold pr døgn Dag- og nattopphold, pr dag / natt Trygghetsplasser ved Kveldsol, pr døgn % TRYGGHETSALARM Sats pr måned Inntekt under 2 G % Inntekt 2-3 G % Inntekt over 3 4 G % Inntekt over 4 G % MAT PÅ SYKEHJEM OG ELDRESENTER Salg av middag i kafeteria % Middag til hjemmeboende (inkl ombringing) % Strategidokument Del 4 Side 15

17 Betalingssatser og gebyrer mv G = grunnbeløp i folketrygden, kr pr Sats 2010 Forslag sats 2011 Økning i prosent HJEMMETJENESTER praktisk bistand abonnement = sats pr mnd Inntekt under 1 G (abonnement) % Inntekt 1-2 G (abonnement) % Inntekt 2-3 G (abonnement) % Inntekt over 3 G pr time % Tøyvask pr kilo % PRESTELØKKA REHABILITERINGSSENTER Opphold i treningsleilighet, pr uke % Kursavgift gruppe / aktivitetstilbud % KOMMUNALT EIDE OMSORGSBOLIGER (tidligere pleieleiligheter) sats pr mnd Husleie ,7 % Fellesutgifter ,9 % BOFELLESKAP sats pr mnd Husleie ,7 % Fellesutgifter ,9 % BØKESKOGEN OMSORGSBOLIGER sats pr mnd Enkeltleiligheter: Husleie ,7 % Fellesutgifter ,9 % Ekteparleiligheter: Husleie ,7 % Fellesutgifter ,9 % BORETTSLAG sats pr mnd Husleie, høyeste sats ,7 % Husleie, laveste sats ,4 % Husleie i borettslagsleiligheter består av borettslagets fellesutgifter samt et påslag for forvaltning, drift og vedlikehold. Påslaget er av varierende størrelse. Ved bytte av leietaker i borettslagsleiligheter settes påslaget til borettslagets fellesutgifter til kr for toroms leiligheter og kr for leiligheter med tre rom eller mer, dersom det er lavere. Ved bytte av leietaker i kommunalt eide omsorgsboliger i borettslag settes påslaget til kr 700. Strategidokument Del 4 Side 16

18 Betalingssatser og gebyrer mv G = grunnbeløp i folketrygden, kr pr Sats 2010 Forslag sats 2011 Økning i prosent IDRETTSHALLER / SVØMMEHALLER Farrishallen, Bommestadhallen, Kveldehallen, Stavernhallen og gressbanene på Månejordet og Kaken samt Skateparken. For lag og foreninger i Larvik kommune som er støtteberettiget over kultur- og idrettsbudsjettet: Trening pr time i idrettshall / svømmehall ,7 % Trening pr time i atletsal/skytehall ,7 % Trening pr time i bryterom Farrishallen ny 70 - Trening pr time på hel fotballnaturgressbane ,8 % Trening pr time på hel fotballkunstgressbane ny Trening pr time i Skateparken ny 80 - Arrangement pr time i idrettshall/svømmehall ,9 % Arrangement pr time i atletsal/skytehall ,2 % Arrangement, pr time på hel fotballnaturgressbane ,9 % Arrangement pr time på hel fotballkunstgressbane ny Arrangement pr time Skateparken ny Kafeterialokalet pr gang ved arrangement ,3 % Garderobe i hallene, pr gang pr garderobe ,6 % Lag og foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur- og idrettsbudsjettet: Trening pr time i idrettshall/svømmehall ,0 % Trening pr time i atletsal/skytehall ,6 % Trening pr time i bryterom Farrishallen ny Trening pr time på hel fotballnaturgressbane ,9 % Trening pr. time på hel fotballkunstgressbane ny Trening pr. time i Skateparken ny Arrangement pr time i idrettshall/svømmehall ,8 % Arrangement pr time i atletsal/skytehall ,8 % Arrangement pr. time på hel fotballnaturgressbane ,9 % Arrangement pr. time på hel fotballkunstgressbane ny Arrangement pr. time i Skateparken ny Kafeterialokalet pr. gang ved arrangement ,4 % Garderobe i hallene, pr. gang pr. garderobe ny 70 - Billettpriser svømmehaller og skolebasseng Barn under 15 år i Farrishallen Pensjonister, studenter, militære Voksne Klippekort, voksne 10 klipp Klippekort, pensjonister, studenter, militære 20 klipp KULTURSKOLEN Semesteravgift pr halvår ,7 % Strategidokument Del 4 Side 17

