Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 19. mai 2014

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Mars. 21. Lov nr. 7 om endr. i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Mars. 21. Lov nr. 8 om endr. i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Mars. 28. Lov nr. 9 om endr. i viltloven, naturmangfoldloven mv April 4. Lov nr. 10 om endr. i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) April 11. Lov nr. 11 om endr. i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) April 11. Lov nr. 12 om endr. i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) Mars 21. Delt ikrafts. av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (Nr. 305) Mars 21. Ikrafts. av lov 21. mars 2014 nr. 7 om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) (Nr. 306) Mars 28. Ikrafts. av lov 13. desember 2013 nr. 113 om endringer i ligningsloven del II (Nr. 355) Mars 28. Ikrafts. av lov 28. mars 2014 nr. 9 om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. (Nr. 371) April 4. Ikrafts. av lov 4. april 2014 nr. 10 om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) (Nr. 380) April 4. Deleg. av kongens myndighet til å gi forskrifter etter ligningsloven 3 14 til Finansdepartementet (Nr. 391) April 11. Ikrafts. av lov 11. april 2014 nr. 11 om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) (Nr. 413) Forskrifter 2013 Des. 11. Forskrift om frister for sensur av eksamen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (Nr. 1759) Mars 17. Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2014 (Nr. 294) Mars 21. Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet (Nr. 301) Mars 24. Forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62 N i 2014 (Nr. 329) Mars 25. Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (Nr. 332) Mars 26. Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (Nr. 333) Mars 19. Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2014 (Nr. 338) Mars 20. Midlertidig forskrift om politiattest ved opptak til høyere utdanning (Nr. 341) Mars 25. Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2014 (Nr. 345) Mars 25. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 346) Mars 25. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2014 (Nr. 348) Mars 27. Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2014 (Nr. 351) Mars 31. Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2014 (Nr. 372) Mars 31. Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 374) April 4. Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973 (Nr. 377)

3 April 7. Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES' statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2014 (Nr. 406) Endringsforskrifter 2013 Des. 31. Endr. i forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr (Nr. 1762) Mars 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 (Nr. 288) Mars 12. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 289) Mars 14. Endr. i forskrift om bruk av legemidler til dyr (Nr. 290) Mars 14. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 291) Mars 14. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2014 (Nr. 292) Mars 14. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 293) Mars 17. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 295) Mars 18. Endr. i utlendingsforskriften (gjennomføring av endringer i grenseforordningen) (Nr. 296) Mars 18. Endr. i liste over områder med sykdomsfri status for ILA (Nr. 297) Mars 19. Endr. i forskrift 4. oktober 2013 nr om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser hjemlet i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser som følge av ny departementsstruktur f.o.m. 1. januar 2014 (Nr. 298) Mars 18. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 302) Mars 20. Endr. i forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2014 (Nr. 303) Mars 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 304) Mars 21. Endr. i forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon (Nr. 307) Mars 21. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 308) Mars 6. Endr. i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag (Nr. 324) Mars 13. Endr. i forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll (Nr. 325) Mars 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 326) Mars 20. Endr. i utlendingsforskriften (gebyr for bestilling av nytt oppholdskort for utlendinger som er omfattet av EØS-regelverket) (Nr. 327) Mars 21. Endr. i utlendingsforskriften (gebyr for re-utstedelse av Schengenstandardisert oppholdskort mv.) (Nr. 328) Mars 24. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 330) Mars 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 331) Mars 28. Endr. i forskrift 15. desember 2006 nr om sanksjoner mot Nord-Korea (Nr. 335) Mars 28. Endr. i forskrifter om offentlige anskaffelser (Nr. 336) Mars 18. Endr. i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Ansgar Teologiske Høgskole (Nr. 337) Mars 20. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (Nr. 339) Mars 20. Endr. i forskrift om opptak til høyere utdanning (Nr. 340) Mars 21. Endr. i forskrift om lokale opptak ved Universitetet i Oslo (Nr. 343) Mars 25. Endr. i forskrift om såvarer og forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Nr. 344) Mars 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2014 (Nr. 347) Mars 26. Endr. i forskrift om forsikringsformidling (Nr. 349) Mars 26. Endr. i forskrift om tiltak vedr. Ukrainas integritet mv. (Nr. 350) Mars 28. Endr. i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning (Nr. 352) Mars 28. Endr. i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål (Nr. 353) Mars 28. Endr. i forskrift om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. (Nr. 354)

4 Mars 28. Endr. i forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften) (Nr. 356) Mars 12. Endr. i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (Nr. 365) Mars 27. Endr. i utlendingsforskriften (gjennomføring av endringsforordning til grenseforordningen) (Nr. 366) Mars 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2014 (Nr. 367) Mars 28. Endr. i forskrift om regulering av fiske etter kolmule i 2014 (Nr. 368) Mars 28. Endr. i forskrift om foreløpige kvoter i fisket etter kolmule i 2014 (Nr. 369) Mars 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 370) Mars 31. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (Nr. 373) Mars 31. Endr. i forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen (Nr. 375) Mars 31. Endr. i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) (Nr. 376) April 4. Endr. i verneforskrifter og i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard (Nr. 378) April 4. Endr. i forskrift 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon (Nr. 379) April 4. Endr. i forskrift 8. juni 2007 nr. 588 om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde (Nr. 381) Mars 31. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 382) Mars 31. Endr. i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova (Nr. 383) April 1. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 384) April 1. Endr. i forskrift om kvoter i fisket etter kolmule i 2014 (Nr. 385) April 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 386) April 3. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 387) April 3. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 388) April 3. Endr. i forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (Nr. 389) April 3. Endr. i forskrift om narkotika (Nr. 390) April 4. Endr. i forvaltningslovforskriften (Nr. 392) April 7. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 393) April 4. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 402) April 4. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 403) April 7. Endr. i forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) (Nr. 404) April 7. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 405) April 8. Endr. i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (Nr. 408) April 8. Endr. i forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. (Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift) (Nr. 409) April 8. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Nr. 410) April 8. Endr. i forskrift om et felles koordinert overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr (Nr. 411) April 9. Endr. i aromaforskriften (Nr. 412) April 11. Endr. i patentforskriften og legemiddelforskriften (Nr. 414) Diverse 2014 Mars 20. Opph. av forskrift om forbud mot fiske av makrellstørje (Nr. 299)

5 Mars 20. Endr. i instruks til Statens dyrehelsetilsyn distriktsveterinæren (grenseveterinæren) ved tilsyn og kontroll av levende dyr fra land utenfor EØS (Nr. 300) Mars 26. Vedtak om gebyrer for utpeking av Norge i internasjonale varemerkeregistreringer etter Madridprotokollen (Nr. 334) Mars 21. Endr. i mandat om forvaltningen av Statens obligasjonsfond (Nr. 342) Mars 25. Endr. i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Nr. 401) April 7. Opph. av forskrift til filosofisk doktorgrad ved Samisk høgskole (Nr. 407) Rettelser Nr. 3/2012 s. 464 (i forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)) Nr. 1/2014 s. 124 (i forskrift 21. januar 2014 nr. 39 om endring i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 21. mars. Lov nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 19. mai 2014 Nr mars. Lov nr Lov om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Prop.177 L ( ), Innst.111 L ( ), Lovvedtak 36 ( ). Stortingets første og andre gongs behandling hv. 13. og 25. februar Fremja av Helse- og omsorgsdepartementet. Kunngjort 21. mars 2014 kl Endring i følgjande lov: Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). I I lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. blir følgjande endring gjort: 1 nytt tredje ledd skal lyde: Kongen kan i forskrift bestemme hva som skal regnes som institusjon under den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. II 21. mars. Lov nr Lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Dok.nr.8:01 L ( ), Innst.114 L ( ), Lovvedtak 39 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 25. februar og 4. mars Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 21. mars 2014 kl Endringer i følgende lov: Lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger. I I lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger del I skal første ledd lyde: På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller by-, kommune- eller fylkesflagg som er godkjent av Kongen. Som offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. Endringen trer i kraft straks. II

7 28. mars. Lov nr Norsk Lovtidend 28. mars. Lov nr Lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. Prop.161 L ( ), Innst.113 L ( ), Lovvedtak 35 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 4. og 11. februar Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Kunngjort 28. mars 2014 kl Endringer i følgende lover: 1 Almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10 (Straffeloven). 2 Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). 3 Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). 4 Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). 5 Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). 6 Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). 7 Lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova). 8 Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven). 9 Lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven). 10 Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 11 Lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). 12 Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I I almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10 skal 152 b annet ledd nr. 2 lyde: (2) påfører betydelig skade på et område som er vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven 77, viltloven 7, svalbardmiljøloven kapittel III, lov om Jan Mayen 2 eller lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. 2, eller II I lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt gjøres følgende endringer: 20 tredje, fjerde og nytt femte ledd skal lyde: Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, med følgende unntak: a) åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert b) ettersøk av påskutt hjortevilt c) avliving av vilt som er fanget levende i felle Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b, har jegeren bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk. Departementet gir nærmere forskrifter om de skytevåpen og den ammunisjon som det skal være tillatt å bruke under jakt, og om hvordan våpen og ammunisjon skal oppbevares og medbringes under jakt. Videre kan departementet ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan også ved forskrift tillate at kunstig lys benyttes ved åtejakt på andre arter enn rødrev, ved ettersøk av andre arter enn hjortevilt og ved avliving av vilt i andre tilfeller enn nevnt i tredje ledd. 21 annet ledd skal lyde: Innen en avstand av 2 kilometer fra land, herunder holmer og skjær, er det forbudt å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Dette gjelder likevel ikke ved ettersøk av påskutt sjøfugl i sjø når fartøyets hastighet ikke overstiger 5 knop. Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest varsle politi og kommunen om bruk av motor under ettersøket. Fylkeskommunen kan for bestemte områder og tidsrom øke eller minske avstanden. III I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer: 2 31 første ledd bokstav c skal lyde: c. område og naturforekomst vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven 77, 9 13 åttende ledd skal lyde: Gevinst ved vern av skog i forbindelse med etablering eller utvidelse av verneområde etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven 77, er fritatt for skatteplikt. IV I lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann skal 20 første ledd bokstav c lyde:

8 28. mars. Lov nr Norsk Lovtidend c) må ha dispensasjon fra vernevedtak etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven 77, eller utføres som skjøtselstiltak etter naturmangfoldloven 47; V I lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold skal 9 tredje ledd lyde: En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder. VI I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff skal 240 annet ledd bokstav b lyde: b) påfører betydelig skade på område som er vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven 77, viltloven 7, svalbardmiljøloven kapittel III, lov om Jan Mayen 2 eller lov om Bouvet øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. 2. VII I lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk skal 2 annet ledd lyde: Lova gjeld sjølv om eit område er verna etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nemnt i naturmangfoldloven 77, eller i plan etter plan- og bygningslova er lagt ut til andre formål enn landbruk, så sant ikkje anna følgjer av verne- eller planvedtaket eller av forskrifter knytt til vedtaket. VIII I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke skal 19 lyde: 19. Nasjonalparker på Finnmarkseiendommens grunn Grunn som Finnmarkseiendommen eier, kan legges ut som nasjonalpark etter reglene i naturmangfoldloven kapittel V. Ved utformingen av bruksregler skal det legges vekt på at tradisjonell bruk kan videreføres. Finnmarkseiendommen og bruksrettshavere som berøres, kan kreve erstatning for økonomisk tap etter reglene i naturmangfoldloven 50. IX I lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift skal 23 annet ledd annet punktum lyde: Motorisert ferdsel eller flyging inn i område vernet i medhold av naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven 77, skal foregå i samsvar med fastsatte forskrifter om vern. X I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling gjøres følgende endringer: 14 1 første ledd skal lyde: Reglene i dette kapittel gjelder for tiltak etter annen lovgivning som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og for nærmere bestemte verneplaner etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven første ledd skal lyde: Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn med mindre den erverver eiendommen i medhold av Det samme gjelder hvis reguleringsplan medfører at eiendom som bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan drives regningssvarende. Ved regulering av naturvernområder etter loven her skal kommunen betale erstatning etter skjønn i samsvar med naturmangfoldloven 50 og 51. XI I lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner gjøres følgende endringer: 4 annet ledd skal lyde: I områder som er vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven 77, og områder som er regulert til spesialområde, for eksempel til naturvernformål, bevaring eller sikringsområde for drikkevann, eller områder som inngår i særskilte planer eller vedtak etter 7 første ledd nr. 3 og 4, gjelder de restriksjoner som følger av de konkrete verne- eller planvedtak i tillegg til loven. 11 tredje ledd skal lyde: Bestemmelsene om saksbehandling i naturmangfoldloven kapittel V gjelder for opprettelse av friluftslivsområder.

9 11. april. Lov nr Norsk Lovtidend XII I lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold gjøres følgende endringer: 14 første og annet ledd skal lyde: Tiltak etter loven her skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. Ved vedtak i medhold av denne loven som berører samiske interesser direkte, skal det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur. 15 første ledd skal lyde: Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. 47 femte ledd skal lyde: Beslutninger om å iverksette skjøtselstiltak etter første og andre ledd er ikke enkeltvedtak Nåværende femte ledd blir til nytt sjette ledd. 70 første ledd skal lyde: Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av loven medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal den ansvarlige treffe rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper. 77 første ledd annet punktum skal lyde: 47 og 48 gjelder også for eldre vernevedtak. XIII Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. 4. april. Lov nr Lov om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) Prop.180 L ( ), Innst.124 L ( ), Lovvedtak 38 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 25. februar og 4. mars Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 4. april 2014 kl Endringer i følgende lov: Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). I I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) gjøres følgende endringer: 78 fjerde ledd skal lyde: Dersom Utlendingsnemnda anser det som åpenbart at en anmodning om omgjøring av et enkeltvedtak ikke kan føre frem, skal det ikke gis en individualisert begrunnelse i nemndas svar. Dette gjelder ikke dersom særlige grunner tilsier at det gis en individualisert begrunnelse. 78 nåværende fjerde til sjette ledd blir femte til sjuende ledd. 78 nåværende sjuende ledd blir nytt åttende ledd og skal lyde: Kongen kan gi regler om nemndas arbeidsform og om den nærmere behandlingen av sakene og valg av avgjørelsesform, herunder hva som skal regnes som vesentlige tvilsspørsmål etter tredje ledd. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om formkrav til omgjøringsanmodninger, og om avvisning av omgjøringsanmodninger som ikke fyller slike formkrav. Kongen kan også gi nærmere regler om avvisning av omgjøringsanmodninger fra utlendinger som ikke har kjent oppholdssted. II Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser. 11. april. Lov nr Lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) Prop.45 L ( ), Innst.151 L ( ), Lovvedtak 45 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 1. og 8. april Fremmet av Utenriksdepartementet. Kunngjort 11. april 2014 kl

10 11. april. Lov nr Norsk Lovtidend Endring i følgende lov: Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven). I I lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) skal 1 første punktum lyde: Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov, med de endringer som følger av protokoll om justering av avtalen av 17. mars 1993, av EØS-utvidelsesavtalen av 14. oktober 2003, av EØS-utvidelsesavtalen for Bulgaria og Romania i 2007 og av EØS-utvidelsesavtalen for Kroatia av Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. II 11. april. Lov nr Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) Prop.188 L ( ), Innst.116 L ( ), Lovvedtak 43 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 20. og 25. mars Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 11. april 2014 kl Endringer i følgende lover: 1 Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven). 2 Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). 3 Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansiseringsvirksomhetsloven). 4 Lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven). 5 Lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet. 6 Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling. 7 Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven). 8 Lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven). I I lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) gjøres følgende endring: 7 første ledd nytt syvende punktum skal lyde: Taushetsplikt etter denne bestemmelsen og forvaltningslovens bestemmelser gjelder også for personer og institusjoner utenfor Finanstilsynet som mottar opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt fra Finanstilsynet. II I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) gjøres følgende endringer: 12 første ledd nytt annet punktum skal lyde: Taushetsplikt etter første punktum gjelder også for enhver som utfører tjeneste eller arbeid for departementet, Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Finanstilsynet når departementet, Etikkrådet eller Finanstilsynet mottar opplysninger som nevnt i første punktum. 12 annet ledd første og annet punktum skal lyde: Taushetsplikt etter foregående ledd og forvaltningslovens bestemmelser gjelder ikke overfor departementet, Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, Finanstilsynet, andre EØS-staters sentralbanker eller finanstilsynsmyndigheter, eller internasjonale organisasjoner som Norges Bank er medlem av eller samarbeider med. Utlevering av opplysninger underlagt taushetsplikt til internasjonale organisasjoner som Norges Bank er medlem av eller samarbeider med, kan bare skje dersom opplysningene underlegges en tilsvarende taushetsplikt hos organisasjonen som mottar opplysningene. 12 annet ledd nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum. III I lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansiseringsvirksomhetsloven) gjøres følgende endringer: Ny 2 12b skal lyde: 2 12b. Nemndbehandling av tvister Kongen kan ved forskrift bestemme at finansinstitusjoner skal være tilsluttet en klagenemnd som nevnt i finansavtaleloven 4 eller forsikringsavtaleloven 20 1.

11 11. april. Lov nr Norsk Lovtidend En finansinstitusjon skal, dersom den ikke følger en uttalelse fra en klagenemnd som nevnt i første ledd i tvist med en kunde som er forbruker, dekke egne og motpartens nødvendige sakskostnader ved domstolsbehandling i første instans av samme tvist mellom de samme partene. Første punktum gjelder tilsvarende for behandling i høyere rettsinstanser dersom finansinstitusjonen er den ankende part. Reglene i tvisteloven 10 5 om sakskostnader i småkravprosess kommer ikke til anvendelse ved beregning av nødvendige sakskostnader. Kongen kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i annet ledd. 4b 1 fjerde ledd skal lyde: Reglene i 2 12b gjelder tilsvarende for betalingsforetak og filialer av utenlandske foretak som nevnt i annet ledd. 4c 3 første ledd skal lyde: Reglene i 2 2 til 2 5, 2 12b, 3 2, 3 6 samt 3 8 til 3 15 og 4b 4 gjelder tilsvarende for e pengeforetak. IV I lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) gjøres følgende endringer: Kapittel 8 overskriften skal lyde: Kapittel 8. Taushetsplikt og innsynsrett mv. Ny 8 3 skal lyde: 8 3. Opplysninger til bruk for forskning Finanstilsynet kan bestemme at et verdipapirregister kan gi opplysninger til bruk for forskning uten hinder av taushetsplikt etter 8 1, når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser. Til vedtak som nevnt i første ledd kan det stilles vilkår om blant annet hvem som skal ha ansvar for opplysningene, og hvem som skal ha tilgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om sletting av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysninger for øvrig. Begjæring om dispensasjon fra taushetsplikten i medhold av første ledd skal sendes verdipapirregisteret, som skal gi en tilrådning i saken til Finanstilsynet. Kongen kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i paragrafen her. Ny 8 4 skal lyde: 8 4. Forskeres taushetsplikt Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med forskning som et verdipapirregister i medhold av 8 3 første ledd har gitt opplysninger underlagt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til disse opplysningene. Opplysningene kan bare brukes til forskning og i samsvar med opplyst formål og de vilkår som måtte være fastsatt etter 8 3 annet ledd. Taushetsplikten er ikke til hinder for 1) at opplysningene gjøres kjent for dem som opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, 2) at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at de gis i statistisk form, eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte. Verdipapirregisteret skal før utlevering av opplysningene gjøre mottakerne av opplysningene kjent med taushetsplikten og straffebestemmelsen i 10 4 annet punktum. Verdipapirregisteret kan kreve skriftlig erklæring om at mottakerne av opplysningene kjenner og vil overholde reglene. Kongen kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i paragrafen her. Nåværende 8 3 blir ny 8 5. Nåværende 8 4 blir ny nytt annet punktum skal lyde: På samme måte straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 8 4 om taushetsplikt eller vilkår etter 8 3 annet ledd, eller forskrifter gitt med hjemmel i 8 3 eller 8 4, eller som medvirker til slik overtredelse. V I lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet gjøres følgende endringer: 6 overskriften skal lyde: Forholdet til annen lovgivning, taushetsplikt mv.

12 11. april. Lov nr Norsk Lovtidend 6 første ledd skal lyde: Forvaltningsloven gjelder ikke for Folketrygdfondet. Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet gjelder likevel for Folketrygdfondets tillitsvalgte, ansatte og andre som utfører tjenester eller arbeid for Folketrygdfondet. 6 nytt annet ledd skal lyde: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Folketrygdfondet, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om Folketrygdfondets eller andres forretningsmessige forhold eller om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder ikke overfor departementet. Tilsvarende taushetsplikt som følger av første punktum, gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for departementet. Forvaltningsloven 13 annet og tredje ledd og 13 a til 13 e får anvendelse. Nåværende 6 annet ledd blir nytt tredje ledd. VI I lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer: 3 2 skal lyde: 3 2. Forvaltning og behandling av klientmidler (1) Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, jf. 2 1, skal holde klientmidler adskilt fra egne midler og andre midler som ikke tilhører klienter. (2) Klientmidler tilhører den som har innbetalt eller overlevert disse til foretaket eller advokaten, inntil de er brukt på den måten som er avtalt. (3) Kreditorer kan kun søke dekning i kjøpesummen som er oppbevart i henhold til første ledd dersom beløpet tilhører debitor på beslagstiden, jf. dekningsloven 2 2, og betingelsene for frigivelse som gjelder mellom partene i handelen, er oppfylt. (4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om behandling av klientmidler. 6 9 nytt tredje ledd skal lyde: (3) Oppdragstakere som forestår oppgjør, skal sørge for at kjøperen har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen disponeres på vegne av selgeren. Departementet kan gi nærmere regler i forskrift om gjennomføring av det økonomiske oppgjøret, herunder unntak fra regelen i første punktum. VII I lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) gjøres følgende endringer: 8 1 første og annet ledd skal lyde: (1) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder ansatte i: 1. verdipapirforetak og deres tilknyttede agenter, 2. forvaltningsselskaper for verdipapirfond, 3. finansinstitusjoner, 4. foretak som inngår i finanskonsern med unntak av eiendomsmeglingsselskaper og inkassoselskaper, 5. pensjonskasser og 6. Innovasjon Norge, Statens nærings- og utviklingsfond, Husbanken, Folketrygdfondet og Norges Bank, som normalt har innsyn i eller arbeider med investeringstjenester eller forvaltning av finansielle instrumenter for foretaket eller foretakets kunders regning. (2) Departementet kan i forskrift bestemme at bestemmelsene i dette kapittel skal gjelde for andre ansatte som arbeider med forvaltningen av offentlige midler og ansatte i offentlige institusjoner som driver finansieringsvirksomhet, enn de som er nevnt i første ledd nr første ledd første punktum skal lyde: Ansatte i foretak som nevnt i 8 1 første ledd nr. 2 til 6, kan ikke ved handel for egen regning benytte verdipapirforetak som regelmessig yter investeringstjenester av vesentlig omfang overfor arbeidsgiverforetaket. Ny 10 16a skal lyde: 10 16a. Nemndbehandling av tvister Finansieringsvirksomhetsloven 2 12b gjelder tilsvarende for verdipapirforetak. VIII I lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) gjøres følgende endringer: 1 2 første ledd nr. 9 underpunkt nr. 4 skal lyde:

13 31. des. Nr Norsk Lovtidend 4. selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5 har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven 1 3 annet ledd eller selskapsloven 1 2 annet ledd, eller selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5 har eller kontrollerer minst 20 prosent av stemmerettighetene eller selskapets kapital, og 2 13 nytt tredje ledd skal lyde: (3) Finansieringsvirksomhetsloven 2 12b gjelder tilsvarende for forvaltningsselskap første ledd skal lyde: (1) Forvaltningsselskapet skal føre et andelseierregister der andelseierne er angitt med navn, fødselsdato eller organisasjonsnummer, adresse og nummer på andelene. 5 6 første ledd nr. 1 skal lyde: 1. at fusjonen er gjennomført i tråd med de prinsippene som er fastsatt i fusjonsavtalen for verdsetting av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser, jf. 5 3 annet ledd nr. 4, 6 18 femte ledd skal lyde: (5) Departementet kan gi forskrift om avtalen, interne forretningsregler og koordineringstiltak etter tredje ledd. 7 2 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde: Finanstilsynet kan samtykke til at spesialfond fraviker bestemmelsen i 6 9. IX Ikrafttredelse og overgangsregler 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. 2. Departementet kan fastsette overgangsregler. 11. des. Nr Forskrift om frister for sensur av eksamen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 11. desember 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 9 fjerde ledd annet punktum. Kunngjort 25. mars 2014 kl Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige sensurfrist, slik: a) For eksamener innenfor mastergradsstudiet i rettsvitenskap, med unntak av mastergradsoppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret, utvides fristen med fire uker. b) For mastergradsoppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen. 2. Reglene gjelder til og med 31. desember Forskriften trer i kraft 1. januar Samtidig oppheves forskrift 29. august om frister for sensur av eksamen ved det juridiske fakultet. 1 Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend (Lovdatas anm.). 31. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 31. desember 2013 med hjemmel i lov 12. mai nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr om pristilskudd i landbrukssektoren 7, 8 og 14 og jordbruksavtale ( ). Kunngjort 4. april 2014 kl I I forskrift 14. mars 2013 nr. 282 om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr gjøres følgende endring: 1 skal nå lyde: 1. Satser for frakttilskudd Det kan gis frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr. Satsene for frakttilskudd per tonn kraftfôr fordelt etter hvilken kommune kraftfôret er levert er: Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin Østfold 101 Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad 0 0 0

14 31. des. Nr Norsk Lovtidend Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin 111 Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Akershus/Oslo 211 Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Hedmark 402 Kongsvinger Hamar Ringsaker Løten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Åsnes Våler Elverum Trysil Åmot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal

15 31. des. Nr Norsk Lovtidend Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin 441 Os Oppland 501 Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Nord-Fron Sel Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal Østre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Buskerud 602 Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Vestfold 701 Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re 0 0 0

16 31. des. Nr Norsk Lovtidend Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin 719 Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Telemark 805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Aust Agder 901 Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Vest Agder 1001 Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Rogaland 1101 Eigersund Sandnes Stavanger 0 0 0

17 31. des. Nr Norsk Lovtidend Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin 1106 Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Hordaland 1201 Bergen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Sogn og Fjordane 1401 Flora Gulen

18 31. des. Nr Norsk Lovtidend Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin 1412 Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Møre og Romsdal 1502 Molde Ålesund Kristiansund Vanylven Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla

19 31. des. Nr Norsk Lovtidend Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin 1576 Aure Sør-Trøndelag 1601 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal Nord-Trøndelag 1702 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Nordland 1804 Bodø Narvik Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy

20 31. des. Nr Norsk Lovtidend Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin 1820 Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Flakstad Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Moskenes Troms 1902 Tromsø Harstad Kvæfjord Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gáivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa

21 12. mars Nr Norsk Lovtidend Fraktsatser kr pr. tonn pr. fôrslag Kommunenummer Kommunenavn Storfe Fjørfe Svin 1943 Kvænangen Finnmark 2002 Vardø Vadsø Hammerfest Guovdageaidnu Kautokeino 2012 Alta Loppa Hasvik Kvalsund Måsøy Nordkapp Porsanger Porsángu Porsanki 2021 Kárásjohka Karasjok 2022 Lebesby Gamvik Berlevåg Deatnu Tana Unjárga Nesseby Båtsfjord Sør-Varanger Endringen trer i kraft den 1. januar II 3. mars Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 3. mars 2014 med hjemmel i forskrift 18. desember 2013 nr om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i Kunngjort 21. mars 2014 kl I I forskrift 18. desember 2013 nr om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 gjøres følgende endring: 13 fjerde ledd (nytt) skal lyde: Siste frist for utseiling for fartøy i trål- og kystgruppen er 9. mars kl Denne forskrift trer i kraft straks. II 12. mars Nr Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. mars 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Kunngjort 21. mars 2014 kl I I forskrift 19. november 1999 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer: FSFIN første til åttende ledd skal lyde: Tilordning av inntekter og kostnader ved beregningen av maksimalt kreditfradrag Ved beregningen av det maksimale kreditfradraget etter skatteloven anvendes følgende fremgangsmåte: