Med årsrapportar frå sektorane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med årsrapportar frå sektorane"

Transkript

1 Med årsrapportar frå sektorane Versjon

2 ÅRSMELDING BØ KOMMUNE Utviklinga har på fleire område vore god i Ei analyse frå Telemarksforsking visar at Bø er attraktiv både for næring og bustad. Folketalsveksten er den beste noensinne og pr er det innbyggarar i Bø. Vi har hatt ei nettoauke på 143 personar, som representerer ein vekst på 2,45%. Det er god utvikling i næringslivet med arbeidsplassvekst, og næringslivet vurderast som innovativt og med høg kompetanse. Kommuneøkonomien er framleis utfordrande, og akkumulert underskot aukar med 1,2 MNOK slik at det pr er på 9,2 MNOK. Dette må dekkast inn i løpet av for å nå målet om å være ute av ROBEK i På den negative sida har vi i 2014 hatt svikt i skatteinngangen på 2,8 MNOK, mindre premiavvik på 2,5 MNOK og meirkostnad på VAR på 1,0 MNOK. På driftssida har vi dessutan hatt eit meirforbruk på sektor helse og velferd på 6,7 MNOK. På den positive sida har vi fått meirinntekt på rammetilskott frå staten, inklusiv skjønn på i alt kr 4,5 MNOK. Omorganisering med overgang til sektorar med kommunalsjefar vurderast som vellykka, sjølv om vi ikkje nådde alle måla for omstilling i Dei fleste tiltaka i Deloitte-rapporten er sett i verk. I organisasjonen er leiaravtaler med målkort på plass og vi er i prosess med å innføre mål på kvalitet og resultat. Det er gjennomført prosjekt i høve til å realisere innsparingar og/eller ta utbytte frå dei kommunale selskapa. Konklusjonen var at det er lite å hente på dette området. Aktiviteten i kommuneorganisasjonen har vore høg med fleire store og krevjande prosjekt løpande parallelt. Sjukeheimsprosjektet er i rute: ny avdeling blei teke i bruk i august og siste byggetrinn skal være klar for innflytting før sommaren Tettstadutviklingsprosjektet ROM for alle er forsinka på grunn av damkollapsen våren 2013, og etterfølgjande erstatningsoppgjør og ny prosjektering. Vi har også i 2014 halde trykk og framdrift i høve til overordna planer. Plan for Campus Bø er vedteken og kommuneplanens arealdel er undervegs. Samfunnsdelen av kommuneplanen er ein nyttig og viktig plan, som nyttas aktivt for å utvikle Bø til ein næringsvennleg og attraktiv kommune. Hovudårsaken til ei god utvikling, er dei mange dyktige medarbeidarane som med stort engasjement og stå-på-vilje gjer sitt for å gi innbyggarane gode tenester. Bø bruker mindre pengar enn samanliknbare kommunar på dei fleste tenesteområda. Likevel må vi, for å møte framtidas krav, halde fram med omfattande prosessar for å effektivisere organisasjonen og redusere driftsnivået. Presset på tilsette og leiarane er stort. Det er krevjande dagar, og det er derfor gledeleg å sjå at sjukefråværet i 2014 er redusert med 0,2 prosentpoeng til 7,5 %. Rådmannen viser til sektoranes årsrapportar for meir konkret informasjon om status, måloppnåing og utfordringar på tenesteområda. TILHØVA I ORGANISASJONEN I 2014 Pr var det 368 faste stillingheimlar i Bø kommune. Det vart utført 404 aktive årsverk fordelt på 567 tilsette (faste og mellombels) som igjen var fordelt på 604 stillingar (ein tilsett kan ha meir enn ei stilling). Gjennomsnittleg stillingsstorleik var på 72%. Alderssamansettinga viser at 36% var under 40 år, og av desse hadde 27% full stilling. Den etter måten låge stillingsprosenten skuldast i stor grad mange studentar som dekker opp små helgevaktstillingar. Av kvinnene hadde 40% % stilling og 63% av mennene hadde %. Endringar i organisasjonen Etter ny organisasjonsmodell frå hausten 2013, er dei tilsette fordelte på 3 sektorar, «Helse og velferd», «Oppvekst» og «Teknisk» med til saman 10 einingar på nivået under. I tillegg kjem 4 stabsavdelingar inklusiv eining «Kultur og fritid». I tillegg blir ein del tenester levert av interkommunale einingar koordinert av Midt-Telemarkrådet. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 2

3 Sjukefråvær/arbeidsmiljø: Sjukefråvær i prosent Sjukefråvær alle 7,5 7,7 7,7 8,1 9,7 9,9 9,2 9,0 Kvinner 8,9 9,1 8,8 9,2 11,1 11,0 10,1 10,4 Menn 3,6 3,6 4,1 4,3 5 6,2 6,0 4,8 Fokuset på nærværsarbeid og oppfølging i tråd med IA-avtala er ytterlegare forsterka i høve til tidlegare år. Dette gjerast m.a. gjennom større fokus på leiarrolla og å ansvarleggjera medarbeidarane. Tross mykje endringsarbeid i året som har gått, har vi det beste resultatet på samla sjukefråvær på mange år. Vårt IA-mål for var på 7 %, og det er no innan rekkevidde. På avdelings-, einings- og sektornivå er det store variasjonar, frå 0 til 20 %. F.o.m settast måltal på sjukefråvær pr. avdeling. Ut frå tilbakemeldingane til rådmannen, så har Bø kommune eit generelt godt arbeidsmiljø. Sidan særleg Helse- og velferdssektoren framleis er i omstilling, må ein likevel ha forståing for at enkelte kan kjenne uro i høve til eigen arbeidsplass, sjølv om ingen faste tilsette har blitt sagt opp som ein konsekvens av endringane som vart igangsett etter Deloitte-rapporten i Svært godt samarbeid med dei tillitsvalde og verneomboda er truleg noko av grunnen til at det har vore relativt lite støy rundt endringsarbeidet. I tillegg kjem styrkinga av leiarrolla, både i høve til organisering og kompetanse. Likestilling/diskriminering Bø kommune har ikkje vedteke spesielle tiltak for å ivareta likestilling i forhold til lønn eller tilsetting. Vi prioriterer likevel, så langt mogeleg, å tilsette det kjønn som er i mindretal på ein arbeidsplass. Dei tilsette fordelar seg no med 77 % kvinner og 23 % menn. Mennene finn vi for det alle meste innom teknisk, IKT og i administrasjon/leiing. I rådmannens toppleiargruppe (RLG) er det 50% av kvart kjønn og i rådmannens utvida leiargruppe (RUL) er det 16 kvinner og 11 menn. Lønnsmessig er det framleis ingeniørane innom teknisk og IKT-konsulentane som er leiande, saman med undervisningsstillingane i skulen. Lønn for desse gruppene vert fastsett ut frå tariff og vurdert kompetanse. For leiargruppa er det heller ikkje teikn på diskriminering lønnsmessig, og lønnsvurderinga gjerast ut frå stillinga sitt innhald, omfang og ansvar. Med bakgrunn i AMU-vedtak, har vi særskilt fokus på å rekruttere personar med annan etnisk bakgrunn eller nedsett funksjonsevne. Dette er og nedfelt i IA-delmål 2, og har spesielt fokus i ny avtale. Vi har så langt i liten grad lykkas i å rekruttere personar som ikkje er etnisk norske. Vi har nokre innafor reinhald og pleie og omsorg, men i høve til tal på tilsette, burde det vore fleire. Tilrettelegging I Bø kommune si prosedyre for sjukefråværsoppfølging og seniortiltak, ligg det krav om tilrettelegging ved behov. I 2014 er det rapportert 10 nye internt omplasserte og/eller tilsette med tilrettelegging. Dette er ei manuell rapportering, og ein må derfor pårekne ei viss underrapportering. I tillegg kjem tilsette som har fått tilrettelagt arbeid/arbeidsplassen for kortare tidsrom, som ledd i tilbakeføring til jobb etter sjukefråvær eller fare for sjukefråvær. I høve til IA-målet om å få tilsette til å stå lenger i arbeid, viser tal frå Storebrand og SPK at vi har hatt 4 som har gått av med AFP (62-66 år) i Vi har hatt 4 arbeidstakarar på 67 og fire på 68 år som framleis arbeider. I tillegg har vi hatt 8 stk. i alderen år som tilkallingsvikarar med pensjonistlønn (spesiell ordning, jf HTA). Bø kommune har eige Råd for funksjonshemma. Rådet fokuserer sterkt på krav til universell utforming, og skal delta i alle viktige utbyggingssaker. Representantar frå rådet har møte- og talerett i hovudutvala i kommunen. Etisk standard Bø kommune har eit etisk reglement vedteke i 2009, med tillegg for etiske retningsliner for innkjøp vedteke i Dette gjeld både for politikarar og tilsette. Eigarskapsmeldinga trekker opp viktige og prinsipielle retningsliner i høve til roller og ansvar, samt i høve til kven og på kva måte eigarskap i kommunen skal utøvast. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 3

4 Bø kommune har eit felles verdigrunnlag som er samla i ein verdiplakat som gjeld for alle tilsette. Denne blei ferdigstilt og godkjent i AMU i I 2010 er verdiplakaten evaluert og fornya med ny layout. Verdiane og teksten er ikkje endra. Verdiplakaten blei vedteken av kommunestyret og gjeld også for politisk arbeid i kommunen. Bø 2. mars 2015 Åse Egeland Rådmann BØ KOMMUNE SIN ØKONOMI I 2014 DRIFTSREKNESKAP Nøkkeltal Mål* Netto driftsresultat i % av >3,0-0,9 3,9-1,3-0,1 driftsinntekter Disposisjonsfond i % av >5, ,4 driftsinntektene Finansutgifter i % av inntektene <3,0 5,8 5,5 5,2 5,2 Netto lånegjeld i % av driftsinntektene N.a 100,2 96,6 82,0 79,0 *Vedtatt økonomiske handlingsreglar. Resultat Netto driftsresultat blei 4,2 MNOK, det gir ein driftsmargin på -0,9 % som er godt under kravet om en driftsmargin på 3 %. Samanlikna med 2013 er det ein nedgang i netto driftsresultat på - 22,8 MNOK. Det skuldast hovudsaklig lågare inntekter, auka driftskostnader, bortfall av ekstra utbytte, mva komp samt auka avdragsutgifter. Netto finanstransaksjonar blei 21,3 MNOK, ein auke på 6,7 MNOK i forhold til Redusert utbytte, lågare renteinntekter og auka avdragsutgifter forklarer avviket. Renteutgiftene er 10,2 MNOK, som inkluderer inntektsføring av byggelånsrenter med 4,2 MNOK frå investeringsrekneskapen. I 2013 hadde ein eit rekneskapsmessige mindreforbruk på 8,3 MNOK, og legg ein til årets planlagde inndekning på 2,9 MNOK, er samla budsjettjustera inndekning mot tidligare års akkumulerte meirforbruk på 11,2 MNOK. Etter ordinær avslutning med bokføring av vedtatt budsjettjustera inndekning, blei det eit rekneskapsmessige meirforbruk før strykningar på - 4,1 MNOK. Iht. strykningsbestemmelsene i rekneskapsforskriften 9, må beløpet strykes. Det medfører at det blir eit rekneskapsmessige nullresultat i 2014 og ein inndekning mot tidligare års meirforbruk på 7,0 MNOK. Driftsinntekter og frie inntekter. Den viktigaste inntektsstrømmen til kommunen er skatt på inntekt og formue, rammetilskot, eigedomsskatt og andre statlige tilskot. Dei totale driftsinntekter i driftsrekneskapen for 2014 blei 472 MNOK, mot 475 MNOK i Rammetilskotet inkl. skatteutjamning blei totalt på 173,9 MNOK, herav utgjer mottatte skjønnsmidlar 5 MNOK som inkl. restbevilgninga på 2,5 MNOK frå fylkesmannen hausten 2014.Skatteutjamning i 2014 blei noe høgare enn budsjett som følgje av svakare skatteutvikling nasjonalt. Samla skatteinngang i kommunen blei 510,9 MNOK, ein auke 27,5 MNOK sammenlikna med Auken skuldast auka skatteinngang frå personlige skatteytarar med 16 MNOK, mens selskapsskatt frå ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 4

5 næringsverksemd auka med 9 MNOK. Ein del eldre skattekrav er også blitt innbetalt med effekt i Bø kommune sin andel av samla skatteinngang blei 112,6 MNOK som utgjer 22 %. Det har vore noe svakare skatteinntekter enn føresett i budsjett, men samanlikna med 2013 har det vore ein vekst på 2,4 %. I administrasjonen blir det arbeidd systematisk med å innfordre skatt i kommunen, uteståande restanse er ved utgangen av 2014 er på 9,6 MNOK. I fjor på same tid var restanse 13,2 MNOK, det er ein nedgang på 3,6 MNOK. Eigedomskatt blei 19,3 MNOK, på line med planlagt og noe høgare enn Kostnader Dei totale driftskostnadene for 2014 blei 478,8 MNOK, det er 16,1 MNOK eller 3,5 % høgare enn i Det skuldast i hovudsak auka lønskostnader, kostnader til private barnehagar og avskrivingar. Til tross før auken har det vore ei positiv utvikling i 2014, kostnadsveksten er lågare enn i 2013 som var på 5,7 %. Den største innsatsfaktoren for kommunen er lønskostnadene som i 2014 inkl. sosiale kostnader blei 288 MNOK. Det er 4,6 MNOK høgare enn budsjett og ein auke med 5,6 MNOK sammenlikna med i fjor. Pensjonskostnader før arbeidsgivaravgift utgjer 32,7 MNOK av lønskostnadene. I 2014 blei sjukefråværet 7,5 %, det er 0,5 prosentpoeng høgare enn målsettinga på 7,0 %. Refusjon av sjukeløn inkl. sosiale kostnader ble 17,6 MNOK, det er godt over budsjett og høgare enn fjoråret. Totale kostnader knytte til sjukefråvær inkluderer også følgekostnader som auka bruk av overtid, vikarar og midlertidig bemanning. Berekningar viser at totale sjukefråværskostnader inkl. sosiale kostnader og før refusjon frå NAV utgjer 15 % av de totale lønskostnadene. Innkjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon utgjer til saman 63,5 MNOK på line med Innkjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon er auka med 8 MNOK i forhold til Det skuldast bl.a auka overføringar til private barnehagar, i tillegg auka tenestekjøp frå staten og interkommunale samarbeidsmodellar. Investeringane, som også i 2014 er høge, bidro til at årets avskrivingar blei 23,9 MNOK. Det er 2,7 MNOK høgare enn for I 2014 er prinsipp for aktivering og avskrivingar endra i tråd med GKRS. Investeringane har tidligare blitt aktivert løpande og avskrivast for heile året uavhengig av ferdigstillings- eller brukstidspunkt. Dette er nå endra, og i ein overgangsfase vil allereie påbegynte prosjekt følgje gamalt prinsipp inntil dei er ferdige, mens nye prosjekt med verknad frå 2014 følgjer nytt prinsipp. Driftsrammer og kostnadsreduserande tiltak Kommunens driftsrammer til sektorar/einingane blir fastsette med utgangspunkt i dei frie inntektene. Med tillegg av renteinntekter og utbytte, frådrag for finanskostnader, avdrag, fondsavsetningar og planlagt inndekning - får ein driftsramma for einingane. Driftsramma er midlar som kommunen sjølv kan disponere for å utføre sin lovpålagte tenesteproduksjon og som blir fordelt i budsjettarbeidet. I budsjettet for 2014 blei driftsramma sett til 292,4 MNOK og resultatet blei 299,4 MNOK. Det er ein svikt på -7 MNOK. Framleis leverer ikkje Helse Velferd som budsjettert og sektoren som heilheit har eit negativ avvik på - 6,7 MNOK mot justert budsjett. I tillegg blei fondsbruken knytt til VARF noe lågare enn planlagt og medførte ein resultatsvikt -0,9 MNOK i forhold til budsjett. Det skuldast bl.a at ein ikkje hadde tilstrekkeleg sjølvkostfond innan avløp, for å dekke opp auka avskrivingar knytt til nytt reinseanlegg. Planlagt inntektsføring av premieavvik var 6 MNOK og blei -3,6 MNOK, det skuldast at kalkulatoriske pensjonssatsar blei redusert for budsjettåret Ved inngangen til 2013 var det ein klar ambisjon å redusere kostnadene frå 2012 nivået. Eige spareprogram er sett i verk i 2013 og innan utgangen av 2016 er målsettinga å redusere kostnadsnivået med 20 MNOK samanlikna med rekneskapen for Den nominelle resultateffekten av tiltaka i programmet er berekna til 31 MNOK og 70-80% er bemanningsreduksjonar. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 5

6 Arbeidet med å realisere innsparingar held fram og vil vare ut I henhold til plan skal det vere realisert til saman 26 MNOK ved utgangen av 2014, og effektar på 13 MNOK er innarbeidd i budsjettet for Kostnadsutviklinga mot budsjetta viser at ein ikkje har greidd å realisere i den takta ein har budsjettert. Det vi ser er at den totale kostnadsutviklinga ikkje har den same auken som tidligare. INVESTERINGSREKNESKAP Årets justerte investeringsbudsjett er på 103,4 MNOK, herav utgjer overførte og planlagde gjennomførte investeringar frå tidligare år på 13,2 MNOK. Kommunens totale investeringar blei 100 MNOK. Av dei totale investeringane er det framleis investeringa i Bø sjukeheim inkl. omsorgsbustader som er det største pågåande prosjektet. Bø sjukeheim inkl. omsorgsbustader hadde eit investeringspåløp på 80,6 MNOK og ved utgangen av 2014 er det påløpt til saman 210,6 MNOK inkl. mva. Den totale kostnadsramma for prosjektet er på 254 MNOK inkl. mva., der byggeleiing og byggelånsrenter utgjer 14 MNOK. Prosjektvurderingane pr tyder på at denne ramma vil vere tilstrekkeleg for å fullføre prosjektet. Reinseanlegget er ferdig til ein samla investeringskostnad på 40 MNOK. Det gjenstår ei oppgradering av uteområda som er planlagt gjennomført neste år med bevilga restmidlar for prosjektet. Dei største investeringsprosjekta belastast med renter i byggeperioden, totalt er kostnadsført 4,2 MNOK i investeringsrekneskapen. Bø sjukeheim sin andel utgjer 3,2 MNOK i Akkumulerte budsjettmidlar som er løyva tidlegare år og overført 2015 utgjer 57 MNOK. Av dette er 30 MNOK knytt til Bø sjukeheim for å fullføre prosjektet. BALANSE Driftsmidlar Den bokførte verdien av eigedomar, anlegg, maskinar og utstyr utgjer 615,2 MNOK og utgjer 53 % av totalbalansen. Sammanlikna med 2013 er det ein auke i anleggsmidlar på 76 MNOK som skuldast aktivering av investeringar med fradrag for avskrivingar på 23,9 MNOK. I 2014 er aksjane i Telemarkshallen AS seld til BKE AS for kr , bokført verdi er kr Bø og Sauherad Produkter AS er seld til bokført verdi kr Nytt aksjeselskap er stifta, Herrefoss AS med en aksjekapital på kr pålydande kr Selskapet er 100 % eigd av kommunen. Verdien av aksjeporteføljen er ikkje vurdert mot verkelege verdiar. Likviditet og arbeidskapital Likviditetsbehaldninga er 63,4 MNOK, der bunde skattetrekksmidlar utgjer 8,9 MNOK. For å møte planlagde investeringar er likviditeten styrka gjennom vedtatt låneopptak på 26,9 MNOK. Vesentlege delar av investeringsprogrammet er føresett finansiert med midlar frå Husbanken på 53 MNOK. Den samla innbetalinga frå Husbanken blei 48 MNOK, herav 38 MNOK blei innbetalt på slutten av året. Det saman med andre tiltak bidro til at likviditeten har vore tilfredsstillande gjennom året. Plassering av overskotslikviditet på eigen høgrente konto er ikkje nytta. Det har ikkje vore nødvendig å trekke kassekredittramme på 15 MNOK. Kapitalbindinga i fordringar utgjer 42 MNOK og ved utgangen av 2014 var forfalle fordringar over 90 dagar 2,2 MNOK. Tapsvurderingar blir gjort løpande og for 2014 er det kostnadsført tap i underkant av 0,2 MNOK. Arbeidskapitalen er positiv, premieavviket utgjer 19,1 MNOK. Eigenkapital og resultatdisponering Ved inngangen til året var det akkumulerte meirforbruk på -8 MNOK. Årets netto bevegelse ble -1,2 MNOK og lavere enn planlagt. Ved utgangen av 2014 vil det akkumulerte meirforbruket vere -9,2 MNOK. Framleis arbeider vi etter målsetting om å kome ut av ROBEK snarast muleg. Netto bruk av bundne fond er inntektsført med 3 MNOK og skal utlikne kostnader på øyremerka formål i driftsrekneskapen. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 6

7 Pensjon Pensjonsforpliktingane aukar og er ved utgangen av 2014 er 551,3 MNOK og våre pensjonsmildar er bokført til 392,8 MNOK. Det betyr at vi har ei underfinansieringsgrad på 0,71 som er auka frå 0,68 i Totale premieinnbetalingar til pensjonsleverandørane for 2014 blei 33,6 MNOK. Det er viktige å understreke at estimatavviket i aktuarberekninga blir ført over kapitalkontoen og våre pensjonskostnader er høgare enn vist i rekneskapen. Opparbeidd premieavvik pr er på 19,1 MNOK, og blir kostnadsførte etter ei amorteringstid mellom 7/10/15 år. På grunn av stram likviditet i 2014 har vi nytta opptent reservefond i KLP for å redusere våre premieinnbetalingar på slutten av året. Lån, avdrag, renter og garantiar Kommunens lånegjeld er på 545,8 MNOK, der 3,3 MNOK er ført opp som kortsiktig gjeld. Det skuldast at ein hadde betalt for lite i forhold til minimumsavdrag etter reknearkmodellen. For å finansiere årets investeringsprogram er det gjennomført nye låneopptak på 26,9 MNOK. Samla renter og avdrag for 2014 utgjer 27,3 MNOK inkl. inntektsføring av byggelånsrenter. Det er ein auke på 3,5 MNOK samanlikna med i fjor. I forhold til driftsinntekter utgjer det 5,8 %, som er over måltal på 3 %. Låneporteføljen er i hovudsak finansiert gjennom lån i Kommunalbanken, der 31% av porteføljen er fastrentelån og resten flytande. Flytande rente er prisa til 2,25 % og fastrente ligg mellom 2,6-4,2 på eksisterande kontraktar. Bindingstida for løpande fastrentekontraktar går ut i 2015 og Ubrukte lånemidlar ved utgangen av 2014 utgjer 59 MNOK, mot 69 MNOK i Kommunens garantiansvar er netto auka med 4,4 MNOK i Nye garantiar på 7,7 MNOK er vedtatt i forbindelse med reforhandling av ny avtale med Gullbring Kulturanlegg AS, men føreset godkjenning av Fylkesmannen. Kommunens samla garantiansvar er nå 108,6 MNOK ved utgangen av året. Bø,13 mars 2015 Richard Skaskiewicz Økonomisjef RÅDMANN/STAB - ÅRSRAPPORT 2014 KORT OM SEKTOREN Omfattar einingane politikk og tilsyn, rådmannen med stabsavdelingane økonomi og administrasjon/personal, interkommunalt samarbeid, fellesoppgåver og kultur I rådmannens stab var det pr tilsette i til samen 32.5 årsverk. Av desse er 20 tilsett (17,3 årsverk) i samarbeidstiltak i Midt-Telemark. Tillitsvalde har 1,6 årsverk fordelt på 3 personar/organisasjonar. I tillegg hovudverneombod i 0,2 årsverk og barnerepresentant 0,05 årsverk. Kultureininga med Bø musikkskule, Bø bibliotek og Bø kino har 10,9 årsverk/ 23 tilsette Prosjekt og tiltak med ekstern finansiering: o Den kulturelle spaserstokken i samarbeid med Sauherad kommune o Fattigdom i Midt Telemark samarbeid med NAV o Kultur- og naturreise pilotprosjekt. Tilsett prosjektleiar i 50 % ut 2014 o Rom for Alle prosjektet. Tilsett prosjektleiar i 50 % stilling ut Arbeid med søknad om midlar har gitt god utteljing. Byggesteg 1 i Evjudalen forseinka med om lag 1 år pga forsikringssak etter kollaps av fangdammar våren o Hovudprosjektet Bøker i Bø har vore eit delprosjekt under Rom for Alle, gjennomført i tråd med prosjektplanen med godt resultat. I 2014 er vidareføring over i ordinær drift førebudd for 2015, men mål om å etablere eigen driftsorganisasjon er ikkje nådd. Ungdomstiltak: UKM, skate- og bandøvetilbod Kommunal tenesteyting i samarbeid mellom kommunane Bø, Sauherad og Nome: o Landbruksforvaltning, Brann og feiing / branntilsyn, Pedagogisk-psykologiske tenester, Barnevernstenester rekneskapskontroll skatt og avgift, IKT-tenester, regionrådet for Midt- ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 7

8 Telemarkskommunane. Totalt i samarbeidstiltaka i Midt-Telemark er det ca 50 årsverk fordelt på rundt 55 tilsette Eining fellesoppgåver omfattar: o Felles administrasjonsutgiftar inklusiv kontingentar og medlemsskap. o Forsikringar tilsette (gruppeliv og ansvar) og gåver til tilsette ifht. reglement. o Bedriftshelsetenste, Edruskapsvern, Overføringar til kyrkjeleg fellesråd og Næringsengasjement VERKSEMDA I EININGANE Måltal for tenestene Anbodsutlysingar på Doffin,lokale utlysninga,rammeavtaler 12 5 Registrert inngåande og utgåande post i sak-arkiv antal Innsynsforspørslar - antal Tal på faste årsverk/tilsette pr /496* Enkelttilsettingar m/møtebøker Tal på møte i faste utval/ behandla saker (KST, FSK, HO/HOU/OK, KIM, PTN, P, AMU, E, RFU) 70/481 64/457 Totalt utlån og besøk biblioteket / / Totalt besøk kino og netto billettinntekt kino (kr) / / Spelemidlar søknader behandla 16 9 Elevpl i musikkskulen/deltakarar i Ungd kulturmønstring 270/45 270/55 * Kan ikkje samanliknas med 2013 pga, endra rapport ØKONOMI Alle tal i heile 1000 kr Eining R R B-2014 Resultat 2014 Resultat 2013 Politikk og tilsyn Rådmannen/stabsavdelingar Interkommunalt samarbeid Fellesoppgåver Kultur og fritid SUM Rådmann/stab Sektoren har samla eit mindreforbruk på Forklaringa er unytta tilleggs og nye løyving og mindre bruk av konsulenttenestar på eining politikk og tilsyn, samt eit billigare lønsoppgjer enn lagt inn i budsjett og innsparingar/stram styring på løn og drift generelt innan stab og kultur. Når det gjeld Interkommunalt samarbeid visas det til eigen årsmelding for Midt-Telemark samarbeidet. MÅLOPPNÅING Omstillingstiltak er gjennomført i tråd med plan utarbeidd på grunnlag av Deloitte rapporten. Iverksett 3 årig leiarutviklingsprogram for rådmannens utvida leiargruppe (RUL), finansiert med OU midlar frå KS. Utarbeidd og implementert leiaravtaler med målkort for alle leiarar i Bø kommune Gjennom deltaking i pilotnettverk i regi av KS for overordna styring er vi i ferd med å få på plass system for heilskapleg styring av Bø kommune. Utarbeidd kommunedelplan, arealdel, som kjem til kommunestyret mai Som ledd i kommunens beredskapsplikt» er overordna ROS-analyse no på plass. Det blir arbeidd med revidering og ajourføring av beredskaps-, informasjons, og evakueringsplanar samt evakuerte og pårørande senter. Kommunen beredskapsorganisasjonen er justert i samsvar med dette. Arbeid med CIM krisestøtteverktøy har vært viktig del av dette siste år. Vi har kontinuerleg fokus på rutinar og arbeidsmåtar for å sikre effektivitet, forsvarleg kontroll på økonomi- og HMS-områda. Økonomireglementet er ajourført. Tiltak for å betre økonomistyringa har hatt prioritert Som medlem av BTV Innkjøp og har vi fleste rammeavtalane gjennom denne innkjøpsorganisasjonen. Vi har hatt ein gjennomgang og kontroll av alle leverandørar som del av kostnads- og strukturprosjektet. E-handel og ny innkjøpsorganisering er starta opp.rett bruk av rammeavtalar har allereie gjeve resultat ved meir effektive og korrekte innkjøp. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 8

9 Det er fast struktur i samhandlinga mellom administrasjon, politikk og tillitsvalde. Dei tillitsvalde melder tilbake at dei er godt nøgde med samarbeidet. Stabsavdelingane har tidvis hatt redusert bemanning og oppgåvene har vore strengt prioritert, Prosjektet innføring av ERP-system (nytt økonomi, lønn og personalsystem) vart formelt sluttført sommaren 2014, men nokre enkeltmodular er ikkje gjennomført. Vi jobbar vidare med implementering i organisasjonen for å få full effekt Midt-Telemark Energi as har på vegne av Bø kommune sendt søknad/melding om kraftutbygging både for Herrefoss Kraftverk og Nye Oterholt kraftverk. MTE har levert ei konsekvensutgreiing og det er gjennomført folkemøte i regi av NVE. Bø kommune hadde ved utgangen av lærlingplassar, 5 helsefagarbeidarar,1 barne og ungdomsarbeidarar og 1 på IKT. Framleis har vi ikkje funne rom for arbeidet med å konkretisere dei10 delmåla i arbeidsgjevarpolitikken, etter AGS 2020 prosjektet som vart avslutta høsten Tiltaka i sparekatalog innan rådmannens stab 2014 er i hovudsak gjennomført, men ikkje alle har gitt ønska effekt. Det største avviket er innan eigedomssektoren, både med omsyn til utbytte og effekt av samordning på driftssida når det gjeld reinhald og vaktmester. Tiltak innan samarbeidstiltaka i Midt-Telemark er heller ikkje iverksett. Gjennomføring av Grunnlovsjubileet med suksess; 17. mai-arrangement og tidskapsel Utvikle tilbodet i tråd med vedtatt plan for Bø kommunale musikkskule er eit langsiktig mål. Følgje opp kommunens ansvar for tilrettelegging og samarbeid i tråd med målsettingar i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsplanen reviderast årleg. Bidra til at ROM for alle -prosjektet blir gjennomført i hovudprosjektfase. Dette målet er delvis nådd, men forseinking pga forsikringssak. Ferdigstilling av kunst- og kulturplan er utsett til KJENNETEIKN OG UTFORDRINGAR VED DRIFTA Stabsavdelingane har viktige støttefunksjonar for heile kommunen. Oppgåvene og arbeidsomfanget er voksande med aukande aktivitetsnivå i kommunen. Vi må fortsette arbeidet med organisatorisk utvikling innan stabsavdelingane. I 2015 vil vi ha fokus på å hente ut synergieffektar av Visma ERP. Rådmannens stab er sårbar i forhold til manglande backup på fleire område. I samband med omstillinga har staben hatt ein del meirarbeid. Det er små eller inga midlar til kompetanseheving, sjølv om arbeidsfeltet er mangfaldig og komplekst. Budsjetter er stramt, men budsjettdisiplinen er høg. Dagleg drift har hovudfokus med vekt på sikring av tilboda i kjerneverksemdene. Endre rutinar og organisasjon slik at e-handel og innkjøp blir effektive. Kommunen er med på rammeavtalar med 61 leverandørar gjennom BTV Innkjøp på 12 avtaleområder. I tillegg har kommunen lokale avtalar på 6 avtaleområder. Samarbeid med nabokommunar om beredskap og prioritering/øving av mannskap for handtering av krisehendingar Relativt stabilt besøk og medieutlån på Bø bibliotek stadfester at biblioteket er ein attraktiv og viktig møteplass for alle. Musikkskulen har eit stabilt elevtal, men klarar ikkje med dagens rammer å gi eit tilbod til alle som ønskjer det. Ventetida for å få plass på eit populært tilbod er framleis for lang. Bø kino gir tilbod til fleire målgrupper m.a. med laurdagsframsyningar på kveldstid retta mot ungdom, driv effektivt og er berre 80 unna inntektsmålet på ORGANISASJONEN Vi meiner at vi har eit godt arbeidsmiljø og at likestilling er godt ivaretatt. Ved utgangen av 2014 var det ingen tilsette i rådmannens stab som hadde varig eller mellombels tilrettelagt arbeid og/eller arbeidstid. 1 tilsett over 62 år. Sjukefråvær i rådmannens stab: 7,2%, i kultureininga 0,4% og i MT IKT: 8,3%. Største delen skuldast lange fråvær som ikkje har med arbeidsmiljømessige forhold å gjere. Bø, 3. mars 2015 Åse Egeland rådmann SEKTOR OPPVEKST - ÅRSRAPPORT 2014 Omfattar grunnskular trinn, kommunale barnehagar og private barnehagar i Bø kommune ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 9

10 Gje kommunal stønad til private barnehagar i samsvar med dei nasjonale reglane. Vedta og finansiere kjøp av skuleplassar og eventuelle spesialpedagogiske tiltak til elevar som er heimehøyrande i Bø kommune, men som får skuletilbodet sitt i annan kommune. Vedta og finansiere spesialpedagogiske tiltak for barn som er heimehøyrande i Bø kommune, men som har barnehagetilbodet sitt i anna kommune eller i private barnehagar. Finansiere naudsynte barnevernstiltak VERKSEMDA I SEKTOREN Måltal for tenestane Tal på elevar i grunnskulen, pr Tal på barn i barnehage, pr Tal på elevar i skulefritidsordning (SFO), pr Barn med enkeltvedtak i skule Barn med enkeltvedtak i barnehage Tal på elevar med skulegang i anna kommune 7 10 Barn i fosterheim/institusjon/beredskapshjem, unntatt ettervern Faste tilsette i sektoren, årsverk 116,6 114,5 Det siste året har det vært ei kraftig auke i talet på barn plassera i fosterheimar, institusjon eller beredskapsheim, og talet er nå 22, mot 13 stk i Vi har og 5 barn på ettervern ( over 18 år), som er plassera på hybel eller institusjon. Dette har ført til auke i kjøp av skuleplass i anna kommune. Talet på elevar i skulen er aukande, medan sfo og barnehage er stabilt. Barnehagane begrensar opptak av barn hovudsakeleg til dei med rett til plass, noko som medfører lange ventelister for å få barnehageplass. Ved utgangen av 2014 var det om lag 45 barn som stod på venteliste for barnehageplass. Dette innfattar både dei som står på vent til endring av plass og søkerar utan barnehagetilbod, samt søkerar frå andre kommunar (11 stk). KOSTRA 2014 Bø Kostragr 11 Telemark Landet Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,0 91,0 90,5 90,2 Andel minioritetsspråklege barn i barnehage i 58,1 63,7 64,6 62,2 høve til innvandrerbarn 0-5 år Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr barn i kommunal barnehage Andel tilsette med barnehagelærarutdanning 39,7 35,1 38,1 34,6 Tal på barn korrigert for alder pr årsverk til 7,0 6,2 6,1 6,1 basisverksemd i kommunale barnehagar Tal på barn korrigert for alder pr årsverk til 6,7 6,3 6,6 6,3 basisverksemd i private barnehagar Andel barn som får ekstra ressursar til styrka 15,0 12,8 16,7 17,3 tilbod til førskulebarn, i høve til alle barn i alle barnehagar Andel elevar i kommunens grunnskular, av 98,1 97,4 96,6 95,9 kommunens innbyggerar Andel elevar i grunnskulen som får 5,8 5,6 5,9 5,1 spesialundervisning, trinn Andel elevar i grunnskulen som får 8,2 10,0 10,2 9,4 spesialundervisning, trinn Andel elevar i grunnskulen som får 15,0 10,4 11,3 10,5 spesialundervisning, trinn Ande linnbyggerar 6-9 år i kommunal SFO 63,8 47,3 61,0 62,3 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, pr elev Gjennomsnittleg gruppestørrelse årstrinn 14,5 12,3 13,4 13,8 Nett driftsutgifter pr innbyggar 0-17 år, barnevernstenesta Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 28,2 30,0 21,5 32,8 ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 10

11 ØKONOMI Eining Sum Sum Rekneskap Budsjett Resultat utgifter inntekter Bø ungdomsskule Bø skule Folkestad skule Bøhamna barnehage Folkestad barnehage Gullbring barnehage Kommunalsjef oppvekst Sektor oppvekst Eining 17; Fellesoppgåver barn og unge, har hatt ei kraftige auka i kostnader til tilskot til ikkjekommunale barnehagar og kjøp av skuleplassar. Desse to avdelingane har eit meirforbruk på kr ,-. Det er og store utgifter til barnevernstiltak knytt til unge over 18 år, på ettervern. Dette er årsaka til at oppvekst-sektoren ikkje held tildelt budsjettramme; samla sett har sektoren henta inn det meste av tidlegare varsla meirforbruket, og einingane har i år igjen gjort ein kjempeinnsats. Det har vore restriktiv vikarbruk og mykje sjukelønsrefusjon, stillingar som ikkje er besett og begrensa innkjøp. MÅLOPPNÅING Sektoren har samla sett ikkje nådd målet om å halde tildelt budsjettramme, og det skuldast eining 17; Kommunalsjef oppvekst. Auken i kostnader er knytt til tilskot private barnehagar, kjøp av skuleplass i anna kommune og barnevernstiltak/ ettervern. Skulane har i 2014 hatt ei auke i talet på enkeltvedtak, ligg nå på 9,8 %. Dette skuldast nye behov, men og at det er vanskeleg å få dekke elevanes behov godt nok ved tilpassa opplæring innanfor skulanes rammer. Dette ser ein spesielt på 10 trinn, der elevane frå hausten blei slått saman til to klasser med henhaldsvis 33 og 34 elevar. Det er spesielt ungdomsskulen som har høge tal på enkeltvedtak, 15,9 %. Barnehagane ligg jamt på 3,2 %. Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbod om det. Kommunen har gitt dei private barnehagane tilskot i tråd med nasjonale reglar. Vi har sikra at barn i private barnehagar med behov for spesialpedagogiske tiltak, har fått tilbod dei har rett på. «De utrolige årene» - kompetanseheving for tilsette i barnehagane er iverksett. To rektorar, ein inspektør og ein styrar er i gang med rektor- og styrarutdanning på BI, og ein rektor fullførte utdanninga i Vi planlegg å gjennomføre denne utdanninga for alle styrerar og rektorar i løpet av Bø kommune deltar i Utdanningsdirektoratet si satsing med Veilederkorps Bø ungdomskule er i gang med satsinga Ungdomstrinn i utvikling. Bø kommune er for perioden vertskommune for ein utviklingsrettlaiiarstilling knytt til ungdomstrinnsatsinga Bø kommune har deltatt i satsinga «Barn som bekymrer», i regi av Borgestadklnikken, KoRus helse sør. 30 tilsette frå Bø kommune; frå skule, barnehage, barnevern, helsestasjon, PPT, psykisk helse var på 4 kursdagar knytt til satsinga. Ei ressursgruppe står for vidare implementering i kommunen. KJENNETEIKN OG UTFORDRINGAR VED DRIFTA Skule: ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 11

12 Det har vært eit mål og få til ei prioritering i kva for områder og tiltak ein skal ha fokus på i skulane, for å få til ei heilskapeleg og langsiktig satsing i skulen. Denne prioriteringa er nå tydeleg i skulanes utviklingsplanar og i tilstandsrapporten for skuleåret 2013/2014. Både Folkestad skule og Bø ungdomsskule fekk ny rektor på plass frå Barneskulane er godt i gang med arbeidet med vurdering for læring. Det tar tid å endre haldning og praksis heilt inn i klasserommet, og dette skal vere satsing i fleire år framover. Barneskulane bruker fellestida til lærerane godt og effektivt til skuleutviklingsarbeid. Bø skule har fått rusta opp uteområdet; nytt klatrestativ og malt asfalten med div spel. Ungdomskulen er så vidt i gang med satsinga Ungdomstrinn i utvikling, og har fått midlar frå Udir til ein ressurslærar i 20 % stilling for perioden På ungdomskulen bruker lærerane mykje tid på å følgje opp elevane utanom det faglege. Fleire elevar treng daglege samtalar med lærerar ang livssituasjon; sjukdom, manglande oppfølging av omsorgspersonar eller andre traumatiske forhold. Det har vore sers mange barnevernssaker ved ungdomskulen i 2014, og dette krev mykje av personalet. På grunn av eit stramt budsjett, blei 10. trinn frå aug 2014 redusert frå 3 til 2 klassar, med henhaldsvis 33 og 34 elevar. Dette er ikkje gunstig for elevane. Det er eit mål og igjen få 3 klassar på 10. trinn frå august Barnehage: To av barnehagane er i gang med «De utrolige årene» - eit felles opplæringsprogram for alle tilsette, Folkestad barnehage og Sandvoll barnehage, dei starta opp i august. Dei fire resterande barnehagane startar opp i august Dei tilsette i Folkestad barnehage gir tilbakemelding om at ein opplever at opplæringa gir resultat i arbeidet på avdelinga. Denne satsinga er ein del av arbeidet med tidleg innsats og arbeidet med å få redusert omfanget av spesialundervisning i skulen. Gullbring barnehage har hatt fokus på pedagogisk leiing skape trygge og tydelege leiarar, og dei har systematisk tatt i bruk rettleiingsmetodikk ein har fått gjennom arbeidet med Liv Hemmestad. Bøhamna barnehage har eit spesielt fokus på uteliv og fysisk aktivitet, og har hatt to pedagogiske leiarar på videreutdanning i «Kropp, bevegelse og helse», ved HIT. Barnehagane har og fokus på språk og sosial kompetanse, jf kompetanseplanane. Barnehagane har tilbakeført nokon av personalmøta som blei tatt vekk i 2013 som eit ledd i innsparinga dette har vert naudsynt for samarbeid blant personalet og fagleg utvikling av barnehagane. Alle barnehagane er øvingsbarnehagar for barnehagelærerutdanninga ved HIT. Barnevern: Barnevernet har hatt ei kraftig auke i plasseringar mot slutten av året, noko som gjev lite utslag i rekneskapet for 2014, men vil ha full effekt for Det er og signal om fleire, alvorlege saker som er under utredning. Det er ei utfordring å skaffe fosterheimar, så dette må kommunen jobbe aktivt for å betre. Skule og barnehage melder om at system for tverrfagleg samarbeid er godt, og dette kan vere ein god arena for førebuande arbeid. I enkeltsaker kan vi jobbe for å få til enda betre samarbeid mellom ulike instansar; kva skjer, kven skal få informasjon, kven har ansvar, følgjes saker opp ol. Felles kunnskap og kjennskap til kvarandres lovverk, samt gode møteplassar for dialog er moglege tiltak for å få til dette. ORGANISASJONEN Det er få mannelege tilsette i barnehage og barneskule, mens det på ungdomsskulen er ei jamn fordeling mellom kjønna. Sjukefråvær; samla for heile sektoren 8,8 %. Sjukefråværet har auka med 0,8 & frå i fjor, men det er store variasjonar mellom einingane; frå 3,6 % til 20,7%. Leiarane meldar om omstillingsdyktige og engasjerte tilsette, som trivas på arbeidsplassen har vore eit stramt økonomisk år, og endring i organisering har mått til for å klare å halde rammene. Det er bekymring knytt til bemanningsnivået i skule og barnehage, vi balanserar på kanten av kva som til tider er forsvarleg. Dette er jamleg tema i leiarmøter. Samstundes er 2014 eit år kor det er i gangsett mykje bra i skule og barnehage. Det er til dels store satsingar som krev mykje av dei tilsette, og som dei får til på tross av travle dagar. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 12

13 Sektorene har dyktige einingsleiarar, som er tett på sine tilsette og følgjer opp, og dette er ein viktig suksessaktor for utviklinga i sektoren. Bø, 13. mars 2015 Beate Darrud Kommunalsjef SEKTOR HELSE & VELFERD - ÅRSRAPPORT 2014 Kort om sektoren Sektoren blei etablera i august 2013 da ein slo saman einingane Bustadar, Institusjon, Open omsorg, Omsorg og kvalifisering og NAV inn under ein kommunalsjef. Sektoren har ansvaret for å levere gode og forsvarlege tenester innafor førebyggjande helsearbeid (helsestasjon og jordmor), helse- og omsorgstenestene (sjukeheim, dementomsorg, heimepleie og psykiatri og rus) og bustad- og sosialtenesta, flyktningtenesta og vaksenopplæringa. Sektoren har registrera 192,7 årsverk, fordela på 318 tilsette. Det gjer ein gjennomsnittleg stillingsbrøk på 61 %. Sektoren er midt i store omstillingar med større krav til resultat på einings- og avdelingsnivå. Målsettinga er å redusere driftsnivået i sektoren ned til tilsvarande nivå som hos samanliknbare kommunar og tilpassa dei økonomiske rammene gitt i økonomiplanen. Det er eit krevjande mål sidan ein samtidig som ein prøvar å redusere kostnadar og styrke heimetenestene må taka i bruk ein ny flott sjukeheim. Det går ut over moglegheitene for å redusere bemanninga og dermed kostnadane innafor sjukeheimen. Om tenestene Helse- og velferdssektoren i Bø kommune har vore i en kraftig omstilling sidan våren Årsaka er at einingane knytt til sektoren i 2012 samla hadde eit meirforbruk på om lag 10 millionar kroner utover budsjett. Årsrapporten viser at ein er på rett veg, men at ein fortsatt ikkje er i mål på målsettinga om å levere fagleg forsvarlege tenester innafor tildela økonomiske rammer. Det er det i hovudsak to grunnar til; stort meirforbruk frå tidligare år som må hentas inn innafor tildela ramme og at omstilling tek tid. Nokre måltal for Bø kommune/år, KOSTRA Netto driftsutgift i % av kommunens totale netto driftsutgift 35,1 35,6 32,7 34,0 Netto driftsutgift pr innbyggjar i kr i PLO Netto driftsutgift pr innbyggjar i kr i PLO, 80 år og over Utgift til institusjon som del av netto driftsutg PLO % 41, Utgift til heimeteneste som del av netto driftsutg PLO % 52, ,6 50,7 Andel årsverk i brukarretta tenester m/fagutdanning Talet på mottakarar av heimetenester Talet på mottakarar av institusjonstenester Talet på mottakarar av heime- og institusjonstenester Talet på mottakarar av heime- og institusjonsplassar 80 år Andel innbyggjarar 80 år + som er på institusjon % 16,9 17,2 13,5 14 Netto driftsutg. til førebygging, helsestasjon, skulehelse pr innb 0-20 år, Netto driftsutg. til førebygging, helsestasjon, skulehelse pr innb 0-5 år Netto driftsutgifter til førebyggande arbeid, helse, kr. per innb Netto dritftsutgifter til sosialtenesten pr innbyggjar, kr Talet på sosialhjelpsmottakarar ift innbyggjarar % 3,7 3,7 3,7 3,6 Gjennomsnittleg stønadslengde mottakarar år, mnd 4,8 4,6 4,3 3,9 Del sosialhjelpsmottakarar år, andel av innb i alder 18-12,3 10,4 24 år % Andel sosialhjelpsmottakarar med sosialhjelp som 55, ,4 47,7 ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 13

14 hovudinntekt % Som ein vil sjå av tala i tabellen over så er sektorens del av dei kommunale netto driftsutgiftene redusera frå 35,6% i 2012 til 34% i Kommunegruppe 11, som Bø er ein del av i KOSTRAsystemet har i same tidsrom hatt ein utvikling frå 33,9% til 34,2%. Netto driftsutgifter per innbyggjar til sektoren om lag på nivå som i Korrigerer ein for pris- og lønsauke ligg ein i Bø i 2014 om lag 1200 kr lågare per innbyggjar enn i Tala syner og at gruppa over 80 år tek ein større andel av utgiftene. Eit av dei viktige tiltaka har vore å redusere talet på institusjonsplassar og heller arbeide for å tilby tenester heime hos folk. Som ein vil sjå så har utgiftene til institusjon som del av totalen blitt frå 48% til 44%. Samstundes har utgiftene til heimetenestene auka frå 45,6% til 50,7%. Som ein vil sjå så er andelen over 80 år som er på institusjon blitt redusert frå 17,2% til 14%. Dette er i tråd med det som er blitt vedtatt i samfunnsdelen i kommuneplanen. Ein skal likevel ikkje overdrive skiftet då det ein del av skiftet kan forklarast med at ein på slutten av 2013 og byrjinga av 2014 tok i bruk 18 nye institusjonsliknande omsorgsbustadar. Men heile omlegginga har og medført at færre får tenester frå Bø kommune. Innsparingane har og ramma det førebyggjande. Innafor dei rammene ein har så har ein prioritera ungdomsgruppa framfor aldersgruppa 0-5 år. Som ein vil sjå så har ein reduksjon i driftsutgiftene nominelt til gruppa 0-5 år på om lag 8%. Bø kommune har for 2014 rapportert at vi netto brukar 25 kr per innbyggjar til førebyggjande helsearbeid. Det er ein svak auka frå Bø kommune ligg likevel markert lågast samanlikna med kommunar i Telemark. NAV har som ein ser gjort ein kraftfull jobb, og særleg mot gruppa sosialhjelpsmottakarar under 25 år. Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar er redusera frå kr 2809 til 2452, ein nedgang på meir enn 10%. Ein ser at talet på sosialhjelpsmottakarar ift talet på innbyggjarar syner ein svak nedgang. Det er særleg kraftig nedgang i gruppa under 25 år. Dei er både færre og kortare tid på sosialen. Kort frå einingane Det er i eining 16, Bustadar, gjort ein opprydding mht leigeavtalar og leigeprisar. Fleirparten av leigetakarane er no over på gjengs leige etter at ein i fleire år har justera leigenivået i tråd med prisstigninga. I eining 30, Omsorg og kvalifisering, har ein hatt turnusgjennomgang på fleire av bustadane. Det har vore noe krevjande då ein har lagt til grunn ein turnus der ein no skal jobbe kvar 4. helg mot tidligare kvar 6. Enkelte av avdelingane slit med høgt sjukefråvær. Vidare har ein med verknad frå nyttår fått etablera ein interkommunal Vaksenopplæring saman med Nome kommune. Etableringa av aktivitetsarenaen Mariposa har vore ein suksess for brukarane, men er ein liten utfordring økonomisk sett. Open omsorg (Eining 31) er den eininga der det er gjort dei største endringane. Korttidsavdelinga er flytta over til eininga Institusjon. Ein har tatt i bruk nye omsorgsbustadar, med og utan bemanning. Samtidig har reduksjonen i talet på institusjonsplassar (nedlegginga av Avd. A på sjukeheimen og færre korttidsplassar) ført til auka press på heimetenestene. I tillegg har avdeling Psykisk helse vore gjenstand for tunge nedbemanningsprosessar både i 2013 og i Gjennomgang av turnusar i eining 32 (Institusjon) våren 2014 synte at ein på sjukeheimen hadde ein pleiefaktor på 0,79. Dette var noko lågare enn landsgjennomsnittet. Etableringa av fagteamet hausten 2014, som og har ansvaret for korttidsavdelinga, gir samla ein pleiefaktor på 0,93 (utan fagteamet er pleiefaktoren 0,81). Samtidig har ein med stor innsats av dei tilsette og vaktmesterkorpset teke i bruk den nye bygget på sjukeheimen. Vidare klarte ein å lokalisere kjøkkenet i midlertidige lokale. Flyttinga synte stor vilje til fleksibilitet blant dei tilsette. Sosialtenesta, Eining 39, sliter på grunn av historiske forhold med eit høgt antall brukarar. Ein ekstern gjennomgang hausten 2013 la grunnlag for etablering av ein eigen plan der ein jobbar målretta med å få folk ut i aktivitet. Overføringane til sosialhjelp, bustønad og flyktningar blei i 2014 om lag ein millionar kroner lågare enn i Tiltak og status, omstillingsplan i helse- og velferdssektoren i Bø kommune ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 14

15 Resultatmål 1 Ha på plass eit Tildelingskontor (tidlegare omtala som Innsatsteam) 2 Ha ein turnusgjennomgang på alle avdelingar ved ekstern konsulent 3 Etablere eit Fagteam (dette er omtala som «Riktig bruk av kompetanse» i prosjektet «Saman om ein betre kommune».) Kommentar Dette blei gjennomført i tråd med tidsfristen Kontoret er i dag i ordinær drift. Dette er gjennomført på avdelingane Solbakken, Psykisk helse og Grivihaugen/Hagestad, men ikkje innan tidsfristen som var satt til Prosessen tok lenger tid pga kapasiteten til den eksterne konsulenten. Gjennomgang av turnusane på sjukeheimen og i heimesjukepleia synte at det var lite å hente da pleiefaktoren allereie var låg (om lag 0,81). Iverksetting av ny turnus på Grauteknapp er utsatt. På plass frå Etablere Vikarbank. Dette er ikkje gjennomført i tråd med tidsfristen. Ny tidsfrist er satt til Ta i bruk Multidose (pakking av Dette blei gjennomført i tråd med tidsfristen legemidlar i spesialpakning) 6 Få på plass Turnusutval og Dette blei gjennomført i tråd med tidsfristen turnushandbok 7 Få på plass Tenestebeskrivingar Dette vil ikkje bli gjennomført i tråd med tidsfristen som er satt til Ny tidsfrist er Vi fikk eit vedtak i HV-utvalet den på korleis prosessen rundt dette skal handterast framover. 8 Få på plass Kompetanseplan Dette vil ikkje bli gjennomført i tråd med tidsfristen som var satt til Vi startar opp på denne planen den og skal ha den ferdig Orsaka til utsetjinga er utleige av planansvarlig. 9 Få på plass Helse- og omsorgsplan (kommunedelplan) 10 Ferdigstille bygging av ny sjukeheim og ha ein strategi på bruk av plassane (sjå på moglegheit for å leige ut plassar til andre kommunar). Vi startar opp på denne planen den og skal ha ferdig eit planprogram til Åpna ein ny avdeling med verknad fra Gjort avtale med Sauherad og Nome om utleige av plassar. Det er pt fortsatt uklart kva ein gjer med 9 ledige plassar etter at bygget er heilt ferdig. 11 Ta i bruk brukarundersøkingsmodulane i bedrekommune.no Brukarundersøkingane fasas inn våren Startar med heimetenestene. 12 Ny leiarstruktur Dette blei gjennomført i tråd med tidsfristen Mobil-profil Dette er ikkje gjennomført i tråd med tidsfristen som var satt til Erfaringane så langt er at dei tekniske løysingane er for tungvinne. Det tek for lang tid for den tilsette å logge seg på når ein er heime hjå brukar. Vi utsett dette inntil dei tekniske løysingane er betre. 14 Gje systematisk veiledning til tilsette. Dette starta opp i tråd med tidsfristen den Vi har starta med ei gruppe tilsette på Grivihaugen, helsestasjon og avdelingsleiargruppa. 15 Utarbeide strategidokumentet «Leiing, kvalitet og ressursutnytting» (dette er ein del av prosjektet «Saman om ein betre kommune», som tidlegare er omtala med namnet «Individuelle og avdelingsvise mål») Dette arbeidet har vore satt på vent i ein periode, men startar opp igjen i sept-14 og skal vere klart Lage avdelingsvise mål for sjukefråvær Klargjøring av nivå på KUL-møte i oktober Sektorens økonomi Sektoren har for 2014 eit meirforbruk på 6,751 millionar kroner, ein sprekk på 5% samanlikna med budsjett. Meirforbruket er på om lag 700 tusen kroner meir enn det som blei gitt som prognose i rapportering for 1. tertial og om lag 1,7 millionar kroner enn det som ble signalisera i 2. tertial. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 15