19 Betalingssatser og gebyrer mv G = grunnbeløp i folketrygden, kr pr Sats 2010 Forslag sats 2011 Økning i prosent Lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet Pressverksalen, arrangement pr dag ,9 % Pressverksalen, øvelse/produksjon pr dag ,8 % Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet Pressverksalen, arrangement pr dag ,0 % Pressverksalen, øvelse/produksjon pr dag ,5 % Konferanserom/orkestersal pr dag ,5 % Aula pr dag ,4 % Skolerom/øvelsesrom pr time ,3 % Kommersielle leietakere/private bedrifter (også innenfor kunst og kultur), statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater Pressverksalen, arrangement pr dag ,0 % Pressverksalen, øvelse/produksjon pr dag ,5 % Konferanserom/orkestersal pr dag ,5 % Aula pr dag ,8 % Skolerom/øvelsesrom pr time ,3 % SKOLELOKALER Lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet Bruk av klasserom, gjelder ikke arrangement Gratis Gratis - Leie av gymnastikksal eller aula, pr time ,6 % Leie av svømmehall, pr time ,1 % Leie av agora m / scene, pr time ,4 % Arrangement pr dag ,0 % Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet samt kommersielle leietakere/private bedrifter, statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater Bruk av klasserom ,2 % Leie av gymnastikksal eller aula, pr time ,4 % Leie av svømmehall, pr time ,4 % Leie av agora m / scene, pr time ,1 % Leie av agora m / scene og lys, pr time ,0 % Arrangement pr dag ,1 % Pr døgn pr klasserom / gymsal (overnatting/helgeutleie) ,1 % KIRKEGÅRDER (ekskl mva) Enkel kistegrav. Festeavgift pr år ,6 % Urnegrav. Festeavgift pr år ,6 % Kremasjonsavgift ,9 % Strategidokument Del 4 Side 18

20 Betalingssatser og gebyrer mv G = grunnbeløp i folketrygden, kr pr Sats 2010 Forslag sats 2011 Økning i prosent FEIE- OG TILSYNSGEBYRER, (ekskl mva) Rengjøring / feiing pr pipeløp pr gang ,5 % Tilsyn pr fyringsanlegg / bolig ,5 % VANNGEBYRER (ekskl mva) Bolig over 70 m² - årsavgift Bolig under 70 m² - årsavgift Målt forbruk pr m³ 6,31 6,31 - AVLØPSGEBYRER (ekskl mva) Bolig over 70 m² - årsavgift Bolig under 70 m² - årsavgift Målt forbruk pr. m³ 8,63 8,63 - SLAMGEBYRER (ekskl mva) Boliger - slamavskillere tømming hvert 2. år Boliger - tette tanker tømming hvert 2. år, 3 m³ Boliger - tette tanker tømming hvert 2. år, 6 m³ Boliger - tette tanker tømming 2 ganger årlig, 3 m³ Boliger - tette tanker tømming hvert år, 6 m³ Hytter - slamavskillere tømming hvert 4. år Hytter - tette tanker tømming hvert 2. år, 3 m³ Hytter - tette tanker tømming hvert 2. år, 6 m³ Hytter - tette tanker tømming hvert 2. år, 9 m³ Deponigebyr pr m³ TILKNYTNINGSAVGIFT FOR VANN (ekskl mva) Boliger Hytter og flerleilighetsanlegg pr enhet Næringsbygg inntil 500 m² m / vann i produksjon TILKNYTNINGSAVGIFT FOR AVLØP (ekskl mva) Boliger Hytter og flerleilighetsanlegg pr enhet Næringsbygg inntil 500 m² m/vann i produksjon RENOVASJONSGEBYRER Årsavgift (ekskl mva) Boliger Hytter Strategidokument Del 4 Side 19

21 Betalingssatser og gebyrer mv G = grunnbeløp i folketrygden, kr pr Sats 2010 Forslag sats 2011 Økning i prosent KART- OG OPPMÅLINGSGEBYRER Inntil 2000 m² ,1 % Grensejusteringer tilleggsareal inntil 200 m ,0 % Oppretting av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning ,0 % BYGGESØKNADSGEBYRER Eneboliger / fritidsboliger ,1 % Søknad uten ansvar 3 ukers frist (erstatter tidligere meldesaker) ny Behandlingsgebyr for bygg over 500 m2 + kr 25 pr m2 overskytende areal ,3 % REGULERINGSGEBYRER Inntil 5 daa ,0 % 5 10 daa ,0 % daa ,0 % Over 20 da (+ kr pr da utover 20 da inntil 100 da) ,1 % Endring og oppheving av reguleringsplan ,0 % Strategidokument Del 4 Side 20

22 Omtale av rapporteringsområder Strategidokument Del 4 Side 21

23 Strategidokument Del 4 Side 22

24 Organisasjonsstrukturen Det fremmes egen sak om å overføre oppgavene fra enheten Læring og oppvekst til oppvekstenhetene og Barne- og ungdomstjenesten. Enheten presenteres derfor ikke med eget kapittel her. Plan- og økonomikomitéen - administrasjon Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger Folkevalgte styringsoppgaver Revisjon og kontrollutvalg Skatteoppkreveren i Larvik Oppvekst- og kulturkomitéen - oppvekst Fellesområde oppvekst Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sydvest Larvik læringssenter Barne- og ungdomstjenesten Barneverntjenesten Oppvekst- og kulturkomitéen informasjon, kultur og idrett Biblioteks- og informasjonstjenester Kultur, Idrett og Fritid Omsorgskomiteéen omsorg, helse- og sosiale tjenester Fellesområde pleie og omsorg Omsorgsenhet nordøst Omsorgsenhet sentrum Omsorgsenhet sydvest Omsorgstjenesten for funksjonshemmede Helse- og rehabiliteringstjenesten Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse NAV Aktivisering og Kvalifisering Nærings-, miljø- og teknikk-komitéen tekniske tjenester Kommunalteknikk Vei, Park og Friområder Kommunalteknikk Vann, Avløp og Renovasjon Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata Larvik brannvesen Annet overføring av tilskudd til private, organisasjoner, andre foretak Private barnehager (Oppvekst- og kulturkmitéen) Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (Omsorgskomitéen) Forretningsdrift og utviklingsprosjekter (Plan og økonomikomitéen) Kirke (Oppvekst- og kulturkomitéen) Eiendomsforetaket (Plan og økonomikomitéen) Kommunens inntekter og finansielle transaksjoner Plan og økonomikomitéen Hovedinntekter Finansielle transaksjoner Strategidokument Del 4 Side 23

25 Rapporteringsområde Sentraladministrasjonen Rapporteringsområdet består i hovedsak av: Rådmannen, Regnskapsavdelingen, IT-avdelingen, Personal- og lønnsavdelingen, Økonomiavdelingen, Utviklingsavdelingen, HMS-avdelingen og Avdeling for sekreteriat, post og arkiv. FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR RESULTATENHETEN: Netto ramme Endringer i gjeldende økonomiplan/drift: Økning kr i 2011økende til kr fra 2012 som andel av utgiftene knyttet til partnerskapet med Husbanken Region Sør i forbindelse med samarbeid om boligsosialt arbeid, jf ksak 020/10. Tilskudd til Høyskoleutdanning tannpleie reduseres fra kr i 2010 til kr 0 i 2011, jf ksak 155/07. Reduksjon kr i 2012 og videre i perioden i forbindelse med vannforvaltningsplan, jf ksak 063/09. Økning 1,45 mill kr fra 2013 til eiertilskudd IKA Kongsberg, jf ksak (forskjøvet fra 2012 til 2013). Forslag til nye tiltak/drift: Økning kr i 2011 til utredning Heyerdal kunnskapssenter, oppfølging av næringsplan. Økning kr i 2011, oppgradering av datautstyr, jf prosjekt digitale politikere. Økning kr i 2011 videre til kr i 2012 og kr i 2013 til utarbeidelse planer miljøforvaltning. Økning kr i 2011, kr i 2012 og 2013 til oppgradering av web løsning for hjemmesiden til kommunen. Økning 1,85 mill kr for å finansiere opp stillinger etter prosjekt/midlertidige ordninger (oppvekstavd/controller) Økning kr i 2011 og kr i 2012 og videre i perioden til styrking av driftsramme for overformynderiet. Økning kr i 2011, EU prosjektet KASK. Økning kr lønnsmidler i HMS-tjenesten for å følge opp sykefraværsprosjektet i omsorgstjenestene og oppvekstenhetene, jf del 1, Profil og prioriteringer, eget avsnitt. Økning kr i 2011 og 2012, redusert til i 2013 og 2014, miljøinformasjonsprogram. Reduksjon kr innsparing programvarelisenser IKT, jf eget avsnitt del 1, Profil og prioriteringer. Strategidokument Del 4 Side 24

26 Driftsbudsjett på hovedpostnivå Regnskap 2009 Opprinnelig Budsjett 2011 budsjett 2010 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod Overføringsutgifter Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sentraladministrasjonen FORSLAG TIL INVESTERINGSRAMME: Forslag til nye prosjekter: IKT, oppgradering data og telenettet IKT, bredbåndsutbygging egne enheter Sum nye forslag Kommentarer: Oppgradering av data og telenettet Jf Strategidokument , ramme for å kunne ivareta utbygging av infrastruktur i takt med økt forbruk og delvis skifte ut og oppgradere utstyr. IKT, bredbåndsutbygging egne enheter Det er bevilget midler til prosjektet i På grunn av nye krav til budsjettering og regnskapsføring av investeringer, må ubrukt bevilgning fra året før som er planlagt utført i 2011 gjenbevilges. TJENESTEUTVIKLING FOR ØVRIG Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel, slik den ble vedtatt i oktober 2009, blir en oppgave over flere år. Det vises her til resultatmål , hvor det fremgår hvilket år en tenker seg å starte opp de ulike prosjektene i handlingsplanen. Oppfølging av planen er forankret i Utviklingsavdelingen. Sentralt i 2011 blir også utarbeidelse av kommunal planstrategi etter ny Plan- og bygningslov. Oppfølging og utvikling av partnerskap med andre samfunnsaktører blir sentralt, spesielt for å nå mål som krever innsats og enighet fra flere samfunnsaktører. Et forsterket partnerskap innen de to prioriterte innsatsområdene folkehelse/levekår og verdiskaping blir prioritert. I verdiskaping ligger blant annet oppfølging av prosjekter som boligsosialt arbeid (BASIS), næringsplan og høgskoleplan. Sentraladministrasjonen vil fokusere på å videreutvikle en profesjonell støtte til resultatenhetslederne, inklusiv lederstøtte, god effektiv struktur (ikt-systemer, personal/lønn, økonomi/regnskap, saksbehandling, intern og ekstern kommunikasjon osv) og et tilpasset styrings- og rapporteringssystem (kvalitetssystem, planmodell, statistikk, analyse- og prosjektverktøy). E-kommunen vil også ha fokus de kommende år, hvor dialog i stadig større grad vil gå via digitale media. Dette vil både styrke service til innbyggerne, være demokratibyggende og effektivisere tjenesteytingen. Et spesielt fokus vil bli rettet mot bruk av nye kommunikasjonsformer for å få alle med i samfunnsdebatten, og for å sikre at alle grupper for tilpasset informasjon om sine rettigheter og plikter i samfunnet. Strategidokument Del 4 Side 25

27 Lederskolen for resultatenhetsledere og mellomledere ble startet i Dette ut fra den erkjennelse at godt lederskap gir de beste tjenestene for innbyggerne. Dette tilbudet er svært godt mottatt og vil bli videreført. Å beholde og rekruttere gode ledere, samt ansatte med faglig høy kompetanse, vurderes som den viktigste komponenten i arbeidet med å gi innbyggerne gode tjenester. Kommunen har i 2010 fått på plass et verktøy for kompetansekartlegging. Tilgang til riktig fagkompetanse er en kritisk suksessfaktor, og er ventet å bli en utfordring for flere av kommunens tjenester. Kommunens omdømme generelt og som arbeidsgiver spesielt blir derfor viktig. Sentraladministrasjonen vil i 2011 sammen med alle resultatenhetene sette ytterligere fokus på sykefraværsarbeidet. Selv om Larvik er den kommunen i Vestfold med lavest legemeldt sykefravær, er det viktig med gode rutiner som sikrer kommunens økonomiske rettigheter i et landskap med flere aktører. Kommunen har søkt om å bli godkjent som egen bedriftshelsetjeneste. En godkjent ordning gir bedre oppfølging av ansatte mht helse, miljø og sikkerhet. I tillegg er egen ordning økonomisk gunstig for kommunen. Rådmannen påpekte behovet for å styrke controllerfunksjon i organisasjonssaken. Dette blir bedre ivaretatt fra 2011 slik sentraladministrasjonen nå er organisert og bemannet. Det har over år vært kapasitetsutfordringer knyttet til post og arkiv. Det er tatt grep i omorganiseringen av sentraladministrasjonen som en forventer vil gi en bedre situasjon fremover. Strategidokument Del 4 Side 26

28 Rapporteringsområde Fellesutgifter Det er ingen endringer i rapporteringsområdet som består av: Felles driftsutgifter og velferdstiltak Hovedverneombud og tillitsmannsordningen Livsfaseorientert personalpolitikk Overformynderiet Pensjonskostnader Vennskapskommuner FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR RESULTATENHETEN: Netto ramme Endringer i gjeldende økonomiplan/drift: Reduksjon med kr i 2011 økende til 1 mill kr fra 2012 for Seniorpolitikk. Tiltaket nedtrappes og utgår helt fra 2012, jf Strategidokument Forslag til nye tiltak/drift: Økning på kr for økt egenkapitalinnskudd i KLP. Økning på 5,886 mill kr for KLP reguleringspremie og premieavvik. Driftsbudsjett på hovedpostnivå Regnskap 2009 Opprinnelig budsjett 2010 Budsjett 2011 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod Overføringsutgifter Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Fellesutgifter FORSLAG TIL INVESTERINGSRAMME: Forslag til nye prosjekter: Diverse bygg, inventar og utstyr uteområder Sum nye forslag Kommentarer: Diverse bygg, inventar og utstyr uteområder Det er lagt inn investeringer i kommunale bygg i LKEs budsjett. Inventar, utstyr og opparbeidelse av uteanlegg for kommunale bygg må budsjetteres i kommunens budsjett. Strategidokument Del 4 Side 27

29 Tjenesteutvikling forøvrig Lån av Primæroppgavefondet til egenkapitalinnskudd i KLP I tertialrapport 2010/2, ble årets egenkapitalinnskudd til KLP på ca 4,2 mill kr dekket av Primæroppgavefondet. Det skal budsjetteres med en avkastning på 6 % av disse midlene tilsvarende KLPs egenkapitalavkastning. Den økte utgiften på kr føres til inntekt på rapporteringsområde finansielle transaksjoner. I alt er det budsjettert med lån av Primæroppgavefondet på 24,8 mill kr og en avkastning på kr 1,488 mill kr. Pensjonskostnader De ordinære premiene til Kommunal landpensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK), blir budsjettert og regnskapsført på den enkelte resultatenhet. Premien i KLP går ned fra 7,83 % til 7,77 %. I SPK går premien ned fra 12,41 % til 10,46 %. Rådmannen foreslår at enhetenes økonomiske rammer justeres i tråd med den økonomiske virkningen av premieendringen i SPK da denne er betydelig på ca 4,6 mill kr. For premiereduksjonen i KLP betyr reduksjonen såpass lite, at det ikke foreslås innarbeidet noe rammetrekk for denne endringen. Utover ordinære premier forfaller det for KLPs vedkommende særskilte premiekostnader til reguleringspremie, premieavvik, avdrag på tidligere års premieavvik og AFP-tidligpensjonspremier (for de mellom 62 og 64 år). Til fradrag kommer eventuell premiebonus fra KLP som et resultat av regnskapsoverskudd foregående år. Personalpolitikk En sentral utfordring er å føre en aktiv personalpolitikk som kombinerer kommunens behov for kvalifisert personell og den enkelte ønske om tilpasning til spesielle livssituasjoner. Å kunne tilby kompetente ansatte sikkerhet for videre kompetanseutvikling er like viktig som gode lønnsvilkår. Å beholde, og rekruttere, godt kvalifisert personell vurderes som kritisk for å gi gode tjenester, og er over tid også god økonomi for kommunen. Felleskostnader Det er videre en utfordring å effektivisere alle felleskostnader, for i størst mulig grad å kanalisere ressursene mot direkte tjenesteyting. Det er også viktig med en vurdering av hvilke tjenester som bør ligge under fellesutgifter og hva som bør belastes det enkelte tjenesteområde direkte. Dette både for å belyse samlet kostnad for den enkelte tjeneste og sikre at tjenester en ikke direkte betaler for ikke overforbrukes. Prioritering Innen gitt økonomiramme vil en som hovedkonklusjon søke å prioritere ressurser rettet mot utvikling av de ansatte. Strategidokument Del 4 Side 28

30 Pensjonskostnader: Det kan gis følgende oversikt over forrige økonomiplans budsjetterte forutsetninger for pensjonskostnader og rådmannens forslag til økonomiplan : Premietype Ramme økonomiplan Rådmannens forslag 2011 Differanse Resultatenhetsbudsjetter/regnskaper: Ordinær premie KLP Ordinær premie SPK Sum ordinære premier Fellesutgifter (ansvar 1800) Reguleringspremie Tidligpensjon Årets premieavvik Tidligere års premieavvik KLP-premiefond av overskudd 2010 (estimat) Rentegarantipremie Andre pensjonskostnader Sum fellesutgifter Sum pensjonskostnader samlet I rådmannens forslag er innarbeidet pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift med i alt ca 153,2 mill kr. Dette er en økning med 5,9 mill kr i forhold til 2010, tilsvarende 4,0 %. I økningen er i beregnet vekst i lønnsgrunnlaget som en følge av tariffoppgjøret våren Budsjettet bygger på opplysninger fra KLP og SPK mottatt i midten av september. I de premiekostnader som ligger på fellesutgifter, ligger det an til at reguleringspremien i KLP vil bli ca 16,6 mill kr lavere enn det som er innarbeidet i økonomiplangrunnlaget. Av en samlet reguleringspremie på ca 42,1 mill kr, vil ca 10,2 mill kr kunne dekkes av en prognostisert KLP-bonus, basert på et forventet regnskapsresultat for Med redusert reguleringspremie reduseres også premieavviket med ca 25,4 mill kr (inkl arb.giveravgift). Dette er positivt, da kommunens pensjonsgjeld nå reduseres for første gang på mange år. Dette i henhold til statlige forskrifter for beregning av netto pensjonskostnader. Premieavviket skal utligne differansen mellom netto pensjonskostnader og summen av de innbetalte premiene til pensjonsordningene. Samlet sett, når premieavviket tas med i betraktningen, vil de budsjetterte pensjonskostnadene på fellesutgiftene måtte økes med ca 5,9 mill kr. Dette er innarbeidet av rådmannen i forslaget til økonomiplan Rådmannen vil påpeke at de foreliggende beregninger er foreløpige og basert på en del forutsetninger som kan endre seg i løpet av Rådmannen vil komme tilbake i 1. eller eventuelt 2. tertialrapport 2011 med en fornyet beregning/kalkyle over pensjonskostnadene sett i sammenheng med lønnsoppgjøret til våren. Strategidokument Del 4 Side 29

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015 Bakgrunnsdokumenter Økonomiplan 2012-2015 Betalingssatser og gebyrer Omtale av rapporteringsområder Rammer for Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 Rådmannens forslag. Sliperiet 9. november 2016. Økonomisjef Paul Hellenes 11.11.2016 www.facebook.com/larvikkommune 1 Inntekts- og utgiftsnivå, brutto 3 200 000 3 000 000 2 800

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Tertialrapport I - Revidert budsjett I

Tertialrapport I - Revidert budsjett I KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.06.2013 029/13 TJO Kommunestyret 20.06.2013 060/13 TJO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 12/3408

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer