Flesberg kommune Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flesberg kommune Rådmannen"

Transkript

1 Flesberg kommune Barnevernloven 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter Interkommunal barneverntjeneste for de 3 kommunene i Numedal er organisert i en vertskommunemodell i henhold til 28b i Kommuneloven. Nore og Uvdal kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette innebærer, og Flesberg og Rollag kommuner er samarbeidskommuner. Det er i tillegg vedtatt egen samarbeidsavtale. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 18 Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid Diskrimineringsloven om etnisitet 13 Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid Diskrimineringsloven om seksuell orientering 12 Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid Eierseksjonsloven 9. Seksjoneringsvedtak Folkehelseloven Side 1 av 100

2 7 Folkehelsetiltak Iverksette tiltak 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 6 Mål og planlegging 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet Folkeregisterloven 14a Krav om undersøkelse i statistisk øyemed Gjeldsordningsloven 3-2. Oppfordring om å melde krav m.m Vedtakelse av frivillig gjeldsordning Side 2 av 100

3 5-3. Tingrettens saksbehandling Gravferdsloven 9. Hvem som sørger for gravferden 9. Hvem som sørger for gravferden omsorgstjenesteloven 7-3 Koordinerende enhet Koordinerende enhet skal etter forslag bestå av etatsleder fra helse og omsorg, NAV, oppvekst og barnevern Kommuneloven 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger 28-1e Samarbeidsavtalen Opprette og nedlegge stillinger i hht bevilgninger fastsatt i økonomiplan/årsbudsjett og til å treffe avgjørelser i personalsaker Pkt. 4 orienteringsplikt 46 Krav til årsbudsjettets innhold Side 3 av 100

4 52 Finansforvaltning Reglement for finansforvaltningen vedtatt , k.sak 60 Krigspensjonering for militærpersoner 30 Informasjonsplikt Krigspensjonering for sivilpersoner 39 Opplysningsplikt Krigsskadestønadsloven 37. Bistand fra myndigheter Likestillingsloven 12 Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid Matrikkellova 39 Geodetisk grunnlag Side 4 av 100

5 Merverdiavgiftsloven 2-1. Registreringsplikt 2-3. Frivillig registrering Miljøinformasjonsloven 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon Målbrukslova 5 NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 13 Felles lokale kontorer Næringsberedskapsloven 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak Side 5 av 100

6 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver 17 Kompensasjon til næringsdrivende Offentleglova Offentleglova 5. Utsett innsyn 6. Forbod mot forskjellsbehandling 8. Hovudregel om gratis innsyn 4. Definisjonar 11. Meirinnsyn Side 6 av 100

7 12. Unntak for resten av dokumentet Kva organ skal avgjere innsynskravet mv. 30. Korleis organet skal gi innsyn 3. Hovudregel 7. Bruk av offentleg informasjon 8. Hovudregel om gratis innsyn 10. Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett Side 7 av 100

8 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt 30. Korleis organet skal gi innsyn 31. Avslag og grunngiving Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser 5. Grunnleggende krav Se økonomireglement 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø 16. Forskrifter og enkeltvedtak 7 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Side 8 av 100

9 Personopplysningsloven Personopplysningsloven Rekvisisjonsloven 8 11 Sivilbeskyttelsesloven 12. Kommunens plikter 13. Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen 18. Allmennhetens bistand ved evakuering Side 9 av 100

10 22. Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner Statens pensjonskasseloven Statens pensjonskasseloven Straffeloven 79 Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden 1-7. Bevilling for salg og skjenking 1-7c. Styrer og stedfortreder Side 10 av 100

11 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Overdragelse, død og konkurs 4-2. Omfanget av bevillingen 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 4-5. Ambulerende skjenkebevilling 1-7. Bevilling for salg og skjenking 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Opplysninger til statistiske formål mv 6-4. Innhenting av uttalelser Side 11 av 100

12 7-1. Bevillingsgebyrene Arkivloven Arkivloven Barnehageloven 17 Styrer 18 Barnehagens øvrige personale 19 Politiattest Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Side 12 av 100

13 Diskrimineringsloven 7. Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser Domstolloven Finansavtaleloven Kapittel 3. Kredittavtaler mv. Gjelder startlån Folkeregisterloven 13 Side 13 av 100

14 Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet 39 b Lokale folkeavstemninger Opplæringslova Mellombels tilsetjing Utlysing av stillingar 10-6a.Tilsetjing på vilkår Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 7 1 Side 14 av 100

15 5 Serveringsloven 3. Bevilling 8. Krav til søknaden 9. Innhenting av uttalelser 11. Opplysnings- og meldeplikt 13. Kontroll 18. Suspensjon av bevilling 19. Tilbakekall av serveringsbevilling Side 15 av 100

16 22. Overdragelse av serveringssted 24. Bortfall av bevilling ved død 5. Krav om etablererprøve 9. Innhenting av uttalelser 10. Behandlingsfrist Tobakkskadeloven 5. Bevillingsperioden 7. Saksbehandlingsregler 8. Krav til vandel Bevilling for en enkelt anledning Side 16 av 100

17 9. Styrer og stedfortreder 10. Kontroll med salgsbevillinger 12. Overdragelse, død og konkurs 29. Tilsyn med tobakksforbudene Trudomssamfunnslova 19 Valgloven 2-3. Ansvar for å opprette og oppdatere manntall. Utsendelse av valgkort Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn Side 17 av 100

18 2-8. Underretning om endringer i manntallet 6-6. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 6-7. Offentliggjøring av godkjente valglister 7-1. Trykking av stemmesedler Prinsipper for opptelling av stemmesedler Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene Vilkårene for flertallsvalg Oppgaver til valgstatistikk Valgobservasjon Side 18 av 100

19 Barnehageloven 8 Kommunens ansvar 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Film- og videogramloven 2. Kommunal løyveordning Side 19 av 100

20 Folkebiblioteksloven 5 Personale 1. Målsetting 3. Lånesamarbeid, registrering m.v. Folkeregisterloven 13 Introduksjonsloven 19. Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Side 20 av 100

21 25 24 Kirkeloven 36 Konfirmasjonsopplæring. Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Kulturlova 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 5. Felles oppgåver Side 21 av 100

22 Opplæringslova 1-4. Forsøksverksemd 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 2-9. Ordensreglement og liknande Punktskriftopplæring m.m. Side 22 av 100

23 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne 4A-7. Skyss m.m. 4A-9. Bortvising 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen Side 23 av 100

24 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder 8-1. Skolen 9-1. Leiing 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell Side 24 av 100

25 4A-8. Rådgiving 4A-12. Tilpassa opplæring 9-1. Leiing 9-2. Rådgiving og skolebibliotek Kompetanseutvikling Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp 13-3b. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring Side 25 av 100

26 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod 13-7a. Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp Ansvarsomfang 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Kommunalt tilsyn med heimeopplæring Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Side 26 av 100

27 Pedagogisk konsulent Barnehageloven 12a Rett til plass i barnehage Pedagogisk konsulent 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Pedagogisk konsulent 16 Tilsyn Pedagogisk konsulent 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen Pedagogisk konsulent 12 a Rett til plass i barnehage Pedagogisk konsulent 13 Prioritet ved opptak Pedagogisk Side 27 av 100

28 konsulent Opplæringslova Ansvaret for skoleskyss m.m. Pedagogisk konsulent Rektor Opplæringslova 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa Rektor 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen Rektor Permisjon frå den pliktige opplæringa Rektor Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring Rektor 5-1. Rett til spesialundervisning Side 28 av 100

29 Rektor 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke Rektor 7-4. Reisefølgje og tilsyn Rektor 9a-2. Det fysiske miljøet Rektor 9a-3. Det psykososiale miljøet Rektor Politiattest Rektor Elevråd ved grunnskolar Rektor 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats Rektor Side 29 av 100

30 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa Rektor 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Rektor 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper Rektor 9-3. Utstyr Rektor 9-4. Lærebøker og andre læremiddel Rektor 9-6. Om reklame i skolen Rektor 9a-2. Det fysiske miljøet Rektor Side 30 av 100

31 9a-3. Det psykososiale miljøet Rektor 13-3d. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid Rektor NAV-leder Sosiale tjenester i NAV Sosiale tjenester i NAV NAV-leder Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Folkehelseloven 10 Meldeplikt og godkjenning Side 31 av 100

32 11 Helsekonsekvensutredning 12 Opplysningsplikt 13 Gransking 14 Retting 16 Stansing 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 7 Folkehelsetiltak Side 32 av 100

33 13 Gransking 26 Samarbeid mellom kommuner 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse 28 Beredskap 30 Internkontroll Folkeregisterloven 13 Folketrygdloven Fastlønnstilskott Side 33 av 100

34 6-4. Hjelpestønad omsorgstjenesteloven 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Side 34 av 100

35 10-6 Innledning til sak etter 10-2 og Overprøving i tingretten 11-1 Kommunens ansvar for utgifter 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Side 35 av 100

36 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner 4-1 Forsvarlighet Den enkelte driftsleder har ansvar for sitt område 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 5-1 Transport av behandlingspersonell 5-2 Beredskapsarbeid Driftsleder hjemmetjenestene har ansvar for transport av eget personell 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 5-4 Politiattest Driftsleder funksjonshemmede har ansvar for sitt område Side 36 av 100

37 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning 5-7 Registrering av meldinger 5-10 Journal- og informasjonssystemer 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler 8-1 Undervisning og praktisk opplæring 8-2 Videre- og etterutdanning 8-3 Forskning Side 37 av 100

38 9-1 Formål 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 10-6 Innledning til sak etter 10-2 og Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter Vederlag for helse- og omsorgstjeneste Eldre forskrifter mv. Side 38 av 100

39 Helsemessig og sosial beredskap 2-3. Varsel og rapportering 2-2. Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid 4-1. Tjenesteplikt og beordring 4-2. Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt Helsepersonelloven Helsepersonelloven 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet Side 39 av 100

40 Helseregisterloven 6. Behandlingsrettet helseregister 10. Særlig om plikt til å innrapportere data til statistikk Husleieloven Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Krisesenterlova 3. Individuell tilrettelegging av tilbod Side 40 av 100

41 4. Samordning av tenester 8. Internkontroll Matloven 23. Tilsyn og vedtak Pasient- og brukerrettighetsloven 6-1. Barns rett til helsekontroll 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Pasientskadeloven Side 41 av 100

42 7. Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helsetjenesten Pasientskadeloven Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse 3-2. Vedtak om tvungen observasjon 3-3. Vedtak om tvungent psykisk helsevern 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet 4-1. Individuell plan Side 42 av 100

43 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Smittevernloven 7-1. Kommunens oppgaver Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak 7-1. Kommunens oppgaver 7-2. Kommunelegens oppgaver Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap Side 43 av 100

44 Vedtaksteam omsorgstjenesteloven 3-6 Omsorgslønn Vedtaksteam 3-7 Boliger til vanskeligstilte Vedtaksteam Omsorgsboliger, trygdeboliger, tilrettelagte boliger 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse Vedtaksteam 7-1 Individuell plan Vedtaksteam Psykiatrien har eget vedtaksmøte 7-2 Koordinator Vedtaksteam Som hovedregel opprettes en tverrfaglig sammensatt ansvarsgruppe hvor en av deltakerne er koordinator Driftsleder hjemmetjenesten Helsepersonelloven Side 44 av 100

45 10 Informasjon til pasienter m.v. Driftsleder hjemmetjeneste n 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Driftsleder hjemmetjeneste n 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Driftsleder hjemmetjeneste n 33 Opplysninger til barneverntjenesten Driftsleder hjemmetjeneste n 39 Plikt til å føre journal Driftsleder hjemmetjeneste n 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Side 45 av 100

46 Driftsleder hjemmetjeneste n 43 Sletting av journalopplysninger Driftsleder hjemmetjeneste n Driftsleder hjemmetjeneste n 44 Journal på feil person Driftsleder hjemmetjeneste n Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Driftsleder hjemmetjeneste n Driftsleder sykehjem Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Side 46 av 100

47 Driftsleder sykehjem 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Driftsleder sykehjem 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Driftsleder sykehjem 33 Opplysninger til barneverntjenesten Driftsleder sykehjem 39 Plikt til å føre journal Driftsleder sykehjem 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Driftsleder sykehjem 43 Sletting av journalopplysninger Driftsleder Side 47 av 100

48 sykehjem 44 Journal på feil person Driftsleder sykehjem Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Driftsleder sykehjem Driftsleder tjenester til funksjonshemmede omsorgstjenesteloven 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Side 48 av 100

49 Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-11 Klage Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-4 Krav til forebygging Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-7 Kommunens saksbehandling Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Side 49 av 100

50 Driftsleder tjenester til funksjonshemme de Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 33 Opplysninger til barneverntjenesten Driftsleder tjenester til funksjonshemme de Side 50 av 100

51 39 Plikt til å føre journal Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 44 Journal på feil person Driftsleder tjenester til funksjonshemme de Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Driftsleder tjenester til funksjonshemme de Kommunelege omsorgstjenesteloven 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Side 51 av 100

52 Kommunelege Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Kommunelege 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Kommunelege 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kommunelege 33 Opplysninger til barneverntjenesten Kommunelege 36 Melding om dødsfall Kommunelege 39 Plikt til å føre journal Kommunelege Side 52 av 100

53 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Kommunelege 43 Sletting av journalopplysninger Kommunelege 44 Journal på feil person Kommunelege Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Kommunelege Smittevernloven 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering Kommunelege 4-4. Transport av smittefarlig materiale Kommunelege 4-6. Gravferd og transport av lik Side 53 av 100

54 Kommunelege 4-7. Sykehusinfeksjoner Kommunelege Brann- og eksplosjonsvernloven 7 Tiltak ved store arrangementer 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 11 Brannvesenets oppgaver 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap 17 Tjenesteplikt i brannvesenet 31 Sentral tilsynsmyndighet Side 54 av 100

55 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver 37 Pålegg og forbud mot bruk 9 Etablering og drift av brannvesen 10 Dokumentasjon 13 Særskilte brannobjekter 15 Samarbeid mellom kommuner 16 Nødalarmeringssentral Side 55 av 100

56 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner 32 Lokal tilsynsmyndighet 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Domstolloven 25 Side 56 av 100

57 Dyrehelsepersonelloven Dyrehelsepersonelloven Eierseksjonsloven 7. Seksjoneringsbegjæring 8. Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringen 9. Seksjoneringsvedtak 12. Deling og sammenslåing av seksjoner 9. Seksjoneringsvedtak 11. Registrering og tinglysing 22. Rettslig rådighet Side 57 av 100

58 Flagging på kommunale bygningar I Folkeregisterloven 13 Forpaktingslova 4. Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen 7. Forpaktingstida 11. Skjønn ved tiltreding og fråtreding 1. Omfanget av lova Forurensingsloven 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver Side 58 av 100

59 49. Opplysningsplikt 50. Rett til gransking 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven 78. Straffansvar for forurensning 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall 35. Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v. 37. Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding 47. Bistandsplikt Side 59 av 100

60 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v. 2. Retningslinjer 24. Drift og vedlikehold av avløpsanlegg 26. Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. 29. Krav til anlegg for behandling av avfall 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 31. Håndtering av spesialavfall 35. Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v. Side 60 av 100

61 43. Kommunal og statlig beredskap 46. Aksjoner mot akutt forurensning 47. Bistandsplikt 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 7. Plikt til å unngå forurensning 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 18. Endring og omgjøring av tillatelse 20. Nedleggelse og driftsstans 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg Side 61 av 100

62 51. Pålegg om undersøkelse 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 52. Godkjenning av laboratorier og analysemetoder 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand 23. Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten) 84. (anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike) Friluftsloven 20. Uttalelse om tvilsspørsmål Side 62 av 100

63 40. Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. 22. Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver 24. Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage 35. Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag Geodataloven 4. Deltakende virksomheter 5. Offentlige geodatatjenester 6. Deling av geodata 8. Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata) Side 63 av 100

64 Hanndyrloven 4 Husleieloven Tjenestebolig Jordlova 11. Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar 19. Tilsyn 3. Handsaming av landbrukssaker 6. Arbeidsoppgåver 18. Føresegner om tilskot Side 64 av 100

65 Jordskifteloven 24 Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Konsesjonsloven 17. (kontroll med at vilkår overholdes m.m.) Kulturminneloven 25. Meldeplikt for offentlige organer Lakse- og innlandsfiskloven 25. Organisering og drift av vassdrag, driftsplaner 23 Fiske på kommunal grunn Side 65 av 100

66 27. Pålegg om salg av fiskekort 28. Pålegg om fiskekulturtiltak Matrikkellova 5 Matrikkeleiningar 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 7 Krav om klarlagt grense før tinglysing av heimelsovergang 19 Avtale om eksisterande grense 20 Fastsetjing av samla fast eigedom 22 Generelt om føring av matrikkelen Side 66 av 100

67 23 Tildeling av matrikkelnummer 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg o.a. 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 42 Fjerning av fastmerke og signal 5a Matrikkelstyresmaktene 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev Side 67 av 100

68 29 Innsyn i matrikkelen 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, o.a. 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 39 Geodetisk grunnlag 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a. 14 Registrering av jordsameige 17 Klarlegging av eksisterande grense Mineralloven (Lov om erverv og utvinning av mineralressurser) 12 Prøveuttak Side 68 av 100

69 Motorferdsel i utmark og vassdrag 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven). Naturmangfoldloven 18. Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 54. Meldeplikt for skogbrukstiltak 55. Meldeplikt for jordbrukstiltak 56. Kunngjøring og klage Naturskadeloven Side 69 av 100

70 20 Plan- og bygningsloven 2-1. Kart og stedfestet informasjon 2-1. Kart og stedfestet informasjon 2-2. Kommunalt planregister 5-1. Medvirkning 5-2. Høring og offentlig ettersyn 8-3. Utarbeiding av regional plan Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning Side 70 av 100

71 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann Dispensasjonsvedtaket Midlertidig dispensasjon Forhåndskonferanse Søknad om tillatelse Nabovarsel Side 71 av 100

72 21-4. Behandling av søknaden i kommunen Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt Privatrettslige forhold Andre tidsfrister Bortfall av tillatelse Sluttkontroll og ferdigattest Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Ansvar i byggesaker Side 72 av 100

73 23-3. Omfang og varighet av ansvaret til ansvarlige foretak Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse Tilsynsplikt Tilsynets innhold Vannforsyning Avløp Tilknytning til eksisterende private anlegg Atkomst Side 73 av 100

74 27-5. Fjernvarmeanlegg Byggegrunn, miljøforhold mv Sikringstiltak ved byggearbeid mv Tiltak på nabogrunn Sikring ved gjerde Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv Sikring av basseng, brønn og dam Den ubebygde del av tomta. Fellesareal Visuelle kvaliteter Side 74 av 100

75 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Tekniske installasjoner og anlegg Undersøkelse på fast eiendom Overgangsbestemmelser til plandelen 1-1. Lovens formål 1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 5-3. Regionalt planforum Side 75 av 100

76 10-1. Kommunal planstrategi Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Oppstart av arbeid med kommuneplan Utarbeiding av planprogram Høring av planforslag Vedtak av kommuneplan Oppstart av reguleringsplanarbeid Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger Behandling av reguleringsplanforslag Side 76 av 100

77 Behandling av private reguleringsplanforslag Vedtak av reguleringsplan Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken Saksbehandling og offentlighet Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann Behandling av søknaden i kommunen Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Tilsynsplikt Side 77 av 100

78 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Undersøkelse på fast eiendom Tiltak på eksisterende byggverk Plikt til å forfølge ulovligheter Forhåndsvarsel Pålegg om retting og pålegg om stans Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning Tvangsmulkt Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Side 78 av 100

79 32-7. Tvangsfullbyrdelse Overtredelsesgebyr Samordning av sanksjoner 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse 26-1 Opprettelse og endring av eiendom Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll Side 79 av 100

80 30-3. Skilt- og reklameinnretninger Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk Pålegg om og forbud mot riving Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Skogbruksloven 5. Skogregistrering og skogbruksplan Side 80 av 100

81 6. Forynging og stell av skog 7. Vegbygging i skog 8. Hogst og måling 9. Førebyggjande tiltak 10. Tiltak etter skade på skog 11. Meldeplikt 15. Bruk av skogfondet 20. Tilsyn, kontroll og rapportering Side 81 av 100

82 23. Tvangsmulkt 6. Forynging og stell av skog 12. Vernskog Stadnamnloven 6. Nærmare om saksbehandlinga 6. Nærmare om saksbehandlinga 12. Stadnamnregister Vass- og avløpsanleggslova 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg Veglova 30 Side 82 av 100

83 Side 83 av 100

84 Side 84 av 100

85 57 Vegtrafikkloven Vegtrafikkloven 7. Særlige forbud mot trafikk Viltloven 37. Sammenslåing til felles viltområde 38. Sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt 40. Kontroll med betalt jegeravgift 48. Viltfondets og kommunens eiendomsrett Side 85 av 100

86 36. Almenhetens jaktadgang 38. Sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt 48. Viltfondets og kommunens eiendomsrett 16 Fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal) Økonomisjef Kommuneloven 49 Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Økonomisjef 50 Låneopptak Økonomisjef Pkt 9 Kompensasjon for merverdiavgift 6. Innsendelse av oppgave Økonomisjef Side 86 av 100

87 12. Regnskap og kontroll Økonomisjef Panteloven 6-1. Lovbestemt pant i fast eiendom Økonomisjef Vegtrafikkloven 38. Panterett og inndriving m.m. Økonomisjef i Rollag Bustøtteloven 7 Finansiering og organisering i Rollag Folketrygdloven Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven i Rollag Gjeldsordningsloven 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Side 87 av 100

88 i Rollag omsorgstjenesteloven 3-7 Boliger til vanskeligstilte i Rollag Se 15 i Sosiale tjenestter i NAV Husleieloven Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Rollag NAV-samarbeidet Introduksjonsloven 7. Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold i Rollag 13. Utbetaling i Rollag 16. Refusjon i ytelser fra folketrygden i Rollag 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap Side 88 av 100

89 i Rollag 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Rollag 3. Kommunens ansvar for introduksjonsprogram i Rollag 25 i Rollag 24 i Rollag NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten i Rollag Sosiale tjenester i NAV 3. Kommunens ansvar i Rollag Side 89 av 100

90 4. Krav til forsvarlighet i Rollag 5. Internkontroll i Rollag 6. Opplæring av kommunens personell i Rollag 7. Kommunens økonomiske ansvar i Rollag 12. Informasjon og generell forebyggende virksomhet i Rollag 13. Samarbeid med andre deler av forvaltningen i Rollag 14. Samarbeid med frivillige organisasjoner i Rollag Side 90 av 100

91 15. Boliger til vanskeligstilte i Rollag 16. Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand i Rollag 17. Opplysning, råd og veiledning i Rollag 18. Stønad til livsopphold i Rollag 19. Stønad i særlige tilfeller i Rollag 21. Stønadsformer i Rollag 22. Utbetaling av stønad i Rollag 23. Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger Side 91 av 100

92 i Rollag 25. Refusjon i underholdsbidrag i Rollag 26. Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. i Rollag 27. Midlertidig botilbud i Rollag 28. Rett til individuell plan i Rollag 31. Iverksetting av programmet i Rollag 32. Programmets varighet i Rollag 33. Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram Side 92 av 100

93 i Rollag 34. Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold i Rollag 35. Kvalifiseringsstønad i Rollag 36. Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet i Rollag 37. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv. i Rollag 38. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser i Rollag 39. Utbetaling av kvalifiseringsstønad i Rollag 40. Trekk i framtidige utbetalinger m.m. Side 93 av 100

94 i Rollag 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker i Rollag 43. Innhenting av opplysninger i Rollag 46. Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker i Rollag 49. Avgjørelse av tvister i Rollag i Nore og Uvdal Barnevernloven 2-1 Kommunens oppgaver i Nore og Uvdal 7-24 Rettslig prøving i Nore og Uvdal Side 94 av 100

95 8-4 Ansvaret for å reise sak i Nore og Uvdal 9-2 Foreldres underholdsplikt i Nore og Uvdal 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet i Nore og Uvdal 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet i Nore og Uvdal 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere i Nore og Uvdal 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda i Nore og Uvdal 8-3 Avgjørelse av tvister i Nore og Uvdal 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet Side 95 av 100

96 i Nore og Uvdal 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen i Nore og Uvdal 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan i Nore og Uvdal 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner i Nore og Uvdal 4-1. Hensynet til barnets beste i Nore og Uvdal 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser i Nore og Uvdal 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier i Nore og Uvdal 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak Side 96 av 100

97 i Nore og Uvdal 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner i Nore og Uvdal 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet i Nore og Uvdal 4-9. Foreløpige vedtak etter 4-8 i Nore og Uvdal Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse i Nore og Uvdal Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle i Nore og Uvdal Flytting av barnet i Nore og Uvdal Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted Side 97 av 100

98 i Nore og Uvdal 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon i Nore og Uvdal Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse i Nore og Uvdal Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon. i Nore og Uvdal Fosterhjem i Nore og Uvdal Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke i Nore og Uvdal Framgangsmåten ved vedtak etter 4-24 i Nore og Uvdal Tiltaksplan i Side 98 av 100

99 Nore og Uvdal Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel i Nore og Uvdal 4-2. Meldinger til barneverntjenesten i Nore og Uvdal Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel i Nore og Uvdal 6-4. Innhenting av opplysninger i Nore og Uvdal 6-7a. Tilbakemelding til melder i Nore og Uvdal 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak i Nore og Uvdal Barneverntjenestens innledning til sak i Nore og Uvdal Side 99 av 100

100 8-1. Oppholdskommunens ansvar i Nore og Uvdal 9-5. Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen i Nore og Uvdal Folketrygdloven Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven i Nore og Uvdal Side 100 av 100

Frogn kommune Rådmannen

Frogn kommune Rådmannen Frogn kommune Alkoholloven 1-7. Bevilling for salg og skjenking Kommunens myndighet i hht. andre ledd, vedrørende innhenting av opplysninger, delegeres til Kommunens myndighet i hht. tredje ledd, vedrørende

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

delegeringsreglement for frosta kommune

delegeringsreglement for frosta kommune delegeringsreglement for frosta kommune Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 26.02.2013, sak 16/13. 1. GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING Kommuneloven gir følgende adgang til delegering:

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Flesberg kommune Kommunestyret

Flesberg kommune Kommunestyret Flesberg kommune Alkoholloven 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 3-3. Fastsettelse av antall

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Folkehelse Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Denne oversikten omfatter eksempler på helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.05.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 20:45 Fra saknr.: 22/14 Til saknr.: 31/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 s 737 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven)

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) DATO: LOV-2008-06-27-71 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2009-07-01,

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12

Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12 Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12 Utskrift fra KF Delegeringsreglement - forslag til myndighetsfordeling 1. KOMMUNESTYRET... 6 1.1. Alkoholloven... 6 1.2.

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Innhold Forord... 5 Kapittel I Åpent og offentlig... 13 Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Kapittel III Offentleglova praktisk bruk... 31 Kapittel IV Offentleglova med kommentarer... 39 Kapittel

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 023/2016 KOMMUNESTYRET 26. APRIL 2016 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Andre lover 5 Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)... 15 Forskrift 23 juni 2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 4 juli 2003 nr.

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen DATO: LOV-2009-12-18-131 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 13 s 1978 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15)

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15) Avgiftssatser 2016 Kommunestyrets vedtak (ksak 128/15) 15.12.2015 PLAN OG BYGGESAKER Med hjemmel i Pbl 33-1 Fra 01.01. 2016 settes grunnbeløpet B til kr. 1580 Alle arealer i gebyrregulativet er basert

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune

Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid i Nordre Land kommune Stefan Løvsletten Kommuneoverlege Kommunestyremøte NLK 23.10.12 Lov om Folkehelse Tidligere Lov om kommunehelsetjenesten ble fra 1/1-12

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Endringer i PBL Utvalgte emner

Endringer i PBL Utvalgte emner Endringer i PBL Utvalgte emner Rådgiver Kirsten Gjermstad Oversikt Endringer i plandelen - i kraft 1.1.2015 Endringer i byggesaksdelen i kraft 1.7.2015 og 1.1.2016 Endringer i SAK10 i kraft 1.7.2015 Formål

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

LPP Likepersonkonferansen 2014. Pårørendes rettigheter

LPP Likepersonkonferansen 2014. Pårørendes rettigheter LPP Likepersonkonferansen 2014 Pårørendes rettigheter 19 oktober 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Pårørendes rettigheter Nærmeste pårørende den pasienten selv utpeker Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord plan- og driftsstyre

Møteinnkalling. Storfjord plan- og driftsstyre Møteinnkalling Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Otertind, Storfjord rådhus Dato: 13.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 FOR PLAN OG BYGGESAKER- gjeldende f.o.m. 01.01.2015 Jf. Pbl 33-1 Fra 01.07. 2015 settes grunnbeløpet B til kr. 1505 Alle arealer i gebyrregulativet er basert på bruksareal

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012 Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 1 Organisasjonsmodell Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmann Jørn Krog Assisterende fylkesmann

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin - forvaltningssystemets oppbygning - organisering av helsetjenesten - politisk og administrativ styring Kari Jussie Lønning, Leder Helse Disposisjon:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

Introduksjon til kurset

Introduksjon til kurset Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.4 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Tilgrensende lovverk Felleskomponenter

Detaljer

Nye byggeregler. Ny lov nye grep. Advokat Erling Erstad. Advokat Erling Erstad

Nye byggeregler. Ny lov nye grep. Advokat Erling Erstad. Advokat Erling Erstad Nye byggeregler Ny lov nye grep Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Mulige oppgaver for samkommunen

Mulige oppgaver for samkommunen SG-møte 16.06.03, sak 12/03. Innspill fra ECON v/jørund Nilsen Mulige oppgaver for samkommunen Med utgangspunkt i forsøkssøknaden fra de tre kommunene og møtet i Finland 10-12. juni 2003, konkretiseres

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK

DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK AURLAND KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK FOR AURLAND KOMMUNE Politisk organisering i Aurland kommune KOMMUNESTYRET 17 medlem Kontrollutvalet 3 medlem Formannskapet 5 medlem Administrasjonsutvalet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 22.05.2012 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 GEBYR FOR BYGGESAKER Pkt 1 Søknader etter pbl. 20-4 (uten ansvarsrett): oppføring, endring, fjerning og riving SAK10 3-1a)

Detaljer

Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Statens park - Tønsberg 3. desember 2015

Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Statens park - Tønsberg 3. desember 2015 Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste Statens park - Tønsberg 3. desember 2015 1 Lovendringer knyttet til helse- og omsorgssektoren Samt noen andre endringer og høringer 2 Mange endringer

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling

Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling Kommunens veiledningsplikt Rutiner og sjekklister Forholdet til plan- og bygningsloven Tilleggsareal og forholdet til matrikkellova Leikny Gammelmo, Gran kommune

Detaljer