Split air conditioner system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Split air conditioner system"

Transkript

1 NO BRUKERMANUAL KJØLE type AW726CL AW726CLF AW735CL AW735CLF AW752CL AW764CL VARMEPUMPE type AW720HL AW726HL AW726HLF AW735HL AW735HLF AW752HL AW764HL KJØLE type FC735CL FC752CL FC764CL KJØLE type AS71CL AS100CL AS125CL Split air conditioner system VG 06/2013

2 INNHOLD NAVN PÅ DELER OG BRYTER FOR VALG AV DRIFT 3 INSTALLASJONSSTED 4 ELEKTRISKE KRAV 4 SIKKERHETSANVISNINGER 4 BRUK AV FJERNKONTROLL 4 NO FJERNKONTROLL 5 STILLE KLOKKA 6 KJØLING 6 VARME 6 AUTOMATISK DRIFT 6 AVFUKTNINGING (DRY) 6 KUN VIFTEDRIFT 7 JUSTERE VIFTEHASTIGHETEN 7 NATTMODUS 7 STILLE INN TIMER 7 STILLE INN 1 TIMES TIMER 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN 8 DRIFT UTEN FJERNKONTROLL 9 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 10 TIPS FOR Å SPARE ENERGI 12 FEILSØKING 13 PRODUKT INFORMASJON Hvis du har problemer eller spørsmål angående din Air-Conditioner, må du ha for hånden følgende informasjon. Modell- og serienummer er angitt på navneplaten på bunnen av airconditioneren. Modell No.... Serie No... Kjøpsdato... Forhandleradresse... Telefonnummer... VARSELSYMBOLER De følgende symboler brukt i denne manualen, varsler deg om potensielt farlige situasjoner for brukere, service personell eller selve utstyret: ADVARSEL Dette symbolet varsler en fare eller usikker handling som kan resultere i alvorlig personskade eller død. FORSIKTIG Dette symbolet varsler en fare eller usikker handling som kan resultere i personskade, skade på utstyr eller eiendom. Denne airconditioneren er utstyrt med kjøling, avfukting og vinterdrift KJØLE typer Automatisk kjøling, varme, avfuktning og viftedrift VARMEPUMPE typer. Detaljer om disse funksjonene er gitt nedenfor; referer til disse beskrivelsene når airconditioneren brukes. SAMSVARSERKLÆRING Produktet er merket da det tilfredsstiller direktivene: Lavspenning no. 2006/95/CE. Elektromagnetisk kompatibilitet no. 89/336 EEC, 92/31 EEC og 93/68 EEC. Denne erklæringen vil bli gjort ugyldig i tilfeller av feilbruk og/eller at fabrikantens instruksjoner for installasjon og/eller drift ikke er fulgt til punkt og prikke. INFORMASJON FOR KORREKT SKROTING SV PRODUKTET I SAMSVAR MED DET EUROPEISKE DIREKTIV 2002/96/EC Når utstyret har nådd slutten av sitt aktive liv, må det ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Det må leveres som spesialavfall på en lokal kommunal avfallsplass, eller hos en forhandler som tilbyr denne tjenesten. Ved å skrote elektrisk og elektronisk utstyr og tilhørende batterier hver for seg, unngås mulige negative effekter på miljøet og helseskader som stammer fra en utilfredsstillende skroting, og komponentene kan resirkuleres og gjenvinnes for å oppnå en betydelig besparing av energi og resurser. For å understreke viktigheten av å skrote dette utstyret og batterier hver for seg, er utstyret merket med en avkrysset søppelkasse. 2

3 NAVN PÅ DELER OG BRYTER FOR VALG AV DRIFT NO Fjernkontroll. 2. Fjernkontrollføler: Måler romtemperaturen rundt fjernkontrollen, og airconditioneren styres etter dette. 3. Luftspalter: Behandlet luft blåses ut fra innedelen gjennom luftspaltene. 4. Luftinntak: Luft fra rommet suges inn her og passerer gjennom luftfilteret som fjerner støv. 5. Fjernkontrollmottager: Mottager for de infrarøde signalene fra fjernkontrollen (Sender). 6. Modusvelger (uten fjernkontroll): Trykk på knappen for å velge de ulike driftsmodusene: KJØLE typer AV og KJØL VARMEPUMPE typer AV, KJØL og VARME ADVARSEL STANDBY lampe: Denne lampen lyser når air conditioneren er tilkoblet strømmen og klar til å motta kommando fra fjernkontrollen. 9. TIMER lampe: Denne lampen lyser når systemet blir styrt av timerfunksjonen. 10.Lås for luftinntaket, på to sider. 11. Luftfilter. 12.Festebraketter. 13.Tilkoblinger for kjølerør. 14.Tilkobling for kondensvann. 15.Føler: Måler romtemperaturen rundt innedelen; når fjernkontrollen ikke er aktiv, vil airconditioneren styres av den målte temperaturen. AV stillingen kobler ikke I fra strømmen. Bruk hoved- KJØLE type kun: bryteren for å gjøre utstyret strømløst. 7. DRIFTSlampe: Denne lampen lyser under drift. Den blinker en gang for å vise at fjernkontrollsignalet er blitt mottatt og lagret. Den blinker kontinuerlig i beskyttelsesmodus (avriming, osv.). Når DRIFT, TIMER og STANDBY lampene blinker, betyr det at valgt driftsmodus ikke er kompatibel med uniten. Skjer dette, vil ikke airconditioneren starte før korrekt modus er valgt.

4 NO INSTALLASJONSSTED Vi anbefaler at denne airconditioneren installeres korrekt av kvalifiserte installatører i samsvar med monteringsinstruksjonene vedlagt uniten. ADVARSEL Ikke installer denne airconditioneren hvor det er røyk eller brennbare gasser, eller i ekstreme fuktige omgivelser slik som drivhus. Ikke installer denne airconditioneren hvor det er plassert utstyr som avgir kraftig varme. Ikke installer airconditioneren der hvor det er en ekstremt fuktig og klam atmosfære (f.eks drivhus eller vaskeri) den kan bli utsatt for vanndråper (for eksempel i vaskerier). For å beskytte airconditioneren mot kraftig korrosjon, unngå å montere utendørsenheten der hvor salt sjøvann kan sprute direkte på den, eller i klorlukt i nærheten av svømmebasseng. ELEKTRISKE KRAV Før montering, sjekk at nettspenningen på stedet er den samme som angitt på navneplaten. All kabling må samsvare med de lokale elektriske krav. Kontakt en kvalifisert elektriker. Hver unit må jordes ordentlig med en jordledning sammen med strømtilførselen. Kablingen må gjøres av en kvalifisert elektriker. SIKKERHETSANVISNINGER Les denne manualen nøye før utstyret tas I bruk. Skulle det oppstå vansker eller problemer, kontakt forhandleren for hjelp. Denne airconditioneren er utviklet for å gi deg en komfortabel hverdag. Må bare brukes til det den er ment for som beskrevet i denne brukermanualen. ADVARSEL Det må aldri brukes eller lagres bensin eller andre brennbare væsker eller gasser nær airconditioneren. Det er veldig farlig. Det må aldri monteres elektrisk utstyr, som ikke er beskyttet med IPX1 beskyttelse (beskyttelse mot vertikalt vannfall), under uniten. Fabrikken fraskriver seg alt ansvar hvis sikkerhetsbestemmelsene eller lokale bestemmelser ikke følges. FORSIKTIG Du må aldri starte eller stoppe airconditioneren med hovedbryteren. Bruk alltid ON/OFF knappen på fjernkontrollen eller driftsvelgeren på uniten. Ikke putt fremmedlegemer inn i luftspaltene. Dette er farlig fordi viften roterer med høy hastighet. Ikke la barn leke med airconditioneren. Ikke avkjøl rommet for mye hvis babyer eller invalide er tilstede. 4 BRUK AV FJERNKONTROLL HVORDAN SETTE I BATTERIER Fjern dekselet i fjernkontrollens bakre del og sjekk innstillingene til de fire mikrobryterne som vist nedenfor: SWITCHES Sett i to AAA alkaline batterier på 1,5 V-DC pass på retningen som vist I batterihuset. Timevisningen blinker. Trykk på SEL TYPE knappen. Fjernkontrollen er nå klar til bruk. Batteriene varer rundt et halvt år. Avhengig av hvor mye fjernkontrollen brukes. Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen i løpet av mer enn en måned. Skift batteriene når lampen på fjernkontrollen ikke lenger lyser, eller når airconditioneren ikke mottar signaler fra fjernkontrollen. Batteriene i fjernkontrollen inneholder forurensende substanser. Utslitte batterier må kastes I henhold til gjeldende regler. VELGER FOR TEMPERATURFØLER Under normale betingelser blir romtemperaturen målt og sjekket av temperaturføleren plassert i fjernkontrollen (I FEEL ikonet vises ).Denne funksjonen er laget for å gi en komfortabel romtemperatur ved å sende temperaturkontrollkommandoen fra plassen nærmest deg. Derfor, når denne funksjonen brukes, skal fjernkontrollen alltid peke mot innedelen. Det er mulig å koble ut temperaturføleren i fjernkontrollen ved å trykke på I FEEL knappen. Da vil I FEEL ikonet i displayet bli borte og føleren som sitter i innedelen aktiveres. Fjernkontrollen sender temperatursignalet hver gang en knapp trykkes, og automatisk hvert femte minutt Hvis, grunnet problemer, signalet fra fjernkontrollen ikke lenger detekteres, vil airconditioneren fortsette driften og bruke temperaturføleren i innedelen for å kontrollere romtemperaturen. I dette tilfellet, kan temperaturen ved fjernkontrollen avvike fra temperaturen målt ved innedelen. BETJENING MED FJERNKONTROLLEN Når fjernkontrollen brukes, skal enden med senderdioden alltid peke dirkete mot mottageren i innedelen. HVORDAN SLÅ PÅ AIRCONDITIONEREN Trykk på ON/OFF knappen for å slå på airconditioneren. Driftslampen tennes, og viser at uniten har startet.

5 FJERNKONTROLL DISPLAY Informasjon vises når fjernkontrollen er slått på. Hvis avslått, vises bare driftsmodus, romtemperaturen og klokka Driftsmodus Natt modus Automatisk * Kjøling Varme * Avfuktning Vifte I FEEL modus er aktiv (fjernkontrollføler aktiv) Vises ved overføring av data Timer modus Klokke Vifte hastighet Luft lamell Automatisk Medium hastighet Høy hast. Lav hastighet Rom temperatur Innstilt temperatur NO FØLER En temperaturføler inne i fjernkontrollen føler på romtemperaturen. VELGER FOR TEMPERATURFØLER Trykk på I FEEL knappen for å endre valget for romtemperaturføleren (fra fjernkontrollen til innedelen og omvendt) SENDER Når du trykker på knappene på fjernkontrollen vil symbolet vises i displayet for å indikere at kommandosignaler sendes til innedelen. KNAPPER FOR TEMP.INNSTILLING TEMP - (kjøligere) Trykk på denne knappen for å senke temperaturen. TEMP + (varmere) Trykk på denne knappen for å øke temperaturen. KNAPP FOR LUFTLAMELL Trykk på denne knappen for å velge ønsket funksjon. Fast: seks posisjoner NATT KNAPP For detaljer, se "NATTMODUS". Når du trykker denne knappen i KJØL, VARME eller AVFUKT modus, vil symbolet on vises i displayet og mikroprosessoren i fjernkontrollen vil justere innstilt temperatur for å spare energi. INAKTIV KNAPP Kontinuerlig sving Automatisk sving ON/OFF KNAPP Denne knappen slår airconditioneren PÅ og AV. SEL TYPE KNAPP Trykk på denne knappen for å: stille klokka stille PÅ/AV timeren For detaljer se avsnittet STILLE KLOKKA og STILLE INN TIMEREN. VIFTE KNAPP Viftehastigheten velges automatisk av mikroprosessor. Høy hastighet. Medium hastighet. Lav hastighet. KNAPP FOR INSTILLING AV TIMER OG TID Med disse knappene kan klokke og timer stilles. For detaljer se avsnittet STILLE KLOKKA OG STILLE INN TIMER. 5 TIMER SEL KNAPP Trykk på denne knappen for å velge type timer som skal aktiveres. For detaljer se avsnittet STILLE INN TIMEREN. KNAPP FOR VALG AV MODUS Trykk på denne knappen for å endre modusen. (automatisk) * Når denne innstillingen er valgt, vil forskjellen mellom innstilt temperatur og romtemperaturen automatisk velge mellom "kjøling" eller "varme" modus. (varme) * Rommet varmes opp. (avfuktning) Rommets luftfuktighet reduseres. (kjøling) Rommet kjøles ned. (vifte) Kun vifta går og sørger for luftsirkulasjon. * VARMEPUMPE typer kun

6 NO STILLE KLOKKA 1. Trykk på knappen SEL TYPE tre ganger. Tidsangivelsen blinker. 2. Trykk på SET H knappen til riktig timeangivelse vises. Trykk på SET M knappen til riktig minuttangivelse vises. Displayet vil stoppe å blinke automatisk. KJØLING Forsikre deg om at uniten er tilkoblet til lysnettet og at STANDBY lampen lyser. 1.Sett MODE velgeren til COOL. 2.Trykk på ON/OFF knappen og slå uniten PÅ. 3.Trykk på TEMP. knappene for å velge ønsket temperatur (temperaturområdet er mellom 32 C maks. og 16 C min.). DISPLAYET VISER VALGT TEMPERATUR SEKUNDER ETTER AT ØNSKET TEMPERATUR ER SATT VIL DISPLAYET VISE ROMTEMPERATUREN IGJEN. 4.Trykk på FAN knappen for å velge viftehastigheten. VARME VARMEPUMPE typer kun 1.Sett MODE velgeren til HEAT 2.Trykk på ON/OFF knappen og slå uniten PÅ. 3.Trykk på TEMP. knappene for å velge ønsket temperatur (temperaturområdet er mellom 32 C maks og 16 C min.). DISPLAYET VISER VALGT TEMPERATUR. AFTER 5 SEKUNDER 5 SECONDS ETTER AT FROM ØNSKET THE REQUIRED TEMPERATUR TEMPERATURE ER SATT VIL SETTING THE DISPLAYET VISE WILL ROM- SHOW THE ROOM TEMPERATURE AGAIN. TEMPERATUREN IGJEN 4.Trykk på FAN knappen for å velge viftehastigheten. Etter oppstart I varmedrift, vil viften I innedelen gå med lav hastighet I flere minutter inntil innedelens varmeveksler har oppnådd tilstrekkelig temperatur. Dette fordi KALD TREKK BESKYTTELSESSYSTEMET er I drift. I denne perioden, vil STANDBY lampen forbli tent. AVISING AV COILEN PÅ UTEDELEN Når utetemperaturen er lav, kan frost eller is danne seg på varmevekslercoilen, noe som reduserer ytelsen. Når dette skjer, startes et mikrocomputer avisingssystem samtidig som vifta i innedelen stanser, og STANDBY lampen forblir tent til avisingen er ferdig. Varmedriften gjenopptas etter noen minutter. (Dette intervallet vil variere noe alt etter rom- og utendørstemperaturen). 6 VARMEYTELSE En varmepumpe varmer opp rommet ved å ta opp varme fra uteluften. Varmeytelsen synker når utetemperaturen er veldig lav. Hvis ikke nok varme oppnås, bruk en annen varmekilde i tillegg til varmepumpen. AUTOMATISK DRIFT VARMEPUMPE typer kun 1.Sett MODE velgeren til AUTO. 2.Trykk på ON/OFF knappen og slå uniten PÅ. 3.Trykk på TEMP. knappene for å velge ønsket temperatur (temperaturområdet er mellom 32 C maks. og 16 C min.). DISPLAYET VISER VALGT TEMPERATUR. 5 SEKUNDER ETTER AT ØNSKET TEMPERATUR ER SATT VIL DISPLAYET VISE ROMTEMPERATUREN IGJEN. Når denne innstillingen er valgt, vil forskjellen mellom innstilt temperatur og romtemperaturen automatisk velge mellom KJØLE eller VARME modus. 4.Trykk FAN knappen for å velge viftehastigheten. Eksempel på et arbeidsdiagram i med satt romtemperatur på 23 C A 25 B C C 21 B A ON 1 H MIN. ON 1 H MAX. (Auto) modus Airconditioneren endrer driftsmodusen (fra kjøl til varme eller omvendt, hvis en av de følgende tilstander oppstår: - SONE A: endres hvis forskjellen mellom romtemperaturen og innstilt temperatur på fjernkontrollen er minst 3 C. - SONE B: endres hvis forskjellen mellom romtemperaturen og innstilt temperatur på fjernkontrollen er minst 1 C, en time etter at kompressoren har stoppet. - SONE C: endres aldri hvis forskjellen mellom romtemperaturen og innstilt temperatur på fjernkontrollen ikke er mer enn 1 C. AVFUKTING (DRY) 1.Sett MODE knappen til DRY. Symbolet vises. 2.Trykk på ON/OFF knappen og slå uniten PÅ. 3.Trykk på TEMP. knappene for å velge ønsket temperatur (temperaturområdet er mellom 32 C maks. og 16 C min.) DISPLAYET VISER VALGT TEMPERATUR. ON 5 SEKUNDER ETTER AT ØNSKET TEMPERATUR ER SATT VIL DISPLAYET VISE ROMTEMPERATUREN IGJEN.

7 Bruk DRY funksjonen når du ønsker å redusere fuktigheten i rommet. Så snart romtemperaturen har nådd innstilt nivå, vil uniten gjenta syklusen med starte og stoppe automatisk. Under DRY drift, blir viftens hastighet automatisk satt til eller stoppes for å forhindre underkjøling. Dry drift er ikke mulig hvis innetemperaturen er 15 C eller mindre. KUN VIFTEDRIFT Hvis du kun ønsker sirkulasjon av luften uten å kontrollere temperaturen, gjør som følger: 1. Trykk på ON/OFF knappen og slå uniten PÅ 1 C DRIFTMODUS ENDRING AV SATT TEMP. Varme Senkes med 1 C Kjøling og Avfukting Økes med 1 C Når romtemperaturen når den nye satte verdien, vil termostaten stoppe uniten. Etter rundt 1 time vil temperature bli økt med 1 C i kjøling, eller senket med 1 C i varme. Dette gjør at du kan spare energi uten bekostning på komforten. KJØLING OG AVFUKTING Satt temperatur Romtemperatur 1 C VARME Satt temperatur Romtemperatur NO 2. Trykk på MODE knappen helt til viftesymbolet vises i displayet. 1 time 1 time TID 1 C 1 C JUSTERE VIFTEHASTIGHETEN AUTOMATISK Bare sett FAN velgeren til posisjon A Mikroprosessoren kontrollerer viftehastigheten automatisk når AUTO modus er valgt. Når airconditioneren starter, er det forskjellen mellom romtemperaturen og innstilt temperatur som blir malt av mikroprosessoren som igjen automatisk styrer viftehastigheten til passende nivå. NÅR FORSKJELLEN MELLOM ROMTEMPERATUREN OG SATT TEMPERATUR ER Kjøling og avfukting moduser: Varmemodus: VIFTEHAST. 2 C og over Høy Mellom 2 og 1 C Medium Under 1 C Lav 2 C og over Høy Under 2 C Medium De viste dataene ovenfor refererer til airconditioner drift med temperaturføler i fjernkontroll AKTIV. (Ref. velger for temperaturføler). Hvis føleren i innedelen brukes, vil den faktiske funksjonen avvike noe fra det som er beskrevet i tabellen ovenfor. Automatisk hastighet er ikke tilgjengelig i KUN VIFTEDRIFT. MANUELL Hvis du ønsker å justere hastigheten manuelt, still inn FAN velgeren til ønsket hastighet. Høy hastighet Med. hastighet Lav hastighet NATTMODUS Med NATT modusen kan du spare energi. 1. Sett MODE velgeren til cool, dry eller heat. 2. Trykk på NIGHT knappen. 3. tegnet vises i displayet. Trykk på NIGHT knappen igjen for å avslutte NIGHT funksjonen. Hva vil NIGHT modus si? I denne modusen, vil conditioneren avkjøle eller varme opp rommet til satt temperatur, og så vil termostaten stoppe uniten. Etter omtrent 1 time, vil airconditioneren automatisk resette satt temperatur som følger (se grafer). STILLE INN TIMEREN A) HVORDAN STILLE PÅ TIDEN 1 time 1 time TID 1. Trykk på SEL TYPE knappen en gang. ON og tid indikeringene blinker. 2. Trykk på SET H knappen til ønsket time for påslag vises. Trykk på SET M knappen til ønskede minutter for påslag vises. Displayet vil automatisk gå tilbake og vise gjeldende tid (klokka) etter 10 sek. 3. Trykk på ON/OFF knappen for å starte airconditioneren. 4. Trykk TIMER SEL knappen for å aktivere ON timeren. 3 B) HVORDAN STILLE AV TIDEN 1. Trykk på SEL TYPE knappen to ganger. OFF og tid indikeringene blinker. 2. Trykk på SET H knappen til ønsket Time for av-slag vises. 1 4 Trykk på SET M knappen til 2 ønskede minutter for avslag vises. Displayet vil automatisk gå tilbake og Vise gjeldende tid (klokka) etter 10 sek. 3. Trykk på ON/OFF knappenn for å starte airconditioneren. 4. Trykk på TIMER SEL knappen to ganger for å aktivere OFF timeren. C) HVORDAN LAGE ET PROGRAM FOR DAGLIG ON/OFF DRIFT (ELLER VICEVERSA) 1. Still timeren ON/OFF som vist i A) og B). 2. Trykk på ON/OFF knappen for å starte airconditioneren. 3. Trykk tre ganger på TIMER SELECT knappen for å aktiver DAILY timeren. Etter timerinnstillingen, trykk på PROGRAM knappen for å sjekke ON/OFF innstillingene. 7

8 GB STILLE INN 1 TIMES TIMEREN Denne funksjonen får uniten til å gå i en time under de satte betingelser, uavhengig av om uniten er på eller av. TIMER INNSTILLINGSPROSEDYRE. Trykk fire ganger på TIMER SEL knappen.1 HOUR TIMER symbolet vises i displayet display. KANSELLERINGSPROSEDYRE Trykk på ON/OFF knappen for å slå av airconditioneren. Vent til innedelen har stoppet helt. Trykk på ON/OFF knappen igjen for å slå på uniten. JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN HORISONTAL (manuell) - Kun på AW-FC modellene Den horisontale luftstrømmen kan justeres ved å bevege den vertikale flapsen til venstre eller høyre, som vist i de følgende figurer. AW MODELLER Flapsen stenges automatisk når uniten er av. Når uniten starter i varmedrift, vil viftehastigheten være lav og flapsen være i posisjon til luften som blåses ut begynner å bli varm. Med en gang luften er varm nok up, vil flapsens stilling og viftehastigheten endres til innstillingene gjort med fjernkontrollen. FORSIKTIG Ikke beveg flapsen med hendene når innedelen er i drift. FORSIKTIG Bruk FLAP knappen på fjernkontrollen for å justere posisjonen til flapsen. Hvis du beveger flapsen for hånd, kan det skje at den faktiske flapsposisjonen og flapsposisjonen på fjernkontrollen ikke lenger stemmer overens. Skulle dette skje, slå av uniten, vent til flapsen er stengt, og slå så uniten på igjen; flapsposisjonen vil nå være normal igjen. Ikke la flapsen peke rett ned under kjøling. Kondensering kan oppstå rundt luftutløpet og dryppe ned. Venstre Vertikal flaps FC MODELS VERTIKAL FLAPS Høyre AW MODELLER Opp VERTIKAL (med fjernkontroll) Trykk på FLAP knappen for å velge ønsket funksjon: Luftutløp Flaps Ned Fast: seks posisjoner Kontinuerlig sving Automatisk sving FC MODELLER FLAPS AS MODELLER FLAPS 8

9 HVORDAN JUSTERE FLAPSRETNINGEN AW MODELLER Sone «A» for kjøling og avfukting DRIFT UTEN FJERNKONTROLL Hvis du har mistet fjernkontrollen eller at den ikke virker, følg punktene nedenfor. 1. NÅR AIRCONDITIONEREN HAR STOPPET Hvis du ønsker å starte airconditioneren, trykk på driftsvelgeren med en penn for å velge ønsket modus (KJØL eller VARme). Airconditioneren vil starte med HØY viftehastighet. Temperaturinnstillingen er 25 C i kjølemodus og 21 C i varmemodus. NO FC MODELLER Sone «B» for varme 2. NÅR AIRCONDITIONEREN GÅR Hvis du ønsker å slå av airconditioneren, trykk på driftsvelgeren med en penn til OPERATION lampen slukker. «A» «A» 40 «B» Strømbrudd under drift. 40 Ved et eventuelt strømbrudd, vil uniten stoppe. Etter at 50 strømmen har kommet tilbake, vil uniten restarte automatisk etter 3 minutter. «B» AW MODELLER Sone «A» for kjøling og avfukting Sone «B» for varme FORSIKTIG (KUN AW- FC MODELLER) Still de vertikale flapsene rett frem ved KJØLING/DRY drift hvis fuktigheten er høy. Hvis de er satt i ytterste venstre- eller høyre stilling, kan det danne seg kondens rundt luftutløpet, som kan dryppe ned. AS MODELLER FC MODELLER DRIFTS VELGER DRIFTS VELGER Sone «A» for kjøling og avfukting Sone «B» for varme AS MODELLER DRIFTS VELGER 9

10 NO VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING ADVARSEL Vedlikehold må bare utføres av spesielt trenet personell For din sikkerhet, sørg for å slå airconditioneren av og også å koble fra strømmen før rengjøring. Ikke slå vann på innedelen for å rengjøre den. Dette vil skade de innvendige komponenter, og elektriske støt. KABINETT OG LUFTSPALTER (INNEDEL) Rengjør kabinettet og luftspaltene på innedelen med en støvsuger med børste, eller tørk de rene med en myk klut. Ved gjenstridige flekker, bruk en ren klut fuktet med et mildt flytende vaskemiddel. Ved rengjøring av luftspalten, vær forsiktig så ikke flapsene kommer ut av stilling. FORSIKTIG Det må aldri brukes løsningsmidler, eller sterke kjemikalier til rengjøring av innedelen. Ikke vask plastkabinettet med veldig varmt vann. Noen metallkanter og flapsene er veldig skarpe og kan forårsake skader ved uforsiktig håndtering; vær ekstra forsiktig når du rengjør disse delene. Den interne coilen og andre komponenter i utedelen må rengjøres hvert år. Kontakt din forhandler eller et servicesenter. HVORDAN FJERNE RISTA FOR LUFTINNTAKET (KUN FOR AW-AS MODELLENE) Rista for luftinntaket kan fjernes for å få vasket den med vann. AW MODELLER Arm Rist luftinntak Med rista for luftinntaket helt åpent, ta tak i begge armene med hendene og trekk till deg for å fjerne. For å sette på plass, hold rista mest mulig horisontalt og dytt den inn til armene kommer på plass i hakket i innedelen, sett så risten tilbake på plass. AS MODELLER RIST STRAP Løsne sikkerhetsstrapen fra rammen (husk å sette den på plass igjen etter rengjøring og vedlikehold). Åpne rista for luftinntak, hold den og trekk den mot deg for å løsne de to hengslene. 10 Vaske risten med vann Rengjør risten forsiktig med en myk svamp, eller lignende. Etterpå, tørk vekk evt. gjenværende fuktighet. Nøytralt vaskemiddel kan brukes for å fjerne gjenstridige flekker. Vask så grundig med vann og tørk vekk evt. gjenværende fuktighet. TILLEGGSVEDLIKEHOLD (KUN FOR AS MODELLENE) For å inspisere eller utskiftning av innvendige komponenter må dryppannen fjernes. ADVARSEL Noen metallkanter og finnene på varmeveksleren er skarpe og kan forårsake skader ved uforsiktig håndtering; vær ekstra forsiktig ved rengjøring av disse delene. HVORDAN FJERNE DRYPPANNEN GUMMIPROPP F E S T E PLATE (2) SKRUE (4) 1.Åpne rista for luftinntaket. SPESIALSKRUE (4) KONTAKTER DRYPPANNE KLIPS (2) 2.Tøm kondensvannet i en bøtte gjennom gummiproppen, som må tettes igjen umiddelbart etterpå. 3.Fjern frontpanelet ved å løsne de fire spesialskruene med skiver; du kan bruke de to klipsene som fester rammen til uniten. 4.Koble fra de elektriske kontaktene mellom frontpanelet og uniten. 5.Fjern de fire skruene på de to festeplatene. 6.Ta tak I de to festeplatene, og ta dryppannen forsiktig ut og rengjør den, hvis nødvendig. 7.Når vedlikeholdet er ferdig, sett på plass dryppannen, pass på at den settes inn slik den satt før den ble demontert; sett på plass de elektriske kontaktene. 8.Sett på plass de fire skruene på festeplatene og frontpanelet, slik det satt før det ble demontert. 9.Sett på plass rista for luftinntaket sammen med filteret; sett på plass sikkerhetsstrapen og sjekk at låseskruene er skrudd til på begge sider.

11 LUFTFILTER Filteret bak rista for luftinntak bør sjekkes og rengjøres minst en gang hver 14. dag. (AW-FC MODELLER) AW MODELLER HVORDAN FJERNE FILTERET AS MODELLER Luftfilteret bør rengjøres minst en gang hvert halvår eller oftere; det avhenger av omgivelsene den er montert i. HVORDAN FJERNE FILTERET NO Rist luftinntak Luftfilter 1. Ta tak I rista med begge hender og trekk det til deg og opp. 2. Skyv filteret litt opp, og trekk det ned. Rengjør luftfilteret. LÅSE SKRUE RIST LUFTINNTAK LUFTFILTER HVORDAN SETTE FILTERET PÅ PLASS Rist luftinntak Luftfilter 1.Fjern de skruene i låsen på hver side med en skrutrekker. 2.Press de to låsene på rista med tomlene i pilens retning for å åpne rista. 3.Åpne rista. 4.Fjern luftfilteret fra rista. Rengjør luftfilteret. 5.Sett filteret riktig på plass igjen i rista, steng rista ved å skyve låsene mot utsiden og sikre låsene med skruene på hver side. Settes inn i sporet på uniten 1. Med «FRONT» merket mot deg, skyv filteret opp og inn i uniten og plasser tappen inn i sporet på uniten. 2. Etter at filteret er på plass, trykk på rista der den er merket ( ) og steng rista. RENGJØRING AV FILTER FC MODELLER HVORDAN FJERNE FILTERET Bruk en støvsuger for å fjerne lett støv. Hvis det er støv som har satt seg fast på filteret, vask filteret i lunkent, såpevann, rens det i rent vann, og tørk det Ta tak i rista med begge hender og trekk for å åpne den. 2.Hold luftfilteret i tappen og trekk det opp. rengjør filteret. 3.Når filteret settes på plass, pass på at FRONT markeringen vender mot deg. Sett på plass filteret og steng risten. 11

12 NO AKTIVT KULLFILTER (TILBEHØR LEVERT PÅ FORESPØRSEL - KUN FOR AW - FC MODELLER) Det aktive kullfilteret kommer I tillegg til standardfilteret. Det består av to lag: - det første laget består av et syntetisk honeycomb høyeffektivt media for å fjerne støv og rense luften - det andre laget av kull som fjerner lukt fra luften i rommet. 1.To aktive kullfiltre for en innedel leveres i en plastpose. 2.Åpne plastposen rett før montering av de aktive kullfiltrene ellers kan evnen til å fjerne vond lukt reduseres. ADVARSEL Det aktive kullfiltret kan ikke fjerne skadelige gasser eller damp, heller ikke ventilere romluften. Du må åpne dører eller vinduer ofte når gass- eller oljedrevne varmeovner benyttes. Ellers er det fare for kvelning i verste tilfelle. BYTTE AV AKTIVT KULLFILTER Filteret kan kastes. Ikke kast filterrammen. Brukt filter kan ikke gjenbrukes selv etter vask. Kjøp filtre for bytte hos din nærmeste forhandler. Sjekk tilstanden for skitt minst hver 14. dag. Bytt filteret etter et halvt års drift. AW MODELLER MONTERINGSPROSEDYRE FOR AKTIVT KULLFILTER Det aktive kullfilteret må monteres bak luftfiltret. 1.Fjern luftfilteret. 2.Monter kullfilteret som vist i figuren med symbolet "FRONT" mot deg. 3.Sett på plass luftfilteret. FC MODELLER MONTERINGSPROSEDYRE FOR AKTIVT KULLFILTER 1. Åpne rista for luftinntaket og ta ut standard luft- filteret. 2. Monter fjærene som er levert med, på baksiden av filteret. 3. Fest det aktive kullfilteret I fjærene. 4. Sett inn de to filtrene, det ene oppå de andre, og steng rista. BAKSIDEN AV LUFTFILTERET AKTIVT KULLFILTER FJÆR TIPS FOR Å SPARE ENERGI DU SKAL IKKE: Blokkere luftinntaket og luftutløpet på uniten. Hvis de er blokkert, vil ikke uniten fungere som den skal, og kan skades. La sola skinne dirkete inn i rommet. Bruk solskjerming, persienner eller gardiner. DU SKAL: Alltid forsøke å holde luftfilteret rent. Et tett filter vil forringe ytelsen til uniten. Forhindre at behandlet luft forsvinner, hold vinduer, dører og alle andre åpninger lukket. Aktivt kull luftfilter Front: hvit Bak: sort Aktivt kull luftfilter 12

13 FEILSØKING KJØLE Typer kun Når OPERATION, TIMER og STANDBY lampene blinker, indikerer det at valgt driftsmodus ikke er kompatibel med uniten. Skjer dette, vil ikke airconditioneren starte før korrekt modus er valgt. ADVARSEL Bruk av trådløse telefoner nær airconditioneren kan forstyrre den normale driften, og må unngås. Hvis unormal funksjon oppdages, (OPR driftslampen lyser men airconditioneren går ikke) gjør den strømløs I minst 60 sekunder for å nullstille den, start den så opp igjen. Hvis airconditioneren ikke fungerer som den skal, sjekk først de følgende punkter, før du tilkaller service. Hvis den da fremdeles ikke virker som den skal, kontakt din forhandler eller servicesenter. Tiltak: 1. Rengjør luftfilter for å forbedre luftstrømmen. 2. Eliminer varmekilde hvis mulig. 3. Steng dem for å holde varmen eller kulden ute. 4. Fjern den for å sikre god luftstrøm. 5. Still inn rett temperatur på fjernkontrollen. 6. Prøv med en ekstra varmekilde. 7. Kontakt din forhandler. Feil: Kompressoren går, men stopper etter en liten stund. Mulig årsak: 1. Blokkering av luftinntaket. Tiltak: 1. Fjern blokkeringen. Feil: Klikkelyd høres fra airconditioneren. Mulig årsak: 1. I varme- eller kjøledrift, vil plastikkdeler utvide eller trekke seg sammen grunnet plutselig temperatur endring. Når dette skjer, kan en klikkelyd oppstå. Tiltak: 1. Dette er normalt, og lyden vil forsvinne når temperaturen har stabilisert seg. NO Feil: Airconditioneren går ikke. Mulig årsak: 1. Strømbrudd. 2. Trykkbryter slått ut 3. For lav nettspenning. 4. Driftsbryter står i OFF. 5. Batteriene i fjernkontrollen er utslitt. Tiltak: 1. Vent til Strømmen kommer tilbake. 2. Kontakt et servicesenter. 3. Hør med en elektriker eller forhandleren. 4. Trykk på knappen igjen. 5. Bytt batterier. Feil: Airconditioneren virker ikke og STANDBY lampen blinker. Mulig årsak: 1. Defekt føler. Tiltak: 1. Kontakt servicesenteret. Feil: STANDBY og OPERATION lampene blinker og airconditioneren virker ikke. Mulig årsak: 1. Coilføleren er defekt. Tiltak: 1. Kontakt servicesenteret. Feil: Dårlig kjøle- eller varmeytelse. Mulige årsaker: 1. Skittent eller tett luftfilter. 2. Varmekilde eller mange personer i rommet. 3. Dører og/eller vinduer er åpne. 4. Hindring i nærheten av luftinntaket eller luftutløpet. 5. Innstilt temperatur på fjernkontrollen er for høy. 6. Utendørs temperaturen er for lav (varmepumpe). 7. Avisingssystemet virker ikke (varmepumpe). 13

14 NO HVORDAN FJERNE BATTERIENE Fjern lokket. Trykk batteriet mot den negative enden og løft det ut med den positive enden (som vist i figuren). Fjern det andre batteriet på samme måten.

15 F-GASS Regulativ (EC) No. 842/2006 NO Ikke slipp R410A ut i atmosfæren: R410A er en fluorholdig drivhusgass, dekket av Kyoto Protokollen, med et potensiale for Global oppvarming (GWP) = 1975.

16 Avd. Hamar Avd. Oslo Avd. Stavanger Avd. Haugesund Elvesletta 43 Vakåsveien 9 4.etg Luramyrveien 40 Norheimsvegen Ingeberg 1395 Hvalstad 4313 Sandnes 5542 Karmsund Tlf Tlf Tlf Tlf

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet.

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren slutter å fungere eller fungerer unormalt,få tak

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS! ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet MODELL RAS-40CNH1 / RAC-40CNH1 MODELL RAS-50CNH1 / RAC-50CNH1 Ute-enhet Inne-enhet RAS-40CNH1 RAS-50CNH1 RAC-40CNH1 RAC-50CNH1 Instruksjonsmanual For å sikre best

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 Trysil 6500 Gulv Varmepumpe Bruksanvisning Trysil 6500 Gulv Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 P. 2 Trysil 6500 Gulv Delenes navn og funksjoner...4 Bruke fjernkontrollen til å betjene enheten...6

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRF/SRC-ZJX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL Display på fjernkontroll For illustrasjon er alle symbolene vist amtidig på tegningene. Kun valgte funksjon er synlig under normal drift. SET DATA S E TTING TE S T UNIT

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk. INNHOLD Betjening og vedlikehold Bruk og vedlikehold - Virkemåte............................ 1 De enkelte delene navn og funksjoner..................... 6 Betjening av fjernkontroll..................................

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE

Detaljer

Brukermanual. Samsung 1 Way kassett og Slim 1Way kassett AVMKH(C)**/AVXC1**/KH(C)***EAM/KH***EAV/MH***FK**

Brukermanual. Samsung 1 Way kassett og Slim 1Way kassett AVMKH(C)**/AVXC1**/KH(C)***EAM/KH***EAV/MH***FK** Brukermanual Samsung 1 Way kassett og Slim 1Way kassett AVMKH(C)**/AVC1**/KH(C)***EAM/KH***EAV/MH***FK** 12.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller...

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9317263009-01_NO MANUAL AUTO (Trykk i mer enn 3 sekunder)

Detaljer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKERMANUAL 1. Beskrivelse av berøringsskjerm (Touch LCD Wall Controller) Berøringsskjerm LCD veggbetjening er tilbehør til adapter KKRP01A for

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet!

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Bruksanvisning for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Sikkerhetsregler For din sikkerhet Vennligst følg disse sikkerhetsreglene nøye

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For duo inverter varmepumpe type MHI. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For duo inverter varmepumpe type MHI. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For duo inverter varmepumpe type MHI www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning duo inverter varmepumpe type MHI Aermec/Sharp...3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

Håndbok/Brukermanual

Håndbok/Brukermanual Inverterstyrt varmepumpe i splitutførelse Håndbok/Brukermanual SAP-K/CRV96EHDSN SAP-K/CRV126EHDSN Kjøling/avfukt./varme modell Beskrivelse Denne luftkondisjonering er av type inverter som automatisk justerer

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Driftsinstruks. Mini splitt for kanalmontasje EXC. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Mini splitt for kanalmontasje EXC. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Mini splitt for kanalmontasje EXC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Novema kulde as bruker instruks Side 2 Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Takk for at du kjøpte dette luftkondisjoneringsanlegget

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Illustrasjonen over viser alle indikatorene

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 Røros 5000-5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 INNHOLD INNHOLD Bruk og vedlikehold Advarsel...1 Bruk og vedlikehold Fjernkontrollens funksjoner... INNHOLD Nøddrift...

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt

Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt www.smk.as Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer