delegeringsreglement for frosta kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "delegeringsreglement for frosta kommune"

Transkript

1 delegeringsreglement for frosta kommune Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte , sak 16/13.

2 1. GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING Kommuneloven gir følgende adgang til delegering: 1.1 KOMMUNSTYRET Kommunestyret er øverste kommunale organ i Frosta kommune. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jfr. kommuneloven FORMANNSKAPET Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr. kommuneloven 8 nr. 3 Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr. kommuneloven 24 nr ORDFØRER Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treff vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommuneloven 9 nr FASTE UTVALG Kommunestyret kan gi utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr. kommuneloven 10 nr. 2. Kommunestyret kan gi faste utvalg myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr. kommuneloven 24 nr RÅDMANNEN Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet, jfr. kommuneloven 23 nr. 4 Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og tredde avgjørelser i personalsaker, jfr. kommuneloven 24 nr ADMINISTRASJONEN Rådmannen kan delegere videre internt i administrasjonen, hvis ikke vedkommende Kommunalt folkevalgt organ har bestemt noe annet HASTEVEDTAK Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til formannskapet i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette, jfr. kommuneloven 13. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragrafen forelegges kommunestyret i kommunestyrets neste møte.

3 2. GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV ALL DELEGERT MYNDIGHET 2.1 RETNINGSLINJER All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer. 2.2 KOMMUNESTYRETS TILSYNSANSVAR Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jfr. kommuneloven UNNTAK FRA PLIKT TIL Å UTØVE MYNDIGHET Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å ta avgjørelse når spesielle forhold tilsier det. 2.4 UNDERINSTANS Delegert myndighet etter dette reglementet omfatter også myndighet som underinstans etter forvaltningsloven UNDERRETNING Administrative vedtak med hjemmel i delegasjonsreglementet meldes etter nærmere bestemte regler til nærmeste overordnede politiske organ. 3. DELEGERING TIL FORMANNSKAPET I medhold av kommunelovens 8 nr. 3 delegeres det til formannskapet myndighet til å treffe avgjørelser på kommunens vegne evt. Avgi tilrådning overfor statlige myndigheter i/etter følgende sakstyper, lover med tilhørende forskrifter og vedtekter så langt kommunen har slik myndighet, og såframt avgjørelsesmyndigheten ikke ligger til kommunestyret i henhold til lov, forskrift eller reglement: A. Generelle saker 3.A.1 Gi retningslinjer for praktisering av myndighet som er delegert rådmannen innenfor formannskapets ansvarsområde. 3.A.2 Myndighet til å treffe vedtak i alle saker som skulle vært avgjort i alle øvrige kommunale organ, når forutsetningene i kommunelovens 13 foreligger (utvidet myndighet i hastesaker). 3.A.3 Erverv, leie og utbygging av kommunale bolig- og næringsarealer. 3.A.4 Erverv og leie av grunn og lokaler til andre formål. 3.A.5 Opprette utvalg til å forberede behandling av saker og til å utføre særskilte verv, jfr. kommunelovens 10 nr. 4., og i henhold til egne retningslinjer. 3.A.6 Avgjøre søknader om ettergivelse og reduksjon av husleie.

4 3.A.7 Avgjøre søknader om ettergivelse av etableringslån/startlån. 3.A.8 Begjære konkurs for kommunale krav. 3.A.9 Alle andre forhold av ikke-prinsipiell karakter som må behandles politisk. B. Personalsaker 3.B.1 Konstituere i stillingen som rådmann når det antas at fraværet blir av lengre varighet (4-12 mnd). 3.B.2 Godkjenning av arbeidsavtale for rådmannen. 3.B.3 Gjennomføre samtale med rådmannen som gir grunnlag for lokale lønnsforhandlinger (med rådmannen) etter kap. 3, 3.4 i Hovedtariffavtalen. 4. DELEGERING TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET I medhold av kommunelovens 25 delegeres det til administrasjonsutvalget myndighet til å treffe avgjørelser på kommunens vegne i/etter følgende sakstyper, lover med tilhørende forskrifter og vedtekter så lang kommunen har slik myndighet, og såframt avgjørelsesmyndigheten ikke ligger til kommunestyret i henhold til lov, forskrift eller reglement: B. Personalsaker 4.B.1 Gi retningslinjer for praktisering av myndighet som er delegert rådmannen innenfor administrasjonsutvalgets ansvarsområde. 4.B.2 Effektiviserings- og produktivitetstiltak. 4.B.3 Avgjøre tvistespørsmål om tolkning av bestemmelser og regler. 4.B.4 Likestillingstiltak. 4.B.5 Andre personalsaker og saker som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerne, og hvor myndigheten ikke er delegert til andre. 5. DELEGASJONER TIL ORDFØREREN I medhold av kommunelovens 9 nr. 5 delegeres det til ordføreren myndighet til å treffe avgjørelser på kommunens vegne i/etter følgende sakstyper, lover med tilhørende forskrifter og vedtekter i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning så langt kommunen har slikt myndighet, og såframt avgjørelsesmyndigheten ikke ligger til kommunestyret i henhold til lov, forskrift eller reglement.

5 B. Personalsaker 5.B.1 Permisjoner for rådmannen i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i permisjonsreglementet. 5.B.2 Avgjøre søknader om tjenestetelefon for rådmannen i henhold til det til enhver tid gjeldende tjenestetelefonreglement. 5.B.3 Avgjøre saker om flyttegodtgjøring for rådmannen i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjøring. 6. DELEGASJONER TIL RÅDMANNEN I medhold av kommunelovens 23 nr. 4 og 24 nr. 1 delegeres det til rådmannen myndighet til å treffe avgjørelser på kommunens vegne evt. avgi tilråding overfor statlig myndighet i/etter følgende sakstyper, lover med tilhørende forskrifter og vedtekter i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning så langt kommunen har slikt myndighet, og såframt avgjørelsesmyndigheten ikke ligger til kommunestyret i henhold til lov, forskrift eller reglement: A. Generelle saker 6.A.1 Inngå avtaler på kommunens vegne i henhold til vedtak eller budsjett. 6.A.2 Kommunale eiendommer: - Utleie og innleie av kommunale boliger og lokaler. - Begjære utkastelse av leietaker i kommunale boliger og lokaler ved brudd på kontraktene. 6.A.3 Ettergi renter og innfordringsutgifter på kommunale krav i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser som gjelder for skattekrav. 6.A.4 Gjennomføre tvangsinnfordring herunder ta ut forliksklage, begjære utleggsforretning og begjære tvangssalg m.m. for kommunale krav. 6.A.5 Forskrifter for bruk av kommunevåpenet: - Avgjøre forhold der tillatelse/bestemmelse er nødvendig etter forskriftene. Dette gjelder også profileringsmateriale i kommunen. 6.A.6 Fastsette betalingssatser for varer og tjenester hvor anslått inntekt ikke har budsjettmessig betydning. 6.A.7 Forvaltning av kommunale bolig og næringsarealer. 6.A.8 Avgjøre søknader i forhold til underskuddsgaranti ihht. Retningslinjer for underskuddsgaranti Magnushallen.

6 B. Personalsaker 6.B.1 Konstituere i stillingen rådmann når det antas at fraværet blir av kortere varighet (inntil 4 mnd.) 6.B.2 Godkjenning av instruks og stillingsbeskrivelser for alle stillinger unntatt stillingen som rådmannen. 6.B.3 Ansettelser, oppsigelser, avskjedigelser og permisjoner i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser og permisjonsreglement, - for alle stillinger unntatt stillingen som rådmannen. 6.B.4 Inngå, og eventuelt si opp, avtaler med private når det er budsjettmessig dekning for det. Der det foreligger sentralt avtaleverk, for eksempel for leger og fysioterapeuter, forutsettes det at disse følges. 6.B.5 Forhandlinger og ansettelsesvilkår i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 6.B.6 Godkjenne hovedavtaler, sentrale hovedtariffoppgjør m.v. som sendes ut til uravstemming. 6.B.7 Avgjøre søknader om tjenestetelefon med unntak for rådmannen i henhold til det til enhver tid gjeldende tjenestetelefonreglement. 6.B.8 Avgjørelser etter arbeidsmiljøloven og ferieloven som ikke i henhold til andre bestemmelser må vedtas av arbeidsmiljøutvalget evt. politiske organer. 6.B.9 Avgjørelser om arbeidstakernes adgang til utvidet bruk av egenmelding. 6.B.10 Organisering av driften av kommunen (organisasjonsplaner) på avdelingsnivå og under, dvs. på nivåene under sektorene. 6.B.11 Avgjørelse der hovedtariffavtalen og hovedavtalen forutsetter beslutning uten gjennomføring av forhandlinger. 6.B.12 Opprette, omgjøre, dele, sammenslå, flytte og nedlegge faste og midlertidige stillinger innenfor vedtatt budsjettramme, jfr. kommunelovens 24. Tilsvarende gjelder også for avtalepraksis for leger og fysioterapeuter. 6.B.13 Avgjøre søknader om stipend. 6.B.14 Avgjøre tiltak for å rekruttere ansatte i stillingsgrupper som er vanskelig å få besatt. 6.B.15 Godkjenne opplæringsplaner for de ansatte. 6.B.16 Avgjøre saker om rehabilitering av alkohol- og narkotikamisbrukere.

7 6.B.17 Avgjøre saker om intern attføring av arbeidstakere. 6.B.18 Avgjøre saker om flyttegodtgjøring i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjøring. 6.B.19 Ta ut kontaktpersoner for Kommunal opplæring (KO) eller tilsvarende. 6.B.20 Utarbeide retningslinjer for introduksjon av nytilsatte. 6.B.21 Avgjøre saker om velferdstiltak for de ansatte. 7. FRAMGANGSMÅTEN FOR Å AVGJØRE OM EN SAK ER PRINSIPIELL Dersom det er tvil om en sak har prinsipiell betydning, er av politisk karakter, kan få store økonomiske konsekvenser, eller dersom det er tvil om hvordan en slik sak skal behandles i det politiske systemet har rådmannen og ordføreren ansvaret for å avklare dette. Det er ordføreren som til sist har ansvaret for å avgjøre om en sak er prinsipiell eller ikke. De avklaringer som blir gjort gjennom behandlingen av slike tvilstilfeller utvikler en sedvane som supplerer reglene i delegasjonsreglementet. Det kan i utgangspunktet være nyttig i sondringen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak å spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mere enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Kommer man inn på politiske vurderinger eller prioriteringer eller tverrsektorielle saker er man antagelig over på prinsipielle saker. 8. DIVERSE BESTEMMELSER Oppramsingen av lover, forskrifter og bestemmelser er trolig ikke uttømmende, men dette er ikke til hinder for at det utvalg hvor lovtekstens arbeidsområde hører hjemme behandler saker under den aktuelle lov. Dette prinsippet gjelder også ved lov- og forskriftsendring samt for nye lover og forskrifter. Tidligere vedtak om delegering etc. som omhandler de her behandlede områder erstattes nå av reglene i dette delegasjonsreglementet.

8 Særlover Kommunestyret Barnehageloven 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 7 Barnehageeierens ansvar 15. Foreldrebetaling Barnevernsloven 2-1 kommunens oppgaver 3. avsnitt. Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer Forsøksvirksomhet Beiteloven Brann- og eksplosjonsvernloven 7 Tiltak ved store arrangementer 9 Etablering og drift av brannvesen 15 Samarbeid mellom kommuner 16 Nødalarmeringssentral 28 Gebyr m.m. 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner 31 Sentral tilsynsmyndighet Burettslaglova 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene 4-3 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene Bygdeallmenningsloven 4-2. (stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme) 8-4. (felles fiskeområde) 8-6. ( bortleie) Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Domstolloven

9 66 66a Dyrehelsepersonelloven 3a Kommunens ansvar Eigedomskattelova Eldrerådsloven 1 (Skiping av kommunale eldreråd) 2 (Val og samansetjing av kommunale eldreråd) 4 (Andre føresegner for kommunale eldreråd) 4a (Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne) Finansavtaleloven Kapittel 3. Kredittavtaler mv. Fiskerpensjonsloven 4 Fjellova 3 Kommunestyret velger Fjellstyret Folkehelseloven 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet 18 Straff Folkeregisterloven 13 14a Forpaktingslova 11. Skjønn ved tiltreding og fråtreding

10 Forsikringsvirksomhetsloven 7-2. Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere Kommunale konsernlignende forhold Forsøk i offentlig forvaltning 5. Gjennomføring m.v. av forsøk Forurensingsloven 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 34. Avfallsgebyr 52a. Gebyrer 83. Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen Forvaltningsloven 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans Fritids- og småbåtloven 40. Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer Gjerdeloven 18 Gravferdsloven 2. Krav til kirkegårder 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar 6. Rett til grav 9. Hvem som sørger for gravferden Tredje ledd er delegert ordfører. 21. Vedtekter og avgifter 23. Forvaltningsansvar Havne- og farvannsloven 10. Delegasjon av kommunens myndighet Helligdager og helligdagsfred 5. Salg fra faste utsalgssteder Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-7 Boliger til vanskeligstilte 5-6 Sprøyterom 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler 9-11 Klage 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

11 Helsemessig og sosial beredskap 2-2. Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid Helsepersonelloven 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester Hundeloven 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m. 9. Unntak fra sikringsreglene 11. Ro og orden mv. 12. Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom Industrikonsesjonsloven (Erverv av vannfall) 2 24 Inndelingslova 4. Vedtak om samanslåing 5. Vedtak om deling 8. Initiativrett 9. Saksutgreiing 10. Innbyggjarhøyring 11. Utgifter 12. Skatteplikt o.a. 16. Interkommunalt samarbeid 19. Grensejusteringar 22. Garantiar 23. Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd 26. Fellesnemnd Interkommunale selskaper 4. Selskapsavtale 6. Representantskapet og dets sammensetning 32. Oppløsning Jordskifteloven 8 Kirkeloven 6 Menighetsrådets sammensetning 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd. Kommunal forkjøpsrett til leiegårder

12 Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet 5 Kommunal og fylkeskommunal planlegging 7 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning 8 Formannskap. Fylkesutvalg 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører 10 Faste utvalg. Komiteer 10 a Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer 11 Styre for institusjon o.l. 12 Kommunedelsutvalg 13 Utvidet myndighet i haste-saker 14 Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg 15 Uttreden. Suspensjon 16 Opprykk og nyvalg 18 Innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal parlamentarisme 19 Kommuneråd. Fylkesråd 19 a Utpeking av kommunerådslederkandidat eller fylkesrådslederkandidat 20 Kommunerådets og fylkesrådets ansvar og myndighet 22 Administrasjonssjef 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger 25 Partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg 26 Møterett for ansattes representanter i nemnder 27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid 28 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 28-1a Vertskommunesamarbeid 28-1b Administrativt vertskommunesamarbeid 28-1c Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 28-1e Samarbeidsavtalen 28-1g Klage ved vertskommunesamarbeid med felles nemnd 28-1h Lovlighetskontroll 28-1i Oppløsning og uttreden 28-2a Samkommune 28-2b Overføring av myndighet til samkommunen 28-2e Samarbeidsavtalen 28-2f Deltakeransvar 28-2h Samkommunestyret 28-2j Administrativ leder 28-2k Innstilling til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 28-2l Inndekning av underskudd i samkommunen 28-2t Uttreden 28-2u Oppløsning 30 Møteprinsippet. Møtebok 31 Møteoffentlighet 32. Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse. 34 Endring av sakliste. Forespørsler 39 a Innbyggerinitiativ 39 b Lokale folkeavstemninger 40 Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til dokumentinnsyn 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap 42 Arbeidsgodtgjøring 43 Pensjonsordning

13 44 Økonomiplan 45 Årsbudsjettet 63 Vedtekter 65 Styrets sammensetning 66 Valgperioden for styremedlemmene 76 Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar 77 Kontrollutvalget 78 Revisjon 80 Selskapskontroll Konfliktrådsloven 3 Krisesenterlova 2. Krav til krisesentertilbodet Kulturlova 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver Kulturminneloven 22. Regler for saksbehandling Lakseloven 7. Regulering av utbygging og annen virksomhet 7a. Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 25. Organisering og drift av vassdrag, driftsplaner 27. Pålegg om salg av fiskekort 30. Fiskeravgift 31. Tvist om grenser m.m. 42. Kontroll og oppsyn Ligningsloven Søksmål fra det offentlige Avgjørelse i fordelingstvist Losloven 23. (tvangsmidler og sikkerhet for gebyr) Luftfartsloven 7-6. Når konsesjon kan gis Utarbeidelse av plan etter 7-12 Markaloven 6. Kommunale og statlige planer 7. Unntak for tiltak i kommunale eller statlige planer 8. Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen 9. Tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper 15. Dispensasjon 17. Tilsyn og kontroll

14 18. Retting og avbøtende tiltak Matrikkellova 21 Fastsetjing av offisiell adresse 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar 44 Ekspropriasjon Mineralloven (Lov om erverv og utvinning av mineralressurser) 12 Prøveuttak Motorferdsel i utmark og vassdrag 5. (generelle tillatelser etter vedtak) Målbrukslova 1 5 Naturmangfoldloven 43. Høring av forslag til verneforskrift 53. Utvelgingens generelle betydning Naturskadeloven Næringsberedskapsloven 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) Offentlige anskaffelser 16. Forskrifter og enkeltvedtak Opplæringslova 1-4. Forsøksverksemd 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 2-5. Målformer i grunnskolen 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste 9-5. Skoleanlegga Samarbeidsutval ved grunnskolar 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar Musikk- og kulturskoletilbod Skolefritidsordninga, femte og syvende avsnitt Ansvarsomfang

15 Oreigningslova 2 Overtakelse av matforvaltningen 6. Tvisteløsning Plan- og bygningsloven 1-1. Lovens formål 1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene 1-9. Forholdet til forvaltningsloven og klage 3-2. Ansvar og bistand i planleggingen 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet 3-7. Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet 4-1. Planprogram 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 5-2. Høring og offentlig ettersyn 5-3. Regionalt planforum 5-4. Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag 5-6. Mekling og avgjørelse av departementet 6-4. Statlig arealplan 7-1. Regional planstrategi 7-2. Behandling og virkning av regional planstrategi 8-3. Utarbeiding av regional plan 8-4. Vedtak av regional plan 8-5. Regional planbestemmelse 9-1. Interkommunalt plansamarbeid 9-2. Organisering 9-3. Planprosess og planinnhold, første avsnitt 9-4. Overføring til regional plan 9-5. Uenighet 9-6. Gjennomføring og endring 9-7. Plansamarbeid mellom regioner og kommuner Kommunal planstrategi Kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Kommuneplanens arealdel Arealformål i kommuneplanens arealdel Hensynssoner Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel Bestemmelser til arealformål etter 11-7 nr. 1, 2, 3 og Bestemmelser til arealformål etter 11-7 nr. 5 og Oppstart av arbeid med kommuneplan Utarbeiding av planprogram Høring av planforslag Vedtak av kommuneplan Innsigelse og vedtak av departementet Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

16 12-1. Reguleringsplan Områderegulering Detaljregulering Rettsvirkning av reguleringsplan Arealformål i reguleringsplan Hensynssoner i reguleringsplan Bestemmelser i reguleringsplan Oppstart av reguleringsplanarbeid Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger Behandling av reguleringsplanforslag Behandling av private reguleringsplanforslag, tredje setning Vedtak av reguleringsplan Innsigelse og vedtak av departementet Endring og oppheving av reguleringsplan Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad Midlertidig forbud mot tiltak Varighet og frist Fristforlengelse Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan Erstatning for tap ved reguleringsplan Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i industriområde Tomtearrondering Forsøkstakst Utvidelse av ekspropriasjon Erstatningstomt, midlertidig husrom Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan Statens og fylkets overtakelse av eiendom 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler Saksbehandling og offentlighet Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde Refusjonsenheten Refusjonspliktig areal Fordelingsfaktorene Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon Fastsetting av refusjon Dispensasjonsvedtaket Midlertidig dispensasjon Dispensasjonsmyndigheten 31-6 Bruksendring og riving av bolig Sluttkontroll og ferdigattest 31-6 Bruksendring og riving av bolig 31-8 Utbedringsprogram 33-1 Gebyr Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen Overgangsbestemmelser til plandelen

17 Politiloven 14. Politivedtekter Privatskolelova 2-1. Godkjenning av skolar 5-1. Styret Reindriftsloven 62. Distriktsplaner 65. Ferdsel i område hvor rein beiter Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Sameloven 3-9. Samisk i den kommunale forvaltning Sivilbeskyttelsesloven 12. Kommunens plikter 13. Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell Kostnader til lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell dekkes av kommunene. Departementet kan gi forskrifter om vedlikehold, lagring og lokalisering av Sivilforsvarets materiell, herunder bestemmelser om utgiftsfordeling mellom kommunene 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen Kommunestyret skal behandle/vedta beredskapsplanen en gang pr. valgperiode 18. Allmennhetens bistand ved evakuering 20. Etablering av offentlige og private tilfluktsrom 21. Plikt til å opprettholde tilfluktsrom 22. Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner Skatteloven 1-2. Hvem som pålegger skatt Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak Skjønnsprosessloven 14 Smittevernloven 4-6. Gravferd og transport av lik Sosiale tjenester i NAV 7. Kommunens økonomiske ansvar Sparebankloven 2

18 8 Sprøyteromsloven 3. Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning 6. Avgjørelse om adgang til sprøyterommet Stadnamnloven 5. Fastsetjing av skrivemåten 6. Nærmare om saksbehandlinga Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner 2 Stiftelsesloven 27a. Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer av styret Tvisteloven 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere Valgloven 4-1. Valgstyret 9-2. Fastsetting av valgdag Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret Vass- og avløpsanleggslova 1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr 5 Lokale forskrifter Veglova

19 Vegtrafikkloven 7a. Vegprising Viltloven 16 Fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal) 37. Sammenslåing til felles viltområde 38. Sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt, andre og tredje avsnitt

20 Formannskapet Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden 1-7. Bevilling for salg og skjenking 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. 1-7c. Styrer og stedfortreder 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Overdragelse, død og konkurs 3-3. Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 4-2. Omfanget av bevillingen Brann- og eksplosjonsvernloven 7 Tiltak ved store arrangementer 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 10 Dokumentasjon 17 Tjenesteplikt i brannvesenet 39 Tvangsmulkt 40 Tvangsgjennomføring Folkebiblioteksloven 4. Generelt Folkehelseloven 10 Meldeplikt og godkjenning 11 Helsekonsekvensutredning 13 Gransking 14 Retting 15 Tvangsmulkt 16 Stansing Forpaktingslova 1. Omfanget av lova 4. Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen 6. Forpaktingsavgifta 7. Forpaktingstida 11. Skjønn ved tiltreding og fråtreding 17. Godtgjersle for jordbruksforbetringar Forurensingsloven 2. Retningslinjer 7. Plikt til å unngå forurensning

21 9. Forskrifter om forurensning 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 18. Endring og omgjøring av tillatelse 20. Nedleggelse og driftsstans 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg 23. Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg 25. Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg 29. Krav til anlegg for behandling av avfall 50. Rett til gransking 51. Pålegg om undersøkelse 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 52. Godkjenning av laboratorier og analysemetoder 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v. 78. Straffansvar for forurensning 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall Friluftsloven 2. Ferdsel i utmark 14. Avgift for adgang til friluftsområde 15. Regulering av ferdsel på visse friluftsområde 16. Sperring av særlig utsatt område 18. Krav om innløsning av særrlig utsatt område 20. Uttalelse om tvilsspørsmål Hanndyrloven 4 Helse- og omsorgstjenesteloven Eldre forskrifter mv. Jordlova 3. Handsaming av landbrukssaker 6. Arbeidsoppgåver 8. Driveplikt 8a. Fritak frå driveplikt 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord 12. Deling 18. Føresegner om tilskot 19. Tilsyn 20. Tvangsgebyr Kommuneloven 45 Årsbudsjettet Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. Konsesjonsloven 2. (virkemiddel)

22 7. (nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom) 10. (særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense) 11. (vilkår for konsesjon) 16. (overtredelse av konsesjonsvilkår) Kosmetikkloven 16. Tilsyn og vedtak Kulturminneloven 12. Eiendomsretten til løse kulturminner 25. Meldeplikt for offentlige organer 25a. Driftsplanlegging Lakseloven 23. Fiske på kommunal grunn Matrikkellova 5a Matrikkelstyresmaktene 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev 48 Tvangsmulkt Motorferdsel i utmark og vassdrag 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven). Naturmangfoldloven 56. Kunngjøring og klage Odelsloven 30. Når stat eller kommune har tatt over odelsjord 31. Erverv av tilleggsareal til landbrukseigedom 32. Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte Opplæringslova 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa Serveringsloven 3. Bevilling 5. Krav om etablererprøve 13. Kontroll 15. Åpningstider 18. Suspensjon av bevilling 19. Tilbakekall av serveringsbevilling 22. Overdragelse av serveringssted 24. Bortfall av bevilling ved død Sivilbeskyttelsesloven 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år.

23 Skogbruksloven 5. Skogregistrering og skogbruksplan 6. Forynging og stell av skog 12. Vernskog Straffeloven 79 Vegtrafikkloven 8. Parkering 13. Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer 31a. Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser

24 Valgstyret Valgloven 2-6. Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 2-7. Krav om retting. Oppdatering 4-2. Stemmestyrer 6-6. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 8-3. På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 9-4. Ordensregler 9-5. Stemmegivning i valglokalet Prinsipper for opptelling av stemmesedler Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene Protokollering av valg Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg Vilkårene for flertallsvalg Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg omvalg Valgobservasjon

25 Ordfører Gravferdsloven 9. Hvem som sørger for gravferden Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages. Tvisteloven 2-1. Partsevne

26 Rådmannen Alkoholloven 1-7c. Styrer og stedfortreder Avgjøre saker om skifte av styrer ved skjenkebevilling og godkjenning av ny styrer. - Godkjenne ny bevillingsinnehaver i bevillingsperioden når det gjelder salg av øl. - Godkjenne ny skjenkebestyrer i bevillingsperioden når det gjelder samme skjenkested Opplysninger til statistiske formål mv 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 4-5. Ambulerende skjenkebevilling 6-4. Innhenting av uttalelser 7-1. Bevillingsgebyrene Arkivloven 6. Arkivansvaret. 8. Opplysningsplikt Barnehageloven 8 Kommunens ansvar 10 Godkjenning 11. Familiebarnehager 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 12a Rett til plass i barnehage 13 Prioritet ved opptak 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager 16 Tilsyn 17 Styrer 18 Barnehagens øvrige personale 19 Politiattest Brann- og eksplosjonsvernloven 11 Brannvesenets oppgaver 13 Særskilte brannobjekter 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 32 Lokal tilsynsmyndighet 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn 37 Pålegg og forbud mot bruk Bustøtteloven 5 Krav til bustaden 7 Finansiering og organisering

27 Diskrimineringsloven 3a. Aktivitets- og rapporteringsplikt 5. Forbud mot trakassering 7. Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser Domstolloven Eierseksjonsloven 7. Seksjoneringsbegjæring 8. Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringen 9. Seksjoneringsvedtak 11. Registrering og tinglysing 12. Deling og sammenslåing av seksjoner 22. Rettslig rådighet Film- og videogramloven 2. Kommunal løyveordning Finansavtaleloven Kapittel 4. Kausjon Flagging på kommunale bygningar Folkehelseloven 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 6 Mål og planlegging 7 Folkehelsetiltak 12 Opplysningsplikt 13 Gransking 26 Samarbeid mellom kommuner 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse 28 Beredskap 30 Internkontroll Folkebiblioteksloven 5 Personale 6 Samarbeid med skoler Forurensingsloven 24. Drift og vedlikehold av avløpsanlegg 37. Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

28 46. Aksjoner mot akutt forurensning 43. Kommunal og statlig beredskap 47. Bistandsplikt 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver 49. Opplysningsplikt 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand Friluftsloven 22. Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver 24. Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage 35. Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag 40. Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. Geodataloven 4. Deltakende virksomheter 5. Offentlige geodatatjenester 6. Deling av geodata 8. Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata) Gjeldsordningsloven 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Helse- og omsorgstjenesteloven 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp 3-6 Omsorgslønn 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner 4-1 Forsvarlighet 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 5-1 Transport av behandlingspersonell 5-2 Beredskapsarbeid 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 5-4 Politiattest 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning 5-7 Registrering av meldinger 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 5-10 Journal- og informasjonssystemer 7-1 Individuell plan 7-2 Koordinator 7-3 Koordinerende enhet 8-1 Undervisning og praktisk opplæring 8-2 Videre- og etterutdanning 8-3 Forskning 9-1 Formål 9-3 Rett til medvirkning og informasjon

29 9-4 Krav til forebygging 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt 9-7 Kommunens saksbehandling 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 10-6 Innledning til sak etter 10-2 og Overprøving i tingretten Vederlag for helse- og omsorgstjeneste 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter Helsemessig og sosial beredskap 2-3. Varsel og rapportering 4-1. Tjenesteplikt og beordring 4-2. Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten 33 Opplysninger til barneverntjenesten 36 Melding om dødsfall 39 Plikt til å føre journal 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal 43 Sletting av journalopplysninger 44 Journal på feil person Helseregisterloven 6. Behandlingsrettet helseregister 10. Særlig om plikt til å innrapportere data til statistikk Husleieloven Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Elev- og studentboliger Tjenestebolig Introduksjonsloven 3. Kommunens ansvar for introduksjonsprogram 7. Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold 13. Utbetaling 16. Refusjon i ytelser fra folketrygden 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 19. Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap 23 24

30 Jordlova 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord Avgjøre saker om omdisponering av landbruksareal inntil 2 daa. Avgjøre omdisponering og fradeling av areal som grenser inntil, og som skal legges til tidligere fradelt tomt, inntil tomt og tilleggstomt til sammen er 2 daa. Tilrå overfor staten i saker om omdisponering av landbruksareal til ikke-landbruksformål inntil 30 daa. Avgjøre saker om omdisponering fra jord til skog inntil 30 daa. 11. Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar Tilrå overfor staten i saker om omdisponering av landbruksareal til ikke-landbruksformål inntil 30 daa. Avgjøre saker om omdisponering fra jord til skog inntil 30 daa. 12. Deling Avgjøre saker om omdisponering av landbruksareal inntil 2 daa. Avgjøre omdisponering og fradeling av areal som grenser inntil, og som skal legges til tidligere fradelt tomt, inntil tomt og tilleggstomt til sammen er 2 daa. Tilrå overfor staten i saker om omdisponering av landbruksareal til ikke-landbruksformål inntil 30 daa. Jordskifteloven 24 Kirkeloven 36 Konfirmasjonsopplæring. Kommuneloven 39 b Lokale folkeavstemninger. Punkt 2 45 Årsbudsjettet Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. Kompensasjon for merverdiavgift 6. Innsendelse av oppgave 12. Regnskap og kontroll Konsesjonsloven 14. (forskrift om saksbehandlingen) 17. (kontroll med at vilkår overholdes m.m.) 20. (forbud mot forringelse av eiendommen) Kosmetikkloven 16. Tilsyn og vedtak Krigspensjonering for militærpersoner 30 Krigspensjonering for sivilpersoner 39 Krigsskadeerstatningsloven 6. Bistand fra myndigheter og institusjoner 7. Skademelding

31 Krigsskadestønadsloven 37. Bistand fra myndigheter Krisesenterlova 3. Individuell tilrettelegging av tilbod 4. Samordning av tenester 8. Internkontroll Kulturlova 5. Felles oppgåver Lakseloven 28. Pålegg om fiskekulturtiltak 30. Fiskeravgift Avgjøre søknader om fritak for fiskeravgift for lag og organisasjoner etter forskrift om fiskeravgift. 36. Fiske i friløpet, tilstopping. Matrikkellova 5 Matrikkeleiningar 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 7 Krav om klarlagt grense før tinglysing av heimelsovergang 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a. 14 Registrering av jordsameige 17 Klarlegging av eksisterande grense 19 Avtale om eksisterande grense 20 Fastsetjing av samla fast eigedom 22 Generelt om føring av matrikkelen 23 Tildeling av matrikkelnummer 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg o.a. 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen 29 Innsyn i matrikkelen 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, o.a. 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 39 Geodetisk grunnlag 42 Fjerning av fastmerke og signal Merverdiavgiftsloven 2-1. Registreringsplikt 2-3. Frivillig registrering Midlertidig avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede A

32 Motorferdsel i utmark og vassdrag 6. (tillatelser etter søknad) Naturmangfoldloven 18. Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 41. Saksbehandling 54. Meldeplikt for skogbrukstiltak 55. Meldeplikt for jordbrukstiltak NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten 13. Felles lokale kontorer 14. Samarbeid og oppgavedeling Næringsberedskapsloven 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver 17 Kompensasjon til næringsdrivende Offentleglova 3. Hovudregel 4. Definisjonar 5. Utsett innsyn 6. Forbod mot forskjellsbehandling 7. Bruk av offentleg informasjon 8. Hovudregel om gratis innsyn 10. Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett 11. Meirinnsyn 12. Unntak for resten av dokumentet 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt Kva organ skal avgjere innsynskravet mv. 30. Korleis organet skal gi innsyn 31. Avslag og grunngiving Offentlige anskaffelser 5. Grunnleggende krav 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø 7 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Opplæringslova 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen 2-7. Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 2-9. Ordensreglement og liknande Bortvising Permisjon frå den pliktige opplæringa

33 2-14. Punktskriftopplæring m.m Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell 4A-7. Skyss m.m. 4A-8. Rådgiving 4A-9. Bortvising 4A-12. Tilpassa opplæring 4A-13 Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 5-1. Rett til spesialundervisning 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke 7-4. Reisefølgje og tilsyn 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder 8-1. Skolen 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper 9-1. Leiing 9-2. Rådgiving og skolebibliotek 9-3. Utstyr 9-4. Lærebøker og andre læremiddel 9-6. Om reklame i skolen 9a-2. Det fysiske miljøet 9a-3. Det psykososiale miljøet Utlysing av stillingar Mellombels tilsetjing 10-6a. Tilsetjing på vilkår (i kraft fra 1. januar 2014) Kompetanseutvikling Politiattest Elevråd ved grunnskolar Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp 13-3b. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring 13-3d. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid Ansvaret for skoleskyss m.m Plikt for skoleeigaren til å ha ei ordning med gratis frukt og grønsaker Skolefritidsordninga 13-7a. Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp Statleg råd og rettleiing Overtakelse av matforvaltningen 3. Forholdet til fordringshavere og andre rettighetshavere 4. Innsyn Panteloven 6-1. Lovbestemt pant i fast eiendom

34 Partiloven 10. Overordnede prinsipper for offentlig støtte Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg 6-1. Barns rett til helsekontroll 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon Pasientskadeloven 7. Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helsetjenesten Personopplysningsloven Loven er aktuell når kommunen er behandlingsansvarlig. Plan- og bygningsloven 2-1. Kart og stedfestet informasjon 2-2. Kommunalt planregister 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning 5-1. Medvirkning 5-2. Høring og offentlig ettersyn Rådmannen kan bestemme at planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn dersom de er i tråd med kommuneplanens bestemmelser Planprosess og planinnhold Høring av planforslag Rådmannen kan bestemme at planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn dersom de er i tråd med kommuneplanens bestemmelser Behandling av reguleringsplanforslag Rådmannen kan bestemme at planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn dersom de er i tråd med kommuneplanens bestemmelser Behandling av private reguleringsplanforslag Rådmannen kan bestemme at planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn dersom de er i tråd med kommuneplanens bestemmelser Endring og oppheving av reguleringsplan Dispensasjonsvedtaket Alle kurante søknader delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov og forskrift Midlertidig dispensasjon Alle kurante søknader delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov og forskrift Dispensasjonsmyndigheten Alle kurante søknader delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov og forskrift Forhåndskonferanse Søknad om tillatelse Nabovarsel Behandling av søknaden i kommunen Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt Privatrettslige forhold Andre tidsfrister Bortfall av tillatelse Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Ansvar i byggesaker Omfang og varighet av ansvaret til ansvarlige foretak Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

35 25-1. Tilsynsplikt Tilsynets innhold Vannforsyning Avløp Tilknytning til eksisterende private anlegg Atkomst Fjernvarmeanlegg Byggegrunn, miljøforhold mv Sikringstiltak ved byggearbeid mv Tiltak på nabogrunn Sikring ved gjerde Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv Sikring av basseng, brønn og dam Den ubebygde del av tomta. Fellesareal Visuelle kvaliteter Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Tekniske installasjoner og anlegg 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning Undersøkelse på fast eiendom Privatskolelova 3-3. Skolegangen 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste 3-7. Skyss m.m Helsetilsyn 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse 3-2. Vedtak om tvungen observasjon 3-3. Vedtak om tvungent psykisk helsevern 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet 4-1. Individuell plan Regnskapsloven 1-2. Regnskapspliktige Reindriftsloven 70. Erstatningsskjønn Rekvisisjonsloven Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1

36 5 7 Serveringsloven 8. Krav til søknaden 9. Innhenting av uttalelser 10. Behandlingsfrist 11. Opplysnings- og meldeplikt Sivilbeskyttelsesloven 12. Kommunens plikter 13. Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell Sivilforsvarets myndigheter anskaffer materiell til Sivilforsvaret og beslutter lokalisering av lager, etter en nasjonal vurdering. Kommunene skal lagre og vedlikeholde Sivilforsvarets materiell. 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen Ajourhold samt at planen blir jevnlig øvet. 22. Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner Sjømannspensjonstrygdloven 21 Skatteloven 2-5. Fylkeskommune og kommune Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning 6-3. Underskudd Skogbruksloven 7. Vegbygging i skog 8. Hogst og måling 9. Førebyggjande tiltak 10. Tiltak etter skade på skog 11. Meldeplikt 15. Bruk av skogfondet 20. Tilsyn, kontroll og rapportering 23. Tvangsmulkt Smittevernloven 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering 4-4. Transport av smittefarlig materiale 4-6. Gravferd og transport av lik 4-7. Sykehusinfeksjoner 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter 7-1. Kommunens oppgaver 7-2. Kommunelegens oppgaver Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap

37 Sosiale tjenester i NAV 3. Kommunens ansvar 4. Krav til forsvarlighet 5. Internkontroll 6. Opplæring av kommunens personell 12. Informasjon og generell forebyggende virksomhet 13. Samarbeid med andre deler av forvaltningen 14. Samarbeid med frivillige organisasjoner 15. Boliger til vanskeligstilte 16. Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand 17. Opplysning, råd og veiledning 18. Stønad til livsopphold 19. Stønad i særlige tilfeller 21. Stønadsformer 22. Utbetaling av stønad 23. Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger 25. Refusjon i underholdsbidrag 26. Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. 27. Midlertidig botilbud 28. Rett til individuell plan 31. Iverksetting av programmet 32. Programmets varighet 33. Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram 34. Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold 35. Kvalifiseringsstønad 36. Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet 37. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv. 38. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser 39. Utbetaling av kvalifiseringsstønad 40. Trekk i framtidige utbetalinger m.m. 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker 43. Innhenting av opplysninger 46. Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker 49. Avgjørelse av tvister Spesialisthelsetjenesteloven 2-1b. Beredskapsplan Stadnamnloven 6. Nærmare om saksbehandlinga 12. Stadnamnregister Statens pensjonskasseloven 47 Straffeloven 39 g Straffeprosessloven 188

38 Strålevernloven 18. Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av målinger Tobakkskadeloven 13. Tilsyn med røykeforbudet Valgloven 2-3. Valgstyrets ansvar for å føre manntall og å sende ut valgkort Valgstyrets sekretær ordner det praktiske Underretning om endringer i manntallet Valgstyrets sekretær ordner det praktiske Offentliggjøring av godkjente valglister Valgstyrets sekretær ordner det praktiske Trykking av stemmesedler Valgstyrets sekretær ordner det praktiske Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene Valgstyrets sekretær ordner det praktiske Oppgaver til valgstatistikk Valgstyrets sekretær ordner det praktiske. Veglova Vegtrafikkloven 7. Særlige forbud mot trafikk Viltloven 36. Almenhetens jaktadgang 38. Sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt 40. Kontroll med betalt jegeravgift 48. Viltfondets og kommunens eiendomsrett

Flesberg kommune Kommunestyret

Flesberg kommune Kommunestyret Flesberg kommune Alkoholloven 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 3-3. Fastsettelse av antall

Detaljer

Frogn kommune Rådmannen

Frogn kommune Rådmannen Frogn kommune Alkoholloven 1-7. Bevilling for salg og skjenking Kommunens myndighet i hht. andre ledd, vedrørende innhenting av opplysninger, delegeres til Kommunens myndighet i hht. tredje ledd, vedrørende

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Flesberg kommune Rådmannen

Flesberg kommune Rådmannen Flesberg kommune Barnevernloven 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter Interkommunal barneverntjeneste for de 3 kommunene i Numedal er organisert i en vertskommunemodell i henhold til 28b i Kommuneloven. Nore

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12

Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12 Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12 Utskrift fra KF Delegeringsreglement - forslag til myndighetsfordeling 1. KOMMUNESTYRET... 6 1.1. Alkoholloven... 6 1.2.

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven)

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) DATO: LOV-2008-06-27-71 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2009-07-01,

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord plan- og driftsstyre

Møteinnkalling. Storfjord plan- og driftsstyre Møteinnkalling Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Otertind, Storfjord rådhus Dato: 13.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune

DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune Vedtatt i K-sak 34/2013, 12.09.2013 Endret e.f. K-sak 7/14 20.3.14 Endret e.f K-sak 50/15 17.9.15 Del 1 Om delegering A. Hva, hvorfor, hvordan, hvem Hva er delegering?

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 023/2016 KOMMUNESTYRET 26. APRIL 2016 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Folkehelse Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Denne oversikten omfatter eksempler på helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2005 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer