Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q Link:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q1 2013. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond"

Transkript

1 Pareto Growth AS Kvartalsrapport per Q Link:

2 Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer ( porteføljeselskapene ) fastsettes av styret etter anbefaling fra kapitalforvalter Pareto Forvaltning AS (PF). Det gjøres oppmerksom på at verdivurderinger gjennomføres to ganger årlig (årsrapporten og halvårsrapporten) med kvartalsvise justeringer. Verdsettelsen av selskapene i denne rapporten er basert på verdivurderingen per (European Private Equity and Venture Capital Association prinsippene) justert for inntekter/kostnader, ekstraordinære hendelser og endringer i valuta kurser: Fram Exploration AS. Basert på 3. parts verdsettelse Energy Growth Holding og RigNet. Børsnotert, siste omsatte kurs Multi Client Geophysical. Vurdert av styret etter anbefaling fra kapitalforvalter NordEnergie Renewables. Basert på 3. parts verdivurderinger Master Marine/RMI. Vurdert av styret etter anbefaling fra kapitalforvalter Altona Mining. Børsnotert, siste omsatte kurs I flere av porteføljeselskapene er Pareto Growth i en vurdering av forskjellige salgsprosesser. Det vises til nærmere beskrivelser i selskapsgjennomgangen under. Investeringsmandat Fondets investeringsmandat er å investere i oljeservice/oljeteknologi, energi, fiskeoppdrett og gruveindustri. Maksimum 20 % kan investeres i andre bransjer. Forvalter av Fondet er Pareto Forvaltning AS som tilrettelegger beslutningsgrunnlaget for styret i Pareto Growth AS. Direkteavkastning Tidspunktet for eventuelle utbetalinger fra Fondet vil i stor grad avhenge av eventuelle utbetalinger fra porteføljeselskapene. Midler fra foretatte investeringer skal ikke reinvesteres og vil bli utbetalt til investorene innenfor aksjelovens regler. Pareto Growth utbetalte i september 2012, NOK til aksjonærene tilsvarende NOK 18 per aksje. Verdijustert egenkapital Pareto Growth AS Verdijustert egenkapital (før tidligere utbetaling, per 1. kvartal 2013): NOK Verdijustert egenkapital (etter tidligere utbetaling, per 1. kvartal 2013): NOK Verdijustert egenkapital (før tidligere utbetaling, per 4. kvartal 2012): NOK Verdijustert egenkapital (etter tidligere utbetaling, per 4. kvartal 2012): NOK Kursutvikling Pareto Growth VEK før utbetaling VEK etter utbetaling VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) Emisjon I ( )

3 Oppsummering (forts.) Investeringstakt og kapitalutvikling Fondet hentet inn NOK 518 millioner i kommitert kapital i juni Fondet er i øyeblikket i en exit-fase i selskapene hvor investor kan forvente ytterligere tilbakebetalinger i Valuta Fondet har i Energy Growth Holding AS med selskapet RigNet foretatt en delvis valutasikring av USDeksponeringen. NordEnergie Renewables er i hovedsak et EUR-selskap hvor valutaen dags dato er usikret. Fondet har investert og kommitert i overkant av 90 % av total kommitert kapital. Fondet har per kvartalsslutt NOK 32,7m som uinnkalt kommitert kapital og NOK 10,8m som bankinnskudd. Pareto Growth AS er 100 % egenkapitalfinansiert. Annenhåndsomsetning Det har vært registrert en omsetning i Pareto Growth AS i fjerde kvartal, NOK 151 per aksje. Pareto Growth utbetalte i tredje kvartal til aksjonærene NOK 18 per aksje. Dato Selskap Segment Eierandel Investert (MNOK) Verdi pr jul/ 07 Altona Mining Gruveindustri 1,4% jan/ 08 NordEnergi Renewables AS Energi 9% jun/ 08 RigNet Kommunikasjon 7% jun/ 08 SPT Group Oljeservice solgt solgt solgt jun/ 08 MasterMarine & RMI Oljeservice 0,2% & 13% mar/ 09 Fram Exploration/Rex Energi 27% des/ 09 Multi Client Geophysical Seismikk 24% 12 80

4 Porteføljeselskapene Fram Exploration AS Norsk energiselskap etablert i 2007 Selskapet eier 95 % av Colorados største gasslease (Whitewater, acres) Selskapet er lease-eier på et større oljeleteområde i Nord-Dakota ( acres) Hovedkontor i Trondheim samt kontorer i Colorado Springs og Houston Pareto Growth eier ~26 % av selskapet Selskapets største aksjonær er Staur med ~36 % Evnen til å få vellykkede borekampanjer og gode produserende brønner Avhengig av relativt få nøkkelpersoner Børsnotering med vellykket spredningssalg Utviklingen i oljepris i første omgang og gassprisen over tid Som tidligere beskrevet har FRAM forhandlet frem en omfattende borekampanje med to rigger som skal bore kontinuerlig over de neste to årene. Avtalemotpartene er Loyz Energy Limited samt Rex Oil & Gas Limited. Formålet er å få kraftig fart i oljeproduksjonen, noe som er den viktigste enkeltparameter for vekst i verdien av selskapet. Samlet sett vil avtalen sikre FRAM boring av ~80 brønner over to år, kontraktsverdien anslås til USD 40m. Etter vårt skjønn bidrar avtalen til å redusere risikoen i FRAM samtidig med forventet oljeproduksjon vil stige kraftig over de neste årene. Rex og Loyz sin oppside er at de vil kunne få konverter til 26 % eierandel i FRAM. I tillegg til finansieringen gir avtalen FRAM tilgang til avtalemotpartens drille- og produksjonskunnskaper samt teknologi. Rex's egenutviklede "Virtual Driller"- teknologi vil bli benyttet. Virtual Driller øker nøyaktigheten og forutsigbarheten i å forstå boreområdene basert på tolkning av seismiske data. Blindtester foretatt tilsier at det vil kunne være særlig interessant å benytte denne teknologien ved boring i FRAM sine boreområder i Nord-Dakota. Det har blitt noe forsinkelse på oppstart av borekampanjen. Det forventes oppstart i løpet av inneværende kvartal og FRAM forventer at de første resultatene fra kampanjen kan rapporteres til aksjonærene i juni. Som tidligere kommunisert har det vært arbeidet aktivt med strategien i selskapet. Selskapet har nå gjennomført første ledd i en exitprosess ved å foreta et aksjebytte i Rex International Limited som noteres på Singapore-børsen i juni. Vi har redusert med 10 % av våre aksjer i bytte til Rexaksjer. Videre har vi akseptert innløsning av våre konvertible obligasjoner i FRAM i bytte mot Rex-aksjer med 10 % kursrabatt. Samlet sett innebærer dette at Pareto Growth eier 2,6 % av Rex. I forbindelse med børsintroduksjonen av Rex International Limited i juni har selskapet foretatt en pre-ipo kapitalinnhenting hvor selskapet hentet MUSD 20. Det var betydelig overtegnet med samlede tegninger på MUSD 90. Energy Growth Holding AS Fondet har sammen med Cubera Private Equity og Klaveness etablert fellesselskapet (Energy Growth Holding, EGH) med det formål å forvalte betydelige eierposter i RigNet, NCA og SPT Group. NCA ble i 2011 solgt til Oceaneering og SPT Group ble i 2012 solgt til Schlumberger. Pareto Growth representerer ca. 27 % av kapitalen i fellesskapet og utbetalte i tredje kvartal 2012 NOK 42m til aksjonærene i Pareto Growth AS., RigNet RigNet er et børsnotert selskap med hovedkvarter i Houston, USA. RigNet tilbyr kommunikasjons- og nettverksløsninger til oljeselskap, riggeiere og serviceselskap RigNet er en verdensledende, uavhengig aktør med en sterk markedsposisjonen i over 30 land på seks kontinenter Selskapet ble i desember 2010 notert på den toneangivende NASDAQ-børsen. Pr 31. mars 2013 var aksjekursen USD 24,94 i forhold til noteringskursen på USD 12 på aksje Energy Growth Holding eier ca. 26 % (29 % fullt utvannet) av RigNet etter børsnoteringen Selskapet er avhengig av aktiviteten innen oljeleting og produksjon, som igjen påvirkes av oljeprisen For fjerde kvartal 2012 rapporterte selskapet en EBITDA på MUSD 11,8 som tilsvarer en økning på 28,3 % over tilsvarende kvartal. EBITDA-margin var på 24,0 % for kvartalet med en kvartalsomsetning på MUSD 49,3. Omsetningen for 2012 ble MUSD 161,7 med en EBITDA på MUSD 43,6. Tilsvarende for 2011 var omsetningen MUSD 109,4 og EBITDA på MUSD 33,4.

5 Porteføljeselskapene RigNet sine installeringssteder økte fra til fra primo 2011 til primo Inntjeningsøkningen skyldes både båndbreddeoppgraderinger, nye funksjonaliteter og tilfang av nye kunder. På den andre siden er det tilsvarende en økning i driftsrelaterte kostnader, både i forhold til drift og administrasjon. Integreringen av den nylig ervervede Nessco går bra og selskapet er komfortable med at oppkjøpet ytterligere styrker RigNet sin posisjon mot olje- og gassindustrien både i forhold til lete- og produksjonsaktiviteter. Selskapet er svært godt posisjonert i et attraktivt marked med en sterk balanse. Vi er av den oppfattelse at synliggjøring av de underliggende verdier best vil komme frem dersom selskapet får ytterligere vekst, gjerne mot nye kundesegmenter. Selskapet signaliserer positivt moment inn i 2013, noe som underbygges av økning i kapitalkostnadene i fjerde kvartal. Normalt er kapitalkostnaden i RigNet en markør for utgift til inntekts ervervelse. Multi Client Geophysical AS Norsk seismikkselskap etablert i 2007 Selskapet har som forretningsområde å planlegge, skyte, prosessere og selge høykvalitets 2D og 3D seismikk til oljeselskaper Eier ikke seismikkskip, men leier inn ved behov Arbeider med en modell med betydelig grad av pre-funding Selskapet bygger seismikk-bibliotek Pareto Growth eier ca. 23,5 % av selskapet Nøye vurdering av hvilke områder hvor det skal skytes seismikk Behov for betydelig pre-funding fra oljeselskapene Gode relasjoner til oljeselskapene og bra ettersalg av seismikken Oppbygging av et godt seismikk-bibliotek Avhengig av relativt få nøkkelpersoner Pareto Growth gikk inn med NOK 12m i selskapet i fjerde kvartal Etter vår vurdering, har vi fått en betydelig eierinteresse (23,5 %) og en god aksjonæravtale. MCG fikk et svært godt 2012 år med en omsetning på USD 33,9m (økning på 47 % fra 2011) og et resultat før skatt på USD 18,2m (økning på 48 % fra 2011). Selskapet ser i øyeblikket en rekke forretningsmuligheter hvor MCG ser for å finansiere videre vekts gjennom balansen og den eksisterende kontantstrømmen. Deltagelse i den 22. lisensrunden i Norge ble avsluttet den 4. desember og en betydelig del av fjorårets inntjening kan knyttes opp mot oljeselskapenes søknader for denne lisensrunden. Selskapets nedslagsfelt er primært i nord-vest Europa med enkelte prosjekter i Asia og Australia. MCG har dessuten skutt seismikk i Barbados-farvannet og forventer ikke ubetydelig aktivitet fra karibbien. Det forventes at selskapets samlede risiko avtar med økt tilstedeværelse i andre geografiske områder enn Barentsregionen. I Norge sikter selskapet seg inn mot den 23 lisensrunden som forventes offentliggjort våren Planen er og videre-bygge biblioteket med ny høykvalitets 2D multiklientseismikk, ferdigprosessert til høsten Selskapet er gjeldfritt og har besluttet ikke å eie skip, men leie inn ved behov. Dette har vist seg å være en gunstig forretningsmodell med lav kapitalbinding samt fleksibel drift i forbindelse med innleie av seismikktonnasje. Det forventes at selskapet blir børsnotert i andre kvartal i år på Oslo Børs. Pareto Growth AS vil benytte muligheten til å selge aksjer i forbindelse med emisjonen dersom aksjekurs er riktig. NordEnergie Renewables Vind-energiselskap med hovedkontor i København Selskapets forretningsplan er å kjøpe nøkkelferdige vindparker i land med solid statsøkonomi, med langsiktige tariffer og kraftavtaler Minimumsprisen per kwh er garantert av den tyske stat i prosjektenes levetid, 20 år. I Sverige har staten garantert markedsstyrte grønne-sertifikater de neste 16 år Internrenten i prosjektene er minimum 10 % p.a. Pareto Growth eier 8,8 % av NordEnergie Renewables Største aksjonær er Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse med ~14 %

6 Porteføljeselskapene Vindhastighet over tid (energi = vindhastighet i tredje potens) Selskapets evne til å drifte parkene på en god og lønnsom måte Selskapets evne til lånefinansiering på attraktive betingelser NordEnergie fortsetter å levere meget god drift selv om vindforholdene i Tyskland i løpet av 2012 kun har levert 84% av et historisk snitt. Driftsmessig har selskapet har lyktes med å øke inntektene per kwh som produseres de neste årene i Tyskland samt reforhandlet hele sin langsiktige gjeldsportefølje til en fastrente på under 3,5% p.a. for de neste 10 årene. Selskapet rapporterte for 2012 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på EUR 18,8 millioner og en bokført egenkapital på EUR 70,3 millioner. Både driftsresultatet og egenkapitalen er styrket i forhold til 2011 selv om svak vind gir et resultat som er over EUR 3 millioner svakere enn et normalår. Pareto Growth priser aksjen til EUR 3 som også tilsvarer den bokførte egenkapitalen i selskapet. opererer i et marked som i øyeblikket har begrenset kapasitet selv om noe ny kapasitet er ventet f.o.m «Haven» er bygget i henhold til Norsoc-standard og er det eneste boligfartøyet i Nordsjøen designet for årsbølgen. Forsinkelser og kostnadsoverskridelser under ferdigstillelsen av «Haven» har medført en negativ verdiutvikling selv om fartøyet nå er i god drift. Årsrapporten til Master Marine er dags dato ikke ferdigstilt. Siste reviderte regnskap (juni 2012) rapporterte en bokførte egenkapital tilsvarende NOK 0,38 per aksje. Styret i Pareto Growth har per årsslutt priset aksjen i Master Marine til NOK 0,1 per aksje og dermed en RMI kurs tilsvarende NOK 4,5 per aksje. Altona Mining Ltd. Altona Mining er et gruveselskap med kontorer i Perth, Australia Selskapet er notert i Frankfurt, Australia og Norge Kobberprosjekter i Kylilathi, Finland og Queensland, Australia Selskapet er meget godt kapitalisert Pareto Growth eier ~1,4% av selskapet Master Marine AS og Rector Marinus Invest AS Master Marine er et norsk, offshore-serviceselskap etablert i 1997 Service Jack ( Haven ) har kontrakt med ConocoPhillips på Ekofisk og er et flotell med ~450 enkeltlugarer Hovedaksjonær Nordic Capital eier i overkant av 80 % av Master Marine AS Fremtidige kontrakter og generelt ratenivå ConocoPhillips ga i januar beskjed om utvidet leie av Haven. Kontrakten har nå varighet frem til 28. juli 2015 hvor ConocoPhillips innen 12 måneder må gi beskjed om de ønsker leie frem til 28. juli Dagratene i perioden er på høyere nivå enn dagens rater. Master Marine rapporterer om god drift og 100 % oppetid på Haven. Selskapet har igjennom 2012 redusert antall årsverk til et minimum for å tilpasse en så optimal drift som mulig. Den frie kontantstrømmen brukes fortløpende til å nedbetale gjeld. «Haven» virker å være en attraktiv eiendel som Utvikling i kobberpris Prosjektgjennomføring av drift av gruven i Finland Utviklingen av Roseby prosjektet i Australia Selv om aksjekursen har falt noe i etterkant av Xstrata nyheten (Xstrata utøver ikke sin opsjon i Australia), leverer Altona bedre enn forventet driftsmessig. Kobbergruven i Finland leverer nå en positiv kontantstrøm tross planlagte investeringer i videre ekspansjon og infrastruktur. Altona har avvikende regnskapsår og leverte nylig sin halvårsrapport med en omsetning på AUS$30,4 millioner og et driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) på AUS$9,1 millioner. Kontantbeholdningen i selskapet er styrket til AUS$23,5 millioner. Selskapet arbeider i øyeblikket aktivt med flere strategiske muligheter for Little Eva prosjektet i Australia. Prosjektet har nå alle lisensrettigheter for en årlig produksjon på 39,000 tonn kobber (Finlandgruven hadde til sammenligning en halvårsproduksjon på i overkant av tonn). Acona kursen per kvartalslutt var AUS$0,22 per aksje (ned fra AUS$0,29 per årsskifte).

7 Disclaimer Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av februar Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum). Ola T. Lyngstad Christian Helland Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter Forvalter Forretningsfører Growth/Energy Solutions Growth/Energy Solutions Growth/Energy Solutions Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-epost: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: ,

8 Til aksjonærene i Pareto Growth Investor AS PARETO GROWTH INVESTOR AS - 1. KVARTAL 2013: Pareto Growth Investor AS sitt eneste formål er å investere i Pareto Growth AS ( fondet ) og eier p.t. 23,6 % i fondet. Fondets investeringsmandat er å investere i oljeservice / oljeteknologi, energi, fiskeoppdrett og gruveindustri. Maksimum 20 % kan investeres i andre bransjer og maksimum 50 % kan investeres i én bransje. Forvalter av Fondet er Pareto Forvaltning AS som tilrettelegger beslutningsgrunnlaget for styret. Kvartalsrapport for Pareto Growth AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per (før utbetaling): Verdijustert egenkapital per (etter utbetaling): Siste omsatte kurs ( ): Siste ligningsverdi ( ): 115,64 kr 105,64 kr 76,00 kr 77,07 kr