SB MB /2 04/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/2 04/14"

Transkript

1 SB MB /2 04/14

2 2

3 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr før maskinen settes i drift! Innholdsfortegnelse For denne bruksanvisningen NO.. 1 Miljøvern NO.. 1 Sikkerhetsanvisninger..... NO.. 1 Betjening NO.. 2 Åpne anlegget NO.. 4 Innstillinger NO.. 5 Påfylling av driftsmidler.... NO. 12 Manuelle inngrep NO. 13 Omsetningsvisning NO. 13 Frostbeskyttelse NO. 14 Stans av driften NO. 15 Sette bort NO. 15 Funksjon NO. 16 Tekniske data NO. 22 Vedlikehold og pleie NO. 24 Feilretting NO. 33 Tilbehør NO. 42 Garanti NO. 42 Transport NO. 42 Lagring NO. 42 Installasjon av anlegget (kun for fagfolk) NO. 43 EU-samsvarserklæring.... NO. 48 Protokoll for høytrykkskontroll NO. 49 For denne bruksanvisningen Målgrupper for denne anvisning Alle brukere: Brukere er opplært hjelpepersonale, bruker og fagpersonale. Fagpersonale:Fagpersonale er personer som på basis av sin yrkesmessige utdannelse er kvalifisert til å sette opp og drive anlegget. Fagbegreper For å forstå bruksanvisningen er kjennskap til følgende begreper viktig. I denne bruksanvisning brukes gjennomgående faguttrykk markert med fet skrift. Friskvann Råvann, ledningsvann, byvann Baseutbytter Avkalkingsanlegg Avkalket vann Mykt vann Revers-osmose (forkortelse: RO) Omvendt osmose Konsentrat Vann anriket med salter og mineraler fra omvendt osmose Permeat Osmosevann, avmineralisert vann, helt avsaltet vann Miljøvern Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den til en gjenbruksstasjon. Gamlle apparater inneholder verdifulle materialer som kan gjenbrukes og som bør sendest til gjenbruk. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer. Ikke la motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin komme ut i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer brukt olje på en miljøvennlig måte. Anvisninger om innhold (REACH) Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: Sikkerhetsanvisninger Generelt Ved feil bruk eller misbruk er det fare for skader for brukeren og andre personer pga. høyt vanntrykk, varmt vann, varm eksos høy elektrisk spenning, Rengjøringsmiddel, Skader på mage og spiserør ved drikking av større mengder permeat. For å unngå å utsette mennesker, dyr og eiendom for risiko, bør du lese følgende innen du tar anlegget i bruk for første gang: bruksanvisningen alle sikkerhetsanvisninger de relevante nasjonale lovpålagte forskrifter sikkerhetsanvisningene som følger rengjøringsmiddelet som brukes (f.eks. på flaskeetiketten). For drift av dette anlegget gjelder følgende forskrifter og retningslinjer i Forbundsrepublikken Tyskland (kan bestilles fra Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln): Forordning om driftssikkerhet (BetrSichV). Lov om utslippskontroll (Bundesimmisionsschutzgesetz): Oppvarmingsenheten skal etter denne loven kontrolleres årlig av den lokale skorsteinsfeier med hensyn til overholdelse av utslippsgrenser. Utslippsvann kan ledes til avløpsnettet innenfor rammene av lokale forskrifter. Forsikre deg om: at du selv har forstått alle anvisninger at alle brukerne av anlegget er informert om anvisningene og har forstått dem. Alle personer som har noe med oppstilling, igangkjøring, istandholding og betjening må ha relevante kvalifikasjoner, kjenne og følge denne bruksanvisningen, kjenne og følge relevante forskrifter. Ved selvbetjeningsdrift må den driftsansvarlige sørge for at brukerne ved hjelp av klart synlige skilt blir informert om mulige farer, sikkerhetsinnretninger, betjening av anlegget. Ved drift av anlegget i lukkede rom må røykgasser avledes i godkjente rør eller skorstein, det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Fare! Fare for brannskader fra varme avgasser, ikke grip over avgassåpningen. Ikke rør dekselet over kamin. Fare for brannskader fra varme deler på anlegget så som pumper og motorer. Vær forsiktig ved åpning av anlegget, la anleggets deler få tid til å avkjøle seg. Advarsel Ikke bruk anlegget i nærheten av personer, såfremt de ikke bruker vernetøy. Ikke rett strålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller skotøy. Høytrykkslange, armatur og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av høytrykksvaskeren. Bruk kun høytrykkslanger, armatur og koblinger som er anbefalt av produsenten. Ikke bruk anlegget dersom strømkabelen eller viktige deler av anlegget er skadet, som f.eks. beskyttelsesinnretninger, høytrykkslanger eller høytrykkspistoler. Symboler i bruksanvisningen Fare For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død. Advarsel For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død. Forsiktig! For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader. Symboler på anlegget Fare fra elektrisk spenning! Arbeid på anleggsdeler skal kun utføres av elekto-fagfolk eller autorisert fagpersonal. NO - 1 3

4 Fare Fare for skader fra høytrykkstrålen. Ikke rett høytrykkstrålen mot mennesker eller dyr. Fare for personskader fra elektrisk støt. Rett ikke høytrykkstrålen mot elektriske apparater, ledninger eller mot anlegget. Hørselvern Anleggets lydtrykksnivå er på 65 db(a). Dersom det spyles mot støyforsterkende deler (f.eks. store plater) kan det være fare for støyskader. I slike tilfeller skal det brukes hørselvern. Handling ved nødsfall Drei programvalgbryter på betjeningspanelet til "STOP". Forskriftsmessig bruk Dette SB-vaskeanlegget brukes til rengjøring av kjøretøyer og tilhengere med vann og tilsatt rengjøringsmiddel. Ikke forskriftsmessig og derved forbudt er rengjøring av mennesker og dyr. Der er fare for alvorlige personskader fra høytrykkstrålen. løse deler. De kan slynges vekk av høytrykkstrlen og gi personskader eller annen materiell skade. Som skille mot drikkevannsnettet skal det brukes et systemskille type BA, kategori 4, mellom anlegg og drikkevannsnettet. I tillegg skal lokale forskrifter følges. Advarsel Fare for skade på anlegget ved forsyning med uegnet vann. Til forsyning av anlegget skal det kun brukes vann av drikkevannskvalitet. For bortledning av brenneravgass skal anlegget bare brukes i friluft. Ved montering under tak eller i lukket rom må anlegget tilkobles en skorstein for å lede bort avgassen. Ved tilkobling av skorstein må brenneren justeres på nytt og avgassverdiene kontrolleres av de lokale myndighetene. Advarsel Med forutsetninger som beskrevet i avsnittet "Frostbeskyttelse" er anlegget frostsikkert til -20 C, men må stenges ved lavere temperaturer. Arbeidsplass På betjeningspanelet legges det på mynter og det velges vaskeprogram. Rengjøringen gjennomføres ved hjelp av høytrykkspistolen. Fare Fare for personskader, fare for brannskader. Kun vasking med lukket anlegg. Det innvendige av anlegget skal bare være tilgjengelig for opplært personale for vedlikeholdsarbeide. Ved bruk av anlegget skal døren være lukket. Betjening Slå av i nødsfall Drei programvalgbryter på betjeningspanelet til "STOP". Vaskeprogrammer Følgende vaskeprogrammer er tilgjengelige: Standardprogrammer Stop Avbryter programmet. Grunnstilling, vaskeverktøy i verktøyholdere. Funksjon "STOP" er aktiv i alle bryterstillinger uten vaskeprogram. Høytrykksvask Fjerning av grovt smuss. Varmt vann med shampoo. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Skumvask Grundig lakkrengjøring med aktivt skum. Skumbørste skal kun brukes med program i gang, og først etter at høytrykksvaskeren er brukt. Spyling For avspyling av shampoo og skum. Avstand høytrykksstråle min. 50 cm. Varmvoks Varmt vann med lakkbeskytter. Brukes først etter spyling. Avstand høytrykksstråle min. 80 cm. Overflatebehandling Flekkfri tørking. Avmineralisert vann med glanstørker. Avstand høytrykksstråle min. 80 cm. Tilleggsprogrammer (valgfritt) Løsne smuss For fjernig av hardnakket smuss. Varmt vann med spesiell tilførsel av rengjøringsmiddel. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Mikroemulsjon, variant A For fjernig av hardnakket smuss. Varmt vann med spesiell tilførsel av rengjøringsmiddel. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Mikroemulsjon, variant B, med ekstern høytrykkspumpe Fjerning av rester av veiasfalt. Spraying av et spesielt rengjørignsmiddel. Løsne insekter Løsne insektsrester. Varmt vann med insektsfjerner. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Felgrens, variant A, med doseringspumpe Løsne bremserester. Varmt vann med spesielt eller ekstra mye rengjøringsmiddel. Kun alkalisk rengjøringsmiddel. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Brukes før bilvasken og kun på malte eller lakkerte felger. Felgrens, variant B, med ekstern høytrykkspumpe og blandetank. Løsne bremserester. Kaldt vann med spesielt, høydosert rengjøringsmiddel med tilførsel av trykkluft. Brukes før bilvasken og kun på malte eller lakkerte felger. Understellsvask Fjerning av grovt smuss på undersiden av kjøretøyet. Vaskeprosessen begynner med ca. 10 sekunders forsinkelse, Kjør kjøretøyet frem og tilbake over understellsvasken. 4 NO - 2

5 Betjeningsforløp 1 Restverdiindikator 2 Programvalgbryter 3 Myntinnkast Vaskebørste: Rengjør vaskebørsten med høytrykkspistolen før bruk. Still inn vaskeprogram Skumvask og rengjør kjøretøyet. Vasketid Etter å ha lagt på mynter begynner vasketiden å løpe. Restverdindikatoren viser hvor mange vaskeenheter som er igjen. Vasketiden løper også når programvalgbryteren står til "STOP". Dersom det legges på flere mynter i løpet av vasketiden, blir dette registrert og lagt til tilgodehavende vasking. 1 Restverdiindikator 2 Programvalgbryter 3 Myntinnkast Velg vaskeprogram ved hjelp av programvalgbryteren. Legg på mynter. 1-verktøy utforming 1 Vaskebørste 2 Låsehendel 3 Høytrykkspistol 4 Hendel på høytrykkpistol 5 Sikringshendel For vasking med høyttrykksstråle, trykk låsehendelen, trekk vaskebørsten bakover og la den gå lås. For vasking med vaskebørste, trykk låsehendelen, skyv vaskebørsten forover og la den gå i lås. Lås opp høytrykkpistolen og betjen avtrekkeren på pistolen. 2-verktøy utforming (valgmulighet) Her er høytrykkspistol og vaskebørste tilgjengelige som separate verktøy. Høytrykkspistol: Lås opp høytrykkpistolen og betjen avtrekkeren på pistolen. NO - 3 5

6 Åpne anlegget 1 Opplåsing myntkontrollerdør Trekk ned for å låse opp. 2 Opplåsing dør foran Løft for å låse opp. 3 Opplåsig dør bak, venstre Løft for å låse opp. 4 Opplåsig dør bak, høyre Løft for å låse opp. 6 NO - 4

7 Innstillinger 1 Tørrskumstasjon 2 Display styring 3 Koblingsskap 4 Hovedbryter 5 Varmluftsvifte 6 Doseringspumper 7 Frostbeskyttelse med tapsvann (tilleggsutstyr), monteringssted 1 8 Nødfrostbeskyttelse (tilleggsutstyr) 9 Frostbeskyttelse med tapsvann (tilleggsutstyr), monteringssted 2 10 Monteringssted felgrens (tilleggsutstyr) eller Microemulsjon (tilleggsutstyr) 11 Varmeveksler vaskeplassoppvarming 12 Hode baseutbytter Hovedbryter Posisjon 1 Anlegget er i drift. Frostbeskyttelse (tilleggsutstyr) er aktiv. 0 Hele anlegget ute av drift (også frostbeskyttelse). Stille inn kompressor 1 Trykkbryter luft 2 Manometer 3 Trykklufttilkobling for servicearbeider 4 Trykkreduserer Still inn trykkreduseringsventil til 0,4...0,5 MPa (4...5 bar). Stille inn doseringspumpen 1 Doseringspumpe høytrykksvask (DP 1) 2 Doseringspumpe varmvask (DP 2) 3 Doseringspumpe Top-Pleie (DP 3) 4 Doseringspumpe tilleggsutstyr (DP 4) for ekstraprogrammer Med doseringspumpenen blir rengjøringsmiddel for vaskevannet tilført i henhold til vaskeprogrammet og utrustningen på anlegget. Den optimale doseringsmengden fastlegges av montøren når anlegget stilles opp. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å foreta en ny innstilling. Finreguleringer foretas på styringen (se Innstillinger/styringer). Grunninnstilling på doseringspumpen blir ikke endret. NO - 5 7

8 Grunninnstilling 1 Luftespake 2 Ventilasjonstast 3 Innstillingsknapp doseringsmengde Trekk ut innstillingsknapp doseringsmengde. Utluftingstasten trykkes og slippes avvekslende og samtidig stilles reguleringsknappen til ønsket verdi. Høytrykksvask RM Våtskum RM (Valgmulighet) Tørrskum (tilleggsutstyr) RM Varmvoks RM Overflatebehandling RM Smussfjerning RM (valgfritt) Insektfjerning (valgfritt) RM Trykket for Microemulsjon kan endres etter behov ved å bruke reguleringsskruen. Rengjøringsmiddel Reguleringsknapp innstilling (%) Slipp luftetasten. trykk inn innstillingsknapp doseringsmengde. Tørrskumstasjon Grunninnstilling vann Åpne tilførsel av rent vann. Vaskeprogram "Skumvask " utføres på en vaskeplass. Still inn trykkreduseringsventil til 0,25 MPa (2,5 bar). Grunninnstilling vann/kjemikalier Doseringspumpe skumstasjon stilles til 20%. Fremgangsmåte se "Stille inn doseringspumpe". Åpne tilførsel av rent vann. Slangen på utløpet av fordelingsblokk vann/kjemikalier tas av og erstattes av en ca. 400 mm langslange (PVC-slange 6/4). Vaskeprogram "Skumvask " utføres for denne vaskeplassen. Still inn væskestrømmen ved å regulere doseringsventil vann/rengjøringsmiddel til 300 ml/min (mål med målesylinder). Avslutt vaskeprogram "Skumvask". Ta av slangen og koble til igjen slangen til vaskeplassen. Innstillling av doseringsventil vann/kjemikalier gjentas for de andre vaskeplassene. Grunninnstilling Luft Still inn trykkreduseringsventil for luft til 0,25 MPa (2,5 bar). Service-verktøy settes mellom utgang luft og slangen til vaskeplassen. Vaskeprogram "Skumvask " utføres for denne vaskeplassen. Still inn doseringsventil luft slik at service-verktøyet viser 0,15 MPa (1,5 bar). Avslutt vaskeprogram "Skumvask". Service-verktøy tas av og slangen til vaskeplassen kobles til fordelingsblokk luft igjen. Innstillling av doseringsventil luft gjentas for de andre vaskeplassene. Etter utført grunninnstilling skal konsistensen av skummet kun endres ved regulering av doseringsventil luft. Felgrens (tilleggsutstyr) Dysefarge Vann/rengjøringsmiddel ingen dyse 1:1 grå 1,2:1 svart 2:1 beige 4:1 rød 6:1 hvit 9:1 blå 10:1 lysebrun 13:1 grønn 21:1 orange 26:1 brun 30:1 gul 38:1 fiolett 50:1 rosa 100:1 Grunninnstilling vann/kjemikalier Innstilling for RM 801, 10:1. For RM 801 bruk blå dyse. Skru inn dyseinnsats til anslag i innløpet for rengjøringsmiddel. Monter slangen. Grunninnstilling Luft Trykkreduksjonsventil for luft stilles til 3 bar. Forsiktig! Fare for skader fra sure rengjøringsmidler. For felgrens skal det kun brukes alkaliske rengjøringsmidler. Merk: Etter gjennomført basisinnstilling skal sprutemønsteret kun forandres ved regulering av trykkreduksjonsventilen for luft. Jevn påføring på felgene blir lettere dersom konsentrert felgrengjøringsmiddel iblandes et egnet fargestoff. Microemulsjon (Valgmulighet) 1 Utløp vann/rengjøringsmiddel 2 Doseringsventil vann/rengjøringsmiddel 3 Inngang vann/rengjøringsmiddel 4 Doseringsventil luft 5 Utløp luft 6 Manometer trykkluft 7 Trykkreduseringsventil luft 8 Doseringspumpe 9 Manometer vann 10 Trykkreduseringsventil vann 1 Innløp rengjøringsmiddel 2 Dyseinnsats 3 Sugeslange rengjøringsmiddel Ta av sugeslangen. Velg dyseinnsats for ønsket blandingsforhold: 1 Justerskrue 8 NO - 6

9 Styring M110: Brennervifte M111: Varmtvannspumpe M112: Frostbeskyttelsepumpe M113: Osmosepumpe M114: Pumpe vaskeplassoppvarming M115: Slangevarmer M116: Pumpe Microemulsjon/felgvask M117: Pumpe understellsvask M118: Fortrykkpumpe Osmose Dersom flere vedlikeholdsoppgaver er forfalt, vil de vises etter hverandre. Dersom ingen vedlikeholdsterminer er forfalt, vises ingen ting. 1 Tast "1/ON" 2 Kontrollampe driftstilstand 3 Display 4 Tast VENSTRE 5 Tast HØYRE 6 Tast "OK" 7 Tast "ESC" Ved normaldrift viser displayet på styringen vekslende følgende: Opptrådt feil (eksempel). Fault: Feil Dersom flere feil er tilstede, vil de vises etter hverandre. Tall i parentes vise totalt antall feil tilstede. Dersom ingen feil er tilstede, vises ingen ting. For å kvittere feil, se "Hjelp ved feil". Hente meny "Kundeinnstillinger" Trykkk tasten "OK" i mer enn 2 sekunder. Ukedag (A=mandag...G=søndag), dato, klokkeslett, sommertid (M10/Som)/vintertid (M11/Wint) M1: Info M2: Innstillinger Trykk tast HØYRE. M209: Driftstid Driftstid på anlegget aktuell dag P1002: Kundeinnstillinger Trykk tast "OK". Forfalte vedlikeholdsarbeider ved kundeserrvice (eksempel): M101: Høytrykkspumpe vaskeplass 1 M102: Høytrykkspumpe vaskeplass 2 M103: Høytrykkspumpe vaskeplass 3 M104: Høytrykkspumpe vaskeplass 4 M105: Høytrykkspumpe vaskeplass 5 M106: Høytrykkspumpe vaskeplass 6 M107: Høytrykkspumpe vaskeplass 7 M108: Høytrykkspumpe vaskeplass 8 M109: Brenner P1004: Driftstider Meny Kundeinnstillinger (se neste side) er startet. NO - 7 9

10 1 Menypunkt 2 Parameter 10 NO - 8

11 1 Menypunkt 2 Parameter NO

12 Velg parameter som skal stilles Velg menypunkt med tastene VEN- STRE og HØYRE. Parametergruppe åpnes med tasten "OK". Velg prameter som skal stilles med tastene VENSTRE og HØYRE. Parameter stilles inn med en variabel Trykk tast "OK". Variabelen skal stilles inn blinker. Still inn variabelverdien med tastene VENSTRE og HØYRE. For rask endring av variabelen, hold tasten inntrykket. Lagre verdi ved å trykke tasten "OK". eller Avbryt endring ved å trykke tasten "ESC". Parameter stilles inn med flere variable Trykk tast "OK". Variabelen skal stilles inn blinker. Still inn variabelverdien med tastene VENSTRE og HØYRE. For rask endring av variabelen, hold tasten inntrykket. Verdien lagres ved å trykke kort på tasten "OK" og samtidig hoppes til neste verdi. Innstilt verdi lagres ved å trykke lenge (1 sekund) på tasten "OK". eller Avbryt endring ved å trykke tasten "ESC". Forlate meny Med tasten "ESC" kommer du tilbake til menyen over. Driftstider Under driftstiden er anlegget åpent. Utenfor driftstiden er anlegget stengt. 24 timer åpent: Sett start og slutt av driftstiden til samme klokkeslett. 24 timer lukket: Slutt av driftstid stilles til et tidligere klokkeslett enn start av driftstid. Belysningstid Under belysningstiden kan vaskeplassbelysningen slås på med en skumringsbryter. Faste helligdager Faste helligdager kommer på samme dato hvert år. På de innstilte helligdagene gjelder driftstid som for helligdager. For helligdager som ikke behøves stilles inn xx Bevegelige helligdager Bevegelige helligdager faller hvert år på en annen dato og må stilles inn på nytt hvert år. På de innstilte helligdagene gjelder driftstid som for helligdager. For helligdager som ikke behøves stilles inn Dato / tid Innstilling av dato, tid og sommertid. Auto sommer-/vintertid = YES: Automatisk omstilling aktiv. Start sommertid på siste søndag i mmars kl Start normaltid (vintertid) på siste søndag i oktober kl Auto sommer-/vintertid = NO: Ingen automatisk tidsomstilling. Dersom normal omstilling er aktiv, vil det ved normaldrift ved visning av dato og klokkeslett i høyre, nedre hjørnet på displayet, vises "Som" (Sommer) eller "Wint" (Vinter). Myntverdi Myntverdien angir hvordan myntene tilordnet de ulike kanalene i myntkontrollen skal vurderes. M256: Tilgang M257: Passord Ved første gangs bruk er passordet "1111". Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi at passordet endres ved første gangs bruk (se "Endre passord" i slutten av kapittelet). Blinkende posisjoner i passordet stilles inn med tastene VENSTRE og HØYRE. Lagre verdi ved å trykke tasten "OK". Flere posisjoner i passordet stilles inn på samme måte. Innlegging av passord avsluttes ved å trykke lenge på tasten "OK" (1 sekund). Velg menypunkt med tastene VEN- STRE og HØYRE. Verdi: Verdi av mynter i vaskeenheter. Ref.: Verdi i valutaenheter (f.eks. Euro). M301: Understellsvask: Minste antall vaskeenheter for utføring av programmet Understellsvask. Program løpetider Her stilles inn løpetid av de enkelte vaskeprogram pr. vaskeenhet. Dersom ulike høytrykksmoduler er montert i anlegget, kan det stilles inn ulike løpetider for hver pumpetype. Velg pumpentype: M 317: Velg pumpentype For hvert program kan det stilles inn to vasketider: T1: Standard-vasketid T2: Spesial-vasketid, gjelder på bestemte ukedager eller på en bestemt dato M278: Ukedag M279: Løpetid T2 gjelder på ukedager som er markert med en "*". 1=Mandag,,,7=Søndag. På andre dager gjelder T1. M280: Dato I tillegg gjelder T2 på innstilt dato. 1 Vaskeprogram 2 Standart-vasketid T1 pr. vaskeenhet 3 Spesial-vasketid T2 pr. vaskeenhet M119: Stop M120: Høytrykksvask M121: Skumvask M123: Spyling M124: Varmvoks M125: Overflatebehandling M127: Smussfjerning P1020: Anlegg innstillinger P1022: Velg språk Språk på display. 12 NO - 10

13 P1024: Program spyling med varmtvann. YES: Program "Spyling" med varmt vann gjennomføres. NO: Program "Spyling" med kaldt vann gjennomføres. M5: Vaskeplass P1033: sperre Vaskeplass markert med "*" er sperret. Myntinnkast på denne vaskeplassen er sperret. Denne funksjonen er ment for vedlikehold og reaparasjoner. Varmluftsvifte To varmluftvifter varmer opp indre rom i anlegget for å beskytte mot frost. Advarsel Brannfare ved overoppvarming av varmluftvifte. Åpninger for lkuft inn og ut må ikke tildekkes. P1026: Varmtvann temperatur Temperatur i flottørbeholder varmtvann. Kan stilles mellom 30 og 60 C. Dersom sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming er i drift, vil vannet automatisk varmes til 60 C. P1028: Brenner nattmodus YES:Brenner kobles ut eter driftsslutt og startes opp igjen 10 minutter før driftsstart. Dersom sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming er i drift som frostbeskyttelse, går brenneren videre på tross av nattmodus. NO: Brenneren holder også utenom driftstiden flottørbeholderen for varmtvann på bør-temperaturen. P1034: Driftstid ekstern YES: Driftstid og belysningstid styres eksternt, med omgåelse av innstillinger i styringen. Innstilling av helligdager er uvirksomme. NO: Vaskeanlegget styres av innstillingene i styringen. P1038: Skumringsverdi M6: Nåverdi M7: Bør-verdi nå: Målt skumringsverdi i øyeblikket. bør: Innstillbar skumringsvedi der basis- og vaskeplassbelysning slås på innenfor innstilt belysningstid. Instilling doseringspumper Regulerbar fra 1% til 100%. Off = Takt av (0%) Regulering av doseringspumpene skjer som beskrevet i starten av kapittelet (se "Stille inn parameter med en variabel"). System Dette menypunktet brukes ikke. 1 Effektregulator 2 Termostatregulator Varmevifte SB MB Varmluftsvifte 0 C C -10 C C oppe Effektregulator II II Termostatregulator I II nede Effektregulator II II Termostatregulator * I Varmevifte ABS drivstofftank (tillegsutstyr) og ABS tomhus (tillegsutstyr) 0 C C -10 C C Effektregulator II II Termostatregulator * I Vaskeplassoppvarming P1030: Slangeoppvarming nattmodus YES: Slangeoppvarmingen vil slås av ved driftsslutt og kobles inn igjen 1 time før driftsstart. NO: Slangeoppvarmingen er akiv også utennfor driftstiden. 1 Termostat blandeventil Termostat blandeventil regulerer tur-temperatur avhengig av retur-temperatur. Grunninnstilling: 22 C=skalaverdi 3 Ved behov korriger innstilling etter følgende tabell: Skalaverdi Retur. C Skalaverdi Retur. C NO

14 Frostbeskyttelse med tapsvann Denne frostbeskyttelsesinnretningen aktiveres fra styringen ved fare for frost. Høytrykksslange og høytrykkspistoler gjennomstrømmes av rent vann og beskyttes derved mot frost. 1 Trykkreduserer Slå på frostbeskyttelsespumpe (se kapittel "Manuelle inngrep"). Still inn trykkreduseringsventil slik at det strømmer minst 0,5 l/min vann fra hver høytrykkspistol. Slå av frostbeskyttelsespumpe. Nødfrostbeskyttelse Nødfrostbeskyttelse aktiveres ved strømbrudd. Høytrykksslange og høytrykkspistoler gjennomstrømmes av rent vann og beskyttes derved mot frost. 1 Trykkreduserer Sett hovedbryteren i posisjon 0. Still inn trykkreduseringsventil slik at det strømmer minst 0,5 l/min vann fra hver høytrykkspistol. Utvendig termostat Utvendig termostat kobler inn frostbeskyttelsen avhengig av utendørs temperatur: under +3 C Slangeoppvarming tørrskum (valgmulighet) under +1 C Sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming Sirkulasjonspumpe frostbeskyttelse Koblingstemperaturen for utvendig termostat kan justeres av en servicemontør. Påfylling av driftsmidler 1 Avkalkingssalt 2 Rengjøringsmiddel Klargjøre rengjøringsmiddel Advarsel! Dersom beholderen med rengjøringsmiddel går tom vil høytrykkspumpen suge luft og kan ta skade. Kontroller beholderen for rengjøringsmiddel regelmessig. Fare GeFare på grunn av helsefarlige stoffer. Alle Kärcher-rengjøringsmidler leveres med sikkerhets- og bruksanvisninger. Anvisningene skal leses og følges før bruk. Bruk verneklær/verneutrustning som angitt. Det må kun brukes rengjøringsmidler som er godkjent av KÄRCHER. Rengjøringsmiddel Høytrykksvask / våtskum RM 806 Tørrskum RM 812 Varmvoks Ved dette anlegget blir det brukt ufortynnet rengjøringsmiddel. Heng sugeslangen for rengjøringsmiddel ned i kannen med rengjøringsmiddel. Avluft doseringspumpen RM 820 Overflatebehandling RM 821 Felgvasker (Variant B) RM Luftespake 2 Ventilasjonstast 3 Innstillingsknapp doseringsmengde Trykkluftforsyning på anlegget må være i drift. Drei luftespaken mot klokka til anslag. Still doseringsmengden til 100%. Trykk flere ganger på luftetasten til rengjøringsmiddelet kommer ut uten bobler fra undersiden av doseringspumpen. Still doseringsmengden tilbake til ønsket verdi. Drei luftespaken med klokka til anslag. Fylle drivstoff Fare Brannfare. Følg lokale forskrifter for omgang med drivstoff. Advarsel Ved tom drivstoffbeholder går drivstoffpumpen tom og kan ta skade. Kontroller beholderen for drivstoff regelmessig. Keine ungeeigneten Brennstoffe verwenden, da sie gefährlich sein können. Feil drivstoff kan føre til feil ved brenner og dårlig forbrenning. Bruk kun drivvstoff som angitt i avsnittet "tekniske data". Ved fare for frost bruk brennolje med additiver (flytforbedrere) for vinterdrift. Drivstoff vil utvide seg ved oppvarming og kan renne over. Ikke fyll drivstofftanken helt full. 1 Inspeksjonsåpning 2 Fyllingsindikator 3 Påfyllingsstuss Skru av dekselet på påfyllingsstussen. Fyll på drivstoff til fyllingsindikatoren viser full. Pass da på at intet drivstoff renner over og kommer inn i inspeksjonsåpningen. Ved senere inspeksjon kan dette drivstoffet bli tatt for å være lekkasje. Lukk påfyllingsstuss. Fylle på avkalkingssalt Advarsel Fare for funksjonsfeil. Ved fylling av avkalkingssalt bruk bare angitt avkalkingssalt i tablettform som angitt i kapittelet "Tilbehør". Åpne salttank. Fyll på avkalkingssalt helt opp. Lukk salttank. En tom salttank vil føre til feil! Fyll salttanken senest når det er synlig vann i salttanken når du tar av lokket. Saltforbruket øker ikke når salttanken er helt full. Ved et anlegg som fungerer korrekt er saltforbruket jevnt i forhold til vannforbruket. Vi anbefaler at forbruk av salt og vann dokumenteres i en driftsprotokoll. 14 NO - 12

15 Manuelle inngrep Ved normaldrift, trykk tasten "OK" på styringen i lenger enn 2 sekunder. Omsetningsvisning Ved normaldrift, trykk tasten "OK" på styringen i lenger enn 2 sekunder. Trykk på tasten VENSTRE. M262: Produksjon Osmose trykk tasten "OK" for å aktivere permeatproduksjon i ABS WSO. Permeatproduksjon avsluttes når buffertank for permeat er full. Dersom buffertanken er full allerede ved start av permeatproduksjon, vil permeatproduksjon avsluttes etter 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. Trykk på tasten VENSTRE. Trykk 2 ganger tasten HØYRE. Trykk 3 ganger tasten HØYRE. M140: Manuelle inngrep Trykk tast "OK". Meny for manuelle inngrep Velg menypunkt med tastene VEN- STRE og HØYRE. M265: Regenerering baseutbytter Trykk tasten "OK" for å aktivere regenerering av baseutbytter i ABS WSO. Regenerering kan ikke avbrytes. M142: Omsetning Trykk tast "OK". M254: Til gode M5: Vaskeplass Hvert trykk på tasten "OK" øker tilgodehavende på den valgte vaskeplassen (BOX) med en vaskeenhet. M112: Frostbeskyttelsepumpe Trykk på tasten "OK" for å slå på sirkulasjonspumpe frostbeskyttelse i 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. M114: Pumpe vaskeplassoppvarming Trykk på tasten "OK" for å slå på vaskeplassoppvarming i 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. M256: Tilgang M257: Passord Ved første gangs bruk er passordet "1111". Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi at passordet endres ved første gangs bruk (se "Endre passord" i slutten av kapittelet). Blinkende posisjoner i passordet stilles inn med tastene VENSTRE og HØYRE. Lagre verdi ved å trykke tasten "OK". Flere posisjoner i passordet stilles inn på samme måte. Innlegging av passord avsluttes ved å trykke lenge på tasten "OK" (1 sekund). Velg menypunkt med tastene VEN- STRE og HØYRE. M252: Lampetest Trykk på tasten "OK" for å slå på vaskeplassbelysningen i 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. M115: Slangevarmer Trykk på tasten "OK" for å slå på skumslangevarming i 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. M258: Totalomsetning Total omsetning siden anlegget ble tatt i bruk. NO

16 Innlegging av passord avsluttes ved å trykke lenge på tasten "OK" (1 sekund). M271: nytt passord M272: bekrefte For å bekrefte, legg inn passord en gang til som beskrevet over. M255: Omsetning M5: Vaskeplass Omsetning pr. vaskeplass siden vaskeanlegget ble tatt i bruk. M247: Omsetning manuell M5: Vaskeplass Omsetnign manuelt innlagte vaskeneheter pr. vaskeplass (se "Manuelle inngrep") M260: Total dagsomsetning Total omsetning siden starten av dagen (klokken 0:00). M261: Dagsomsetning M5: Vaskeplass Total omsetning pr. vaskeplass siden starten av dagen (klokken 0:00). M233: Endre passord M213: bekrefte For å endre passord trykk tasten "OK". M318, M319: lagre CSV YES: Den daglige lagringen på USB-minnepinnen inneholder salgsdata. NO: Den daglige lagringen inneholder ingen salgsdata. Endre passord Avbryt endring av passord ved å trykke tasten "ESC". Ved første gangs bruk er passordet "1111". Av sikkerhetsgrunner anbefales det at passordet endres ved første bruk. Passordet skal av sikekrhetsgrunner kun endres av eieren. M270: nytt M257: Passord Blinkende posisjoner i passordet stilles inn med tastene VENSTRE og HØYRE. Lagre verdi ved å trykke tasten "OK". Flere posisjoner i passordet stilles inn på samme måte. M225: Passord M230: endret Bekrefter vellykket endring av passord. Frostbeskyttelse Frostbeskyttelses-innretningen består av Sirkulasjonsvifte Varmluftsvifte Frostbeskyttelseskretsløp eller frostbeskyttelse med tapsvann Vaskeplassoppvarming Nødfrostbeskyttelse Advarsel Fare for ulykker som følge av at det dannes glatt is. Dersom det dannes glatt is skal anlegget avsperres for å forhindre ulykker. følgende egenskaper er sikret: Ubegrenset vasking med høytrykk strålerør til -15 C. Ved anlegg med 4 vaskeplasser anbefales det å stenge en vaskeplass under -10 C. Begrenset vasking med vaskebørste ved temperaturer under 0 C. Ved begrenset vaskedrift må alle vaskebørster kontrolleres regelmessig for ising. Skumvask med isdannelse i vaskebørsten kan føre til skader på bilen. Ved isdannelse i vaskebørsten skal følgende tiltak gjennomføres: 1-verktøy utforming Da skal kombistrålerør skiftes ut med høytrykks-strålerør. 2-verktøy utforming (valgmulighet): Ikk bruk skumvask (f.eks. ved varselskilt til kundene). Fra -15 C er det ikke fornuftig med vaskedrift, da det vil danne seg islag på bilen. Dette islaget kan under visse omstendigheter hindre funksjonen av viktige deler på bilen. Derfor må brukav anlegget sperres under -15 C ved å slå på natt-driftssperre. Anlegget er frostsikkert til -20 C. Under -20 C må apparatet stenges ned, se kapittel "Stillstand ved frost". 16 NO - 14

17 Forutsetninger for frostbeskyttelse er: Hovedbryter settes til stilling 1. Dørene på anlegget må være lukket. Strømforsyning, vanntilløp og drivstofforsyning må være sikret mot avbrudd. Drivstoff- og vannforsyning må være frostsikre. Oppsetting og installasjon må gjøres som beskrevet i kapittel "Sette opp anlegget". Varmluftsvifte må være korrekt innstilt. Alle vedlikeholdstiltak må være korrekt gjennomført som beskrevet i kapittel "Vedlikehold og pleie". Tidspunkt Aktivitet Relevant komponentgruppe flere ganger daglig Alle rengjøringsverktøy må være lagt tilbake i oppbevaringsbeholder. Høytrykkspistolen som hører til anlegget er montert med frostbeskyttelseshull. Vaskeplassoppvarming Forutsetning for korrekt funksjon av vaskeplassoppvarmingen er byggsidig utførsel av vaskeplassen etter KÄRCHERS anbefalinger. Varemeffekten er tilstrekkelig for et oppvarmet vaskeplassareal på 60 m 2. Dersom arealet som skal varmes opp overstiger denne verdien, er frostbeskyttelse ikke garantert. Prosedyre Snø og store mengder isavfall fra kjørtøyene krever spesielt stor varmeeffekt. Det er nødvendig å fjerne slike avleiringer. Vedlikeholdsarbeide før og under frostperiode Før frostperioden begynner gjennomfør vedlikeholdsarbeider "Årlig før frostperioden begynner" fra avsnittet "vedlikehold og stell". For å opprettholde frostbeskyttelsen må arbeidene anført under gjennomføres. Vedlikeholdsarbeide som ikke utføres fagmessig korrekt eller til riktige intervaller fører til at garantien ikke gjelder for Av hvem teste Vaskebørste Kontroller tilsmussing og isdannelse, sperr eventuelt for børstevask. daglig rengjøre Filter frostbeskyttelsespumpe Rengjør filter og sett det på plass igjen teste Varmluftsvifte Er varmeviften i drift (også ved ABS drivstofftank, valgmulighet)? Sirkulasjonsvifte Kontrollere funksjon. Til å begynne med daglig, senere etter erfaring Månedlig eller etter 200 driftstimer, ved behov oftere teste teste Fyllingsgrad av drivstofftank Frostbeskyttelse vannmengde ved frostbeskyttelsessirkulasjon Rekker drivstoffet til neste kontroll? Ta hensyn til forhøyet forbruk ved frostbeskyttelse. Drivstoffmangel fører til utfall og skader på anlegget. Bør-verdi: ca. 0,5 l/min pr. vaskeverktøy Vannmengde større: Skift koblingsstykke i høytrykkspistol. Vannmengde mindre: Rengjør filter i frostbeskyttelsespumpen, rengjør sil i strupeventil, kontroller dreieretning på pumpen Stillstand (driftsopphold) ved frost 1 Stengeventil 1 Strupeventil med sil (rødmarkert), 1- verktøy variant 1 Filter frostbeskyttelsespumpe Stans av driften Drei hovedbryteren i posisjon 0. Ta ut av drift ved frostfare Sett hovedbryteren i posisjon 1. Steng driftstid på styringen. Etterfyll drivstofftank. Sette bort Dersom anlegget stoppes (driftsopphold) er det ingen fare ved frost. Steng vanntilførselen, koble fra strømtilførsel. Skru av vanntilførselslange og høytrykkslange. RO-membran demonteres og lagres frostfritt. Alle flottørbeholdere tømmes, slanger skrus av og vannet skal få renne ut. Tøm buffertank permeat. Vannledning mellom baseutbytter og flottørtank kobles fra. Anlegget (uten baseutbytter) spyles med frostbeskyttelsesvæske. Baseutbytter spyles med konsentrert saltoppløsning. Begge slanger under trykktanken skrus av og vannet tappes ut. Alle vannførende deler blåses rene med oljefri trykkluft. Ved lengre driftspauser må anlegget for beskyttelse mot korrosjon skylles med frostvæske, unntatt baseutbytter. I tvilstilfeller er det best å overlate nedkoblingen til kunderservice. NO

18 Funksjon Flytskjema anlegg med våtskum Vaskeplass 3 og 4 ikke vist. 1 Finfilter rentvann ( μm, valgmulighet) 2 Stengeventil rentvann 3 Stengeventil rentvann for avkalking 4 Stengeventil mykt vann 5 Salttank 6 Hardhetssensor 7 Styrehoode baseutbytter 8 Baseutbytterflaske 9 RO-membran 10 Gjennomstrømningsmåler permeat 11 Fordelerblokk 12 Strupeventil 13 Flottørbeholder kaldtvann 14 Nivåbryter BUFFERTANK FULL 15 Nivåbryter PUMPE RO PÅ 16 Nivåbryter BUFFERTANK TOM 17 Stengeventil permeat-beholder 18 Buffertank Permeat 19 Trykkbryter vannmangel RO 20 Manometer arbeidstrykk 21 Pumpe RO 22 Uttaksventil mykt vann 23 Aktivkullfilter 24 Finfilter 25 Saltlakeventil i salttank 26 Magnetventil kaldtvann 27 Magnetventil permeat 28 Høytrykkspumpe 29 Overstrømsventil 30 Høytrykkspistol med vaskebørste 31 doseringspumpe 32 Trykkbryter luft 33 Kompressor 34 Sugeslange rengjøringsmiddel 35 Rengjøringsmiddelfilter, fotventil 36 Magnetventil varmtvann 37 Avtappingsventil 38 Lavvannssikring 39 Flottørbeholder varmtvann 40 Sirkulasjonspumpe varmtvann 41 Temperatursensor varmtvann 42 Strømningsovervåker 43 Temperatursensor brennerutgang 44 Brenner med gjennomløpsvarmer 45 Drivstofftank (Valgmulighet) 46 Brennervifte med drivstoffpumpe 47 Magnetventil drivstoff 48 Avgasstermostat 49 Flammeovervåkning 50 Bypassventil halvlast med strupeventil, kun ved høytrykksmodul type verktøy utforming (valgmulighet) A Magnetventil høytrykk B Magnetventil skum C Høytrykkspistol med strålerør D Vaskebørste 18 NO - 16

19 Flytskjema anlegg med tørrskum Vaskeplass 3 og 4 ikke vist. 1 Finfilter rentvann ( μm, valgmulighet) 2 Stengeventil rentvann 3 Stengeventil rentvann for avkalking 4 Stengeventil mykt vann 5 Salttank 6 Hardhetssensor 7 Styrehoode baseutbytter 8 Baseutbytterflaske 9 RO-membran 10 Gjennomstrømningsmåler permeat 11 Fordelerblokk 12 Strupeventil 13 Flottørbeholder kaldtvann 14 Nivåbryter BUFFERTANK FULL 15 Nivåbryter PUMPE RO PÅ 16 Nivåbryter BUFFERTANK TOM 17 Stengeventil permeat-beholder 18 Buffertank Permeat 19 Trykkbryter vannmangel RO 20 Manometer arbeidstrykk 21 Pumpe RO 22 Uttaksventil mykt vann 23 Aktivkullfilter 24 Finfilter 25 Saltlakeventil i salttank 26 Magnetventil kaldtvann 27 Magnetventil permeat 28 Høytrykkspumpe 29 Overstrømsventil 30 Skumlanse (2-verktøy utforming) 31 Blandingskammer skum (2-verktøy utforming) 32 Høytrykkspistol (2-verktøy utforming) 33 doseringspumpe 34 Høytrykkspistol med vaskebørste (1- verktøy utforming) 35 Blandingskammer skum (1-verktøy utforming) 36 Magnetventil trykkavlastning 37 Trykkbryter luft 38 Kompressor 39 Sugeslange rengjøringsmiddel 40 Rengjøringsmiddelfilter, fotventil 41 Magnetventil varmtvann 42 Avtappingsventil 43 Lavvannssikring 44 Flottørbeholder varmtvann 45 Sirkulasjonspumpe varmtvann 46 Temperatursensor varmtvann 47 Strømningsovervåker 48 Temperatursensor brennerutgang 49 Brenner med gjennomløpsvarmer 50 Drivstofftank (Valgmulighet) 51 Brennervifte med drivstoffpumpe 52 Magnetventil drivstoff 53 Avgasstermostat 54 Flammeovervåkning 55 Trykkreduseringsventil luft 56 Magnetventil 57 Fordelingsblokk luft 58 Doseringsventil luft 59 Trykkreduseringsventil vann 60 doseringspumpe 61 Kjemikaliebeholder 62 Fordeler vann/rengjøringsmiddel 63 Magnetventil vann/kjemikalier 64 Doseringsventil vann/kjemikalier 65 Bypassventil halvlast med strupeventil, kun ved høytrykksmodul type 908 NO

20 Felgrens (tilleggsutstyr) Microemulsjon (Valgmulighet) Frostbeskyttelse 2-verktøy (tillegsutstyr, kun SB-MB 2 pumper Fp) 1 Dekselkant 2 Høytrykkspistol 3 Magnetventil trykkluft, vaskeplass 1 4 Kompressor 5 Injektor: 6 Beholder for rengjøringsmiddel 7 Pumpe rengjøringsløsning 8 Rengjøringsløsning (vann + renbgjøringsmiddel) 9 Flottørventil 10 Magnetventil rengjøringsløsning, vaskeplass 1 11 Strupeventil, for volumregulering 12 Høytrykkspumpe 1 Dekselkant 2 Spruteverktøy 3 Magnetventil Microemulsjon, vaskeplass 1 4 Pumpe Microemulsjon 5 Beholder Microemulsjon Frostbeskyttelse 1-verktøy (tillegsutstyr, kun SB-MB 2 pumper Fp) 1 Vaskebørste 2 Tilbakeslagsventil med strupeventil og sil 3 Magnetventil høytrykk 4 Magnetventil skum 5 Høytrykkspumpe 6 Høytrykkspistol med strålerør 7 Stengeventil rentvann 8 Strupeventil 2,0 mm 9 Flottørbeholder frostbeskyttelse 10 Frostbeskyttelsepumpe 11 Filter frostbeskyttelsespumpe 1 Høytrykkspumpe 2 Tilbakeslagsventil med strupeventil og sil 3 Høytrykkspistol med vaskebørste 4 Magnetventil, avbryter frostbeskyttelsen ved drift med tørrskum 5 Stengeventil rentvann 6 Flottørbeholder frostbeskyttelse 7 Strupeventil 2,0 mm 8 Filter frostbeskyttelsespumpe 9 Frostbeskyttelsepumpe 20 NO - 18

21 Frostbeskyttelse internt (tilleggsutstyr) 1 Høytrykkspistol (2-verktøy utforming) 2 Høytrykkspumpe 3 Tilbakeslagsventil med strupeventil og sil 4 Tilbakeslagsventil med tilbakeslagsventil, strupeventil og sil 5 Tilbakeslagsventil med blandingskammer skum og trykkavlastingsventil 6 Høytrykkspistol med vaskebørste (1- verktøy utforming) 7 Avtaksbeholder 8 Strupeventil 9 Sirkulasjonspumpe frostbeskyttelse 10 Filter 11 Overløp 12 Beholder for frostbeskyttelse sirkulasjonsvann 13 Flottørventil for myktvanntilførsel Ved 2-verktøy utforming med tørrskum benyttes elektrisk oppvarmede skumslanger som frostbeskyttelse. Ved vaskeplass 3 og 4 går frostbeskyttelsesvann tapt. NO

22 Frostbeskyttelse ekstern (tilleggsutstyr) 1 Høytrykkspistol (2-verktøy utforming) 2 Høytrykkspumpe 3 Tilbakeslagsventil med strupeventil og sil 4 Tilbakeslagsventil med tilbakeslagsventil, strupeventil og sil 5 Tilbakeslagsventil med blandingskammer skum og trykkavlastingsventil 6 Høytrykkspistol med vaskebørste (1- verktøy utforming) 7 Avtaksbeholder 8 Filter 9 Overløp 10 Flottørbeholder rentvann 11 Samlesjakt frostbeskyttelse vann plass 3 Ved 2-verktøy utforming med tørrskum benyttes elektrisk oppvarmede skumslanger som frostbeskyttelse. 22 NO - 20

23 Vaskeplassoppvarming (Valgmulighet) Vaskeplass 3 og 4 ikke vist. 1 Brenner med gjennomløpsvarmer 2 Sirkulasjonspumpe varmtvann 3 Utjevningsfat 4 Flottørbeholder varmtvann 5 Sikkerhetsventil 6 Stengeventil tur-ledning 7 Rørledning vaskeplassoppvarming 8 Termostat blandeventil 9 Varmeveksler 10 Stengeventil fylleledning 11 Sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming Overvåknings- og sikkerhetsinnretninger Overstrømsventil høytrykkspumpe Åpnes ved overskridelse av tillat driftstrykk, og når hendel på høytrykkspistol slippes, og fører vannet til sirkulasjon. Når høytrykkspistolen åpnes på nytt er høytrykkstrålen straks i gang igjen. Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken. Justering må kun foretas av kundeservice. Sikkerhetsventil Sikkerhetsventilen beskytter varmesirkulasjonen på vaskeplassoppvarmingen (valgfritt) mot overtrykk. Termostat blandeventil Regulerer tur-temperaturen for vaskeplassoppvarming (valgmulighet) avhengig av returtemperatur. Flammeovervåking Dersom brenneren ikke tenner eller flammen slukkes under drift, vil flammeovervåkeren lukke drivstoff magnetventil og koble fra drivstofftilførselen. Avgasstermostat Dersom eksostemperaturen stiger over tillatt temperatur, kobler eksostermostaten ut brenneren og låser den. Temperaturregulator Dersom det ved uttak av varmt vann og etterstrømming av kaldt vann vanntemperaturen i flottørbeholderen synker, koblet temperaturføleren inn sirkulasjonspumpen for varmtvann, og ut igjen når maks temperatur er oppnådd. Temperaturbegrenser Forhindrer dampdannelse i trykktanken. Strømningsovervåker Etter at sirkulasjonspumpe for varmt vann er startet, kobler strømningsovervåker inn brenneren. Lavvannssikring Kobler ut brenneren ved for lav vannstand i flottørbeholder varmtvann Motorvernbryter Motorvernbryteren bryter strømkretsen når motoren er overbelastet. Sensor hardt vann Dersom resthardhet på avkalket vann overstiger en grenseverdi, veregner styringen er restkapasitet på baseutbytterflasken. Senest i følgende natt blir regenerering av baseutbytterflasken startet. Trykkbryter vannmangel RO Ved vannmangel vil anlegget stoppes for å unngå tørrkjøring av pumpen. Nivåbryter buffertank full Slår av pumpen ved full buffertank for permeat. Nivåbryter pumpe RO på Slår på pumpe RO for produksjon av permeat. Nivåbryter buffetank tom Gir et signal til anlegget når buffertank permeat er tom. NO

24 Tekniske data SB MB 2 bokser SB MB 3 bokser Elektrisk tilkobling Spenning V/~/Hz 400/3~/50 Tilkoblingsledning (med frostbeskyttelse) * kw (maks) 6 (16) / 9 (19) 9 (19) / 12 (21) SB MB 4 bokser 11 (21) / 14 (24) Beskyttelsesklasse versjon CAB (versjon SKID) IP X5 (IP X1) Vanntilkobling Vanntrykk, dynamisk MPa (bar) 0,2...0,6 (2...6) Nominell diameter (DN) mm 25 Tilførselsvolum, min. (alle høytrykksmoduler type 608) l/time (l/min) 1300 (21,7) 1800 (30) 2400 (40) Tilførselsvolum, min. (1 høytrykksmodul type 908, resten type 608) l/time (l/min) 1700 (28,3) 2200 (36,7) 2800 (46,7) Vanntilførselstemperatur, maks. C 30 Beholderinnhold ABS drivstofftank l 700 Flottørbeholder varmtvann l 80 Flottørbeholder kaldtvann l 2,5 2x2,5 Effektspesifikasjoner Arbeidstrykk med vedlagt dyse * MPa (bar) ca. 10 (100) / ca. 12 (120) Arbeidstrykk ved program varmvoks, skumvask * MPa (bar) ca. 3 (30) / ca. 4,5 (45) Dysestørrelse* 5004 / 4007 Rekylkraft på høytrykkspistol med vedlagte dyse* N 17 /29 Vannforbruk pr. vaskeplass * l/time (l/min) ca. 500 (8,3) / ca. 900 (15) Vannforbruk ved program varmvoks, skumvask* l/time (l/min) ca. 250 (4,2) / ca. 450 (7,5) Varmtvanntemperatur maks. C 60 Varmtvannstemperatur ved permanent drift, alle høytrykksmoduler type 608** C ca. 55 ca. 42 ca.30 Varmeeffekt kw 34,5 34, Drivstofforbruk kg/h 3,3...6,0 Drivstoffdyse 0,85/60 1,25/60 1,75/60 Drivstofftrykk MPa (bar) 1,025 1 (10) 1,05 (10,5) (10,25) Temperaturdifferanse eksos-luft C 150 CO 2 ved brennereffekt under 50 kw (over 50 kw) % 7 (10) Sot karakteristisk verdi * Høytrykksmodul 608 / Høytrykksmodul 908 ** Temperatur vanntilførsel +8 C, gulvvarme ikke i drift, brennereffekt 64 kw Avkalkingsenhet Kapasitet dh/m Vannhardhet avkalket vann dh 0...0,3 Salttank l 120 RO-anlegg Permeateffekt min. (ved 15 C vanntemperatur), CAB l/t Permeateffekt min. (ved 15 C vanntemperatur), SKID l/t 200 Driftstrykk i ny stand, max. MPa (bar) 1,4 (14) Avsaltingsrate membran % Vanntemperaturområde C Omgivelsestemperatur max. C 40 Resthardhet tilførselsvann dh 0...0,3 Maksimal ledningsevne for permeat for flekkfri tørking μs/cm unter 100 Bufferbeholder Permeat, CAB/SKID l 280/700 Diverse Drivstoff Fyringsolje EL eller diesel Oljemengde for høytrykkspumpe Oljetyper: Hypoid SAE 90 (bestillingsnr ) l 0,7 24 NO - 22

25 Registrerte verdier etter EN Hånd-arm vibrasjonsverdi Høytrykkspistol m/s 2 <2,5 Strålerør m/s 2 <2,5 Usikkerhet K m/s 2 0,1 Støytrykksnivå L pa db(a) 65 Usikkerhet K pa db(a) 3 Støyeffektnivå L WA + usikkerhet K WA db(a) 86 Maße SB MB CAB Bredde mm 2700 Dybde mm 900 Høyde mm 2100 Tomvekt, maks. (med 30 kg pakke) kg 1100 Maksimalvekt kg 1750 NO

26 Vedlikehold og pleie Oversikt over anlegget Utjevningsfat Drivstoffstoffilter og drivstoffpumpe Brenner med gjennomløpsvarmer Høytrykkspumpe 2 Høytrykkspumpe 3 Høytrykkspumpe 1 Høytrykkspumpe 4 Manometer høytrykkspumpe Varmluftsvifte Verktøy oppbevaringsrom Filter frostbeskyttelsespumpe Rengjøringsmiddelbeholder Top-pleie Rengjøringsmiddelbeholder varmvoks Rengjøringsmiddelbeholder høytrykksvask Rengjøringsmiddelbeholder tørrskum Rengjøringsmiddelbeholder tilleggsutstyr Salttank Utløpsventil Stengeventil rentvann Sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming Termostat blandeventil Sikkerhetsventil Manometer vaskeplassoppvarming Aktivt kullfilter WSO Finfilter WSO Flottørbeholder varmtvann Sirkulasjonsvifte Systemstatus vises Ved normaldrift, trykk tasten "OK" på styringen i lenger enn 2 sekunder. Trykk på tasten VENSTRE. Trykk 4 ganger tasten HØYRE. M144: Vedlikehold Menyoversikt se følgende side. NO - 24

27 NO

28 28 NO - 26

29 M144: Vedlikehold 1 Apparatkomponenter 2 Tid til neste vedlikehold (minustegn ved allerede forfalt vedlikehold) 3 Dato siste utførte vedlikehold M101: Høytrykkspumpe vaskeplass 1 M102: Høytrykkspumpe vaskeplass 2 M103: Høytrykkspumpe vaskeplass 3 M104: Høytrykkspumpe vaskeplass 4 M105: Høytrykkspumpe vaskeplass 5 M106: Høytrykkspumpe vaskeplass 6 M107: Høytrykkspumpe vaskeplass 7 M108: Høytrykkspumpe vaskeplass 8 M109: Brenner M110: Brennervifte M111: Varmtvannspumpe M112: Frostbeskyttelsepumpe M113: Osmosepumpe M114: Pumpe vaskeplassoppvarming M115: Slangevarmer M116: Pumpe Microemulsjon/felgvask M117: Pumpe understellsvask M118: Fortrykkpumpe Osmose M146: Versjon / Info M227: Core modul M216: Firmware Visning av Core Moduls (Prosessor) M148: Status Brenner M217: Varmtvann M218: Temperatur Vanntemperatur i flottørbeholder varmtvann. M219: Brennerutgang M218: Temperatur Vanntemperatur ved utgang sirkulasjonsvarmer. Over 96 C blir brennseren koblet ut. M275: Etterløp varmtvannspumpe Etterløpstid varmtvann etter avslått brenner. M150: Status vaskeplasser M285: Status M5: Vaskeplass Velg vaskeplassnummer (BX) med tastene VENSTRE og HØYRE. Trykk tast "OK". Tilstand av valgt vaskeplass vil vises. M286: Bryterstilling M119: Stop M120: Høytrykksvask M121: Skumvask M123: Spyling M124: Varmvoks M125: Overflatebehandling M127: Smussfjerning Innstillt vaskeprogram for øyeblikket M211: 24V spenning Aktuell verdi av styrespenning M273: Brennerforsinkelse Minimal pause mellom utkobling og ny innkobling av brenner M281: Utendørstemperatur Målt temperatur fra sensor utendørstemperatur M274: Etterløp vifte Etterløpstid for brennervifte etter avslått brenner: M254: Til gode M290: Løpetid Rest tilgode av vasking i vaskeenheter. Rest løpetid i sekunder. M288: Strømforbruk høytrykkspumpe Strømforbruk høytrykkspumpe. M214: Version M215: Data Programvareversjon og dataversjon styring NO

30 M289: Utganger modul Aktive utganger på pumpeelektronikk M291: Spenninger fjernkontroll Spenningsforsyning for fjernkontroll Status WSO M248: Drift Baseutbytter i drift, XXXX liter vann avkalket siden siste regenerering. M152: Status vannavkalking M224: Restkapasitet Beregnet restkapasitet til neste regenerering. M249: Tilbakemelding Timer Regenerering ble aktivert, styring ventet i XXX sekunder på tilbakemelding fra baseutbytter. M250: Regenerering Baseutbytter gjennomført regenerering i XXX minutter. M119: Stop M120: Høytrykksvask M121: Skumvask M123: Spyling M124: Varmvoks M125: Overflatebehandling M127: Smussfjerning Løpetider for de enkelte programmer siden anlegget ble tatt i bruk A B Oversikt status Detaljer status 1 Status baseutbytter 2 Status revers-osmose 3 Status buffetank permeat M248: Drift M234: Beredskap M239: full Trykk tast "OK". Velg ønsket visning med tasten VEN- STRE og HØYRE. Alt etter driftstilstanf vises en av meldingene under. M228: Saltregenerering Saltløsning i salttanken ble rengenerert. Prosessen avsluttes om XXX minutter. Før det kan det ikke startes noen regenerering av baseutbytteren foretas. M251:Feil Det er oppstått en feil på baseutbytter. 30 NO - 28

SB MB 59638780 08/15

SB MB 59638780 08/15 SB MB 59638780 08/15 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende nødvendig

Detaljer

SB MB /17

SB MB /17 SB MB 59638780 04/17 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende nødvendig

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

HDS 13/20-4 S. Servicebryter. Doseringsenhet for rengjøringsmiddel. Oppbevaring av tilbehør. LED Display

HDS 13/20-4 S. Servicebryter. Doseringsenhet for rengjøringsmiddel. Oppbevaring av tilbehør. LED Display HDS 13/20-4 S En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner etc. 1 Servicebryter

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Ingeniørfirma Paul Schwartz AS Telefon 22 51 14 00 Telefaks 22 51 14 40 E-post: pschwartz@pschwartz.no Trykk nr. 83159343, mars 2004 Det

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/13 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 10 m slange. 1 Innovativt stående design 3 Kompakt

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

HDS 9/14-4 ST Eco. Vannavkjølt 4-polet elektrisk motor. Spesialfleece (gassoppvarmet) GASTEC - godkjent (gassoppvarmet) Brennerteknologi

HDS 9/14-4 ST Eco. Vannavkjølt 4-polet elektrisk motor. Spesialfleece (gassoppvarmet) GASTEC - godkjent (gassoppvarmet) Brennerteknologi HDS 9/14-4 ST Eco Stasjonær høytrykksvasker med varmtvann for 1 bruker m/ opptil 6 uttakspunkt. Max tilførselstemp. på 35 C. Rengjør med kaldt vann, varmt vann ved 80 C og varmer damp opp til 140 C. 1

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks

Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks Side 1 Oversikt over innhold: 2. Innhold. 3. Tekniske data. 4. Funksjonsbeskrivelse. 5. Betjeningspanelets funksjoner/indikatorer. 6. Bilde av betjeningspanel. 7.

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

BRUKER OG MONTASJE VEILEDNING

BRUKER OG MONTASJE VEILEDNING BRUKER OG MONTASJE VEILEDNING Enheten er konstruert for å varme opp ordinært bassengvann eller vann til stamp. Det kreves ekstern sirkulasjon, bruk gjerne rensesystemets integrerte sirkulasjonspumpe. Ved

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

HDS 13/20-4 S/SX. www.kaercher.com/register-and-win 59658330 08/13

HDS 13/20-4 S/SX. www.kaercher.com/register-and-win 59658330 08/13 HDS 13/20-4 S/SX Deutsch 7 English 23 Français 39 Italiano 57 Nederlands 75 Español 92 Português 110 Dansk 128 Norsk 145 Svenska 161 Suomi 177 Ελληνικά 194 Türkçe 212 Русский 229 Magyar 248 Čeština 265

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50HZ (BV)

HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50HZ (BV) HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50HZ (BV) Stasjonær varmtvannsvasker for 1 bruker og opptil 6 uttakspunkt. Maksimal vanntilførselstemperatur på 35 C. Rengjør med kaldt vann, varmt vann ved 80 C og varm damp opp

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder TAMMERMATIC T700 Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder Tammermatics T700 serie bilvaskemaskin er utarbeidet i nært samarbeid med våre kunder, servicenettverk

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer