* Lødingen kommune " " 2"57 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* Lødingen kommune " " 2"57 9"

Transkript

1 * Lødingen kommune " " 2"57 9 Deres ref. 2014/3125 Enhet Saksbehandler TomRogerHanssen Arkivkode FA-V1O Samfunn Dato PPU ju.,?<',~' ' " Fylkesmanneni Nordland I. _, StatensHus ' 8002 BODØ Rapport etter forvaltningskontroll - Lødingen kommune Viser til rapport etter forvaltningskontroll, mottatt her 2. juli I brevet blir det anmodet om å redegjøre for tiltak som er satt i verk for å rette avvik i henhold til forvaltningskontrollen. I følge rapporten er det registrert 4 ulike avvik og 2 merknader, disse er som følger; Avvik 1. Delegeringsreglement fra kommunestyret til rådmann er ikke oppdatert. Mangelfull oppfølging av avvik etter stedlig kontroll. Varselmelding i inputkontrollen blir ikke fulgt opp iwespa. Et foretak mangler godkjenning av kommunen for leieavtaler for tilstrekkelig spredeareal for spredning av husdyrgjødsel. Redegjørelse avvik; 1. Vedlagt følger kopi av KS-sak 067/14 - Delegeringsreglement. Protokollen fra kommunestyrets møte torsdag 30. oktober er ikke signert. Legger allikevel med saken som en bekreftelse på at det arbeides med nytt delegeringsreglement. Komplett delegeringsreglement sendes FMNO når protokollen er bekreftet 2. Avdeling Samfunn har prosedyrebeskrivelser for behandling av søknad om produksjonstilskudd, disse skal følges. Bakgrunnen for at avdelingen ikke fulgte opp om kvittering fra foretak er sannsynligvis at foretaket hadde solgt mer grovfor og ikke mindre. Tilfellet tas til etterretning for ettertiden. 3. Varselmeldingen angående utegangersau. Lødingen kommune kjenner foretaket og vet at dyr fores samt at dyra har tilgang til skjul ute på beiter samt tilgang til driftsbygning. Varselmeldingen ble allikevel ikke fulgt opp i henhold til prosedyrebeskrivelsene, dette er tatt til etterretning og vil bli fulgt opp framover. 4. Lødingen kommune sender som vedlegg til denne saken enkeltvedtak med kommunal godkjenning av leieareal for gjeldende foretak. Merknader 1. Foreligger ingen risikobasert kartlegging eller plan for risikobasert kontroll. Postadr.: Telefon: O0 E post: Postboks 83 Telefaks: Org.nr: Lødingen 12/157 Side 1

2 2. Telefonsamtaler som omhandler sak, blir notert på utskrevet søknad og lagret i perm, underskrevet og stemplet, men ikke alltid registrert i kommentarfeltet i wespa. Redegjørelse merknader; 1. Uttrekk av foretak til stedlig kontroll har skjedd gjennom uttrekk fra preutfylt liste med foretak. Lødingen kommune vil fra kommende søknadsomganger dokumentere uttrekk til kontroll ut fra føringer gitt i rundskriv, lokal kunnskap samt ulike produksjoner. Dette betyr større fokus på foretak som endrer produksjoner, nye ordninger, flere forskjellige produksjoner. 2. For kommende søknadsomganger vil samtlige endringer i søknad bli registrert i kommentarfeltet i wespa, dette står også i prosedyrebeskrivelse for behandling av søknaden - merknaden tatt til etterretning. Med hilsen <1 i i "^ // V» Tom Roge, Hanssen AvdelingslederSamfunn Vedlegg: - kopi av KS-sak 067/14 samt forslag til delegeringsreglement - kopi av enkeltvedtak, leie av spredeareal 12/157 Side 2

3 Lødingen kommune Enhet utvikling Samfunn Vestbygd Hønseri ANS v/ Even Falch Haugland 8412 VESTBYGD Melding om vedtak Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Arkivkode Dato 14/671-3 Tom Roger Hanssen GNR/BNR Søknad om godkjenning av spredeareal - innvilget som omsøkt Vedlagt følger vedtak i delegert sak 174/14 av /\ \./ Med hilsen ( L 'L ~ l (-._ Tom Roge L) Avdelingsl/der Samfunn Kopi til: FylkesmanneniNordland Landbruksavdelingen 8002 BODØ Postadr.: Telefon: Bankgiro: E post: Postboks 83 Telefaks: Orgnr: Lødingen

4 i Lødingen kommune AW GNR/BNR_ Saksmappe: 14/671 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Dato: Søknad om godkjenning av spredeareal - Vestbygd Hønseri i Lødingen kommune Saksnr. Utvalg Møtedato 174/14 Enhet utvikling delegert Saksdokument: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Even Haugland Spredeareal. Vedtak Lødingen kommune godkjenner i henhold til søknad 898 daa fulldyrka areal som spredeareal for Vestbygd Hønseri ANS. Vedtaket er fattet i medhold av «Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav».

5 Bakgrunn: Lødingen kommune har mottatt søknad om godkjenning av 898 daa. fulldyrka jord som spredeareal for Iandbruksforetaket Vestbygd Hønseri ANS. Beskrivelse: Foretaket har sin produksjon på eiendommen Nyheim Gnr. 13, Bnr. 3 i Lødingen kommune. Her drives oppal av livkyllinger og eggproduksjon med verpehøns. Årlig gjennomsnittlig produksjon er på livkyllinger og verpehøns. Foretaket har ikke eget spredeareal og er således avhengig av leieavtaler på andre landbrukseiendommer for å tilfredsstille forskriftens krav til spredeareal. Krav til spredeareal framkommer av forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav. Forskriftens formål er blant annet å forebygge forurensing, helsemessige og hygeniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer samt å legge til rette for at disse produktene kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold. Vestbygd Hønseri Ans har leieavtale med 6 ulike foretak i sitt nærområde, dette gjelder Gnr/Bnr. 11/2 13/1 14/9-14/4,5,6 15/7-16/3,6 og 17/ 3. Samtlige kontrakter om leie av spredeareal gjelder for perioden , tilsammen 898 daa fulldyrka jord. Kravet til spredeareal er beskrevet i vedlegg 2 i forskriften, oversikt over antall dyr pr gjødseldyrenhet (GDE). Tabellen angir kravet til spredeareal for verpehøns til 100 høner pr GDE i kategori ll (for tilsatt fytase). For livkyllinger er kravet 690 kyllinger pr GDE i kategori ll (for tilsatt fytase) Lødingen kommune legger til grunn dyretallet de 3 siste år for beregningen. - Verpehøns: 6.289/100x4 = 252 daa - LivkvllinècLer: /690x4 = 638 daa Krav til spredeareal = 890 daa. Vurdering: Søker benytter for tilsatt fytase i alle produksjoner. Dette er for som reduserer utskilt mengde fosfor med 25 %. Sett i forhold til dette er vurderer Lødingen kommune kravet til spredeareal etter kategori ll i vedlegg 2 til forskriften. Dette vil si at kommunen har lagt til grunn 100 verpehøns pr. GDE og 690 livkyllinger pr. GDE ved beregning av arealbehov. Som vedlegg til søknaden har søker levert 6 leieavtaler på langtidskontrakt, alle gjelder leie av fulldyrka jord, til sammen 898 daa. Leieavtalene er inngått på landbrukseiendommer i foretakets nærområde. Lødingen kommune oppfatter søknaden å være kurant og i henhold til forskriftens bestemmelser om spredeareal, på denne bakgrunn innvilges søknaden som omsøkt.

6 Konklusjon: Søknaden er i tråd med Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav og krav til spredeareal. Lødingen kommune godkjenner søknaden med til sammen 898 daa fulldyrka jord på de eiendommene som er nevnt under beskrivelse av saken.

7 ålødingen kommune Arkiv; FE- Saksmappe: 12/409 Saksbehandler: Tone Larsen Saksordfører: Frode Staursel Dato: Delegeringsreglement for politisk delegering for formannskap, driftsutvalg, adm.utvalg, planutvalg, ordfører. Saksnr. Utvalg Møtedato 003/14 Driftsutvalg /14 Administrasjonsutvalget /14 Driftsutvalg /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Klageadgang Nei Unntatt offentlighet Nei Hjemmel: Hjemmel: Åpent møte Innstilling: Lødingen kommunes driftsutvalg legger forslag til Delegeringsreglement, datert 3. oktober 2014, fram til formannskapet og kommunestyret for videre behandling DRll=TsuTvALG Behandling i møtet: Utvalget besluttet at saken legges fram for formannskapet slik den er. Leder i Driftsutvalget får mandat til å legge innstillingen fram for formannskapet. DRI-004/14 Vedtak:

8 i Leder i Driftsutvalget får mandat til å legge innstillingen fram for formannskapet ADMINISTRASJONSUTVALGET Behandling i møtet: Forslag fra Bjørn Hegstad (V): Alternativ til innstillingen: «Nytt delegeringsreglement vedtas ikke. Driftsutvalget legges ned_» Votering: Forslaget fra Bjørn Hegstad fikk 4 stemmer. Innstillingen fikk 2 stemmer. ADM-024/14 Administrasjonsutvalgets innstilling: Nytt delegeringsreglement vedtas ikke. Driftsutvalget legges ned FORMANNSKAPET Behandling i møtet: Forslag fra ordfører Anita H Marthinussen (H): «Som rådmannens opprinnelige innstilling» Votering: Administrasjonsutvalgets forslag. innstilling fikk 3 stemmer mot 2 stemmer for ordførerens FS-079/14 Formannskapets innstilling: Nytt delegeringsreglement vedtas ikke. Driftsutvalget legges ned. Lødingen, den 3. november 2014

9 1 Tone Larsen rådmann

10 Bakgrunn: Lødingen kommunestyre vedtok i sak 14/12 å opprette Driftsutvalg. I kommunestyresak 7/14 ble det valgt representanter til utvalget og disse ble gitt i oppgave å legge fram forslag til nytt delegeringsreglement for Lødingen kommune l Driftsutvalgets møte , ble det lagt vekt på myndighetsfordeling mellom formannskapet, planutvalget og driftsutvalget, samt utforming/lesbarhet av reglementet. Driftsutvalget tok stilling til de 45 mest anvendte lovene som Lødingen kommune behandler i henhold til. Delegeringen i vedlagt forslag til reglement inneholder ca 130 lover. Utvalget behandlet 1. gangs forslag til delegeringsreglement i møte i og fattet slikt vedtak ; DRI-003/14: Driftsutvalget sender forslag til delegeringsreglement tilbake til administrasjonen med følgende kommentarer: 1. Vedr. personal (tilsettinger og forhandlinger) Som i dag, men det vurderes om hvorvidt pol. representanter, f.eks. ordfører og opposisjonsleder, skal delta i tilsettingen av enhetsledere. 2. Planutvalgets tidligere myndighet tillegges Formannskapet. Dvs. at Planutvalget nedlegges og planmyndigheten tillegges Formannskapet. 3. Administrasjonsutvalget innstiller direkte til Kommunestyret. 4. Valgnemnda fremmer som i dag sine forslag til Formannskapet som innstiller til Kommunestyret. Kommunestyret skal ta stilling til hvordan de ønsker valgnemndas sammensetning og funksjon. Det må videre avklares hvordan saksbehandlingen og sekretariatsfunksjonen skal ivaretas. 5. Det må presiseres nærmere hva som menes med «prinsipielle» kontra «ikke prinsipielle» 6. Vedr. salgs-/skjenke etter alkoholloven. Driftsutvalget tillegges bevillingsmyndighet i etter alkoholloven. Omfanget vurderes nærmere. 7. Når Driftsutvalgets endringer er innarbeidet, sendes forslaget på høring i Administrasjonsutvalget, fagforeningene og administrasjonen. 8. Lødingen kommune arbeider i ulike samarbeidsmodeller for å løse lovpålagte oppgaver. Delegasjoner som er vedtatt for slikt samarbeid, innarbeides i reglementet før sluttbehandling. 9. Etter høringsfasen får Driftsutvalget forelagt til behandling nytt forslag til reglement. Reglementet har vært på høring fram til 26. september. Det resulterte i små justeringer. Reglementet som Driftsutvalget fikk seg forelagt, inneholdt, som et arbeidsredskap, også rådmannens videredelegering i administrasjonen. Dette er i ny versjon fjernet.

11 Beskrivelse: Tidligere utredning i saken: Delegeringsreglement skal regulere myndighetsutøvelse mellom folkevalgte organ og mellom folkevalgte og administrasjonen. Reglementet skal vise hvem som har myndighet til å fatte avgjørelser etter ulike lovverk. Oppdatering av dagens reglement er særlig aktualisert gjennom opprettelsen av nytt folkevalgt utvalg; driftsutvalget. Kommuneloven sier at slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle hvor ikke annet følger av lov. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkelt eller i typer av som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet I kommunestyrets sak 14/12 ble det gitt Driftsutvalget oppgaver slik: Driftsutvalget skal være kommunens faste utvalg på driftsoppgaver innenfor kommunal tjenesteyting på områdene; - Barnehage/skole/SF O - Kultur - Helse og Omsorg - Flyktninger og integrering - Kommunaltekniske oppgaver - ADHOC og utredninger - Havnestyre Generell myndighet: Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatte planer og budsjett Innenfor sitt ansvarsområde gir driftsutvalget innstilling overfor kommunestyret dersom organet ikke har avgjørelsesmyndighet. / som har med budsjett, økonomiplan, tiltak med økonomiske konsekvenser ut over tildelt ramme, planer og strategier, skal driftsutvalget fremme innstilling til kommunestyret gjennom formannskapet. Driftsutvalget skal ha jevnlig kontakt med kommunens brukerråd slik som eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, ungdomsråd og fore/dreutvalget ved skolene. Arbeidsdeling mellom driftsutvalget og formannskapet: Dersom det oppstår spørsmål om arbeidsdelingen me//om driftsutvalget og formannskapet skal lederen av driftsutvalget og lederen i formannskapet avklare dette. Dersom de ikke finner en løsning, drøftes dette med opposisjonsleder før saken eventuelt fremmes for kommunestyret. Vurdering: Administrasjonen har vurdert delegeringsreglementet til 3 andre kommuner som også har opprettet driftsutvalg. Også der var intensjonen at driftsutvalget arbeider med standard, omfang, kvalitet på kommunens tjenester med fokus på tjenesteutvikling. Kommunen er betydelig større enn Lødingen kommune. Disse kommunene har ikke planutvalg. Planmyndigheten er løst på ulikt vis: f.eks: I Sortland kommune er formannskapet planmyndigheten, Fauske kommune har et plan- og utviklingsutvalg og Oppdal kommune har et bygningsråd. Disse har også driftsutvalg. Disse 3 kommunenes delegasjoner er beskrevet i vedlagt notat.

12 Hovedsakelig er endringer fra dagens reglement i Lødingen kommune slik : 'f Oppdatering av dagens reglement når det gjelder Iovtitler Endring av delegasjon med bakgrunn i opprettelse av driftsutvalg (arbeidsfordeling formannskap-driftsutvalg) r Det foreslås at administrasjonsutvalget består r Det foreslås at planmyndigheten tillegges formannskapet og eget planutvalg utgår. alternativt dersom planutvalg skal bestå; se neste punkt om direkte linje mellom planutvalg og kommunestyre. r Endring av beslutningsmyndighet og innstillingsmyndighet i til kommunestyre for adm utvalg og nyopprettet driftsutvalg, næringsstyret og evt planutvalg (valgnemnda kan også inngå her). Det foreslås at utvalgene innstiller direkte til kommunestyre, uten at saken først legges fram for formannskapet, som tidligere. Foruten slike som er nevnt i k-styrets sak 14/12, hvor driftsutvalget gir uttalelse til formannskapet. Det er ikke lagt opp til at valgnemnda innstiller direkte til kommunestyret, men det bør diskuteres. Lovverk som omhandler valg av representanter er merket med (v). Det vil i så fall være innstilling på valg av representant som da delegeres valgnemnda, ikke loven i sin helhet. r Det foreslås at Ordfører beslutter om kommunen skal gi uttalelse når kommunen mottar høringsuttalelser. (perioden er det kommet 58 slike henvendelser fra direktorat, departement, regionale myndigheter og nabokommuner). Uttalelse gis enten administrativt eller i det politiske utvalget som har delegert myndighetsområdet. Prinsippene som er laqt til qrunn iforslaqet til reglement: Lovverk som henger sammen De lovverk som naturlig henger sammen når det gjelder plan- og bygningsoppgaver, er alle satt til formannskapet (jord, jordskifte, skogbruk, matrikkel, plan- og bygning, forpaktning, geodata, eierseksjonering, naturmangfold, beite, konsesjon, vassressurs, laks og innlandsfiske, motorferdsel, oreigning, reindrift). Administrasjonen har kommet fram til at det er uheldig å splitte myndighetsutøvelsen innenfor disse lovene. De lovverk som naturlig henger sammen når det beredskap og risiko, smittevern er alle satt til formannskapet. De lovverk som innehar valg av representanter er satt til formannskapet. Det må drøftes om dette i stedet skal ilegges driftsutvalget eller at valgnemnda innstiller direkte til kommunestyret. Se lovverk merket (v).

13 De lover som gjelder økonomiske forhold, er enten lagt til formannskap eller delegert direkte til rådmann (måten å føre regnskap på, innkreving skatt, finansiering av vedtatte lån, utbetaling av pensjon, gi videre informasjon om lønnsforhold, økonomisk rådgiving og betalingsavtaler, utbetaling av partistøtte, utbetaling til trosamfunn, voksenopplæringskurs o.l ) Lovverk som ikke er med Lovverk hvor kommunen er ilagt oppgaver, men dette er av så begrenset og regelbundet karakter, at rådmannen foreslår at loven ikke settes opp: lov om kosmetikk, de 2 krigspensjoneringslovene (sivile og for militære), krigserstatning, krigsskadestønad, los, luftfart, sparebank). Dersom vi får til behandling jfr disse og en rekke andre lovverk som ikke er med i delegeringsreglementet, foreslås at denne tillegges rådmannen (evt ordfører) å vurdere hvilket utvalg saken skal behandles i og om saken er av prinsipiell karakter eller ikke og la saken få forsvarlig saksbehandling deretter. Delegering fra kommunestyret til rådmann Flere lover innehar at kommunestyre skal vedta en del og at kommunen har oppgaver som skal utføres, for eksempel skatteinntektsstørrelsen vedtas gjennom kommunebudsjettbehandlingen, men administrasjonen utfører de ordinære oppgavene med å føre skatteregnskap, samme gjelder lover hvor kommunestyret velger representant, men andre oppgaver jfr samme lov utføres av adm. l oversikten nedenfor er det derfor satt en videredelegering fra Kommunestyret til en, der vi ser at den type delegering er uproblematisk. l mange sammenhenger forutsetter administrativ delegering at planverktøyet er klart, slik at saksbehandlingen med delegert myndighet, har en klar ramme å forholde seg til. Vi kan ta eksempel med Alkoholloven. Kommunestyret vedtar Ruspolitisk plan / Alkoholpolitisk plan og gir rammen for hvordan enkelt skal behandles av administrasjonen. Driftsutvalget er foreslått å innstille i slik plansak til kommunestyret. Deretter er delegering til å fatte enkeltvedtak av ikke prinsipiell karakter, foreslått delegert administrasjonen. Av erfaring kan vi komme i situasjoner hvor det er uenighet mellom folkevalgte og administrasjon om behandling av enkeltsaken. Ønsker Driftsutvalget med bakgrunn i våre erfaringer, å få seg forelagt all behandling av etter alkoholloven? Detalinivå på reglementet: Når kommunestyret har bestemt plassering av lovverk i de folkevalgte organ, kan rådmannen starte på det administrative delegeringsreglementet. Der vil det fremgå i mer detalj hvilke paragrafer i loven som er delegert rådmannen og videre i administrasjonen. Samme metode kan brukes for å tydeliggjøre detaljene i delegasjonen til de folkevalgte organene. For eksempel å skille på delegasjon pr paragraf. Dette er et omfattende arbeid, og for å lage utkast til slikt detaljert reglement vil det kreve tett samarbeid mellom folkevalgte og administrasjonen. Da foreslår rådmannen et 2-3 dagers politisk verksted for gjennomføring av oppgaven. Lovverk endres over tid, derfor er vi av jurist hos Fylkesmannen, advart mot å delegere pr paragraf.

14 Alternativet er å generelt delegere av ikke-prinsipiell karakter og unnlate å arbeide videre med hver enkel paragraf i de nevnte lover. Videredelegering fra en til andre i administrasjonen, er i mange tilfeller avklart allerede, men i noen tilfeller er det ikke gitt hvem som skal være saksmottaker. Også her kan vi fokusere på alkohol og servering som er det ikke lenger er naturlig å ilegge leder for avdeling samfunn innehar. Arbeidsmiljøutvalget, AMU, er ikke en del av reglementet. Dette fordi deres oppgaver er i seg selv regulert gjennom lov- og avtaleverk. Tilsettingsrådet er ikke en del av reglementet pr nu, men dette ønskes avklart gjennom høringsrunden av reglementet. Alle personal bør konkretiseres gjennom medvirkning med tillitsvalgte, AMU og adm.utvalget før det endelige utgaven av delegeringsreglementet vedtas. Det samme kan gjelde forhandlingsutvalg som foretar lønnsforhandlinger. Driftsutvalges bes vurdere om dagens administrative håndtering av dette, skal endres. Lødingen kommune arbeider i ulike samarbeidsmodeller for å løse lovpålagte oppgaver. De formelle delegasjoner som er gjort for slike samarbeid, innarbeides i reglementet. Det samme gjelder for fellesrådet (kirken) og for Næringsstyret. Dispensasjons settes opp som som alltid skal behandles politisk. I dag er praksis noe ulikt fra lovverk til lovverk. Høringsuttalelser til Driftsutvalgets vedtak: o Vedr. personal (tilsettinger og forhandlinger) Som i dag, men det vurderes om hvorvidt pol. representanter, og opposisjonsleder, skal delta i tilsettingen av enhetsledere. f.eks. ordfører Høring; Anbefales at det fortsatt er rådmannen med sitt ansettelsesutvalg inkl tillitsvalgt(e) som ansetter enhetsledere. o Planutvalgets tidligere myndighet tillegges Formannskapet. Dvs. at Planutvalget nedlegges og planmyndigheten tillegges Formannskapet. Høring; ingen motforestillinger vedr dette. o Administrasjonsutvalget innstiller direkte til Kommunestyret Høring; ingen motforestillinger vedr dette. o Valgnemnda fremmer som i dag sine forslag til Formannskapet som innstiller til Kommunestyret. Høring; ingen motforestillinger vedr dette.

15 o Kommunestyret skal ta stilling til hvordan de ønsker valgnemndas sammensetning og funksjon. Det må videre avklares hvordan saksbehandlingen og sekretariatsfunksjonen skal ivaretas. Kommunestyret bes drøfte dette i møte o Vedr. salgs-/skjenke etter alkoholloven. Driftsutvalget tillegges bevillingsmyndighet i etter alkoholloven. Omfanget vurderes nærmere. o Det må presiseres nærmere hva som menes med «prinsipielle» kontra «ikke prinsipielle» Høring: Saker behandlet etter/ hjemlet i, sentrale lover/ forskrifter, lokale forskrifter, lokale regulativer og bestemmelser for øvrig er av ikke prinsipiell karakter.saker som overordnede planer, strategier, større investeringer, gebyrforskrift, dispensasjoner som ikke er hjem/et i abonnementsvilkårene med mer er av prinsipiell karakter. ens vurderinq av skillet mellom prinsipiell sak oq ikke prinsipiell sak (kurant an Sakens prinsipielle betydning vurderes utfra vedtakets karakter og konsekvenser og i forhold til om avgjørelsen kan anses klarlagt gjennom retningslinjer, tidligere praksis eller tidligere politiske vedtak. En sak er å anse som kurant når det foreligger lovverk eller lokale vedtak for hvordan den skal behandles, man har praksis fra behandling av tilsvarende, når saken ligger innenfor rammer og forutsetninger for vedtatt budsjett, eller saken kan avgjøres med bakgrunn i overordnede kommunale planer. Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en slik sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, anbefales at har rådmannen og utvalgsleder har ansvaret for å avklare dette. Politisk utvalg og saksbehandling etter lov, generell inndeling: (Lovtitlene er nedenfor skrevet i bokmål, selv om den den offisielle utgaven av loven er bokmål) (v) betyr at loven sier Kommunestyret skal velge representant, innstilling i saken legge stil formannskapet. Formannskap Driftsutvalg Adm. utvalg BEHE ALKOHOL ARBHDSMHJØ ARHV DOMSTOL(W BURETTSLAG HERSEKSJONS BARNEHAGE BUSTØTTE HENDOMSKATTE BARNEVERN DYREHELSE PERSONEL ELDRERÅDS(W BERSEKSJONS

16 FRILUFTS FORPAKTNINGS FLAGGING PÅ KOMMUNALE BYGNINGER FOLKEHELSE FORLKEREGISTER FOLKETRYGD FORPAKNINGS FORSIKRINGSVIRKSOM HETS GEODATA HAVNE- OG FARVANNS, der dette ikke behandles av Lødingen havn KF. INDUSTRIKONSESJONS JORD JORDSKIFTE (v) KIRKE (V) BRANN OG EKSPLOSJONSVERN FILM OG VIDEOGRAM FORSØKS FOLKEBIBLIOTEK FORURENSNINGS FRISKOLE GRAVFERDS HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED HELSE OG OMSORGSTJENESTE KRISESENTER KULTUR MÅLBRUKS LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OPPLÆRINGS FINANSAVTALE FISKER- PENSJONS GJELDSORDNINGS GJERDE GRAVFERDS (fellesrådet) HANNDYR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP HELSEPERSONEL HELSEREGISTER HUNDE HUSLEIE MERVERDIAVGIFTSLOVE N OG LOV OM KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT LIGNINGS MILJØINFORMASJONS NAV- KOMMUNAL FORKJØPSRETTIL LEIEGÅRDER KoNFuKTsRÅDsLovEN (v) KONSESJONS LAKSEFISK OG INNLANDSFISK MV PRIVATSKOLE SERVERINGS SOSIALE TJENESTE SPRØYTEROMS STRAFFE STRAFFEPORSESS PARTI (betale partistøtte) PASIENT OG BRUKERRETTIGHETS PANTE PERSONOPPLYSNINGS SPESIALISTHELSE- TJENESTE MAT strålevern oe Av stråung BRUK STATENS PENSJONSKASSE MATRIKKE LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK NATURMANGFOLDS NATURSKADE N/ERINGSBEREDSKAPS ODELS VASS OG AVLØPSANLEGG VEG VEGTRAFIKK TOBAKKSKADE TRUDOMSSAMFUNNS LOVA VOKSENOPPLÆRINGS (organisasjoner som holder kurs) Ordfører

17 \ OREIGNINGSLOVA PASIENTSKADE PLAN OG BYGNINGS POLITI REINDRIFTS RÅDETFORMENNESKER MEDNEDSATT FUNKSJONSEVNE (L SAME SMITTEVERN STRAFFE (anmelde på vegne av kommunen) TVISTE (opptrer på kommunens vegne hvis kommunen er parti forlikssak/tvist) SIVILBESKYTFELSES SKATTE SKJGNNSPROSESS (v) SKOGBRUKS STADNAVN STATSBIDRAG TILANLEGG MVAVSKYTEBANER (v) STIFTELSES (V) TVISTE (v) VALG (V) VANNRESSURS VILT Alle: anskaffelser. Forvaltningsloven,Offentlighetsloven,Kommuneloven,lov om offentlige Vedlegg: 1. Delegeringsreglement Lødingen kommune, politisk delegering. Kommunestyre - Formannskap - Driftsutvalg - Administrasjonsutvalg - Ordfører. 3. Oktober Ulike modeller for myndighetsdelegering til Driftsutvalg. NOTAT til delegeringsreglement

18 Lødingen kommune Delegeringsreglement Politisk delegering Kommunestyre Formannskap - Driftsutvalg - Administrasjonsutvalg Ordfører 3. Oktober 2014

19 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER Å delegere vil si å tildele andre den myndighet som en selv har. Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for Lødingen kommunes virksomhet. Gjennom dette delegeringsreglementet gis bestemmelser om hvordan myndighet er plassert i organisasjonen Kommunestyrets myndighet etter særlover delegeres til formannskap, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, ordfører og rådmann, dersom det ikke uttrykkelig er bestemt i lov at kommunestyret selv skal fatte vedtak, eller det går fram av dette reglementet. Ved delegasjon til administrativt nivå, er det i følge kommuneloven gitt (med svært få unntak) at det skjer til rådmannen. en kan videredelegere til andre i administrasjonen dersom annet ikke er angitt i dette reglement. Kommunestyret står fritt til å trekke tilbake delegert myndighet når som helst. Kommunestyret står også fritt til når som helst å få seg forelagt tilbakerapportering fra bruk av delegert myndighet. Et sentralt skille i dette delegasjonsreglementet, er å avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning eller av ikke prinsipiell betydning. en behandler alle av ikke prinsipiell betydning. Hva som "ikke er prinsipielt" avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører og rådmann ansvaret for å avklare dette. I praksis bør hvor det er tvil behandles som prinsipielle. I alle hvor avgjørelsen gis en administrativ behandling, eller besluttes i formannskap, driftsutvalg eller andre utvalg, skal saken og vedtaket refereres i kommunestyret i første påfølgende møte. Når et underliggende utvalg har videredelegert sin myndighet, skal utvalget får tilsvarende på sin referatsaksliste. All delegert myndighet skal utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor rammer og forutsetninger i årsbudsjett, økonomiplan og annet overordnet planverk.

20 Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Kommuneloven, offentlige anskaffelser. Alle nivå i behandling av etter lov, skal i tillegg til de nevnte lovverk i dette reglementet utføre sine oppgaver etter : Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Kommuneloven, lov om offentlige anskaffelser. Dispensasjonsbehandling Uavhengig av lovhjemmel, skal dispensasjons alltid behandles av politisk utvalg. Klagebehandling Det utvalg eller den ansatte myndigheten er delegert, skal utøve underinstansens rolle ved klagebehandling etter forvaltningslovens bestemmelser. Der rådmann har delegert myndighet, direkte fra kommunestyret, er formannskapet overinstansen.

21 Formannskapet, delegasjon fra kommunestyret til Formannskapet: Lovverk med tilhørende forskrifter Formann skapet avgjør Formannskapet har avgjørelses myndighet i ikke prinsipielle Forannskapet innstiller til kommunestyret Formannskapet delegerer videre avgjørelsesmyndighet i ikke prinsipielle kan videredelegerer BEITE )( DOMSTOL (V) EIENDOMSKATTE ELDRERÅDS (v) FORPAKTNINGS FLAGGING PÅ KOMMUNALE BYGNlNGER FORSIKRINGSVIRKSOM HETS HAVNE- OG FARVANNS, der dette ikke behandles av Lødingen havn KF. INDUSTRIKONSESJONS INNDELINGS (kommunesammenslåing) INTERKOMMUNALE SELSKAPER, der dette ikke er tillagt Lødingen havn KF Lødingen havn KF JORD JORDSKIFTE (v) KIRKE (v) KOMMUNAL FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER KONFLIKTSRÅDS (V) KONSESJONS LAKSEFISK OG INNLANDSFISK MV MAT MATRIKKE

22 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK NATURMANGFOLDS NATURSKADE NÆRINGSBEREDSKAPS ODELS OREIGNINGSLOVA PASIENTSKADE lpnnápæfle lpnnsnflefle Ipnnskflefle Ipnnsüflefle PLAN OG BYGNINGS POLITI >< >< >< REINDRIFTS RÅDETFORMENNESKER MEDNEDSATT FUNKSJONSEVNE(w SAME SMHTEVERN SIVILBESKYTTELSES SKATTE I SKJQNNSPROSESS I SKOGBRUKS STADNAVN STATSBIDRAGTIL ANLEGG MV AV SKYTEBANER (V) / Venskonnnunefor imemomnmnm forvaltning STIFTELSES (V) TV$TE(w VALG (v) VANNRESSURS VILT Formann Lovverk med tilhørende - forskrifter skapet avgjør Formannskapet har avgjørelses myndighet Forannskapet innstiller til kommunestyret Formannskapet delegerer videre avgjørelsesmyndighet i ikke prinsipielle

23 i ikke prinsipielle kan videredelegerer* For Sameloven gjelder samers rettigheter til alle tjenester vi har i kommunen. en vil i sitt delegeringsreglement videredelegere til samtlige enheter.

24 Driftsutvalget, delegasjon fra kommunestyret til Driftsutvalget: Driftsut Driftsutvalg Lovverk med tilhørende forskrifter v avgjør har avgjørelses myndighet i ikke prinsipielle Driftsutvalg innstiller til kommunestyret Driftsutvalg delegerer videre avgjørelsesmyndighet i ikke prinsipielle kan videredelegerer ALKOHOL BARNEHAGE BARNEVERN BRANN OG EKSPLOSJONSVERN FILM OG VIDEOGRAM / Vertskommune for Vesterålen Barnevern Kinosjef FORSØKS FOLKEBIBLIOTEK FORURENSNINGS FRILUFTS FRISKOLE FOLKEHELSE GRAVFERDS Fellesrådet HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED HELSE OG OMSORGSTJENESTE KRISESENTER KULTUR MÅLBRUKS LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OPPLÆRINGS PRIVATSKOLE SERVERINGS

25 SOSIALE TJENESTE (Nav) SPRØYTEROMS STRAFFE STRAFFEPROSESS STRÅLEVERNOG BRUK AVsTRÅuNG x x Videredelegerers til ordfører å opptre på kommunens vegne VASS OG AVLØPSANLEGG VEG VEGTRAFIKK Driftsutv Lovverk med tilhørende avgjør forskrifter Driftsutvalg har avgjørelses myndighet i ikke prinsipielle Driftsutvalg innstiller til kommunestyret Driftsutvalg delegerer til Avgjørelses- myndighet i ikke prinsipielle kan videredelegerer* Næringsstyret, delegasjon fra kommunestyret til næringsstyret: Næringsstyret, delegasjon fra kommunestyret til næringsstyret: Lovverk med tilhørende forskrifter, lokale reglement Retningslinjer næringsarbeid for Delegering slik det er beskrevet i retningslinjene

26 Delegasjon til administrasjonsutvalget UUU UU Ansvarsområde Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for personal- og organisasjons og behandler som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jfr.kommunelovens 25 og Hovedavtalens Del B, 4. Generell myndighet UUUUUUU Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de regningslinjer som er fastsatt i avtaler, lov, forskrifter eller vedtak i kommunestyret. Saker :> Saker :> hvor administrasjonsutvalget innstiller til kommunestyret: Forslag til overordnede reglementer og personalpolitiske retningslinjer, der i blandt tema som : ø Permisjonsreglement ø ø Kompetanseplan Rekrutteringsplan ø Seniorplan ø Lønnspolitisk plan ø Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet ø Og liknende Tiltak for likestilling Handlingsplan for HMS Organisasjons- og bemanningsplaner Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert Oppfølging og implementering Inkluderende arbeidsliv Oppretting av nye stillinger av nasjonalt vedtatte reformer o.l. hvor administrasjonsutvalget gir uttalelse: l forslag til budsjett, økonomiplan og årsmelding. I andre som rådmannen, formannskapet eller kommunestyret måtte forelegge utvalget og som forelegges utvalget i medhold av prinsippet om fullført saksbehandhng. l vedrørende retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet. Etiske retningslinjer Pressereglement/Mediareglement Opplistingen er ikke fullstendig.

27 Delegasjon til ordfører Kommunene er noe ulike i utforming av delegasjon til ordfører, her er en oppstilling av samtliges myndighetsoverføring til ordfører: Ull Ordfører gis fullmakt til å avgjøre søknader om tilskudd inntil kr Ordfører kan etter søknader gi tilskudd inntil kr med dekning over næringsfondene. Representere kommunen i generalforsamlinger, årsmøter og lignende i selskaper og foreninger hvor kommunen har eierinteresser og/eller medlemskap, der andre ikke er valgt som kommunal representant/utsending. I forbindelse med krisehåndtering, delegeres ordføreren myndighet til å fatte midlertidige vedtak på vegne av kommunestyret. Jfr. plan for kommunal krisehåndtering. Ordfører vurderer om høringsdokumenter som kommer til kommunen, skal behandles eller ikke Ordføreren har sammen med opposisjonsleder myndighet til å gjennomføre lønnsforhandlinger med rådmannen Jfr Kommuneloven gis ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkelt eller typer av som ikke er av prinsipiell betydning. Ordfører gis myndighet til å avgjøre om prioritets avvik. Ordfører gis myndighet til å begjære påtale i som gjelder innbrudd, tyveri og hærverk på kommunens eiendommer, og for øvrig i de tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. Ordfører kan opptre som part i sak som behandles etter tvistelov p, delegasjon fra kommunestyret til : Kommunestyret delegerer direkte til en å ta driftsmessige avgjørelser i etter følgende regelverk, innenfor rammen av budsjett: avgjør etter følgende lovverk med tilhørende forskrifter ARKIV Besørge arkiv BUSTØTTE DYREHELSE PERSONEL EIERSEKSJONS FINANSAVTALE FlSKER- PENSJONS GEODATA Utbetale bostøtte Klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid og autorisasjonskontroll av personalet (interkommunalt) Undertegne lånepapirer Gi informasjon til andre myndigheter Gi data til de som etterspør

28 GJELDSORDNINGS FOLKEREGISTRER defle lnnga avtaler med privatpersoner Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon FOLKETRYGD GJERDE GRAVFERDS Den del som ikke er tillagt fellesrådet HANNDYR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP HELSEPERSONEL HELSEREGISTER HUNDE HUSLEIE A MERVERDIAVGIFTS OG LOV OM KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT LIGNINGS MILJØINFORMASJONS NAV- innrapportere moms Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon PARTI PASIENT OG BRUKERRETTIGHETS PANTE PERSONOPPLYSNINGS SPESIALISTHELSE- TJENESTE STATENS PENSJONSKASSE TOBAKKSKADE TRUDOMSSAMFUNNS -LOVA VOKSENOPPLÆRINGS Utbetale tilskudd Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon Gi opplysninger til de som etterspør dette og har rett til slik informasjon Røyeforbud ved offentlige bygg Utbetale tilskudd Utbetale kurstilskudd avgjør

29 etter følgende Iowerk tilhørende forskrifter med

30 Til: Driftsutvalget Notat uten oppfølging Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Arkivkode Dato 12/409-6 Tone Larsen/ FE Ulike modeller for myndighetsdelegering til Driftsutvalg. NOTAT til delegeringsreglement. Under driftsutvalgets diskusjon om utforming av nytt delegeringsreglement, ble det gitt rådmannen å se på andre kommuners løsninger. Utgangspunktet for delegering av myndighet til driftsutvalget, og dermed å endre også myndighetsområdet til formannskapet, har sin bakgrunn i vedtak i kommunestyresak 14/12: Ansvarsområde: Driftsutvalget har ansvaret for standard, omfang og kvalitet på kommunens tjenester med fokus på tjenesteutvik/ing. Driftsutvalget skal være kommunens faste utvalg på driftsoppgaver innenfor kommunal tjenesteyting på områdene: - Barnehage/sko/e/SFO - Kultur - Helse og Omsorg - Flyktninger og integrering - Kommunaltekniske oppgaver - ADHOC og utredninger - Havnestyre Generell myndighet: Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatte planer og budsjett Innenfor sitt ansvarsområde gir driftsutvalget innstilling overfor kommunestyret dersom organet ikke har avgjørelsesmyndighet. l som har med budsjett, økonomiplan, tiltak med økonomiske konsekvenser ut over tildelt ramme, planer og strategier, skal driftsutvalget fremme innstilling til kommunestyret gjennom formannskapet. Driftsutvalget skal ha jevnlig kontakt med kommunens brukerråd slik som eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, ungdomsråd og foreldreutvalget ved skolene. Arbeidsdeling mel/om driftsutvalget og formannskapet: Dersom det oppstår spørsmål om arbeidsde/ingen me//om driftsutvalget og formannskapet skal lederen av driftsutvalget og lederen i formannskapet avklare dette. Dersom de ikke finner en løsning, drøftes dette med opposisjonsleder før saken eventuelt fremmes for kommunestyret. I dette notatet presenteres delegasjonene som er vedtatt i kommunene; Fauske, Sortland og Oppdal. Notatet vedlegges sak vedr Delegeringsreglement.

31 Delegeringsreglementet er under utarbeidelse. Det er ikke klart til utsending, men sendes ut 21. august. Utarbeidelsen bygger på følgende prinsipp: - Lovverk av samme karakter tillegges samme utvalg. Formannskap delegeres planutvalgets oppgaver, samt innstiller i økonomi og beredskaps-. - Det skilles på hvilke lovverk utvalgene/rådmann har innstillingsmyndighet og hvilke lover en har avgjørelsesmyndighet. Ved avgjørelsesmyndighet skilles det igjen på om det er avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter eller om det er delegert full avgjørelsesmyndighet - Det settes også opp delegering til rådmann og videredelegering i administrasjonen, der dette er klart allerede nå (21. august) Reglementet som sendes ut 21. august er ikke forankret i administrasjonen. Reglementet legges fram for driftsutvalget og driftsutvalgets innstilling i saken er tenkt formidlet i organisasjonen/på høring, og deretter tas saken i kommunestyret enten 18. sept eller 23. oktober. Med hilsen Tone Larsen

32 Ulike modeller for myndighetsdelegering til Driftsutvalg. Fauske kommune: Fauske kommune bruker kommuneforlagets dataløsning for Delegeringsreglement: Ved å taste seg inn på den enkelte lov, får man opp de paragrafer i lovverket som er delegert. Hele reglementet er bygget opp elektronisk slik: Driftsutvalg I henhold til kommunestyretsvedtak om den politiske organisasionsmodellenskal driftsutvalget behandle drifts. Driftsutvalget prioriterer søknader om spillemidler som oversendes Nordland Fylkeskommune Driftsutvalget tildeles myndighet til å fordele tilskudd til frivillige organisasjoner mv innenfor vedtatte budsjettrammer Kulturiova Etrftsuiwa get delegeres ai-'giore 5 snwnd grei isele" rinsi: ei teiwdr-ini rifer-fcr {Cw :fn _ Kommunestyre di p A ' _ g_.i _ I ` Driftsutvalg :iffert ege- -flesn al-.,:er-:-::t;~. c:''ci L.-.At-r.erl-,-:--"m : (ii-:ult_r :v-.a Eksempel Forvaltningsloven, hvor deter 28 som er delegert:

33 28. Vedtak som kan påklages, kiageinstans Klikk her for Iovtekst Ved «klikk her for Iovtekst»; kommer slik: l(apiel6-0inhloeogomqjiriia., 2l-(vedtnlsomlnnnplklaus 28(ved!aksoInhnpdldao5,klaga'nstzm)..».).m,lv. w..»x. Enkehvedtakkanpéldaoesaven nartdlarannuumedrzttsigldaoenhevuseisakenlildelforvdtnmosovuan(lda9ein ansm)somernarmesluvernrdneldelfnrvahningsorgansmuhurmfldvedtnkattunderinsansaw). Fuatcflvedtdxsunuuuffelavfwvdumgsorgmoppreuztimednldavlcvom cg.er ' du* uieiet1ud; shs.avnriube,forwuird 1dafyI:amnl derfiuesayskfin IV in* F aiczwd nkvamkerunflanbnmfimttelafyhsfiqecvedkamuuegxhgeapmaflapa-mmnfivat Ir\:f?etiha1l'Ioldflmw&ohddde9a1fiIastnhgfwnIru xgul NedmndreKmlgwbcnamr-erulnatedes,mIHmuuzuu vmbkihnsnkfluflhms.nnu1mmusvdukanimb HmmmIihdpNw6.mnmm nnfirogsflundavuxxauxu-afivedtalzoanluwsefl-gm, b)nhwuaimrua1mwndawamusprmflnwluvmafiutvemnfwrurasb sufimuui :d c)nsii<nngeiviiauhnoaistns, d)n.ii:lu9er1au-vvalvauunhuviglcboevuevlnd. Erdethaquetiwaavadhkmnlwvbemflnnesomuvufietuva dal J orgonsom oirldaoewli FwailnstwnlbbumumldsambgaeflawrmfyIerdaavvinzfrIrI sveidatekwit FwmfiwIIhwuuakb9u nmebwudasvuunfiadmrqisaflflw&hpa\ 1u$u,kmbue s ungtvenuidewuiia&kraax_ Fauske kommune har et Plan- og utviklingsutvalgsom har følgende delegerte myndighetsområder:

34 Plan- og utviklingsutvalg Plan- og uh-iklingsurvalget er opprettet I medhoéd av kommuneio-.fens ID og skal være kommunens organ for behandlmg av pian

35 Sortland kommune I Sortland er Formannskapet planmyndigheten, mens de har følgende delegasjon til Driftsutvalget: 4 Delegasjon til driftsutvalget 4.1 Ansvarsområde Driftsutvalgethar ansvarfor standard,omfangog kvalitet på kommunenstjenestermedfokus pà tjenesteutvikling. 4.2 Generell myndighet Driftsutvalgeter delegertmyndighettil å fastsettestandardog kvalitet på kornmunens tjenesteproduksjoninnenfor rammeneav vedtatteplanerog budsjett. Innenforsitt ansvarsområdegir driftsutvalget innstilling overfor kommunestyretdersom organetikke har avgjorelsesmyndighet. l somhar medbudsjett,økonomiplan,tiltak medøkonomiskekonsekvensut over tildelt ramme,planerog strategier,skaldriftsutvalgetfremme innstilling til kommunestyretgjennom formannskapet. Driftsutvalget kan opprette komiteer til forberedende behandling og utredning av og til utførelse av særskilte verv i rnedhold av kommunelovens 10 nr. 5 saml fastsettelse av mandat for komiteen. Driftsutvalget skal hajevnlig kontakt medkommunensbrukerrädslikt someldrerådet.rådet for funksjonshemmede.ungdomsrådetog foreldreutvalgetved skolene.

36 4.3 Øvrige delegerte myndighetsomräder l. Lltøtfedelegert myndighet i medhold av rusforebyggende handlingsplan. 2. Utøve delegert myndighet for øvrig i henhold til szrrvedtak og delegasjonsreglement. samt fastsette retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet. 3. Fordele kultunnidler til frivillige lag og organisasjoner innenfor budsjettets ramme samt prioritere søknader om tilskudd vedrørende spillemidler. 4. Avgjøre søknader om stipend og lignende. 5. Driftsutvalget er kommunens kulturpriskomite. 6. Driftsutvalget er fondsstyre for utsrnykning av kommunale bygninger. 4.4 Arbeidsdeling mellom driftsutvalget og formannskapet Dersom det oppstår spørsmål om arbeidsdelingen mellom driftsutvalget og fonnannskapet. skal lederen av driftsutvalget og lederen i formannskapet avklare dette. Dersom de ikke finner en løsning, drøftes dette med opposisjonsleder før saken eventuelt fremmes for kommunestyret. 4.5 Saker hvor utvalget har uttalerett Ved etablering av lokale og regionale samarbeidstiltak I forslag til kommunetdehplaner som angår sektoren I reglement for utøvelse av delegert myndighet Ved utarbeiding av organisasionsplaner

37 4.6 Delegasjon etter særlov Driftsutvalget har delegert inyndigliet innen folgende szerlover: 0.\IkuhnIIm ('I1 I Driftsutvalget er kornmunens rnyndighet som kontrollorgan for salgs- og skjenkebevillinger etter Barnehageloven I Driftsutvalget er godkjenningsmyndighet etter 10 ' Tilpasse rammeplanen til lokale forhold 2 ' Velge kommunens representanter samt fastsette antall representanter til santarbeidsutvalg etter 4 I Om det skal vfære felles samarbeidsutvalg for barnehage og grunnskole etter 5 I Vedta vedtekter for kommunale bamehager I Vedta vilkår for koinmunal stotte til barnehagene I Klage pà vedtak om opptak i barnehage behandles av klageutvalg utgått av driftsutvalget. I Film- og videogramloven I Fastsette vilkår for lovve til framsyning av film og vfideograinetter 2 I Folkebibliotekloven I Fastsette reglement for folkebibliotek etter 4 0 Opplæringsloven I Myndighet til velge kommunens representant til samarbeidsutvalg etter l l-l og ll-la. I Fore tilsyn med skolens oppfølging av opplæringsloven etter Stadnamnloven I Delegert vedtaksmyndighet med hjemmel i 5 2.ledd vedr. skrivfentäten på offisielle adresser og stedsnavn 0 Voksonoppla-ring_slm'cn I Myndighet etter 6 siste ledd. gi tilskudd til Studieforbund Oppdal kommune Driftsutvalget har det folkevalgte ansvaret for standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon. Driftsutvalget skal ha oversikt over og innsyn i alle kommunale tjenestetilbud Oppdal kommune har listet opp lovverk og tilhørende forskrifter i sitt reglement. Oppdal kommune har i sitt reglement følgende inndeling: kommunestyreformannskap-driftsutvalg-bygningsråd- adm.utvalg - koordineringskomite - ordfører - rådmann Oppdal kommunes deleqerinq til driftsutvalget I medhold av kommuneloven 10 nr 2 delegerer kommunestyret til driftsutvalget å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon med avgjørelsesmyndighet slik det fremgår av vedlegg Myndighet og ansvarsområde

38 Driftsutvalget har det folkevalgte ansvaret for standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon. Driftsutvalget skal ha oversikt over og innsyn i alle kommunale tjenestetilbud. Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett. Innenfor sitt ansvarsområde gir driftsutvalget innstilling overfor kommunestyret dersom organet ikke har avgjørelsesmyndighet. Driftsutvalget kan opprette komiteer for løsning av midlertidige oppgaver, herunder vedta mandat, valg av leder og fastsette tidsfrister. Driftsutvalget tillegges funksjonen som kommunens trafikksikkerhetsutvalg. 1.3 Avgjørelsesmyndighet etter særlover Helse- og omsorgstjenesteloven, Folkehelseloven Delegeringen gjelder tilsyn med at bestemmelsene i forskrifter til loven følges opp. Planer og rapporter som utarbeides i medhold av forskriftene skal legges fram for driftsutvalget. o Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator o Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester o Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Forskrift om en verdig elderomsorg (Verdighetsgarantien) Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Forskrift om fastlegeordning i kommunene Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons -og skolehelsetjenesten Forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Folkehelseloven om å ilegge tvangsmulkt og ilegge overtredelsesgebyr Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings-og hulltakingsvirksomhet o Forskrift om vannforsyning og drikkevann o Forskrift om miljørettet helsevern Administrativ oppfølging av forskriftene er delegert til rådmannen. Delegeringen gjelder også å ilegge tvangsmulkt i medhold av forskrifter til folkehelseloven, med unntak av "Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav", som er delegert til bygningsrådet.

39 Driftsutvalget delegeres videre å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskrifter til loven følges opp. Planer og rapporter som utarbeides i medhold av forskriftene skal legges fram for driftsutvalget. Administrativ oppfølging av forskriftene er delegert til rådmannen. Opplæringsloven og barnehageloven Godkjenne søknader til departementet om forsøksvirksomhet 2-3 godkjenne søknader til departementet om avvik fra grunnskoleopplæringas innhold 5-6 Organisering av den pedagogiskpsykologiske tjenesten 9 godkjenne søknader til departementet om avvikende måter å organisere skoleledelse, organisering av samarbeidsutvalg ved skolene, godkjenne søknader om dispensasjon fra reglene om brukermedvirkning, bestemme innholdet i musikk og kulturskoletilbudet Gi vedtekter om skolefritidsordningen o godkjenne søknader til departementet om forsøksvirksomhet o godkjenne søknader til departementet om avvik fra grunnskoleopplæringas innhold o organisering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten godkjenne søknader til departementet om avvikende måter å organisere skoleledelsen organisering av samarbeidsutvalg ved skolene godkjenne søknader om dispensasjon fra reglene om brukermedvirkning bestemme innholdet i musikk -og kulturskoletilbudet gi vedtekter om skolefritidsordningen Barnehageloven 10 og 11 Godkjenning av barnehager 14 Offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, fastsette retningslinjer for tilskudd Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Forskrift om internkontroll Øvrige delegerte myndighetsområder. Fastsette regulativ for lønn/godtgjørelse til støttekontakt, besøkshjem, avlastningshjem og tilsynsfører. Fastsette normer for utmåling av sosial

40 á

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement VERDAL KOMMUNE Administrativt delegasjonsreglement Generell del I det administrative delegasjonsreglementet delegeres systematisk den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen videre i organisasjonen.

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret.

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret. GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE 2013-2015 Arkiv: 082 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1090 Kjetil Brodal Sett inn saksutredningen under denne linjen Saksopplysninger Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 25.4.2013. Tilsynsrapporter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/13 GODKJENNING AV AMU'S MØTEPROTOKOLL AV DEN 06.03.13 6/13 TILTAK FOR Å ØKE NÆRVÆRET I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/13 GODKJENNING AV AMU'S MØTEPROTOKOLL AV DEN 06.03.13 6/13 TILTAK FOR Å ØKE NÆRVÆRET I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef.

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef. Handbok for folkevalgte (4) Reglement for delegering i Gran kommune Delegeringsreglementet er revidert og ajourført jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 62/15, 63/15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS Arkivsaknr: 2015/866 Arkivkode: 72/163 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016 Klage fra Sandhornøy Gård AS Rådmannens forslag til vedtak: Plan og eiendomsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte 30.01.2013., sak 13/4 Delegeringsreglement DELEGERINGSREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1 Kommunestyrets myndighet Med mindre det foreligger

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT 2013

DELEGERINGSREGLEMENT 2013 DELEGERINGSREGLEMENT 2013 Vedtatt av kommunestyret 30.05.2013 sak 30/13. INNHOLD: DEL 1 REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELGERT MYNDIGHET 1. Generelt om kommunelovens bestemmelser om delegering... 10 1.1 Kommunestyret...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer