Med årsrapportar frå sektorane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med årsrapportar frå sektorane"

Transkript

1 Med årsrapportar frå sektorane Versjon

2 ÅRSMELDING BØ KOMMUNE Utviklinga har på fleire område vore god i Ei analyse frå Telemarksforsking visar at Bø er attraktiv både for næring og bustad. Folketalsveksten er den beste noensinne og pr er det innbyggarar i Bø. Vi har hatt ei nettoauke på 143 personar, som representerer ein vekst på 2,45%. Det er god utvikling i næringslivet med arbeidsplassvekst, og næringslivet vurderast som innovativt og med høg kompetanse. Kommuneøkonomien er framleis utfordrande, og akkumulert underskot aukar med 1,2 MNOK slik at det pr er på 9,2 MNOK. Dette må dekkast inn i løpet av for å nå målet om å være ute av ROBEK i På den negative sida har vi i 2014 hatt svikt i skatteinngangen på 2,8 MNOK, mindre premiavvik på 2,5 MNOK og meirkostnad på VAR på 1,0 MNOK. På driftssida har vi dessutan hatt eit meirforbruk på sektor helse og velferd på 6,7 MNOK. På den positive sida har vi fått meirinntekt på rammetilskott frå staten, inklusiv skjønn på i alt kr 4,5 MNOK. Omorganisering med overgang til sektorar med kommunalsjefar vurderast som vellykka, sjølv om vi ikkje nådde alle måla for omstilling i Dei fleste tiltaka i Deloitte-rapporten er sett i verk. I organisasjonen er leiaravtaler med målkort på plass og vi er i prosess med å innføre mål på kvalitet og resultat. Det er gjennomført prosjekt i høve til å realisere innsparingar og/eller ta utbytte frå dei kommunale selskapa. Konklusjonen var at det er lite å hente på dette området. Aktiviteten i kommuneorganisasjonen har vore høg med fleire store og krevjande prosjekt løpande parallelt. Sjukeheimsprosjektet er i rute: ny avdeling blei teke i bruk i august og siste byggetrinn skal være klar for innflytting før sommaren Tettstadutviklingsprosjektet ROM for alle er forsinka på grunn av damkollapsen våren 2013, og etterfølgjande erstatningsoppgjør og ny prosjektering. Vi har også i 2014 halde trykk og framdrift i høve til overordna planer. Plan for Campus Bø er vedteken og kommuneplanens arealdel er undervegs. Samfunnsdelen av kommuneplanen er ein nyttig og viktig plan, som nyttas aktivt for å utvikle Bø til ein næringsvennleg og attraktiv kommune. Hovudårsaken til ei god utvikling, er dei mange dyktige medarbeidarane som med stort engasjement og stå-på-vilje gjer sitt for å gi innbyggarane gode tenester. Bø bruker mindre pengar enn samanliknbare kommunar på dei fleste tenesteområda. Likevel må vi, for å møte framtidas krav, halde fram med omfattande prosessar for å effektivisere organisasjonen og redusere driftsnivået. Presset på tilsette og leiarane er stort. Det er krevjande dagar, og det er derfor gledeleg å sjå at sjukefråværet i 2014 er redusert med 0,2 prosentpoeng til 7,5 %. Rådmannen viser til sektoranes årsrapportar for meir konkret informasjon om status, måloppnåing og utfordringar på tenesteområda. TILHØVA I ORGANISASJONEN I 2014 Pr var det 368 faste stillingheimlar i Bø kommune. Det vart utført 404 aktive årsverk fordelt på 567 tilsette (faste og mellombels) som igjen var fordelt på 604 stillingar (ein tilsett kan ha meir enn ei stilling). Gjennomsnittleg stillingsstorleik var på 72%. Alderssamansettinga viser at 36% var under 40 år, og av desse hadde 27% full stilling. Den etter måten låge stillingsprosenten skuldast i stor grad mange studentar som dekker opp små helgevaktstillingar. Av kvinnene hadde 40% % stilling og 63% av mennene hadde %. Endringar i organisasjonen Etter ny organisasjonsmodell frå hausten 2013, er dei tilsette fordelte på 3 sektorar, «Helse og velferd», «Oppvekst» og «Teknisk» med til saman 10 einingar på nivået under. I tillegg kjem 4 stabsavdelingar inklusiv eining «Kultur og fritid». I tillegg blir ein del tenester levert av interkommunale einingar koordinert av Midt-Telemarkrådet. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 2

3 Sjukefråvær/arbeidsmiljø: Sjukefråvær i prosent Sjukefråvær alle 7,5 7,7 7,7 8,1 9,7 9,9 9,2 9,0 Kvinner 8,9 9,1 8,8 9,2 11,1 11,0 10,1 10,4 Menn 3,6 3,6 4,1 4,3 5 6,2 6,0 4,8 Fokuset på nærværsarbeid og oppfølging i tråd med IA-avtala er ytterlegare forsterka i høve til tidlegare år. Dette gjerast m.a. gjennom større fokus på leiarrolla og å ansvarleggjera medarbeidarane. Tross mykje endringsarbeid i året som har gått, har vi det beste resultatet på samla sjukefråvær på mange år. Vårt IA-mål for var på 7 %, og det er no innan rekkevidde. På avdelings-, einings- og sektornivå er det store variasjonar, frå 0 til 20 %. F.o.m settast måltal på sjukefråvær pr. avdeling. Ut frå tilbakemeldingane til rådmannen, så har Bø kommune eit generelt godt arbeidsmiljø. Sidan særleg Helse- og velferdssektoren framleis er i omstilling, må ein likevel ha forståing for at enkelte kan kjenne uro i høve til eigen arbeidsplass, sjølv om ingen faste tilsette har blitt sagt opp som ein konsekvens av endringane som vart igangsett etter Deloitte-rapporten i Svært godt samarbeid med dei tillitsvalde og verneomboda er truleg noko av grunnen til at det har vore relativt lite støy rundt endringsarbeidet. I tillegg kjem styrkinga av leiarrolla, både i høve til organisering og kompetanse. Likestilling/diskriminering Bø kommune har ikkje vedteke spesielle tiltak for å ivareta likestilling i forhold til lønn eller tilsetting. Vi prioriterer likevel, så langt mogeleg, å tilsette det kjønn som er i mindretal på ein arbeidsplass. Dei tilsette fordelar seg no med 77 % kvinner og 23 % menn. Mennene finn vi for det alle meste innom teknisk, IKT og i administrasjon/leiing. I rådmannens toppleiargruppe (RLG) er det 50% av kvart kjønn og i rådmannens utvida leiargruppe (RUL) er det 16 kvinner og 11 menn. Lønnsmessig er det framleis ingeniørane innom teknisk og IKT-konsulentane som er leiande, saman med undervisningsstillingane i skulen. Lønn for desse gruppene vert fastsett ut frå tariff og vurdert kompetanse. For leiargruppa er det heller ikkje teikn på diskriminering lønnsmessig, og lønnsvurderinga gjerast ut frå stillinga sitt innhald, omfang og ansvar. Med bakgrunn i AMU-vedtak, har vi særskilt fokus på å rekruttere personar med annan etnisk bakgrunn eller nedsett funksjonsevne. Dette er og nedfelt i IA-delmål 2, og har spesielt fokus i ny avtale. Vi har så langt i liten grad lykkas i å rekruttere personar som ikkje er etnisk norske. Vi har nokre innafor reinhald og pleie og omsorg, men i høve til tal på tilsette, burde det vore fleire. Tilrettelegging I Bø kommune si prosedyre for sjukefråværsoppfølging og seniortiltak, ligg det krav om tilrettelegging ved behov. I 2014 er det rapportert 10 nye internt omplasserte og/eller tilsette med tilrettelegging. Dette er ei manuell rapportering, og ein må derfor pårekne ei viss underrapportering. I tillegg kjem tilsette som har fått tilrettelagt arbeid/arbeidsplassen for kortare tidsrom, som ledd i tilbakeføring til jobb etter sjukefråvær eller fare for sjukefråvær. I høve til IA-målet om å få tilsette til å stå lenger i arbeid, viser tal frå Storebrand og SPK at vi har hatt 4 som har gått av med AFP (62-66 år) i Vi har hatt 4 arbeidstakarar på 67 og fire på 68 år som framleis arbeider. I tillegg har vi hatt 8 stk. i alderen år som tilkallingsvikarar med pensjonistlønn (spesiell ordning, jf HTA). Bø kommune har eige Råd for funksjonshemma. Rådet fokuserer sterkt på krav til universell utforming, og skal delta i alle viktige utbyggingssaker. Representantar frå rådet har møte- og talerett i hovudutvala i kommunen. Etisk standard Bø kommune har eit etisk reglement vedteke i 2009, med tillegg for etiske retningsliner for innkjøp vedteke i Dette gjeld både for politikarar og tilsette. Eigarskapsmeldinga trekker opp viktige og prinsipielle retningsliner i høve til roller og ansvar, samt i høve til kven og på kva måte eigarskap i kommunen skal utøvast. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 3

4 Bø kommune har eit felles verdigrunnlag som er samla i ein verdiplakat som gjeld for alle tilsette. Denne blei ferdigstilt og godkjent i AMU i I 2010 er verdiplakaten evaluert og fornya med ny layout. Verdiane og teksten er ikkje endra. Verdiplakaten blei vedteken av kommunestyret og gjeld også for politisk arbeid i kommunen. Bø 2. mars 2015 Åse Egeland Rådmann BØ KOMMUNE SIN ØKONOMI I 2014 DRIFTSREKNESKAP Nøkkeltal Mål* Netto driftsresultat i % av >3,0-0,9 3,9-1,3-0,1 driftsinntekter Disposisjonsfond i % av >5, ,4 driftsinntektene Finansutgifter i % av inntektene <3,0 5,8 5,5 5,2 5,2 Netto lånegjeld i % av driftsinntektene N.a 100,2 96,6 82,0 79,0 *Vedtatt økonomiske handlingsreglar. Resultat Netto driftsresultat blei 4,2 MNOK, det gir ein driftsmargin på -0,9 % som er godt under kravet om en driftsmargin på 3 %. Samanlikna med 2013 er det ein nedgang i netto driftsresultat på - 22,8 MNOK. Det skuldast hovudsaklig lågare inntekter, auka driftskostnader, bortfall av ekstra utbytte, mva komp samt auka avdragsutgifter. Netto finanstransaksjonar blei 21,3 MNOK, ein auke på 6,7 MNOK i forhold til Redusert utbytte, lågare renteinntekter og auka avdragsutgifter forklarer avviket. Renteutgiftene er 10,2 MNOK, som inkluderer inntektsføring av byggelånsrenter med 4,2 MNOK frå investeringsrekneskapen. I 2013 hadde ein eit rekneskapsmessige mindreforbruk på 8,3 MNOK, og legg ein til årets planlagde inndekning på 2,9 MNOK, er samla budsjettjustera inndekning mot tidligare års akkumulerte meirforbruk på 11,2 MNOK. Etter ordinær avslutning med bokføring av vedtatt budsjettjustera inndekning, blei det eit rekneskapsmessige meirforbruk før strykningar på - 4,1 MNOK. Iht. strykningsbestemmelsene i rekneskapsforskriften 9, må beløpet strykes. Det medfører at det blir eit rekneskapsmessige nullresultat i 2014 og ein inndekning mot tidligare års meirforbruk på 7,0 MNOK. Driftsinntekter og frie inntekter. Den viktigaste inntektsstrømmen til kommunen er skatt på inntekt og formue, rammetilskot, eigedomsskatt og andre statlige tilskot. Dei totale driftsinntekter i driftsrekneskapen for 2014 blei 472 MNOK, mot 475 MNOK i Rammetilskotet inkl. skatteutjamning blei totalt på 173,9 MNOK, herav utgjer mottatte skjønnsmidlar 5 MNOK som inkl. restbevilgninga på 2,5 MNOK frå fylkesmannen hausten 2014.Skatteutjamning i 2014 blei noe høgare enn budsjett som følgje av svakare skatteutvikling nasjonalt. Samla skatteinngang i kommunen blei 510,9 MNOK, ein auke 27,5 MNOK sammenlikna med Auken skuldast auka skatteinngang frå personlige skatteytarar med 16 MNOK, mens selskapsskatt frå ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 4

5 næringsverksemd auka med 9 MNOK. Ein del eldre skattekrav er også blitt innbetalt med effekt i Bø kommune sin andel av samla skatteinngang blei 112,6 MNOK som utgjer 22 %. Det har vore noe svakare skatteinntekter enn føresett i budsjett, men samanlikna med 2013 har det vore ein vekst på 2,4 %. I administrasjonen blir det arbeidd systematisk med å innfordre skatt i kommunen, uteståande restanse er ved utgangen av 2014 er på 9,6 MNOK. I fjor på same tid var restanse 13,2 MNOK, det er ein nedgang på 3,6 MNOK. Eigedomskatt blei 19,3 MNOK, på line med planlagt og noe høgare enn Kostnader Dei totale driftskostnadene for 2014 blei 478,8 MNOK, det er 16,1 MNOK eller 3,5 % høgare enn i Det skuldast i hovudsak auka lønskostnader, kostnader til private barnehagar og avskrivingar. Til tross før auken har det vore ei positiv utvikling i 2014, kostnadsveksten er lågare enn i 2013 som var på 5,7 %. Den største innsatsfaktoren for kommunen er lønskostnadene som i 2014 inkl. sosiale kostnader blei 288 MNOK. Det er 4,6 MNOK høgare enn budsjett og ein auke med 5,6 MNOK sammenlikna med i fjor. Pensjonskostnader før arbeidsgivaravgift utgjer 32,7 MNOK av lønskostnadene. I 2014 blei sjukefråværet 7,5 %, det er 0,5 prosentpoeng høgare enn målsettinga på 7,0 %. Refusjon av sjukeløn inkl. sosiale kostnader ble 17,6 MNOK, det er godt over budsjett og høgare enn fjoråret. Totale kostnader knytte til sjukefråvær inkluderer også følgekostnader som auka bruk av overtid, vikarar og midlertidig bemanning. Berekningar viser at totale sjukefråværskostnader inkl. sosiale kostnader og før refusjon frå NAV utgjer 15 % av de totale lønskostnadene. Innkjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon utgjer til saman 63,5 MNOK på line med Innkjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon er auka med 8 MNOK i forhold til Det skuldast bl.a auka overføringar til private barnehagar, i tillegg auka tenestekjøp frå staten og interkommunale samarbeidsmodellar. Investeringane, som også i 2014 er høge, bidro til at årets avskrivingar blei 23,9 MNOK. Det er 2,7 MNOK høgare enn for I 2014 er prinsipp for aktivering og avskrivingar endra i tråd med GKRS. Investeringane har tidligare blitt aktivert løpande og avskrivast for heile året uavhengig av ferdigstillings- eller brukstidspunkt. Dette er nå endra, og i ein overgangsfase vil allereie påbegynte prosjekt følgje gamalt prinsipp inntil dei er ferdige, mens nye prosjekt med verknad frå 2014 følgjer nytt prinsipp. Driftsrammer og kostnadsreduserande tiltak Kommunens driftsrammer til sektorar/einingane blir fastsette med utgangspunkt i dei frie inntektene. Med tillegg av renteinntekter og utbytte, frådrag for finanskostnader, avdrag, fondsavsetningar og planlagt inndekning - får ein driftsramma for einingane. Driftsramma er midlar som kommunen sjølv kan disponere for å utføre sin lovpålagte tenesteproduksjon og som blir fordelt i budsjettarbeidet. I budsjettet for 2014 blei driftsramma sett til 292,4 MNOK og resultatet blei 299,4 MNOK. Det er ein svikt på -7 MNOK. Framleis leverer ikkje Helse Velferd som budsjettert og sektoren som heilheit har eit negativ avvik på - 6,7 MNOK mot justert budsjett. I tillegg blei fondsbruken knytt til VARF noe lågare enn planlagt og medførte ein resultatsvikt -0,9 MNOK i forhold til budsjett. Det skuldast bl.a at ein ikkje hadde tilstrekkeleg sjølvkostfond innan avløp, for å dekke opp auka avskrivingar knytt til nytt reinseanlegg. Planlagt inntektsføring av premieavvik var 6 MNOK og blei -3,6 MNOK, det skuldast at kalkulatoriske pensjonssatsar blei redusert for budsjettåret Ved inngangen til 2013 var det ein klar ambisjon å redusere kostnadene frå 2012 nivået. Eige spareprogram er sett i verk i 2013 og innan utgangen av 2016 er målsettinga å redusere kostnadsnivået med 20 MNOK samanlikna med rekneskapen for Den nominelle resultateffekten av tiltaka i programmet er berekna til 31 MNOK og 70-80% er bemanningsreduksjonar. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 5

6 Arbeidet med å realisere innsparingar held fram og vil vare ut I henhold til plan skal det vere realisert til saman 26 MNOK ved utgangen av 2014, og effektar på 13 MNOK er innarbeidd i budsjettet for Kostnadsutviklinga mot budsjetta viser at ein ikkje har greidd å realisere i den takta ein har budsjettert. Det vi ser er at den totale kostnadsutviklinga ikkje har den same auken som tidligare. INVESTERINGSREKNESKAP Årets justerte investeringsbudsjett er på 103,4 MNOK, herav utgjer overførte og planlagde gjennomførte investeringar frå tidligare år på 13,2 MNOK. Kommunens totale investeringar blei 100 MNOK. Av dei totale investeringane er det framleis investeringa i Bø sjukeheim inkl. omsorgsbustader som er det største pågåande prosjektet. Bø sjukeheim inkl. omsorgsbustader hadde eit investeringspåløp på 80,6 MNOK og ved utgangen av 2014 er det påløpt til saman 210,6 MNOK inkl. mva. Den totale kostnadsramma for prosjektet er på 254 MNOK inkl. mva., der byggeleiing og byggelånsrenter utgjer 14 MNOK. Prosjektvurderingane pr tyder på at denne ramma vil vere tilstrekkeleg for å fullføre prosjektet. Reinseanlegget er ferdig til ein samla investeringskostnad på 40 MNOK. Det gjenstår ei oppgradering av uteområda som er planlagt gjennomført neste år med bevilga restmidlar for prosjektet. Dei største investeringsprosjekta belastast med renter i byggeperioden, totalt er kostnadsført 4,2 MNOK i investeringsrekneskapen. Bø sjukeheim sin andel utgjer 3,2 MNOK i Akkumulerte budsjettmidlar som er løyva tidlegare år og overført 2015 utgjer 57 MNOK. Av dette er 30 MNOK knytt til Bø sjukeheim for å fullføre prosjektet. BALANSE Driftsmidlar Den bokførte verdien av eigedomar, anlegg, maskinar og utstyr utgjer 615,2 MNOK og utgjer 53 % av totalbalansen. Sammanlikna med 2013 er det ein auke i anleggsmidlar på 76 MNOK som skuldast aktivering av investeringar med fradrag for avskrivingar på 23,9 MNOK. I 2014 er aksjane i Telemarkshallen AS seld til BKE AS for kr , bokført verdi er kr Bø og Sauherad Produkter AS er seld til bokført verdi kr Nytt aksjeselskap er stifta, Herrefoss AS med en aksjekapital på kr pålydande kr Selskapet er 100 % eigd av kommunen. Verdien av aksjeporteføljen er ikkje vurdert mot verkelege verdiar. Likviditet og arbeidskapital Likviditetsbehaldninga er 63,4 MNOK, der bunde skattetrekksmidlar utgjer 8,9 MNOK. For å møte planlagde investeringar er likviditeten styrka gjennom vedtatt låneopptak på 26,9 MNOK. Vesentlege delar av investeringsprogrammet er føresett finansiert med midlar frå Husbanken på 53 MNOK. Den samla innbetalinga frå Husbanken blei 48 MNOK, herav 38 MNOK blei innbetalt på slutten av året. Det saman med andre tiltak bidro til at likviditeten har vore tilfredsstillande gjennom året. Plassering av overskotslikviditet på eigen høgrente konto er ikkje nytta. Det har ikkje vore nødvendig å trekke kassekredittramme på 15 MNOK. Kapitalbindinga i fordringar utgjer 42 MNOK og ved utgangen av 2014 var forfalle fordringar over 90 dagar 2,2 MNOK. Tapsvurderingar blir gjort løpande og for 2014 er det kostnadsført tap i underkant av 0,2 MNOK. Arbeidskapitalen er positiv, premieavviket utgjer 19,1 MNOK. Eigenkapital og resultatdisponering Ved inngangen til året var det akkumulerte meirforbruk på -8 MNOK. Årets netto bevegelse ble -1,2 MNOK og lavere enn planlagt. Ved utgangen av 2014 vil det akkumulerte meirforbruket vere -9,2 MNOK. Framleis arbeider vi etter målsetting om å kome ut av ROBEK snarast muleg. Netto bruk av bundne fond er inntektsført med 3 MNOK og skal utlikne kostnader på øyremerka formål i driftsrekneskapen. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 6

7 Pensjon Pensjonsforpliktingane aukar og er ved utgangen av 2014 er 551,3 MNOK og våre pensjonsmildar er bokført til 392,8 MNOK. Det betyr at vi har ei underfinansieringsgrad på 0,71 som er auka frå 0,68 i Totale premieinnbetalingar til pensjonsleverandørane for 2014 blei 33,6 MNOK. Det er viktige å understreke at estimatavviket i aktuarberekninga blir ført over kapitalkontoen og våre pensjonskostnader er høgare enn vist i rekneskapen. Opparbeidd premieavvik pr er på 19,1 MNOK, og blir kostnadsførte etter ei amorteringstid mellom 7/10/15 år. På grunn av stram likviditet i 2014 har vi nytta opptent reservefond i KLP for å redusere våre premieinnbetalingar på slutten av året. Lån, avdrag, renter og garantiar Kommunens lånegjeld er på 545,8 MNOK, der 3,3 MNOK er ført opp som kortsiktig gjeld. Det skuldast at ein hadde betalt for lite i forhold til minimumsavdrag etter reknearkmodellen. For å finansiere årets investeringsprogram er det gjennomført nye låneopptak på 26,9 MNOK. Samla renter og avdrag for 2014 utgjer 27,3 MNOK inkl. inntektsføring av byggelånsrenter. Det er ein auke på 3,5 MNOK samanlikna med i fjor. I forhold til driftsinntekter utgjer det 5,8 %, som er over måltal på 3 %. Låneporteføljen er i hovudsak finansiert gjennom lån i Kommunalbanken, der 31% av porteføljen er fastrentelån og resten flytande. Flytande rente er prisa til 2,25 % og fastrente ligg mellom 2,6-4,2 på eksisterande kontraktar. Bindingstida for løpande fastrentekontraktar går ut i 2015 og Ubrukte lånemidlar ved utgangen av 2014 utgjer 59 MNOK, mot 69 MNOK i Kommunens garantiansvar er netto auka med 4,4 MNOK i Nye garantiar på 7,7 MNOK er vedtatt i forbindelse med reforhandling av ny avtale med Gullbring Kulturanlegg AS, men føreset godkjenning av Fylkesmannen. Kommunens samla garantiansvar er nå 108,6 MNOK ved utgangen av året. Bø,13 mars 2015 Richard Skaskiewicz Økonomisjef RÅDMANN/STAB - ÅRSRAPPORT 2014 KORT OM SEKTOREN Omfattar einingane politikk og tilsyn, rådmannen med stabsavdelingane økonomi og administrasjon/personal, interkommunalt samarbeid, fellesoppgåver og kultur I rådmannens stab var det pr tilsette i til samen 32.5 årsverk. Av desse er 20 tilsett (17,3 årsverk) i samarbeidstiltak i Midt-Telemark. Tillitsvalde har 1,6 årsverk fordelt på 3 personar/organisasjonar. I tillegg hovudverneombod i 0,2 årsverk og barnerepresentant 0,05 årsverk. Kultureininga med Bø musikkskule, Bø bibliotek og Bø kino har 10,9 årsverk/ 23 tilsette Prosjekt og tiltak med ekstern finansiering: o Den kulturelle spaserstokken i samarbeid med Sauherad kommune o Fattigdom i Midt Telemark samarbeid med NAV o Kultur- og naturreise pilotprosjekt. Tilsett prosjektleiar i 50 % ut 2014 o Rom for Alle prosjektet. Tilsett prosjektleiar i 50 % stilling ut Arbeid med søknad om midlar har gitt god utteljing. Byggesteg 1 i Evjudalen forseinka med om lag 1 år pga forsikringssak etter kollaps av fangdammar våren o Hovudprosjektet Bøker i Bø har vore eit delprosjekt under Rom for Alle, gjennomført i tråd med prosjektplanen med godt resultat. I 2014 er vidareføring over i ordinær drift førebudd for 2015, men mål om å etablere eigen driftsorganisasjon er ikkje nådd. Ungdomstiltak: UKM, skate- og bandøvetilbod Kommunal tenesteyting i samarbeid mellom kommunane Bø, Sauherad og Nome: o Landbruksforvaltning, Brann og feiing / branntilsyn, Pedagogisk-psykologiske tenester, Barnevernstenester rekneskapskontroll skatt og avgift, IKT-tenester, regionrådet for Midt- ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 7

8 Telemarkskommunane. Totalt i samarbeidstiltaka i Midt-Telemark er det ca 50 årsverk fordelt på rundt 55 tilsette Eining fellesoppgåver omfattar: o Felles administrasjonsutgiftar inklusiv kontingentar og medlemsskap. o Forsikringar tilsette (gruppeliv og ansvar) og gåver til tilsette ifht. reglement. o Bedriftshelsetenste, Edruskapsvern, Overføringar til kyrkjeleg fellesråd og Næringsengasjement VERKSEMDA I EININGANE Måltal for tenestene Anbodsutlysingar på Doffin,lokale utlysninga,rammeavtaler 12 5 Registrert inngåande og utgåande post i sak-arkiv antal Innsynsforspørslar - antal Tal på faste årsverk/tilsette pr /496* Enkelttilsettingar m/møtebøker Tal på møte i faste utval/ behandla saker (KST, FSK, HO/HOU/OK, KIM, PTN, P, AMU, E, RFU) 70/481 64/457 Totalt utlån og besøk biblioteket / / Totalt besøk kino og netto billettinntekt kino (kr) / / Spelemidlar søknader behandla 16 9 Elevpl i musikkskulen/deltakarar i Ungd kulturmønstring 270/45 270/55 * Kan ikkje samanliknas med 2013 pga, endra rapport ØKONOMI Alle tal i heile 1000 kr Eining R R B-2014 Resultat 2014 Resultat 2013 Politikk og tilsyn Rådmannen/stabsavdelingar Interkommunalt samarbeid Fellesoppgåver Kultur og fritid SUM Rådmann/stab Sektoren har samla eit mindreforbruk på Forklaringa er unytta tilleggs og nye løyving og mindre bruk av konsulenttenestar på eining politikk og tilsyn, samt eit billigare lønsoppgjer enn lagt inn i budsjett og innsparingar/stram styring på løn og drift generelt innan stab og kultur. Når det gjeld Interkommunalt samarbeid visas det til eigen årsmelding for Midt-Telemark samarbeidet. MÅLOPPNÅING Omstillingstiltak er gjennomført i tråd med plan utarbeidd på grunnlag av Deloitte rapporten. Iverksett 3 årig leiarutviklingsprogram for rådmannens utvida leiargruppe (RUL), finansiert med OU midlar frå KS. Utarbeidd og implementert leiaravtaler med målkort for alle leiarar i Bø kommune Gjennom deltaking i pilotnettverk i regi av KS for overordna styring er vi i ferd med å få på plass system for heilskapleg styring av Bø kommune. Utarbeidd kommunedelplan, arealdel, som kjem til kommunestyret mai Som ledd i kommunens beredskapsplikt» er overordna ROS-analyse no på plass. Det blir arbeidd med revidering og ajourføring av beredskaps-, informasjons, og evakueringsplanar samt evakuerte og pårørande senter. Kommunen beredskapsorganisasjonen er justert i samsvar med dette. Arbeid med CIM krisestøtteverktøy har vært viktig del av dette siste år. Vi har kontinuerleg fokus på rutinar og arbeidsmåtar for å sikre effektivitet, forsvarleg kontroll på økonomi- og HMS-områda. Økonomireglementet er ajourført. Tiltak for å betre økonomistyringa har hatt prioritert Som medlem av BTV Innkjøp og har vi fleste rammeavtalane gjennom denne innkjøpsorganisasjonen. Vi har hatt ein gjennomgang og kontroll av alle leverandørar som del av kostnads- og strukturprosjektet. E-handel og ny innkjøpsorganisering er starta opp.rett bruk av rammeavtalar har allereie gjeve resultat ved meir effektive og korrekte innkjøp. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 8

9 Det er fast struktur i samhandlinga mellom administrasjon, politikk og tillitsvalde. Dei tillitsvalde melder tilbake at dei er godt nøgde med samarbeidet. Stabsavdelingane har tidvis hatt redusert bemanning og oppgåvene har vore strengt prioritert, Prosjektet innføring av ERP-system (nytt økonomi, lønn og personalsystem) vart formelt sluttført sommaren 2014, men nokre enkeltmodular er ikkje gjennomført. Vi jobbar vidare med implementering i organisasjonen for å få full effekt Midt-Telemark Energi as har på vegne av Bø kommune sendt søknad/melding om kraftutbygging både for Herrefoss Kraftverk og Nye Oterholt kraftverk. MTE har levert ei konsekvensutgreiing og det er gjennomført folkemøte i regi av NVE. Bø kommune hadde ved utgangen av lærlingplassar, 5 helsefagarbeidarar,1 barne og ungdomsarbeidarar og 1 på IKT. Framleis har vi ikkje funne rom for arbeidet med å konkretisere dei10 delmåla i arbeidsgjevarpolitikken, etter AGS 2020 prosjektet som vart avslutta høsten Tiltaka i sparekatalog innan rådmannens stab 2014 er i hovudsak gjennomført, men ikkje alle har gitt ønska effekt. Det største avviket er innan eigedomssektoren, både med omsyn til utbytte og effekt av samordning på driftssida når det gjeld reinhald og vaktmester. Tiltak innan samarbeidstiltaka i Midt-Telemark er heller ikkje iverksett. Gjennomføring av Grunnlovsjubileet med suksess; 17. mai-arrangement og tidskapsel Utvikle tilbodet i tråd med vedtatt plan for Bø kommunale musikkskule er eit langsiktig mål. Følgje opp kommunens ansvar for tilrettelegging og samarbeid i tråd med målsettingar i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsplanen reviderast årleg. Bidra til at ROM for alle -prosjektet blir gjennomført i hovudprosjektfase. Dette målet er delvis nådd, men forseinking pga forsikringssak. Ferdigstilling av kunst- og kulturplan er utsett til KJENNETEIKN OG UTFORDRINGAR VED DRIFTA Stabsavdelingane har viktige støttefunksjonar for heile kommunen. Oppgåvene og arbeidsomfanget er voksande med aukande aktivitetsnivå i kommunen. Vi må fortsette arbeidet med organisatorisk utvikling innan stabsavdelingane. I 2015 vil vi ha fokus på å hente ut synergieffektar av Visma ERP. Rådmannens stab er sårbar i forhold til manglande backup på fleire område. I samband med omstillinga har staben hatt ein del meirarbeid. Det er små eller inga midlar til kompetanseheving, sjølv om arbeidsfeltet er mangfaldig og komplekst. Budsjetter er stramt, men budsjettdisiplinen er høg. Dagleg drift har hovudfokus med vekt på sikring av tilboda i kjerneverksemdene. Endre rutinar og organisasjon slik at e-handel og innkjøp blir effektive. Kommunen er med på rammeavtalar med 61 leverandørar gjennom BTV Innkjøp på 12 avtaleområder. I tillegg har kommunen lokale avtalar på 6 avtaleområder. Samarbeid med nabokommunar om beredskap og prioritering/øving av mannskap for handtering av krisehendingar Relativt stabilt besøk og medieutlån på Bø bibliotek stadfester at biblioteket er ein attraktiv og viktig møteplass for alle. Musikkskulen har eit stabilt elevtal, men klarar ikkje med dagens rammer å gi eit tilbod til alle som ønskjer det. Ventetida for å få plass på eit populært tilbod er framleis for lang. Bø kino gir tilbod til fleire målgrupper m.a. med laurdagsframsyningar på kveldstid retta mot ungdom, driv effektivt og er berre 80 unna inntektsmålet på ORGANISASJONEN Vi meiner at vi har eit godt arbeidsmiljø og at likestilling er godt ivaretatt. Ved utgangen av 2014 var det ingen tilsette i rådmannens stab som hadde varig eller mellombels tilrettelagt arbeid og/eller arbeidstid. 1 tilsett over 62 år. Sjukefråvær i rådmannens stab: 7,2%, i kultureininga 0,4% og i MT IKT: 8,3%. Største delen skuldast lange fråvær som ikkje har med arbeidsmiljømessige forhold å gjere. Bø, 3. mars 2015 Åse Egeland rådmann SEKTOR OPPVEKST - ÅRSRAPPORT 2014 Omfattar grunnskular trinn, kommunale barnehagar og private barnehagar i Bø kommune ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 9

10 Gje kommunal stønad til private barnehagar i samsvar med dei nasjonale reglane. Vedta og finansiere kjøp av skuleplassar og eventuelle spesialpedagogiske tiltak til elevar som er heimehøyrande i Bø kommune, men som får skuletilbodet sitt i annan kommune. Vedta og finansiere spesialpedagogiske tiltak for barn som er heimehøyrande i Bø kommune, men som har barnehagetilbodet sitt i anna kommune eller i private barnehagar. Finansiere naudsynte barnevernstiltak VERKSEMDA I SEKTOREN Måltal for tenestane Tal på elevar i grunnskulen, pr Tal på barn i barnehage, pr Tal på elevar i skulefritidsordning (SFO), pr Barn med enkeltvedtak i skule Barn med enkeltvedtak i barnehage Tal på elevar med skulegang i anna kommune 7 10 Barn i fosterheim/institusjon/beredskapshjem, unntatt ettervern Faste tilsette i sektoren, årsverk 116,6 114,5 Det siste året har det vært ei kraftig auke i talet på barn plassera i fosterheimar, institusjon eller beredskapsheim, og talet er nå 22, mot 13 stk i Vi har og 5 barn på ettervern ( over 18 år), som er plassera på hybel eller institusjon. Dette har ført til auke i kjøp av skuleplass i anna kommune. Talet på elevar i skulen er aukande, medan sfo og barnehage er stabilt. Barnehagane begrensar opptak av barn hovudsakeleg til dei med rett til plass, noko som medfører lange ventelister for å få barnehageplass. Ved utgangen av 2014 var det om lag 45 barn som stod på venteliste for barnehageplass. Dette innfattar både dei som står på vent til endring av plass og søkerar utan barnehagetilbod, samt søkerar frå andre kommunar (11 stk). KOSTRA 2014 Bø Kostragr 11 Telemark Landet Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,0 91,0 90,5 90,2 Andel minioritetsspråklege barn i barnehage i 58,1 63,7 64,6 62,2 høve til innvandrerbarn 0-5 år Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr barn i kommunal barnehage Andel tilsette med barnehagelærarutdanning 39,7 35,1 38,1 34,6 Tal på barn korrigert for alder pr årsverk til 7,0 6,2 6,1 6,1 basisverksemd i kommunale barnehagar Tal på barn korrigert for alder pr årsverk til 6,7 6,3 6,6 6,3 basisverksemd i private barnehagar Andel barn som får ekstra ressursar til styrka 15,0 12,8 16,7 17,3 tilbod til førskulebarn, i høve til alle barn i alle barnehagar Andel elevar i kommunens grunnskular, av 98,1 97,4 96,6 95,9 kommunens innbyggerar Andel elevar i grunnskulen som får 5,8 5,6 5,9 5,1 spesialundervisning, trinn Andel elevar i grunnskulen som får 8,2 10,0 10,2 9,4 spesialundervisning, trinn Andel elevar i grunnskulen som får 15,0 10,4 11,3 10,5 spesialundervisning, trinn Ande linnbyggerar 6-9 år i kommunal SFO 63,8 47,3 61,0 62,3 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, pr elev Gjennomsnittleg gruppestørrelse årstrinn 14,5 12,3 13,4 13,8 Nett driftsutgifter pr innbyggar 0-17 år, barnevernstenesta Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 28,2 30,0 21,5 32,8 ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 10

11 ØKONOMI Eining Sum Sum Rekneskap Budsjett Resultat utgifter inntekter Bø ungdomsskule Bø skule Folkestad skule Bøhamna barnehage Folkestad barnehage Gullbring barnehage Kommunalsjef oppvekst Sektor oppvekst Eining 17; Fellesoppgåver barn og unge, har hatt ei kraftige auka i kostnader til tilskot til ikkjekommunale barnehagar og kjøp av skuleplassar. Desse to avdelingane har eit meirforbruk på kr ,-. Det er og store utgifter til barnevernstiltak knytt til unge over 18 år, på ettervern. Dette er årsaka til at oppvekst-sektoren ikkje held tildelt budsjettramme; samla sett har sektoren henta inn det meste av tidlegare varsla meirforbruket, og einingane har i år igjen gjort ein kjempeinnsats. Det har vore restriktiv vikarbruk og mykje sjukelønsrefusjon, stillingar som ikkje er besett og begrensa innkjøp. MÅLOPPNÅING Sektoren har samla sett ikkje nådd målet om å halde tildelt budsjettramme, og det skuldast eining 17; Kommunalsjef oppvekst. Auken i kostnader er knytt til tilskot private barnehagar, kjøp av skuleplass i anna kommune og barnevernstiltak/ ettervern. Skulane har i 2014 hatt ei auke i talet på enkeltvedtak, ligg nå på 9,8 %. Dette skuldast nye behov, men og at det er vanskeleg å få dekke elevanes behov godt nok ved tilpassa opplæring innanfor skulanes rammer. Dette ser ein spesielt på 10 trinn, der elevane frå hausten blei slått saman til to klasser med henhaldsvis 33 og 34 elevar. Det er spesielt ungdomsskulen som har høge tal på enkeltvedtak, 15,9 %. Barnehagane ligg jamt på 3,2 %. Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbod om det. Kommunen har gitt dei private barnehagane tilskot i tråd med nasjonale reglar. Vi har sikra at barn i private barnehagar med behov for spesialpedagogiske tiltak, har fått tilbod dei har rett på. «De utrolige årene» - kompetanseheving for tilsette i barnehagane er iverksett. To rektorar, ein inspektør og ein styrar er i gang med rektor- og styrarutdanning på BI, og ein rektor fullførte utdanninga i Vi planlegg å gjennomføre denne utdanninga for alle styrerar og rektorar i løpet av Bø kommune deltar i Utdanningsdirektoratet si satsing med Veilederkorps Bø ungdomskule er i gang med satsinga Ungdomstrinn i utvikling. Bø kommune er for perioden vertskommune for ein utviklingsrettlaiiarstilling knytt til ungdomstrinnsatsinga Bø kommune har deltatt i satsinga «Barn som bekymrer», i regi av Borgestadklnikken, KoRus helse sør. 30 tilsette frå Bø kommune; frå skule, barnehage, barnevern, helsestasjon, PPT, psykisk helse var på 4 kursdagar knytt til satsinga. Ei ressursgruppe står for vidare implementering i kommunen. KJENNETEIKN OG UTFORDRINGAR VED DRIFTA Skule: ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 11

12 Det har vært eit mål og få til ei prioritering i kva for områder og tiltak ein skal ha fokus på i skulane, for å få til ei heilskapeleg og langsiktig satsing i skulen. Denne prioriteringa er nå tydeleg i skulanes utviklingsplanar og i tilstandsrapporten for skuleåret 2013/2014. Både Folkestad skule og Bø ungdomsskule fekk ny rektor på plass frå Barneskulane er godt i gang med arbeidet med vurdering for læring. Det tar tid å endre haldning og praksis heilt inn i klasserommet, og dette skal vere satsing i fleire år framover. Barneskulane bruker fellestida til lærerane godt og effektivt til skuleutviklingsarbeid. Bø skule har fått rusta opp uteområdet; nytt klatrestativ og malt asfalten med div spel. Ungdomskulen er så vidt i gang med satsinga Ungdomstrinn i utvikling, og har fått midlar frå Udir til ein ressurslærar i 20 % stilling for perioden På ungdomskulen bruker lærerane mykje tid på å følgje opp elevane utanom det faglege. Fleire elevar treng daglege samtalar med lærerar ang livssituasjon; sjukdom, manglande oppfølging av omsorgspersonar eller andre traumatiske forhold. Det har vore sers mange barnevernssaker ved ungdomskulen i 2014, og dette krev mykje av personalet. På grunn av eit stramt budsjett, blei 10. trinn frå aug 2014 redusert frå 3 til 2 klassar, med henhaldsvis 33 og 34 elevar. Dette er ikkje gunstig for elevane. Det er eit mål og igjen få 3 klassar på 10. trinn frå august Barnehage: To av barnehagane er i gang med «De utrolige årene» - eit felles opplæringsprogram for alle tilsette, Folkestad barnehage og Sandvoll barnehage, dei starta opp i august. Dei fire resterande barnehagane startar opp i august Dei tilsette i Folkestad barnehage gir tilbakemelding om at ein opplever at opplæringa gir resultat i arbeidet på avdelinga. Denne satsinga er ein del av arbeidet med tidleg innsats og arbeidet med å få redusert omfanget av spesialundervisning i skulen. Gullbring barnehage har hatt fokus på pedagogisk leiing skape trygge og tydelege leiarar, og dei har systematisk tatt i bruk rettleiingsmetodikk ein har fått gjennom arbeidet med Liv Hemmestad. Bøhamna barnehage har eit spesielt fokus på uteliv og fysisk aktivitet, og har hatt to pedagogiske leiarar på videreutdanning i «Kropp, bevegelse og helse», ved HIT. Barnehagane har og fokus på språk og sosial kompetanse, jf kompetanseplanane. Barnehagane har tilbakeført nokon av personalmøta som blei tatt vekk i 2013 som eit ledd i innsparinga dette har vert naudsynt for samarbeid blant personalet og fagleg utvikling av barnehagane. Alle barnehagane er øvingsbarnehagar for barnehagelærerutdanninga ved HIT. Barnevern: Barnevernet har hatt ei kraftig auke i plasseringar mot slutten av året, noko som gjev lite utslag i rekneskapet for 2014, men vil ha full effekt for Det er og signal om fleire, alvorlege saker som er under utredning. Det er ei utfordring å skaffe fosterheimar, så dette må kommunen jobbe aktivt for å betre. Skule og barnehage melder om at system for tverrfagleg samarbeid er godt, og dette kan vere ein god arena for førebuande arbeid. I enkeltsaker kan vi jobbe for å få til enda betre samarbeid mellom ulike instansar; kva skjer, kven skal få informasjon, kven har ansvar, følgjes saker opp ol. Felles kunnskap og kjennskap til kvarandres lovverk, samt gode møteplassar for dialog er moglege tiltak for å få til dette. ORGANISASJONEN Det er få mannelege tilsette i barnehage og barneskule, mens det på ungdomsskulen er ei jamn fordeling mellom kjønna. Sjukefråvær; samla for heile sektoren 8,8 %. Sjukefråværet har auka med 0,8 & frå i fjor, men det er store variasjonar mellom einingane; frå 3,6 % til 20,7%. Leiarane meldar om omstillingsdyktige og engasjerte tilsette, som trivas på arbeidsplassen har vore eit stramt økonomisk år, og endring i organisering har mått til for å klare å halde rammene. Det er bekymring knytt til bemanningsnivået i skule og barnehage, vi balanserar på kanten av kva som til tider er forsvarleg. Dette er jamleg tema i leiarmøter. Samstundes er 2014 eit år kor det er i gangsett mykje bra i skule og barnehage. Det er til dels store satsingar som krev mykje av dei tilsette, og som dei får til på tross av travle dagar. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 12

13 Sektorene har dyktige einingsleiarar, som er tett på sine tilsette og følgjer opp, og dette er ein viktig suksessaktor for utviklinga i sektoren. Bø, 13. mars 2015 Beate Darrud Kommunalsjef SEKTOR HELSE & VELFERD - ÅRSRAPPORT 2014 Kort om sektoren Sektoren blei etablera i august 2013 da ein slo saman einingane Bustadar, Institusjon, Open omsorg, Omsorg og kvalifisering og NAV inn under ein kommunalsjef. Sektoren har ansvaret for å levere gode og forsvarlege tenester innafor førebyggjande helsearbeid (helsestasjon og jordmor), helse- og omsorgstenestene (sjukeheim, dementomsorg, heimepleie og psykiatri og rus) og bustad- og sosialtenesta, flyktningtenesta og vaksenopplæringa. Sektoren har registrera 192,7 årsverk, fordela på 318 tilsette. Det gjer ein gjennomsnittleg stillingsbrøk på 61 %. Sektoren er midt i store omstillingar med større krav til resultat på einings- og avdelingsnivå. Målsettinga er å redusere driftsnivået i sektoren ned til tilsvarande nivå som hos samanliknbare kommunar og tilpassa dei økonomiske rammene gitt i økonomiplanen. Det er eit krevjande mål sidan ein samtidig som ein prøvar å redusere kostnadar og styrke heimetenestene må taka i bruk ein ny flott sjukeheim. Det går ut over moglegheitene for å redusere bemanninga og dermed kostnadane innafor sjukeheimen. Om tenestene Helse- og velferdssektoren i Bø kommune har vore i en kraftig omstilling sidan våren Årsaka er at einingane knytt til sektoren i 2012 samla hadde eit meirforbruk på om lag 10 millionar kroner utover budsjett. Årsrapporten viser at ein er på rett veg, men at ein fortsatt ikkje er i mål på målsettinga om å levere fagleg forsvarlege tenester innafor tildela økonomiske rammer. Det er det i hovudsak to grunnar til; stort meirforbruk frå tidligare år som må hentas inn innafor tildela ramme og at omstilling tek tid. Nokre måltal for Bø kommune/år, KOSTRA Netto driftsutgift i % av kommunens totale netto driftsutgift 35,1 35,6 32,7 34,0 Netto driftsutgift pr innbyggjar i kr i PLO Netto driftsutgift pr innbyggjar i kr i PLO, 80 år og over Utgift til institusjon som del av netto driftsutg PLO % 41, Utgift til heimeteneste som del av netto driftsutg PLO % 52, ,6 50,7 Andel årsverk i brukarretta tenester m/fagutdanning Talet på mottakarar av heimetenester Talet på mottakarar av institusjonstenester Talet på mottakarar av heime- og institusjonstenester Talet på mottakarar av heime- og institusjonsplassar 80 år Andel innbyggjarar 80 år + som er på institusjon % 16,9 17,2 13,5 14 Netto driftsutg. til førebygging, helsestasjon, skulehelse pr innb 0-20 år, Netto driftsutg. til førebygging, helsestasjon, skulehelse pr innb 0-5 år Netto driftsutgifter til førebyggande arbeid, helse, kr. per innb Netto dritftsutgifter til sosialtenesten pr innbyggjar, kr Talet på sosialhjelpsmottakarar ift innbyggjarar % 3,7 3,7 3,7 3,6 Gjennomsnittleg stønadslengde mottakarar år, mnd 4,8 4,6 4,3 3,9 Del sosialhjelpsmottakarar år, andel av innb i alder 18-12,3 10,4 24 år % Andel sosialhjelpsmottakarar med sosialhjelp som 55, ,4 47,7 ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 13

14 hovudinntekt % Som ein vil sjå av tala i tabellen over så er sektorens del av dei kommunale netto driftsutgiftene redusera frå 35,6% i 2012 til 34% i Kommunegruppe 11, som Bø er ein del av i KOSTRAsystemet har i same tidsrom hatt ein utvikling frå 33,9% til 34,2%. Netto driftsutgifter per innbyggjar til sektoren om lag på nivå som i Korrigerer ein for pris- og lønsauke ligg ein i Bø i 2014 om lag 1200 kr lågare per innbyggjar enn i Tala syner og at gruppa over 80 år tek ein større andel av utgiftene. Eit av dei viktige tiltaka har vore å redusere talet på institusjonsplassar og heller arbeide for å tilby tenester heime hos folk. Som ein vil sjå så har utgiftene til institusjon som del av totalen blitt frå 48% til 44%. Samstundes har utgiftene til heimetenestene auka frå 45,6% til 50,7%. Som ein vil sjå så er andelen over 80 år som er på institusjon blitt redusert frå 17,2% til 14%. Dette er i tråd med det som er blitt vedtatt i samfunnsdelen i kommuneplanen. Ein skal likevel ikkje overdrive skiftet då det ein del av skiftet kan forklarast med at ein på slutten av 2013 og byrjinga av 2014 tok i bruk 18 nye institusjonsliknande omsorgsbustadar. Men heile omlegginga har og medført at færre får tenester frå Bø kommune. Innsparingane har og ramma det førebyggjande. Innafor dei rammene ein har så har ein prioritera ungdomsgruppa framfor aldersgruppa 0-5 år. Som ein vil sjå så har ein reduksjon i driftsutgiftene nominelt til gruppa 0-5 år på om lag 8%. Bø kommune har for 2014 rapportert at vi netto brukar 25 kr per innbyggjar til førebyggjande helsearbeid. Det er ein svak auka frå Bø kommune ligg likevel markert lågast samanlikna med kommunar i Telemark. NAV har som ein ser gjort ein kraftfull jobb, og særleg mot gruppa sosialhjelpsmottakarar under 25 år. Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar er redusera frå kr 2809 til 2452, ein nedgang på meir enn 10%. Ein ser at talet på sosialhjelpsmottakarar ift talet på innbyggjarar syner ein svak nedgang. Det er særleg kraftig nedgang i gruppa under 25 år. Dei er både færre og kortare tid på sosialen. Kort frå einingane Det er i eining 16, Bustadar, gjort ein opprydding mht leigeavtalar og leigeprisar. Fleirparten av leigetakarane er no over på gjengs leige etter at ein i fleire år har justera leigenivået i tråd med prisstigninga. I eining 30, Omsorg og kvalifisering, har ein hatt turnusgjennomgang på fleire av bustadane. Det har vore noe krevjande då ein har lagt til grunn ein turnus der ein no skal jobbe kvar 4. helg mot tidligare kvar 6. Enkelte av avdelingane slit med høgt sjukefråvær. Vidare har ein med verknad frå nyttår fått etablera ein interkommunal Vaksenopplæring saman med Nome kommune. Etableringa av aktivitetsarenaen Mariposa har vore ein suksess for brukarane, men er ein liten utfordring økonomisk sett. Open omsorg (Eining 31) er den eininga der det er gjort dei største endringane. Korttidsavdelinga er flytta over til eininga Institusjon. Ein har tatt i bruk nye omsorgsbustadar, med og utan bemanning. Samtidig har reduksjonen i talet på institusjonsplassar (nedlegginga av Avd. A på sjukeheimen og færre korttidsplassar) ført til auka press på heimetenestene. I tillegg har avdeling Psykisk helse vore gjenstand for tunge nedbemanningsprosessar både i 2013 og i Gjennomgang av turnusar i eining 32 (Institusjon) våren 2014 synte at ein på sjukeheimen hadde ein pleiefaktor på 0,79. Dette var noko lågare enn landsgjennomsnittet. Etableringa av fagteamet hausten 2014, som og har ansvaret for korttidsavdelinga, gir samla ein pleiefaktor på 0,93 (utan fagteamet er pleiefaktoren 0,81). Samtidig har ein med stor innsats av dei tilsette og vaktmesterkorpset teke i bruk den nye bygget på sjukeheimen. Vidare klarte ein å lokalisere kjøkkenet i midlertidige lokale. Flyttinga synte stor vilje til fleksibilitet blant dei tilsette. Sosialtenesta, Eining 39, sliter på grunn av historiske forhold med eit høgt antall brukarar. Ein ekstern gjennomgang hausten 2013 la grunnlag for etablering av ein eigen plan der ein jobbar målretta med å få folk ut i aktivitet. Overføringane til sosialhjelp, bustønad og flyktningar blei i 2014 om lag ein millionar kroner lågare enn i Tiltak og status, omstillingsplan i helse- og velferdssektoren i Bø kommune ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 14

15 Resultatmål 1 Ha på plass eit Tildelingskontor (tidlegare omtala som Innsatsteam) 2 Ha ein turnusgjennomgang på alle avdelingar ved ekstern konsulent 3 Etablere eit Fagteam (dette er omtala som «Riktig bruk av kompetanse» i prosjektet «Saman om ein betre kommune».) Kommentar Dette blei gjennomført i tråd med tidsfristen Kontoret er i dag i ordinær drift. Dette er gjennomført på avdelingane Solbakken, Psykisk helse og Grivihaugen/Hagestad, men ikkje innan tidsfristen som var satt til Prosessen tok lenger tid pga kapasiteten til den eksterne konsulenten. Gjennomgang av turnusane på sjukeheimen og i heimesjukepleia synte at det var lite å hente da pleiefaktoren allereie var låg (om lag 0,81). Iverksetting av ny turnus på Grauteknapp er utsatt. På plass frå Etablere Vikarbank. Dette er ikkje gjennomført i tråd med tidsfristen. Ny tidsfrist er satt til Ta i bruk Multidose (pakking av Dette blei gjennomført i tråd med tidsfristen legemidlar i spesialpakning) 6 Få på plass Turnusutval og Dette blei gjennomført i tråd med tidsfristen turnushandbok 7 Få på plass Tenestebeskrivingar Dette vil ikkje bli gjennomført i tråd med tidsfristen som er satt til Ny tidsfrist er Vi fikk eit vedtak i HV-utvalet den på korleis prosessen rundt dette skal handterast framover. 8 Få på plass Kompetanseplan Dette vil ikkje bli gjennomført i tråd med tidsfristen som var satt til Vi startar opp på denne planen den og skal ha den ferdig Orsaka til utsetjinga er utleige av planansvarlig. 9 Få på plass Helse- og omsorgsplan (kommunedelplan) 10 Ferdigstille bygging av ny sjukeheim og ha ein strategi på bruk av plassane (sjå på moglegheit for å leige ut plassar til andre kommunar). Vi startar opp på denne planen den og skal ha ferdig eit planprogram til Åpna ein ny avdeling med verknad fra Gjort avtale med Sauherad og Nome om utleige av plassar. Det er pt fortsatt uklart kva ein gjer med 9 ledige plassar etter at bygget er heilt ferdig. 11 Ta i bruk brukarundersøkingsmodulane i bedrekommune.no Brukarundersøkingane fasas inn våren Startar med heimetenestene. 12 Ny leiarstruktur Dette blei gjennomført i tråd med tidsfristen Mobil-profil Dette er ikkje gjennomført i tråd med tidsfristen som var satt til Erfaringane så langt er at dei tekniske løysingane er for tungvinne. Det tek for lang tid for den tilsette å logge seg på når ein er heime hjå brukar. Vi utsett dette inntil dei tekniske løysingane er betre. 14 Gje systematisk veiledning til tilsette. Dette starta opp i tråd med tidsfristen den Vi har starta med ei gruppe tilsette på Grivihaugen, helsestasjon og avdelingsleiargruppa. 15 Utarbeide strategidokumentet «Leiing, kvalitet og ressursutnytting» (dette er ein del av prosjektet «Saman om ein betre kommune», som tidlegare er omtala med namnet «Individuelle og avdelingsvise mål») Dette arbeidet har vore satt på vent i ein periode, men startar opp igjen i sept-14 og skal vere klart Lage avdelingsvise mål for sjukefråvær Klargjøring av nivå på KUL-møte i oktober Sektorens økonomi Sektoren har for 2014 eit meirforbruk på 6,751 millionar kroner, ein sprekk på 5% samanlikna med budsjett. Meirforbruket er på om lag 700 tusen kroner meir enn det som blei gitt som prognose i rapportering for 1. tertial og om lag 1,7 millionar kroner enn det som ble signalisera i 2. tertial. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 15

16 Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett %- HELSE OG VELFERD forbruk LØNN OG SOSIALE UTGIFTER VARER/TENESTER SOM INNGÅR I KOMM.T.PROD KJØP TENESTER SOM ERSTATTAR KOMM.EG.PROD OVERFØRINGAR FINANSUTGIFTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum utgifter SALGSINNTEKTER OVERFØRINGAR MED KRAV TIL MOTYTELSE OVERFØRINGAR UTEN KRAV TIL MOTYTELSE FINANSINNTEKTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum inntekter Sum sektor: 3 HELSE OG VELFERD Årsaka til meirforbruket utover prognosa er i hovudsak noko større lønnskostnadar på sjukeheimen i og med etableringa av fagavdelinga/sjukepleiarpoolen. Strategi og tiltak for omstilling følgjer av tidligare vedteken omstillingsplan for helse- og velferdssektoren. Tiltaka i planen er forankra i samfunnsdelen i kommuneplanen. Planen er utarbeida i tett dialog med tilsette sine organisasjonar. Eininganes økonomi Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett BUSTADER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER VARER/TENESTER SOM INNGÅR I KOMM.T.PROD KJØP TENESTER SOM ERSTATTAR KOMM.EG.PROD OVERFØRINGAR FINANSUTGIFTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum utgifter SALGSINNTEKTER OVERFØRINGAR MED KRAV TIL MOTYTELSE OVERFØRINGAR UTEN KRAV TIL MOTYTELSE FINANSINNTEKTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum inntekter Sum eining: 16 BUSTADER OMSORG OG KVALIFISIERING LØNN OG SOSIALE UTGIFTER VARER/TENESTER SOM INNGÅR I KOMM.T.PROD KJØP TENESTER SOM ERSTATTAR KOMM.EG.PROD OVERFØRINGAR FINANSUTGIFTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum utgifter SALGSINNTEKTER OVERFØRINGAR MED KRAV TIL MOTYTELSE OVERFØRINGAR UTEN KRAV TIL MOTYTELSE FINANSINNTEKTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum inntekter Sum eining: 30 OMSORG OG KVALIFISIERING OPEN OMSORG LØNN OG SOSIALE UTGIFTER VARER/TENESTER SOM INNGÅR I KOMM.T.PROD KJØP TENESTER SOM ERSTATTAR KOMM.EG.PROD ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 16

17 OVERFØRINGAR FINANSUTGIFTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum utgifter SALGSINNTEKTER OVERFØRINGAR MED KRAV TIL MOTYTELSE OVERFØRINGAR UTEN KRAV TIL MOTYTELSE FINANSINNTEKTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum inntekter Sum eining: 31 OPEN OMSORG BØ SJUKEHEIM OG KOMM.HELSETENESTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER VARER/TENESTER SOM INNGÅR I KOMM.T.PROD KJØP TENESTER SOM ERSTATTAR KOMM.EG.PROD OVERFØRINGAR FINANSUTGIFTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum utgifter SALGSINNTEKTER OVERFØRINGAR MED KRAV TIL MOTYTELSE OVERFØRINGAR UTEN KRAV TIL MOTYTELSE FINANSINNTEKTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum inntekter Sum eining: 32 BØ SJUKEHEIM OG KOMM.HELSETENESTER KOMMUNALSJEF HELSE OG VELFERD LØNN OG SOSIALE UTGIFTER VARER/TENESTER SOM INNGÅR I KOMM.T.PROD KJØP TENESTER SOM ERSTATTAR KOMM.EG.PROD OVERFØRINGAR FINANSUTGIFTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum utgifter SALGSINNTEKTER OVERFØRINGAR MED KRAV TIL MOTYTELSE FINANSINNTEKTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum inntekter Sum eining: 33 KOMMUNALSJEF HELSE OG VELFERD SOSIALE TENESTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER VARER/TENESTER SOM INNGÅR I KOMM.T.PROD KJØP TENESTER SOM ERSTATTAR KOMM.EG.PROD OVERFØRINGAR FINANSUTGIFTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum utgifter SALGSINNTEKTER OVERFØRINGAR MED KRAV TIL MOTYTELSE FINANSINNTEKTER/FINANSIERINGSTRANSAKSJ Sum inntekter Sum eining: 39 SOSIALE TENESTER Ser ein isolert på einingane hadde Eining 16, Bustadar, Eining 30, Omsorg og kvalifisering og Eining 31, Open omsorg eit resultat innanfor budsjett, medan Eining 32, Sjukeheim, Eining 33, Kommunalsjef og Eining 39, Sosiale tenester eit meirforbruk. Årsaka til meirforbruket utover budsjettet er i hovudsak trua på at ein skulle klare å realisere effektane av tiltaka ein har sett i gang noko raskare enn kva som visa seg mogleg. Ein kan diskutere i kva grad dette var ein realistisk ambisjon, men det er samtidig viktig å sjå bak tala. Som ein ser har ein dei siste åra redusera posten løn og sosiale kostnadar innafor einingane med unntak av innafor sjukeheimen. Det ville vore vanskeleg å sikre forsvarleg drift på einingane om ein skulle ha redusera denne posten ytterligare raskare. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 17

18 Ein vil minne om at helse- og velferdstenestene er tenester som ein ikkje kan slutte å gje og kor det er reglar for kva som skal vera ein fagleg forsvarleg teneste. Omstillinga av helse- og velferdssektoren i Bø kommune dreiar seg om å definere eit nytt forsvarleg tenestenivå langs ein omsorgskjede der ein i lag med dei tilsette sikrar at folk med behov får den hjelpa dei treng innafor tildela økonomisk ramme. Etableringa av den nye sjukeheimen der ein må taka i bruk nye rom for å sikre tilskot, samtidig som ein forsøker å ha ein strategi på å halde folk heime lengst mogleg, gjer denne omstillinga krevjande. Organisasjonen Helse- og velferdssektoren i Bø kommune har dei siste åra vore i endring. Samtidig som ein reduserer kostnader opnar kommunen ein stor flott ny sjukeheim. Det betyr at mange av dei tilsette, ved sidan av å byrje på ein ny arbeidsplass med dei utfordringane det skapar, også er utsett for utfordringar mht å finne løysingar som reduserar sektorens totale kostnadar. Likevel kan ein sjå at sjukefråværet er på veg ned. Dette tyder på at det arbeidas svært godt på avdelingsnivå. Sjølv om ein totalt sett kan sjå ein positiv utvikling er det fortsatt stader der ein slit med for høgt sjukefråvær. Sjukefråvær på einingsnivå i HV-sektoren Eining 30, Omsorg og kvalifisering 9,20 % 8,90 % 9,90 % Eining 31, Open omsorg 7,30 % 8,90 % 7,80 % Eining 32, Sjukeheimen 10,90 % 12,20 % 8,00 % Eining 39, NAV 3,10 % 0,80 % 7,80 % Det er ein utfordring at sektoren, samanlikna med andre tilsvarande kommunar, et ein forholdsvis stor del av dei tilsette er ufaglærte eller har fagutdanning på lågare nivå. Samtidig har sektoren ein mindre andel av tilsette med fagutdanning på høgskulenivå. Dette må styrkast skal ein klare å sikre god kvalitet i sektoren gitt dei utfordringane som samhandlingsreforma gir. Bø, 23 mars 2015 Terje Kili Kommunalsjef SEKTOR TEKNISK - ÅRSRAPPORT VAR ÅRSRAPPORT 2014 Arbeidssituasjon Regulariteten innafor VAR området har vore god og for det kan ein takke ein stabil arbeidsstokk på 9 tilsette, som direkte eller indirekte er knytt til den totale drifta av avgiftsområdet. Bygging av nytt reinseanlegg har teke mykje tid, og ein ser at tett oppfølging av prosjektet har gjeve gode resultat. Vi har hatt høg fokus på å leite etter lekkasjevatn som strøymer inn i avløpsrøyra våre, og å førebygge mot skader frå ekstremvær. R-2013 B-2014 R-2014 Resultat for 2013 Resultat for 2014 Eining etter sjølvkostutrekning etter sjølvkostutrekning Sum VAR Faktatal for tenestene Talet på vassabonnentar med og utan målar inkl. hytter 551/ /1692 Talet på kloakkabonnentar med og utan målar inkl. hytter 508/ /1622 Renovasjonsabonnement/hytter 2365/ /917 ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 18

19 Fosforreinsing, krav 90 % Abonnentar som ikkje er tilkopla Bø reinseanlegg Talet på vasslekkasjer 6 7 Talet på kloakklekkasjer 2 0 Mengde vatn levert til abonnentane, m Økonomi. Området kjem ut med eit underskot og totalt sett belastar VARF rekneskapen Bø kommune på fyljande måte: - Avløp, kostnad etter at fondet er tømt kr. 389` (Memoriakonto) I november orienterte eg formannskapet om eit rekneskapsmessig underskot i samband med avskrivingskostnader for nytt reinseanlegg. Hausten 2013 hadde vi ikkje avskrive årets investeringar i samband med prisfastsetjing for Det førte til at prisnivået for avløp/reinseanlegg blei for lågt. Då avskrivingane blei lagt inn i november viste dette eit underskot på ca. kr 1.100` ut over disponibelt fond. Sluttresultatet blei kr `. Summen vil koma tilbake som inntekt til kommunen så snart avløp/reinseanlegget går med overskot. Årsaka til underskotet kom av at vi ikkje hadde tilstrekkeleg kompetanse innafor området VARF rekneskap/avskrivingar i samband med budsjettarbeidet hausten Vi er nå inne i ein god prosess for å auke vår kunnskap innafor dette feltet. Kjenneteikn og utfordringar med drifta. Våre vass- og kloakkanlegg er høgteknologi prosessanlegg. Skal ein ha høg regularitet på vassleveransar og kloakkreinsing krev dette systematisk kontroll og vedlikehald. Oppdatera internkontroll og ei positiv haldning til tilsyn frå overordna mynde er viktige moment for å drifte desse anlegga best mogleg. I dag har vi ein dyktig stab som tek sitt arbeid på alvor. Vi er inne i eit generasjonsskifte i driftsavdelinga og det er viktig å få til erfaringsoverføring før fleire av våre tilsette går av med pensjon. Vår prosessleverandør har drifta reinseanlegget fram til nyttår, og det er i tråd med kjøpekontrakta. Vi skal ikkje overta før alle barnesjukdommar er løyst. Tett samarbeid med leverandøren har gjeve oss mykje god kunnskap om det nye anlegget. Ein av dei største utfordringane vi har er stor aktivitet på byggefronten i vår kommune, i og rundt vårt VA nett. Eksterne aktørar tek ikkje det som ligg i jorda av VA-leidningsnett alvorleg nok, og vi frykta fyljeskader i form av kloakk- og vasslekkasjer. Dette er ressurskrevjande for oss. Samarbeidet med IRMAT A/S fungerar bra og vi meiner at abonnentane våre stort sett får rett service. Ny gjenvinningsstasjon på grensa til Bø let vente på seg. Dette arbeidet blir styrt av avfallsselskapet. Investeringar kap. 59. Det nye reinseanlegget er framdriftsmessig og økonomisk i rute. Målet er å fullføre arbeidet i Nå gjenstår det å rive gamle bygg, setje opp nytt lager og oppfylle alle krava i reguleringsplanen. Omlag ei halv ingeniørstilling har blitt brukt til å fylje opp anleggsarbeida. Arbeidet med overvassproblematikken i Hellandvegen er fullført med unnatak av ein ny leidning som skal gå ut i Evjudalen v. Kiwi. Den er planlagt utført våren 2015.Nytt VA overvakingssystem har blitt tatt i bruk. Det har eit tilfredstillande funksjonsnivå med der ein prioritetar overvaking og ikkje styring. To målestasjonar er sett ned på vassnettet. Hensikta med dei er at ein raskast mogleg får oversikt over unormalt vassforbruk. Arbeidet vil bli vidareført i Bø, Vidar Lofthus kommunalsjef 60 Teknisk eining ÅRSRAPPORT 2014 Arbeidssituasjon ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 19

20 Oppstarten av arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen, ferdigstilling av ny kommunedelplan for Lifjell og utarbeiding av ein stor områdeplan for Nordbøåsen har vore ressurskrevjande. Vidare har eininga jobba med fleire reguleringsplanar på Lifjell, plan for Skogen og andre mindre planar ute i bygda. Planarbeid er viktig med tanke på å legge føringar for framtida i vår kommune, men også eit arbeid som krev store ressursar i ein liten kommune. Bygg B på sjukeheimen har blitt teke i bruk i løpet av året og ein er godt i gang med bygg A. På driftssida har ein vore forskåna for store og utilsikta hendingar. Vedlikehaldsavdelinga har for lite ressursar i forhold til sine arbeidsoppgåver. Eininga har 25,7 fulle stillingsheimlar Eining R-2013 B-2014 R-2014 Resultat 2013 Resultat 2014 Sum teknisk Måltal for tenestene Talet på møter i utval for plan, teknikk og næring 10 8 Kommunale vegar i km. /justert 96,3 96,3 Reguleringsplanar sendt til høyring i løpet av året/planendringar 5/4 2/1 Motteke byggesaker/motteke meldingar 109/115 93/105 Utførte tilsyn/av dette er plassering av tiltak 116/ /102 Utførte dele-, oppmålings-, og seksjoneringssaker Sakshandsamingstid for byggesaker Sakshandsamingstid for private reguleringsplanar Måloppnåing for drifta. Situasjonen pr Eininga har eit overskot på kr. 676` i Alle avdelingar har vore gjennom eit produksjonsår der alle har vist svært god budsjettdisiplin. Eininga svarar raskare på søknader frå publikum innafor områda, oppmåling, plan og byggesak enn det lova krev. Det er eit viktig element i å bli oppfatta som næringsvenlege. Vi har også fått gode tilbakemeldingar på ny innmeldingsteneste for vaktmeistertenester og på måten oppgåvene blir løyst. Budsjettet innafor veg- og byggvedlikehald strekk ikkje til. I haust fekk vi ei oppmoding frå rådmannen om å spare for å styrke kommunenes likviditet. Redusert produksjon og forsiktig bruk av midlar saman med ei bot for ulovleg byggeverksemd, forklarar overskotet som det er vist til i starten av avsnittet. Kjenneteikn og utfordringar med drifta kap. 60. Ein opplevde redusert byggeverksemd ute i bygda i 2013 og det hadde vi med oss inn i 2014, men dette snudde i løpet av året. Det førte til at vi storet sett sikra gebyrbudsjett og fører til at vi er optimistiske med tanke på denne inntektskjelda framover. Det største avviket har vi i planavdelinga og det kjem av få og utsette reguleringsplanar. Bruk av områdereguleringsplanregime med kommunen som ansvarleg gjev ikkje gebyrinntekter. Konsekvensane av innsparingane som ligg i sparepakke 1 og 2 er merkbare for dei moglegheitane som teknisk eining har til å søkje konsulenthjelp, bruke av jurist og til å utføre fornuftige, men ikkje naudsynte oppgåver i lokalsamfunnet. Reinhaldsavdelinga har gått på skinner. Det har vore ytra ein del kritikk rundt standarden på kommunens ca. 50 leilegheitar. To leilegheitar blei oppgradera i fjor både med tanke på HMS for tilsette og grunna normal slitasje. Vedlikehaldsansvarleg har utarbeida ein plan med kostnadskalkyle som viser kva som trengs for å få eigedomsmassa opp på ein akseptabel standard. Planen er vedteke av kommunestyret. Våre vegrammer strekk ikkje til med tanke på reasfaltering, grusing og grøftereinsk. Ein ser at regnperiodar om sommaren krev ekstra vedlikehald. Det er også kostnadskrevjande med milde vinterperiodar der ein vekselvis må brøyte og strøye heile tida. Det synes som om dette er ei værtype som det blir meir av, og vil føre til høgare kostnader. Vaktmeisterstaben jobbar i team og driv å perfeksjonerar seg innafor sine fagfelt. Dette synes å vera ei effektiv arbeidsdeling, men auka mengde bygg gjer at mannskapsstyrken er for liten. ÅRSMELDING BØ KOMMUNE side 20

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Budsjettet 2016 Økonomiplan med Handlingsplan

Budsjettet 2016 Økonomiplan med Handlingsplan Budsjettet 2016 Økonomiplan 2016-19 med Handlingsplan 2016-19 Rådmannens framlegg Kommunestyret 9.11.15 Disposisjon Rådmannens innleiing Dei økonomiske føresetnadene Gjennomgang av driftsbudsjettet sektorvis

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Måleskjema. Bø kommune. Føremål

Måleskjema. Bø kommune. Føremål Bø kommune Måleskjema Endeleg versjon etter politisk behandling mars 215 Versjon 24.4.215 Føremål Måleskjema er del av eit system for heilskapleg styring av Bø kommune. Målsettinga er eit styringssystem

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

SAKSDOKUMENT VOLDA KOMMUNE 1 BUDSJETTSKJEMA 1A MÅNADSRAPPORT FEBRUAR Administrasjonen si tilråding:

SAKSDOKUMENT VOLDA KOMMUNE 1 BUDSJETTSKJEMA 1A MÅNADSRAPPORT FEBRUAR Administrasjonen si tilråding: VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Andreea Beleuta Arkivsak nr.: /445 Arkivkode: 151 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet MÅNADSRAPPORT FEBRUAR Administrasjonen si tilråding: Månadsrapporten

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Netto driftsresultat - % av driftsinnt.

Netto driftsresultat - % av driftsinnt. Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland 2013 I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra 2010 2013 for kommunane

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune 04.04.2016 Økonominotat 1. Målsettingar a. Effektiv og slagkraftig struktur Kommunane bør velje løysingar som gagnar ein framtidig felles kommune, og fornying

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer