Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 120 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret ASP 16. mars Viser til Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning, fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet

2 Innhold 1. INNLEDNING MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING STUDIEPROGRAMMETS NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE OPPBYGGING OG SAMMENSETNING PRAKSISSTUDIER ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSORDNINGER VURDERINGSFORMER MED SENSURORDNING TILSTEDEVÆRELSE INNPASSING KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER SENSORORDNING INTERNASJONALISERING KVALIFIKASJON/VITNEMÅL... 9 EMNEBESKRIVELSER: HMPH VITENSKAPSTEORI, FORSKNINGSMETODE OG FORSKNINGSETIKK, I HSJJ8001- ANATOMISKE, FYSIOLOGISKE OG ENDOKRINOLOGISKE FORHOLD RELATERT TIL REPRODUKSJON, EMBRYOLOGI OG FOSTERUTVIKLING HSJJ KVINNEHELSE HSJJ NORMALT OG KOMPLISERT SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID HSJJ FAGUTVIKLING OG FORSKNING I JORDMORFAGET HSJJ801P - KLINISKE STUDIER VED HELSESTASJON/SVANGERSKAPSOMSORG HSJJ802P, HSJJ803P, HSJJ804PKLINISKE STUDIER I FØDSELS- OG BARSELOMSORG Side 2

3 1. Innledning Denne studieplan bygger på Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember I tillegg er aktuelle EU-direktiver og den nye definisjonen av jordmor, vedtatt av ICM (Internasjonal Confederation of Midwives) 19. juli 2005 retningsgivende. Formålet er å utdanne jordmødre som er kvalifisert til å utføre jordmorpraksis på ulike deler av helsetjenesten, og som er kompetente til å ta del i og lede utviklingen av jordmorfaget. Jordmorutdanningen skal utdanne kandidater som fyller de til enhver tid gjeldende internasjonale krav for å kunne utøve jordmoryrket, samt krav i Norge for å få autorisasjon som jordmor. Kravene til jordmors kompetanse har økt både i dybde og bredde som en følge av medisinsk utvikling og teknologiske nyvinninger. Jordmorfaget ligger i skjæringspunktet mellom omsorg og teknologi. Kravet til omsorg øker i takt med den medisinske og teknologiske utviklingen. Jo mer avansert utstyr, jo større krav til medisinsk og teknisk kunnskap, årvåkenhet, omsorg og nærhet. Omsorg og høyteknologi må gå hånd i hånd når jordmoren står overfor kvinnen og hennes familie. En stor utfordring i forhold til dette er å kunne ivareta behovet for kompetanse i lik grad på begge områdene. Forholdet gjenspeiles i studiets organisering, innhold og mål. En spesiell utfordring innen jordmorfaget er også at faget utøves i et multikulturelt samfunn. 2. Målgruppe Målgruppen er søkere med bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende og autorisasjon som sykepleier i Norge. 3. Opptakskrav og rangering Opptakskrav er fullført bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier og minst ett års yrkespraksis som sykepleier. 4. Studieprogrammets nivå, varighet og omfang I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for utdanning skal høyere utdanning foregå på tre nivå: bachelor, master og Phd (doktorgrad). Videre utdanningene i sykepleie er for tiden ikke tilpasset i gradssystemet. Den akademiske plasseringen for videreutdanningen til jordmor kan best beskrives som et nivå mellom bachelor og master, hvor noen emner vil ligge nært bachelornivå, og andre nært opp til, eller på masternivå. Videre utdanning til jordmor er et fulltidsstudium på 120 studiepoeng over fire semester. Studieåret er fastsatt til 40 uker, én ukes arbeid tilsvarer derfor 1,5 studiepoeng. Dette gir beregnet studieinnsats til ca ,5 timer per uke (gjennomsnitt for året). Ved hvert semester Side 3

4 vil 10 uker være kliniske studier. Jordmorutdanningen ved HiST har praksisplasser ved kommunene og alle helseforetak i Helse-Midt-Norge. 5. Forventet læringsutbytte Jordmorutdanningen skal utdanne kandidater som fyller de til enhver tid gjeldende internasjonale krav for å kunne utøve jordmoryrket, samt krav i Norge for å få autorisasjon som jordmor. Kunnskaper Studenten har kunnskaper om aktuelle lover, forskrifter og veiledere knyttet til svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg og utøvelsen av jordmortjenesten svangerskap, fødsel og barseltid svangerskap-, fødsel- og barselomsorg i et flerkulturelt og globalt perspektiv jordmortjenesten med kvinnen/familien i sentrum helsepedagogikk i forhold til rådgivning, undervisning og veiledning innenfor det jordmorfaglige området svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for utsatte grupper helsefremmende tiltak for mor og barn i svangerskapet, under fødselen og i barseltiden Ferdigheter Studenten kan gi fullgod informasjon og råd om familieplanlegging konstatere graviditet og overvåke utviklingen av normale svangerskap og diagnostisere risikosvangerskap lage et program for de fremtidige foreldres forberedelse til sin rolle og for fødselen bistå kvinnen under fødselen og overvåke fosterets tilstand ved hjelp av egnede kliniske og tekniske midler og håndtere spontane fødsler oppdage unormale forhold hos mor og barn, henvise til lege eller andre yrkesgrupper ved behov. Bistå legen ved behov, treffe de nødvendige nødtiltak i legens fravær undersøke og pleie den nyfødte og eventuelt foreta øyeblikkelig gjenopplivning overvåke moren i tiden etter fødselen og gi alle nødvendige råd om spedbarnsstell og amming dokumentere sine tiltak yte jordmortjeneste på ulike nivå i helsetjenesten; i sykehusene, fødestuene, hjemmet, primærhelsetjenesten og privat praksis mestre bruk, vedlikehold og kontroll av nødvendige medisinskteknisk utstyr til overvåking av svangerskap, fødsel og barseltid, og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger Generell kompetanse Studenten skal vise vilje og evne til å utvikle kunnskap og selvinnsikt og til å forholde seg kritisk og reflektert til egen virksomhet ha tilstrekkelig evne til selvstendig, reflektert og kritisk tenkning for å kunne følge med i jordmorfagets og andre relevante fagfelts forskning og kunnskapsutvikling Side 4

5 kunne utøve jordmoryrket i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og god jordmorpraksis i overensstemmelse med retningslinjene som er gitt i International Code of Ethics for Midwives stimuleres til å fremme ideer som kan ha betydning for utvikling av nye- forbedrede produkter, arbeidsmetoder og tjenestetilbud kunne formidle sitt eget fag 6. Oppbygging og sammensetning Utdanningen strekker seg over fire semester som alle inneholder både teoretiske og kliniske studier. De kliniske studiene finner sted både i primær- og spesialisthelsetjenesten. For Jordmorutdanningen utgjør praksis totalt 40 uker. I hver teoriblokk veksles det mellom forelesninger, selvstudium og arbeid i grupper. Teoristudiene er organisert i blokker og utgjør totalt 40 uker. Studiets faglige og praktiske innhold er fordelt på følgende emner og studiepoeng: Emne kode HMPH4001 HSJJ8001 Emne navn Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, I Anatomiske, fysiologiske og endokrinologiske forhold relatert til reproduksjon, embryologi, fosterutvikling Studie- Start/slutt poeng undervisning 10 1.semester/ 1.semester 4 1.semester/ 1.semester HSJJ8002 Kvinnehelse 6 1.semester/ 4.semester HSJJ8003 Normalt og komplisert 20 1.semester/ svangerskap, fødsel og barseltid 4.semester HSJJ8004 HSJJ801P HSJJ802P HSJJ803P HSJJ804P Fagutvikling og forskning i jordmorfaget Kliniske studier ved helsestasjon/svangerskapsomsorg Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg 20 4.semester/ 4.semester 15 1.semester/ 4.semester* 15 1.semester/ 4.semester* 15 1.semester/ 4-semester* 15 1.semester/ 4.semester* Tidspunkt vurdering 1.semester 1.semester 4.semester 3.semester og 4.semester 4.semester semester* semester* semester* semester* *Det er en vurdert praksisperiode i hvert semester, men rekkefølgen for disse varierer for hver student. Observasjonspraksis inngår i kliniske studier, rekkefølgen varierer for hver student. Side 5

6 Roteringsplan Uke/År Uke/Utd Jul og Teori Praksis Mappe/eks A1 E E A2 Nytt år A3 Uke/År Uke/Utd Påske Sommerferie Teori Praksis Mappe/eks. A4 A5 A Uke/År Uke/Utd Sommerferie Jul og 58 Teori Nytt år E Praksis H Mappe/eks Uke/år Uke/Utd Påske Teori Praksis Mappe/eks F F F F F E A7 A1 7mappearbeider F=Fordypningsoppgave HE = hjemmeeksamen E=skole-eksamen Side 6

7 7. Praksisstudier Studiebelastning: 60 studiepoeng Praksisstudiene vil bli organisert på følgende måte: Jordmortjeneste i kommunen (veiledet praksis) Jordmortjeneste i fødeavdeling (veiledet praksis) Jordmortjeneste ved barselavdeling (veiledet praksis) Observasjonspraksis (inngår i veiledet praksis): Observasjonsposten for gravide, nyfødt intensiv, svangerskapspoliklinikk, inkl. ultralyd, ammepoliklinikk, gynekologisk poliklinikk Veiledet praksis blir vurdert, mens observasjonspraksis ikke er gjenstand for vurdering. Hvis studenten ikke oppnår kravet til antall fødsler, kan noe observasjonspraksis overføres til praksis på fødeavdeling. For at en praksisperiode skal kunne godkjennes, må studenten være tilstede i minimum 90 % av studietiden. Fravær, uansett årsak, mellom % av en praksisperiode kan tas igjen. Mer enn 20 % fravær fører til at hele praksisperioden må gjennomføres på nytt (Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST). 8. Arbeids-, lærings-, og vurderingsordninger Høgskolen skal gjennom undervisnings- og læringsmåter fremme studentenes egenaktivitet, medbestemmelse og ansvar for egen læringsprosess. Sentrale tema blir belyst i undervisningen, samtidig som selvstudium vektlegges. Arbeid i basisgruppene er en viktig del av undervisningen. Til disse gruppearbeidene hører med et muntlig fremlegg for medstudentene. Til enkelte emner er det også knyttet skriftlige arbeidskrav. På denne måten utvikles studentenes både muntlige og skriftlige fremstillingsevne. Ferdighetstrening benyttes blant annet ved undervisning om forløsning og suturering. Studieformer: problembasert læring (PBL) forelesninger arbeidskrav ferdighetstrening egne studier av relevant fag- og forskningslitteratur 8.1 Vurderingsformer med sensurordning Det henvises til «Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag fra Resultatet av eksamener påføres vitnemålet. Fordypningsoppgaven med tittel og karakter angis på vitnemålet. Side 7

8 Det benyttes følgende vurderingsformer: Emnekode Emnenavn Vurderingsform Karakter Studiepoeng/ tidspunkt HMPH4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, I HSJJ8001 Anatomiske, fysiologiske og endokrinologiske forhold relatert til reproduksjon, fosterutvikling, genetikk Hjemmeeksamen i grupper Individuell 4-timers skriftlig skoleeksamen HSJJ8002 Kvinnehelse Individuell 4-timers Skriftlig skoleeksamen HSJJ8003 Normalt og komplisert svangerskap, fødsel og barseltid Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager Bestått/ikke bestått Gradert karakter A-F Gradert A-F Gradert karakter A-F* Praksis må være bestått. Obl. arb.krav godkjent 10 st.p. 1.semester 4 st.p. 1.semester 6 st.p. 4.semester 10 st.p. 3.semester Sensur Intern sensor Utdanningens lærer Utdanningens lærer En ekstern og en intern sensor HSJJ8004 HSJJ801P HSJJ802P HSJJ803P HSJJ804P Fagutvikling og forskning i jordmorfaget Kliniske studier ved helsestasjon/ svangerskapsomsorg Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg Individuell skriftlig 6-timers skoleeksamen Innlevering individuell eller i grupper med maksimum 3 deltakere Individuell vurdering i praksis Individuell vurdering i praksis Individuell vurdering i praksis Individuell vurdering i praksis Gradert karakter A-F* Praksis må være bestått. Obl. arb.krav godkjent Gradert karakter A-F Praksis må være bestått. Obl. arb.krav godkjent Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått *Samlet sluttkarakter på disse to eksamener, begge eksamener teller 50 %. 10 st.p. 4.semester 20 st.p. 4.semester 15 st.p. 1.4.semester 15 st.p semester 15 st.p semester 15 st.p semester En ekstern og en intern sensor En ekstern og en intern sensor Praksisveileder og utdanningens lærer Praksisveileder og utdanningens lærer Praksisveileder og utdanningens lærer Praksisveileder og utdanningens lærer 8.2. Tilstedeværelse I de delene av studiet som studentene ikke kan tilegne seg gjennom selvstudier er det nærværsplikt. Slike studier er PBL, annet gruppearbeid, seminarer og ferdighetstrening. Nærværsplikten omfatter 80 % av disse studiene. Side 8

9 9. Innpassing Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høyskoleloven 3-5 avgjøres ved avdelingen. 10. Krav om skikkethet og autorisasjon Jordmorutdanningen er omfattet av skikkethetsvurdering (Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning ). 11. Tekniske og andre forutsetninger Det forutsettes at studenter ved jordmorutdanningen har tilgang på internett og har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy. Studieportalen It s Learning benyttes i kommunikasjonen mellom høgskole og student, både i forbindelse med beskjeder og oppgaveinnlevering. Studenter får opprettet en egen e-post adresse som benyttes under studiet. Studentene vil få tilbud om opplæring i bruk av elektroniske verktøy for litteratursøk og bruk av databaser. 12. Sensorordning Det benyttes intern og ekstern sensor ved fordypningsoppgave, hjemmeeksamen og skoleeksamen i første og siste semester. Vurdering av praksisstudier følger høgskolens kriterier og skjer i samråd mellom praksisveileder, skolens lærer og student. 13. Internasjonalisering Høgskolen i Sør- Trøndelag har samarbeidsavtaler om studentutveksling i flere land. Jordmorutdanningen har samarbeidsavtaler med Namibia, Palestina og Island og det arbeides videre for studentutveksling i flere land. Studenter som søker utveksling, skal ha bestått alle eksamener og praksisstudier forut for utvekslingen. Utdanningen vurderer studentens søknad og avgjør om delutdanning i utlandet kan gjennomføres. Studentene er å betrakte som utdanningens representanter og må være forberedt på å påta seg oppgaver i tråd med dette. 14. Kvalifikasjon/vitnemål Jordmorutdanningen gir studenten kvalifikasjoner til å praktisere som jordmor. Høgskolen utsteder vitnemål ved gjennomført utdanning. Side 9

10 Emnebeskrivelser: HMPH Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, I 1 Emnekode: HMPH Emnenavn: Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, I Research method, philosophy of science and ethics, Part I 3. Faglig nivå: Syklus 2 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen 6. Undervisningssemester: Høst 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. 9. Anbefalte forkunnskaper: Oppdatert kunnskap fra Bachelor i sykepleie eller helse- og sosialfag i fagene vitenskapsteori og forskningsmetode. 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Etter endt studium skal studenten ha kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske retninger utforming av problemstillinger og prosjektskisser som ligger til grunn for forskning og faglig utviklingsarbeid sentrale forskningsmetoder relevante for eget fagfelt, og kan vise til særtrekk ved og forskjeller mellom kvalitative og kvantitative metoder forskningsetiske retningslinjer Ferdigheter Etter endt studium skal studenten kunne: innhente og vurdere forskningsbasert kunnskap knyttet til eget fagområde gjøre rede for søkeprosess og valg av kilder, og kunne dokumentere kildebruk etter gjeldende regler for referansekritikk drøfte forskningsetiske spørsmål knyttet til problemstillinger, metoder og gjennomføring av prosjekter Generell kompetanse Etter endt studium skal studenten kunne: kritisk vurdere, drøfte og formidle kunnskapsgrunnlaget i eget fagområde og generelt for forskningsbasert kunnskap Side 10

11 11. Emneinnhold Emnet fokuserer på grunnlagsforståelse for vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. Undervisningen skal gi studentene en oversikt over ulike metodologiske tilnærminger i forskning, sammenhenger mellom teori, forskningsdesign og problemstilling og valg av metode. Det fokuseres på å innhente vitenskapelig litteratur og vurdere denne kritisk. Emnet skal gi studentene grunnlag for å forstå forskningsprosessen og kunne anvende forskningsbasert kunnskap i teori og praksis. Emnet presenteres med følgende tema: Vitenskapsteori Forskningsdesign og forskningsprosess Forskningsetiske retningslinjer Kvalitative og kvantitative metoder Innføring i deskriptiv statistikk Vitenskapelig problemformulering Forholdet mellom vitenskap og praksis 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike tema. Studentene arbeider individuelt og i grupper med litteraturstudier og eksamensoppgave i og mellom samlingene. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Ingen 14. Vurderingsordning: Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe, varighet 7 uker. Omfang 4000 ord (+/- 10 %). 15. Karakterskala: Bestått/ikke bestått. 16. Ny/utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 7. Tillatte hjelpemidler: Alle midler tillatt 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Bjørndal, A, Flottorp, S. & Klovning, A. (2007). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk, S , og Fagerland, T. (2005). Å tenke skriftlig over fortellinger fra praksis. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 1(1): 1-11 Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysisin nursing research: concepst, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2): Helsinkideklarasjonen: Lerdal, A. & Karlsson, B. (2008). Bruk av fokusgruppeintervju. Sykepleien Forskning, 3(3): Side 11

12 Kilvik, A. & Lamøy, L.I. (2007, 2.utg.). Litteratursøking i medisin og helsefag. En håndbok. Trondheim: Tapir akademisk forlag, s Nøst, T.H. (2010). Er evidens det samme som kunnskap? Sykepleien Forskning, 5(2): Reinar, L.M. (2007). Å vurdere kunnskap for deg som vil lese forskning kritisk. Sykepleien Forskning, 1(2): Ringdal, K. (2007, 2.utg.). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 1-2, kap. 4-9 og kap Thagaard, T. (2008, 3.utg.). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 3, side Thornquist, E. (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Ad Notam Gyldendal, kap. 4-6, s Tjora, A. (2012, 2.utg.). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk 20. Supplerende opplysninger: Emnet undervises i fellesskap med tilsvarende utdanning ved HiNT, samt andre videreutdanninger ved ASP. Side 12

13 HSJJ8001- Anatomiske, fysiologiske og endokrinologiske forhold relatert til reproduksjon, embryologi og fosterutvikling 1. Emnekode: HSJJ Emnenavn: Anatomiske, fysiologiske og endokrinologiske forhold relatert til reproduksjon, fosterutvikling 3. Faglig nivå: Syklus 2, master 4. Omfang: 4 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: 6. Undervisningssemester: 1.semester 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Oppdatert kunnskap fra Bachelor i sykepleie om anatomi og fysiologi 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Studenten har kunnskap om kvinnekroppens anatomi og fysiologi relatert til reproduksjon endokrinologiske forandringene i forbindelse med svangerskap og fødsel embryologi, fosterutvikling genetiske faktorer Ferdigheter Studenten kan observere, ta hensyn til og informere om anatomiske, fysiologiske og endokrinologiske forandringene i forbindelse med svangerskap og fødsel Generell kompetanse Studenten skal ha forståelse for de forandringene som skjer i kvinnens kropp i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid 11. Emneinnhold Emnet skal gi studenten kunnskaper om anatomi og fysiologi i forhold til reproduksjonsorganer. Videre skal studenten få kunnskaper om kroppens endokrinologi i forbindelse med svangerskap og fødsel. Studenten lærer også om fosterutvikling fra embryostadiet til et fullbåret barn. Anatomiske, fysiologiske og endokrinologiske forhold relatert til reproduksjon Embryologi, fosterutvikling Genetikk Side 13

14 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Arbeidsformene i emnet utveksler mellom ressursforelesninger, selvstudier og oppgaveskriving. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Ingen 14. Vurderingsordning: Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer 15. Karakterskala: Gradert A-F 16. Ny/utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester 17. Tillatte hjelpemidler: Ingen 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Brunstad, A. & Tegnander, E. (Red.) (2010) Jordmorboka, kap , sider Oslo: Akribe AS Bergsjø, P., Heiberg, M., Telje, J. & Thesen, J. (2006, 4.oppl.)Svangerskapsomsorg, sider Oslo: Gyldendal Akademisk Bergsjø, P., Maltau, J.M., Molne, K. & Nesheim, B-I. (2006, 2.oppl.) Obstetrikk og gynekologi, sider 26-94, Supplerende opplysninger: Ingen Side 14

15 HSJJ Kvinnehelse 1. Emnekode: HSJJ Emnenavn: Kvinnehelse 3. Faglig nivå: Syklus 2, master 4. Omfang: 6 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen 6. Undervisningssemester: semester 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Ingen 10. Læringsutbytte: Kunnskap Studenten har kunnskap om: seksologi prevensjon faktorer involvert i beslutninger relatert til ikke-planlagte graviditeter faktorer som påvirker helse; levekår og livsstil helsepedagogiske metoder relatert til reproduktiv helse gynekologiske sykdommer, undersøkelses- og behandlingsmetoder mammacancer aborter infertilitet helsemessige faktorer hos flerkulturelle kvinner overgreps- og voldsutsatte kvinner Ferdigheter Studenten har ferdigheter i bruk av helsepedagogiske metoder innen reproduktiv helse og kvinnehelse generelt å gi tilstrekkelig informasjon slik at kvinnen kan ta informerte valg å støtte kvinnen på de valg hun tar Generell kompetanse Det forventes at studenten har et utvidet perspektiv på seksuell og reproduktiv helse og sykdom ser kvinnehelse i et samfunns- og kulturelt perspektiv har innsikt i helsefremmende arbeid i forhold til kvinnehelse 11. Emneinnhold Emnet skal gi studenten kunnskaper om kvinnehelse og kvinnesykdom. Videre skal emnet gi studenten et utvidet perspektiv på begrepet seksuell og reproduktiv helse og sykdom, nasjonalt og internasjonalt. Det settes fokus på verdier og forståelsesmåter som kommer til uttrykk i helsetjenesten og helsepolitiske handlingsplaner og føringer. Emnet etikk danner grunnlaget for ulike tenkemåter som basis for etiske vurderinger og ulike begrunnelser for etiske valg. Side 15

16 Etikk Reproduktiv helse nasjonalt og globalt Gynekologi Helsepedagogikk Epidemiologi Seksologi 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Arbeidsformer veksler mellom ressursforelesninger, PBL og selvstudier. 13. Obligatoriske arbeidskrav: PBL Refleksjon over kvinners reproduksjon i historisk og kulturell kontekst Arbeidsmetode og størrelse: Innlevering: Tilbakemelding: Individuelt arbeid. Anbefalt størrelse: ca. 900 ord Arbeidet skal leveres inn via It`s learning senest mandag kl Individuell tilbakemelding fra lærer. Spesifikke kriterier for vurdering av arbeidskrav Relevante fagområder belyses ved anvendelse av teori fra ulike fagområder for å begrunne vurderinger og handlinger i oppgaven Integrerer teori og praksis ved å anvende kunnskaper og erfaringer fra teori og praksisstudier i oppgaven Reflekterer over egen og/eller andres praksis/handlemåter/synspunkter Drøfter en eller flere problemstillinger for å få frem ulike synspunkter, begrunner valg og trekker konklusjoner. Anvender anerkjent og relevant litteratur og forskning Viser saklig kritisk vurdering av tema som behandles i oppgaven Viser selvstendig, logisk og relevant fremstilling av tema som behandles i oppgaven 14. Vurderingsordning: Individuell 4-timers skoleeksamen 15. Karakterskala: Gradert A-F 16. Ny/utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme semester 17. Tillatte hjelpemidler: Ingen 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Almås, Elsa m.fl. (2006, 2.utg): Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Austveg, B. (2006): Kvinners helse på spill. Et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. Oslo: Universitetsforlaget. Bergsjø, P., Maltau J.M., Molne, K. & Nesheim B-I (Red) (2010, 2.utg.)Obstetrikk og gynekologi, sider 13-72, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Brunstad, A. & Tegnander, E. (Red.) (2010): Jordmorboka, sider: Oslo: Akribe AS. 20. Supplerende opplysninger: Ingen Side 16

17 HSJJ Normalt og komplisert svangerskap, fødsel og barseltid 1. Emnekode: HSJJ Emnenavn: Normalt og komplisert svangerskap, fødsel og barseltid 3. Faglig nivå: Syklus 2, master 4. Omfang: 20 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: 6. Undervisningssemester: semester 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Ingen 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Studenten har kunnskap om jordmors funksjon og ansvar lovgivning som regulerer helsepersonell og helsevesenet, retningslinjer, veiledere og stortingsmeldinger det normale og komplisert svangerskap, svangerskapsomsorg faktorer som påvirker helsen til mor og foster/barn psykologiske og sosiale prosesser ved familiedannelse i kulturell kontekst medisinske undersøkelser og laboratorieundersøkelser den normale fødsels fremgang, komplikasjoner under fødselen psykologiske og kulturelle aspekter av betydning overgangen for det nyfødte barn til ekstrauterint liv, komplikasjoner/sykdomstilstander hos den nyfødte melkeproduksjonen foreldre/barn- tilknytning kvinnens fysiske og psykiske behov i barseltid, symptomer på komplikasjoner krisereaksjoner, sorg, mestring rus/alkohol Ferdigheter Studenten kan vurdere kvinnens og fosterets tilstand i løpet av svangerskapet og fødselen, gi individuell omsorg benytte seg av både ikke-medikamentell og medikamentell smertelindring håndtere en normal fødsel, assistere ved en komplisert fødsel bistå kvinnen ved etablering av amming ivareta kvinnen/familiens behov i barseltiden Generell kompetanse Studenten kan analysere og reflektere over etiske dilemma i yrkesutøvelsen og handle i tråd med aktuell helselovgivning og yrkesetiske retningslinjer jobbe kunnskapsbasert Side 17

18 identifisere fagutviklingsområder i tjenestefeltet benytte helsefremmende og helsepedagogiske prinsipper 11. Emneinnhold Emnet fokuserer på det normale og kompliserte ved svangerskap, fødsel, barseltid og familiedannelse. Det gis en innføring i jordmorfagets tradisjon, filosofi og utvikling. Videre vektlegges folkehelse, helsepolitiske, juridiske og etiske føringer som har betydning for jordmorvirksomhet og jordmorfagets utvikling. Grunnlaget for jordmors yrkesutøvelse - Jordmorfagets utvikling, historikk og filosofi - Jordmors plass i helsetjenesten - Helsepolitiske føringer Svangerskap, fødsel og barseltid - Normalt og komplisert svangerskap - Normal og komplisert fødsel - Normal og komplisert barseltid - Fostermedisin - Teknologi og tekniske hjelpemidler 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Undervisningen veksler mellom ressursforelesninger, PBL, gruppearbeid, selvstudier og ferdighetstrening. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Det er 6 obligatoriske arbeidskrav knyttet til dette emnet: Jordmors observasjoner og tiltak i forhold til det nyfødte barnets tilpassing til ekstrauterint liv Arbeidsmetode og størrelse: Innlevering: Tilbakemelding: Individuelt arbeid. Anbefalt størrelse: ca ord. Arbeidet skal leveres via It`s learning senest mandag kl Tilbakemelding fra lærer. Spesifikke kriterier for vurdering av arbeidskrav: se pkt. 13 s.16. PBL Beskrivelse og refleksjon over klinisk praksis med fokus på den normale fødsel eller det normale svangerskap Arbeidsmetode og størrelse: Innlevering: Tilbakemelding: Individuelt arbeid. Anbefalt størrelse: 3000 ord. Arbeidet skal leveres via It`s learning senest mandag kl Tilbakemelding fra lærer Spesifikke kriterier for vurdering av arbeidskrav: se pkt. 13 s. 16. Side 18

19 PBL Drøft jordmors utfordringer med formidling av helsefremmende kunnskaper til barselkvinnen de første dager post partum. Arbeidsmetode og størrelse: Individuelt arbeid. Anbefalt størrelse: 2000 ord. Tilbakemelding fra lærer. Innlevering: Arbeidet skal leveres via It`s learning senest mandag kl Spesifikke kriterier for vurdering av arbeidskrav: se pkt. 13 s. 16. Beskriv og drøft områder for samhandling mellom ulike aktører (gravide kvinne/pårørende og helsepersonell primær- og spesialisthelsetjenesten) når kvinnen har erkjente komplikasjoner i svangerskapet og/eller problemer av psykososial art. Arbeidsmetode og størrelse: Innlevering: Tilbakemelding: Individuelt arbeid. Anbefalt størrelse: ca ord. Arbeidet skal leveres via It`s learning senest mandag kl Tilbakemelding fra lærer Spesifikke kriterier for vurdering av arbeidskrav: se pkt. 13 s. 16. Kasuistikk fra praksis hvor det oppstår komplikasjoner i forbindelse med fødselen Arbeidsmetode og størrelse: Innlevering: Tilbakemelding: Individuelt arbeid. Anbefalt størrelse: ca ord Arbeidet skal leveres via It`s learning senest mandag kl Tilbakemelding fra lærer Spesifikke kriterier for vurdering av arbeidskrav: se pkt. 13 s. 16. Refleksjon om en hendelse/situasjon relatert til en pasient/pårørende og/eller kollega som du som jordmorstudent har opplevd som faglig utfordrende. Arbeidsmåte og størrelse: Innlevering: Tilbakemelding: Individuelt arbeid. Anbefalt størrelse ca ord Arbeidet skal leveres via It`s learning senest mandag kl Kort tilbakemelding fra lærer. Spesifikke kriterier for vurdering av arbeidskrav: se pkt. 13 s Vurderingsordninger: 1. Individuell hjemmeeksamen, 4 dager 2. Individuell skoleeksamen, 6 timer 15. Karakterskala: Gradert A-F. Samlet sluttkarakter. Begge eksamener utgjør 50 % 16. Ny/utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i løpet av studietiden 17. Tillatte hjelpemidler: Eksamen 1: Alle hjelpemidlene er tillatt Eksamen 2: Ingen Side 19

20 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Berg, M. & Lundgren, I. (Red.) (2010) Att stödja och stärka Vårdande vid barnafödande Lund: Studentlitteratur Bergsjø, P. (Red) (2006, 4.utg.) Svangerskapsomsorg, sider , Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Bergsjø, P., Maltau J.M., Molne, K. & Nesheim B-I (Red) (2010, 2.utg.) Obstetrikk og gynekologi, sider , , , Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Blåka, G. (2002)Grunnlagstenkning i et kvinnefag. Teori, empiri og metode Bergen: Fagbokforlaget Brudal, L. (Red.) (2000) Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid Bergen: Fagbokforlaget. Brunstad, A. & Tegnander, E. (Red.) (2010): Jordmorboka, sider: 23-80, Oslo: Akribe AS. Bryar, R.M. (2007) Theory for Midwifery Practice England: MacMillan Press LTD Byrom. S., Edwards, G. & Bick, D. (2007): Essential midwifery practice: public health Oxford: Wiley-Blackwell Byrom, S., Edwards, G. & Bick, D. (Ed.) (2010) Essential midwifery practice: postnatal care Oxford: Wiley-Blackwell Coad, J. & Dunstall, M. (2011, 3.utg.) Anatomy and Physiology for midwives Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. Dahlø, R. & Laache, I. (2010) Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer En veileder for helsepersonell Kristiansand: Høyskoleforlaget Eide, H. & Eide, T. (2007, 2.utg.) Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk Oslo: Gyldendal Akademisk. Eilertsen, B. (2009, 3.utg.) Juss for jordmødre Oslo: Advokatfirma Bjørnar Eilertsen Enkin, M. et al. (2000, 3.ed.) A guide to effective care in pregnancy and childbirth Oxford University Press Eriksen, T.H. & Sajjad, T.A. (2011, 5.utg.) Kulturforskjeller i praksis Perspektiver på det flerkulturelle Norge Oslo: Gyldendal Akademisk Side 20

21 Finne, P.H. & Seip, M. (2001, 12.utg.) Propedeutisk pediatri Vekst Utvikling Næring Oslo: Universitetsforlaget Franck, M. (2006) Multikulturell kvinnohälsa med fokus på gynekologi och obstetrik Stockholm: Gothia Garland, D. (2004, 2.ed.) Waterbirth, an attitude to care Elsevier, Books for Midwives Johnson, R. & Taylor, W. (2010, 3.ed.) Skills for Midwifery Practice Churchill Livingstone, ISBN Nilsson, I., Schack-Nielsen, L. & Jerris, T.W. (2009, 2.utg.) Amning - en handbook for sundhedspersonale København: Sundhedsstyrelsen Olofsson, N. (Red.) (2003) Förlossningssmärta och dess behandling Lund: Studentlitteratur. Price, S. (Ed.) (2007) Mental Health in Pregnancy and Childbirth Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier Reuwer, P., Bruinse, H. & Franx, A. (2009) Proactive Support of Labor The Challenge of Normal Childbirth New York: Cambridge University Press Røkenes, O.H. & Hanssen, P-H. (2006, 2.utg.) Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.bergen: Fagbokforlaget Sjögren, B. (Red.) (1998) Förlossningsrädsla Lund: Studentlitteratur Walsh, D. (2010) Essential midwifery practice: intrapartum care Oxford: Wiley-Blackwell Veiledere, retningslinjer og handlingsplaner Den norske legeforening (2008) Veileder i fødselshjelpwww.legeforeningen.no Den norske legeforeningen (2009) Veileder i generell gynekologi Den norske legeforeningen (2004) Veileder for obduksjon av fostre og barn Ebenhard-Gran, M. og Slinning, K. (2007) Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel Folkehelseinstituttet Häggkvist, A-P (2005) Amming av barn med spesielle behov en veileder for helsepersonell Mor-Barn vennlig initiativ i Norge Side 21

22 Helsedepartement (2003) Stortingsmelding 16: Resept for sunnere Norge.Kapittel 11: En kvinnehelsestrategi Helsedirektoratet Forebygging av uønsket svangerskap og abort strategier for bedre seksuell helse Helse- og omsorgsdepartementet (2009) Stortingsmelding 12: En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Helse- og omsorgsdepartementet Stortingsmelding 47 ( ): Samhandlingsreformen: rett behandling på rett sted til rett tid Helse- og omsorgsdepartementet Stortingsmelding 43 ( ): Om akuttmedisinsk beredskap Helsedirektoratet Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Morgan, G. & Hamilton, C. (2003, 2.ed.) Practice Guidelines for Obstetrics & Gynecology Lippincott Neoventa (2008) Fosterovervåking og ST-analyse Sex og samfunn. Senter for ung seksualitet (2011, 5. utg.) Metodebok 2011 Sosial- og helsedirektoratet (2005) Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Bestillingsnr: IS-1179 Statens helsetilsyn (1996) Faglige krav til fødeinstitusjoner IK-2565 Statens helsetilsyn Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring IK-2723 Svensk Förenings för obstetrik och gynekologi (2001) Anal inkontinens hos kvinnor. Utredning og behandling Svensk Förenings för obstetrik och gynekologi (2004) Förlossningsrädsla Svensk Förening för obstetrik och gynekologi Kejsarsnitt The International Confederation of Midwives, ICM (2002) Internasjonal Etisk Kode for Jordmødre WHO (1996) Care in Normal Birth: a practical Guide Safe motherhood. Ivaretakelse av den normale fødsel: en praktisk veiledning Oversatt av Rachel Myr WHO (2003) Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: a guide for midwives and doctors WHO (2004) Reproductive health strategy Side 22

23 Lover og forskrifter Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven) 1.januar 1976, sist endret Lov om human medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) 5.desember 2003, sist endret Lov om adopsjon (adopsjonsloven) 28. februar 1986, sist endret Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17.juni 2005, sist endret Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell-loven) 2. juli 1999, sist endret Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 2.juli 1999, sist endret Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 1. januar 2012 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 1. januar 2012 Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) 1. januar 2001, sist endret Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) , sist endret Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 1. januar 2001, sist endret Lov om barneverntjenester (barnevernloven) nr juli 1992, sist endret Lov om barn og foreldre (barneloven) 1. januar 1982, sist endret Lov om folketrygd (folketrygdloven) 1. mai 1982, sist endret Lov om sterilisering (steriliseringsloven) 1. januar 1978, sist endret Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 5. august 1994, sist endret Lov om erstatning ved pasientskader mv.(pasientskadeloven) 15.juni 2001, sist endret Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (transplantasjonsloven) 9.februar 1973, sist endret Forskrift om pasientjournal 21. desember 2000, sist endret Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 30. juni 2006, sist endret Artikler Aune, I. Dahlberg, U. & Ingebrigtsen, O. (2011) Relational Continuity as a model of care in practical midwifery studies British Journal of Midwifery 19, 8 Aune, I., Dahlberg, U. & Ingebrigtsen, O. (2011) Parents experiences of midwifery students providing continuity of care Midwifery, doi: /j.midw Dahlø, R. & Laache, I. (2012) Overgrep i barndommen en utfordring for jordmødre Jordmora 1 Side 23

24 Ressurslitteratur for alle emner Antonovsky, A. (2005, 2.utg.) Hälsans Mysterium Stockholm: Natur og Kultur. Bakketeig, L. & Magnus, P. (2003) Epidemiologi Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Balaskas, J. (2004) The water birth book Thorsons Bick, D., MacArthur, C. & Winter, H. (2009) Postnatal Care. Evidence and Guidelines for Management Churchill Livingstone, Elsevier Bjørnstad, N. (2003) Bekkenløsning på godt og vondt Oslo: Yrkeslitteratur as Brenna, L.R. (2007) Marasim Kristiansand: Høyskoleforlaget. Brodén, M. (2007, 2.utg.) Graviditetens muligheder: en tid hvor relationer skabes og udvikles København: Akademisk forlag Brudal, L. (2006) Positiv psykologi Bergen: Fagbokforlaget. Dalland, O. (2012, 5.utg.) Metode og oppgaveskriving for studenter Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Dunkley, J. (2000) Health Promotion in Midwifery Practice: A Resource for Health Professionals Edinburgh: Bailliére Tindall Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2010) Skrive for å lære Oslo: Abstrakt forlag as Forsberg, C. & Wengström, Y. (2007) Att gjöra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentasjon av omvårdnadsforskning Stockholm: Natur och kultur Fraser, D.M. m.fl. (2009, 15.ed) Myles textbook for midwives Churchill Livingstone Elsevier Fraser, J. & Nolan, M. (2004) Child Protection. A Guide for Midwives Edinburgh: Books for Midwives, Elsevier Garratt, L. (2011) Survivors of childhood sexual abuse and midwifery practice CSA, birth and powerlessness UK: Radcliffe Publishing Ltd Grønseth, R. & Markestad, T. (2011, 3.utg.) Pediatri og pediatrisk sykepleie, kapittel: Det nyfødte barnet, sider: Bergen: Fagbokforlaget MacDonald,S. & Magill-Cuerdan, J. (2011) Mayes Midwifery: a textbook for midwives. Edinburgh: Bailliére Tindall Mæland, J.G. (2010) Forebyggende helsearbeid i teori og praksis Oslo: Universitetsforlaget Hendrick, V. (Ed.) (2006) Psychiatric Disorders in Pregnancy and the Postpartum. Principles and Treatment. Totowa, N.J.: Humana Press. Side 24

25 Hunt, S.C. (2004) Poverty, Pregnancy and the Healthcare Professional Elsevier: Books for Midwives Ingemarsson, I. & Ingemarsson, E. (2006) Fosterövervakning med CTG Lund: Studentlitteratur Kirkengen, A.L. (2009, 2.utg.) Hvordan krenkede barn blir syke voksne Oslo: Universitetsforlaget Kirkham, M. (Ed.) (2010, 2.ed.) The midwife mother relationship England: Palgrave MacMillan Malterud, K. (2011, 3.utg.) Kvalitative metoder i medisinsk forskning En innføring Oslo: Universitetsforlaget Nortvedt. M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar, L.M. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert Norsk Sykepleierforbund Odent, M. (1992) The Nature of Birth and Breast-feeding Westport, Conn: Bergin & Garvey Odent. M. (1994, 2.ed.) Birth reborn London: Souvenir Press Ohnstad, A. & Malterud, K. (Red.) (2006) Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtjeneste. Side 84-98, Oslo: Samlaget. Page, L.A. & McCandlish, R. (2006, 2.ed.) The New Midwifery. Science and Sensitivity in Practice Philadelphia, Pa: Churchill Livingstone, Elsevier Rannestad, T. (2006) Uten livmor Livet etter operasjonen Kristiansand: Høyskoleforlaget Raynor, M., Marshall, J.E. & Sullivan, A. (Ed.) (2005) Decision Making in Midwifery Practice Elsevier Churchill Livingstone Robson, S.E. & Waugh, J. (Ed.) (2008) Medical Disorders in Pregnancy A Manual for Midwives Oxford: Blackwell Publishing Rud, T., Moen, M.H. & Seeberg, T. (Red.) (2003) Klimakteriehåndboken Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Schei, B. & Bakketeig, L. (Red.) (2007) Kvinner lider menn dør: folkehelse i kjønnsperspektiv Oslo: Gyldendal Akademisk Simkin, P. & Klaus, P.H. (2005) When Survivors Give Birth Understanding and Healing the Effects of Early Sexual Abus eon Childbearing Women Seattle, Wash: Classic Day Sjögren B. (Red.) (1998) Förlossningsrädsla Lund: Studentlitteratur Sjögren, B (Red.) (2005) Psykosocial obstetric Kropp och själ och barnafödande Lund: Studentlitteratur Side 25

26 Stables, D. & Rankin, J. (Ed.) (2005, 2.ed.) Physiology in Childbearing with Anatomy and Related Biosciences Elsevier Teigen, J. (Red.) Små føtter setter dype spor En samling av dikt og historier om det å miste et barn Commentum Forlag AS Tveiten, S. (2007) Den vet best, hvor skoen trykker: om veiledning i empowermentprosessen Bergen: Fagbokforlaget Walsh, D. (2007) Evidence-based Care for Normal Labour and Birth. A Guide for Midwives London: Routledge 20. Supplerende opplysninger: Ingen Side 26

27 HSJJ Fagutvikling og forskning i jordmorfaget 1. Emnekode: HSJJ Emnenavn: Fagutvikling og forskning i jordmorfaget 3. Faglig nivå: Syklus 2, master 4. Omfang: 20 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: 6. Undervisningssemester: 4. semester 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: 10. Forventet læringsutbytte Kunnskap Studenten skal: gjennom en oppgave vise utdypende kunnskaper i et jordmorfaglig tema Ferdigheter Studenten skal kunne: utføre et søk etter relevant forsknings-, erfarings- og brukerbasert kunnskap innenfor selvvalgt tema analysere og forholde seg kritisk til relevant forskning innenfor selvvalgt tema vise evne til kritisk refleksjon og formidling av kvalitetsforberedende praksisnære problemstillinger skrive en monografi eller en oppgave i artikkelform om et jordmorfaglig tema Generell kompetanse Studenten skal kunne: reflektere over relevante faglige problemstillinger på en måte som bidrar til fagutvikling, eventuelt skaffe til veie ny viten via egen forskning 11. Emneinnhold I følge Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning, fastsatt 1. desember 2005, skal studentene utarbeide en fordypningsoppgave over et jordmorfaglig tema. Høgskolen har valgt at fordypningsoppgaven skal ha form som en monografi på ord eller som en artikkel. Arbeidet kan være selvstendig eller gruppebasert (inntil 3 studenter). Problemstilling skal godkjennes av utdanningen. Studentene får tilbud om 4 timers veiledning. Karakterskala: Gradert skala A-F. 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Arbeidsformene i emnet omfatter ressursforelesninger, et seminar og skriving individuelt eller i gruppa med inntil 3 studenter. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Ingen Side 27

28 14. Vurderingsordning: Fagrelatert fordypningsoppgave enten som en monografi eller i artikkelform 15. Karakterskala: Gradert A-F 16. Ny/utsatt eksamen: Det legges til rette for ny og utsatt eksamen 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 18. Emneansvarlig: 19. Læremidler: Kjerne- og ressurslitteratur og selvvalgt litteratur 20. Supplerende opplysninger: Ingen Side 28

29 HSJJ801P - Kliniske studier ved helsestasjon/svangerskapsomsorg 1. Emnekode: HSJJ801P 2. Emnenavn: Praktiske studier i svangerskapsomsorg 3. Faglignivå: Syklus 2, master 4. Omfang: 15 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen 6. Undervisningssemester: semester 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Oppdatert kunnskap fra Bachelor i sykepleie i relevante emner 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskaper Studenten har kunnskap om: om jordmors rolle i kommunehelsetjenesten det normale og kompliserte svangerskap og barseltid kommunikasjon og veiledning Ferdigheter Studenten kan: kartlegge kvinnens tilstand, identifisere individuelle behov og vurdere fosterets vekst og utvikling, informere om fosterdiagnostiske tilbud benytte helsepedagogiske prinsipper for å fremme kvinnens og fosterets helse forberede kvinnen og familien til fødselen og foreldreskap bruke tekniske hjelpemidler identifisere forandringer og avvik fra det normale og sette i verk hensiktsmessig tiltak dokumentere sine funn, utførte tiltak og oppfølgingsbehov foreta en seleksjon i forhold til fødested foreta et hjemmebesøk Generell kompetanse Det forventes at studenten kan ivareta oppfølging av et normalt svangerskap, samt ha innsikt i hvilke faktorer som kan indikere risiko ivareta oppfølgingen av et komplisert svangerskap reflektere over etiske problemstillinger kommunisere og samhandle med kvinnen/paret og andre yrkesgrupper 11. Emneinnhold Studenten skal ha veiledet praksis av jordmor ved helsestasjon i følgende funksjonsområder: Svangerskapsomsorg Foreldreforberedende samtaler/kurs Virksomhet ved helsestasjon for ungdom Hjemmebesøk, evt. både før og etter fødselen Barselgrupper evt. Side 29

30 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Arbeidsformene veksler mellom utøvende jordmorarbeid under veiledning og selvstendig. 13. Obligatoriske arbeidskrav (Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning, fastsatt 1.desember 2005) Studenten skal utføre minst 100 prenatale undersøkelser 14. Vurderingsordninger Det skal inngås en praksisavtale og gjennomføres en midt- og sluttvurdering. Vurderingen tar utgangspunkt i vurderingsskjemaene og studentens egen plan for oppnåelse av forventet læringsutbytte. Det forventes mer av studenten ved slutt- enn ved midtvurderingen. Taksonomien kommer frem ved vurderingsskjemaene. 15. Karakterskala: Bestått/ikke bestått 16. Ny/utsatt vurdering: Dersom praksisperioden vurderes til ikke bestått vil ny praksisperiode bli tilrettelagt (Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør- Trøndelag ) 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Det samme som ved parallelle teoristudier, prosedyrer, håndbøker 20. Supplerende opplysninger: Praksissted: Kommuner i fortrinnsvis i Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Side 30

31 HSJJ802P, HSJJ803P, HSJJ804PKliniske studier i fødsels- og barselomsorg 1. Emnekode: HSJJ802P, HSJJ803P, HSJJ804P 2. Emnenavn: Praktiske studier i fødsels- og barselomsorg 3. Faglig nivå: Syklus 2, master 4. Omgang: studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: 6. Undervisningssemester: semester 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Oppdatert kunnskap fra Bachelor i sykepleie i relevante emner 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskaper Studenten har kunnskap om den normale fødselen og barseltiden hvilke faktorer som kan indikere risiko hvordan bistå ved en komplisert fødsel og barseltid Ferdigheter: Studenten kan: vurdere fosterets posisjon, fødselens fremgang og kvinnens og fosterets tilstand gi smertelindring både ikke-medikamentelt og medikamentelt identifisere avvik under fødselen, vurdere samt iverksette relevante tiltak til riktig tid utføre tiltak og håndgrep for å forløse barnet, anlegge en episiotomi om nødvendig håndtere etterbyrdsfasen, estimere kvinnens blodtap, inspisere for rifter, inspisere placenta og hinner, suturere rifter og episiotomier gi psykososial støtte til kvinnen og familien, fremme tilknytning mellom mor og barn oppmuntre/tilrettelegge for brysternæring så snart som mulig etter fødselen og veilede for å fremme amming utføre fysisk undersøkelse av det nyfødte barn, inklusiv APGAR-score utføre nødvendige tiltak som letter overgangen til ekstrauterint liv, herunder resuscitering bruke partogram og journalføre sine funn, tiltak og oppfølgingsbehov vurdere samt iverksette relevante tiltak til riktig tid, både i forhold til barselkvinnen og det nyfødte barnet iverksette relevant helsehjelp ved erkjente psykososiale problemstillinger støtte foreldrene i sorgprosessen ved fødselen av et barn med utviklingsavvik, ved intrauterin eller neonatal død informere kvinnen/paret om seksualitet og familieplanlegging etter fødselen beherske bruken av tekniske hjelpemidler Generell kompetanse Det forventes at studenten kan bistå kvinnen ved en normal eller komplisert fødsel bistå den nye familien i barseltiden Side 31

Almås, Elsa m.fl. (2006, 2.utg): Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Almås, Elsa m.fl. (2006, 2.utg): Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget Pensum, jordmorutdanningen, kull 2014-2016 Almås, Elsa m.fl. (2006, 2.utg): Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget Austveg, B. (2006): Kvinners helse på spill. Et historisk og globalt perspektiv

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE KULL 2012 2013

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE KULL 2012 2013 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE KULL 2012 201 HØGSKOLEN I SØR - TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan for Videreutdanning

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Fagplan for jordmorutdanning. 120 studiepoeng

Fagplan for jordmorutdanning. 120 studiepoeng Fagplan for jordmorutdanning 120 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2010 Etableringstillatelse godkjent av høgskolestyret HiST, 22.02.06. Revidert 2008. Godkjent av dekan 2008.

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Fagplan for jordmorutdanning. 120 studiepoeng

Fagplan for jordmorutdanning. 120 studiepoeng Fagplan for jordmorutdanning 120 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Etableringstillatelse godkjent av høgskolestyret HiST, 22.02.06 Godkjent av høgskolestyret HIST Revidert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE 2017H Studieplan godkjent av dekan februar Revidert

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE 2017H Studieplan godkjent av dekan februar Revidert INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN OG SYKEPLEIE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE 2017H Studieplan godkjent av dekan februar 2015. Revidert 27.02.2017 INNLEDNING Videreutdanning i kreftsykepleie

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Kunnskapsbasert praksis

Studieplan. Kunnskapsbasert praksis Høgskolen i Sør Trøndelag Studieplan Kunnskapsbasert praksis Studieåret 2012-2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 15 studiepoeng Studieplanen er godkjent ved dekans fullmakt

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Til studieutvalget HF

Til studieutvalget HF Til studieutvalget HF Dato: 30. september 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: StuHF-sak 29/14 Journalnr.: 2014/07012 Saksbehandler: Brit Ingvaldsen GODKJENNING AV PROGRAMPLAN FOR VIDEREUTDANNINGEN SYKEPLEIENS FAGLIGE

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Brukerinvolvering i forsknings- og utviklingsarbeid Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Grunnutdanning på bachelornivå. Studiet tilbys på deltid, er samlingsbasert over ett

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Akuttsykepleie. Kull 2012 Studieåret

Studieplan. Videreutdanning i Akuttsykepleie. Kull 2012 Studieåret Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Akuttsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Obligatorisk litteratur: 3400 sider Selvvalgt litteratur: 600 sider Pensumlitteratur totalt: 4000 sider I tillegg til pensumlitteratur må studenten

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7.

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7. Studieplan Kompetansehevingsprogram for kliniske veiledere til studenter innenfor jordmorfag, anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold.

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer