Flesberg kommune Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flesberg kommune Rådmannen"

Transkript

1 Flesberg kommune Barnevernloven 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter Interkommunal barneverntjeneste for de 3 kommunene i Numedal er organisert i en vertskommunemodell i henhold til 28b i Kommuneloven. Nore og Uvdal kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette innebærer, og Flesberg og Rollag kommuner er samarbeidskommuner. Det er i tillegg vedtatt egen samarbeidsavtale. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 18 Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid Diskrimineringsloven om etnisitet 13 Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid Diskrimineringsloven om seksuell orientering 12 Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid Eierseksjonsloven 9. Seksjoneringsvedtak Folkehelseloven Side 1 av 100

2 7 Folkehelsetiltak Iverksette tiltak 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 6 Mål og planlegging 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet Folkeregisterloven 14a Krav om undersøkelse i statistisk øyemed Gjeldsordningsloven 3-2. Oppfordring om å melde krav m.m Vedtakelse av frivillig gjeldsordning Side 2 av 100

3 5-3. Tingrettens saksbehandling Gravferdsloven 9. Hvem som sørger for gravferden 9. Hvem som sørger for gravferden omsorgstjenesteloven 7-3 Koordinerende enhet Koordinerende enhet skal etter forslag bestå av etatsleder fra helse og omsorg, NAV, oppvekst og barnevern Kommuneloven 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger 28-1e Samarbeidsavtalen Opprette og nedlegge stillinger i hht bevilgninger fastsatt i økonomiplan/årsbudsjett og til å treffe avgjørelser i personalsaker Pkt. 4 orienteringsplikt 46 Krav til årsbudsjettets innhold Side 3 av 100

4 52 Finansforvaltning Reglement for finansforvaltningen vedtatt , k.sak 60 Krigspensjonering for militærpersoner 30 Informasjonsplikt Krigspensjonering for sivilpersoner 39 Opplysningsplikt Krigsskadestønadsloven 37. Bistand fra myndigheter Likestillingsloven 12 Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid Matrikkellova 39 Geodetisk grunnlag Side 4 av 100

5 Merverdiavgiftsloven 2-1. Registreringsplikt 2-3. Frivillig registrering Miljøinformasjonsloven 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon Målbrukslova 5 NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 13 Felles lokale kontorer Næringsberedskapsloven 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak Side 5 av 100

6 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver 17 Kompensasjon til næringsdrivende Offentleglova Offentleglova 5. Utsett innsyn 6. Forbod mot forskjellsbehandling 8. Hovudregel om gratis innsyn 4. Definisjonar 11. Meirinnsyn Side 6 av 100

7 12. Unntak for resten av dokumentet Kva organ skal avgjere innsynskravet mv. 30. Korleis organet skal gi innsyn 3. Hovudregel 7. Bruk av offentleg informasjon 8. Hovudregel om gratis innsyn 10. Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett Side 7 av 100

8 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt 30. Korleis organet skal gi innsyn 31. Avslag og grunngiving Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser 5. Grunnleggende krav Se økonomireglement 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø 16. Forskrifter og enkeltvedtak 7 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Side 8 av 100

9 Personopplysningsloven Personopplysningsloven Rekvisisjonsloven 8 11 Sivilbeskyttelsesloven 12. Kommunens plikter 13. Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen 18. Allmennhetens bistand ved evakuering Side 9 av 100

10 22. Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner Statens pensjonskasseloven Statens pensjonskasseloven Straffeloven 79 Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden 1-7. Bevilling for salg og skjenking 1-7c. Styrer og stedfortreder Side 10 av 100

11 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Overdragelse, død og konkurs 4-2. Omfanget av bevillingen 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 4-5. Ambulerende skjenkebevilling 1-7. Bevilling for salg og skjenking 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Opplysninger til statistiske formål mv 6-4. Innhenting av uttalelser Side 11 av 100

12 7-1. Bevillingsgebyrene Arkivloven Arkivloven Barnehageloven 17 Styrer 18 Barnehagens øvrige personale 19 Politiattest Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Side 12 av 100

13 Diskrimineringsloven 7. Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser Domstolloven Finansavtaleloven Kapittel 3. Kredittavtaler mv. Gjelder startlån Folkeregisterloven 13 Side 13 av 100

14 Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet 39 b Lokale folkeavstemninger Opplæringslova Mellombels tilsetjing Utlysing av stillingar 10-6a.Tilsetjing på vilkår Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 7 1 Side 14 av 100

15 5 Serveringsloven 3. Bevilling 8. Krav til søknaden 9. Innhenting av uttalelser 11. Opplysnings- og meldeplikt 13. Kontroll 18. Suspensjon av bevilling 19. Tilbakekall av serveringsbevilling Side 15 av 100

16 22. Overdragelse av serveringssted 24. Bortfall av bevilling ved død 5. Krav om etablererprøve 9. Innhenting av uttalelser 10. Behandlingsfrist Tobakkskadeloven 5. Bevillingsperioden 7. Saksbehandlingsregler 8. Krav til vandel Bevilling for en enkelt anledning Side 16 av 100

17 9. Styrer og stedfortreder 10. Kontroll med salgsbevillinger 12. Overdragelse, død og konkurs 29. Tilsyn med tobakksforbudene Trudomssamfunnslova 19 Valgloven 2-3. Ansvar for å opprette og oppdatere manntall. Utsendelse av valgkort Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn Side 17 av 100

18 2-8. Underretning om endringer i manntallet 6-6. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 6-7. Offentliggjøring av godkjente valglister 7-1. Trykking av stemmesedler Prinsipper for opptelling av stemmesedler Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene Vilkårene for flertallsvalg Oppgaver til valgstatistikk Valgobservasjon Side 18 av 100

19 Barnehageloven 8 Kommunens ansvar 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Film- og videogramloven 2. Kommunal løyveordning Side 19 av 100

20 Folkebiblioteksloven 5 Personale 1. Målsetting 3. Lånesamarbeid, registrering m.v. Folkeregisterloven 13 Introduksjonsloven 19. Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Side 20 av 100

21 25 24 Kirkeloven 36 Konfirmasjonsopplæring. Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Kulturlova 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 5. Felles oppgåver Side 21 av 100

22 Opplæringslova 1-4. Forsøksverksemd 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 2-9. Ordensreglement og liknande Punktskriftopplæring m.m. Side 22 av 100

23 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne 4A-7. Skyss m.m. 4A-9. Bortvising 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen Side 23 av 100

24 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder 8-1. Skolen 9-1. Leiing 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell Side 24 av 100

25 4A-8. Rådgiving 4A-12. Tilpassa opplæring 9-1. Leiing 9-2. Rådgiving og skolebibliotek Kompetanseutvikling Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp 13-3b. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring Side 25 av 100

26 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod 13-7a. Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp Ansvarsomfang 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Kommunalt tilsyn med heimeopplæring Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Side 26 av 100

27 Pedagogisk konsulent Barnehageloven 12a Rett til plass i barnehage Pedagogisk konsulent 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Pedagogisk konsulent 16 Tilsyn Pedagogisk konsulent 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen Pedagogisk konsulent 12 a Rett til plass i barnehage Pedagogisk konsulent 13 Prioritet ved opptak Pedagogisk Side 27 av 100

28 konsulent Opplæringslova Ansvaret for skoleskyss m.m. Pedagogisk konsulent Rektor Opplæringslova 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa Rektor 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen Rektor Permisjon frå den pliktige opplæringa Rektor Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring Rektor 5-1. Rett til spesialundervisning Side 28 av 100

29 Rektor 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke Rektor 7-4. Reisefølgje og tilsyn Rektor 9a-2. Det fysiske miljøet Rektor 9a-3. Det psykososiale miljøet Rektor Politiattest Rektor Elevråd ved grunnskolar Rektor 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats Rektor Side 29 av 100

30 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa Rektor 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Rektor 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper Rektor 9-3. Utstyr Rektor 9-4. Lærebøker og andre læremiddel Rektor 9-6. Om reklame i skolen Rektor 9a-2. Det fysiske miljøet Rektor Side 30 av 100

31 9a-3. Det psykososiale miljøet Rektor 13-3d. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid Rektor NAV-leder Sosiale tjenester i NAV Sosiale tjenester i NAV NAV-leder Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Folkehelseloven 10 Meldeplikt og godkjenning Side 31 av 100

32 11 Helsekonsekvensutredning 12 Opplysningsplikt 13 Gransking 14 Retting 16 Stansing 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 7 Folkehelsetiltak Side 32 av 100

33 13 Gransking 26 Samarbeid mellom kommuner 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse 28 Beredskap 30 Internkontroll Folkeregisterloven 13 Folketrygdloven Fastlønnstilskott Side 33 av 100

34 6-4. Hjelpestønad omsorgstjenesteloven 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Side 34 av 100

35 10-6 Innledning til sak etter 10-2 og Overprøving i tingretten 11-1 Kommunens ansvar for utgifter 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Side 35 av 100

36 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner 4-1 Forsvarlighet Den enkelte driftsleder har ansvar for sitt område 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 5-1 Transport av behandlingspersonell 5-2 Beredskapsarbeid Driftsleder hjemmetjenestene har ansvar for transport av eget personell 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 5-4 Politiattest Driftsleder funksjonshemmede har ansvar for sitt område Side 36 av 100

37 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning 5-7 Registrering av meldinger 5-10 Journal- og informasjonssystemer 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler 8-1 Undervisning og praktisk opplæring 8-2 Videre- og etterutdanning 8-3 Forskning Side 37 av 100

38 9-1 Formål 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 10-6 Innledning til sak etter 10-2 og Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter Vederlag for helse- og omsorgstjeneste Eldre forskrifter mv. Side 38 av 100

39 Helsemessig og sosial beredskap 2-3. Varsel og rapportering 2-2. Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid 4-1. Tjenesteplikt og beordring 4-2. Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt Helsepersonelloven Helsepersonelloven 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet Side 39 av 100

40 Helseregisterloven 6. Behandlingsrettet helseregister 10. Særlig om plikt til å innrapportere data til statistikk Husleieloven Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Krisesenterlova 3. Individuell tilrettelegging av tilbod Side 40 av 100

41 4. Samordning av tenester 8. Internkontroll Matloven 23. Tilsyn og vedtak Pasient- og brukerrettighetsloven 6-1. Barns rett til helsekontroll 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Pasientskadeloven Side 41 av 100

42 7. Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helsetjenesten Pasientskadeloven Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse 3-2. Vedtak om tvungen observasjon 3-3. Vedtak om tvungent psykisk helsevern 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet 4-1. Individuell plan Side 42 av 100

43 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Smittevernloven 7-1. Kommunens oppgaver Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak 7-1. Kommunens oppgaver 7-2. Kommunelegens oppgaver Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap Side 43 av 100

44 Vedtaksteam omsorgstjenesteloven 3-6 Omsorgslønn Vedtaksteam 3-7 Boliger til vanskeligstilte Vedtaksteam Omsorgsboliger, trygdeboliger, tilrettelagte boliger 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse Vedtaksteam 7-1 Individuell plan Vedtaksteam Psykiatrien har eget vedtaksmøte 7-2 Koordinator Vedtaksteam Som hovedregel opprettes en tverrfaglig sammensatt ansvarsgruppe hvor en av deltakerne er koordinator Driftsleder hjemmetjenesten Helsepersonelloven Side 44 av 100

45 10 Informasjon til pasienter m.v. Driftsleder hjemmetjeneste n 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Driftsleder hjemmetjeneste n 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Driftsleder hjemmetjeneste n 33 Opplysninger til barneverntjenesten Driftsleder hjemmetjeneste n 39 Plikt til å føre journal Driftsleder hjemmetjeneste n 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Side 45 av 100

46 Driftsleder hjemmetjeneste n 43 Sletting av journalopplysninger Driftsleder hjemmetjeneste n Driftsleder hjemmetjeneste n 44 Journal på feil person Driftsleder hjemmetjeneste n Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Driftsleder hjemmetjeneste n Driftsleder sykehjem Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Side 46 av 100

47 Driftsleder sykehjem 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Driftsleder sykehjem 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Driftsleder sykehjem 33 Opplysninger til barneverntjenesten Driftsleder sykehjem 39 Plikt til å føre journal Driftsleder sykehjem 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Driftsleder sykehjem 43 Sletting av journalopplysninger Driftsleder Side 47 av 100

48 sykehjem 44 Journal på feil person Driftsleder sykehjem Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Driftsleder sykehjem Driftsleder tjenester til funksjonshemmede omsorgstjenesteloven 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Side 48 av 100

49 Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-11 Klage Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-3 Rett til medvirkning og informasjon Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-4 Krav til forebygging Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-7 Kommunens saksbehandling Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering Side 49 av 100

50 Driftsleder tjenester til funksjonshemme de Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 33 Opplysninger til barneverntjenesten Driftsleder tjenester til funksjonshemme de Side 50 av 100

51 39 Plikt til å føre journal Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Driftsleder tjenester til funksjonshemme de 44 Journal på feil person Driftsleder tjenester til funksjonshemme de Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Driftsleder tjenester til funksjonshemme de Kommunelege omsorgstjenesteloven 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Side 51 av 100

52 Kommunelege Helsepersonelloven 10 Informasjon til pasienter m.v. Kommunelege 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Kommunelege 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kommunelege 33 Opplysninger til barneverntjenesten Kommunelege 36 Melding om dødsfall Kommunelege 39 Plikt til å føre journal Kommunelege Side 52 av 100

53 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Kommunelege 43 Sletting av journalopplysninger Kommunelege 44 Journal på feil person Kommunelege Pasient- og brukerrettighetsloven 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Kommunelege Smittevernloven 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering Kommunelege 4-4. Transport av smittefarlig materiale Kommunelege 4-6. Gravferd og transport av lik Side 53 av 100

54 Kommunelege 4-7. Sykehusinfeksjoner Kommunelege Brann- og eksplosjonsvernloven 7 Tiltak ved store arrangementer 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 11 Brannvesenets oppgaver 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap 17 Tjenesteplikt i brannvesenet 31 Sentral tilsynsmyndighet Side 54 av 100

55 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver 37 Pålegg og forbud mot bruk 9 Etablering og drift av brannvesen 10 Dokumentasjon 13 Særskilte brannobjekter 15 Samarbeid mellom kommuner 16 Nødalarmeringssentral Side 55 av 100

56 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner 32 Lokal tilsynsmyndighet 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 12 Plikt til individuell tilrettelegging Domstolloven 25 Side 56 av 100

57 Dyrehelsepersonelloven Dyrehelsepersonelloven Eierseksjonsloven 7. Seksjoneringsbegjæring 8. Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringen 9. Seksjoneringsvedtak 12. Deling og sammenslåing av seksjoner 9. Seksjoneringsvedtak 11. Registrering og tinglysing 22. Rettslig rådighet Side 57 av 100

58 Flagging på kommunale bygningar I Folkeregisterloven 13 Forpaktingslova 4. Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen 7. Forpaktingstida 11. Skjønn ved tiltreding og fråtreding 1. Omfanget av lova Forurensingsloven 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver Side 58 av 100

59 49. Opplysningsplikt 50. Rett til gransking 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven 78. Straffansvar for forurensning 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall 35. Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v. 37. Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding 47. Bistandsplikt Side 59 av 100

60 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v. 2. Retningslinjer 24. Drift og vedlikehold av avløpsanlegg 26. Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. 29. Krav til anlegg for behandling av avfall 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 31. Håndtering av spesialavfall 35. Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v. Side 60 av 100

61 43. Kommunal og statlig beredskap 46. Aksjoner mot akutt forurensning 47. Bistandsplikt 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 7. Plikt til å unngå forurensning 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 18. Endring og omgjøring av tillatelse 20. Nedleggelse og driftsstans 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg Side 61 av 100

62 51. Pålegg om undersøkelse 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 52. Godkjenning av laboratorier og analysemetoder 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand 23. Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten) 84. (anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike) Friluftsloven 20. Uttalelse om tvilsspørsmål Side 62 av 100

63 40. Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. 22. Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver 24. Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage 35. Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag Geodataloven 4. Deltakende virksomheter 5. Offentlige geodatatjenester 6. Deling av geodata 8. Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata) Side 63 av 100

64 Hanndyrloven 4 Husleieloven Tjenestebolig Jordlova 11. Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar 19. Tilsyn 3. Handsaming av landbrukssaker 6. Arbeidsoppgåver 18. Føresegner om tilskot Side 64 av 100

65 Jordskifteloven 24 Kommuneloven 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Konsesjonsloven 17. (kontroll med at vilkår overholdes m.m.) Kulturminneloven 25. Meldeplikt for offentlige organer Lakse- og innlandsfiskloven 25. Organisering og drift av vassdrag, driftsplaner 23 Fiske på kommunal grunn Side 65 av 100

66 27. Pålegg om salg av fiskekort 28. Pålegg om fiskekulturtiltak Matrikkellova 5 Matrikkeleiningar 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 7 Krav om klarlagt grense før tinglysing av heimelsovergang 19 Avtale om eksisterande grense 20 Fastsetjing av samla fast eigedom 22 Generelt om føring av matrikkelen Side 66 av 100

67 23 Tildeling av matrikkelnummer 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg o.a. 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 42 Fjerning av fastmerke og signal 5a Matrikkelstyresmaktene 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev Side 67 av 100

68 29 Innsyn i matrikkelen 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, o.a. 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 39 Geodetisk grunnlag 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a. 14 Registrering av jordsameige 17 Klarlegging av eksisterande grense Mineralloven (Lov om erverv og utvinning av mineralressurser) 12 Prøveuttak Side 68 av 100

69 Motorferdsel i utmark og vassdrag 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven). Naturmangfoldloven 18. Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 54. Meldeplikt for skogbrukstiltak 55. Meldeplikt for jordbrukstiltak 56. Kunngjøring og klage Naturskadeloven Side 69 av 100

70 20 Plan- og bygningsloven 2-1. Kart og stedfestet informasjon 2-1. Kart og stedfestet informasjon 2-2. Kommunalt planregister 5-1. Medvirkning 5-2. Høring og offentlig ettersyn 8-3. Utarbeiding av regional plan Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning Side 70 av 100

71 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann Dispensasjonsvedtaket Midlertidig dispensasjon Forhåndskonferanse Søknad om tillatelse Nabovarsel Side 71 av 100

72 21-4. Behandling av søknaden i kommunen Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt Privatrettslige forhold Andre tidsfrister Bortfall av tillatelse Sluttkontroll og ferdigattest Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Ansvar i byggesaker Side 72 av 100

73 23-3. Omfang og varighet av ansvaret til ansvarlige foretak Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse Tilsynsplikt Tilsynets innhold Vannforsyning Avløp Tilknytning til eksisterende private anlegg Atkomst Side 73 av 100

74 27-5. Fjernvarmeanlegg Byggegrunn, miljøforhold mv Sikringstiltak ved byggearbeid mv Tiltak på nabogrunn Sikring ved gjerde Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv Sikring av basseng, brønn og dam Den ubebygde del av tomta. Fellesareal Visuelle kvaliteter Side 74 av 100

75 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Tekniske installasjoner og anlegg Undersøkelse på fast eiendom Overgangsbestemmelser til plandelen 1-1. Lovens formål 1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 5-3. Regionalt planforum Side 75 av 100

76 10-1. Kommunal planstrategi Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Oppstart av arbeid med kommuneplan Utarbeiding av planprogram Høring av planforslag Vedtak av kommuneplan Oppstart av reguleringsplanarbeid Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger Behandling av reguleringsplanforslag Side 76 av 100

77 Behandling av private reguleringsplanforslag Vedtak av reguleringsplan Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken Saksbehandling og offentlighet Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann Behandling av søknaden i kommunen Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Tilsynsplikt Side 77 av 100

78 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Undersøkelse på fast eiendom Tiltak på eksisterende byggverk Plikt til å forfølge ulovligheter Forhåndsvarsel Pålegg om retting og pålegg om stans Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning Tvangsmulkt Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Side 78 av 100

79 32-7. Tvangsfullbyrdelse Overtredelsesgebyr Samordning av sanksjoner 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse 26-1 Opprettelse og endring av eiendom Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll Side 79 av 100

80 30-3. Skilt- og reklameinnretninger Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk Pålegg om og forbud mot riving Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Skogbruksloven 5. Skogregistrering og skogbruksplan Side 80 av 100

81 6. Forynging og stell av skog 7. Vegbygging i skog 8. Hogst og måling 9. Førebyggjande tiltak 10. Tiltak etter skade på skog 11. Meldeplikt 15. Bruk av skogfondet 20. Tilsyn, kontroll og rapportering Side 81 av 100

82 23. Tvangsmulkt 6. Forynging og stell av skog 12. Vernskog Stadnamnloven 6. Nærmare om saksbehandlinga 6. Nærmare om saksbehandlinga 12. Stadnamnregister Vass- og avløpsanleggslova 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg Veglova 30 Side 82 av 100

83 Side 83 av 100

84 Side 84 av 100

85 57 Vegtrafikkloven Vegtrafikkloven 7. Særlige forbud mot trafikk Viltloven 37. Sammenslåing til felles viltområde 38. Sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt 40. Kontroll med betalt jegeravgift 48. Viltfondets og kommunens eiendomsrett Side 85 av 100

86 36. Almenhetens jaktadgang 38. Sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt 48. Viltfondets og kommunens eiendomsrett 16 Fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal) Økonomisjef Kommuneloven 49 Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Økonomisjef 50 Låneopptak Økonomisjef Pkt 9 Kompensasjon for merverdiavgift 6. Innsendelse av oppgave Økonomisjef Side 86 av 100

87 12. Regnskap og kontroll Økonomisjef Panteloven 6-1. Lovbestemt pant i fast eiendom Økonomisjef Vegtrafikkloven 38. Panterett og inndriving m.m. Økonomisjef i Rollag Bustøtteloven 7 Finansiering og organisering i Rollag Folketrygdloven Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven i Rollag Gjeldsordningsloven 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Side 87 av 100

88 i Rollag omsorgstjenesteloven 3-7 Boliger til vanskeligstilte i Rollag Se 15 i Sosiale tjenestter i NAV Husleieloven Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Rollag NAV-samarbeidet Introduksjonsloven 7. Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold i Rollag 13. Utbetaling i Rollag 16. Refusjon i ytelser fra folketrygden i Rollag 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap Side 88 av 100

89 i Rollag 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Rollag 3. Kommunens ansvar for introduksjonsprogram i Rollag 25 i Rollag 24 i Rollag NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten i Rollag Sosiale tjenester i NAV 3. Kommunens ansvar i Rollag Side 89 av 100

90 4. Krav til forsvarlighet i Rollag 5. Internkontroll i Rollag 6. Opplæring av kommunens personell i Rollag 7. Kommunens økonomiske ansvar i Rollag 12. Informasjon og generell forebyggende virksomhet i Rollag 13. Samarbeid med andre deler av forvaltningen i Rollag 14. Samarbeid med frivillige organisasjoner i Rollag Side 90 av 100

91 15. Boliger til vanskeligstilte i Rollag 16. Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand i Rollag 17. Opplysning, råd og veiledning i Rollag 18. Stønad til livsopphold i Rollag 19. Stønad i særlige tilfeller i Rollag 21. Stønadsformer i Rollag 22. Utbetaling av stønad i Rollag 23. Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger Side 91 av 100

92 i Rollag 25. Refusjon i underholdsbidrag i Rollag 26. Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. i Rollag 27. Midlertidig botilbud i Rollag 28. Rett til individuell plan i Rollag 31. Iverksetting av programmet i Rollag 32. Programmets varighet i Rollag 33. Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram Side 92 av 100

93 i Rollag 34. Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold i Rollag 35. Kvalifiseringsstønad i Rollag 36. Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet i Rollag 37. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv. i Rollag 38. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser i Rollag 39. Utbetaling av kvalifiseringsstønad i Rollag 40. Trekk i framtidige utbetalinger m.m. Side 93 av 100

94 i Rollag 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker i Rollag 43. Innhenting av opplysninger i Rollag 46. Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker i Rollag 49. Avgjørelse av tvister i Rollag i Nore og Uvdal Barnevernloven 2-1 Kommunens oppgaver i Nore og Uvdal 7-24 Rettslig prøving i Nore og Uvdal Side 94 av 100

95 8-4 Ansvaret for å reise sak i Nore og Uvdal 9-2 Foreldres underholdsplikt i Nore og Uvdal 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet i Nore og Uvdal 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet i Nore og Uvdal 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere i Nore og Uvdal 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda i Nore og Uvdal 8-3 Avgjørelse av tvister i Nore og Uvdal 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet Side 95 av 100

96 i Nore og Uvdal 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen i Nore og Uvdal 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan i Nore og Uvdal 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner i Nore og Uvdal 4-1. Hensynet til barnets beste i Nore og Uvdal 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser i Nore og Uvdal 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier i Nore og Uvdal 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak Side 96 av 100

97 i Nore og Uvdal 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner i Nore og Uvdal 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet i Nore og Uvdal 4-9. Foreløpige vedtak etter 4-8 i Nore og Uvdal Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse i Nore og Uvdal Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle i Nore og Uvdal Flytting av barnet i Nore og Uvdal Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted Side 97 av 100

98 i Nore og Uvdal 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon i Nore og Uvdal Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse i Nore og Uvdal Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon. i Nore og Uvdal Fosterhjem i Nore og Uvdal Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke i Nore og Uvdal Framgangsmåten ved vedtak etter 4-24 i Nore og Uvdal Tiltaksplan i Side 98 av 100

99 Nore og Uvdal Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel i Nore og Uvdal 4-2. Meldinger til barneverntjenesten i Nore og Uvdal Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel i Nore og Uvdal 6-4. Innhenting av opplysninger i Nore og Uvdal 6-7a. Tilbakemelding til melder i Nore og Uvdal 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak i Nore og Uvdal Barneverntjenestens innledning til sak i Nore og Uvdal Side 99 av 100

100 8-1. Oppholdskommunens ansvar i Nore og Uvdal 9-5. Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen i Nore og Uvdal Folketrygdloven Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven i Nore og Uvdal Side 100 av 100

Frogn kommune Rådmannen

Frogn kommune Rådmannen Frogn kommune Alkoholloven 1-7. Bevilling for salg og skjenking Kommunens myndighet i hht. andre ledd, vedrørende innhenting av opplysninger, delegeres til Kommunens myndighet i hht. tredje ledd, vedrørende

Detaljer

Rådmann Rådmann. Abortloven. Alkoholforskriften. Delegeringsreglement for Flesberg kommune Side 1 av Kommunestyret -> Rådmann

Rådmann Rådmann. Abortloven. Alkoholforskriften. Delegeringsreglement for Flesberg kommune Side 1 av Kommunestyret -> Rådmann Rådmann Rådmann Abortloven 2 Alkoholforskriften 5-2 5-3 5-5 5-6 6-1 6-2 6-3 7-3 9-1 9-2 9-3 9-4 Side 1 av 102 9-6 9-7 9-8 10-2 10-4 10-5 10-6 11-2 13-3 Føring av registeret 17-3 Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden

Detaljer

KF Delegeringsreglement

KF Delegeringsreglement Delegeringsreglementet Luster kommune elektronisk format. Under arbeid Informasjon frå Kommuneforlaget: KF Delegeringsreglement Å vedta et delegeringsreglement krever store ressurser av kommunen. Derfor

Detaljer

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Akvakulturloven 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur Alkoholloven 1 6. Bevillingsperioden Formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift 1 Formålet med lova Ikke hjemmel for forskrift 2 Geografisk verkeområde Ikke hjemmel for forskrift 3 Definisjonar 2 definisjoner (forskrift om emne gitt med hjemmel 4 Matrikkelen 2 Definisjoner 3 Innhold

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for...

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for... Forord Første utgave av denne boken ble utgitt i 1995. Frem til og med 4. utgave kom boken ut i serien Norsk Lovnøkkel. Siden forrige utgave, 5. utgave, er det foretatt flere endringer i loven. Det har

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Innkalling Administrasjonsutval. Sakliste

Innkalling Administrasjonsutval. Sakliste Møtestad: Globen, møterom 2. etasje Møtedato: 24.11.2016 Møtetid: 14.30 Innkalling Administrasjonsutval Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde - opplæringsloven Forskrift til oppl Annet Et forsvalig system etter oppl 13-10 annet ledd skal omfatte: Rett til vidergående opplæring Rett til grunnskole

Detaljer

Delegeringsreglement for Jondal kommune

Delegeringsreglement for Jondal kommune Jondal Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden Gje skjenkeløyve for einskildhøve. (Ruspolitisk plan) 1-7c. Styrer og stedfortreder 1-7e Krav ved bevilling etter 4-2 tredje ledd 1-7f Krav ved bevilling etter

Detaljer

1-7 skal lyde: 1-7 Følgende bestemmelser i plan- og bygningsloven gis tilsvarende anvendelse:

1-7 skal lyde: 1-7 Følgende bestemmelser i plan- og bygningsloven gis tilsvarende anvendelse: Deres referanse: Vår referanse: 2016/690-3-L42 Saksbehandler: Inger Marie Haukalid Dato: 08.07.2016 Forslag til endring av byggeforskrift for Longyearbyen Fastsatt av Longyearbyen lokalstyre 2016 med hjemmel

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

delegeringsreglement for frosta kommune

delegeringsreglement for frosta kommune delegeringsreglement for frosta kommune Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 26.02.2013, sak 16/13. 1. GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING Kommuneloven gir følgende adgang til delegering:

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra KOMMUNALT TILSYN GRUNNSKOLEN I FROLAND TILSYN KVALITETSSIKRING FOR GRUNNSKOLEN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Ansvarlig for planverk og revisjon: Kommuneleder

Detaljer

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven Speil - med henvisning til loven 1 Sentral matrikkelstyresmakt 5a Matrikkelstyresmaktene 2 Definisjoner 3 Definisjonar 4 Matrikkelen 5a Matrikkelstyresmaktene 3 Innhold i 4 Matrikkelen 4 Matrikkelsystemet

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2

FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2 FROGN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT DEL 2 Innhold Abortloven... 5 Adopsjonsloven... 5 Alkoholforskriften... 5 Alkoholloven... 8 Anskaffelsesloven... 12 Arbeidsmiljøloven... 13 Arkivlova... 13 Barnehageloven...

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Delegering fra direktør Kultur og byutvikling fl! Byanflkvaren

Delegering fra direktør Kultur og byutvikling fl! Byanflkvaren Delegering fra direktør Kultur og byutvikling fl! Byanflkvaren i Hjemmel, prinsipielt utgangspunkt og hensikt Dette reglementet er utformet med hjemmel i reglernent for delegering fra rådmannen til direktør

Detaljer

Flesberg kommune Kommunestyret

Flesberg kommune Kommunestyret Flesberg kommune Alkoholloven 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 3-3. Fastsettelse av antall

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

Administrativt delegasjonsreglement

Administrativt delegasjonsreglement Administrativt delegasjonsreglement Sør-Varanger kommune Administrativt delegasjonsreglement Vedtatt av rådmannen 01.05.16 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. PRINSIPPER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET...

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Ny bygningslov- Delegasjon til formannskap, drift og rådmann.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Ny bygningslov- Delegasjon til formannskap, drift og rådmann. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8848-2 Saksbehandler: Sturla Leirvik Saksframlegg Ny bygningslov- Delegasjon til formannskap, drift og rådmann. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse

Folkehelse. Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Folkehelse Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse Denne oversikten omfatter eksempler på helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 s 737 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.05.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 20:45 Fra saknr.: 22/14 Til saknr.: 31/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag.

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Vedlegg nr 2 030305 Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Kommunens oppgaver som forvaltningsmyndighet fremkommer i Lov om, sist

Detaljer

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) DATO: LOV-2011-06-24-30 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte

Detaljer

Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12

Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12 Politisk Delegeringsreglement for Løten kommune vedtatt 28.11.2012, K-sak 79/12 Utskrift fra KF Delegeringsreglement - forslag til myndighetsfordeling 1. KOMMUNESTYRET... 6 1.1. Alkoholloven... 6 1.2.

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven)

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) DATO: LOV-2008-06-27-71 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2009-07-01,

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av delegeringsreglementet:...3 Del

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes. Kommunale oppgaver etter særlov

Dosent Ingun Sletnes. Kommunale oppgaver etter særlov Dosent Ingun Sletnes Kommunale oppgaver etter særlov 12.1.2017 Oversikt Mange lovpålagte oppgaver Nye oppgaver til kommunene i kommunereformen forholdet til fylkeskommunale oppgaver Utvalg i dette emnet

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten

Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten Tvangshjemler Straffeloven: Nødrett og nødverge Helsepersonelloven 7, øyeblikkelig hjelp Vergemålsloven, fratakelse av den rettslige handleevne Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Skaderegistrering og bruk av skadedata

Skaderegistrering og bruk av skadedata Skaderegistrering og bruk av skadedata Seminar i 15. nov. 2012 Anders Smith, Helsedirektoratet Hjemmelsgrunnlag? Hva er hjemmelsgrunnlaget i helselovgivningen for å drive skadeforebyggende arbeid? Hva

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring!

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring! Taushetsplikten! Anne Kjersti Befring! Hvorfor taushetsplikt?! Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg

Detaljer

Rådmann. Delegeringsreglement for Kvinnherad kommune

Rådmann. Delegeringsreglement for Kvinnherad kommune Rådmann Generell ramme: Rådmannen sitt mynde - delegasjon. Rådmannen sine oppgåver og mynde går fram av Kommunelova 23. I medhald av Kommunelova 23 pkt. 4 delegerer kommunestyret mynde til rådmannen i

Detaljer

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER Innhold Del I INNLEDNING... 15 Kapittel 1 Hvorfor juss?... 17 Kapittel 2 Juss og førskolepedagogikk to sider av samme sak?... 22 Kapittel 3 Oversikt over bokens innhold og systematikk... 25 Del II JURIDISK

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT ETNE KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT ETNE KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT ETNE KOMMUNE Vedteke i K-sak 022/17, 23.05.2017 DELEGERINGAR TIL ORDFØRAR a) Ordførar får med heimel i komml. 9 nr. 5 mynde til å gjere vedtak og signere i saker som ikkje er av prinsipiell

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor?

Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor? Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor? Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Hvorfor problematisere at hjemlene

Detaljer

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( )

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( ) Besl.O.nr.64 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 64 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 9 (2002-2003) År 2003 den 11. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim

- Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven. Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim - Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasient- og brukerettighetsloven - Helsepersonelloven - Folkehelseloven Foreleser: Advokat Knut Erling Nyheim HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN (1) Loven trådte i kraft 1.

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET Delegasjonsreglement for Tromsø kommune ble vedtatt av kommunestyret 31. august 2005 i sak 93/05. Myndighet og oppgaver som er tillagt rådmannen på særlovsområdet videredelegeres

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer