Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet"

Transkript

1 Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1

2 00. GENERELT RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV Rigg og drift Rigg på byggeplass Drift av byggeplass Entrepriseadministrasjon Avfallsbehandling SHA Rent og tørt bygg Hovedrengjøring Prosjektering og søknader Prosjektering Søknadsprosess FDVU- dokumentasjon FDVU dokumentasjon LCC-beregninger Funksjonskontroll og prøvedrift Funksjonskontroll / prøvedrift BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE Generelt Krav til bærende system Standarder og belastninger Belastninger Egenlaster Nyttelaster Snølaster Vindlaster Ulykkeslaster Seismisk analyse Brannkrav Toleranseklasser, konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og kontrollklasse Klargjøring av tomt Klargjøring av tomt Grunn og fundamenter Generelt Grunnforhold Byggegrop Drenering Radonsikring Betongarbeider Generelt Direkte fundamentering Betongkasser under fotskraperrister ved innganger Yttervegger i betong Bærende/avstivende vegger i betong Heissjakt Gulv på grunnen Trapper, balkonger m.m Betongkonstruksjoner prefabrikkerte Frittbærende dekker i betong 14 2

3 Trapper, balkonger m.m Stålkonstruksjoner Generelt Søyler og bjelker Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Materialer og materialkvaliteter Flisarbeider Overflate på innside yttervegg og innvendige vegger Gulvoverflate Trapper Tømrer- og snekkerarbeider Generelt Yttervegger i tre Utvendig kledning og overflate Ikke bærende innervegger Annen innvendig komplettering Dekker Fast himling Yttertak Trapper, balkonger, m.m Vinduer Vinduer yttervegg - fasadefelt i aluminium Vinduer yttervegg Solskjerming Vinduer i innervegg Dører Ytterdører Innvendige dører Låser og beslag Låser og beslag generelt Låser og beslag til ytterdører Låser og beslag til innerdører Tekkearbeider Taktekking Blikkenslagerarbeider Vinduer og dører Annen innvendig komplettering Takbeslag, takrenner og nedløp Metallarbeider Trapper og ramper innvendig Trapper, ramper og rekkverk utvendig Maler- og byggtapetsering Overflate yttervegger - Panel Overflate på innside yttervegg og innvendige vegger Gulvbelegg Overflate på underside av dekker Skrapematter Himlingsarbeider Systemhimlinger 25 3

4 24 Fast bygginnredning Andre supplerende bygningsdeler Kjøkkeninnredning Innredning og garnityr for våtrom Skap og reoler i bøttekott, rengjøringssentral og lager Skap på soverom Innredning i Personalgarderobe Skilting Elementvegg Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Bygningsmessige hjelpearbeider elektro KAPITTEL 3. VVS - TEKNISKE ANLEGG VVS installasjoner generelt Orientering Generelle ytelser VVS Sanitæranlegg Orientering og systembeskrivelse Bunnledninger Ledningsnett Armatur Utstyr Isolasjon Prøving Varmeanlegg Orientering og systembeskrivelse Ledningsnett Armatur Utstyr Vannbehandling Diverse Isolering Prøving, innregulering, overtagelse m.m Brannslokking Orientering og systembeskrivelse Installasjon for manuell brannslukking med vann Håndslukkeapparater Installasjon for brannslukking med sprinkler Luftbehandlingsanlegg Orientering og systembeskrivelse Kanalnett for luftbehandling Luftfordelingsutstyr Luftbehandlingsutstyr Isolasjon Prøving, innregulering, overtagelse m.m Andre VVS- anlegg Sentralstøvsuger Automatisering Sentral driftskontroll og automatisering. 60 KAPITTEL 4. ELEKTRO

5 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft SYSTEMER FOR KABELFØRING SYSTEMER FOR JORDING Høyspent forsyning FORDELINGSSYSTEM Lavspent forsyning SYSTEM FOR ELKRAFTINNTAK 432 SYSTEMER FOR HOVEDFORDELING ELKRAFTFORDELING TIL ALMINNELIG FORBRUK 434 ELKRAFTFORDELING TIL DRIFTSTEKNISKE INSTALLASJONER Lysanlegg BELYSNINGSUTSTYR NØDLYSUTSTYR Elvarme VARMEOVNER 78 KAPITTEL 5. TELE- OG AUTOMATISERING TELE OG AUTOMATISERING, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering SYSTEMER FOR KABELFØRING SYSTEMER FOR JORDING INNTAKSKABLER FOR TELEANLEGG TELEFORDELINGER INTEGRERT kommunikasjon KABLING FOR IKT Telefoni og personsøking SYSTEMER FOR TELEFONI SYSTEMER FOR PORTTELEFONER Alarm- og signalsystemer BRANNALARM ADGANGSKONTROLL, INNBRUDDS- OG OVERFALLSALARM Lyd- og bildesystemer INTERNFJERNSYN LYDANLEGG Automatisering BUS-SYSTEM 85 KAPITTEL 6. HEISINSTALLASJONER ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT PERSON- OG VARETRANSPORT UTENDØRS

6 70 Utendørs, generelt Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Bearbeidet terreng, generelt Grovplanert terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs konstruksjoner, generelt Trapper og ramper i terreng 723 Frittstående skjermtak, leskur mv Hovedinnganger Utendørs røranlegg Generelt Utendørs VA Utendørs varme Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi Utendørs elkraft UTENDØRS ELKRAFT Veier og plasser Veier og plasser generelt Veger Plasser, belegg og kanter 97 Bålplass Skilter Park og hage Park og hager, generelt Grasarealer Beplantning Vedlikehold Utstyr 98 6

7 00. GENERELT Lunner Kommune skal bygge 15 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Frøystadtunet, sentralt på Roa sentrum. Frøystadtunet består av 2 bygg. 1 bygg med 5 boenheter og fellesarealer og 1 bygg med 10 boenheter og fellesarealer samt tilhørende personalarealer. Samlet areal er omkring 1900m² BTA Arealet som er avsatt til disponering for byggene er på omkring 7000 m². Det ligger i dag 3 boliger på tomteområdet, som alle vil bli revet før byggearbeidene starter. Riving av disse byggene gjennomføres som egen entreprise. Terrenget på tomten er noe krevende på grunn av store høydeforskjeller som skaper utfordringer i forhold til universell utforming. I tillegg er tomten nordvendt og plassering av byggene skal gi optimale forhold for solforhold og utsikt for leilighetene. I sør grenser tomten til Frøystadanlegget, som tidligere har vært brukt til skole- og idrettsanlegg. Skoleanlegget skal fremover romme ulike kommunale virksomheter som dagsenter, voksenopplæring og frivillighetssentral. Mot nord og øst er det noen eneboliger, større landbruksområder og Riksvei 4, mens mot vest ligger Fylkesvei 16. Adkomsten til tomten blir flyttet nord-østover langs Oppdalslinna. På denne måten vil man oppnå et en adkomst med mindre stigning og en bedre utnytting av tomten for å få til en god plassering av byggene. Bygging av ny gangveg langs oppdalslinna og ny avkjøring er påbegynt og forventes ferdigstilt i november. De 2 nye byggene plasseres sentralt på tomten; med en orientering nord-sør i lengderetningen og med hovedinngangen mot øst og utearealene til boenhetene mot vest. Byggene legges på samme høyde i terrenget for å ivareta kravene til universell utforming. Krav til stigningsforhold mellom bygninger, uteområder og parkeringsplass krever forholdsvis store terrengendringer. Byggenes utforming forsøkes tilpasset områdets øvrige bebyggelse, og det er lagt vekt på at anlegges skal fremstå som ordinære boliger. 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV 01.1 Rigg og drift Rigg på byggeplass Riggkostnader i følge NS 3420-A: Byggeområdet skal sikres mot uvedkommende i hele byggeperioden Drift av byggeplass Driftskostnader i følge NS 3420-A: Det skal videre medtas alle kostnader i Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø iht. byggherreforskriften samt rent bygg i byggeperioden. Komplett byggrengjøring inkl. vinduspuss og byggvask skal medtas Entrepriseadministrasjon Totalentreprenøren medtar alle kostnader ved administrasjon av egne arbeider og underentreprenører Avfallsbehandling Bygningsavfall skal sorteres. Bortkjøring og fyllplassavgifter skal være inkludert. Det skal utarbeides avfallsplan. Avfassplan med stipulerte mengder skal sendes ansvarlig søker før arbeidene påbegynnes SHA Kommunen vil engasjere eget firma som vil ivareta byggeledelse og SHA i utførelsesfasen. 7

8 Se Del II Konkurransegrunnlag, kap D.3. For øvrig vises til SHA-plan i vedleggsoversikten Rent og tørt bygg NBI blad og legges til grunn for ren, tørr og ryddig byggeprosess. Alle typer gulvbelegg skal legges så sent som mulig i prosessen pga faren for fysisk og kjemisk slitasje i byggeperioden. Ferdig lagte gulv skal beskyttes slik at alle former for slitasje unngås frem til driftsstart av bygget Hovedrengjøring Hovedrengjøring skal utføres når alle byggeaktiviteter er avsluttet, før bygget overleveres, og før igangkjøring og innregulering av ventilasjonsanlegget. Alle innvendige flater, bygningselementer og installasjoner skal være rengjort og uten flekker og søl Prosjektering og søknader Prosjektering Arbeidene er prosjektert som tegningsmaterialet og beskrivelsen viser. Den videre prosjektering for alle fag påhviler totalentreprenøren. Prosjekteringen for alle fag skal drives så langt at den fungerer som grunnlag for utførelse av arbeidene og som grunnlag for FDV dokumentasjon. Det skal utarbeides digitale tegninger for alle fag. Det skal avholdes prosjekteringsmøter og byggherre skal ha anledning til å delta på disse. Møtene referatføres av totalentreprenør. Det skal gjennomføres og dokumenteres tverrfaglig kontroll før det søkes igangsetting for aktuelle arbeider. I forbindelse med tverrfaglig kontroll skal det utføres samplott der alle fag dokumenteres. I korridorer og andre felles føringssoner skal det utarbeides tekniske snitt for alle fag med spesiell vekt på områder med stor kompleksitet. NB! Samplott skal primært ikke benyttes som arbeidstegninger, men være til hjelp under prosjektering / installasjon og synliggjøre de løsninger som blir vedtatt. Det forutsettes at både konsulenter og utførende deltar på koordineringsmøter for å få fram gode omforende løsninger. Byggautomatisering: Byggautomatisering er beskrevet både av RIV og RIE, og kap. 56 prises begge steder. Totalentreprenør må påse at leveransen er koordinert Søknadsprosess Det vil bli søkt rammetillatelse for prosjektet parallelt med anbudsutsendelse. Alle aspekter ved prosjektet er avklart med Byggesak i Lunner kommune Ansvarlig søker for prosjektet er SG Arkitektur AS. SG Arkitektur AS honoreres av Lunner kommune for videre arbeid som ansvarlig søker. Konsulenter for RIV og RIE som har utarbeidet anbudsunderlaget skal i den videre prosessen bistå tiltakshavers byggeleder med kontroll av prosjektert materiale og utførelse på byggeplass. Konsulenter for RIB og ARK fristilles og kan engasjeres av totalentreprenør i den videre prosessen FDVU- dokumentasjon 8

9 FDVU dokumentasjon Det skal leveres komplett FDVU dokumentasjon for alle fag. NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk skal legges til grunn. All dokumentasjon leveres digitalt i anerkjent system, f eks FDVeasy fra cobuilder eller likeverdig Arbeidet med FDVU dokumentasjon skal starte ved byggestart. Midlertidig FDVU- dokumentasjon skal foreligge 4 uker før ferdigbefaring. Komplett FDVU- dokumentasjon skal foreligge ved prøveperiodens slutt. Det leveres Som bygget tegninger for alle fag. Digitale filer skal leveres i DWG eller DXF format samt PDF. Tegningene skal ha lagoppbygging etter NS Entreprenøren skal levere komplett brannverndokumentasjon, (ref. Forebyggendeforskriften) inklusive branntegninger. Videre skal det leveres generelle orienteringsplaner (brann), samt evakueringsplan. Det skal også leveres brannstrategirapport. Organisatoriske grensesnitt, både for brannverndokumentasjon og evakueringsplan, skal avklares med tiltakshaver og leietaker og implementeres i den komplette leveransen LCC-beregninger Det skal utføres LCC-beregninger etter NS3454 Livssykluskostnader for byggverk prinsipper og struktur som overleveres sammen med FDV-dokumentasjon Funksjonskontroll og prøvedrift Funksjonskontroll / prøvedrift Etter at de respektive anleggene er ferdig montert, skal totalentreprenør gjennomføre fullstendig utprøving, idriftsettelse og funksjonskontroll av samtlige anleggskomponenter. Der hvor flere enkeltanlegg skal spille sammen, har avhengighet av hverandre, skal totalfunksjonen prøves. Krav til prøvedrift er nærmere beskrevet i fagkapitlene. 9

10 02. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE Generelt Beskrivelsen under dette kapittelet angir grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav for bygningsmessige arbeider. Arbeidene skal utføres i henhold til Plan- og bygningslovens krav, TEK10, brannforskrifter, helseforskrifter, arbeidstilsynets bestemmelser og kommunale vedtekter som berører byggearbeidene. Alle detaljløsninger skal være pre aksepterte eller dokumenterte i henhold til bestemmelsene i TEK10. Arbeidene skal for øvrig utføres på en håndverksmessig anerkjent og forsvarlig måte. For betongarbeidene gjelder kontrollklasse normal. Gjennomføringen av arbeidene baseres på: NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner som omfatter mengderegler, tekniske bestemmelser og spesifiserende tekster. 4.utg. NS 3421 Tekniske bestemmelser og spesifiserende tekster for tekniske installasjoner Tilbyder skal medregne alle kostnader som er nødvendige for en komplett leveranse i henhold til spesifikasjoner og tegninger. Det skal medregnes all nødvendig detaljprosjektering, statiske beregninger og annen nødvendig dokumentasjon. TE overtar det fulle ansvaret for prosjekteringen Krav til bærende system Standarder og belastninger Generelt skal alle offentlige bestemmelser overholdes og alle relevante standarder anvendes. Kravene til bærende systemer skal oppfylles ved bruk av bla. følgende Eurokoder: NS 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS Eurokode 1: Laster på konstruksjoner NS Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1-1: Allmenne regler NS Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger. Hvis beregninger utføres etter andre regler enn de som er angitt i Norsk Standard, må det dokumenteres at disse gir minst den sikkerheten eller kvaliteten som forskriftene krever Belastninger Laster skal fastsettes og vurderes ut fra forventede virkelige laster, Eurokode 1990 og alle heftene i Eurokode 1991-serien Egenlaster I tillegg til hovedkonstruksjonens egenlast skal det fastsettes og vurderes påførte egenlaster og dynamiske laster fra maskinelt utstyr og innredninger samt laster fra tekniske installasjoner, himlinger, påstøp, avretting og lettvegger. I tillegg skal det medtas innfestingslaster fra takheis/personløfter (helse-utstyr) som forutsettes festet i betongdekkene Nyttelaster Nyttelaster skal fastsettes etter Eurokode

11 Snølaster Snølaster med tilhørende formfaktorer skal fastsettes etter Eurokode for Lunner kommune Vindlaster Vindlast med tilhørende formfaktorer skal fastsettes etter Eurokode for Lunner kommune Ulykkeslaster Det skal vurderes om faren for påkjøring på utsatte konstruksjonsdeler. Påkjøringslaster fastsettes etter Eurokode Seismisk analyse Seismisk stabilitet av bygget skal kontrolleres og dokumenteres. Seismisk beregning skal utføres i henhold til Eurokode 8. Alle statlige byggebestemmelser skal overholdes og alle relevante standarder anvendes. Konstruksjoner skal dimensjoneres og beregnes av en prosjekteringsgruppe som er underlagt totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal medta kostnader for komplett prosjektering. Det skal utarbeides entydige konstruksjons- og produksjonstegninger for alle bærende konstruksjoner. Tegningene skal inneholde de opplysninger som kreves i de respektive Norske Standarder og Eurokoder. Nedbøyninger/utbøyinger skal generelt tilfredsstille krav gitt i gjeldende standarder og forskrifter. Maks nedbøyning for dekker og bjelker skal likevel ikke overstige L/ Brannkrav Det henvises til eget kapittel angående brannteknisk redegjørelse utarbeidet av rådgivende ing. i brann (RIBr). Alle krav til bæresystemet som kreves i denne redegjørelsen skal etterfølges av totalentreprenøren. Det skal dokumenteres at de tilbudte utførelser er i henhold til gjeldende lovverk og tilfredsstiller gjeldende brannkrav. Totalentreprenør må medregne all nødvendig brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Toleranseklasser, konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og kontrollklasse Toleranseklasse: Gjennomføringen av arbeidene baseres på NS 3420, 4. utgave. Generelle krav til nøyaktighet og avvik settes til toleranseklasse B (2) hvis ikke annet er spesielt angitt. Generelt gjelder standardens krav til maksimalt sammensatt byggeplassavvik på ±15mm. Konsekvensklasse: settes til klasse CC2 i henhold til NS-EN 1990 Tabell B1 Pålitlighetsklasse: Settes til klasse 2 i henhold til NS-EN 1990 Tabell NA.A1(901) Kontrollklasse: settes til N (normal) i henhold til NS-EN 1990 Tabell NA.A1(902) 02 Klargjøring av tomt Klargjøring av tomt Det vises til utomhusarbeider. 03 Grunn og fundamenter Generelt. Alle grunnarbeider skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, mht. nødvendige sikringstiltak for utførelse av arbeidet. Eksisterende ledningsnett er, så langt det er kjent, vist på tegninger. Det må imidlertid påregnes at det finnes infrastruktur i grunnen som ikke er kjent. Totalentreprenøren plikter å skaffe seg nøyaktige opplysninger om eksisterende ledningsnett og ta alle nødvendige hensyn til dette. Totalentreprenøren medtar alle kostnader som må dekkes av utbygger i forbindelse med eventuell sikring eller omlegging av eventuelle eksisterende kabler og ledninger i grunnen som berøres av byggearbeidene. 11

12 Utførende totalentreprenør skal disponere teknisk utrustning og personale av slik kvalitet og i en slik utstrekning at de regler som er gitt for utførelsen, med sikkerhet kan oppfylles. Offentlige og private veier som totalentreprenøren benytter, inne på eller ved byggefelt i forbindelse med utførelsen av sine arbeider, skal i byggetiden vedlikeholdes av ham og etter arbeidene i hans kontrakt er ferdig, skal veiene justeres og repareres for eventuelle skader av ham eller for hans regning. Vegenes eiere skal godkjenne reparasjonene. Totalentreprenøren er også ansvarlig for alle skader som måtte oppstå på naboeiendommer, ledningsnett i grunnen etc. Eventuelle fyllinger bygges opp lagvis med egnede masser som komprimeres for å unngå større setninger. Der det er gravet i større omfang enn nødvendig, må det tilbakefylles med egnede fyllmasser. Alle grøfter gjenfylles til ferdig terreng etter tegninger. Nabobygg: For nærliggende nabobygg kan skader oppstå og gamle skader kan oppdages i forbindelse med sprengnings- og anleggsarbeidene. Tilstrekkelig bygningsregistrering, rystelsesmålinger og setningsoppfølging skal utarbeides av totalentreprenøren Grunnforhold Bygget skal plasseres i litt skrående terreng. Det må utføres grunnundersøkelser for prosjektet. Det er forutsatt løsmasser av morene over grunnfjell. Løsmassene forutsettes å være egnet til direkte fundamentering. Bygget fundamenteres på morene (maks grunntrykk antas å være 200kPa). Prøvegravingene kan evt. avdekke fjell under deler av bygget. Alle eventuelle sprengningsarbeider medtas i prisgrunnlaget. Det skal undersprenges minst 0,5m under fundamenter. Pris for sprengning av grøfter til VA, EL, RØR medtas i de respektive posisjoner i tilbudsskjemaet. Eventuelt utsprengte masser skal brukes til oppfylling under bygget. Masser som ikke kan brukes på tomten er totalentreprenørens eiendom og skal transporteres bort. Evt. forurensede masser fjernes og kjøres til godkjent deponi. Opplasting, mellomlagring og ev. bortkjøring skal være inkludert i prisene Byggegrop Byggegropa etableres med sikre graveskråninger Drenering Det dreneres rundt bygget ved utlegging av plast drensrør omfylt med finpukk atskilt fra øvrige masser med fiberduk. Entreprenør skal ta med alle kostnader for gruber inkl. skinner, slisser osv Radonsikring Totalentreprenøren skal sikre bygget mot radon ihht byggdetaljblad Sikring mot radon ved nybygging. Bygget skal prosjekteres og utføres med radon-forebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Det skal medtas radonsperre mot grunnen. Det skal brukes radonsperre med bruksgruppe B, Membranen legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden beskyttes membranen med isolasjon og beskyttelsesplast. Tettesjikt føres utenfor vegglivet med lufttett tilslutning til vegg/fundament. Rørgjennomføringer tettes med mansjett eller flytende masse ved flere rør. I tillegg skal byggegrunn tilrettelegges for egnet tiltak som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3. Det skal legges radonbrønn el. strenger med perforerte rør i det kapillærbrytende sjiktet under betongplaten. Avtrekksrør fra grunnen utformes slik at avtrekksluften ikke vil trekke inn i bygget eller gi høye radonkonsentrasjoner i oppholdssoner utendørs. Totalentreprenøren skal foreta tilstrekkelig med målinger etter at bygget er satt i drift og dokumentere at Radonkonsentrasjon i inneluft ikke overstiger 200 Bq/m 3. 12

13 05 Betongarbeider Generelt Prosjektering av betongkonstruksjoner skal utføres etter Eurocode For krav til forskaling, armering og plasstøpt betong gjelder NS Gjennomføringen av arbeidene baseres på NS 3420, 4. utgave. Generelle krav til nøyaktighet og avvik settes til: toleranseklasse D (4). Totalentreprenøren skal foreta all nødvendig utstikking, utmåling og utsetting av høyder m.v. ut fra de byggelinjer og høyder som påvises av Oppmålingsvesenet. Valg av miljøklasse for betong velges ut fra de miljøbelastninger som konstruksjonene blir utsatt for. Betongarbeidene utføres i kontrollklasse Normal kontroll. Totalentreprenøren velger selv det forskalingssystemet som måtte passe. Forskalingen skal være så stiv og sterk at ut- og nedbøyninger ikke forekommer. Forskalingen skal overalt danne jevne, pene flater uten sprang og grater. Alle synlige utvendige hjørner skal avfases med 20x20 mm trekantlekt. Entreprenøren plikter å holde tiltakshaveren underrettet om støpearbeidenes fremdrift. Tiltakshaverens kvalitetsovervåkning vil bli foretatt mot entreprenørens kvalitetsplan og arbeidsprosedyrer. Denne overvåkningen fritar ikke entreprenøren for hans fulle ansvar. Det forutsettes at armeringen velges slik at riss i betongoverflaten mest mulig begrenses. Det skal benyttes armeringskvalitet B500C (kamstål). Alle foreskrevne betongoverdekninger må nøye overholdes. Før innstøping skal all armering være fri for løs rust og enhver slags forurensning som kan forringe heften til betongen. Det skal anvendes ferdigbetong og levering må skje fra godkjent fabrikk. Alle nødvendige sprang, sokler, utsparinger o.l. skal være inkludert i tilbudet. Det skal varsles om skadede betongelementer og disse skal undersøkes av tiltakshaver. Er det tvil om elementets konstruktive styrke, skal elementene vrakes. Vrakede elementer skal merkes og lagres særskilt og fjernes fra byggeplassen snarest. Skadede elementer skal erstattes av nye, uten omkostninger for tiltakshaver. Prefabrikkerte betongelementer skal dimensjoneres ihht gjeldende krav, og prosjektering og innfestinger av elementer skal tilfredsstille Betongelementbokens bestemmelser sammen med Eurocode s bestemmelser Direkte fundamentering Totalentreprenøren skal i sitt tilbud medta alle arbeidsoperasjoner og kostnader ved å fundamentere bygninger og anlegg og å opparbeide et komplett utomhusanlegg med stabile/setningssikre overflater. Generelt forutsettes det at bygget fundamenteres på morene eller på komprimert fylling. Alle humusholdige toppmasser/matjord og eventuelt uegnede fyllmasser må fjernes og erstattes med kvalitetsfylling. Bygget fundamenteres med enkel- og stripefundamenter direkte på løsmasser. Under fundamenter legges det et forsterkningslag/avrettingslag av sprengstein/knuste masser på til sammen 0,50m. Under gulv på grunn legges ut minst 30cm med pukk. Bygget skal frost- isoleres ihht. gjeldende forskrifter. Utvendige markisolasjon skal også hensyntas i energiberegning. Detaljprosjektering for sikring av byggegrop og fundamenteringsarbeider skal inkluderes i prisene Betongkasser under fotskraperrister ved innganger Ved inngangspartier skal det være utvendige fotskraperister av metall ned-senket i underliggende betongdekket. Overløpet føres ned til terreng Yttervegger i betong Under yttervegger skal det være isolerte ringmurer av betong. Ringmurer blir brutt av pilastere for stålsøyler. Synlig del av grunnmur pusses eller kles med sementfiberplate eller tilsvarende. Totalentreprenør må ta høyde for terrengvariasjon mot grunnmur/ringmur. Det henvises i denne sammenheng til ARK og evt. LARK sine tegninger og koteplan. 13

14 Bærende/avstivende vegger i betong Skillevegger mellom leiligheter utføres i t=200mm plasstøpt betong. Betongvegger skal fungere som avstivende veggskiver. Etasjeskille skal forankres til disse for å overføre krefter til de avstivende betongveggene. Det skal inkluderes innfestingsdetaljer og innstøpte plater for tilstøtende bærende konstruksjoner. Alle utsparinger skal inkluderes. Konsoller på vegger for hulldekker og ståldragere skal inkluderes. For brannkrav, se branntegninger og brannkonsept Heissjakt Heissjakt utføres i plasstøpt betong og inngår som et avstivende og stabiliserende konstruksjonselement. I tak over heissjakt anordnes fester for løftekroker for heismontasje og service Gulv på grunnen Det utføres gulv på grunn som skal tilfredsstille krav til overdekning og bestandighet i forhold til tenkt bruk. Gulv på grunn tykkelser skal være min t=80mm og ivareta overdekningskrav til gulvvarme. Alle utsparinger skal inkluderes. Det skal benyttes nødvendig gulvisolasjon og forsterkningslag under betonggulv ihht. gjeldende Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10). Gulv må generelt deles med fuger av hensyn til riss, lyd og vibrasjoner. Gulvene skal stålglattes evt. summes før legging av belegg eller forberedes for fliser. Her henvises det til romskjema fra ARK. Gulv i vindfang skal nedsenkes til innvendige matter, det vises til ARK-tegning for plassering. Totalentreprenør må ellers ta høyde for at gulv på grunn skal støpes i ulike nivåer på grunn av ulik tykkelse på gulvoverflater og krav til trinnløs tilkomst. På alle gulvene skal det være samme nivå på ferdig overflate og trinnfrie overganger. Uteboder skal ha støpt gulv på grunn. Carporter kan ha asfaltert dekke Trapper, balkonger m.m Heissjakt i bygg 2 utføres i plasstøpt betong (t=200mm) og bidrar til byggets avstivning. Se vedlagte plantegninger. Betongoverflater som ikke kles inn skal være synlig betong. Alle utsparinger skal inkluderes, utsparinger for tekniske føringer og dørutsparinger. Det skal inkluderes nødvendig stål for innsveising av skinner etc. for heis samt stål for opphengskroker i sjakttopp og konsoller på vegger for hulldekker og ståldragere. Ellers skal det inkluderes innfestningsdetaljer og innstøpte plater for tilstøtende bærende konstruksjoner. Overhøyde for heis skal inkluderes. Ventilasjon av heis må ivaretas. Brannkrav: Se branntegninger 06 Betongkonstruksjoner prefabrikkerte Frittbærende dekker i betong Etasjeskille et tenkt utført med prefabrikkerte hulldekkeelementer opplagt på betongvegger og stålkonstruksjoner. Dekkene etableres som stive skiver for å overføre horisontalkreftene ut til de vertikalt avstivende betongveggene. For innvendig gulvbelegg i etasjene henvises det til romskjema fra ARK. Prefabrikkerte hulldekkeelementer skal kontrolleres for økt kapasitet med tanke på tenkt bruksområde og eventuelle utsparinger. Over hulldekker skal det inkluderes avrettingsmasse tilpasset planlagt gulvoppbygning. Langs med yttervegger skal HD-kanaler tettes (pga. brann og lyd). Det skal inkluderes nødvendige kuldebrobrytere (generelt min. 100mm i forkant av dekke). Alle utsparinger skal inkluderes. Etasjeskille mellom leiligheter utføres med hensyn på lyd/varmeisolering med påstøp og gulvvarme. Det tas hensyn til forskjellige gulvoppbygninger med tanke på trinnfri atkomst. 14

15 Dekker mot kaldt loft påføres avrettingsmasse. Dekke mot teknisk rom i loft-etasjen utføres som flytende gulv med tanke på støy Trapper, balkonger m.m Innvendige trapper skal utføres som prefabrikkerte betongkonstruksjoner, se vedlagt ARK-tegning A Det skal inkluderes oppleggsdetaljer for innfesting av trapp. 07 Stålkonstruksjoner Generelt For de anvendte materialer, prosjektering og utførelser gjelder Eurocode 1993 og NS utg. Gjennomføring av arbeidene baseres på NS 3420: Toleranseklasse D(4) Utførelsesklasse EXC2 Korrosjonsklasse C1 shopprimer generelt innomhus (kles inn og som ikke er synlig) Korrosjonsklasse C2 M - innomhus (synlig) Korrosjonsklasse C2 H - utomhus Alle lastbærene stål-komponenter produsert ihht NS-EN skal være sertifisert og CE-merket ihht NS-EN og leveres med Ytelseserklæring. For arbeidene gjelder NS-EN og NS-EN Stålet skal være i S355. Utendørs stål-konstruksjoner skal ha egnet slagseighetsklasse og maksimale gods-tykkelser i pålitelighetsklasse 2 for minimums driftstemperatur på -35 grader. Stålkonstruksjoner rengjøres ved sandblåsing evt. slyngrensing til renhetsgrad etter ISO 8501 og shopprimes. For stålkonstruksjoner henvises det til NS 3420-P1 og de standarder som det der er henvist til. Ikke synlig stål og innstøpningsgods for innendørs konstruksjons skal være i klasse C1 og behandles med primer. Evt. synlig stål i innendørs konstruksjoner og innstøpingsgods skal være korrosjonsbeskyttet til klasse C2 med høyt levetid, lengre enn 15 år. Alt stål i utendørs konstruksjoner og innstøpningsgods skal være korrosjonsbeskyttet til klasse C2 med høyt levetid, lengre enn 15 år. Høy levetid på overflatebehandling skal oppnås med grunn-, mellom,- og toppstrøk. Sveisetilsettingsmaterialet skal være tilpasset grunnmaterialet og type sveis. Alt stål skal brannisoleres ihht brannrapporten. Stålbjelker og søyler skal isoleres med Conlit tung mineralull brannisolasjon. Utvendig stålbjelker skal kles inn og evt. brannbeskyttes med produkter egnet for å tåle utvendig miljø Søyler og bjelker Generelt er det tenkt HUP-profiler til søyler og HSQ-bjelker i alle innvendige bære-akser. Bærebjelker langs med yttervegger kan utføres med underliggende H- eller I-profiler. Det er tenkt separate bæresystem for kalde takoverbygg og balkonger for å unngå kuldebruer. Dette er tenkt utført med limtresøyler og stålbjelker Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Totalentreprenøren må medregne all nødvendig brannbeskyttelse vha. brannisolasjon av bærende stålkonstruksjoner, f.eks. Conlit. Alt stål skal brannisoleres ihht brannrapporten. Stålbjelker og søyler skal isoleres med Conlit tung mineralull brannisolasjon. Eventuelle synlige stålkonstruksjoner under himlingsnivå må brannbeskyttes med brannmaling. Utvendig stålbjelker skal kles inn og evt. brannbeskyttes med produkter egnet for å tåle utvendig miljø. 15

16 Vedr. brannkrav henvises det til brannteknisk rapport/notat i eget kapittel Materialer og materialkvaliteter Utvendige søyler til bæring av utstikkende bygningsdeler og trappeoppganger utføres med overflater som tåler mekanisk påkjenning og skal dimensjoneres / beskyttes for mulig støtbelastning. Disse skal beskyttes mot påkjøring i områder de kan være utsatt for biltrafikk. 10 Flisarbeider Spesifikasjon av flis på gulv: Tørrpresset glassert flis til gulv i hovedinngang i begge bygg. Flisgruppe I a Produktgruppe - Klinker eller Monocottura Vannopptak 0,5-6 % (NS-EN 99) Slitasjegruppe PEI 5 (NS-EN 154) Ripefasthet 6-8 Moh (NS-EN 101 Sklisikkerhet risikogruppe R10 (DIN 51097) Motstandsevne mot kjemiske angrep og flekkdannelser (NS-EN 122 Flistype: Fargesjattering i overflaten, 30x30 cm Fugemasse type CG 2 Spesial sementbasert fugemasse / Silikat. Fugebredde: 3 mm Underlag: Betong, pussavrettet til toleranseklasse B. Fall i hht. TEK (2) a. Spesifikasjon av flis på vegg, våt og tørr sone: Tørrpresset glassert flis til vegger Flisgruppe Ib Produktgruppe - Porcellanato Vannopptak under 0,5% (NS-EN 99) Motstandsevne mot kjemiske angrep og flekkdannelser (NS-En 122) Flistype: Glasserte fliser 30x30 cm, og 15x15 cm i 5-8 farger. Tykkelse, fliskonstruksjon: Med smøremembran Fugemasse type CG1 Standard epoxybasert fugemasse. Fugebredde: 3 mm Membran: Kvalitet type: Vanntett smøremembran som er diffusjonsåpen og elastisk. Tykkelse: 1,0 mm i 2 lag Overflate på innside yttervegg og innvendige vegger - Flis på vegger i alle bad i boenhetene og alle hwc i fellesarealer. - Membran på alle vegger i bad i boenhetene samt i alle vegger i hwc-ene i garderoben i bygg Gulvoverflate - Flis på gulv i følge romskjema (hovedinngang og trapperom). - Type flis som beskrevet over. - Sokkel i alle rom med flisgulv Trapper - Flis på repos og inntrinn - Det benyttes trappeneser i trappetrinn. Taktil markering ved trapps start og stopp iht TEK 10. Type Pictoform eller tilsvarende. 16

17 12 Tømrer- og snekkerarbeider Generelt For de anvendte materialer, prosjektering og utførelser gjelder Eurocode 1995 og NS utg. samt Byggforsk sine detaljblad. Alle lastbærene prefabrikkerte tre-komponenter skal være sertifisert med obligatorisk CE-merke og leveres med Ytelseserklæring. Innvendige limtrekonstruksjoner skal leveres med ferdig overflatebehandling (dekkbeis). Der det skal benyttes trematerialer i utvendige bærekonstruksjoner skal disse være i impregnert utførelse. Dette gjelder også bunnsvill på ringmurer. Toleranseklassene for råbygget og bindingsverket må samordnes ved prosjektering. Nedbøyning av hulldekker kan medføre problemer og totalentreprenøren skal ta høyde for det med løsningen det velges i toppen av veggen Yttervegger i tre. Valg av ytterveggsoppbygging vurderes av totalentreprenør. Veggene skal imidlertid oppfylle kravene til lufttetthet og isolasjon etter TEK 10. Dampsperre skal legges 50mm utenfor innvendig platekledning. NBI byggdetaljblad kan legges til grunn for utførelsen. Yttervegger skal innbefatte bæresystem av stålsøyler, stålbjelker og utfyllende bindingsverk. Der søyler blir plassert delvis i ytterveggen skal det benyttes godkjent kuldebrobryter, og detaljer som sikrer kravene med hensyn på fuktsikring og brann. Her henvises det spesielt til særskilte krav ihht. byggdetaljblad Utfyllende bindingsverk. Utvendige boder (15 stk), carporter og avfallsstasjon bygges som uisolerte konstruksjoner Utvendig kledning og overflate Som utvendig kledning benyttes trepanel. Stående og liggende panel kombineres som vist på fasadetegninger. Panelet skal ha minimum 22 mm tykkelse. Panel skal ikke legges nærmere terreng enn 150mm. Der terrenget trekkes opp, primært ved innganger, må dette ivaretas med gjennomtenkte overganger mellom terreng og yttervegg Ikke bærende innervegger Vegger utføres på en slik måte at angitte brann og lydkrav ivaretas i henhold til forskriftskrav, tegninger og vedlagte brann- og lydrapporter. Tilbyder kan velge materiale på stendere så lenge gitte krav opprettholdes. Alle innervegger fylles med mineralull. Innvendige vegger bygges minimum opp slik: 1x13 mm gips 1x12 mm veggspon eller OSB- plater mm stenderverk. Krav til stivhet skal ivaretas. Det benyttes dobbelt eller forskutt stenderverk der lydkrav tilsier dette. Se egne lydtegninger. 1x12 mm veggspon eller OSB plater. 1x13 mm gips 17

18 Inn mot de forsterkede leilighetene skal det settes opp et forsterket lydskille. Her fores det ut på en side med stålstender med lydreduserende egenskaper. Utforing skal maksimalt være 50mm, og denne fullisoleres. Deretter legges ett lag OSB og ett lag gips. I soverom, oppholdsrom og inngang i de 2 forsterkede boenhetene skal gipslaget erstattes med et lag 12 mm interiørlimt og formstabilt kryssfiner, med matt lakkert bjørk overflate. Ref. rombehandlingsliste. Kvaliteten på overflaten er viktig blir rolig og jevn her skal det være minst mulig flammer og kvister. Kvalitet B. Som skille mellom utvendige boder kan benyttes nettingvegg Annen innvendig komplettering Stendere ved døråpninger Det settes inn trestender 48 x 98 mm som avstivning på begge sider av døråpning samt over dører (2x48/98) dersom det benyttes stålstendere i vegger. Stendere skal føres helt opp til overliggende dekke. Hjørnebeslag Utvendige gipshjørner (unntatt hjørner beskrevet i forrige post) beskyttes med 50x50 mm vinkel av 1mm rustfritt stål til himling. Hjørner skal slipes for å unngå skarpe kanter. Spikerslag Det medtas nødvendige spikerslag for dørpumper, dørstoppere, toalettgarnityr og annet som krever innfesting i vegg der dette ikke ivaretas av bakenforliggende OSB-plate. Alt utstyr må festes på en slik måte at det er tilpasset hard bruk. Listverk Rundt dører og vinduer brukes 50 mm malt belistning. Innbygging av bæreramme for vegghengte toaletter Medta nødvendig forsterking for bæreramme. Vegg bak toaletter skal føres til tak slik at man får en slett bakvegg. For HCWC skal det bygges en kasse fra bakveggen slik at avstand fra fremkant HCWC til bakvegg tilfredsstiller kravene til universell utforming. Innkassing føres til tak, og kles som øvrige vegger i toalettet/badet. Veggbokser Styreskap for vannbåren varme og brannskap. NB! Veggbokser skal ikke plasseres i vegger med lyd eller brannkrav. Dersom dette må gjøres skal veggen bak skapet ivareta kravene. Beskyttelse i korridorer Langs begge langveggene i korridorene skal det festes et 1200 mm høyt felt med interiørlimt kryssfiner, i samme kvalitet som beskrevet over i de forsterkede boenhetene. Sprutbeskyttelse kjøkkenbenker og forskerbenker glassplater Mellom alle over og underskap leveres herdet glassplate heldekkende fra benkplate til underkant overskap i hele benkplatens bredde Dekker Dekker Alle dekker og tak av betong Beskrevet i kap 06 og 08. Alle utvendige himlinger kles med spaltepanel Fast himling Skjørt i himling og innkassinger Skjørt som opptar sprang i himling bygges opp av 36 x 73 mm bindingsverk som kles med gips på 3 sider og opp til tak. 18

19 Yttertak Yttertak (pult- og saltak) utføres som tradisjonelt kaldt tak med ventilert loftsrom. Bærekonstruksjoner utføres i hovedsak med tretakstoler og limtresperrer og tresøyler. Takene dimensjoneres som stiv skive som del av byggets stabiliseringssystem. Det innbefatter innfestinger og forankringer av taket til andre avstivende konstruksjonselementer (avstivende loftsvegger i tre og hulldekke-skiver). Takstoler utføres slik at taklaster fordeles jevnt på underliggende bærende hulldekke-elementer. Takstoler skal derfor festes til hulldekker med mellomliggende bunnsviller. Vurdering av hulldekke-dimensjoner må i denne sammenheng spesielt ta hensyn til tverrsnittets dimensjonerende kapasitet for konsentrerte laster. Totalentreprenør skal hensynta forskjellige taknivåer og helninger, samt tilleggsbelastninger fra snølommer ved tak med høydeforskjell. Det skal være sammenhengende damp- og vindsperre mellom tak og vegg. Takstol / taksperrer avsluttes ved yttervegg, slik at vindsperre kan trekkes rundt takstolens overgurt. Takutstikk bygges i etterkant. Tak til uteboder, carporter og avfallstasjonen utføres som sperretak lagt med svakt ensidig fall. Som taktro benyttes vannfast finer. Det benyttes takstein av betong. Flat stein som Zanda Minster eller likeverdig. Det skal kunne velges mellom alle tilgjengelige farger. Hovedprinsiper gitt i NBI byggdetaljblad skal legges til grunn for utførelsen. Boder, carporter og avfallsstasjon bygges opp med sperretak med ensidig fall. Det bygges 80 cm takutstikk over innganger/innkjøring. Takfall bort fra inngang. Renner og beslag som øvrige tak Trapper, balkonger, m.m Utvendige bærekonstruksjoner ved overbygde inngangspartier, terrasse og balkonger utføres hovedsakelig med limtre-søyler og stålbjelker. Terrasser og balkonger bygges for øvrig i tre. Rekkverk terrasser og balkonger tilhørende boenhetene skal ha rekkverk bygd av spiler av tre. Disse festes utenpå forkanten. Dimensjonering av spilene og avstanden mellom de må avklares med ARK. Mot sørvest skal en del av rekkverket heves opp til henholdsvis balkongen over (1.etasje bygg 2) og til takutstikket over (2. etasje bygg 2 og 1. etasje bygg 1). Spilene avsluttes med et horisontalliggende bord der den er 1 m høy og et bord i samme vinkel som taket der spilene går opp til takutstikket. Ref Fasadetegningene A og A Konstruksjonen av rekkverket skal være stabilt, men skal samtidig ikke bli for grovt. 14 Vinduer Vinduer yttervegg - fasadefelt i aluminium Det skal leveres fasadesystem av pulverlakkert aluminiumsprofiler med 50mm bredde. Det skal være 3 lags glass. Samlet U- verdi for hele fasaden skal være 1,1 W/m²K eller bedre. Det skal leveres varmereflekterende fargenøytralt glass med lystransmisjon bedre enn 65% og total soltransminsjon under 35% Sikkerhetsglass ihht kravene i TEK 10 Dør i aluminimumsfelt skal leveres som del av feltet Vinduer yttervegg Vinduer yttervegg 19

20 Det benyttes fabrikkmalte trevinduer med aluminiumsfront i lakkert utførelse. Innvendig farge er standard hvit. Det blir en kombinasjon av faste og åpningsbare vinduer. Alle oppholdsrom skal ha minst et åpningsfelt, foruten opphold/kjøkken der de har dør som åpnes ut til balkong/terrasse. Åpningsvinduer skal minimum ha funksjonen sidehengslede innadslående og bunnåpning for å unngå konflikt med persienner. Det må være åpningsbare felter slik at vinduspussig kan utføres på en forskriftsmessig måte. Det benyttes isolerglass med U-verdi 1,2 eller bedre for hele vinduskonstruksjonen. Ubeskyttet glass i vinduer og glasspartier lavere enn 0,8 m over gulv/terrengnivå skal være sikkerhetsrute med motstandsklasse minst F1 etter NS 3217 (angitt i NS 3420, kap. S6). Vinduer skal være godkjente av NDVK Vinduer skal settes inn med utvendig fuge og dyttes fra innsiden. Byggdetaljblad legges til grunn for utførelsen. Vinduer i de forsterkede boenhetene skal ha sikkerhetsglass på innsiden. Spikerslag under sålbenkbeslag Sålbenker skal utføres med 15 mm vannfast gjennomgående finer i beslagets bredde under sålbenkbeslag. Fall ut fra vindu skal være minimum 1:5. Spikerslaget skal ha solid understøttelse. Listverk og utforinger Rundt vinduer brukes 50 mm malt belistning innvendig. Utforinger av ferdig malt tre med større bredde enn 15 cm skal leveres i laminert virke. Alle spikerhull skal sparkles og belistning og utforinger overmales til glatt overflate. Se malerkapittel Solskjerming Persienner Det monteres utvendige persienner i på fasadene mot øst og sør og. Persiennene skal være i aluminium med lamellbredde 80 mm og ha styreskinner. Persiennene skal leveres med motor, og skal kunne styres individuelt for hvert rom. Det skal kunne velges mellom nøkkelbryter og vanlig bryter for styring. Persienner og styreskinner leveres i Natureloksert utførelse iht farge og materialskjema for utendørs. Persienner leveres komplett frem til med Hirshmansplugg. Øvrig styring er medtatt av elektro. Se fasadetegning A og A hvor persiennene skal monteres Vinduer i innervegg Vinduer i innervegg leveres som tre eller aluminiumsvinduer med fabrikkmalt overflate. Farge avklares med byggherre før bestilling. Vinduene skal ivareta krav til brann- og lydskille og krav til sikkerhetsglass. 15 Dører Vedlagte dør og vindusskjemaer må betraktes som foreløpig, og må gjennom detaljprosjekt være gjenstand for kontroll og kvalitetssikring. Tilbyder skal medta i sitt tilbud endringer som følge av kontroll og kvalitetssikring. Låser og beslag er beskrevet i egne poster. Det forutsettes nødvendig koordinering mellom dørleverandør og låsleverandør. Lås- og beslagsskjema skal være forelagt byggherre før dører settes i bestilling Ytterdører Aluminiumsdører skal leveres med bredprofil/ modulprofil. Både karm og dørblad skal ha dybde minimum 65mm. Dørbladene skal ha 4 hengsler. Terskel skal ha børstetetting mot bunnprofil av stål. Glass leveres som sikkerhetsglass min. F1 etter NS2317. U-verdi min 1,2 W/m²K for hele dørkonstruksjonen. Dører skal være i kategori D3 etter NS3140, dør tilpasset hard bruk. Dørene skal ha planfri terskel. Dører skal leveres i RAL farge iht materialskjema. Dører i aluminiumsfasade skal leveres som del av fasadefelt. 20

21 Dører skal være i kategori D3 etter NS3140, dør tilpasset hard bruk. Motorstyring av dører Dører som anvist på tegning låsplan A , A , A og A , skal ha åpningsmotor. Motorstyrte dører skal være dimensjonert for hard bruk. Dører til uteboder kan være uisolerte dører, men ellers samme krav til kvalitet og låsing som andre dører Innvendige dører Generelt Utforinger og belistning skal utføres i tre eller mdf. Spikerhull skal sparkles og alt treverk overmales til heldekkende glatt overflate. Kontrastfarger iht kravene til universell utforming skal være ivaretatt. Dørblader skal ha tre hengsler. Kompaktdører skal ha blad kantet med hardved. Kompaktdører Det benyttes kompaktdører med overflate av høytrykkslaminat. Det skal benyttes sikkerhetsglass min F1 etter NS2317. Dører levers med nedfellbar terskel (ikke slepelist) for å ivareta brann/lydkrav. Det vil si at dørene er terskelfrie. Dører skal være i kategori D6 etter NS 3140, dør tilpasset hard bruk. Dører skal være godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK). Ståldører Innvendige ståldører skal oppfylle brann- og lydkrav. Det er også viktig at dørene gir lite støy ved bruk. Dørene skal være malt fra fabrikk. Aluminiumsdører Innvendige aluminumsdører skal leveres med bredprofil/ modulprofil. Både karm og dørblad skal ha dybde minimum 65mm. Terskel skal ha børstetetting mot bunnprofil av stål. Glass leveres som sikkerhetsglass min F1 etter NS2317. Leveres lakkert fra fabrikk i RAL farger tilpasset UU. Luker Sjakter og eventuelle andre hulrom skal utstyres med forskriftsmessige luker for tilkomst for brannvesenet. 16 Låser og beslag Låser og beslag generelt Alle dører skal leveres komplett med låser og beslag. Alle komponenter som er nødvendig for dørens funksjon, slik som beskrevet i etterfølgende poster, skal medtas. De deler av låser og beslag som er en del av dørens godkjenning må leveres av dørleverandør. Den Lås- og beslagsleverandør som totalreprenøren velger skal utarbeide komplett lås- og beslagsskjema tilpasset sitt system. Prosjekteringen må utføres i samarbeid med byggherre. Lås- og beslagsskjema må ferdigstilles før dører settes i bestilling. Lås- og beslagsskjema skal utarbeides på bakgrunn av funksjonsbeskrivelse gitt i etterfølgende poster. Utstyr beskrevet for dørene er veiledende, og detaljprosjektering må utføres av låsleverandør. Rømningskrav må ivaretas. Det skal gjennomgående leveres utstyr av høyeste kvalitet med tanke på hard bruk. Låsesystem utarbeides i samarbeid med byggherre. Det henvises til plantegninger og egen tegning for låsing - låsplan A , A , A og A Låser og beslag til ytterdører 21

22 Det kreves ikke FG godkjent låssystem. Det skal benyttes håndtak i rustfri utførelse. Låskasse for aluminiumsdører må være tilpasset bred profil. Dører merket for rømning må kunne åpnes med ett grep. Dører som kun er tiltenkt rømning utstyres med manuelt panikkbeslag og uten utvendige håndtak. Dørene utstyres med elektrisk sluttstykke koblet mot brannalarm. Dette skal sikre at dørene ikke benyttes til daglig. Som MU ML 9551 eller likeverdig. Medta også nødbryter og nødvendig kabling samt nøkkelbryter for manuell åpning av dørene. Dører med kortleser skal ha elektrisk sluttstykke eller motorlås samt låskasse med utvendig sylinder og innvendig vrider. Koblet mot brannalarm. Medta nødbryter, bryter for åpning fra innsiden og nødvendig kabling. Det skal medtas værhus som beskytter utvendig styringsenhet. Doble dører skal ha dørkoordinator tilpasset hard bruk. Dørlukker tilpasset hard bruk. Det benyttes rustfrie bøylehåndtak utvendig og innvendig. Skjult innfesting med gjennomgående bolt. Diameter 40mm. Velges i samråd med byggherre. Kfr. Kap elektro. Se også egen låsplan A , A , A og A Låser og beslag til innerdører Alle innerdører skal være låsbare dersom ikke annet angis av byggherre. Toalettdører i skal ha lås med ledig/ opptatt markering. Det skal leveres dørstoppere montert på vegg. Der dette ikke er hensiktsmessig kan det etter avtale med byggherre monteres dørstopper på gulvet. Det skal leveres dørvridere av rustfri kvalitet AISI 304 Som vrider MU2802 med langskilt MU2832 eller tilsvarende. Toalettlangskilt som MU2835 eller tilsvarende. Doble dører skal ha dørkoordinator av høy kvalitet. Dørautomatikk ihht låstegning - låsplan A , A , A og A Magnetholdere skal monteres på vegg. Kfr. Kap elektro 17 Tekkearbeider Taktekking Taktekking på utebod, carporter og avfallsstasjon. Tak tekkes med to lag papp. Papp føres over gesims. 18 Blikkenslagerarbeider NBI- blad legges til grunn for all utforming av beslagsdetaljer. Det henvises spesielt til figur 44 a-c for sålbenker og vannbrettbeslag. Alle beslagsarbeider skal utføres i plastbelagt stål med tykkelse minimum 0,6 mm. Skjøter skal generelt skje med doble stangfalser. Skjøter skal plasseres symmetrisk i forhold til åpninger Det skal generelt ikke være skarpe kanter på beslag Vinduer og dører 22

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Funksjonsskildring. Hatledalen bustadfelt Trinn 2. Fjaler kommune

Funksjonsskildring. Hatledalen bustadfelt Trinn 2. Fjaler kommune Funksjonsskildring Hatledalen bustadfelt Trinn 2. Fjaler kommune Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 3 2.1 Rigg og drift... 3 2.1.1 Rigg på anleggsplass... 3 2.1.2

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse

P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse C 1 Funsksjonsbeskrivelse P208 Klemmaparken 1 0. GENERELT... 8 1. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 11 01.1 Rigg og drift... 11 01.1.1 Rigg på byggeplass 11 01.1.2 Drift av byggeplass 11 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

Generelt for alle fag

Generelt for alle fag Generelt for alle fag Generelt skal alle arbeider utføres og kontrolleres iht. kravene i NS 3420, 4. utg. samt offentlige forskrifter og relevante Norsk Standard. Alle farge- og materialvalg skal godkjennes

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter.

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter. 4.1 Funksjonsbeskrivelse byggeteknikk - RIB 4.1.1 Generelt Det er utarbeidet arkitekttegninger og kravspesifikasjon. Det er opp til anbyder å foreslå alternative løsninger til de som er vist på tegning

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Kravspesifikasjon 28-05-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03 Prosjektering

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Løvenstadvegen omsorgsboliger

Løvenstadvegen omsorgsboliger Rælingen kommune Løvenstadvegen omsorgsboliger Teknisk beskrivelse for bygningsdel 21 og 22 RIB-01 2016-03-18 A01 2016-03-18 For tverrfaglig kontroll SiWey HaSto PhMSu Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene

Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene PNS Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 2111 Grunn og Fundamenter 26.09.2011 18.11.2011 02.01.2012 31.10.2011 U3D 2201 Råbygg Behandlingsbygg

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato:

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: Dokumentplan Oppdragsgiver: 215942 Prosjekt: Gand videregående skole Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.2013 Prosjektnr: 215942 f = fullformattegning n = nedfotografert fra A1/A0 til A3/A2 Dok.nr. Tittel

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: SørbøHagane B04/BK2 -firemannsbolig 2stk opprettet 23.04.2013 Revisjon nr: rev. 12.08.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Isola

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014 FRØYSTDTUNET - TEGNINGSLISTE RK NBUDSFSE Tegningsnavn Målestokk rkstr Dato Uthus 10.01 Situasjonsplan 1:250 1 19.09.2014 10.40 Terrengsnitt 1:200 1 19.09.2014 Plantegninger 20.01.101 Bygg 1 Plan 01-1.etasje

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

KKK PORS-GARASJEN. fra

KKK PORS-GARASJEN. fra KKK PORS-GARASJEN PRIS LIST Gjeld ene fra 01.01.2011 E Spesialgarasjer 199 000,- 440 E loft Halvannengarasje med bod og hagestue Halvannen garasje str. 440 x 680 cm + 60 cm utstikk i front samt bod på

Detaljer

Vedlegg C.2.01 Funsksjonsbeskrivelse 984 Markadompa

Vedlegg C.2.01 Funsksjonsbeskrivelse 984 Markadompa Vedlegg C.2.01 Funsksjonsbeskrivelse 984 Markadompa 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER OG FDV... 8 01.1 Etablering, drift og avvikling av byggeplass... 8 01.1.1 Etablering, drift og avvikling

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer