JULEBREV Kjære beboere i Nordskrenten!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JULEBREV 2007. Kjære beboere i Nordskrenten!"

Transkript

1 Bladlusa...et julenummer Et julenummer.. JULEBREV desember 2007 Kjære beboere i Nordskrenten! Året 2007 nærmer seg slutten og det er en anledning å se tilbake på året som vi er i ferd med å legge bak oss og også til det nye året som kommer. Fra styrets perspektiv var 2007 preget av fire større prosjekter: rehabilitering av lekeplassene, forbedret drenering av rekkehusene på østsiden av borettslaget, og innføring av individuell varmemåling og 25-års festen. Mindre, hvis mer synlige, aktiviteter var maling av gavlveggen i blokk 1 og bygging av trinnfri gangvei til Nordstua med tilskudd fra kommunen. Bak kulissene har styret arbeidet med en langsiktig vedlikeholds- og finansplan og systematisert HMS arbeidet. Lekeplassene ble rehabilitert av Christiania Drift & Vedlikehold i løpet av sommeren. Ved den årlige kontrollen i oktober kunne lekeplassinspektøren fastslå at sikkerheten på våre lekeplasser er betydelig forbedret siden i fjor. Nå gjenstå det bare å male noen lekeapparater til våren, samt å montere klatrenettingen i lekestativet foran blokk 1. Alle rekkehus på østsiden, der det ble konstatert fuktproblemer i kjelleren, har fått forbedret drenering rundt huset, først og fremst ved at taknedløpet føres nå lenger bort fra huset. Dermed er fuktproblemene i kjellerne i disse hus forhåpentligvis løst for godt. Styret beklager igjen at arbeidene rundt Lusetjernveien 66c har tatt alt for lang tid. Etter generalforsamlingsvedtaket om innføring av individuell varmemåling i januar, startet installasjon av vann- og varmemålere i april og ble stort sett ferdigstilt før sommeren. Med drøyt 1400 målere fordelt på 231 leiligheter var dette ikke noe liten prosjekt. Noen forsinkelser og mindre problemer oppstod, men disse ble løst utover høsten i tett samarbeid med vår prosjektleder Arild Kristiseter fra HjellnesConsult og ISTA. Måleanlegget er nå klar til bruk. På vegne av styret vil jeg takke alle beboere for godt samarbeide med rørleggerne og ISTA; spesielt takker jeg for tålmodighet og fleksibilitet i de

2 tilfellene der montørene har vært forsinket i forhold til avtalt tid. Helt siden installasjon av vannmålerne startet har vi observert en nedgang i varmtvannsforbruket i forhold til tidligere år. Det ser nå ut som om varmtvannsforbruket ligger 10% under forbruket i tidligere år og dette før en eneste forbruksavregning er sendt ut til beboerne! Det er vanskeligere å bedømme innsparingene på oppvarming, siden været spiller en stor rolle. Data for oktober og november tyder dog på at energiforbruket til oppvarming er også gått ned. Styret har i høst fått usedvanlig mange henvendelser pga ødelagte radiatortermostater. Vi ser på dette til dels som et godt tegn: ødelagte ratt skiftes raskere enn tidligere, slik at vi får et bedre vedlikeholdt system med lavere forbruk. Styret mener dog at antallet skadde termostater er alt for høyt og har mistanke om at det kan forligge en materialfeil, men det er grunn til å tro at noe av defektene skyldes også at man har hatt uforsiktig omgang med støvsuger og feiekost. Vi er i dialog med leverandørene for å få avklart dette. I mellomtiden har vi begynt å montere termostater fra en annen leverandør. Våren 2008 vil hver leilighet få tilsendt en prøveavregning for varmeforbruket sitt, basert på data fra høsten Denne prøveavregningen vil gi en orientering om hvordan den enkeltes forbruk ligger an i forhold til gjennomsnittet. Styret vil komme med mer informasjon om avregning i løpet av våren. I 2008 står to større prosjekter for tur: Fra slutten av januar frem til påske skal Christiania Drift & Vedlikehold felle trær i borettslaget ihht generalforsamlingsvedtaket fra i mai og planen som ble presentert under beboermøtet i september. Litt lenger ut på året skal rekkehusene males av et firma. Styret er for tiden i gang med å innhente tilbud fra flere malerfirma på dette oppdraget og satser på å tildele kontrakt på arbeidet i løpet av januar. Økonomisk sett har 2007 vært heldig for oss: været var mildt og strømprisene lave, slik at våre utgifter for fjernvarme og strøm var nesten en million kroner lavere enn budsjettert. Sammen med noe lavere driftsutgifter enn planlagt, forventer styret nå et overskudd på omtrent kr , mot et budsjettert underskudd på cirka kr I lys av dette overskuddet vil mange sikkert spørre seg hvorfor styret har økt felleskostnadene (husleien) med 10% per (felleskostnadene og utbyggingstillegg økes med 10%, balkongtillegg innføres for rekkehus med balkong; alle andre tillegg er uendret). Her er det viktig å merke seg flere ting. For det første skyldes overskuddet utelukkende en heldig værog prisutvikling. Strømprisene, og dermed også varmeprisene, vil stige neste år bl a pga innføring av CO 2 -avgifter. For det andre effektueres individuell varmemåling fra Dette medfører at all innbetaling for brensel er a konto innbetaling og at innbetalinger som overskyter kostnadene, vil bli tilbakebetalt våren 2009

3 Borettslaget vil altså f.o.m ikke lenger kunne subsidiere vedlikehold med overskudd på innbetaling på brensel, som det hittil har skjedd i milde år. Felleskostnadene må derfor være tilpasset borettslagets faktiske kostnader. For det tredje har felleskostnadene vokst mindre enn konsumprisindeksen i løpet av de siste 10 år: med endringen per , er felleskostnadene økt med 1,4% per år de siste 10 år, konsumprisindeksen er økt med rundt 1,9% per år, mens prisindeksen for bolig er økt med 3,8%; rørlegger- og elektrikerarbeid er blitt i snitt nesten 6% dyrere for hvert år de siste 10 år. For å kunne gjennomføre nødvendige vedlikeholdsprosjekter i årene som kommer (2009/10: rehabilitasjon av ventilasjonsanlegget i blokkene; 2011/12: maling blokker; 2013: asfaltering), vil det også i de kommende år være nødvendig å øke felleskostnadene i henhold til prisutviklingen. Dette for å unngå at plutselige store økninger i felleskostnadene vil bli nødvendig. Avslutningsvis vil jeg takke styret i Nordskrenten for meget godt og engasjert sammenarbeid i 2007, festkomitéen for en vellykket bursdagsfest for borettslaget, og velferdskomitéen og valgkomitéen for sin innsats. På vegne av styret ønsker jeg alle en god jul og et godt nytt år 2008! Hans Ekkehard Plesser, styreleder

4 INFORMASJON VEDRØRENDE EL-KONTROLL / HAFSLUND Det er flere beboere i rekkehusene og terrasseleilighetene som har hatt besøk av kontrollør fra Hafslund Energi. Denne kontrollen utføres ca. hvert 20 år, og er ment å avdekke feil og mangler på el-anlegget i leiligheten. Selve kontrollen koster ingenting, men det avdekkes av og til feil som påfører beboeren en kostnad i form av utbedring. Som kjent er el-anlegget beboers ansvar. Styret har imidlertid ønsket å gjøre noen forebyggende tiltak med tanke på sikkerheten for beboernes liv og helse. Med dette motivet ble alle sikringsskapene byttet ut i 2003/2004, slik at alle har nå fått nye automatsikringer med jordfeilbryter. Dette skal forhindre at feil på anlegget i en leilighet, skal kunne føre til skade hos naboene. Det har imidlertid oppstått en misforståelse mellom Hafslund og vårt elektrikerfirma, Oslo Electro Company AS. Misforståelsen går på dokumentasjon på kursoversikt samt sluttkontroll. Dette har igjen resultert i at SAMTLIGE beboere har fått minimum 3 punkter med mangel på sine kontrollskjemaer. Kode 91010: Merking av kurser etter at grensesnittet mellom beboers og Hafslunds anlegg er blitt oppgradert i 2004, byttet til automatbrytere/ jordfeilbryter. Tidligere var fortegnelsen merket fra f.eks. "1 -> 6", hvor "1" var hovedbryteren til beboers anlegg, 2->6 var kurser. Hovedbryter er jo nå fjernet. Sikringstavlene er ikke blitt utvidet eller endret, det er kun kursene som er byttet ut fra skrusikringer til automatsikringer. TILTAK: Oslo Electro Company setter inn ny kursoversikt i samtlige sikringsskap innen utgangen av januar. Ingen tiltak fra beboer. Kode 15401: Manglende sluttkontroll. Dette er nå avklart mellom Hafslund og OEC AS. Hafslund erkjenner å ha mottatt sluttkontroll rapport, de har også fakturert Nordskrenten kr for dette. TILTAK: OEC sender dokumentasjonen på ny til Hafslund på sluttkontroll pr. blokk. Ingen tiltak fra beboer. Kode 18021: Samsvarserklæring: Dette er mottatt av Nordskrenten sammen med fakturaene for utført arbeide. Ifølge OBOS sine rutiner så ble disse scannet inn i faktureringssystemet sammen med fakturaene og er nå lagret elektronisk. Disse samsvarserklæringene er nå sendt til oss på ny fra OEC AS, og vil bli distribuert til alle beboere pr. eget rundskriv, samt at vi vil legge dette ut på vår webside ( for nedlasting. TILTAK: OEC sender samsvarserklæring til styret, styret distribuerer til beboerne. Ingen tiltak fra beboer.

5 Feil som er notert av Hafslunds kontrollør UTOVER disse 3 punktene, er noe som beboerne selv må få sørge for å få utbedret. Dette skal skje via autorisert elektriker. NB: ALLE beboere får tilsendt et vedlegg med dagens Bladlusa, TA VARE PÅ DETTE!!!! Vi vil også legge dette i arkivet vårt samt på våre websider for nedlasting. Styret har også fått en avtale med Oslo Electro Company om at de kan tilby rask utbedring til konkurransedyktige priser, samt at de vil ikke belaste beboerne for kjøretillegg. De vil samle opp flere Nordskrenten jobber og få disse utført samme dag. ( slipper kjøring mellom kundene). Oslo Electro Company kan kontaktes på telefon , eller / Avslutningsvis vil vi legge til at kontrolløren fra Hafslund hadde noe manglende informasjon om anlegget, da de anførte den tidligere rehabiliteringen som utført av ukjent installatør. Dette selv om OEC hadde meldt jobben til Hafslund i 2004, i henhold til regler og forskrifter. Etter at styret hadde mottatt de første meldingene fra beboerne om mangellapp, ble Hafslund kontaktet av både styret og OEC og man fikk avklart situasjonen. Annen informasjon: Parkering jul/nyttår 2007: Styret har inngått avtale med Citypark om at GJESTER skal få slippe å løpe etter dispensasjonslapper i julen. Dette betyr: Beboere: Fortsatt kun 1 time på gjesteplass. Gjester: Trenger IKKE dispensasjon i perioden 23.desember, kl januar, kl Det praktiseres 10 minutter av/pålessing på gangveiene. Citypark har telefon , eller vakttlf Brannsikringstiltak: Styret hadde befaring av Brannvesenet for noen uker siden, for gjennomgang av HMS rutiner. Her har Brannvesenet foreslått at styret skulle informere beboerne om å skifte batteri i røykvarslerne FØR JUL, slik at man er sikret for eventuell brann under julehøytiden. Samtidig bør man også riste / snu opp-ned på brannslukkingsapparatet, slik at man er sikker på at pulveret ikke har klumpet seg. Utover 2008 vil styret vurdere en evnt. evakueringsøvelse, i samarbeide med Brannvesenet. Ved eventuelle brann / krisesituasjon, er den naturlige samlingsplassen ballsletta mellom Nordskrenten og Nedre Ravnåsen, samt ballplassen ved nr. 92. Siden det er jul og nyttårsfeiring som står for døren, ber vi hver enkelt være varsomme med levende lys, husk også å skifte batteriene i røykvarslerne. For eventuell rakettoppskyting nyttårsaftenhenvises det til ballplassen ved blokk 5 og ballsletta i Lusetjerndalen. Husk å rydde etter deg :-)

6 Skøytebanen er klar til bruk. Vi har igjen hatt noen ildsjeler som har tatt seg tid til å vanne banen, slik at skøytebanen kan benyttes av store og små. Kanskje det dukker opp en eller annen overraskelse utover vinteren, med konkurranser eller iskarneval? Juletrefest 2008 Dette tradisjonsrike arrangementet avholdes søndag, 6.januar i Nordstua. Egen invitasjon vil bli sendt til samtlige husstander i løpet av romjulen.påmelding skjer i Nordstua, 2.januar, kl Denne gangen har vi valgt å invitere Vestskrenten-barna også, slik at vi er sikret en stor oppslutning. Vaktmestertjenestene / brøyting: Fra 1.januar 2008 så er det Christiania Vedlikehold som er ansvarlig vaktmester for oss, de vil ha faste dager hos oss mandag/onsdag/fredag, ca. 4 timer pr. dag. De har også døgnvakt på telefon De har også ansvaret for å strø / brøyte hos oss, inkl. skøytebanen. Styret har imidlertid gitt dispensasjon til å foreta brøyting utenom normal arbeidstid, så vi er sikret at veiene våre er mest mulig snøfrie når de første skal på jobb om morgenen. Vi har imidlertid bedt om at man kjører minst mulig i tidsrommet kl og 04.00, da de fleste har sin dypeste søvn. Bestilling av oppdrag direkte hos Christiania må den enkelte betale selv. I tvilstilfeller vil Christiania avklare oppdraget med styret, slik at fakturaen blir sendt til rett sted. Feil på radiator / termostat: Styret ber beboere med problemer på radiatoren om å sende en epost eller melde fra pr. telefon ( ) ved feil, enten dette er å få temperaturen OPP eller NED. Her vil vi være behjelpelig med selvhjelp, så man slipper en tusenlapp i utgift til rørlegger. Selve reparasjonen tar 2 minutter... Et lite ønske for julen: Styrets medlemmer har også et familieliv utenom styreverv. Av den grunn ber vi om at henvendelser i julen foregår pr. SMS eller epost. Noe responstid må forventes. ( Tlf / Akutte hendelser ( rørbrudd / strømbrudd ) rettes direkte til de ansvarlige firmaene. Rørlegger Bergersen: / Rørleggervakta: Oslo Electro Company: Securitas Vektertjeneste / Døgnvakt: Med dette ønsker vi alle beboere, deres familier og gjester EN RIKTIG GOD JUL