* Lødingen kommune " " 2"57 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* Lødingen kommune " " 2"57 9"

Transkript

1 * Lødingen kommune " " 2"57 9 Deres ref. 2014/3125 Enhet Saksbehandler TomRogerHanssen Arkivkode FA-V1O Samfunn Dato PPU ju.,?<',~' ' " Fylkesmanneni Nordland I. _, StatensHus ' 8002 BODØ Rapport etter forvaltningskontroll - Lødingen kommune Viser til rapport etter forvaltningskontroll, mottatt her 2. juli I brevet blir det anmodet om å redegjøre for tiltak som er satt i verk for å rette avvik i henhold til forvaltningskontrollen. I følge rapporten er det registrert 4 ulike avvik og 2 merknader, disse er som følger; Avvik 1. Delegeringsreglement fra kommunestyret til rådmann er ikke oppdatert. Mangelfull oppfølging av avvik etter stedlig kontroll. Varselmelding i inputkontrollen blir ikke fulgt opp iwespa. Et foretak mangler godkjenning av kommunen for leieavtaler for tilstrekkelig spredeareal for spredning av husdyrgjødsel. Redegjørelse avvik; 1. Vedlagt følger kopi av KS-sak 067/14 - Delegeringsreglement. Protokollen fra kommunestyrets møte torsdag 30. oktober er ikke signert. Legger allikevel med saken som en bekreftelse på at det arbeides med nytt delegeringsreglement. Komplett delegeringsreglement sendes FMNO når protokollen er bekreftet 2. Avdeling Samfunn har prosedyrebeskrivelser for behandling av søknad om produksjonstilskudd, disse skal følges. Bakgrunnen for at avdelingen ikke fulgte opp om kvittering fra foretak er sannsynligvis at foretaket hadde solgt mer grovfor og ikke mindre. Tilfellet tas til etterretning for ettertiden. 3. Varselmeldingen angående utegangersau. Lødingen kommune kjenner foretaket og vet at dyr fores samt at dyra har tilgang til skjul ute på beiter samt tilgang til driftsbygning. Varselmeldingen ble allikevel ikke fulgt opp i henhold til prosedyrebeskrivelsene, dette er tatt til etterretning og vil bli fulgt opp framover. 4. Lødingen kommune sender som vedlegg til denne saken enkeltvedtak med kommunal godkjenning av leieareal for gjeldende foretak. Merknader 1. Foreligger ingen risikobasert kartlegging eller plan for risikobasert kontroll. Postadr.: Telefon: O0 E post: Postboks 83 Telefaks: Org.nr: Lødingen 12/157 Side 1

2 2. Telefonsamtaler som omhandler sak, blir notert på utskrevet søknad og lagret i perm, underskrevet og stemplet, men ikke alltid registrert i kommentarfeltet i wespa. Redegjørelse merknader; 1. Uttrekk av foretak til stedlig kontroll har skjedd gjennom uttrekk fra preutfylt liste med foretak. Lødingen kommune vil fra kommende søknadsomganger dokumentere uttrekk til kontroll ut fra føringer gitt i rundskriv, lokal kunnskap samt ulike produksjoner. Dette betyr større fokus på foretak som endrer produksjoner, nye ordninger, flere forskjellige produksjoner. 2. For kommende søknadsomganger vil samtlige endringer i søknad bli registrert i kommentarfeltet i wespa, dette står også i prosedyrebeskrivelse for behandling av søknaden - merknaden tatt til etterretning. Med hilsen <1 i i "^ // V» Tom Roge, Hanssen AvdelingslederSamfunn Vedlegg: - kopi av KS-sak 067/14 samt forslag til delegeringsreglement - kopi av enkeltvedtak, leie av spredeareal 12/157 Side 2

3 Lødingen kommune Enhet utvikling Samfunn Vestbygd Hønseri ANS v/ Even Falch Haugland 8412 VESTBYGD Melding om vedtak Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Arkivkode Dato 14/671-3 Tom Roger Hanssen GNR/BNR Søknad om godkjenning av spredeareal - innvilget som omsøkt Vedlagt følger vedtak i delegert sak 174/14 av /\ \./ Med hilsen ( L 'L ~ l (-._ Tom Roge L) Avdelingsl/der Samfunn Kopi til: FylkesmanneniNordland Landbruksavdelingen 8002 BODØ Postadr.: Telefon: Bankgiro: E post: Postboks 83 Telefaks: Orgnr: Lødingen

4 i Lødingen kommune AW GNR/BNR_ Saksmappe: 14/671 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Dato: Søknad om godkjenning av spredeareal - Vestbygd Hønseri i Lødingen kommune Saksnr. Utvalg Møtedato 174/14 Enhet utvikling delegert Saksdokument: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Even Haugland Spredeareal. Vedtak Lødingen kommune godkjenner i henhold til søknad 898 daa fulldyrka areal som spredeareal for Vestbygd Hønseri ANS. Vedtaket er fattet i medhold av «Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav».

5 Bakgrunn: Lødingen kommune har mottatt søknad om godkjenning av 898 daa. fulldyrka jord som spredeareal for Iandbruksforetaket Vestbygd Hønseri ANS. Beskrivelse: Foretaket har sin produksjon på eiendommen Nyheim Gnr. 13, Bnr. 3 i Lødingen kommune. Her drives oppal av livkyllinger og eggproduksjon med verpehøns. Årlig gjennomsnittlig produksjon er på livkyllinger og verpehøns. Foretaket har ikke eget spredeareal og er således avhengig av leieavtaler på andre landbrukseiendommer for å tilfredsstille forskriftens krav til spredeareal. Krav til spredeareal framkommer av forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav. Forskriftens formål er blant annet å forebygge forurensing, helsemessige og hygeniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer samt å legge til rette for at disse produktene kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold. Vestbygd Hønseri Ans har leieavtale med 6 ulike foretak i sitt nærområde, dette gjelder Gnr/Bnr. 11/2 13/1 14/9-14/4,5,6 15/7-16/3,6 og 17/ 3. Samtlige kontrakter om leie av spredeareal gjelder for perioden , tilsammen 898 daa fulldyrka jord. Kravet til spredeareal er beskrevet i vedlegg 2 i forskriften, oversikt over antall dyr pr gjødseldyrenhet (GDE). Tabellen angir kravet til spredeareal for verpehøns til 100 høner pr GDE i kategori ll (for tilsatt fytase). For livkyllinger er kravet 690 kyllinger pr GDE i kategori ll (for tilsatt fytase) Lødingen kommune legger til grunn dyretallet de 3 siste år for beregningen. - Verpehøns: 6.289/100x4 = 252 daa - LivkvllinècLer: /690x4 = 638 daa Krav til spredeareal = 890 daa. Vurdering: Søker benytter for tilsatt fytase i alle produksjoner. Dette er for som reduserer utskilt mengde fosfor med 25 %. Sett i forhold til dette er vurderer Lødingen kommune kravet til spredeareal etter kategori ll i vedlegg 2 til forskriften. Dette vil si at kommunen har lagt til grunn 100 verpehøns pr. GDE og 690 livkyllinger pr. GDE ved beregning av arealbehov. Som vedlegg til søknaden har søker levert 6 leieavtaler på langtidskontrakt, alle gjelder leie av fulldyrka jord, til sammen 898 daa. Leieavtalene er inngått på landbrukseiendommer i foretakets nærområde. Lødingen kommune oppfatter søknaden å være kurant og i henhold til forskriftens bestemmelser om spredeareal, på denne bakgrunn innvilges søknaden som omsøkt.

6 Konklusjon: Søknaden er i tråd med Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav og krav til spredeareal. Lødingen kommune godkjenner søknaden med til sammen 898 daa fulldyrka jord på de eiendommene som er nevnt under beskrivelse av saken.

7 ålødingen kommune Arkiv; FE- Saksmappe: 12/409 Saksbehandler: Tone Larsen Saksordfører: Frode Staursel Dato: Delegeringsreglement for politisk delegering for formannskap, driftsutvalg, adm.utvalg, planutvalg, ordfører. Saksnr. Utvalg Møtedato 003/14 Driftsutvalg /14 Administrasjonsutvalget /14 Driftsutvalg /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Klageadgang Nei Unntatt offentlighet Nei Hjemmel: Hjemmel: Åpent møte Innstilling: Lødingen kommunes driftsutvalg legger forslag til Delegeringsreglement, datert 3. oktober 2014, fram til formannskapet og kommunestyret for videre behandling DRll=TsuTvALG Behandling i møtet: Utvalget besluttet at saken legges fram for formannskapet slik den er. Leder i Driftsutvalget får mandat til å legge innstillingen fram for formannskapet. DRI-004/14 Vedtak:

8 i Leder i Driftsutvalget får mandat til å legge innstillingen fram for formannskapet ADMINISTRASJONSUTVALGET Behandling i møtet: Forslag fra Bjørn Hegstad (V): Alternativ til innstillingen: «Nytt delegeringsreglement vedtas ikke. Driftsutvalget legges ned_» Votering: Forslaget fra Bjørn Hegstad fikk 4 stemmer. Innstillingen fikk 2 stemmer. ADM-024/14 Administrasjonsutvalgets innstilling: Nytt delegeringsreglement vedtas ikke. Driftsutvalget legges ned FORMANNSKAPET Behandling i møtet: Forslag fra ordfører Anita H Marthinussen (H): «Som rådmannens opprinnelige innstilling» Votering: Administrasjonsutvalgets forslag. innstilling fikk 3 stemmer mot 2 stemmer for ordførerens FS-079/14 Formannskapets innstilling: Nytt delegeringsreglement vedtas ikke. Driftsutvalget legges ned. Lødingen, den 3. november 2014

9 1 Tone Larsen rådmann

10 Bakgrunn: Lødingen kommunestyre vedtok i sak 14/12 å opprette Driftsutvalg. I kommunestyresak 7/14 ble det valgt representanter til utvalget og disse ble gitt i oppgave å legge fram forslag til nytt delegeringsreglement for Lødingen kommune l Driftsutvalgets møte , ble det lagt vekt på myndighetsfordeling mellom formannskapet, planutvalget og driftsutvalget, samt utforming/lesbarhet av reglementet. Driftsutvalget tok stilling til de 45 mest anvendte lovene som Lødingen kommune behandler i henhold til. Delegeringen i vedlagt forslag til reglement inneholder ca 130 lover. Utvalget behandlet 1. gangs forslag til delegeringsreglement i møte i og fattet slikt vedtak ; DRI-003/14: Driftsutvalget sender forslag til delegeringsreglement tilbake til administrasjonen med følgende kommentarer: 1. Vedr. personal (tilsettinger og forhandlinger) Som i dag, men det vurderes om hvorvidt pol. representanter, f.eks. ordfører og opposisjonsleder, skal delta i tilsettingen av enhetsledere. 2. Planutvalgets tidligere myndighet tillegges Formannskapet. Dvs. at Planutvalget nedlegges og planmyndigheten tillegges Formannskapet. 3. Administrasjonsutvalget innstiller direkte til Kommunestyret. 4. Valgnemnda fremmer som i dag sine forslag til Formannskapet som innstiller til Kommunestyret. Kommunestyret skal ta stilling til hvordan de ønsker valgnemndas sammensetning og funksjon. Det må videre avklares hvordan saksbehandlingen og sekretariatsfunksjonen skal ivaretas. 5. Det må presiseres nærmere hva som menes med «prinsipielle» kontra «ikke prinsipielle» 6. Vedr. salgs-/skjenke etter alkoholloven. Driftsutvalget tillegges bevillingsmyndighet i etter alkoholloven. Omfanget vurderes nærmere. 7. Når Driftsutvalgets endringer er innarbeidet, sendes forslaget på høring i Administrasjonsutvalget, fagforeningene og administrasjonen. 8. Lødingen kommune arbeider i ulike samarbeidsmodeller for å løse lovpålagte oppgaver. Delegasjoner som er vedtatt for slikt samarbeid, innarbeides i reglementet før sluttbehandling. 9. Etter høringsfasen får Driftsutvalget forelagt til behandling nytt forslag til reglement. Reglementet har vært på høring fram til 26. september. Det resulterte i små justeringer. Reglementet som Driftsutvalget fikk seg forelagt, inneholdt, som et arbeidsredskap, også rådmannens videredelegering i administrasjonen. Dette er i ny versjon fjernet.

11 Beskrivelse: Tidligere utredning i saken: Delegeringsreglement skal regulere myndighetsutøvelse mellom folkevalgte organ og mellom folkevalgte og administrasjonen. Reglementet skal vise hvem som har myndighet til å fatte avgjørelser etter ulike lovverk. Oppdatering av dagens reglement er særlig aktualisert gjennom opprettelsen av nytt folkevalgt utvalg; driftsutvalget. Kommuneloven sier at slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle hvor ikke annet følger av lov. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkelt eller i typer av som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet I kommunestyrets sak 14/12 ble det gitt Driftsutvalget oppgaver slik: Driftsutvalget skal være kommunens faste utvalg på driftsoppgaver innenfor kommunal tjenesteyting på områdene; - Barnehage/skole/SF O - Kultur - Helse og Omsorg - Flyktninger og integrering - Kommunaltekniske oppgaver - ADHOC og utredninger - Havnestyre Generell myndighet: Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatte planer og budsjett Innenfor sitt ansvarsområde gir driftsutvalget innstilling overfor kommunestyret dersom organet ikke har avgjørelsesmyndighet. / som har med budsjett, økonomiplan, tiltak med økonomiske konsekvenser ut over tildelt ramme, planer og strategier, skal driftsutvalget fremme innstilling til kommunestyret gjennom formannskapet. Driftsutvalget skal ha jevnlig kontakt med kommunens brukerråd slik som eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, ungdomsråd og fore/dreutvalget ved skolene. Arbeidsdeling mellom driftsutvalget og formannskapet: Dersom det oppstår spørsmål om arbeidsdelingen me//om driftsutvalget og formannskapet skal lederen av driftsutvalget og lederen i formannskapet avklare dette. Dersom de ikke finner en løsning, drøftes dette med opposisjonsleder før saken eventuelt fremmes for kommunestyret. Vurdering: Administrasjonen har vurdert delegeringsreglementet til 3 andre kommuner som også har opprettet driftsutvalg. Også der var intensjonen at driftsutvalget arbeider med standard, omfang, kvalitet på kommunens tjenester med fokus på tjenesteutvikling. Kommunen er betydelig større enn Lødingen kommune. Disse kommunene har ikke planutvalg. Planmyndigheten er løst på ulikt vis: f.eks: I Sortland kommune er formannskapet planmyndigheten, Fauske kommune har et plan- og utviklingsutvalg og Oppdal kommune har et bygningsråd. Disse har også driftsutvalg. Disse 3 kommunenes delegasjoner er beskrevet i vedlagt notat.

12 Hovedsakelig er endringer fra dagens reglement i Lødingen kommune slik : 'f Oppdatering av dagens reglement når det gjelder Iovtitler Endring av delegasjon med bakgrunn i opprettelse av driftsutvalg (arbeidsfordeling formannskap-driftsutvalg) r Det foreslås at administrasjonsutvalget består r Det foreslås at planmyndigheten tillegges formannskapet og eget planutvalg utgår. alternativt dersom planutvalg skal bestå; se neste punkt om direkte linje mellom planutvalg og kommunestyre. r Endring av beslutningsmyndighet og innstillingsmyndighet i til kommunestyre for adm utvalg og nyopprettet driftsutvalg, næringsstyret og evt planutvalg (valgnemnda kan også inngå her). Det foreslås at utvalgene innstiller direkte til kommunestyre, uten at saken først legges fram for formannskapet, som tidligere. Foruten slike som er nevnt i k-styrets sak 14/12, hvor driftsutvalget gir uttalelse til formannskapet. Det er ikke lagt opp til at valgnemnda innstiller direkte til kommunestyret, men det bør diskuteres. Lovverk som omhandler valg av representanter er merket med (v). Det vil i så fall være innstilling på valg av representant som da delegeres valgnemnda, ikke loven i sin helhet. r Det foreslås at Ordfører beslutter om kommunen skal gi uttalelse når kommunen mottar høringsuttalelser. (perioden er det kommet 58 slike henvendelser fra direktorat, departement, regionale myndigheter og nabokommuner). Uttalelse gis enten administrativt eller i det politiske utvalget som har delegert myndighetsområdet. Prinsippene som er laqt til qrunn iforslaqet til reglement: Lovverk som henger sammen De lovverk som naturlig henger sammen når det gjelder plan- og bygningsoppgaver, er alle satt til formannskapet (jord, jordskifte, skogbruk, matrikkel, plan- og bygning, forpaktning, geodata, eierseksjonering, naturmangfold, beite, konsesjon, vassressurs, laks og innlandsfiske, motorferdsel, oreigning, reindrift). Administrasjonen har kommet fram til at det er uheldig å splitte myndighetsutøvelsen innenfor disse lovene. De lovverk som naturlig henger sammen når det beredskap og risiko, smittevern er alle satt til formannskapet. De lovverk som innehar valg av representanter er satt til formannskapet. Det må drøftes om dette i stedet skal ilegges driftsutvalget eller at valgnemnda innstiller direkte til kommunestyret. Se lovverk merket (v).

13 De lover som gjelder økonomiske forhold, er enten lagt til formannskap eller delegert direkte til rådmann (måten å føre regnskap på, innkreving skatt, finansiering av vedtatte lån, utbetaling av pensjon, gi videre informasjon om lønnsforhold, økonomisk rådgiving og betalingsavtaler, utbetaling av partistøtte, utbetaling til trosamfunn, voksenopplæringskurs o.l ) Lovverk som ikke er med Lovverk hvor kommunen er ilagt oppgaver, men dette er av så begrenset og regelbundet karakter, at rådmannen foreslår at loven ikke settes opp: lov om kosmetikk, de 2 krigspensjoneringslovene (sivile og for militære), krigserstatning, krigsskadestønad, los, luftfart, sparebank). Dersom vi får til behandling jfr disse og en rekke andre lovverk som ikke er med i delegeringsreglementet, foreslås at denne tillegges rådmannen (evt ordfører) å vurdere hvilket utvalg saken skal behandles i og om saken er av prinsipiell karakter eller ikke og la saken få forsvarlig saksbehandling deretter. Delegering fra kommunestyret til rådmann Flere lover innehar at kommunestyre skal vedta en del og at kommunen har oppgaver som skal utføres, for eksempel skatteinntektsstørrelsen vedtas gjennom kommunebudsjettbehandlingen, men administrasjonen utfører de ordinære oppgavene med å føre skatteregnskap, samme gjelder lover hvor kommunestyret velger representant, men andre oppgaver jfr samme lov utføres av adm. l oversikten nedenfor er det derfor satt en videredelegering fra Kommunestyret til en, der vi ser at den type delegering er uproblematisk. l mange sammenhenger forutsetter administrativ delegering at planverktøyet er klart, slik at saksbehandlingen med delegert myndighet, har en klar ramme å forholde seg til. Vi kan ta eksempel med Alkoholloven. Kommunestyret vedtar Ruspolitisk plan / Alkoholpolitisk plan og gir rammen for hvordan enkelt skal behandles av administrasjonen. Driftsutvalget er foreslått å innstille i slik plansak til kommunestyret. Deretter er delegering til å fatte enkeltvedtak av ikke prinsipiell karakter, foreslått delegert administrasjonen. Av erfaring kan vi komme i situasjoner hvor det er uenighet mellom folkevalgte og administrasjon om behandling av enkeltsaken. Ønsker Driftsutvalget med bakgrunn i våre erfaringer, å få seg forelagt all behandling av etter alkoholloven? Detalinivå på reglementet: Når kommunestyret har bestemt plassering av lovverk i de folkevalgte organ, kan rådmannen starte på det administrative delegeringsreglementet. Der vil det fremgå i mer detalj hvilke paragrafer i loven som er delegert rådmannen og videre i administrasjonen. Samme metode kan brukes for å tydeliggjøre detaljene i delegasjonen til de folkevalgte organene. For eksempel å skille på delegasjon pr paragraf. Dette er et omfattende arbeid, og for å lage utkast til slikt detaljert reglement vil det kreve tett samarbeid mellom folkevalgte og administrasjonen. Da foreslår rådmannen et 2-3 dagers politisk verksted for gjennomføring av oppgaven. Lovverk endres over tid, derfor er vi av jurist hos Fylkesmannen, advart mot å delegere pr paragraf.

14 Alternativet er å generelt delegere av ikke-prinsipiell karakter og unnlate å arbeide videre med hver enkel paragraf i de nevnte lover. Videredelegering fra en til andre i administrasjonen, er i mange tilfeller avklart allerede, men i noen tilfeller er det ikke gitt hvem som skal være saksmottaker. Også her kan vi fokusere på alkohol og servering som er det ikke lenger er naturlig å ilegge leder for avdeling samfunn innehar. Arbeidsmiljøutvalget, AMU, er ikke en del av reglementet. Dette fordi deres oppgaver er i seg selv regulert gjennom lov- og avtaleverk. Tilsettingsrådet er ikke en del av reglementet pr nu, men dette ønskes avklart gjennom høringsrunden av reglementet. Alle personal bør konkretiseres gjennom medvirkning med tillitsvalgte, AMU og adm.utvalget før det endelige utgaven av delegeringsreglementet vedtas. Det samme kan gjelde forhandlingsutvalg som foretar lønnsforhandlinger. Driftsutvalges bes vurdere om dagens administrative håndtering av dette, skal endres. Lødingen kommune arbeider i ulike samarbeidsmodeller for å løse lovpålagte oppgaver. De formelle delegasjoner som er gjort for slike samarbeid, innarbeides i reglementet. Det samme gjelder for fellesrådet (kirken) og for Næringsstyret. Dispensasjons settes opp som som alltid skal behandles politisk. I dag er praksis noe ulikt fra lovverk til lovverk. Høringsuttalelser til Driftsutvalgets vedtak: o Vedr. personal (tilsettinger og forhandlinger) Som i dag, men det vurderes om hvorvidt pol. representanter, og opposisjonsleder, skal delta i tilsettingen av enhetsledere. f.eks. ordfører Høring; Anbefales at det fortsatt er rådmannen med sitt ansettelsesutvalg inkl tillitsvalgt(e) som ansetter enhetsledere. o Planutvalgets tidligere myndighet tillegges Formannskapet. Dvs. at Planutvalget nedlegges og planmyndigheten tillegges Formannskapet. Høring; ingen motforestillinger vedr dette. o Administrasjonsutvalget innstiller direkte til Kommunestyret Høring; ingen motforestillinger vedr dette. o Valgnemnda fremmer som i dag sine forslag til Formannskapet som innstiller til Kommunestyret. Høring; ingen motforestillinger vedr dette.

15 o Kommunestyret skal ta stilling til hvordan de ønsker valgnemndas sammensetning og funksjon. Det må videre avklares hvordan saksbehandlingen og sekretariatsfunksjonen skal ivaretas. Kommunestyret bes drøfte dette i møte o Vedr. salgs-/skjenke etter alkoholloven. Driftsutvalget tillegges bevillingsmyndighet i etter alkoholloven. Omfanget vurderes nærmere. o Det må presiseres nærmere hva som menes med «prinsipielle» kontra «ikke prinsipielle» Høring: Saker behandlet etter/ hjemlet i, sentrale lover/ forskrifter, lokale forskrifter, lokale regulativer og bestemmelser for øvrig er av ikke prinsipiell karakter.saker som overordnede planer, strategier, større investeringer, gebyrforskrift, dispensasjoner som ikke er hjem/et i abonnementsvilkårene med mer er av prinsipiell karakter. ens vurderinq av skillet mellom prinsipiell sak oq ikke prinsipiell sak (kurant an Sakens prinsipielle betydning vurderes utfra vedtakets karakter og konsekvenser og i forhold til om avgjørelsen kan anses klarlagt gjennom retningslinjer, tidligere praksis eller tidligere politiske vedtak. En sak er å anse som kurant når det foreligger lovverk eller lokale vedtak for hvordan den skal behandles, man har praksis fra behandling av tilsvarende, når saken ligger innenfor rammer og forutsetninger for vedtatt budsjett, eller saken kan avgjøres med bakgrunn i overordnede kommunale planer. Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en slik sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, anbefales at har rådmannen og utvalgsleder har ansvaret for å avklare dette. Politisk utvalg og saksbehandling etter lov, generell inndeling: (Lovtitlene er nedenfor skrevet i bokmål, selv om den den offisielle utgaven av loven er bokmål) (v) betyr at loven sier Kommunestyret skal velge representant, innstilling i saken legge stil formannskapet. Formannskap Driftsutvalg Adm. utvalg BEHE ALKOHOL ARBHDSMHJØ ARHV DOMSTOL(W BURETTSLAG HERSEKSJONS BARNEHAGE BUSTØTTE HENDOMSKATTE BARNEVERN DYREHELSE PERSONEL ELDRERÅDS(W BERSEKSJONS

16 FRILUFTS FORPAKTNINGS FLAGGING PÅ KOMMUNALE BYGNINGER FOLKEHELSE FORLKEREGISTER FOLKETRYGD FORPAKNINGS FORSIKRINGSVIRKSOM HETS GEODATA HAVNE- OG FARVANNS, der dette ikke behandles av Lødingen havn KF. INDUSTRIKONSESJONS JORD JORDSKIFTE (v) KIRKE (V) BRANN OG EKSPLOSJONSVERN FILM OG VIDEOGRAM FORSØKS FOLKEBIBLIOTEK FORURENSNINGS FRISKOLE GRAVFERDS HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED HELSE OG OMSORGSTJENESTE KRISESENTER KULTUR MÅLBRUKS LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OPPLÆRINGS FINANSAVTALE FISKER- PENSJONS GJELDSORDNINGS GJERDE GRAVFERDS (fellesrådet) HANNDYR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP HELSEPERSONEL HELSEREGISTER HUNDE HUSLEIE MERVERDIAVGIFTSLOVE N OG LOV OM KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT LIGNINGS MILJØINFORMASJONS NAV- KOMMUNAL FORKJØPSRETTIL LEIEGÅRDER KoNFuKTsRÅDsLovEN (v) KONSESJONS LAKSEFISK OG INNLANDSFISK MV PRIVATSKOLE SERVERINGS SOSIALE TJENESTE SPRØYTEROMS STRAFFE STRAFFEPORSESS PARTI (betale partistøtte) PASIENT OG BRUKERRETTIGHETS PANTE PERSONOPPLYSNINGS SPESIALISTHELSE- TJENESTE MAT strålevern oe Av stråung BRUK STATENS PENSJONSKASSE MATRIKKE LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK NATURMANGFOLDS NATURSKADE N/ERINGSBEREDSKAPS ODELS VASS OG AVLØPSANLEGG VEG VEGTRAFIKK TOBAKKSKADE TRUDOMSSAMFUNNS LOVA VOKSENOPPLÆRINGS (organisasjoner som holder kurs) Ordfører

17 \ OREIGNINGSLOVA PASIENTSKADE PLAN OG BYGNINGS POLITI REINDRIFTS RÅDETFORMENNESKER MEDNEDSATT FUNKSJONSEVNE (L SAME SMITTEVERN STRAFFE (anmelde på vegne av kommunen) TVISTE (opptrer på kommunens vegne hvis kommunen er parti forlikssak/tvist) SIVILBESKYTFELSES SKATTE SKJGNNSPROSESS (v) SKOGBRUKS STADNAVN STATSBIDRAG TILANLEGG MVAVSKYTEBANER (v) STIFTELSES (V) TVISTE (v) VALG (V) VANNRESSURS VILT Alle: anskaffelser. Forvaltningsloven,Offentlighetsloven,Kommuneloven,lov om offentlige Vedlegg: 1. Delegeringsreglement Lødingen kommune, politisk delegering. Kommunestyre - Formannskap - Driftsutvalg - Administrasjonsutvalg - Ordfører. 3. Oktober Ulike modeller for myndighetsdelegering til Driftsutvalg. NOTAT til delegeringsreglement

18 Lødingen kommune Delegeringsreglement Politisk delegering Kommunestyre Formannskap - Driftsutvalg - Administrasjonsutvalg Ordfører 3. Oktober 2014

19 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER Å delegere vil si å tildele andre den myndighet som en selv har. Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for Lødingen kommunes virksomhet. Gjennom dette delegeringsreglementet gis bestemmelser om hvordan myndighet er plassert i organisasjonen Kommunestyrets myndighet etter særlover delegeres til formannskap, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, ordfører og rådmann, dersom det ikke uttrykkelig er bestemt i lov at kommunestyret selv skal fatte vedtak, eller det går fram av dette reglementet. Ved delegasjon til administrativt nivå, er det i følge kommuneloven gitt (med svært få unntak) at det skjer til rådmannen. en kan videredelegere til andre i administrasjonen dersom annet ikke er angitt i dette reglement. Kommunestyret står fritt til å trekke tilbake delegert myndighet når som helst. Kommunestyret står også fritt til når som helst å få seg forelagt tilbakerapportering fra bruk av delegert myndighet. Et sentralt skille i dette delegasjonsreglementet, er å avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning eller av ikke prinsipiell betydning. en behandler alle av ikke prinsipiell betydning. Hva som "ikke er prinsipielt" avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører og rådmann ansvaret for å avklare dette. I praksis bør hvor det er tvil behandles som prinsipielle. I alle hvor avgjørelsen gis en administrativ behandling, eller besluttes i formannskap, driftsutvalg eller andre utvalg, skal saken og vedtaket refereres i kommunestyret i første påfølgende møte. Når et underliggende utvalg har videredelegert sin myndighet, skal utvalget får tilsvarende på sin referatsaksliste. All delegert myndighet skal utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor rammer og forutsetninger i årsbudsjett, økonomiplan og annet overordnet planverk.

20 Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Kommuneloven, offentlige anskaffelser. Alle nivå i behandling av etter lov, skal i tillegg til de nevnte lovverk i dette reglementet utføre sine oppgaver etter : Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Kommuneloven, lov om offentlige anskaffelser. Dispensasjonsbehandling Uavhengig av lovhjemmel, skal dispensasjons alltid behandles av politisk utvalg. Klagebehandling Det utvalg eller den ansatte myndigheten er delegert, skal utøve underinstansens rolle ved klagebehandling etter forvaltningslovens bestemmelser. Der rådmann har delegert myndighet, direkte fra kommunestyret, er formannskapet overinstansen.

21 Formannskapet, delegasjon fra kommunestyret til Formannskapet: Lovverk med tilhørende forskrifter Formann skapet avgjør Formannskapet har avgjørelses myndighet i ikke prinsipielle Forannskapet innstiller til kommunestyret Formannskapet delegerer videre avgjørelsesmyndighet i ikke prinsipielle kan videredelegerer BEITE )( DOMSTOL (V) EIENDOMSKATTE ELDRERÅDS (v) FORPAKTNINGS FLAGGING PÅ KOMMUNALE BYGNlNGER FORSIKRINGSVIRKSOM HETS HAVNE- OG FARVANNS, der dette ikke behandles av Lødingen havn KF. INDUSTRIKONSESJONS INNDELINGS (kommunesammenslåing) INTERKOMMUNALE SELSKAPER, der dette ikke er tillagt Lødingen havn KF Lødingen havn KF JORD JORDSKIFTE (v) KIRKE (v) KOMMUNAL FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER KONFLIKTSRÅDS (V) KONSESJONS LAKSEFISK OG INNLANDSFISK MV MAT MATRIKKE

22 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK NATURMANGFOLDS NATURSKADE NÆRINGSBEREDSKAPS ODELS OREIGNINGSLOVA PASIENTSKADE lpnnápæfle lpnnsnflefle Ipnnskflefle Ipnnsüflefle PLAN OG BYGNINGS POLITI >< >< >< REINDRIFTS RÅDETFORMENNESKER MEDNEDSATT FUNKSJONSEVNE(w SAME SMHTEVERN SIVILBESKYTTELSES SKATTE I SKJQNNSPROSESS I SKOGBRUKS STADNAVN STATSBIDRAGTIL ANLEGG MV AV SKYTEBANER (V) / Venskonnnunefor imemomnmnm forvaltning STIFTELSES (V) TV$TE(w VALG (v) VANNRESSURS VILT Formann Lovverk med tilhørende - forskrifter skapet avgjør Formannskapet har avgjørelses myndighet Forannskapet innstiller til kommunestyret Formannskapet delegerer videre avgjørelsesmyndighet i ikke prinsipielle

23 i ikke prinsipielle kan videredelegerer* For Sameloven gjelder samers rettigheter til alle tjenester vi har i kommunen. en vil i sitt delegeringsreglement videredelegere til samtlige enheter.

24 Driftsutvalget, delegasjon fra kommunestyret til Driftsutvalget: Driftsut Driftsutvalg Lovverk med tilhørende forskrifter v avgjør har avgjørelses myndighet i ikke prinsipielle Driftsutvalg innstiller til kommunestyret Driftsutvalg delegerer videre avgjørelsesmyndighet i ikke prinsipielle kan videredelegerer ALKOHOL BARNEHAGE BARNEVERN BRANN OG EKSPLOSJONSVERN FILM OG VIDEOGRAM / Vertskommune for Vesterålen Barnevern Kinosjef FORSØKS FOLKEBIBLIOTEK FORURENSNINGS FRILUFTS FRISKOLE FOLKEHELSE GRAVFERDS Fellesrådet HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED HELSE OG OMSORGSTJENESTE KRISESENTER KULTUR MÅLBRUKS LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OPPLÆRINGS PRIVATSKOLE SERVERINGS

25 SOSIALE TJENESTE (Nav) SPRØYTEROMS STRAFFE STRAFFEPROSESS STRÅLEVERNOG BRUK AVsTRÅuNG x x Videredelegerers til ordfører å opptre på kommunens vegne VASS OG AVLØPSANLEGG VEG VEGTRAFIKK Driftsutv Lovverk med tilhørende avgjør forskrifter Driftsutvalg har avgjørelses myndighet i ikke prinsipielle Driftsutvalg innstiller til kommunestyret Driftsutvalg delegerer til Avgjørelses- myndighet i ikke prinsipielle kan videredelegerer* Næringsstyret, delegasjon fra kommunestyret til næringsstyret: Næringsstyret, delegasjon fra kommunestyret til næringsstyret: Lovverk med tilhørende forskrifter, lokale reglement Retningslinjer næringsarbeid for Delegering slik det er beskrevet i retningslinjene

26 Delegasjon til administrasjonsutvalget UUU UU Ansvarsområde Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for personal- og organisasjons og behandler som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jfr.kommunelovens 25 og Hovedavtalens Del B, 4. Generell myndighet UUUUUUU Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de regningslinjer som er fastsatt i avtaler, lov, forskrifter eller vedtak i kommunestyret. Saker :> Saker :> hvor administrasjonsutvalget innstiller til kommunestyret: Forslag til overordnede reglementer og personalpolitiske retningslinjer, der i blandt tema som : ø Permisjonsreglement ø ø Kompetanseplan Rekrutteringsplan ø Seniorplan ø Lønnspolitisk plan ø Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet ø Og liknende Tiltak for likestilling Handlingsplan for HMS Organisasjons- og bemanningsplaner Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert Oppfølging og implementering Inkluderende arbeidsliv Oppretting av nye stillinger av nasjonalt vedtatte reformer o.l. hvor administrasjonsutvalget gir uttalelse: l forslag til budsjett, økonomiplan og årsmelding. I andre som rådmannen, formannskapet eller kommunestyret måtte forelegge utvalget og som forelegges utvalget i medhold av prinsippet om fullført saksbehandhng. l vedrørende retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet. Etiske retningslinjer Pressereglement/Mediareglement Opplistingen er ikke fullstendig.

27 Delegasjon til ordfører Kommunene er noe ulike i utforming av delegasjon til ordfører, her er en oppstilling av samtliges myndighetsoverføring til ordfører: Ull Ordfører gis fullmakt til å avgjøre søknader om tilskudd inntil kr Ordfører kan etter søknader gi tilskudd inntil kr med dekning over næringsfondene. Representere kommunen i generalforsamlinger, årsmøter og lignende i selskaper og foreninger hvor kommunen har eierinteresser og/eller medlemskap, der andre ikke er valgt som kommunal representant/utsending. I forbindelse med krisehåndtering, delegeres ordføreren myndighet til å fatte midlertidige vedtak på vegne av kommunestyret. Jfr. plan for kommunal krisehåndtering. Ordfører vurderer om høringsdokumenter som kommer til kommunen, skal behandles eller ikke Ordføreren har sammen med opposisjonsleder myndighet til å gjennomføre lønnsforhandlinger med rådmannen Jfr Kommuneloven gis ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkelt eller typer av som ikke er av prinsipiell betydning. Ordfører gis myndighet til å avgjøre om prioritets avvik. Ordfører gis myndighet til å begjære påtale i som gjelder innbrudd, tyveri og hærverk på kommunens eiendommer, og for øvrig i de tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. Ordfører kan opptre som part i sak som behandles etter tvistelov p, delegasjon fra kommunestyret til : Kommunestyret delegerer direkte til en å ta driftsmessige avgjørelser i etter følgende regelverk, innenfor rammen av budsjett: avgjør etter følgende lovverk med tilhørende forskrifter ARKIV Besørge arkiv BUSTØTTE DYREHELSE PERSONEL EIERSEKSJONS FINANSAVTALE FlSKER- PENSJONS GEODATA Utbetale bostøtte Klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid og autorisasjonskontroll av personalet (interkommunalt) Undertegne lånepapirer Gi informasjon til andre myndigheter Gi data til de som etterspør

28 GJELDSORDNINGS FOLKEREGISTRER defle lnnga avtaler med privatpersoner Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon FOLKETRYGD GJERDE GRAVFERDS Den del som ikke er tillagt fellesrådet HANNDYR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP HELSEPERSONEL HELSEREGISTER HUNDE HUSLEIE A MERVERDIAVGIFTS OG LOV OM KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT LIGNINGS MILJØINFORMASJONS NAV- innrapportere moms Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon PARTI PASIENT OG BRUKERRETTIGHETS PANTE PERSONOPPLYSNINGS SPESIALISTHELSE- TJENESTE STATENS PENSJONSKASSE TOBAKKSKADE TRUDOMSSAMFUNNS -LOVA VOKSENOPPLÆRINGS Utbetale tilskudd Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon Røyeforbud ved offentlige bygg Utbetale tilskudd Utbetale kurstilskudd avgjør

29 etter følgende Iowerk tilhørende forskrifter med

30 Til: Driftsutvalget Notat uten oppfølging Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Arkivkode Dato 12/409-6 Tone Larsen/ FE Ulike modeller for myndighetsdelegering til Driftsutvalg. NOTAT til delegeringsreglement. Under driftsutvalgets diskusjon om utforming av nytt delegeringsreglement, ble det gitt rådmannen å se på andre kommuners løsninger. Utgangspunktet for delegering av myndighet til driftsutvalget, og dermed å endre også myndighetsområdet til formannskapet, har sin bakgrunn i vedtak i kommunestyresak 14/12: Ansvarsområde: Driftsutvalget har ansvaret for standard, omfang og kvalitet på kommunens tjenester med fokus på tjenesteutvik/ing. Driftsutvalget skal være kommunens faste utvalg på driftsoppgaver innenfor kommunal tjenesteyting på områdene: - Barnehage/sko/e/SFO - Kultur - Helse og Omsorg - Flyktninger og integrering - Kommunaltekniske oppgaver - ADHOC og utredninger - Havnestyre Generell myndighet: Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatte planer og budsjett Innenfor sitt ansvarsområde gir driftsutvalget innstilling overfor kommunestyret dersom organet ikke har avgjørelsesmyndighet. l som har med budsjett, økonomiplan, tiltak med økonomiske konsekvenser ut over tildelt ramme, planer og strategier, skal driftsutvalget fremme innstilling til kommunestyret gjennom formannskapet. Driftsutvalget skal ha jevnlig kontakt med kommunens brukerråd slik som eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, ungdomsråd og foreldreutvalget ved skolene. Arbeidsdeling mel/om driftsutvalget og formannskapet: Dersom det oppstår spørsmål om arbeidsde/ingen me//om driftsutvalget og formannskapet skal lederen av driftsutvalget og lederen i formannskapet avklare dette. Dersom de ikke finner en løsning, drøftes dette med opposisjonsleder før saken eventuelt fremmes for kommunestyret. I dette notatet presenteres delegasjonene som er vedtatt i kommunene; Fauske, Sortland og Oppdal. Notatet vedlegges sak vedr Delegeringsreglement.

31 Delegeringsreglementet er under utarbeidelse. Det er ikke klart til utsending, men sendes ut 21. august. Utarbeidelsen bygger på følgende prinsipp: - Lovverk av samme karakter tillegges samme utvalg. Formannskap delegeres planutvalgets oppgaver, samt innstiller i økonomi og beredskaps-. - Det skilles på hvilke lovverk utvalgene/rådmann har innstillingsmyndighet og hvilke lover en har avgjørelsesmyndighet. Ved avgjørelsesmyndighet skilles det igjen på om det er avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter eller om det er delegert full avgjørelsesmyndighet - Det settes også opp delegering til rådmann og videredelegering i administrasjonen, der dette er klart allerede nå (21. august) Reglementet som sendes ut 21. august er ikke forankret i administrasjonen. Reglementet legges fram for driftsutvalget og driftsutvalgets innstilling i saken er tenkt formidlet i organisasjonen/på høring, og deretter tas saken i kommunestyret enten 18. sept eller 23. oktober. Med hilsen Tone Larsen

32 Ulike modeller for myndighetsdelegering til Driftsutvalg. Fauske kommune: Fauske kommune bruker kommuneforlagets dataløsning for Delegeringsreglement: Ved å taste seg inn på den enkelte lov, får man opp de paragrafer i lovverket som er delegert. Hele reglementet er bygget opp elektronisk slik: Driftsutvalg I henhold til kommunestyretsvedtak om den politiske organisasionsmodellenskal driftsutvalget behandle drifts. Driftsutvalget prioriterer søknader om spillemidler som oversendes Nordland Fylkeskommune Driftsutvalget tildeles myndighet til å fordele tilskudd til frivillige organisasjoner mv innenfor vedtatte budsjettrammer Kulturiova Etrftsuiwa get delegeres ai-'giore 5 snwnd grei isele" rinsi: ei teiwdr-ini rifer-fcr {Cw :fn _ Kommunestyre di p A ' _ g_.i _ I ` Driftsutvalg :iffert ege- -flesn al-.,:er-:-::t;~. c:''ci L.-.At-r.erl-,-:--"m : (ii-:ult_r :v-.a Eksempel Forvaltningsloven, hvor deter 28 som er delegert:

33 28. Vedtak som kan påklages, kiageinstans Klikk her for Iovtekst Ved «klikk her for Iovtekst»; kommer slik: l(apiel6-0inhloeogomqjiriia., 2l-(vedtnlsomlnnnplklaus 28(ved!aksoInhnpdldao5,klaga'nstzm)..».).m,lv. w..»x. Enkehvedtakkanpéldaoesaven nartdlarannuumedrzttsigldaoenhevuseisakenlildelforvdtnmosovuan(lda9ein ansm)somernarmesluvernrdneldelfnrvahningsorgansmuhurmfldvedtnkattunderinsansaw). Fuatcflvedtdxsunuuuffelavfwvdumgsorgmoppreuztimednldavlcvom cg.er ' du* uieiet1ud; shs.avnriube,forwuird 1dafyI:amnl derfiuesayskfin IV in* F aiczwd nkvamkerunflanbnmfimttelafyhsfiqecvedkamuuegxhgeapmaflapa-mmnfivat Ir\:f?etiha1l'Ioldflmw&ohddde9a1fiIastnhgfwnIru xgul NedmndreKmlgwbcnamr-erulnatedes,mIHmuuzuu vmbkihnsnkfluflhms.nnu1mmusvdukanimb HmmmIihdpNw6.mnmm nnfirogsflundavuxxauxu-afivedtalzoanluwsefl-gm, b)nhwuaimrua1mwndawamusprmflnwluvmafiutvemnfwrurasb sufimuui :d c)nsii<nngeiviiauhnoaistns, d)n.ii:lu9er1au-vvalvauunhuviglcboevuevlnd. Erdethaquetiwaavadhkmnlwvbemflnnesomuvufietuva dal J orgonsom oirldaoewli FwailnstwnlbbumumldsambgaeflawrmfyIerdaavvinzfrIrI sveidatekwit FwmfiwIIhwuuakb9u nmebwudasvuunfiadmrqisaflflw&hpa\ 1u$u,kmbue s ungtvenuidewuiia&kraax_ Fauske kommune har et Plan- og utviklingsutvalgsom har følgende delegerte myndighetsområder:

34 Plan- og utviklingsutvalg Plan- og uh-iklingsurvalget er opprettet I medhoéd av kommuneio-.fens ID og skal være kommunens organ for behandlmg av pian

35 Sortland kommune I Sortland er Formannskapet planmyndigheten, mens de har følgende delegasjon til Driftsutvalget: 4 Delegasjon til driftsutvalget 4.1 Ansvarsområde Driftsutvalgethar ansvarfor standard,omfangog kvalitet på kommunenstjenestermedfokus pà tjenesteutvikling. 4.2 Generell myndighet Driftsutvalgeter delegertmyndighettil å fastsettestandardog kvalitet på kornmunens tjenesteproduksjoninnenfor rammeneav vedtatteplanerog budsjett. Innenforsitt ansvarsområdegir driftsutvalget innstilling overfor kommunestyretdersom organetikke har avgjorelsesmyndighet. l somhar medbudsjett,økonomiplan,tiltak medøkonomiskekonsekvensut over tildelt ramme,planerog strategier,skaldriftsutvalgetfremme innstilling til kommunestyretgjennom formannskapet. Driftsutvalget kan opprette komiteer til forberedende behandling og utredning av og til utførelse av særskilte verv i rnedhold av kommunelovens 10 nr. 5 saml fastsettelse av mandat for komiteen. Driftsutvalget skal hajevnlig kontakt medkommunensbrukerrädslikt someldrerådet.rådet for funksjonshemmede.ungdomsrådetog foreldreutvalgetved skolene.

36 4.3 Øvrige delegerte myndighetsomräder l. Lltøtfedelegert myndighet i medhold av rusforebyggende handlingsplan. 2. Utøve delegert myndighet for øvrig i henhold til szrrvedtak og delegasjonsreglement. samt fastsette retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet. 3. Fordele kultunnidler til frivillige lag og organisasjoner innenfor budsjettets ramme samt prioritere søknader om tilskudd vedrørende spillemidler. 4. Avgjøre søknader om stipend og lignende. 5. Driftsutvalget er kommunens kulturpriskomite. 6. Driftsutvalget er fondsstyre for utsrnykning av kommunale bygninger. 4.4 Arbeidsdeling mellom driftsutvalget og formannskapet Dersom det oppstår spørsmål om arbeidsdelingen mellom driftsutvalget og fonnannskapet. skal lederen av driftsutvalget og lederen i formannskapet avklare dette. Dersom de ikke finner en løsning, drøftes dette med opposisjonsleder før saken eventuelt fremmes for kommunestyret. 4.5 Saker hvor utvalget har uttalerett Ved etablering av lokale og regionale samarbeidstiltak I forslag til kommunetdehplaner som angår sektoren I reglement for utøvelse av delegert myndighet Ved utarbeiding av organisasionsplaner

37 4.6 Delegasjon etter særlov Driftsutvalget har delegert inyndigliet innen folgende szerlover: 0.\IkuhnIIm ('I1 I Driftsutvalget er kornmunens rnyndighet som kontrollorgan for salgs- og skjenkebevillinger etter Barnehageloven I Driftsutvalget er godkjenningsmyndighet etter 10 ' Tilpasse rammeplanen til lokale forhold 2 ' Velge kommunens representanter samt fastsette antall representanter til santarbeidsutvalg etter 4 I Om det skal vfære felles samarbeidsutvalg for barnehage og grunnskole etter 5 I Vedta vedtekter for kommunale bamehager I Vedta vilkår for koinmunal stotte til barnehagene I Klage pà vedtak om opptak i barnehage behandles av klageutvalg utgått av driftsutvalget. I Film- og videogramloven I Fastsette vilkår for lovve til framsyning av film og vfideograinetter 2 I Folkebibliotekloven I Fastsette reglement for folkebibliotek etter 4 0 Opplæringsloven I Myndighet til velge kommunens representant til samarbeidsutvalg etter l l-l og ll-la. I Fore tilsyn med skolens oppfølging av opplæringsloven etter Stadnamnloven I Delegert vedtaksmyndighet med hjemmel i 5 2.ledd vedr. skrivfentäten på offisielle adresser og stedsnavn 0 Voksonoppla-ring_slm'cn I Myndighet etter 6 siste ledd. gi tilskudd til Studieforbund Oppdal kommune Driftsutvalget har det folkevalgte ansvaret for standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon. Driftsutvalget skal ha oversikt over og innsyn i alle kommunale tjenestetilbud Oppdal kommune har listet opp lovverk og tilhørende forskrifter i sitt reglement. Oppdal kommune har i sitt reglement følgende inndeling: kommunestyreformannskap-driftsutvalg-bygningsråd- adm.utvalg - koordineringskomite - ordfører - rådmann Oppdal kommunes deleqerinq til driftsutvalget I medhold av kommuneloven 10 nr 2 delegerer kommunestyret til driftsutvalget å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon med avgjørelsesmyndighet slik det fremgår av vedlegg Myndighet og ansvarsområde

38 Driftsutvalget har det folkevalgte ansvaret for standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon. Driftsutvalget skal ha oversikt over og innsyn i alle kommunale tjenestetilbud. Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett. Innenfor sitt ansvarsområde gir driftsutvalget innstilling overfor kommunestyret dersom organet ikke har avgjørelsesmyndighet. Driftsutvalget kan opprette komiteer for løsning av midlertidige oppgaver, herunder vedta mandat, valg av leder og fastsette tidsfrister. Driftsutvalget tillegges funksjonen som kommunens trafikksikkerhetsutvalg. 1.3 Avgjørelsesmyndighet etter særlover Helse- og omsorgstjenesteloven, Folkehelseloven Delegeringen gjelder tilsyn med at bestemmelsene i forskrifter til loven følges opp. Planer og rapporter som utarbeides i medhold av forskriftene skal legges fram for driftsutvalget. o Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator o Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester o Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Forskrift om en verdig elderomsorg (Verdighetsgarantien) Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Forskrift om fastlegeordning i kommunene Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons -og skolehelsetjenesten Forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Folkehelseloven om å ilegge tvangsmulkt og ilegge overtredelsesgebyr Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings-og hulltakingsvirksomhet o Forskrift om vannforsyning og drikkevann o Forskrift om miljørettet helsevern Administrativ oppfølging av forskriftene er delegert til rådmannen. Delegeringen gjelder også å ilegge tvangsmulkt i medhold av forskrifter til folkehelseloven, med unntak av "Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav", som er delegert til bygningsrådet.

39 Driftsutvalget delegeres videre å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskrifter til loven følges opp. Planer og rapporter som utarbeides i medhold av forskriftene skal legges fram for driftsutvalget. Administrativ oppfølging av forskriftene er delegert til rådmannen. Opplæringsloven og barnehageloven Godkjenne søknader til departementet om forsøksvirksomhet 2-3 godkjenne søknader til departementet om avvik fra grunnskoleopplæringas innhold 5-6 Organisering av den pedagogiskpsykologiske tjenesten 9 godkjenne søknader til departementet om avvikende måter å organisere skoleledelse, organisering av samarbeidsutvalg ved skolene, godkjenne søknader om dispensasjon fra reglene om brukermedvirkning, bestemme innholdet i musikk og kulturskoletilbudet Gi vedtekter om skolefritidsordningen o godkjenne søknader til departementet om forsøksvirksomhet o godkjenne søknader til departementet om avvik fra grunnskoleopplæringas innhold o organisering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten godkjenne søknader til departementet om avvikende måter å organisere skoleledelsen organisering av samarbeidsutvalg ved skolene godkjenne søknader om dispensasjon fra reglene om brukermedvirkning bestemme innholdet i musikk -og kulturskoletilbudet gi vedtekter om skolefritidsordningen Barnehageloven 10 og 11 Godkjenning av barnehager 14 Offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, fastsette retningslinjer for tilskudd Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Forskrift om internkontroll Øvrige delegerte myndighetsområder. Fastsette regulativ for lønn/godtgjørelse til støttekontakt, besøkshjem, avlastningshjem og tilsynsfører. Fastsette normer for utmåling av sosial

40 á

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Lødingen kommune Dato rapport : 23.6.2014 Kontroll avholdt dato : 8.5.2014 Gjennomført av : Jostein Øvervatn og Regie Sjø Kontrollert(e) ordning(er)

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Revidert politisk delegeringsreglement

Revidert politisk delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28764/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert politisk delegeringsreglement

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Reglement for delegasjon av. myndighet for. Flatanger kommune

Reglement for delegasjon av. myndighet for. Flatanger kommune Reglement for delegasjon av myndighet for Flatanger kommune (Politisk myndighet) Vedtatt i kommunestyre den.., sak. (Redigert 16.10.09) 1. Generelt Dette reglementet reviderer avgjørelsesmyndigheten til

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement VERDAL KOMMUNE Administrativt delegasjonsreglement Generell del I det administrative delegasjonsreglementet delegeres systematisk den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen videre i organisasjonen.

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Dato: 30.10.2012 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/1090-5 3770/12 082 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 3 Delegering fra kommunestyret til rådmannen Pr 28.04.16. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT Avgitt av oppnevnt arbeidsgruppe, den 28.06.2016 FASTSETTING/REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET FOR SØNDRE LAND KOMMUNE FORSLAG

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august 2007 sak 070/07 og i kommunestyremøte 15.12.2011 - sak 76/11. 1 Arbeids-

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

Delegeringsreglement for Orkdal kommune

Delegeringsreglement for Orkdal kommune Delegeringsreglement for Orkdal kommune Innhold 1. Bestemmelse om utøvelse av delegert myndighet.... 4 1.1 Generell forutsetning... 4 1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker... 4 1.3 Rett til å unnlate

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, ENHETSLEDERE Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement hvor all delegering til administrasjonen ble delegert

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner KBU 22.09.2016 Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner Byplansjef Anne Skare Kommuneloven 39 nr 2 Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/390 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Jens Betsi Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/14 Formannskapet 13.03.2014 14/14 Kommunestyret 15.05.2014

Detaljer