Årsrapport Asker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 - Asker kommune"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 2

3 Rådmannens innledning Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året Som foregående år har det også i 2012 vært et stort fokus på tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser. Det har vært et overordnet mål å opprettholde et økonomisk handlingsrom og frigjøre ressurser til prioriterte områder. Rådmannens strategi for dette har vært å etablere handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. Det har vært en god avkastning på finansforvaltningen i 2012, hvilket også har bidratt til et netto driftsresultat som ble bedre enn budsjettert. For å sikre god virksomhetsstyring i Asker kommune ble Balansert målstyring (BMS) implementert i Det ble utarbeidet 79 mål fordelt på gjennomgående målekart for Asker kommune og unike målekart for hvert av tjenesteområdene. Målekartene er videreutviklet i 2012, slik at det i denne årsrapporten rapporteres på mål knyttet til de seks fokusområdene i tillegg til mål for tjenesteområdene. Gjennom målekartene setter Asker kommune tydelige mål og fokuserer på systematiske målinger som igjen bidrar til økt fokus på måloppnåelse, læring og fornyelse. Resultatene for 2012 er gode, og det er fremgang innenfor alle fokusområder og tjenesteområder. 43 av 79 indikatorer oppnådde grønt resultat i 2012 mot 35 i Lokaldemokrati Sentralt i styringsdialogen mellom de folkevalgte og administrasjonen står arbeidet med kommuneplanen, handlingsprogrammet og alle enkeltsaker som legges frem for politisk be handling. Rådmannen opplever at dialogen mellom folkevalgte og administrasjon er god og har bidratt til klare styringssignaler å arbeide etter. Kommunestyret behandlet til sammen 110 saker i Formannskapet behandlet 217 saker. Nytt delegeringsreglement for Asker kommune ble vedtatt av Kommunestyret i november Brukermedvirkning Dialogen med brukerne spiller en viktig rolle i utviklingen av kommunens tjenestetilbud. Ved hver virksomhet i kommunen er det etablert brukerråd som rådgivende organer for virksomhetslederne. Brukerrådene utgjør dermed også sentrale organer for medvirkning og representasjon. Brukerrådene 3

4 møter komiteene og andre politiske utvalg i dialogmøter. Hensikten er å skape en arena mellom folkevalgte og brukerrådene knyttet til videreutvikling av tjenestene. Det ble i 2012 gjennomført 17 dialogmøter innenfor komiteenes ansvarsområder. Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder. I 2012 ble det gjennomført 25 slike brukerundersøkelser, samt elevundersøkelser blant elevene i grunnskolen. Tjenesteutvikling Kommunen har utarbeidet en langsiktig strategi for utvikling av kommunens tjenesteproduksjon. Dette skal innbyggerne oppleve i møte med kommunens tjenester og følges opp gjennom balansert målstyring, god brukerdialog, lederoppføling av virksomhetene og i styringsdialog med folkevalgte. De 4 fokusområdene er: Forebygging og tidlig innsats Helhet og samhandling Kvalitet Nødvendig kompetanse I handlingsprogrammet for og i budsjettet for 2012 var det i driftsbudsjettet lagt opp til både styrking og videreføring av prioriterte tiltak innenfor tjenesteområdene. Det ble tilført midler til en fortsatt økning i lærertettheten i grunnskolen, og til å styrke skolehelsetjenesten på barnetrinnet. Skolehelsetjenesten ble styrket med 6 stillinger, og de aller fleste barneskolene har fått økt tilstedeværelse av helsesøster. Videre ble det i 2012 vedtatt å opprette 5 nye lærlingeplasser og sommerskole for 10. klasse. I forbindelse med samhandlingsreformen som trådte i kraft ble det i løpet av 1. halvår 2012 inngått 11 avtaler mellom kommunen og helseforetaket. Kommunehelse-samarbeidet i Vestre Viken har vært en sentral samarbeidspart i utarbeidelse av avtalene, mens Lokalt samarbeidsutvalg (Asker og Bærum kommuner og Bærum sykehus) har hatt ansvaret for å operasjonalisere avtalene til lokale forhold. På utøvernivå er det utviklet avtaler, retningslinjer og prosedyrer som sikrer samhandlingen i det helhetlige pasientforløpet. I løpet av høsten 2012 ble det etablert 28 sykehjemsplasser på Søndre Borgen. I tråd med endringen av tjenesteprofilen vil det i 2013 bli etablert ytterligere 28 korttidsplasser på Søndre Borgen. Ambulante sykepleieteam vil bli knyttet til disse korttidsplassene. Avtalen med GodtHaab om kjøp av 14 sykehjemsplasser ble som planlagt avviklet 1. november I tråd med strategiplan for Kulturskolen er budsjettet til Kulturskolen styrket for å redusere ventelistene ved skolen. Fra 2012 er det også tilført midler til Kirken for å styrke det årlige vedlikeholdet av kirkebyggene. 4

5 Spesielle satsingsområder Læring og fornyelse, forskning, utvikling og innovasjon er begreper som preger mye av de spesielle satsingsområdene for Asker kommune i Asker kommune har revitalisert Kompetansesenteret og etablert Kunnskapssenteret som en arena for: Innovasjon, teknologi og tjenesteutvikling Leder- og medarbeiderutvikling Delingskultur og samarbeid mellom virksomhetene og på tvers av tjenesteområdene Samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer Samarbeid og partnerskapsutvikling mellom kommune. Næringsliv og frivilligheten Prosjektstøtte for utviklingsprosjekter Kunnskapssenteret ble offisielt åpnet 24. september Lederskolen har siden etableringen av Kunnskapssenteret vært underlagt dette. Andre og tredje modul i lederutviklingsprogrammet Team og teamledelse ble avsluttet i Kompetanseforvaltningssystemet Obisoft har vært i pilotfase i 2012, og moduler for kartlegging av realkompetanse, medarbeidersamtaler, kurs og evaluering har vært testet ut. Gjennom dette prosjektet ligger Asker kommune i front når det gjelder systematisk kompetanseutvikling. Av andre spesielle satsingsområder i 2012 kan nevnes prosjekt Tidlig innsats i Oppvekst og arbeidet med velferdsteknologi innenfor Helse og omsorg. Økonomisk drift og investeringer Asker kommune fikk et netto driftsresultat for 2012 på 165,4 mill. kroner eller 4,4 prosent. Resultatet for tjenesteområdene viser at driften har vært under god kontroll og at planlagte aktiviteter har vært gjennomført i henhold til vedtatte budsjettrammer. Det ble gjennomført betydelige investeringer i Asker kommune i 2012, totalt ble det investert for 469,5 mill. kroner. Av større investeringsprosjekter kan nevnes: Nesøya skole, Borgenbråten omsorgsboliger og aktivitetssenter, gang- og sykkelvei Otto Blehrs vei/ Østre vei, utskiftning av veilys til LED lys og diverse VAR investeringer. Asker kommune har etablert handlingsregler for investeringer. Handlingsreglene skal sikre et in vesteringsnivå hvor veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inn tekter og økonomiske bæreevne. Nivået på investeringene ligger allerede høyere enn handlingsreglene tilsier, hvilket også gir konsekvenser for driftsbudsjettet i form av økte rente- og avdragsutgifter. Dette utfordrer Asker kommunes økonomiske handlingsrom, og vil bli en av de største utfordringene i neste handlingsprogramperiode. 5

6 Innhold 1 Årsberetningen Økonomisk resultat Hovedtrekken i den økonomiske utviklingen i Resultat for tjenesteområdene Investeringsbudsjettet Balansen Økonomiske perspektiver for HP-perioden Pågående rettstvister Etisk standard Likestilling Tiltak for å hindre diskriminering Revisors beretning Organisering Politisk struktur Administrativ struktur Eierstrategi Mål og resultatstyring Styringsmodell Planlegge Utføre Følge opp og forbedre Tilsyn og forvaltningsrevisjoner Fokusområde Samfunn Måloppnåelse Befolkningsutvikling Utviklingen i Askersamfunnet Næringsutvikling Det flerkulturelle Asker Klima og bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet og beredskap Fokusområde Medvirkning Måloppnåelse Råd og utvalg for medvirkning Fokusområde Brukere Måloppnåelse Brukerdialog

7 8 Fokusområde Medarbeidere Måloppnåelse Medarbeiderundersøkelsen Utviklingen i sykefraværet Medvirkning og medbestemmelse Kompetanse Livsfasepolitikk Årsverksutvikling Tariffoppgjør og lønn Fokusområde Økonomi Måloppnåelse Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Balansen Fokusområde Læring og fornyelse Måloppnåelse Kompetanseutvikling Forskning, utvikling og innovasjon Velferdsteknologi Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Sentrale utfordringer Nøkkeltall Økonomi Tjenesteområde Oppvekst Sentrale utfordringer Måloppnåelse Saker med vedtak om særskilt rapportering Nøkkeltall Økonomi Tjenesteområde Helse og omsorg Sentrale utfordringer Måloppnåelse Saker med vedtak om særskilt rapportering Nøkkeltall Økonomi

8 14 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Sentrale utfordringer Måloppnåelse Saker med vedtak om særskilt rapportering Nøkkeltall Økonomi Tjenesteområde Teknikk og miljø Sentrale utfordringer Måloppnåelse Saker med vedtak om særskilt rapportering Nøkkeltall Økonomi Tjenesteområde Eiendom Sentrale utfordringer Måloppnåelse Saker med vedtak om særskilt rapportering Nøkkeltall Økonomi Verbalvedtak Kartlegge ressursbruk ved tilsyn og revisjoner fra overordnet myndighet Vurdere kommunal kontantstøtte Flere trygghetsplasser Styrket tilbud for funksjonshemmede Driftsbygning Østenstad kirkegård Døgnåpent apotek i Asker Forsøpling Innvandrerguide Kommunal innovasjonsskole Vedlegg Årsmelding for Bråset Bo og Omsorgssenter IKS Årsmelding for Asker og Bærum Vannverk IKS Årsmelding for Asker og Bærum brannvesen IKS Årsmelding for Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding for DI gruppen as Årsmelding for Asker Produkt AS Årsmelding for Asker sentrum AS Årsmelding for Asker Eiendomsforvaltning AS - KONSERN

9 1 Årsberetningen Årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunenes økonomiske handlefrihet og utvik lingen i tjenestetilbudet. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til endrede økonomiske rammebetingelser for kommunesektoren. For Asker kommune har det vært et overordnet mål å etablere et godt økonomisk handlingsrom, og gjøre kommunen i stand til å møte fremtidige utfordringer. Rådmannens strategi for dette har vært å etablere handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finans forvaltningen. Etter flere år med positive netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og opp bygging av fondsreserver har dette bidratt til å styrke Asker kommunes økonomiske handlingsrom. Netto driftsresultat for 2012 er betydelig bedre enn budsjettert og støtter den vedtatte handlingsregelen om et årlig netto driftsresultat på minimum 4 prosent. Resultatet for 2012 viser at driften på tjenesteområdene har vært under god kontroll, og at planlagte aktiviteter har vært gjennomført i henhold til vedtatte budsjettrammer. I tillegg har det vært en positiv utvikling i kommunens frie inntekter og i avkastningen på kommunens finansforvaltning. Rådmannen viser til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på sentrale fokusområder, og for tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 1.1 Økonomisk resultat Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 165,4 mill. kroner, noe som er 72,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Resultatet gir et netto driftsresultat på 4,4 prosent. Opprinnelig vedtatt budsjett i 2012 skulle gi et netto driftsresultat på 3,8 prosent. Dette ble redusert til 2,6 prosent gjennom årets budsjettjusteringer. Til sammenligning hadde Asker kommune i 2011 og 2010 et netto driftsresultat på henholdsvis 2,7 prosent og 7,5 prosent. Det er anbefalt at netto driftsresultat ligger på 3 5 prosent av driftsinntektene. 9

10 Driftsinntekter Asker kommune har hatt en betydelig økning i frie inntekter i Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) utgjorde 2,7 mrd. kroner i 2012, hvilket er 38,7 mill. kroner høyere enn regulert budsjett og 80,7 mill. kroner høyere enn opprinnelig vedtatt budsjett. Merinntekt på gebyrer, brukerbetalinger og andre driftsinntekter utgjør i 2012 totalt 152 mill. kroner. Merinntekten knyttes til tjenesteområdene. Største delen av merinntekten, 123 mill. kroner gjelder refusjoner til dekning av påløpte kostnader. Resterende må ses i sammenheng med økte kostnader til tjenesteproduksjon, lønnsutgifter og andre driftsutgifter. Driftsutgifter Driftsutgiftene viser en samlet merutgift i 2012 på 140 mill. kroner. Endring av periodiseringsprinsipp for påløpte lønnskostnader som utbetales påfølgende år utgjør 20 mill. kroner. Resterende merutgift ses i sammenheng med merinntekt på gebyrer, brukerbetalinger og andre driftsinntekter. Finansposter Asker kommunes finansinntekter var i 2012 på 148,6 mill. kroner, hvorav 0,6 mill. kroner er mottatte avdrag på lån og 104,1 mill. avkastning på Energifondet. Øvrig inntekt er knyttet til avkastning på overskuddslikviditet, bankinnskudd og obligasjoner. Når det gjelder finansforvaltningen har 2012 vært et år med til dels store svingninger. Asker kommune har allikevel hatt en god avkastning på forvaltningen, og Energifondet viste ved årsslutt en mer avkastning på 29,6 mill. kroner. Meravkastningen har bidratt positivt til kommunens netto driftsresultat som uten effekten av denne ville vært på 1,6 prosent. Avkastningen på finansforvaltningen er avsatt til fond i henhold til regnskapsforskrift. Av avkastningen er 13 mill. kroner avsatt til Realverdifond og 61,5 mill. kroner til Bufferfond. Resterende avkastning, 29,6 mill. kroner, inngår i årets regnskapsmessige mindreforbruk. Bufferfondet var ved utgangen av 2012 på 252,9 mill. kroner. Kommunens låneportefølje har blitt restrukturert med henblikk på å konvertere en større andel lån til fastrentelån. Dette gir bedre forutsigbarhet og lavere risiko, men noe høyere renteutgifter. Andel fastrentelån er redusert fra 62 prosent ved utgangen av 2011 til 56 prosent ved utgangen av Merforbruket på rente- og avdragsutgifter på 37,9 mill. kroner knyttes til høyere gjennomsnittsrente enn budsjettert samt at det er betalt 13,5 mill. kroner mer i avdrag enn budsjettert. 1.2 Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2012 Driftsbudsjettet Kommunens driftsinntekter økte med 7,6 prosent fra 2011 til 2012, mens driftsutgiftene økte med 8,7 prosent i samme periode. Til sammenligning økte driftsinntektene med 9,5 prosent og driftsutgiftene med 9,7 prosent i Driftsinntekter Skatt- og rammetilskudd økte med 225 mill. kroner fra 2011 til Sammenlignet med fjoråret har det vært en økning i skatt og rammetilskudd på 9,0 prosent. Skatteinngangen isolert økte med 4,2 prosent fra 2011 til Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet er på 147,4 prosent mot 152,2 prosent i

11 Kommunens inntekter fra gebyrer og brukerbetalinger økte med 0,9 prosent fra 2011 til På de områdene det er gjort endringer i gebyrer og brukerbetalinger er dette i henhold til lover, forskrifter, selvkostkalkyler samt generell prisstigning. Andre driftsinntekter økte med 7,7 prosent fra 2011 til Driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter, korrigert for sykelønnsrefusjoner, økte med 9,5 prosent fra 2011 til Til sammenligning var økningen fra 2010 til 2011 på 13,2 prosent. Varer og tjenester og andre driftsutgifter økte med 7,8 prosent fra 2011 til Finansposter Finansutgiftene økte med 19,5 mill. kroner fra 2011 til Isolert sett har rente- og avdragsutgiftene økt med 53 mill. kroner ekskl. Startlån. Betalte avdrag på 133,5 mill. kroner er innenfor regnskapsforskriftens ramme for minimumsavdrag. Finansinntektene økte med 110 mill. kroner fra 2011 til Økningen skyldes i all hovedsak avkastningen på kommunens langsiktige kapital til forvaltning. 1.3 Resultat for tjenesteområdene Endring av periodiseringsprinsipp for påløpte lønnskostnader har medførte en engangskostnad på ca. 20 mill. kroner i Likevel har tjenesteområdene samlet et mindreforbruk på 7 mill. kroner. Innenfor dette resultatet er det enkelte større forskjeller mellom tjenesteområdene og virksomhetene. Mindreforbruket innen Administrasjon og ledelse skyldes i all hovedsak rådmannens omstillingsreserve, prosjekter med forsinket fremdrift samt avsatte midler til flytting av arkiv. Merforbruket innen tjenesteområdet Oppvekst kan knyttes til økning av antall små barn i barnehage som følge av bortfall av kontantstøtte for toåringer. Her har det også oppstått et merforbruk som følge av den ekstra kostnaden knyttet til endring av periodiseringsprinsipp for påløpte lønnskostnader. Merforbruket på tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid gjelder i all hovedsak tilskud til Kirken og til andre trossamfunn. Mindreforbruket på Eiendom er hovedsakelig knyttet til forsinkelser på planlagte arbeider i tilknytning til Nesøya skole og radonmålinger i kommunens boligmasse. Tjenesteområdenes resultater er nærmere kommentert i årsrapporten. Hvert år avsettes beløp til fond. Avsetningene knytter seg blant annet til ubrukte øremerkede tilskudd. For 2012 har enkelte tjenesteområder brukt mer enn de har avsatt, og overfører dermed et negativt beløp til Innenfor tjenesteområdet helse og omsorg gjelder dette inndekning av underskudd ved Bråset bo og omsorgsenter. Teknikk og miljø har en positiv avsetning til selvkostfondet for vann og avløp. 11

12 Tabellen viser netto overført beløp per tjenesteområde. Tall Årsrapport i Asker kommune Netto fondsføringer Administrasjon og ledelse 976 Oppvekst -581 Tabellen viser netto overført beløp per tjenesteområde. Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid 154 Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning -132 Sum tjenesteområdene Diagrammet viser tjenesteområdenes andel av de totale brutto driftsutgiftene i 2012, eksklusive sentrale føringer. Diagrammet viser tjenesteområdenes andel av de totale brutto driftsutgiftene i 2012, eksklusive sentrale føringer. 1.4 Investeringsbudsjettet Årets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler på 469,5 mill. kroner. Dette er 83,9 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Etterslepet i gjennomføringen av investeringer ble redusert i 2011 og er ytterligere redusert i Det er likevel en del prosjekter som på grunn av forsinket fremdrift eller feil budsjettperiodisering har ubenyttede midler ved utgangen av

13 Utbetaling av startlån har vært ca 13 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er mottatt ca 20 mill. kroner i ekstraordinære avdrag på startlån. Disse er avsatt til fond for videre innbetaling til Husbanken Salgsinntekter og tilskudd viser en mindreinntekt på 29 mill. kroner. Husbanken utbetaler ikke tilskudd før ett år etter at byggene er ferdigstilt/tatt i bruk. Forsinket fremdift og feil budsjett periodisering knyttet til blant annet Gullhella, Borgenbråten og Salg av eiendom, er årsak til mindre inntekten. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ligger 75 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er mottatt ekstraordinære avdrag knyttet til Startlån på ca 20 mill. kroner. I tillegg har kommunen mottatt vederlagsfrie anlegg innenfor vann- og avløpsområdet for ca 26 mill. kroner. Det er også mottatt mange små og store refusjoner fra stat, kommune og private knyttet til vei, miljø, trebåtsamling og andre. Mottatt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer er 8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Midlene inntektsføres i driftsregnskapet og overføres til investeringsregnskapet. Mindreforbruk og merinntekter knyttet til investeringer i anleggsmidler har ført til mindre bruk av fond enn budsjettert. Lån til investeringsformål er tatt opp og brukt i henhold til regulert budsjett. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk. 1.5 Balansen Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,7 mrd. kroner i Det meste av dette er bundet opp i anleggsobligasjoner holdt til forfall og i energifondets midler, og er således ikke likvide. Ubrukte lånemidler er i sin helhet knyttet til Startlånsordningen og er økt fra 58 mill. kroner i 2011 til 77 mill. kroner i Arbeidskapitalen korrigert for energifond, anleggsobligasjoner holdt til forfall og ubrukte lånemidler er 234 mill. kroner eller 6,3 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er noe lavt i forhold til generelle måltall som antyder prosent. En anser imidlertid at plassering i anleggsobligasjoner holdt til forfall sammen med noen dagers trekk på kassekreditt gir bedre avkastning enn om midlene plasseres i bank. Likviditeten anses å være på et akseptabelt nivå. Egenkapitalen er redusert med 345 mill. kroner fra 2011 til Reduksjonen skyldes at kommunens kapitalkonto, på grunn av økning av pensjonsforpliktelsene, er redusert med 410 mill. kroner. Fondsmidlene har en økning på 59 mill. kroner fra 2011 og utgjør i ,6 mrd. kroner, hvorav energifondene 1,2 mrd. kroner. kroner. Kommunens langsiktige gjeld er økt med 958 mill. kroner fra 2011 til Kommunenes pensjonsforpliktelse har økt med hele 714 mill. kroner. Nye regler fra finanstilsynet i 2012 med blant annet reduksjon av grunnlagsrenten og levealderjustering har ført til økning i pensjonsforpliktelsen. Også avvik mellom stipulert og faktisk avkastning, lønnsvekst og grunnbeløp samt uttak av AFP og uførepensjon i 2011, påvirker pensjonsforpliktelsen. Lånegjelden er økt med 244 mill. kroner. 13

14 Av kommunens låneportefølje på 3,694 mrd kroner, er 56 prosent bundet til fast rente. Ved utgangen av 2012 var låneporteføljens gjennomsnittsrente 3,69 prosent. 1.6 Økonomiske perspektiver for HP-perioden I Statsbudsjettet for 2013 har Regjeringen lagt opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. Kroner. Lønns- og prisvekst for kommunesektoren (deflator) er anslått til 3,3 prosent. Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for økonomisk handlingsfrihet og utviklingen av tjenestetilbudet. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til endrede økonomiske rammebetingelser. Prognoser utarbeidet av KS viser at kommunesektoren vil få en utgiftsvekst som overstiger inntektsveksten og som vil gi et begrenset handlingsrom i tiden fremover. Kommunesektorens utfordringer ligger i økte demografikostnader med økt antall eldre og økt arbeidsinnvandring, økt gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer, økte pensjonskostnader, usikkert finansmarked og finansiering av statlige reformer. I tillegg øker etterspørselen og behovet for offentlige tjenester. Dette innebærer at det er nødvendig å ha fokus på effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. Asker kommune har en høyere vekst i frie inntekter enn landsgjennomsnittet, og har for 2013 lagt til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 8,1 prosent. Den økte skatteveksten fra 2012 til 2013 er ikke videreført i resten av perioden. For årene er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst i frie inntekter på 4,2 prosent per år. Inntektsveksten skal blant annet dekke: Eldreomsorg med økt behov for nye heldøgnsplasser, lokalmedisinsk senter(e), utbygging av det forebyggende arbeidet og hjemmetjenester mv. Økte kostnader i forhold til å opprettholde målet om full barnehagedekning ved bortfall av kontantstøtte for 2-åringer. Økte pensjonskostnader. Økte rentekostnader som følge av nye investeringer. 1.7 Pågående rettstvister BPA Nesøya AS har stevnet Asker kommune for voldgiftsretten med et krav pålydende 13,7 mill kroner. Av dette beløpet er 2,1 mill kroner betalt i Resterende beløp er omstridt. 1.8 Etisk standard Asker kommune implementerte ISO-standarden «26000 Samfunnsansvar» i virksomhets styringen høsten Standarden, som er veiledende, danner grunnlaget for ledelsens prioriteringer i 2012 med oppfølging gjennom kontinuerlige forbedringer i kommunens sertifiserte ledelsessystem. Det er utarbeidet en egen prosess for etikk og samfunnsansvar med oppfølging av en rekke tiltak samt koblinger til informasjon og dilemmatrening. Etiske retningslinjer, som gjelder både ansatte og folkevalgte, er løftet opp og gjort mer synlig. Videre er arbeidet med revidering av retningslinjene igangsatt og vil bli behandlet i PSU våren Internkontroll, revisjoner og «Ledelsens gjennomgang» har oppfølging på etikk og samfunnsansvar. Etikk er også lagt inn i lederplakaten/ leder avtalene og tatt med i teamopplæringen og i HMS-opplæringen. Etisk refleksjon er også tatt med i ROS-analysene og lagt inn som eget mål i BMS. 14

15 1.9 Likestilling Det var i utgangen av ,36 årsverk kvinner og 710,87 årsverk menn. Prosentandel kvinner var 75,65 % og for menn 24,35 % i Sett opp mot tidligere år er forholdstallene stabile og som tidligere følger kjønnsfordelingen i hovedtrekk de tradisjonelle tjenesteområdene som er i kommunen. Gjennomsnittstall for kommunesektoren som helhet var ca. 79 % kvinner og 21 % menn.(pai statistikk 2011) Fordeling mellom kvinner og menn på kommunenivå: *Tabellen viser andel årsverk, ikke med i utvalget er ansatte i fødselspermison, hel ulønnet permisjon, lærlinger og timelønnede. Kilde: HRM - Kommunens lønns-og personalsystem Menn innenfor tjenesteområdet oppvekst er fortsatt et prioritert område. Andelen menn totalt innenfor tjenesteområdet oppvekst gikk marginalt opp fra ca. 19,2 % i 2011 til 19,4 % i Andelen menn i skole/sfo har holdt seg stabilt på 22,4 %, og i barnehagene var det en marginal økning fra 12,84 % i 2011 til 13 % i Fordeling mellom kvinner og menn på virksomhetsledernivå: * Tall for 2010 inkl. konstituerte virksomhetsledere. Kilde: HRM - Kommunens lønns-og personalsystem Fordeling mellom kvinner og menn innenfor rådmannens ledergruppe: * Rådmann og kommunerevisor er ikke med i tallmaterialet. Kilde: HRM - Kommunens lønns-og personalsystem 1.10 Tiltak for å hindre diskriminering Asker kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom satsing på integrering. Mangfold handler om å kombinere forskjellighet, slik at bredden i erfaringer og tenkemåter kan bidra til utvikling og nyskapning. Asker kommune har utarbeidet egen rapport om likestilling. Asker

16 16

17 17

18 3 Organisering 3.1 Politisk struktur Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kommunestyret (47 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ og behandlet i 2012 totalt 110 saker. Formannskapet (11 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker. Formannskapet behandlet i 2012 totalt 217 saker. Asker kommune har videre tre komiteer som er saksforberedende organer til kommunestyret. Komiteene har i utgangspunktet ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgir innstillinger i saker som avgjøres i kommunestyret. Komité for oppvekst behandlet i 2012 totalt 50 saker, komité for helse og omsorg behandlet 33 saker, og komité for teknikk, kultur og fritid behandlet til sammen 52 saker. Kommunestyret vedtok i november 2012 (sak 103/12) nytt delegeringsreglement for Asker kommune. 3.2 Administrativ struktur Asker kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. 18

19 Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ledergruppe består av fire direktører, økonomisjef og HR-sjef. Disse har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Dette innebærer at virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Ved utgangen av 2012 var det 57 virksomheter i Asker kommune, mot 58 virksomheter i Endringen gjelder tjenesteområde Helse og omsorg, der hjemmebaserte tjenester ble besluttet organisert fra to til en virksomhet for hjemmesykepleietjenester. Praktisk bistand ble overført til tjenesteområde Eiendom. 3.3 Eierstrategi Den planlagte sammenslåingen av Asker og Bærum vannverk IKS og Bærum vann AS ble gjennomført per 1. januar Kommunestyret i Asker vedtok i desember 2011 ny selskapsavtale for å kunne gjøre om Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) til et interkommunalt selskap (IKS). Det samme gjorde kommunestyret i Bærum. Den tredje eieren Oslo kommune har foreløpig ikke fulgt opp dette. Omgjøringen til IKS krever at alle eierne er enige. Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) behandlet i 2012 totalt 21 saker som gjaldt kommunes eierskap i selskaper. De fleste sakene dreide seg om møter i selskapenes eierorganer. Ifølge kommunens eierstrategi skal sakene behandles parallelt i utvalget, slik at utvalgets medlemmer blir løpende orientert om aktiviteten i selskapene. 19

20 Formannskapet vedtok i 2012 egen selskapsstrategi for Asker Produkt AS, og de vedtok også å selge kommunens aksjer i selskapet Vekst i Asker AS. Eierdagen ble avholdt 12. juni Kommunestyret fikk her anledning til å holde seg orientert om de selskapene kommunen har eierinteresser i. Planlagt sak om revidering av Asker kommunes Eiermelding 2009 blir fremmet i mars

21 4 Mål- og resultatstyring 4.1 Styringsmodell Asker kommune har mål- og resultatstyring som styringsmodell. Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til de mål og krav som er satt, og benyttes til å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen. Balansert målstyring (BMS) inngår som et sentralt element i mål- og resultatstyringen. Mål- og resultatstyring kan illustreres på denne måten: Mål- og resultatstyring sikres gjennom kommunens system for kvalitetsledelse. Systemet er felles for all tjenesteproduksjon og for administrative prosesser, og er sertifisert i henhold til krav i ISO-standardene (International Organization for Standardization) for Kvalitetsstyring (9001), Ytre miljø (14001) og Informasjonssikkerhet (27001). I tillegg er Samfunnsansvar (26000) implementert som en veiledende standard. 21

22 Figuren under illustrerer de overordnede strategiske prosessene knyttet til kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet). 4.2 Planlegge Figuren under viser Asker kommunes plansystem. Alle kommunens overordnede planer og strategidokumenter vedtas av kommunestyret. 22

23 Planstrategien Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. Det ble i 2012 utarbeidet kommunal planstrategi for Asker kommune , og denne ble vedtatt av kommunestyret i sak 17/12. Kommuneplanen Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides vanligvis for en periode for 12 år og revideres hvert fjerde år. Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes skal det utarbeides et planprogram for kommuneplanen. Planprogrammet skal beskrive hvilke temaer som planlegges revidert i kommuneplanen, utredningsbehov og medvirkningsprosesser. Planprogram for kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2012 i sak 88/12. Arbeidet med utarbeidelse av kommuneplan ble startet opp høsten 2012 og fortsetter i Strategidokumenter Asker kommune har flere politisk vedtatte tjenesteovergripende strategidokumenter som inngår i kommunens styringssystem. Strategidokumentene revideres hvert fjerde år, og mål og tiltak knyttet til de enkelte strategiene innarbeides i handlingsprogrammet og/eller virksomhetsplanene for oppfølging. De sentrale strategidokumentene er: Arbeidsgiverpolitisk plattform «Asker kommune mer enn en jobb» IKT-strategi for perioden «Digitalt løft» Asker kommunes kommunikasjonsstrategi for perioden Anskaffelsesstrategi for perioden Det vises til tjenesteområde Administrasjon og ledelse for en nærmere beskrivelse av hvilke aktiviteter og tiltak som i 2012 er gjennomført i tråd med de ulike strategiene. 4.3 Utføre Asker kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Tjenestene og forvaltningsoppgavene skal gjennomføres i henhold til de krav og føringer som er forutsatt i styringsdokumentene. Det vises til tjenesteområdekapitlene for en nærmere redegjørelse av kommunens tjenester i Følge opp og forbedre Internkontroll og kvalitetssikring Rådmannen skal, som utøvende organ i henhold til kommuneloven 23, sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 23

24 gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunene. ISO-sertifiseringene forutsetter at internkontrolltiltak som følger av lover og forskrifter, kommunale vedtak og rutiner, samt krav innenfor sertifiseringene, er beskrevet i Felles ledelsessystem og følges i praksis. Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og etterlevelse av regelverket. Internkontroll dreier seg derfor ikke bare om kontroll, men minst like mye om styring. Rådmannens viktigste kontrollaktivitet er å sikre mål- og resultatstyring. Dette skjer i linjen ut fra en definert organisasjonsstruktur med klare fullmakter og ansvarsområder. Ledere innen begge fullmaktsnivåer har ansvar for å etablere tilstrekkelig internkontroll innenfor den enkeltes ansvarsområde. I tillegg er det opprettet s tillinger som kvalitetsleder og controller som koordinerer, gjennomfører og følger opp tjenesteovergripende internkontrolltiltak på vegne av rådmannen. Figuren nedenfor illustrer modenhetsnivåer for en organisasjons internkontroll. Asker kommune ble i 2012 vurdert av Det Norske Veritas til i hovedsak å ligge på nivå fire når det gjelder grad av styring. Revisjoner Som en del av ISO-sertifiseringene gjennomføres det interne og eksterne revisjoner som undersøker etterlevelse av krav i virksomhetsstyringen, både på rådmannsnivå og virksomhetsnivå. I tillegg gjennomføres det interne revisjoner innen andre områder ut fra vurdering av risiko og hendelser i organisasjonen. Interne revisjoner besluttes av rådmannen. Kommunen har for tiden avtale med Det Norske Veritas om ekstern revisjon og sertifisering av kommunen gjennom ledelsessystemet. Det ble i 2012 gjennomført 22 interne revisjoner (virksomhetsstyring) i Asker kommune. Resultatet her var 17 avvik (35 i 2011), 54 forbedringsforslag (74 i 2011) og 45 positive tiltak (45 i 2011). Dette viser en klar bedring i forhold til

25 Det Norske Veritas gjennomførte høsten 2012 revisjon ved 14 virksomheter. Den eksterne revisjonen avdekket 0 kritiske avvik (0 i 2011), 20 enkeltstående avvik (53 i 2011), 46 observasjoner (72 i 2011) og 7 forbedringsmuligheter (22 i 2011). Dette viser en klar bedring i forhold til I tillegg ble det gjennomført internrevisjon ved Torstadtunet omsorgsbolig. Det ble avdekket ett avvik som er fulgt opp og lukket og 14 forbedringsforslag, hvorav 12 er fulgt opp og to fortsatt er i prosess. ROS-analyser Rådmannen har i 2012 gjennomført tjenesteovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) blant annet på grunnlag av Kontrollutvalgets «overordnede analyse plan for forvaltningsrevisjon », samt en generell vurdering av risiko. Tiltak følges opp innen begge fullmaktsnivåer. Virksomhetene har videre gjennomført ROS-analyser for tjenesteytingen, samt for informasjonssikkerhet og miljø. Rådmannen følger opp virksomhetenes tiltak i ROS-analyser som en del av lederdialogen mellom virksomhetslederne og rådmannen/direktørene. I tillegg har Asker kommune i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhets analyse. Analysen ble behandlet i kommunestyret 6. mars 2012 (sak 24/12), og danner grunnlaget for alt arbeid med samfunnssikkerhet i kommunen. Balansert målstyring og nøkkeltall Balansert målstyring (BMS) er et planleggings-, styrings- og rapporteringsverktøy som skal sikre politisk styring og kontroll, samt god oppfølging av kommunens virksomheter. Gjennom å sette tydelige mål og foreta systematisk måling av resultatene, bidrar BMS til at man på en enkel og oversiktlig måte kan følge utviklingen innen de mest sentrale områdene i kommunen. BMS bidrar til økt fokus på måloppnåelse, læring og fornyelse i organisasjonen. BMS-resultatene for 2012 er gode, og det er fremgang innenfor alle fokusområder og tjenesteområder. 43 av 79 indikatorer oppnådde «grønt» resultat i 2012, mot 35 i prosent av indikatorene har hatt en positiv utvikling i resultatet fra 2011 til Det ble i 2012 implementert en IKT-basert datavarehusløsning for å understøtte arbeidet med innhenting og rapportering av BMS-resultatene. 4.5 Tilsyn og forvaltningsrevisjoner Statlige tilsyn For å følge opp at kommunene leverer tjenester i samsvar med statlige krav, gjennomfører statlige myndigheter tilsyn med kommunene. Det er i 2012 gjennomført følgende systemtilsyn innen de største områdene (listen er ikke uttømmende): Tilsynsmyndighet Tilsynstema Funn Status pr Fylkesmannen Helse og omsorgstjenester sikre at tjenestene ytes til rett tid 1 avvik Fulgt opp Arbeidstilsynet Inneklima offentlige bygg (skoler) 3 pålegg Til behandling Brannvesenet Avvikssystemet, jf. internkontrollforskriften Ingen avvik 25

26 Forvaltningsrevisjoner Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et virkemiddel kontrollutvalget har for å ivareta kommunestyrets tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir de ønskede resultater i kommunes forvaltning og tjenesteyting. Rådmannen legger vekt på at funn fra forvaltningsrevisjoner brukes til læringsformål og forbedringsarbeid i organisasjonen. Kontrollutvalgets virksomhet, kommunerevisjonen og administrasjonens internkontroll utgjør helheten i kommunens egenkontroll. Kontrollutvalget gjennomførte i 2012 en forvaltningsrevisjon knyttet til Barneverntjenesten i Asker kommune. Rapporten gir anbefalinger om forbedringer innen barneverntjenesten. Disse er knyttet til systematiske forhold, i hovedsak, relatert til prosesser og rutiner som gjelder bemanning og kompetanse, saksbehandlingstid og rapportering av tiltak samt kapasitet på å utføre hjelpetiltak. Oppfølgingstiltak er prosess og integrert i virksomhetsstyringen, og vil bli omtalt i halvårsrapport Kommunerevisjonen gjennomførte i 2011 en forvaltningsrevisjon knyttet til utleie og forvaltning av kommunale boliger. Hovedproblemstillingene var fastsatte kriterier for leie og etterlevelse av disse, fastsettelse av utleiepris, gjennomføring av vedtatte vedlikeholdsplaner og mål om ledighet på boligene. Revisor hadde kommentarer til alle disse områdene. Arbeidet med å forbedre prosessene knyttet til de ulike områdene og oppfølgingen av disse har pågått i et tett samarbeid mellom Eiendomsforvaltning og Sosialavdelingen. Arbeidet har til dels vært sammenfallende med det strategiske arbeidet i forbindelse med Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) og arbeidet knyttet til utvikling av eiendomsfunksjonene. Området «gjengs leie» er ikke lukket, og rådmannen vil komme tilbake til dette i løpet av

27 5 Fokusområde Samfunn 5.1 Måloppnåelse GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE SAMFUNN Fokusmål Levende lokalsamfunn med fokus på folkehelse, miljø og bærekraftig utvikling. Sentrale utfordringer S.1. Gode kulturog fritidstilbud S.2. God og effektiv arealplanlegging S.3. Tydelig miljøfokus. Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2011 Resultat 2012 Trend S.1.1. Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud. 4, ,4 0-3,9 4,8 Ikke målt S.1.2. Opplevelse av gode møteplasser. 4, ,4 0-3,9 4,5 Ikke målt S.2.1. Alle saker vedrørende bolig og næringstiltak behandles innenfor gjeldende tidsfrister. S.3.1. Miljøsertifisering (grønt kontor/grønt flagg) av alle kommunens virksomheter S.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 8 % pr. år ifht 2007-nivå, jf. Energi og klimaplanen (80 % innen 2020). S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk med 3 % pr. m2 år. År ifht 2007-nivå, jf. Energiog klimaplanen (30 % innen 2020). 0-2 % avvik 2,1-5 % avvik 5,1-100 % avvik Minimum 15 nye 6,97 % 7,16 % 9-14 nye 0-8 nye 9 stk. 5 stk. 5-8 % 0-4,9 % Økt utslipp 23 % 48 % Minst 3 % 0-2,9 % Økt forbruk 2,91 % + 9,8 % Resultatene for de enkelte indikatorene er nærmere beskrevet under delkapitlene nedenfor. Når det gjelder resultatet for indikator S.2.1, er dette omtalt under tjenesteområde Teknikk og miljø. Det foreligger ikke resultater for indikatorene S.1.1 og S.1.2. Disse måleindikatorene er forutsatt målt gjennom en innbyggerundersøkelse, og det ble ikke gjennomført slik undersøkelse i Befolkningsutvikling Antallet innbyggere i Asker økte med 971 personer fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012, noe som tilsvarer en vekst på 1,7 prosent. Dette er en mindre nedgang fra foregående år, da folketilveksten var på 2,1 prosent. Det var innbyggere i Asker per 1. januar Den gjennomsnittlige årlige prosentvise veksten fra 2009 til 2013 har vært på 1,7 prosent. I gjeldende kommuneplan lå det til grunn en årlig befolkningsvekst på 0,9 prosent. Befolkningsveksten i Asker de to siste årene har vært veldig høy. Veksten har vært høyere enn alle SSBs befolkningsalternativer fra 2012 og andre prognoser gjennomført av Akershus fylkeskommune og Asker kommune selv. 53 prosent av folketilveksten i 2012 kom av innflytting fra utlandet (nettoinnvandring), mens netto innenlands flytting utgjorde 22 prosent. De øvrige 25 prosentene kom av Askers fødselsoverskudd. Veksten de siste årene har liten sammenheng med boligproduksjonen i samme periode. Dette viser at forhold som kan knyttes til allerede eksisterende boligmasse er av betydning for folketilveksten på kort sikt. I Asker antar man at dette kan knyttes til økt bruk av sekundærboliger (sokkelleiligheter) til utleie. Denne antakelsen styrkes ved at over halvparten av veksten er et resultat av innvandring, og at innvandrere i stor grad bosetter seg i leiemarkedet. 5.3 Utviklingen i Askersamfunnet Bolig og næring Det ble bygget ca. 300 boliger i Asker i 2012, hvorav omkring 35 prosent eneboliger og resten leiligheter. Mange av boligene ble bygget sentralt i kommunen med gangavstand til sentrum. Presset på boligmarkedet er stort som følge av høy befolknings- og næringsvekst i regionen, noe som har 27

28 medført høy boligprisstigning gjennom året. Leiemarkedet i Asker representerer ca. 20 prosent av husholdningene. Leiemarkedet er viktig for unge i arbeidsmarkedet, for studenter, og for å kunne ta imot den økte arbeidsinnvandringen. Arbeid og utdanning Omkring 45 prosent av innbyggerne i Asker hadde i 2011 høyere utdanning, noe som er en økning på 0,7 prosent i forhold til En høy andel av de nye arbeidsplassene er tilknyttet kunnskapsnæringer. Dette underbygger at det lokale arbeidsmarkedet blir mer attraktivt for egne innbyggere. Egendekningen av arbeidsplasser var i 2011 på 89 prosent, et nivå Asker har ligget på i flere år. Antallet som bor og arbeider i Asker ligger stabilt, og var i 2011 på 38 prosent. Tettstedsutvikling Asker sentrum Asker kommune har i mange år hatt et sterkt fokus på utvikling av tettsteder. I Asker sentrum har arbeidet med en helhetsplan for Føyka/Elvely vært et sentralt tema også i Det legges opp til en bymessig utvidelse av dagens sentrum vest for Askerelva. Det skal bygges anslagsvis m2 bolig-, nærings- og forretningsareal. Foreløpige anslag tilsier 600 nye boliger i området. Sommeren 2012 inngikk Asker kommune og de fire øvrige grunneierne på Føyka/Elvely en avtale med Dark arkitekter om utarbeidelse av en helhetsplan for området. Arbeidet med helhetsplanen fortsetter i åpne opp og rehabilitere Askerelva gjennom Asker sentrum. Kilde: Skaaret Landskap AS og Budstikka Asker torg har ikke fungert som den attraktive møteplassen den var tenkt å være. Sommeren 2012 ble det derfor iverksatt midlertidige tiltak for å øke bruken av torget. Det ble lagt terrassegress på hele området, supplert med lekestativ, bøker og flere benker. Dette ga nytt liv og langt flere besøkende til denne delen av sentrum. Vinteren 2012 ble det anlagt skøyteis på torget. Også dette var et populært tiltak. 28

29 Heggedal I Heggedal er arbeidet med ny sentrumsbebyggelse godt i gang. 17. desember 2012 ble åpning av nye Heggedal markert. Det er i samarbeid med næringslivet, innbyggere og frivillige lag i Heggedal utarbeidet en skisse til et fremtidig Innbyggertorg. Dette er tenkt som en møteplass for innbyggere i alle aldre, frivillige lag og næringsliv. Torget planlegges lokalisert i hjertet av Heggedal sentrum, og i direkte sammenheng med det planlagte utendørstorget. Det er et viktig prinsipp at innbyggertorget planlegges og organiseres med tanke på funksjoner heller enn institusjoner. Dikemark I 2012 samarbeidet Asker kommune med Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus om revisjon av en teknisk-økonomisk analyse for Dikemark som grunnlag for kommuneplanarbeidet. De tre partene meldte også Dikemark på Europan-konkurransen, som er en åpen arkitektkonkurranse for unge arkitekter i Europa. Konkurransen gjennomføres i Holmen Holmen planlegges som et lokalsenter for Asker nord, med handel, service, bussknutepunkt, møteplasser og rekreasjonsområder, maritim næring og boliger. Kommunedelplan for området har hatt sterkt fokus på å sikre verdifulle natur- og miljøkvaliteter, trafikk og helhetlig sentrumsutvikling. Planen for Holmen-Slependen ble vedtatt av kommunestyret i januar Samferdsel Det har i 2012 vært arbeidet mye med å forankre forståelsen for ny E18 gjennom vestkorridoren. E18-utvalgene i Asker og Bærum kommuner har samarbeidet tett, utarbeidet fagrapporter, og flere ganger besøkt Stortinget og ulike departementer. Pöyry-rapporten, som beskriver konsekvensene for næringslivet av dagens køer på E18, har fått betydelig oppmerksomhet. Fokuset har hele tiden vært oppfølgingen av Oslopakke 3 inn mot regjeringens arbeid med ny Nasjonal Transportplan Parallelt pågår arbeidet med kommunedelplan for E18 forbi Asker sentrum. Nordre del av Røykenveien inngår i planarbeidet. Kommunedelplanen forventes endelig vedtatt av kommunestyret høsten Næringsutvikling De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for næringsutvikling gjelder per 31. desember Økningen i antall arbeidsplasser var moderat (økning på 516), men over gjennomsnittet for de siste 10 årene (økning på 343). Nye arbeidsplasser kom hovedsakelig innen bygg, engros, undervisning og i olje/gass-sektoren. Lønnsomheten innen en del av olje- og gassbedriftene var moderat gjennom Handels- og servicebransjen hadde liten omsetningsvekst. Asker har hatt en høy etablererfrekvens, på lik linje med både Bærum og Drammen. Asker fikk godt resultat i Telemarksforsknings rapport «Bærekraft i forhold til næringsutvikling». Her var Bærum på topp og Asker nr. 5 av landets kommuner. 29

30 AskersHus AskersHus ble formelt åpnet sammen med kommunens Kunnskapssenter høsten Det ble igangsatt et forprosjekt innen digital læringsarena med prosjektleder tilknyttet AskersHus. Kunnskapssenteret var også med i prosjektet sammen med flere fra næringslivet. Den foreløpige erfaringen viser at samarbeidet mellom næringslivet og Kunnskapssenteret har god effekt. Prosjekt Kunnskapsbasert næringsliv Rapporten fra prosjektet ble ferdigstilt i Brukerundersøkelser viser at Asker har mange fortrinn for utvikling av flere kunnskapsarbeidsplasser. Disse bør brukes under arbeidet med rullering av kommuneplanen, samt under utarbeidelse av ny strategisk næringsplan. Internasjonale prosjekter Asker kommune var med i prosjektet Rekreative Ruter i regi av Interreg IV-programmet. Prosjektet har gått over 3 år og inkludert kommuner i Sverige, Danmark og Norge. Hovedmålet var å øke bruken av lokale stier og turveier, samt inkludere besøk for det lokale næringslivet. Resultatet vises blant annet gjennom en nettløsning med navnet, «Scandinavian Trails» hvor lokale turforslag kan søkes opp, det gis presentasjon av kulturminner, vises til naturopplevelser og bruk av hotell og spisesteder. 5.5 Det flerkulturelle Asker Integrering og mangfold Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Asker var per 1. januar 2012 på 16,2 prosent. Dette innebærer en økning på 1,1 prosent fra Nærmere 60 prosent av innvandrerne kommer fra Europa (unntatt Tyrkia), 25 prosent fra Asia og 10 prosent fra Afrika. Diagrammet under viser hvilke land innvandrerne og deres etterkommere kommer fra (tall for er ikke tilgjengelig før sommeren). 30

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsberetningen ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold ÅRSBERETNINGEN...4 1 Økonomiske resultater... 5 2 Resultater for tjenesteområdene... 7 3 Investeringer... 8 4 Balansen...10 5 Hovedtrekkene i den økonomiske

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 asker mulighetenes kommune 1 Visjon Asker mulighetenes kommune Verdier Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Hovedmål for Askersamfunnet Asker er en fremtidsrettet,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014 2017 Rådmannens innledning Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 bygger på vedtatt Handlingsprogram 2013 2016, Kommuneproposisjonen 2014, Revidert

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag

Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Agenda 1. Verdensøkonomien i endring 2. Kommunens utfordringer 3. Rammebetingelser 4. Profilen på budsjettet 5. Videre prosess årshjul 1. Verdensøkonomien

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Ledelse og styring i Asker kommune

Ledelse og styring i Asker kommune Ledelse og styring i Asker kommune asker mulighetenes kommune Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår resultater sammen med andre 1 2 Innledning Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens innledning

Rådmannens innledning Årsrapport Årsrapport kommune Rådmannens innledning fritid, har også kommune en rekke politiske råd og utvalg. De tre komiteene behandlet til sammen 100 saker i. kommune fikk et nytt kommunalt råd i, innvandrerrådet

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016 2019. Asker mulighetenes kommune

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016 2019. Asker mulighetenes kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram 216 219 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 216 219 Asker mulighetenes kommune 1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 216 219 2 Rådmannens forslag til Handlingsprogram

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer