MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN KL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0026/04 04/00199 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE 0028/04 03/00907 SØKNAD OM KJØP AV NAUSTTOMT 0029/04 03/01073 REPARASJON AV TAK REINSKAR KAPELL 0030/04 04/00110 INNKJØP AV PROGRAMVARE FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PROSESSEN 0031/04 04/00122 LEASING - KJØP AV MINIGRAVER 0032/04 04/00157 SONJA KARLSEN/LAILA LOCKERTSEN: STØTTE TIL DRIFT AV FERGEKIOSKEN 0033/04 04/00160 SØKNAD OM TILSKUDD - UL "BLÅFJELL" 0034/04 04/00194 INNVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 0035/04 04/00198 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG - DRIFTSSTYRE

2 0036/04 04/00200 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN 0037/04 04/00201 REFERAT SAKER 0038/04 03/01088 ETABLERINGS- OG STARTLÅN Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0026/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Protokollen fra møtet godkjennes. Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram til godkjenning. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 3

4 Sak 0027/04 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 02/ /02 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Formannskapet /04 Formannskapet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0057/02 Vedtak: Følgende gruppe velges til å arbeide med å få lagt statlige arbeidsplasser til Karlsøy: Hanny Ditlefsen leder, Bård Eilertsen, Gunn Marit Opsal, ekstern hjelp Fiskeri inkl. marine: Bent Gabrielsen leder, May Jorunn Corneliussen, Frank Dalan, Per Åsmund Pettersen, - vara: Hanny Ditlefsen Petroleum: Thor Tøllefsen leder, Alf Mikkelsen, Jan Hugo Sørensen Kommunikasjon, utdanning og trivsel: Svein Egil Haugen leder, Tove Rydningen, Alf Lorentsen og Harald Myreng Mandat: Arbeidsgruppene skal løpende legge fram skisseforslag til Karlsøy kommunes framtidige satsing innenfor sine områder, med minimum 12 års-perspektiver. Det bevilges kr ,- til hver gruppe, med mulighet til å søke om tilleggsmidler senere. Beløpet kr ,- belastes næringsfondet konto og utgiftsføres gruppen, konto , jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjema nr. 3. Formannskapet nedsatte i forrige periode 4 arbeidsgrupper for å utarbeide skisseforslag til Karlsøy kommunes framtidige satsing med minimum et 12-årsperspektiv. Det ble valgt grupper innenfor følgende områder og med følgende medlemmer: 1. Nye statlige arbeidsplasser til Karlsøy: Hanny Ditlefsen leder, Bård Eilertsen, Gunn Marit Opsal, ekstern hjelp Side 4 av 4

5 Sak 0027/04 2. Fiskeri inkl. marine: Bent Gabrielsen leder, May-Jorunn Corneliussen, Frank Dalan, Per Åsmund Pettersen, - vara: Hanny Ditlefsen 3. Petroleum: Thor Tøllefsen leder, Alf Mikkelsen, Jan Hugo Sørensen 4. Kommunikasjon, utdanning og trivsel: Svein Egil Haugen leder, Tove Rydningen, Alf Lorentsen og Harald Myreng Mandat: Arbeidsgruppene skal løpende legge fram skisseforslag til Karlsøy kommunes framtidige satsing innenfor sine områder, med minimum 12-årsperspektiver. Ingen av gruppene kan sies å ha oppfylt mandatet. Ingen skisseforslag er innlevert. Det er derfor kommet forslag om at dette arbeidet skal gjenopptas og at gruppene derfor må revitaliseres. Gruppene må settes sammen på nytt eller få utskifting iht. den nye sammensetningen i formannskapet. Når det gjelder gruppe nr 1, så bør det velges en ny for Bård Eilertsen. I gruppe nr 2 har Bent Gabrielsen signalisert at han trekker seg som leder av gruppa, dessuten er Frank Dalen flyttet er vel uaktuell videre. Per-Åsmund Pettersen bør også byttes ut. I gruppe nr 3 bør Alf Mikkelsen erstattes. Og i gruppe nr 4 bør vel Tove Rydningen erstattes. De nye i formannskapet som bør få plass i disse arbeidsgruppene er Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang og Tove Eliassen. Formannskapet bør også ta en gjennomgang av status for hver av gruppene. Side 5 av 5

6 Sak 0028/04 SØKNAD OM KJØP AV NAUSTTOMT Saksbehandler: Vidar Haug Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 03/ /04 Formannskapet Administrasjonen ønsker å drøfte fremtidig arealdisponering med formannskapet, og foreløpig legger vi saken frem uten innstilling. Vedlegg: Kart i målestokk 1:1000 Bakgrunn: Elioth Johansen er sønn av Håkon Johansen som i sin tid solgte dette området til Karlsøy kommune. Han ønsker nå å kjøpe en tomt for å sette opp et naust. Søkeren bor i sør-norge, nærmere bestemt Hundvåg. Søker/tiltakshaver: Elioth Johansen Eiendommen gbnr. 44/161 ligger ca. 100 meter fra fergeleiet på Hansnes. Tomten som ønskes kjøpt ligger like ved allerede etablert naustområde. Det er tidligere gitt avslag på søknad om kjøp av tomt i dette området i F.saknr.: 0175/01 med følgende begrunnelse: I området er det nettopp regulert inn/etablert torg/tusenårssted. I den forbindelse må adkomstveg til området endres, samt at det etableres parkeringsplass. Videre er området fra eksisterende naust og sørover regulert til industriformpl. Totalt sett vil det være svært uheldig å selge arealer i området før ny veg/parkeringsplass er etablert, samt avklart hvilken type industri det skal etableres i området. Vurdering: Følgende problemstillinger kan telle for et salg: Det er et lite areal det er snakk om. Tidligere tilknytning til eiendommen. Søsken har naust i dette området. Følgende problemstillinger kan telle mot et salg: Sentralt beliggende område i Hansnes sentrum. Dette kan være et fremtidig område for næringsetablering. Kan vanskeliggjøre ei fremtidig kommunal utbyggelse av området. Formannskapet bør se på det prinsippielle om Karlsøy kommune skal beholde eiendommer i sentrale strøk av kommunen, som for eksempel Hansnes, Vannvåg, Vannareid, Stakkvik osv. for etablering av ny næringsvirksomhet eller utvidelse av eksisterende. Er det ønskelig at det Side 6 av 6

7 Sak 0028/04 skal settes av områder i disse sentrale områdene til næringsvirksomhet, eller er det ønskelig at disse områdene skal brukes til bolig og fritidsbebyggelse. Områder for bolig, fritid, næring og industri bør adskilles mest mulig, spesielt med bakgrunn i at bruken er så forskjellig for disse. Det kan fort bli store konflikter i kjølvannet av bruksforskjellene for foran nevnte områder. Det bør foretas ei strategisk og langsiktig vurdering av strukturen for kommunens sentrale områder. Valgene som tas i dag vil få stor innvirkning for utnyttelsen av disse områdene i fremtiden. Side 7 av 7

8 Sak 0029/04 REPARASJON AV TAK REINSKAR KAPELL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: D13 Arkivsaksnr.: 03/ /04 Formannskapet Søknaden kan ikke imøtekommes. Reinøy kirkeforening søker om et tilsudd på kr ,- til legging av nytt taktekke på Reinskar kapell. Reinskar kapell er privateid og det er kirkeforeningen som står for alt av utgifter i forbindelse med kapellet. Taket må nå skiftes og dette vil i følge tilbud fra Material & Maling beløpe seg til Kr ,-. Vedlegg: Søknad Side 8 av 8

9 Sak 0030/04 INNKJØP AV PROGRAMVARE FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PROSESSEN Saksbehandler: Sverre Benum Arkiv: 064 &50 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Karlsøy kommune anskaffer Arena programvare for bruk til årsbudsjett og økonomiplan. Kostnadene Kr dekkes av post Programvare med overføring fra post Kostnader: I oppstartåret Kr Videre årlig drift på Kr Alle prisene er eks. mva. Kort beskrivelse av Arena Arena programvare var ferdig sommeren 2003 etter nesten 3 års utviklingsarbeid. Per dato drifter vi systemet i 7 kommuner (Voss, Sund, Beiarn, Skaun, Bø i V., Porsanger og Ballangen). Ideen med Arena er å legge tilrette bedre prosesser knyttet til økonomisk omstilling i kommuner. Arena bygger på et årshjul som kort fortalt ser slik ut; - Analyser (finansielle og strukturelle) - Konsekvensjustert budsjett og økonomiplan - Budsjettering av mulige endringstiltak (+ og -) - Utvikling av alternative budsjettversjoner (simuleringer) - Endelig vedtak av budsjett og økonomiplan. Systemet er internettbasert og tilrettelagt sikkerhetsmessig for full desentralisering i organisasjonen. Virksomhetsledere, økonomi, rådmann og politikere kan ha tilgang til samme system. Brukergrensesnittet er enkelt å lære. Analysemulighetene i Arena er tre; - Finansielle analyser basert på egne regnskaps- og budsjettdata. Data for siste 10 år kan ligge i systemet, slik at man kan presentere grafiske tidsserier. Rapporter kan lages og overføres til word. Side 9 av 9

10 Sak 0030/04 - Avviksanalyser mellom budsjett og regnskap siste 10 år, basert på samme tallgrunnlag som over. - Strukturanalyser basert på kostradata. Hele kostradatabasen (nivå 3) er integrert i Arena og oppdateres med data hver gang SSB legger ut nye tall. Vi kan ha data for 10 år i Arena, slik at vi både kan sammenlikne kommunen med andre for siste år, og utviklingen omkring nøkkeltall siste 10 år. Første kostraår i Arena er Det betyr at vi fra mars 2004 har trendanalyser for siste tre år inne. Budsjettsystemet tar utgangspunkt i en todeling av prosessen; - Først gjennomføres konsekvensjusteringer i forhold til inneværende års budsjett. Dette bør/kan skje desentralisert i organisasjonen. Dette gir et bilde på hva det koster å drive kommunen neste år /neste 4 år med samme standard og volum som i år. Dette viser i sum kommunens økonomiske omstillingsbehov. - Deretter budsjetteres endringer i forhold til dagens standard/volum. Det gjøres som tiltaksbudsjettering. Tiltakene legges opp på et prioriteringsskjema. Ved å velge alternative kombinasjoner av tiltak beregner systemet netto driftsresultat for neste år / neste fire år. Dette vil da framstå som alternative budsjettversjoner. Endelig budsjettvedtak består da i å velge en av budsjettversjonene. Arena er ikke fullintegrert med andre økonomisystem. Vi opererer samhandlingen med regnskapssystemer gjennom import og eksport. Vi importerer regnskap/budsjett ved årets begynnelse, og eksporterer vedtatt budsjett tilbake i regnskapssystemet etter endelig vedtak. Vi kommuniserer i dag med Agresso, Masterpiece og Unique. Side 10 av 10

11 Sak 0031/04 LEASING - KJØP AV MINIGRAVER Saksbehandler: Vidar Haug Arkiv: 600 &52 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Driftsutvalg /04 Formannskapet Driftsutvalget ber formannskapet om å skaffe midler til anskaffelse av minigraver og innarbeide dette i budsjettet for Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0030/04 Behandling: Vedtak: Driftsutvalget ber formannskapet om å skaffe nødvendige midler til anskaffelse av minigraver og innarbeide dette i budsjettet for Vedlegg: Tilstandsrapport Hanix 15HX Uttalelse fra kirkevergen i Karlsøy kommune Pristilbud på kirkegårdsgraving fra 1993 Bakgrunn: Kommunens minigraver som brukes i forbindelse med gravleggelser og kommunal virksomhet er i dag i en slik forfatning at det ikke er tilrådelig å bruke den i forbindelse ved blant annet gravleggelser. Tilstandsrapport fra Traktor & anleggservice tilsier at det ikke er lønnsomt å reparere den gamle minigraveren kommunen har i dag. Driftsutvalget behandlet saken i møte i sak 0030/04, og gikk enstemmig inn for å anbefale formannskapet å stille nødvendige midler til disposisjon og innarbeide dette i budsjettet for Minigraverens bruk i dag er fordelt ca. likt på kirken og kommunal drift. Det kan i dag se ut til at en ny maskin vil være mulig å anskaffe til under kr , - inkl. mva. Leasing av en maskin til kr ,- over 5 år vil utgjøre ca. kr ,- pluss mva. pr. måned. Leasing over 3 år vil utgjøre ca. kr ,- pluss mva. pr. måned. Hvis kommunen Side 11 av 11

12 Sak 0031/04 ønsker å overta maskinen etter leasingperioden, er det ganske vanlig at det kan gjøres ved å betale en månedsleie. Drift- og vedlikeholdsutgiftene vil gå ned ved å anskaffe en ny maskin, samt at driftssikkerheten vil øke dramatisk i forhold til dagens situasjon. Det er i dag ikke satt av midler til kjøp/leasing i verken drifts- eller investeringsbudsjettet for Det er heller ikke satt av midler til ekstrautgifter i forbindelse med innleie av maskiner og mannskap. Vurdering: Kostnader kirken hadde for ca. 10 år siden i forbindelse med gravlegging med innleide maskiner og mannskap (se uttalelse fra kirkeverge) viser at det allerede etter de prisene vil lønne seg å anskaffe ny minigraver. I tillegg kommer besparelsene ved teknisk sektor med at ute-teamene fortsatt kan utføre de oppgaver som gjøres i dag med eksisterende minigraver. Hvis dagens minigraver skulle havarere under utgraving av graver kan det i verste fall føre til at en gravleggelse ikke kan gjennomføres (se uttalelse fra kirkevergen). Side 12 av 12

13 Sak 0032/04 SONJA KARLSEN/LAILA LOCKERTSEN: STØTTE TIL DRIFT AV FERGEKIOSKEN Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Sola Kiosken DA, fergekiosken på M/S Malangen, ved Sonja Karlsen og Laila Lockertsen innvilges lån kr ,- og tilskudd kr ,- fra næringsfondet til investeringer iht. søknad. 2. Vanlige lånevilkår, dvs. tilbakebetalingstid 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. 3. Hvis bedriften legges ned og utstyr selges i løpet av de første 4 år etter at tilskudd er utbetalt, skal tilskudd tilbakebetales næringsfondet etter følgende satser: 1. år: 100%, 2. år: 75%, 3. år: 50%, 4. år 25%. 4. Belastes: Lån Tilskudd: Fergekiosken, kafeen på ferga Malangen, er endelig i gang igjen. Det er søstrene Sonja Karlsen og Laila Lockertsen som har startet opp under navnet Sola Kiosken. For å øke tilbudet og dermed salget, ønsker de å investere i en del utstyr til kafeen, til sammen kr ,-. I dette beløpet er også tatt med mønstring og sikkerhetskurs for 3 personer, de sjøl og en avløyser, hvilket beløper seg til kr 6.540,-, samt markedsføring til kr 5.000,-. Sola Kiosken etableres som et selskap med delt ansvar, DA. Kostnadsoverslag: Bake off-ovn kr 6.800,- Chips-ovn kr ,- Mønstring (3 x 980,-) kr 2.940,- Sikkerhetskurs (3 x 1.200,-) kr 3.600,- Betalingsterminal GSM kr ,- Hamburgerplate kr ,- Markedsføring kr 5.000,- Sum investering kr ,- Finansieringsplan: Karlsøy kommune, lån og tilskudd kr ,- Sparebank1 Nord-Norge (søknad) kr ,- Egenkapital kr ,- Sum finansiering kr ,- Side 13 av 13

14 Sak 0032/04 Søkerne har satt opp følgende budsjett over brutto driftsinntekter, beregnet ut fra at det reiser personer per år og at hver kjøper minimum en kopp kaffe til ca. kr 15,-: Salg / bruttoomsetning kr ,- Vasking kr ,- Sum brutto driftsinntekt kr ,- - husleie kr ,- Sum etter fratrekk av husleie kr ,- Vurdering: Det er nok mulig at passasjertallet og dermed salget er stipulert for høyt. Men søkerne har fått dette tallet, passasjerer, fra TFDS. Tallene derfra viser en stadig økning i trafikken. Samtidig har de ikke beregnet ekstra inntekt ut fra økning i salgstilbudet, slik sett kan en si at driftsinntektene er nøkternt beregna. Et lite beløp til tilskudd foreslås ut fra at vedtektene åpner for det når det gjelder kvinner og ungdom. Iallfall for den enes vedkommende var alternativet til denne etableringen å flytte vekk fra hjembygda og kommunen. Vedlegg: Søknad fra Sola Kiosken, datert Side 14 av 14

15 Sak 0033/04 SØKNAD OM TILSKUDD - UL "BLÅFJELL" Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Karlsøy kommune kan ikke innvilge ungdomslaget Blåfjell tilskudd. Karlsøy kommune har heller ikke ordninger med rentefritt lån. Ungdomslaget Blåfjell har gjort et omfattende restaureringsarbeid på ungdomshuset på Hansnes. Arbeidet er gjort på dugnad. Det er fortsatt en god del arbeid som gjenstår før huset er ferdig. Restaureringen ble også en god del dyrere enn beregnet og ungdomslaget har derfor pådradd seg en god del gjeld som de ikke har dekning for. Ungdomslaget søker kommunen om et tilskudd på kr ,-, evt. et rentefritt lån. Vedlegg: Søknad Side 15 av 15

16 Sak 0034/04 INNVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Saken kom opp i kommunestyret under behandlig av kommunestruktur prosjektet, i sak 14/04 den Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter forretningsmessige retningslinjer. Formannskapet bør vurdere følgende: Fartøy- og fisker rekruttering Historisk utvikling siste 20 år Kvote kjøp Ressurssituasjonen Råstoff tilgang til fiskeindustrien Fartøyfond, kommunalt Infrastruktur fiskeflåten Bølgedemper/kai Burøysund Fiskerihavn Torsvåg Allmenningskaier Linefiske Egnertilskudd Lineegnestasjon Statlig eller kommunal fiskerirettledning Formannskapets forslag må deretter forelegges kommunestyret, som må godkjenne retningslinjene og vurdere bevilgningsspørsmålet. Side 16 av 16

17 Sak 0035/04 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG - DRIFTSSTYRE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Sigmund Bjørndal får fritak fra vervet i driftsstyret for Torsvåg havn. Følgende velges: Sigmund Bjørndal er valgt som kommunens representant til driftsstyret for Torsvåg havn. Bjørndal mener det er vanskelig for han å sitte i styret fordi han bor for langt unna og hans tilknytning til Torsvåg blir derfor for fjern. Videre vil han bli inhahil i saksbehandlingssammenheng som vedrører driftsstyret og Torsvåg havn. Vedlegg: Søknad Side 17 av 17

18 Sak 0036/04 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Referatsakene tas til etterretning. Sak nr. 1: Fra: GPG Norge Vannavalen Fiskeindustri AS Vedr: Søknad om konsesjon Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 18 av 18

19 Sak 0037/04 REFERAT SAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 1: Fra: Kultur- og oppvekstetaten Vedr: Sak 58/03 Sak nr. 2: Fra: Karlsøy Arbeiderparti Vedr: Situasjonen omkring kystvakta Sak nr. 3: Fra: Kjellaug Klemetsen Vedr: Veglys Reinøya Sak nr. 4: Fra: Servicekonotret Vedr: Dagpendlerbuss Sak nr. 5: Fra: KS Vedr: Kontingent KS Sak nr. 6: Fra: Ordføreren Vedr: Invitasjon til Norsk Hydro om møte i Karlsøy Sak nr. 7: Fra: Ordføreren Vedr: Ønske om møte med fiskeriministeren Sak nr. 8: Fra: Ordføreren Vedr: Sentralt lakseslakteri Side 19 av 19

20 Sak 0037/04 Sak nr. 9: Fra: Ryaforbindelsen Vedr: Realisering av Ryaforbindelsen Sak nr. 10: Fra: Troms kommunerevisjon Vedr: Melding om revisorskifte Side 20 av 20

21 Sak 0038/04 ETABLERINGS- OG STARTLÅN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet Punkt 2 i sak 150/03 oppheves. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0150/03 Behandling: 1. Formannskapet godkjenner at låntakere på kommunens etableringslån og startlån til enhver tid kan få tilbud om fastrentevilkår. 2. Videre godkjenner formannskapet at låntakere på kommunens etableringslån kan få overført disse lånene til samme avdragsvilkår som startlånene. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner at lånetakere på kommunens etableringslån og startlån til enhver tid kan få tilbud om fastrentevilkår. 2. Videre godkjenner formannskapet at låntakere på kommunens etableringslån kan få overført disse lånene til samme avdragsvilkår som startlånene. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0018/04 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes. Side 21 av 21

22 Sak 0038/04 SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Saken ble utsatt i møtet sist. For administrasjonen er det viktig å få klarhet i hvordan dette skal behandles. I sak 150/03 ble følgende vedtatt: 1. Formannskapet godkjenner at låntakere på kommunens etableringslån og startlån til en hver tid kan få tilbud om fastrentevilkår. 2. Videre godkjenner formannskapet at låntakere på kommunens etableringslån kan få overført disse lånene til samme avdragsvilkår som startlån. Bakgrunn: Saka ble tatt opp som tilleggssak uten saksbehandling. Vurdering: Å overføre etableringslån til samme vilkår som startlån har økonomiske konsekvenser for Karlsøy kommune. Etableringslån er innlån opptatt i Husbanken med 3 års avdragsfrihet og 15 års avdragstid. Samme lånevilkår er benyttet ved utlån av Karlsøy kommune. Startlån er innlån opptatt i Husbanken med 5 års avdragsfrihet og 20 års avdragstid. Samme lånevilkår er benyttet ved utlån av Karlsøy kommune. Dersom vi overfører etableringslån til startlån må følgende avklares: Skal låntaker begynne med 25 års nedbetalingstid skal vi trekke fra tidligere nedbetalingstid skal vi legge til 0,25 % renter til lånet. Punkt 1 i vedtak 150/03 gjennomføres i dag. Vi går ut med tilbud om fastrente på krav som sendes ut hvert kvartal. Punkt 2 i vedtak kan ikke gjennomføres p.g.a. kommunens likviditet. Side 22 av 22