SB MB /2 04/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/2 04/14"

Transkript

1 SB MB /2 04/14

2 2

3 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr før maskinen settes i drift! Innholdsfortegnelse For denne bruksanvisningen NO.. 1 Miljøvern NO.. 1 Sikkerhetsanvisninger..... NO.. 1 Betjening NO.. 2 Åpne anlegget NO.. 4 Innstillinger NO.. 5 Påfylling av driftsmidler.... NO. 12 Manuelle inngrep NO. 13 Omsetningsvisning NO. 13 Frostbeskyttelse NO. 14 Stans av driften NO. 15 Sette bort NO. 15 Funksjon NO. 16 Tekniske data NO. 22 Vedlikehold og pleie NO. 24 Feilretting NO. 33 Tilbehør NO. 42 Garanti NO. 42 Transport NO. 42 Lagring NO. 42 Installasjon av anlegget (kun for fagfolk) NO. 43 EU-samsvarserklæring.... NO. 48 Protokoll for høytrykkskontroll NO. 49 For denne bruksanvisningen Målgrupper for denne anvisning Alle brukere: Brukere er opplært hjelpepersonale, bruker og fagpersonale. Fagpersonale:Fagpersonale er personer som på basis av sin yrkesmessige utdannelse er kvalifisert til å sette opp og drive anlegget. Fagbegreper For å forstå bruksanvisningen er kjennskap til følgende begreper viktig. I denne bruksanvisning brukes gjennomgående faguttrykk markert med fet skrift. Friskvann Råvann, ledningsvann, byvann Baseutbytter Avkalkingsanlegg Avkalket vann Mykt vann Revers-osmose (forkortelse: RO) Omvendt osmose Konsentrat Vann anriket med salter og mineraler fra omvendt osmose Permeat Osmosevann, avmineralisert vann, helt avsaltet vann Miljøvern Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den til en gjenbruksstasjon. Gamlle apparater inneholder verdifulle materialer som kan gjenbrukes og som bør sendest til gjenbruk. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer. Ikke la motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin komme ut i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer brukt olje på en miljøvennlig måte. Anvisninger om innhold (REACH) Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: Sikkerhetsanvisninger Generelt Ved feil bruk eller misbruk er det fare for skader for brukeren og andre personer pga. høyt vanntrykk, varmt vann, varm eksos høy elektrisk spenning, Rengjøringsmiddel, Skader på mage og spiserør ved drikking av større mengder permeat. For å unngå å utsette mennesker, dyr og eiendom for risiko, bør du lese følgende innen du tar anlegget i bruk for første gang: bruksanvisningen alle sikkerhetsanvisninger de relevante nasjonale lovpålagte forskrifter sikkerhetsanvisningene som følger rengjøringsmiddelet som brukes (f.eks. på flaskeetiketten). For drift av dette anlegget gjelder følgende forskrifter og retningslinjer i Forbundsrepublikken Tyskland (kan bestilles fra Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln): Forordning om driftssikkerhet (BetrSichV). Lov om utslippskontroll (Bundesimmisionsschutzgesetz): Oppvarmingsenheten skal etter denne loven kontrolleres årlig av den lokale skorsteinsfeier med hensyn til overholdelse av utslippsgrenser. Utslippsvann kan ledes til avløpsnettet innenfor rammene av lokale forskrifter. Forsikre deg om: at du selv har forstått alle anvisninger at alle brukerne av anlegget er informert om anvisningene og har forstått dem. Alle personer som har noe med oppstilling, igangkjøring, istandholding og betjening må ha relevante kvalifikasjoner, kjenne og følge denne bruksanvisningen, kjenne og følge relevante forskrifter. Ved selvbetjeningsdrift må den driftsansvarlige sørge for at brukerne ved hjelp av klart synlige skilt blir informert om mulige farer, sikkerhetsinnretninger, betjening av anlegget. Ved drift av anlegget i lukkede rom må røykgasser avledes i godkjente rør eller skorstein, det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Fare! Fare for brannskader fra varme avgasser, ikke grip over avgassåpningen. Ikke rør dekselet over kamin. Fare for brannskader fra varme deler på anlegget så som pumper og motorer. Vær forsiktig ved åpning av anlegget, la anleggets deler få tid til å avkjøle seg. Advarsel Ikke bruk anlegget i nærheten av personer, såfremt de ikke bruker vernetøy. Ikke rett strålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller skotøy. Høytrykkslange, armatur og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av høytrykksvaskeren. Bruk kun høytrykkslanger, armatur og koblinger som er anbefalt av produsenten. Ikke bruk anlegget dersom strømkabelen eller viktige deler av anlegget er skadet, som f.eks. beskyttelsesinnretninger, høytrykkslanger eller høytrykkspistoler. Symboler i bruksanvisningen Fare For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død. Advarsel For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død. Forsiktig! For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader. Symboler på anlegget Fare fra elektrisk spenning! Arbeid på anleggsdeler skal kun utføres av elekto-fagfolk eller autorisert fagpersonal. NO - 1 3

4 Fare Fare for skader fra høytrykkstrålen. Ikke rett høytrykkstrålen mot mennesker eller dyr. Fare for personskader fra elektrisk støt. Rett ikke høytrykkstrålen mot elektriske apparater, ledninger eller mot anlegget. Hørselvern Anleggets lydtrykksnivå er på 65 db(a). Dersom det spyles mot støyforsterkende deler (f.eks. store plater) kan det være fare for støyskader. I slike tilfeller skal det brukes hørselvern. Handling ved nødsfall Drei programvalgbryter på betjeningspanelet til "STOP". Forskriftsmessig bruk Dette SB-vaskeanlegget brukes til rengjøring av kjøretøyer og tilhengere med vann og tilsatt rengjøringsmiddel. Ikke forskriftsmessig og derved forbudt er rengjøring av mennesker og dyr. Der er fare for alvorlige personskader fra høytrykkstrålen. løse deler. De kan slynges vekk av høytrykkstrlen og gi personskader eller annen materiell skade. Som skille mot drikkevannsnettet skal det brukes et systemskille type BA, kategori 4, mellom anlegg og drikkevannsnettet. I tillegg skal lokale forskrifter følges. Advarsel Fare for skade på anlegget ved forsyning med uegnet vann. Til forsyning av anlegget skal det kun brukes vann av drikkevannskvalitet. For bortledning av brenneravgass skal anlegget bare brukes i friluft. Ved montering under tak eller i lukket rom må anlegget tilkobles en skorstein for å lede bort avgassen. Ved tilkobling av skorstein må brenneren justeres på nytt og avgassverdiene kontrolleres av de lokale myndighetene. Advarsel Med forutsetninger som beskrevet i avsnittet "Frostbeskyttelse" er anlegget frostsikkert til -20 C, men må stenges ved lavere temperaturer. Arbeidsplass På betjeningspanelet legges det på mynter og det velges vaskeprogram. Rengjøringen gjennomføres ved hjelp av høytrykkspistolen. Fare Fare for personskader, fare for brannskader. Kun vasking med lukket anlegg. Det innvendige av anlegget skal bare være tilgjengelig for opplært personale for vedlikeholdsarbeide. Ved bruk av anlegget skal døren være lukket. Betjening Slå av i nødsfall Drei programvalgbryter på betjeningspanelet til "STOP". Vaskeprogrammer Følgende vaskeprogrammer er tilgjengelige: Standardprogrammer Stop Avbryter programmet. Grunnstilling, vaskeverktøy i verktøyholdere. Funksjon "STOP" er aktiv i alle bryterstillinger uten vaskeprogram. Høytrykksvask Fjerning av grovt smuss. Varmt vann med shampoo. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Skumvask Grundig lakkrengjøring med aktivt skum. Skumbørste skal kun brukes med program i gang, og først etter at høytrykksvaskeren er brukt. Spyling For avspyling av shampoo og skum. Avstand høytrykksstråle min. 50 cm. Varmvoks Varmt vann med lakkbeskytter. Brukes først etter spyling. Avstand høytrykksstråle min. 80 cm. Overflatebehandling Flekkfri tørking. Avmineralisert vann med glanstørker. Avstand høytrykksstråle min. 80 cm. Tilleggsprogrammer (valgfritt) Løsne smuss For fjernig av hardnakket smuss. Varmt vann med spesiell tilførsel av rengjøringsmiddel. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Mikroemulsjon, variant A For fjernig av hardnakket smuss. Varmt vann med spesiell tilførsel av rengjøringsmiddel. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Mikroemulsjon, variant B, med ekstern høytrykkspumpe Fjerning av rester av veiasfalt. Spraying av et spesielt rengjørignsmiddel. Løsne insekter Løsne insektsrester. Varmt vann med insektsfjerner. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Felgrens, variant A, med doseringspumpe Løsne bremserester. Varmt vann med spesielt eller ekstra mye rengjøringsmiddel. Kun alkalisk rengjøringsmiddel. Avstand høytrykksstråle min. 30 cm. Brukes før bilvasken og kun på malte eller lakkerte felger. Felgrens, variant B, med ekstern høytrykkspumpe og blandetank. Løsne bremserester. Kaldt vann med spesielt, høydosert rengjøringsmiddel med tilførsel av trykkluft. Brukes før bilvasken og kun på malte eller lakkerte felger. Understellsvask Fjerning av grovt smuss på undersiden av kjøretøyet. Vaskeprosessen begynner med ca. 10 sekunders forsinkelse, Kjør kjøretøyet frem og tilbake over understellsvasken. 4 NO - 2

5 Betjeningsforløp 1 Restverdiindikator 2 Programvalgbryter 3 Myntinnkast Vaskebørste: Rengjør vaskebørsten med høytrykkspistolen før bruk. Still inn vaskeprogram Skumvask og rengjør kjøretøyet. Vasketid Etter å ha lagt på mynter begynner vasketiden å løpe. Restverdindikatoren viser hvor mange vaskeenheter som er igjen. Vasketiden løper også når programvalgbryteren står til "STOP". Dersom det legges på flere mynter i løpet av vasketiden, blir dette registrert og lagt til tilgodehavende vasking. 1 Restverdiindikator 2 Programvalgbryter 3 Myntinnkast Velg vaskeprogram ved hjelp av programvalgbryteren. Legg på mynter. 1-verktøy utforming 1 Vaskebørste 2 Låsehendel 3 Høytrykkspistol 4 Hendel på høytrykkpistol 5 Sikringshendel For vasking med høyttrykksstråle, trykk låsehendelen, trekk vaskebørsten bakover og la den gå lås. For vasking med vaskebørste, trykk låsehendelen, skyv vaskebørsten forover og la den gå i lås. Lås opp høytrykkpistolen og betjen avtrekkeren på pistolen. 2-verktøy utforming (valgmulighet) Her er høytrykkspistol og vaskebørste tilgjengelige som separate verktøy. Høytrykkspistol: Lås opp høytrykkpistolen og betjen avtrekkeren på pistolen. NO - 3 5

6 Åpne anlegget 1 Opplåsing myntkontrollerdør Trekk ned for å låse opp. 2 Opplåsing dør foran Løft for å låse opp. 3 Opplåsig dør bak, venstre Løft for å låse opp. 4 Opplåsig dør bak, høyre Løft for å låse opp. 6 NO - 4

7 Innstillinger 1 Tørrskumstasjon 2 Display styring 3 Koblingsskap 4 Hovedbryter 5 Varmluftsvifte 6 Doseringspumper 7 Frostbeskyttelse med tapsvann (tilleggsutstyr), monteringssted 1 8 Nødfrostbeskyttelse (tilleggsutstyr) 9 Frostbeskyttelse med tapsvann (tilleggsutstyr), monteringssted 2 10 Monteringssted felgrens (tilleggsutstyr) eller Microemulsjon (tilleggsutstyr) 11 Varmeveksler vaskeplassoppvarming 12 Hode baseutbytter Hovedbryter Posisjon 1 Anlegget er i drift. Frostbeskyttelse (tilleggsutstyr) er aktiv. 0 Hele anlegget ute av drift (også frostbeskyttelse). Stille inn kompressor 1 Trykkbryter luft 2 Manometer 3 Trykklufttilkobling for servicearbeider 4 Trykkreduserer Still inn trykkreduseringsventil til 0,4...0,5 MPa (4...5 bar). Stille inn doseringspumpen 1 Doseringspumpe høytrykksvask (DP 1) 2 Doseringspumpe varmvask (DP 2) 3 Doseringspumpe Top-Pleie (DP 3) 4 Doseringspumpe tilleggsutstyr (DP 4) for ekstraprogrammer Med doseringspumpenen blir rengjøringsmiddel for vaskevannet tilført i henhold til vaskeprogrammet og utrustningen på anlegget. Den optimale doseringsmengden fastlegges av montøren når anlegget stilles opp. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å foreta en ny innstilling. Finreguleringer foretas på styringen (se Innstillinger/styringer). Grunninnstilling på doseringspumpen blir ikke endret. NO - 5 7

8 Grunninnstilling 1 Luftespake 2 Ventilasjonstast 3 Innstillingsknapp doseringsmengde Trekk ut innstillingsknapp doseringsmengde. Utluftingstasten trykkes og slippes avvekslende og samtidig stilles reguleringsknappen til ønsket verdi. Høytrykksvask RM Våtskum RM (Valgmulighet) Tørrskum (tilleggsutstyr) RM Varmvoks RM Overflatebehandling RM Smussfjerning RM (valgfritt) Insektfjerning (valgfritt) RM Trykket for Microemulsjon kan endres etter behov ved å bruke reguleringsskruen. Rengjøringsmiddel Reguleringsknapp innstilling (%) Slipp luftetasten. trykk inn innstillingsknapp doseringsmengde. Tørrskumstasjon Grunninnstilling vann Åpne tilførsel av rent vann. Vaskeprogram "Skumvask " utføres på en vaskeplass. Still inn trykkreduseringsventil til 0,25 MPa (2,5 bar). Grunninnstilling vann/kjemikalier Doseringspumpe skumstasjon stilles til 20%. Fremgangsmåte se "Stille inn doseringspumpe". Åpne tilførsel av rent vann. Slangen på utløpet av fordelingsblokk vann/kjemikalier tas av og erstattes av en ca. 400 mm langslange (PVC-slange 6/4). Vaskeprogram "Skumvask " utføres for denne vaskeplassen. Still inn væskestrømmen ved å regulere doseringsventil vann/rengjøringsmiddel til 300 ml/min (mål med målesylinder). Avslutt vaskeprogram "Skumvask". Ta av slangen og koble til igjen slangen til vaskeplassen. Innstillling av doseringsventil vann/kjemikalier gjentas for de andre vaskeplassene. Grunninnstilling Luft Still inn trykkreduseringsventil for luft til 0,25 MPa (2,5 bar). Service-verktøy settes mellom utgang luft og slangen til vaskeplassen. Vaskeprogram "Skumvask " utføres for denne vaskeplassen. Still inn doseringsventil luft slik at service-verktøyet viser 0,15 MPa (1,5 bar). Avslutt vaskeprogram "Skumvask". Service-verktøy tas av og slangen til vaskeplassen kobles til fordelingsblokk luft igjen. Innstillling av doseringsventil luft gjentas for de andre vaskeplassene. Etter utført grunninnstilling skal konsistensen av skummet kun endres ved regulering av doseringsventil luft. Felgrens (tilleggsutstyr) Dysefarge Vann/rengjøringsmiddel ingen dyse 1:1 grå 1,2:1 svart 2:1 beige 4:1 rød 6:1 hvit 9:1 blå 10:1 lysebrun 13:1 grønn 21:1 orange 26:1 brun 30:1 gul 38:1 fiolett 50:1 rosa 100:1 Grunninnstilling vann/kjemikalier Innstilling for RM 801, 10:1. For RM 801 bruk blå dyse. Skru inn dyseinnsats til anslag i innløpet for rengjøringsmiddel. Monter slangen. Grunninnstilling Luft Trykkreduksjonsventil for luft stilles til 3 bar. Forsiktig! Fare for skader fra sure rengjøringsmidler. For felgrens skal det kun brukes alkaliske rengjøringsmidler. Merk: Etter gjennomført basisinnstilling skal sprutemønsteret kun forandres ved regulering av trykkreduksjonsventilen for luft. Jevn påføring på felgene blir lettere dersom konsentrert felgrengjøringsmiddel iblandes et egnet fargestoff. Microemulsjon (Valgmulighet) 1 Utløp vann/rengjøringsmiddel 2 Doseringsventil vann/rengjøringsmiddel 3 Inngang vann/rengjøringsmiddel 4 Doseringsventil luft 5 Utløp luft 6 Manometer trykkluft 7 Trykkreduseringsventil luft 8 Doseringspumpe 9 Manometer vann 10 Trykkreduseringsventil vann 1 Innløp rengjøringsmiddel 2 Dyseinnsats 3 Sugeslange rengjøringsmiddel Ta av sugeslangen. Velg dyseinnsats for ønsket blandingsforhold: 1 Justerskrue 8 NO - 6

9 Styring M110: Brennervifte M111: Varmtvannspumpe M112: Frostbeskyttelsepumpe M113: Osmosepumpe M114: Pumpe vaskeplassoppvarming M115: Slangevarmer M116: Pumpe Microemulsjon/felgvask M117: Pumpe understellsvask M118: Fortrykkpumpe Osmose Dersom flere vedlikeholdsoppgaver er forfalt, vil de vises etter hverandre. Dersom ingen vedlikeholdsterminer er forfalt, vises ingen ting. 1 Tast "1/ON" 2 Kontrollampe driftstilstand 3 Display 4 Tast VENSTRE 5 Tast HØYRE 6 Tast "OK" 7 Tast "ESC" Ved normaldrift viser displayet på styringen vekslende følgende: Opptrådt feil (eksempel). Fault: Feil Dersom flere feil er tilstede, vil de vises etter hverandre. Tall i parentes vise totalt antall feil tilstede. Dersom ingen feil er tilstede, vises ingen ting. For å kvittere feil, se "Hjelp ved feil". Hente meny "Kundeinnstillinger" Trykkk tasten "OK" i mer enn 2 sekunder. Ukedag (A=mandag...G=søndag), dato, klokkeslett, sommertid (M10/Som)/vintertid (M11/Wint) M1: Info M2: Innstillinger Trykk tast HØYRE. M209: Driftstid Driftstid på anlegget aktuell dag P1002: Kundeinnstillinger Trykk tast "OK". Forfalte vedlikeholdsarbeider ved kundeserrvice (eksempel): M101: Høytrykkspumpe vaskeplass 1 M102: Høytrykkspumpe vaskeplass 2 M103: Høytrykkspumpe vaskeplass 3 M104: Høytrykkspumpe vaskeplass 4 M105: Høytrykkspumpe vaskeplass 5 M106: Høytrykkspumpe vaskeplass 6 M107: Høytrykkspumpe vaskeplass 7 M108: Høytrykkspumpe vaskeplass 8 M109: Brenner P1004: Driftstider Meny Kundeinnstillinger (se neste side) er startet. NO - 7 9

10 1 Menypunkt 2 Parameter 10 NO - 8

11 1 Menypunkt 2 Parameter NO

12 Velg parameter som skal stilles Velg menypunkt med tastene VEN- STRE og HØYRE. Parametergruppe åpnes med tasten "OK". Velg prameter som skal stilles med tastene VENSTRE og HØYRE. Parameter stilles inn med en variabel Trykk tast "OK". Variabelen skal stilles inn blinker. Still inn variabelverdien med tastene VENSTRE og HØYRE. For rask endring av variabelen, hold tasten inntrykket. Lagre verdi ved å trykke tasten "OK". eller Avbryt endring ved å trykke tasten "ESC". Parameter stilles inn med flere variable Trykk tast "OK". Variabelen skal stilles inn blinker. Still inn variabelverdien med tastene VENSTRE og HØYRE. For rask endring av variabelen, hold tasten inntrykket. Verdien lagres ved å trykke kort på tasten "OK" og samtidig hoppes til neste verdi. Innstilt verdi lagres ved å trykke lenge (1 sekund) på tasten "OK". eller Avbryt endring ved å trykke tasten "ESC". Forlate meny Med tasten "ESC" kommer du tilbake til menyen over. Driftstider Under driftstiden er anlegget åpent. Utenfor driftstiden er anlegget stengt. 24 timer åpent: Sett start og slutt av driftstiden til samme klokkeslett. 24 timer lukket: Slutt av driftstid stilles til et tidligere klokkeslett enn start av driftstid. Belysningstid Under belysningstiden kan vaskeplassbelysningen slås på med en skumringsbryter. Faste helligdager Faste helligdager kommer på samme dato hvert år. På de innstilte helligdagene gjelder driftstid som for helligdager. For helligdager som ikke behøves stilles inn xx Bevegelige helligdager Bevegelige helligdager faller hvert år på en annen dato og må stilles inn på nytt hvert år. På de innstilte helligdagene gjelder driftstid som for helligdager. For helligdager som ikke behøves stilles inn Dato / tid Innstilling av dato, tid og sommertid. Auto sommer-/vintertid = YES: Automatisk omstilling aktiv. Start sommertid på siste søndag i mmars kl Start normaltid (vintertid) på siste søndag i oktober kl Auto sommer-/vintertid = NO: Ingen automatisk tidsomstilling. Dersom normal omstilling er aktiv, vil det ved normaldrift ved visning av dato og klokkeslett i høyre, nedre hjørnet på displayet, vises "Som" (Sommer) eller "Wint" (Vinter). Myntverdi Myntverdien angir hvordan myntene tilordnet de ulike kanalene i myntkontrollen skal vurderes. M256: Tilgang M257: Passord Ved første gangs bruk er passordet "1111". Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi at passordet endres ved første gangs bruk (se "Endre passord" i slutten av kapittelet). Blinkende posisjoner i passordet stilles inn med tastene VENSTRE og HØYRE. Lagre verdi ved å trykke tasten "OK". Flere posisjoner i passordet stilles inn på samme måte. Innlegging av passord avsluttes ved å trykke lenge på tasten "OK" (1 sekund). Velg menypunkt med tastene VEN- STRE og HØYRE. Verdi: Verdi av mynter i vaskeenheter. Ref.: Verdi i valutaenheter (f.eks. Euro). M301: Understellsvask: Minste antall vaskeenheter for utføring av programmet Understellsvask. Program løpetider Her stilles inn løpetid av de enkelte vaskeprogram pr. vaskeenhet. Dersom ulike høytrykksmoduler er montert i anlegget, kan det stilles inn ulike løpetider for hver pumpetype. Velg pumpentype: M 317: Velg pumpentype For hvert program kan det stilles inn to vasketider: T1: Standard-vasketid T2: Spesial-vasketid, gjelder på bestemte ukedager eller på en bestemt dato M278: Ukedag M279: Løpetid T2 gjelder på ukedager som er markert med en "*". 1=Mandag,,,7=Søndag. På andre dager gjelder T1. M280: Dato I tillegg gjelder T2 på innstilt dato. 1 Vaskeprogram 2 Standart-vasketid T1 pr. vaskeenhet 3 Spesial-vasketid T2 pr. vaskeenhet M119: Stop M120: Høytrykksvask M121: Skumvask M123: Spyling M124: Varmvoks M125: Overflatebehandling M127: Smussfjerning P1020: Anlegg innstillinger P1022: Velg språk Språk på display. 12 NO - 10

13 P1024: Program spyling med varmtvann. YES: Program "Spyling" med varmt vann gjennomføres. NO: Program "Spyling" med kaldt vann gjennomføres. M5: Vaskeplass P1033: sperre Vaskeplass markert med "*" er sperret. Myntinnkast på denne vaskeplassen er sperret. Denne funksjonen er ment for vedlikehold og reaparasjoner. Varmluftsvifte To varmluftvifter varmer opp indre rom i anlegget for å beskytte mot frost. Advarsel Brannfare ved overoppvarming av varmluftvifte. Åpninger for lkuft inn og ut må ikke tildekkes. P1026: Varmtvann temperatur Temperatur i flottørbeholder varmtvann. Kan stilles mellom 30 og 60 C. Dersom sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming er i drift, vil vannet automatisk varmes til 60 C. P1028: Brenner nattmodus YES:Brenner kobles ut eter driftsslutt og startes opp igjen 10 minutter før driftsstart. Dersom sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming er i drift som frostbeskyttelse, går brenneren videre på tross av nattmodus. NO: Brenneren holder også utenom driftstiden flottørbeholderen for varmtvann på bør-temperaturen. P1034: Driftstid ekstern YES: Driftstid og belysningstid styres eksternt, med omgåelse av innstillinger i styringen. Innstilling av helligdager er uvirksomme. NO: Vaskeanlegget styres av innstillingene i styringen. P1038: Skumringsverdi M6: Nåverdi M7: Bør-verdi nå: Målt skumringsverdi i øyeblikket. bør: Innstillbar skumringsvedi der basis- og vaskeplassbelysning slås på innenfor innstilt belysningstid. Instilling doseringspumper Regulerbar fra 1% til 100%. Off = Takt av (0%) Regulering av doseringspumpene skjer som beskrevet i starten av kapittelet (se "Stille inn parameter med en variabel"). System Dette menypunktet brukes ikke. 1 Effektregulator 2 Termostatregulator Varmevifte SB MB Varmluftsvifte 0 C C -10 C C oppe Effektregulator II II Termostatregulator I II nede Effektregulator II II Termostatregulator * I Varmevifte ABS drivstofftank (tillegsutstyr) og ABS tomhus (tillegsutstyr) 0 C C -10 C C Effektregulator II II Termostatregulator * I Vaskeplassoppvarming P1030: Slangeoppvarming nattmodus YES: Slangeoppvarmingen vil slås av ved driftsslutt og kobles inn igjen 1 time før driftsstart. NO: Slangeoppvarmingen er akiv også utennfor driftstiden. 1 Termostat blandeventil Termostat blandeventil regulerer tur-temperatur avhengig av retur-temperatur. Grunninnstilling: 22 C=skalaverdi 3 Ved behov korriger innstilling etter følgende tabell: Skalaverdi Retur. C Skalaverdi Retur. C NO

14 Frostbeskyttelse med tapsvann Denne frostbeskyttelsesinnretningen aktiveres fra styringen ved fare for frost. Høytrykksslange og høytrykkspistoler gjennomstrømmes av rent vann og beskyttes derved mot frost. 1 Trykkreduserer Slå på frostbeskyttelsespumpe (se kapittel "Manuelle inngrep"). Still inn trykkreduseringsventil slik at det strømmer minst 0,5 l/min vann fra hver høytrykkspistol. Slå av frostbeskyttelsespumpe. Nødfrostbeskyttelse Nødfrostbeskyttelse aktiveres ved strømbrudd. Høytrykksslange og høytrykkspistoler gjennomstrømmes av rent vann og beskyttes derved mot frost. 1 Trykkreduserer Sett hovedbryteren i posisjon 0. Still inn trykkreduseringsventil slik at det strømmer minst 0,5 l/min vann fra hver høytrykkspistol. Utvendig termostat Utvendig termostat kobler inn frostbeskyttelsen avhengig av utendørs temperatur: under +3 C Slangeoppvarming tørrskum (valgmulighet) under +1 C Sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming Sirkulasjonspumpe frostbeskyttelse Koblingstemperaturen for utvendig termostat kan justeres av en servicemontør. Påfylling av driftsmidler 1 Avkalkingssalt 2 Rengjøringsmiddel Klargjøre rengjøringsmiddel Advarsel! Dersom beholderen med rengjøringsmiddel går tom vil høytrykkspumpen suge luft og kan ta skade. Kontroller beholderen for rengjøringsmiddel regelmessig. Fare GeFare på grunn av helsefarlige stoffer. Alle Kärcher-rengjøringsmidler leveres med sikkerhets- og bruksanvisninger. Anvisningene skal leses og følges før bruk. Bruk verneklær/verneutrustning som angitt. Det må kun brukes rengjøringsmidler som er godkjent av KÄRCHER. Rengjøringsmiddel Høytrykksvask / våtskum RM 806 Tørrskum RM 812 Varmvoks Ved dette anlegget blir det brukt ufortynnet rengjøringsmiddel. Heng sugeslangen for rengjøringsmiddel ned i kannen med rengjøringsmiddel. Avluft doseringspumpen RM 820 Overflatebehandling RM 821 Felgvasker (Variant B) RM Luftespake 2 Ventilasjonstast 3 Innstillingsknapp doseringsmengde Trykkluftforsyning på anlegget må være i drift. Drei luftespaken mot klokka til anslag. Still doseringsmengden til 100%. Trykk flere ganger på luftetasten til rengjøringsmiddelet kommer ut uten bobler fra undersiden av doseringspumpen. Still doseringsmengden tilbake til ønsket verdi. Drei luftespaken med klokka til anslag. Fylle drivstoff Fare Brannfare. Følg lokale forskrifter for omgang med drivstoff. Advarsel Ved tom drivstoffbeholder går drivstoffpumpen tom og kan ta skade. Kontroller beholderen for drivstoff regelmessig. Keine ungeeigneten Brennstoffe verwenden, da sie gefährlich sein können. Feil drivstoff kan føre til feil ved brenner og dårlig forbrenning. Bruk kun drivvstoff som angitt i avsnittet "tekniske data". Ved fare for frost bruk brennolje med additiver (flytforbedrere) for vinterdrift. Drivstoff vil utvide seg ved oppvarming og kan renne over. Ikke fyll drivstofftanken helt full. 1 Inspeksjonsåpning 2 Fyllingsindikator 3 Påfyllingsstuss Skru av dekselet på påfyllingsstussen. Fyll på drivstoff til fyllingsindikatoren viser full. Pass da på at intet drivstoff renner over og kommer inn i inspeksjonsåpningen. Ved senere inspeksjon kan dette drivstoffet bli tatt for å være lekkasje. Lukk påfyllingsstuss. Fylle på avkalkingssalt Advarsel Fare for funksjonsfeil. Ved fylling av avkalkingssalt bruk bare angitt avkalkingssalt i tablettform som angitt i kapittelet "Tilbehør". Åpne salttank. Fyll på avkalkingssalt helt opp. Lukk salttank. En tom salttank vil føre til feil! Fyll salttanken senest når det er synlig vann i salttanken når du tar av lokket. Saltforbruket øker ikke når salttanken er helt full. Ved et anlegg som fungerer korrekt er saltforbruket jevnt i forhold til vannforbruket. Vi anbefaler at forbruk av salt og vann dokumenteres i en driftsprotokoll. 14 NO - 12

15 Manuelle inngrep Ved normaldrift, trykk tasten "OK" på styringen i lenger enn 2 sekunder. Omsetningsvisning Ved normaldrift, trykk tasten "OK" på styringen i lenger enn 2 sekunder. Trykk på tasten VENSTRE. M262: Produksjon Osmose trykk tasten "OK" for å aktivere permeatproduksjon i ABS WSO. Permeatproduksjon avsluttes når buffertank for permeat er full. Dersom buffertanken er full allerede ved start av permeatproduksjon, vil permeatproduksjon avsluttes etter 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. Trykk på tasten VENSTRE. Trykk 2 ganger tasten HØYRE. Trykk 3 ganger tasten HØYRE. M140: Manuelle inngrep Trykk tast "OK". Meny for manuelle inngrep Velg menypunkt med tastene VEN- STRE og HØYRE. M265: Regenerering baseutbytter Trykk tasten "OK" for å aktivere regenerering av baseutbytter i ABS WSO. Regenerering kan ikke avbrytes. M142: Omsetning Trykk tast "OK". M254: Til gode M5: Vaskeplass Hvert trykk på tasten "OK" øker tilgodehavende på den valgte vaskeplassen (BOX) med en vaskeenhet. M112: Frostbeskyttelsepumpe Trykk på tasten "OK" for å slå på sirkulasjonspumpe frostbeskyttelse i 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. M114: Pumpe vaskeplassoppvarming Trykk på tasten "OK" for å slå på vaskeplassoppvarming i 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. M256: Tilgang M257: Passord Ved første gangs bruk er passordet "1111". Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi at passordet endres ved første gangs bruk (se "Endre passord" i slutten av kapittelet). Blinkende posisjoner i passordet stilles inn med tastene VENSTRE og HØYRE. Lagre verdi ved å trykke tasten "OK". Flere posisjoner i passordet stilles inn på samme måte. Innlegging av passord avsluttes ved å trykke lenge på tasten "OK" (1 sekund). Velg menypunkt med tastene VEN- STRE og HØYRE. M252: Lampetest Trykk på tasten "OK" for å slå på vaskeplassbelysningen i 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. M115: Slangevarmer Trykk på tasten "OK" for å slå på skumslangevarming i 3 minutter. Dersom tasten "OK" trykkes på nytt innen utløp av tiden, vi funksjonen avbrytes. M258: Totalomsetning Total omsetning siden anlegget ble tatt i bruk. NO

16 Innlegging av passord avsluttes ved å trykke lenge på tasten "OK" (1 sekund). M271: nytt passord M272: bekrefte For å bekrefte, legg inn passord en gang til som beskrevet over. M255: Omsetning M5: Vaskeplass Omsetning pr. vaskeplass siden vaskeanlegget ble tatt i bruk. M247: Omsetning manuell M5: Vaskeplass Omsetnign manuelt innlagte vaskeneheter pr. vaskeplass (se "Manuelle inngrep") M260: Total dagsomsetning Total omsetning siden starten av dagen (klokken 0:00). M261: Dagsomsetning M5: Vaskeplass Total omsetning pr. vaskeplass siden starten av dagen (klokken 0:00). M233: Endre passord M213: bekrefte For å endre passord trykk tasten "OK". M318, M319: lagre CSV YES: Den daglige lagringen på USB-minnepinnen inneholder salgsdata. NO: Den daglige lagringen inneholder ingen salgsdata. Endre passord Avbryt endring av passord ved å trykke tasten "ESC". Ved første gangs bruk er passordet "1111". Av sikkerhetsgrunner anbefales det at passordet endres ved første bruk. Passordet skal av sikekrhetsgrunner kun endres av eieren. M270: nytt M257: Passord Blinkende posisjoner i passordet stilles inn med tastene VENSTRE og HØYRE. Lagre verdi ved å trykke tasten "OK". Flere posisjoner i passordet stilles inn på samme måte. M225: Passord M230: endret Bekrefter vellykket endring av passord. Frostbeskyttelse Frostbeskyttelses-innretningen består av Sirkulasjonsvifte Varmluftsvifte Frostbeskyttelseskretsløp eller frostbeskyttelse med tapsvann Vaskeplassoppvarming Nødfrostbeskyttelse Advarsel Fare for ulykker som følge av at det dannes glatt is. Dersom det dannes glatt is skal anlegget avsperres for å forhindre ulykker. følgende egenskaper er sikret: Ubegrenset vasking med høytrykk strålerør til -15 C. Ved anlegg med 4 vaskeplasser anbefales det å stenge en vaskeplass under -10 C. Begrenset vasking med vaskebørste ved temperaturer under 0 C. Ved begrenset vaskedrift må alle vaskebørster kontrolleres regelmessig for ising. Skumvask med isdannelse i vaskebørsten kan føre til skader på bilen. Ved isdannelse i vaskebørsten skal følgende tiltak gjennomføres: 1-verktøy utforming Da skal kombistrålerør skiftes ut med høytrykks-strålerør. 2-verktøy utforming (valgmulighet): Ikk bruk skumvask (f.eks. ved varselskilt til kundene). Fra -15 C er det ikke fornuftig med vaskedrift, da det vil danne seg islag på bilen. Dette islaget kan under visse omstendigheter hindre funksjonen av viktige deler på bilen. Derfor må brukav anlegget sperres under -15 C ved å slå på natt-driftssperre. Anlegget er frostsikkert til -20 C. Under -20 C må apparatet stenges ned, se kapittel "Stillstand ved frost". 16 NO - 14

17 Forutsetninger for frostbeskyttelse er: Hovedbryter settes til stilling 1. Dørene på anlegget må være lukket. Strømforsyning, vanntilløp og drivstofforsyning må være sikret mot avbrudd. Drivstoff- og vannforsyning må være frostsikre. Oppsetting og installasjon må gjøres som beskrevet i kapittel "Sette opp anlegget". Varmluftsvifte må være korrekt innstilt. Alle vedlikeholdstiltak må være korrekt gjennomført som beskrevet i kapittel "Vedlikehold og pleie". Tidspunkt Aktivitet Relevant komponentgruppe flere ganger daglig Alle rengjøringsverktøy må være lagt tilbake i oppbevaringsbeholder. Høytrykkspistolen som hører til anlegget er montert med frostbeskyttelseshull. Vaskeplassoppvarming Forutsetning for korrekt funksjon av vaskeplassoppvarmingen er byggsidig utførsel av vaskeplassen etter KÄRCHERS anbefalinger. Varemeffekten er tilstrekkelig for et oppvarmet vaskeplassareal på 60 m 2. Dersom arealet som skal varmes opp overstiger denne verdien, er frostbeskyttelse ikke garantert. Prosedyre Snø og store mengder isavfall fra kjørtøyene krever spesielt stor varmeeffekt. Det er nødvendig å fjerne slike avleiringer. Vedlikeholdsarbeide før og under frostperiode Før frostperioden begynner gjennomfør vedlikeholdsarbeider "Årlig før frostperioden begynner" fra avsnittet "vedlikehold og stell". For å opprettholde frostbeskyttelsen må arbeidene anført under gjennomføres. Vedlikeholdsarbeide som ikke utføres fagmessig korrekt eller til riktige intervaller fører til at garantien ikke gjelder for Av hvem teste Vaskebørste Kontroller tilsmussing og isdannelse, sperr eventuelt for børstevask. daglig rengjøre Filter frostbeskyttelsespumpe Rengjør filter og sett det på plass igjen teste Varmluftsvifte Er varmeviften i drift (også ved ABS drivstofftank, valgmulighet)? Sirkulasjonsvifte Kontrollere funksjon. Til å begynne med daglig, senere etter erfaring Månedlig eller etter 200 driftstimer, ved behov oftere teste teste Fyllingsgrad av drivstofftank Frostbeskyttelse vannmengde ved frostbeskyttelsessirkulasjon Rekker drivstoffet til neste kontroll? Ta hensyn til forhøyet forbruk ved frostbeskyttelse. Drivstoffmangel fører til utfall og skader på anlegget. Bør-verdi: ca. 0,5 l/min pr. vaskeverktøy Vannmengde større: Skift koblingsstykke i høytrykkspistol. Vannmengde mindre: Rengjør filter i frostbeskyttelsespumpen, rengjør sil i strupeventil, kontroller dreieretning på pumpen Stillstand (driftsopphold) ved frost 1 Stengeventil 1 Strupeventil med sil (rødmarkert), 1- verktøy variant 1 Filter frostbeskyttelsespumpe Stans av driften Drei hovedbryteren i posisjon 0. Ta ut av drift ved frostfare Sett hovedbryteren i posisjon 1. Steng driftstid på styringen. Etterfyll drivstofftank. Sette bort Dersom anlegget stoppes (driftsopphold) er det ingen fare ved frost. Steng vanntilførselen, koble fra strømtilførsel. Skru av vanntilførselslange og høytrykkslange. RO-membran demonteres og lagres frostfritt. Alle flottørbeholdere tømmes, slanger skrus av og vannet skal få renne ut. Tøm buffertank permeat. Vannledning mellom baseutbytter og flottørtank kobles fra. Anlegget (uten baseutbytter) spyles med frostbeskyttelsesvæske. Baseutbytter spyles med konsentrert saltoppløsning. Begge slanger under trykktanken skrus av og vannet tappes ut. Alle vannførende deler blåses rene med oljefri trykkluft. Ved lengre driftspauser må anlegget for beskyttelse mot korrosjon skylles med frostvæske, unntatt baseutbytter. I tvilstilfeller er det best å overlate nedkoblingen til kunderservice. NO

18 Funksjon Flytskjema anlegg med våtskum Vaskeplass 3 og 4 ikke vist. 1 Finfilter rentvann ( μm, valgmulighet) 2 Stengeventil rentvann 3 Stengeventil rentvann for avkalking 4 Stengeventil mykt vann 5 Salttank 6 Hardhetssensor 7 Styrehoode baseutbytter 8 Baseutbytterflaske 9 RO-membran 10 Gjennomstrømningsmåler permeat 11 Fordelerblokk 12 Strupeventil 13 Flottørbeholder kaldtvann 14 Nivåbryter BUFFERTANK FULL 15 Nivåbryter PUMPE RO PÅ 16 Nivåbryter BUFFERTANK TOM 17 Stengeventil permeat-beholder 18 Buffertank Permeat 19 Trykkbryter vannmangel RO 20 Manometer arbeidstrykk 21 Pumpe RO 22 Uttaksventil mykt vann 23 Aktivkullfilter 24 Finfilter 25 Saltlakeventil i salttank 26 Magnetventil kaldtvann 27 Magnetventil permeat 28 Høytrykkspumpe 29 Overstrømsventil 30 Høytrykkspistol med vaskebørste 31 doseringspumpe 32 Trykkbryter luft 33 Kompressor 34 Sugeslange rengjøringsmiddel 35 Rengjøringsmiddelfilter, fotventil 36 Magnetventil varmtvann 37 Avtappingsventil 38 Lavvannssikring 39 Flottørbeholder varmtvann 40 Sirkulasjonspumpe varmtvann 41 Temperatursensor varmtvann 42 Strømningsovervåker 43 Temperatursensor brennerutgang 44 Brenner med gjennomløpsvarmer 45 Drivstofftank (Valgmulighet) 46 Brennervifte med drivstoffpumpe 47 Magnetventil drivstoff 48 Avgasstermostat 49 Flammeovervåkning 50 Bypassventil halvlast med strupeventil, kun ved høytrykksmodul type verktøy utforming (valgmulighet) A Magnetventil høytrykk B Magnetventil skum C Høytrykkspistol med strålerør D Vaskebørste 18 NO - 16

19 Flytskjema anlegg med tørrskum Vaskeplass 3 og 4 ikke vist. 1 Finfilter rentvann ( μm, valgmulighet) 2 Stengeventil rentvann 3 Stengeventil rentvann for avkalking 4 Stengeventil mykt vann 5 Salttank 6 Hardhetssensor 7 Styrehoode baseutbytter 8 Baseutbytterflaske 9 RO-membran 10 Gjennomstrømningsmåler permeat 11 Fordelerblokk 12 Strupeventil 13 Flottørbeholder kaldtvann 14 Nivåbryter BUFFERTANK FULL 15 Nivåbryter PUMPE RO PÅ 16 Nivåbryter BUFFERTANK TOM 17 Stengeventil permeat-beholder 18 Buffertank Permeat 19 Trykkbryter vannmangel RO 20 Manometer arbeidstrykk 21 Pumpe RO 22 Uttaksventil mykt vann 23 Aktivkullfilter 24 Finfilter 25 Saltlakeventil i salttank 26 Magnetventil kaldtvann 27 Magnetventil permeat 28 Høytrykkspumpe 29 Overstrømsventil 30 Skumlanse (2-verktøy utforming) 31 Blandingskammer skum (2-verktøy utforming) 32 Høytrykkspistol (2-verktøy utforming) 33 doseringspumpe 34 Høytrykkspistol med vaskebørste (1- verktøy utforming) 35 Blandingskammer skum (1-verktøy utforming) 36 Magnetventil trykkavlastning 37 Trykkbryter luft 38 Kompressor 39 Sugeslange rengjøringsmiddel 40 Rengjøringsmiddelfilter, fotventil 41 Magnetventil varmtvann 42 Avtappingsventil 43 Lavvannssikring 44 Flottørbeholder varmtvann 45 Sirkulasjonspumpe varmtvann 46 Temperatursensor varmtvann 47 Strømningsovervåker 48 Temperatursensor brennerutgang 49 Brenner med gjennomløpsvarmer 50 Drivstofftank (Valgmulighet) 51 Brennervifte med drivstoffpumpe 52 Magnetventil drivstoff 53 Avgasstermostat 54 Flammeovervåkning 55 Trykkreduseringsventil luft 56 Magnetventil 57 Fordelingsblokk luft 58 Doseringsventil luft 59 Trykkreduseringsventil vann 60 doseringspumpe 61 Kjemikaliebeholder 62 Fordeler vann/rengjøringsmiddel 63 Magnetventil vann/kjemikalier 64 Doseringsventil vann/kjemikalier 65 Bypassventil halvlast med strupeventil, kun ved høytrykksmodul type 908 NO

20 Felgrens (tilleggsutstyr) Microemulsjon (Valgmulighet) Frostbeskyttelse 2-verktøy (tillegsutstyr, kun SB-MB 2 pumper Fp) 1 Dekselkant 2 Høytrykkspistol 3 Magnetventil trykkluft, vaskeplass 1 4 Kompressor 5 Injektor: 6 Beholder for rengjøringsmiddel 7 Pumpe rengjøringsløsning 8 Rengjøringsløsning (vann + renbgjøringsmiddel) 9 Flottørventil 10 Magnetventil rengjøringsløsning, vaskeplass 1 11 Strupeventil, for volumregulering 12 Høytrykkspumpe 1 Dekselkant 2 Spruteverktøy 3 Magnetventil Microemulsjon, vaskeplass 1 4 Pumpe Microemulsjon 5 Beholder Microemulsjon Frostbeskyttelse 1-verktøy (tillegsutstyr, kun SB-MB 2 pumper Fp) 1 Vaskebørste 2 Tilbakeslagsventil med strupeventil og sil 3 Magnetventil høytrykk 4 Magnetventil skum 5 Høytrykkspumpe 6 Høytrykkspistol med strålerør 7 Stengeventil rentvann 8 Strupeventil 2,0 mm 9 Flottørbeholder frostbeskyttelse 10 Frostbeskyttelsepumpe 11 Filter frostbeskyttelsespumpe 1 Høytrykkspumpe 2 Tilbakeslagsventil med strupeventil og sil 3 Høytrykkspistol med vaskebørste 4 Magnetventil, avbryter frostbeskyttelsen ved drift med tørrskum 5 Stengeventil rentvann 6 Flottørbeholder frostbeskyttelse 7 Strupeventil 2,0 mm 8 Filter frostbeskyttelsespumpe 9 Frostbeskyttelsepumpe 20 NO - 18

21 Frostbeskyttelse internt (tilleggsutstyr) 1 Høytrykkspistol (2-verktøy utforming) 2 Høytrykkspumpe 3 Tilbakeslagsventil med strupeventil og sil 4 Tilbakeslagsventil med tilbakeslagsventil, strupeventil og sil 5 Tilbakeslagsventil med blandingskammer skum og trykkavlastingsventil 6 Høytrykkspistol med vaskebørste (1- verktøy utforming) 7 Avtaksbeholder 8 Strupeventil 9 Sirkulasjonspumpe frostbeskyttelse 10 Filter 11 Overløp 12 Beholder for frostbeskyttelse sirkulasjonsvann 13 Flottørventil for myktvanntilførsel Ved 2-verktøy utforming med tørrskum benyttes elektrisk oppvarmede skumslanger som frostbeskyttelse. Ved vaskeplass 3 og 4 går frostbeskyttelsesvann tapt. NO

22 Frostbeskyttelse ekstern (tilleggsutstyr) 1 Høytrykkspistol (2-verktøy utforming) 2 Høytrykkspumpe 3 Tilbakeslagsventil med strupeventil og sil 4 Tilbakeslagsventil med tilbakeslagsventil, strupeventil og sil 5 Tilbakeslagsventil med blandingskammer skum og trykkavlastingsventil 6 Høytrykkspistol med vaskebørste (1- verktøy utforming) 7 Avtaksbeholder 8 Filter 9 Overløp 10 Flottørbeholder rentvann 11 Samlesjakt frostbeskyttelse vann plass 3 Ved 2-verktøy utforming med tørrskum benyttes elektrisk oppvarmede skumslanger som frostbeskyttelse. 22 NO - 20

23 Vaskeplassoppvarming (Valgmulighet) Vaskeplass 3 og 4 ikke vist. 1 Brenner med gjennomløpsvarmer 2 Sirkulasjonspumpe varmtvann 3 Utjevningsfat 4 Flottørbeholder varmtvann 5 Sikkerhetsventil 6 Stengeventil tur-ledning 7 Rørledning vaskeplassoppvarming 8 Termostat blandeventil 9 Varmeveksler 10 Stengeventil fylleledning 11 Sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming Overvåknings- og sikkerhetsinnretninger Overstrømsventil høytrykkspumpe Åpnes ved overskridelse av tillat driftstrykk, og når hendel på høytrykkspistol slippes, og fører vannet til sirkulasjon. Når høytrykkspistolen åpnes på nytt er høytrykkstrålen straks i gang igjen. Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken. Justering må kun foretas av kundeservice. Sikkerhetsventil Sikkerhetsventilen beskytter varmesirkulasjonen på vaskeplassoppvarmingen (valgfritt) mot overtrykk. Termostat blandeventil Regulerer tur-temperaturen for vaskeplassoppvarming (valgmulighet) avhengig av returtemperatur. Flammeovervåking Dersom brenneren ikke tenner eller flammen slukkes under drift, vil flammeovervåkeren lukke drivstoff magnetventil og koble fra drivstofftilførselen. Avgasstermostat Dersom eksostemperaturen stiger over tillatt temperatur, kobler eksostermostaten ut brenneren og låser den. Temperaturregulator Dersom det ved uttak av varmt vann og etterstrømming av kaldt vann vanntemperaturen i flottørbeholderen synker, koblet temperaturføleren inn sirkulasjonspumpen for varmtvann, og ut igjen når maks temperatur er oppnådd. Temperaturbegrenser Forhindrer dampdannelse i trykktanken. Strømningsovervåker Etter at sirkulasjonspumpe for varmt vann er startet, kobler strømningsovervåker inn brenneren. Lavvannssikring Kobler ut brenneren ved for lav vannstand i flottørbeholder varmtvann Motorvernbryter Motorvernbryteren bryter strømkretsen når motoren er overbelastet. Sensor hardt vann Dersom resthardhet på avkalket vann overstiger en grenseverdi, veregner styringen er restkapasitet på baseutbytterflasken. Senest i følgende natt blir regenerering av baseutbytterflasken startet. Trykkbryter vannmangel RO Ved vannmangel vil anlegget stoppes for å unngå tørrkjøring av pumpen. Nivåbryter buffertank full Slår av pumpen ved full buffertank for permeat. Nivåbryter pumpe RO på Slår på pumpe RO for produksjon av permeat. Nivåbryter buffetank tom Gir et signal til anlegget når buffertank permeat er tom. NO

24 Tekniske data SB MB 2 bokser SB MB 3 bokser Elektrisk tilkobling Spenning V/~/Hz 400/3~/50 Tilkoblingsledning (med frostbeskyttelse) * kw (maks) 6 (16) / 9 (19) 9 (19) / 12 (21) SB MB 4 bokser 11 (21) / 14 (24) Beskyttelsesklasse versjon CAB (versjon SKID) IP X5 (IP X1) Vanntilkobling Vanntrykk, dynamisk MPa (bar) 0,2...0,6 (2...6) Nominell diameter (DN) mm 25 Tilførselsvolum, min. (alle høytrykksmoduler type 608) l/time (l/min) 1300 (21,7) 1800 (30) 2400 (40) Tilførselsvolum, min. (1 høytrykksmodul type 908, resten type 608) l/time (l/min) 1700 (28,3) 2200 (36,7) 2800 (46,7) Vanntilførselstemperatur, maks. C 30 Beholderinnhold ABS drivstofftank l 700 Flottørbeholder varmtvann l 80 Flottørbeholder kaldtvann l 2,5 2x2,5 Effektspesifikasjoner Arbeidstrykk med vedlagt dyse * MPa (bar) ca. 10 (100) / ca. 12 (120) Arbeidstrykk ved program varmvoks, skumvask * MPa (bar) ca. 3 (30) / ca. 4,5 (45) Dysestørrelse* 5004 / 4007 Rekylkraft på høytrykkspistol med vedlagte dyse* N 17 /29 Vannforbruk pr. vaskeplass * l/time (l/min) ca. 500 (8,3) / ca. 900 (15) Vannforbruk ved program varmvoks, skumvask* l/time (l/min) ca. 250 (4,2) / ca. 450 (7,5) Varmtvanntemperatur maks. C 60 Varmtvannstemperatur ved permanent drift, alle høytrykksmoduler type 608** C ca. 55 ca. 42 ca.30 Varmeeffekt kw 34,5 34, Drivstofforbruk kg/h 3,3...6,0 Drivstoffdyse 0,85/60 1,25/60 1,75/60 Drivstofftrykk MPa (bar) 1,025 1 (10) 1,05 (10,5) (10,25) Temperaturdifferanse eksos-luft C 150 CO 2 ved brennereffekt under 50 kw (over 50 kw) % 7 (10) Sot karakteristisk verdi * Høytrykksmodul 608 / Høytrykksmodul 908 ** Temperatur vanntilførsel +8 C, gulvvarme ikke i drift, brennereffekt 64 kw Avkalkingsenhet Kapasitet dh/m Vannhardhet avkalket vann dh 0...0,3 Salttank l 120 RO-anlegg Permeateffekt min. (ved 15 C vanntemperatur), CAB l/t Permeateffekt min. (ved 15 C vanntemperatur), SKID l/t 200 Driftstrykk i ny stand, max. MPa (bar) 1,4 (14) Avsaltingsrate membran % Vanntemperaturområde C Omgivelsestemperatur max. C 40 Resthardhet tilførselsvann dh 0...0,3 Maksimal ledningsevne for permeat for flekkfri tørking μs/cm unter 100 Bufferbeholder Permeat, CAB/SKID l 280/700 Diverse Drivstoff Fyringsolje EL eller diesel Oljemengde for høytrykkspumpe Oljetyper: Hypoid SAE 90 (bestillingsnr ) l 0,7 24 NO - 22

25 Registrerte verdier etter EN Hånd-arm vibrasjonsverdi Høytrykkspistol m/s 2 <2,5 Strålerør m/s 2 <2,5 Usikkerhet K m/s 2 0,1 Støytrykksnivå L pa db(a) 65 Usikkerhet K pa db(a) 3 Støyeffektnivå L WA + usikkerhet K WA db(a) 86 Maße SB MB CAB Bredde mm 2700 Dybde mm 900 Høyde mm 2100 Tomvekt, maks. (med 30 kg pakke) kg 1100 Maksimalvekt kg 1750 NO

26 Vedlikehold og pleie Oversikt over anlegget Utjevningsfat Drivstoffstoffilter og drivstoffpumpe Brenner med gjennomløpsvarmer Høytrykkspumpe 2 Høytrykkspumpe 3 Høytrykkspumpe 1 Høytrykkspumpe 4 Manometer høytrykkspumpe Varmluftsvifte Verktøy oppbevaringsrom Filter frostbeskyttelsespumpe Rengjøringsmiddelbeholder Top-pleie Rengjøringsmiddelbeholder varmvoks Rengjøringsmiddelbeholder høytrykksvask Rengjøringsmiddelbeholder tørrskum Rengjøringsmiddelbeholder tilleggsutstyr Salttank Utløpsventil Stengeventil rentvann Sirkulasjonspumpe vaskeplassoppvarming Termostat blandeventil Sikkerhetsventil Manometer vaskeplassoppvarming Aktivt kullfilter WSO Finfilter WSO Flottørbeholder varmtvann Sirkulasjonsvifte Systemstatus vises Ved normaldrift, trykk tasten "OK" på styringen i lenger enn 2 sekunder. Trykk på tasten VENSTRE. Trykk 4 ganger tasten HØYRE. M144: Vedlikehold Menyoversikt se følgende side. NO - 24

27 NO

28 28 NO - 26

29 M144: Vedlikehold 1 Apparatkomponenter 2 Tid til neste vedlikehold (minustegn ved allerede forfalt vedlikehold) 3 Dato siste utførte vedlikehold M101: Høytrykkspumpe vaskeplass 1 M102: Høytrykkspumpe vaskeplass 2 M103: Høytrykkspumpe vaskeplass 3 M104: Høytrykkspumpe vaskeplass 4 M105: Høytrykkspumpe vaskeplass 5 M106: Høytrykkspumpe vaskeplass 6 M107: Høytrykkspumpe vaskeplass 7 M108: Høytrykkspumpe vaskeplass 8 M109: Brenner M110: Brennervifte M111: Varmtvannspumpe M112: Frostbeskyttelsepumpe M113: Osmosepumpe M114: Pumpe vaskeplassoppvarming M115: Slangevarmer M116: Pumpe Microemulsjon/felgvask M117: Pumpe understellsvask M118: Fortrykkpumpe Osmose M146: Versjon / Info M227: Core modul M216: Firmware Visning av Core Moduls (Prosessor) M148: Status Brenner M217: Varmtvann M218: Temperatur Vanntemperatur i flottørbeholder varmtvann. M219: Brennerutgang M218: Temperatur Vanntemperatur ved utgang sirkulasjonsvarmer. Over 96 C blir brennseren koblet ut. M275: Etterløp varmtvannspumpe Etterløpstid varmtvann etter avslått brenner. M150: Status vaskeplasser M285: Status M5: Vaskeplass Velg vaskeplassnummer (BX) med tastene VENSTRE og HØYRE. Trykk tast "OK". Tilstand av valgt vaskeplass vil vises. M286: Bryterstilling M119: Stop M120: Høytrykksvask M121: Skumvask M123: Spyling M124: Varmvoks M125: Overflatebehandling M127: Smussfjerning Innstillt vaskeprogram for øyeblikket M211: 24V spenning Aktuell verdi av styrespenning M273: Brennerforsinkelse Minimal pause mellom utkobling og ny innkobling av brenner M281: Utendørstemperatur Målt temperatur fra sensor utendørstemperatur M274: Etterløp vifte Etterløpstid for brennervifte etter avslått brenner: M254: Til gode M290: Løpetid Rest tilgode av vasking i vaskeenheter. Rest løpetid i sekunder. M288: Strømforbruk høytrykkspumpe Strømforbruk høytrykkspumpe. M214: Version M215: Data Programvareversjon og dataversjon styring NO

30 M289: Utganger modul Aktive utganger på pumpeelektronikk M291: Spenninger fjernkontroll Spenningsforsyning for fjernkontroll Status WSO M248: Drift Baseutbytter i drift, XXXX liter vann avkalket siden siste regenerering. M152: Status vannavkalking M224: Restkapasitet Beregnet restkapasitet til neste regenerering. M249: Tilbakemelding Timer Regenerering ble aktivert, styring ventet i XXX sekunder på tilbakemelding fra baseutbytter. M250: Regenerering Baseutbytter gjennomført regenerering i XXX minutter. M119: Stop M120: Høytrykksvask M121: Skumvask M123: Spyling M124: Varmvoks M125: Overflatebehandling M127: Smussfjerning Løpetider for de enkelte programmer siden anlegget ble tatt i bruk A B Oversikt status Detaljer status 1 Status baseutbytter 2 Status revers-osmose 3 Status buffetank permeat M248: Drift M234: Beredskap M239: full Trykk tast "OK". Velg ønsket visning med tasten VEN- STRE og HØYRE. Alt etter driftstilstanf vises en av meldingene under. M228: Saltregenerering Saltløsning i salttanken ble rengenerert. Prosessen avsluttes om XXX minutter. Før det kan det ikke startes noen regenerering av baseutbytteren foretas. M251:Feil Det er oppstått en feil på baseutbytter. 30 NO - 28